Kapitel 106. Universets Niveauer Af Virkelighed

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 106

Universets Niveauer Af Virkelighed

106:0.1 (1162.1) DET ER ikke nok, at den opstigende dødelige ved noget om Guddommens forbindelser med den kosmiske virkeligheds tilblivelsen og manifestationer; mennesket skal også forstå noget om de relationer, der eksisterer mellem sig selv og de mange niveauer af eksistentielle og erfaringsmæssige realiteter, af potentielle og faktiske realiteter. Menneskets jordiske orientering, dets kosmiske indsigt, og dets åndelige retning, er alle forstærket af en bedre forståelse af universets virkeligheder, og de procedurer med hvilken de forbindes, integreres og forenes med hinanden.

106:0.2 (1162.2) Det nuværende storunivers og det spirende mesterunivers består af mange former og faser af virkelighed, som igen eksisterende på flere niveauer af funktionel aktivitet. Disse mangfoldige eksistenser og latente realiteter er tidligere blevet beskrevet i disse papirer, og de grupperes nu for begrebsmæssig bekvemmelighed i følgende kategorier

106:0.3 (1162.3) 1. Ufuldstændige endelige virkeligheder. Dette er den nuværende status for de opstigende skabninger af storunivers, de dødeliges nuværende status på Urantia. Dette niveau omfatter væsen eksistens fra de planetariske menneske op til, men ikke inkluderende, dem, der har opnået deres skæbne bestemmelse. Det omfatter universer fra deres tidlige fysiske begyndelse op til, men ikke inkluderende, dem, der er etableret i lys og liv. Dette niveau udgør den nuværende periferi af kreativ aktivitet i tid og rum. Det synes at bevæge sig udad fra Paradis, forbi afslutningen af den nuværende univers tidsalder, og så vil vi opleve storuniversets etablering i lys og liv, vi vil også helt sikkert bevidne fremkomsten af nogle nye klasser af udviklingsmæssig vækst i første ydre rum niveau.

106:0.4 (1162.4) 2. Maksimale endelige virkeligheder. Dette er den nuværende status for alle erfaringsmæssige skabninger, der har opnået skæbne bestemmelse - skæbne bestemmelse som den åbenbares inden for rammerne af det nuværende univers tidsalder. Selv universer kan opnå maksimal status, både åndeligt og fysisk. Men udtrykket "maksimal" er i sig selv et relativt begreb - maksimum i forhold til hvad? Det, som er maksimum, er tilsyneladende endelig, i den nuværende univers tidsalder, kan måske kun være en reel begyndelse i forhold til de tidsaldre der vil komme. Nogle faser af Havona synes at være af maksimal klasse.

106:0.5 (1162.5) 3. Transcendentale virkeligheder. Dette superfinite niveau (forudgående) følger den finite fremgang. Det indebærer, før-finite tilblivelse af finite begyndelser og post-finite betydning af alle tilsyneladende endelige afsluttede faser eller skæbner. En stor del af Paradis-Havona synes at være af den transcendentale klasse.

106:0.6 (1162.6) 4. Ultimative virkeligheder. Dette niveau omfatter det, som har betydning for mesteruniverset og indvirker på skæbneniveauet af det afsluttet mesterunivers. Paradis-Havona (især kredsløbet af Faderens verdener) er i mange henseender af ultimativ betydning.

106:0.7 (1163.1) 5. Medabsolute virkeligheder. Dette niveau indebærer projektion af erfaringsmæssige virkeligheder i et felt af kreative udtryk der overgår mesteruniverset.

106:0.8 (1163.2) 6. Absolute virkeligheder. Dette niveau indikerer evighedstilstedeværelse af de syv eksistentielle absolutter. De kan også indeholde en vis grad af tilknyttende erfaringsmæssig opnåelse, men i så fald, kan vi ikke forstå, hvordan, men måske gennem personlighedens kontaktpotentiale.

106:0.9 (1163.3) 7. Uendelighed. Dette niveau er før-eksistentielt og post-erfaringsmæssig. Uendelighedens egenskabsløse enhed er en hypotetisk realitet, før alle begyndelser og efter alle skæbner.

106:0.10 (1163.4) Disse niveauer af virkeligheden er bekvemme kompromissymboliseringer i det nuværende univers tidsalder og for de dødeliges perspektiv. Der er en række andre måder at se virkeligheden på fra andre perspektiver end de menneskelige og fra andre universers tidsaldres synspunkt. Således bør det anerkendes, at de begreber, der præsenteres her, er fuldstændig relative, i den forstand, at de er betinget og begrænset af:

106:0.11 (1163.5) 1. Begrænsningerne af de dødeliges sprog.

106:0.12 (1163.6) 2. Begrænsningerne af de dødeliges sind.

106:0.13 (1163.7) 3. Jeres begrænsede udvikling af de syv superuniverser.

106:0.14 (1163.8) 4. Jeres uvidenhed om de seks vigtigste formål med superuniversets udvikling, som ikke vedrører de dødeliges opstigning til Paradiset.

106:0.15 (1163.9) 5. Jeres manglende evne til at forstå selv et delvist evighedssynspunkt.

106:0.16 (1163.10) 6. Det er umuligt at beskrive den kosmiske evolution og skæbne i forhold til alle universets tidsaldre, ikke kun med hensyn til den nuværende tidsalder af evolutionær udvikling af de syv superuniverser.

106:0.17 (1163.11) 7. Et skabt væsens manglende evne til at forstå, hvad der egentlig menes med det før-eksistentielle eller med det post-erfaringsmæssige - det, der ligger før begyndelser og efter skæbne bestemmelserne.

106:0.18 (1163.12) Virkelighedens vækst er betinget af omstændighederne i de på hinanden følgende universtidsaldre. Centraluniverset undergik ingen evolutionære ændringer i Havona tidsalderen, men i superuniverstidsaldrenes nuværende epoker undergår det visse progressive forandringer som følge af koordinering med de evolutionære superuniverser. De syv superuniverser, nu under udvikling, vil engang opnå en etableret status af lys og liv, de vil nå grænsen for vækst i det nuværende univers tidsalder. Uden tvivl, vil den næste tidsalder, tidsalderen af det første ydre rum niveau, frigøre superuniverserne fra skæbnebegrænsningerne i den nuværende tidsalder. Færdiggørelse bliver løbende påført fuldstændiggørelse.

106:0.19 (1163.13) Disse er nogle af de begrænsninger, som vi støder på i forsøget på at præsentere en samlet opfattelse af den kosmiske vækst af tinge, betydninger og værdier, og deres syntese på stadigt opstigende niveauer af virkeligheden.

1. Første gradens sammenslutning af finite funktionelle virkeligheder

106:1.1 (1163.14) Første gradens faser eller faser med åndelig oprindelse i den finite virkelighed finder på de skabtes niveauer et umiddelbart udtryk som perfekte personligheder og på universets niveauer som den perfekte Havona skabelse. Selv erfaringsbaseret Guddom udtrykkes på denne måde i Gud den Højestes åndelige person i Havona. Anden gradens, evolutionære, tid og materie betingede faser af det finite blive kosmisk integreret kun som følge af vækst og opnåelse. I sidste ende er alle anden gradens finiter eller perfektionere finiter, bestemt til at nå et niveau, der modsvarer niveauet af første gradens perfektion, men en sådan skæbne er underlagt en tidsforsinkelse, en begrænsning som hører til superuniverserne, men som ikke er genetisk fundet i den centrale skabelse. (Vi kender til eksistensen af tredje gradens finiter, men processen med deres integration er endnu uåbenbaret.)

106:1.2 (1164.1) Denne tidsforskydning vedrørende superuniverset, denne hindring til opnåelse af perfektion, giver skabte væsener muligheden for deltagelse i den evolutionære vækst. Det gør det derfor muligt for de skabte at indgå i partnerskab med Skaberen i udviklingen af denne selvsamme væsen. Under disse tider med voksende vækst korreleres det ufuldstændige med den perfekte gennem formidling fra Gud den Syvfoldige.

106:1.3 (1164.2) Gud den Syvfoldige er et udtryk for at Paradis Guddommen anerkender tidsbarrierne i de evolutionære universer i rummet. Uanset hvor fjernt fra Paradiset, hvor dybt i rummet, en materiel overlevelse personlighed end opstår, vil man kunne finde Gud den Syvfoldiges nærværelse og med sandhed, skønhed og godhed engageret sig i den kærlige og barmhjertige tjeneste af sådan en ufuldstændig, kæmpende, og evolutionær skabning. Den Syvfoldiges guddommeligheds formidling strækker sig indad gennem den Evige Søn til Paradisfaderen og udad gennem Dagenes Ældste til universet Fædre - Skabersønnerne.

106:1.4 (1164.3) Mennesket, som er personlig og som stiger op gennem åndelig udvikling finder Gud den Syvfoldiges personlige og åndelige guddommelighed; men der er andre faser af den Syvfoldige, som ikke vedrører personlighedens udvikling. Guddommelighedsaspekterne af denne Guddomsgruppering er for nuværende integreret i forbindelsen mellem de Syv Mesterånder og Samforeneren, men de er bestemt til at blive evigt forenet i det Højeste Væsens spirende personlighed. De øvrige faser i den Syvfoldige Guddom er på forskellig måde integreret i den nuværende universtidsalder, men de er alle ligeledes bestemt til at blive forenet i den Højeste. Den Syvfoldige, i alle sine faser, er kilden til den funktionelle virkeligheds relative enhed i det nuværende storunivers.

2. Anden gradens højeste integration af de finite virkeligheder

106:2.1 (1164.4) Da Gud den Syvfoldige funktionelt koordinerer den finite evolution, så syntetiserer det Højeste Væsen i sidste ende skæbne opnåelsen. Det Højeste Væsen er guddomskulminationen af storuniversets evolution - fysisk evolution omkring en åndekerne og til sidst åndekernens eventuelle dominans over den fysisk evolutions omgivelser og roterende domæner. Alt dette sker i overensstemmelse med de mandater som personligheden har: Paradispersonligheden i den højeste forstand, Skaberpersonligheden i universets forstand, den "dødelige" personlighed i den menneskelige forstand og den Højeste personlighed i kulminerende eller altomfattende erfaringsmæssig forstand.

106:2.2 (1164.5) Begrebet om den Højeste skal sørge for erkendelse af forskellen mellem den åndelige persons evolutionær styrke, og syntesen af styrke og personlighed - foreningen af evolutionær styrke med åndens personlighed under dens herredømme.

106:2.3 (1164.6) Ånden, kommer i sidste ende, fra Paradis gennem Havona. Energi-materien opstår tilsyneladende i dybet af rummet og er organiseret som styrke af den Uendelige Ånds børn i samarbejde med Guds Skabersønner. Alt dette er erfaringsbaseret; det er en begivenhed i tid og rum, der involverer en bred vifte af levende væsener, blandt dem også Skaber Guddommelige Personer og evolutionære væsener. Skaber Guddommelighedernes beherskelse af kraften i storuniverset udvider sig langsomt med tiden til at omfatte den evolutionære bundfældning og stabiliseringen af kreationerne i tid og rum, og dette indebær blomstringstiden for Gud den Syvfoldiges erfaringsmæssige styrke. Den omfatter hele spektret af guddommeligheds opnåelse i tid og rum fra den Universelle Faders overdragelser af Rettere til Paradissønnernes overdragelse af deres liv. Dette er en optjent styrke, demonstreret styrke, erfaringsbaseret styrke; den udgør en kontrast til den evighedsstyrke, den uudgrundelige styrke, Paradis Guddommenes eksistentielle styrke.

106:2.4 (1165.1) Denne erfaringsmæssige styrke som udspringer af Gud den Syvfoldiges guddommeligheds handling manifesterer sig i guddommelighedens sammenhængende kvaliteter når den danner en syntese - fusioneres - som den almægtige styrke, som udtrykker opnået erfaringsmæssig beherskelse af de udviklende kreationer. Denne almægtige styrke finder igen samhørighed med åndens personlighed på pilotsfæren af det ydre kredsløb af Havona verdnerne i forening med Gud den Højestes åndelige personlighed som er til stede i Havona. Således kulminerer erfaringsmæssig Guddom den lange evolutionære kamp ved at investere styrke produktet af tid og rum med åndens tilstedeværelse og guddommelig personlighed bosiddende i den centrale skabelse.

106:2.5 (1165.2) Således når det Højeste Væsen i sidste ende frem til at omfatte alting af alt hvad der udvikler sig i tid og rum, samtidig som det udruster disse kvaliteter med åndelig personlighed. Eftersom at skabte væsener, selv de dødelige, som personligheder deltagere i denne majestætiske transaktion, så opnår de helt sikkert evnen til at kende den Højeste og til at opfatte den Højeste som sande børn af denne evolutionære Guddom.

106:2.6 (1165.3) Mikael af Nebadon er ligesom Paradisfaderen, fordi han deler dennes paradisfuldkommenhed; ligeledes vil evolutionære dødelige engang opnå ligestilling med den erfaringsmæssige højeste, for de vil virkelig komme til at dele hans evolutionære perfektion.

106:2.7 (1165.4) Gud den Højeste er erfaringsbaseret; derfor kan han fuldt ud opleves. De eksistentielle virkeligheder i form af de syv Absolutter kan ikke opfattes gennem erfarings procedure; kun personligheds realiteterne i form af Faderen, Sønnen og Ånden kan begribes af det finite væsens personlighed i og med en attitude af bøn og tilbedelse.

106:2.8 (1165.5) Indenfor rammerne af den færdige syntese af styrke og personlighed af det Højeste Væsen vil absolutheden for alle de mange trioder, som på denne måde kan kobles sammen, være forbundet og denne majestætiske personlighed, der personificerer evolutionen bliver erfaringsmæssigt opnåelig og forståelig for alle endelige personligheder. Når opstigende når det postulerede syvende stadie af åndelig eksistens, vil de deri opleve realiseringen af en ny betydning og en ny værdi i triodernes absoluthed og uendelighed, som dette er åbenbaret på underabsolutte niveauer i det Højeste Væsen, der kan erfares. Opnåelsen af disse stadier af maksimal udvikling vil formentlig afvente en koordineret etablering af hele storuniverset i lys og liv.

3. Tredje gradens transcendentale virkelighedsassociation

106:3.1 (1165.6) De absonitte arkitekter eventualiserer planen; de Højeste Skabere bringer den ind i eksistens; det Højeste Væsen vil fuldføre den i sin helhed, sådan som den var skabt i tiden af de Højeste Skabere, og som den var projiceret i rummet af Mesterarkitekterne.

106:3.2 (1165.7) Under den nuværende univers tidsalder er det mesteruniversets Arkitekters opgave administrativt at koordinere mesteruniverset. Den Almægtige Højestes tilsynekomst ved afslutningen af den nuværende univers tidsalder vil betyde, at den evolutionære finite har nået den første fase af erfaringsmæssig skæbne. Denne begivenhed vil helt sikkert føre til den gennemførte funktion af den første erfaringsmæssige Treenighed - foreningen af de Højeste Skabere, det Højeste Væsen, og mesteruniversets Arkitekter. Denne Treenighed er bestemt til at påvirke den videre evolutionære integration af mesterskabelsen.

106:3.3 (1166.1) Paradistreenigheden er virkelig en uendelighedstreenighed, og ingen Treenighed kan nogensinde være uendelig, hvis den ikke inkluderer denne originale Treenighed. Den oprindelige Treenighed er en eventualitet af den eksklusive sammenslutning af absolutte Guddomme; underabsolutte væsener havde intet at gøre med denne første forening. De efterfølgende fremkomne og erfaringsmæssige Treenigheder omfatter medvirken fra selv skabte væseners personligheder. Dette gælder helt bestemt for den ultimative Treenighed, hvor selve tilstedeværelsen af Mester Skabersønner blandt medlemmerne af de Højeste Skabere er et tegn på den samtidige tilstedeværelse af faktisk og autentisk væsen erfaring inden for denne Treenighedsforening.

106:3.4 (1166.2) Den første erfaringsbaseret Treenighed giver mulighed for at opnå ultimative resultater i gruppen. Gruppesammenslutningen har mulighed for at forudse, selv til at transcendere, individuelle kapaciteter; og dette gælder også ud over den endelige plan. I tiderne fremover, efter at de syv superuniverser er blevet etableret i lys og liv, vil Finalitkorpset uden tvivl videreformidle Paradisguddommenes formål, som foreskrevet af den Ultimative Treenighed, og som de i styrke og personlighed er forenet i det Højeste Væsen.

106:3.5 (1166.3) Gennem alle de gigantiske udviklingsfaser i universet i fortidens og fremtidens evighed, registrerer vi, udvidelsen af forståelige elementer i den Universelle Fader. Filosofisk postulerer vi, at han som JEG ER, gennemtrænger den totale uendelighed, men ingen skabte væsener er i stand til erfaringsmæssigt at omfatte et sådan postulat. Med udvidelsen af universerne og som tyngdekraften og kærlighed strækker sig ud til rummet, som organiserer sig i tiden, er vi i stand til at forstå mere og mere af den Første Kilde og Center. Vi observerer, hvordan tyngdekraftseffekten trænger ind i det Egenskabsløse Absoluttets rumtilstedeværelse, og vi registrerer, hvordan åndelige skabninger udvikles og ekspandere inden for Guddomsabsoluttets guddommeligheds tilstedeværelse, mens både den kosmiske og åndelige evolution gennem sindet og erfaring forenes på finite guddomsniveauer som det Højeste Væsen og koordineres på transcendentale niveauer som den Ultimative Treenighed.

4. Fjerde gradens ultimative integration

106:4.1 (1166.4) Paradistreenigheden koordinerer helt sikkert i den ultimative forstand, men fungerer i denne henseende som et selvbegrænsende absolut; den erfaringsbaserede Ultimative Treenighed koordinerer det transcendentale som en transcendental. I den evige fremtid kommer denne erfaringsbaserede Treenighed gennem tiltagende ensartethed, til yderligere at aktivere den Ultimative Guddoms eventuerende tilstedeværelse.

106:4.2 (1166.5) Mens den Ultimative Treenighed er bestemt til at koordinere den samlede skabelse, er Gud den Ultimative den transcendentale styrkepersonalisering af hele mesteruniversets indretning. Den Ultimatives færdige eventualisering indebærer den samlede skabelses færdiggørelsen og betyder at denne transcendentale Guddom fuldt opstår.

106:4.3 (1166.6) Hvilke ændringer, der vil blive indviet, når den Ultimative fuldt ud opstår ved vi ikke. Da den Højeste nu er åndeligt og personligt til stede i Havona, så er den Ultimative også til stede der, men i den absonitte og overpersonlig betydning. I er blevet informeret om eksistensen af den Ultimatives Egenskabsbestemte Stedfortrædere, selvom I ikke er blevet informeret om deres nuværende tilholdssted eller funktion.

106:4.4 (1167.1) Uanset de administrative følgevirkninger i forbindelse med fremkomsten af den Ultimative Guddom, kommer alle personligheder, som har taget del i aktualisering af dette Guddomsniveau, til at erfare de personlige værdier af hans transcendentale guddommelighed. Transcendering af det finite kan kun føre til ultimativ opnåelse. Gud den Ultimative eksisterer i transcendens af tid og rum, men er ikke desto mindre underabsolut trods iboende evne til funktionel tilknytning til absolutter.

5. Medabsolut eller femte fasens association

106:5.1 (1167.2) Den Ultimative er den transcendentale virkeligheds højdepunkt, lige som den Højeste er kulminationen på den evolutionære og erfaringsmæssige virkelighed. De to erfaringsmæssige Guddommes faktiske fremkomst danner grundlaget for den anden erfaringsmæssige Treenighed. Dette er den Absolutte Treenighed, foreningen af Gud den Højeste, Gud den Ultimative, og den uåbenbaret Fuldbyrderen af Universskæbnen. Denne Treenighed har teoretisk kapacitet til at aktivere potentialitetens Absolutter - Guddomsabsoluttet, det Universelle og det Egenskabsløse Absolut. Udformningen af denne Absolutte Treenighed kan imidlertid først finde sted, efter den gennemførte udvikling af hele mesteruniverset, fra Havona til fjerde og yderste rum niveau.

106:5.2 (1167.3) Det bør gøres klart, at disse erfaringsmæssige Treenigheder ikke kun korrelerer med personlighedsegenskaber af erfaringsmæssig guddommelighed, men også med alle andre end personlige egenskaber, som kendetegner deres opnået Guddomsenhed. Selv om denne præsentation beskæftiger sig primært med de personlige faser af foreningen af kosmos, er det ikke desto mindre sandt, at de upersonlige aspekter i universernes univers ligeledes er bestemt til at undergå forening, som det illustreres af den igangværende syntese af styrke og personlighed i forbindelse med det Højeste Væsens udvikling. Den Højestes åndelige og personlige egenskaber er uadskillelige fra den Almægtiges styrke privilegier, og begge er suppleret med den Højeste sinds ukendte potentiale. Gud den Ultimative kan heller ikke som person betragtes ud fra andre end personlige aspekter af den Ultimative Guddom. På det absolutte niveau er Guddomsabsolutet og de Egenskabsløse absolutter uadskillelige og skelnes i tilstedeværelse af det Universelle Absolutte.

106:5.3 (1167.4) Treenigheder er, i sig selv, ikke personlige, men de er heller ikke i strid med personlighed. Snarere omslutter og korrelerer de personligheden, i en kollektiv forstand, med upersonlige funktioner. Treenighederne er derfor altid guddomsvirkelighed, men aldrig personlighedsvirkelighed. Personlighedsaspekterne i en treenighed er forbundet med de enkelte medlemmer, og som individuelle personer, er de ikke denne treenighed. Kun som et kollektivt er de en treenighed; kollektivet er treenigheden. Treenighed inkluderer altid alt omfattet guddom; treenigheden er guddommelig enhed.

106:5.4 (1167.5) De tre Absolutter - Guddomsabsolutet, det Universelle og det Egenskabsløse Absolut - er ikke en treenighed, for de er ikke alle guddom. Kun det guddommelige kan blive treenighed; alle andre foreninger er trefoldigheder eller treoder.

6. Absolut eller sjette fasens integration

106:6.1 (1167.6) Mesteruniversets nuværende potentiale er næppe absolut, selvom det godt kan være næsten ultimativt, og vi anser det for umuligt at opnå den fulde åbenbaring af absolutte betydninger og værdier inden for rammerne af et underabsolut kosmos. Vi står derfor over for betydelige vanskeligheder i forsøget på at forestille os et samlet udtryk af de tre Absolutters ubegrænsede muligheder, eller selv når vi forsøget på at visualisere den erfaringsmæssige personalisering af Gud den Absolutte på Guddomsabsolutets nu upersonlige niveau.

106:6.2 (1168.1) Mesteruniversets rum omfang synes at være tilstrækkelig til aktualisering af det Højeste Væsen, for dannelsen og den fulde funktion af den Ultimative Treenighed og for Gud den Ultimatives eventualisation og endda selv for påbegyndelse af den Absolutte Treenighed. Men vores begreber for denne anden erfaringsmæssige Treenigheds fulde funktion synes at antyde noget ud over selv de uhyre udvidede områder af mesteruniverset.

106:6.3 (1168.2) Hvis vi antager, at der er et uendeligt kosmos - et kosmos der ikke kan begrænses, og som er større end mesteruniverset - og hvis vi forestiller os at den Absolutte Treenigheds afsluttende udviklings faser vil finde sted på en sådan superultimativ handlingscene, så bliver det muligt at antage, at den Absolutte Treenigheds afsluttende funktion vil opnå sit endelige udtryk i kreationer af uendelighed og vil fuldføre den absolutte aktualisering af alle potentialer. Integrationen og sammenslutning af stadigt udvidende segmenter af virkeligheden vil nærme sig absoluthedens status i samme proportion som al virkelighed bliver inkluderet inden for de således sammenbundne segmenter.

106:6.4 (1168.3) Med andre ord: Den Absolutte Treenighed er, som navnet antyder, virkelig absolut i sin totale funktion. Vi ved ikke, hvordan en absolut funktion kan opnå totalt udtryk på et begrænset, reserveret eller på anden måde indskrænket grundlag. Derfor må vi antage, at en sådan totalitetsfunktion vil være ubetinget (i sit potentielle). Det ser også ud til, at det ubetingede også ville være ubegrænset, i hvert fald fra et kvalitativt synspunkt, selv om vi ikke er så sikker med hensyn til kvantitative relationer.

106:6.5 (1168.4) Om dette, er vi imidlertid sikker: Selvom den eksistentielle Paradistreenighed er uendelig, og mens den erfaringsmæssige Ultimative Treenighed er subfinit, er den Absolutte Treenighed ikke så let at klassificere. Selvom den er erfaringsbaseret i sin oprindelse og struktur, rører den helt sikkert ved potentialitet af de eksistentielle Absolutter.

106:6.6 (1168.5) Selv om det næppe er til nogen nytte for det menneskelige sind til at forsøge at forstå sådanne fjerntliggende og overmenneskelige begreber, vil vi gerne foreslå, at I tænker på den Absolutte Treenigheds evigheds handling som kulminerende i en slags erfarings erkendelse af Absolutter af potentialitet. Dette synes at være en rimelig konklusion med hensyn til det Universelle Absolutte, hvis ikke det Egenskabsløse Absolutte; i det mindste ved vi, at det Universelle Absolutte ikke kun er statisk og potential, men også associativ i den betydning dette ord har, når det gælder den totale Guddom. Med hensyn til de tænkelige guddommeligheds- og personligheds værdier, forudsætter disse antaget begivenheder, at Guddomsabsoluttet personaliseres og fremkomsten af disse overpersonlige værdier og ultrapersonlige betydninger, der indgår i Gud den Absolutte - den tredje og sidste af de erfaringsmæssige Guddommes - personligheds fuldkommengørelse.

7. Skæbnens endelighed

106:7.1 (1168.6) En del af vanskelighederne ved at danne sig begreber om integrationen af den uendelige virkelighed er forbundet med det faktum, at alle sådanne idéer omfatter noget af endeligheden i den universelle udvikling, en slags erfaringsmæssig erkendelse af alt det, der nogensinde kunne være. Det er utænkeligt, at kvantitativ uendelighed nogensinde kan være helt realiseret i endelighed. Altid må der være uudforskede muligheder i de tre potentielle Absolutter som ingen mængde af erfaringsmæssig udvikling nogensinde kunne udtømme. Selve evigheden, selvom absolut, er ikke mere end absolut.

106:7.2 (1169.1) Selv et forsøgsvis begreb om en endelige integration er uadskillelig fra resultaterne af den egenskabsløse evighed og er derfor stort set umuligt at realisere i enhver tænkelig kommende tid.

106:7.3 (1169.2) Skæbnens mål er etableret gennem Guddommenes viljesbestemte handling, som danner Paradistreenigheden; skæbnen er etableret i den enorme mængde af de tre store potentialer, hvis absoluthed omfatter mulighederne for al fremtidig udvikling; skæbnen er formentlig fuldbyrdet ved en handling som udgår fra Fuldbyrderen af Universskæbnen, og denne handling er sandsynligvis relateret til den Højeste og den Ultimative i den Absolutte Treenighed. Enhver erfaringsbaseret skæbne kan i det mindste delvis forstås af erfarende skabte væsener; men en skæbne, der indvirker på de uendelige eksistentialer er næppe forståelig. Den endelige skæbne er en eksistentiel-erfaringsmæssig opnåelse som synes at involvere Guddomsabsoluttet. Men Guddomsabsoluttet står i kraft af det Universelle Absolutte i evighedsforhold til det Egenskabsløse Absolutte. Disse tre Absolutter, som er erfaringsbaseret i deres muligheder, er faktisk eksistentielle og mere end det, ubegrænset, tidløse, rumløse, grænseløse og umålbare - virkelig uendelig.

106:7.4 (1169.3) Det usandsynlige i at målet opnås vil ikke forhindre en filosofisk teoretisering om sådanne hypotetiske skæbner. Guddomsabsolutets aktualisering som en opnåelig absolut Gud kan være praktisk umuligt at realisere; ikke desto mindre, forbliver en sådan realisering af endelighed en teoretisk mulighed. Det Egenskabsløse Absoluttets Involvering i en ufattelige uendelig kosmos kan være umådeligt fjernt i den endeløse evigheds fremtid, men en sådan hypotese er ikke desto mindre gyldig. Dødelige, morontianer, ånder, finalitere, transcendentaler og andre, tillige med universerne selv og alle andre faser af virkeligheden, har helt sikkert en potentielt endelig skæbne, der er absolut i værdi; men vi tvivler på, at noget væsen eller univers nogensinde helt vil opnå alle aspekter af en sådan skæbne.

106:7.5 (1169.4) Ligegyldigt, hvor meget du kan vokse i forståelse af Faderen, vil dit sind altid blive forbløffet over den uåbenbarede uendelighed af Faderen-JEG ER, den uudforskede enorme mængde af hvilket altid vil forblive uudgrundeligt og uforståelig under alle evighedens cyklusser. Ligegyldigt hvor meget af Gud, du kan opnå, vil der altid være meget mere af ham, hvis eksistens du ikke engang anede. Vi mener, at det er lige så sandt på transcendentale niveauer, som det er i områder af den finite eksistens. Søgen efter Gud er uendelig!

106:7.6 (1169.5) En sådan manglende evne til at opnå Gud i en endelig forstand bør på ingen måde afskrække universets skabninger; ja, du kan helt sikkert opnå den Syvfoldiges, den Højestes, og den Ultimatives guddomsniveauer, hvilket betyder for dig, hvad den uendelige realisering af Gud Fader betyder for den Evige Søn og Samforeneren i deres evighedseksistens absolutte status. Guds uendelighed bør på ingen måde genere de skabte væsener men bør være den højeste sikkerhed for, at alle opstigende personligheder i hele den endeløse fremtid vil have sådanne muligheder foran sig for udvikling af personligheden og forening med Guddommen, som selv evigheden hverken kan udtømme eller annullere.

106:7.7 (1169.6) For de begrænsede skabninger af storuniverset synes begrebet om mesteruniverset at være så godt som uendelig, men uden tvivl ser mesteruniversets absonitte arkitekter hvordan det relaterer til fremtiden og de uanede udviklingstrin inden for den uendelige JEG ER. Selv rummet i sig selv er kun en ultimativ tilstand, en betingelse af begrænsning inden for den relative absoluthed af mellemrummets stille zoner.

106:7.8 (1170.1) I den ufattelige fjerne fremtidens evighedsøjeblik, hvor hele mesteruniverset endelige er færdiggjort, vil vi alle uden tvivl se tilbage på hele dets historie som kun en begyndelse, blot som en skabelsen af visse begrænsede og transcendentale grundlag for endnu en større og mere betagende metamorfose i en ukendt uendelighed. Ved et sådan fremtidig evighedsøjeblik vil mesteruniverset stadig virke ungdommeligt; ja, det vil altid være ungt med tanke på de ubegrænsede muligheder for en evighed der aldrig ophører.

106:7.9 (1170.2) Usandsynligheden i en uendelig skæbne opnåelse forhindre ikke på nogen måde en filosofering af idéerne om en sådan skæbne, og vi tøver ikke med at sige, at hvis de tre absolutte potentialer nogensinde kunne blive helt aktualiseret, ville det være muligt at forestille sig den endelige integration af den samlede virkelighed. Denne udviklingsmæssige erkendelse er baseret på den færdige aktualisering af det Egenskabsløse Absolut, det Universelle Absolut og Guddomsabsolutet, de tre muligheder, hvis forening udgør latenstiden af JEG ER, de suspenderede virkeligheder af evigheden, de slumrende muligheder i al fremtid, og meget mere.

106:7.10 (1170.3) Sådanne eventualiteter er så at sige mildest talt temmelig fjerne; ikke desto mindre tror vi, at vi i de tre Treenigheders mekanismer, personligheder, og sammenslutninger kan registrerer den teoretiske mulighed for genforeningen af de syv absolutte faser af Fader-JEG ER. Dette bringer os ansigt til ansigt med begrebet den trefoldige Treenighed, omfattende Paradistreenigheden af eksistentiel status og de to efterfølgende fremtrædende Treenigheder af erfaringsbaseret art og oprindelse.

8. Treenighedernes treenighed

106:8.1 (1170.4) Det er svært at skildre for det menneskelige sind et billede af arten af Treenigheden af Treenigheder; det er den faktiske opsummering af samtlige erfaringsmæssige uendelighed som sådan er manifesteret i en teoretisk uendelighed af evigheds erkendelse. I Treenigheden af Treenigheder opnår den erfaringsmæssige uendelige identifikation med den eksistentielle uendelige, og begge er som en i den præ-erfaringsmæssige, præ-eksistentielle JEG ER. Treenigheden af Treenigheder er det sidste udtryk for alt det, der er indeholdt i de femten trefoldigheder og deres tilhørende trioder. Det er svært for relative væsener at forstå finaliteter, uanset om de er eksistentielle eller erfaringsmæssige; derfor må de altid præsenteres som relativiteter.

106:8.2 (1170.5) Treenigheden af Treenigheder eksisterer i flere faser. Den indeholder muligheder, sandsynligheder og uundgåeligheder, der får fantasien til at vakle hos væsener langt over det menneskelige plan. Det har konsekvenser, som de himmelske filosoffer formentlig ikke engang kan gætte sig til, for dens konsekvenser er i trefoldighederne, og trefoldighederne er, i sidste ende, uudgrundelig.

106:8.3 (1170.6) Der er en række måder, hvorpå Treenigheden af Treenigheder kan portrætteres. Vi vælger at præsentere følgende synspunkt, som omfatter tre niveauer

106:8.4 (1170.7) 1. De tre Treenigheders niveau.

106:8.5 (1170.8) 2. Erfaringsmæssigt Guddoms niveau

106:8.6 (1170.9) 3. Niveauet for JEG ER.

106:8.7 (1170.10) Disse er niveauer af stigende forening. Faktisk er Treenigheden af Treenigheder det første niveau, mens det anden og tredje niveau er afledte foreninger af det første.

106:8.8 (1171.1) DET FØRSTE NIVEAU: På denne oprindelige foreningsniveau menes det, at de tre Treenigheder fungerer som perfekt synkroniseret, selvom særskilt, grupperinger af Guddommens personligheder.

106:8.9 (1171.2) 1. Paradistreenigheden, sammenslutningen af de tre Paradisguddomme - Faderen, Sønnen og Ånden. Det bør erindres, at Paradistreenigheden indebærer en trefoldig funktion - en absolut funktion, en transcendental funktion (Ultimativitetens Treenighed), og en endelig funktion (Højestehedens Treenighed). Paradistreenigheden er enhver og alle disse til enhver og alle tider.

106:8.10 (1171.3) 2. Den Ultimative Treenighed. Dette er guddomssammenslutningen mellem de Højeste Skabere, Gud den Højeste og Mesteruniversets Arkitekter. Selv om dette er en fyldestgørende præsentation af guddommelighedsaspektet af denne Treenighed, skal det bemærkes, at der er andre faser i denne Treenighed, som dog ser ud til at være helt koordinerende med de guddommelige aspekter.

106:8.11 (1171.4) 3. Den Absolutte Treenighed. Dette er sammenslutningen af Gud den Højeste, Gud den Ultimative, og Fuldbyrderen af Universets skæbne i forhold til alle guddommelige værdier. Visse andre faser af denne trefoldige gruppering har at gøre med andre end guddommeligheds værdier i det ekspanderende kosmos. Disse gennemgår imidlertid forening med guddommelighedsfaserne ligesom styrke- og personlighedsaspekterne af erfaringsmæssige Guddomme nu gennemgår erfaringsmæssig syntese.

106:8.12 (1171.5) Foreningen af disse tre Treenigheder i Treenigheden af Treenigheder skaber betingelserne for en eventuel ubegrænset integration af virkeligheden. Denne gruppering indeholder årsager, mellemetaper, og finaler; initiativtagere, udviklere og fuldførere; begyndelser, eksistenser og skæbner. Partnerskabet Fader-Søn er blevet til Sønnen-Ånden og derefter Ånden-den Højeste og videre til den Højeste-Ultimative og den Ultimative-Absolutte, endda til den Absolutte og Uendelige Fader - virkelighedscyklussens færdiggørelse. Ligeledes i andre faser som ikke umiddelbart anvender guddommelighed og personlighed, selv realiserer den Første Store Kilde og Center grænseløsheden af virkeligheden omkring evighedens cirkel, fra absoluthed af selv-eksistens gennem uendelighed af selv-åbenbaring, til endelighed af selvrealisering - fra det eksistentielles absolut til den erfaringsmæssige endelighed.

106:8.13 (1171.6) DET ANDET NIVEAU: Koordineringen af de tre Treenigheder indebærer uundgåeligt associative forening af de erfaringsmæssige Guddomme, der er genetisk forbundet med disse Treenigheder. Karakteren af dette andet niveau er nogle gange præsenteret som:

106:8.14 (1171.7) 1. Den Højeste. Dette er guddomskonsekvensen af Paradistreenighedens enhed i erfaringsmæssig kontakt med Paradisguddommenes Skabersønner og Skabende Døtre. Den Højeste er guddomspersonifikationen af afslutningen af den første fase af den finite evolution.

106:8.15 (1171.8) 2. Den Ultimative. Dette er guddomskonsekvensen af den anden Treenigheds eventuerede enhed, den transcendentale og absonitte personificeringen af guddommelighed. Den Ultimative består af en på forskellig måde betragtet enhed af mange kvaliteter, og den menneskelige opfattelse heraf gør i det mindste klogt i at opfatte den Ultimatives faser som styrer overvågningen, som personligheden kan opleve og som forener spændingen, men der er mange andre uåbenbarede aspekter af eventuerede guddom. Selv om den Ultimative og den Højeste er sammenlignelige, er de ikke identiske, den ultimative er heller ikke kun en forstørrelse af den Højeste.

106:8.16 (1172.1) 3. Den Absolutte. Der er mange teorier om arten af det tredje medlem af det andet niveau af Treenigheden af Treenigheder. Gud den Absolutte er utvivlsomt involveret i denne forening, som personlighedskonsekvens af den Absolutte Treenigheds endelige funktion, alligevel er Guddomsabsolutet en eksistentiel virkelighed af evigheds status.

106:8.17 (1172.2) Vanskeligheder vedrørende begrebsopfattelsen af dette tredje medlem er iboende i det faktum, at forudsætningen for sådan et medlemskab egentlig indebærer kun et Absolut. Teoretisk ville vi - hvis en sådan begivenhed kunne finde sted, være vidne til en erfaringsmæssig forening af de tre Absolutter som én. Vi har lært, at, der i uendeligheden og eksistentielt, kun er et Absolut. Selv om det er mindste klart, hvem dette tredje medlem kan være, er det ofte postuleret, at en sådan kan bestå af en eller anden form for ufatteligt samarbejde og kosmisk manifestation af Guddommen, den Universelle, og det Egenskabsløse absolut. Helt sikkert kan Treenigheden af Treenigheder næppe nå at fuldføre funktionen uden en fuld forening af de tre Absolutter, og de tre Absolutter kan næppe forenes uden en fuld realisering af alle uendelige potentialer.

106:8.18 (1172.3) Det vil sandsynligvis udgøre en minimal forvrængning af sandheden, hvis det tredje medlem af Treenigheden af Treenigheder er tænkt som den Universelle Absolutte, forudsat at denne opfattelse ser den Universelle ikke kun som statisk og potential, men også som associativ. Men vi forstår stadig ikke forholdet til de skabende og evolutionelle aspekter af den totale Guddoms funktion.

106:8.19 (1172.4) Selvom det er vanskeligt at danne sig en udtømmende opfattelse af Treenigheden af Treenigheder, så er en begrænset opfattelse ikke så svær. Hvis det andet niveau af Treenigheden af Treenigheder er tænkt som væsentlige personlige, bliver det meget muligt at postulere foreningen af Gud den Højeste, Gud den Ultimative, og Gud den Absolutte som den personlige eftervirkning af foreningen mellem de personlige Treenigheder, der er forfædrene til disse erfaringsmæssige Guddomme. Vi vover den opfattelse, at disse tre erfaringsmæssige Guddomme helt sikkert vil forenes på det andet niveau som en direkte følge af den voksende ensartethed i deres forfædres og årsagsfremkaldende Treenigheder, der udgør det første niveau.

106:8.20 (1172.5) Det første niveau består af tre Treenigheder; det andet niveau eksisterer som en personlighedssammenslutning mellem erfaringsbaseret-udviklede, erfaringsbaseret-eventuerede og erfaringsbaseret-eksistentielle Guddomspersonligheder. Uafhængigt af eventuelle begrebsmæssige vanskeligheder med at forstå den fuldstændige Treenighed af Treenigheder, har den personlige sammenslutning af disse tre Guddomme på andet niveau manifesteret sig i vores univers tidsalder i fænomenet som guddommeliggørelse af Majeston, som blev aktualiseret på dette andet niveau af Guddomsabsolutet, der virker gennem den Ultimative og som reaktion på det Højeste Væsens første skabende mandat.

106:8.21 (1172.6) DET TREDJE NIVEAU: I en ubegrænset hypotese om det andet niveau af Treenighedernes Treenigheder findes korrelationen af alle faser af enhver form for virkelighed, der er, eller var, eller kunne være i uendelighedens totalitet. Det Højeste Væsen er ikke kun ånd, men også sind og styrke og erfaring. Den Ultimative er alt dette og meget mere, mens der i det forende begreb om Guddomsabsolutet, det Universelle og det Egenskabsløse absoluttets enhed, indgår den absolutte endelighed af al virkeligheds erkendelse.

106:8.22 (1172.7) I foreningen af den Højeste, den Ultimative, og den fuldstændige Absolutte, kan der opstå en funktionel samling af de uendelighedsaspekter, som oprindeligt var segmenteret af JEG ER, og som resulterede i fremkomsten af Uendelighedens Syv Absolutter. Selvom universets filosoffer anser en sådan sandsynlighed for at være meget fjern, stiller vi dog ofte dette spørgsmål: Hvis det andet niveau af Treenigheden af Treenigheder nogensinde kunne opnå treenighedsenhed, hvad ville der så indtræffe som en konsekvens af en sådan guddomsenhed? Vi ved det ikke, men vi er overbeviste om, at det ville føre direkte til realiseringen af JEG ER som erfaringsmæssigt opnåelig. Set ud fra personlige væseners synspunkt kunne det betyde, at den ukendte JEG ER var blevet muligt at opleve som Faderen-den Uendelige. Hvad disse absolutte skæbner kunne tænkes at betyde fra et upersonlig synspunkt er en anden sag og en som kun evigheden eventuelt kunne afklare. Når vi ser disse fjerntliggende eventualiteter som personlige væsener, udleder vi, at den endelige skæbne af alle personligheder er den sidste forståelse af den Universelle Fader af disse selvsamme personligheder.

106:8.23 (1173.1) Som vi filosofisk forestiller os JEG ER i den tidligere evighed, er han alene, der er ingen udover ham. Ser vi frem til fremtidens evighed, kan vi ikke se andet end at JEG ER umuligt kunne ændre sig som en eksistentiel, men vi er tilbøjelige til at forudsige en stor oplevelsesmæssig forskel. En sådan opfattelse af JEG ER indebærer fuld selvrealisering - det inkluderer den ubegrænsede galakse af personligheder, som er blevet viljesbestemte deltagere i selv-åbenbaring af JEG ER, og som i evighed vil forblive som absolutte viljesbestemte dele af uendelighedens totalitet, endelige sønner til den absolutte Fader.

9. Eksistentiel uendelig forening

106:9.1 (1173.2) I begrebet Treenighedernes Treenighed postulerer vi den mulige erfaringsmæssige forening af grænseløs virkelighed, og nogle gange teoretisere vi, at alt dette kan ske i en total langt fjerntliggende evighed. Alligevel er der ikke desto mindre en faktisk og aktuel forening af uendelighed i denne nuværende tidsalder ligesom i alle tidligere og fremtidige univers tidsaldre; denne forening er eksistentiel i Paradistreenigheden. Uendelighedens forening som en erfaringsmæssig virkelighed er ufattelig fjern, men en ubegrænset enhed af uendelighed dominerer lige nu nuet af universets eksistens og forener alle forskelle i al virkelighed med en eksistentiel majestæt, der er absolut.

106:9.2 (1173.3) Når begrænsede væsener forsøger at forestille sig den uendelig forening på endelighedsniveauer af fuldbyrdet evighed, er de ansigt til ansigt med intellektuelle iboende begrænsninger i deres begrænsede eksistens. Tid, rum og erfaring udgør hindringer for de skabte væseners forståelse; og alligevel, uden tid, i mangel af rummet, og i mangel af erfaring, kunne ingen skabning opnå selv en begrænset forståelse af universets virkelighed. Uden en følelse af tid, ville det ikke være muligt for noget evolutionær væsen, at opfatte relationer i tidsmæssige sekvenser. Uden rum opfattelse kunne ingen skabning forstå relationers samtidighed. Uden erfaring kunne ingen evolutionær skabning selv eksisterer; kun Uendelighedens syv Absolutter transcenderer virkelig erfaring, og selv disse kan være erfaringsbaseret i visse faser.

106:9.3 (1173.4) Tid, rum, og erfaring er menneskets største støtte til en relativ opfattelse af virkeligheden og alligevel dets mest formidable forhindringer for en fuldstændig virkelighedsopfattelse. Dødelige og mange andre univers væsner finder det nødvendigt at tænke sig potentialer som værende aktualiseret i rummet og udviklende sig til modenhed i tid, men hele denne proces er et tid-rum fænomen, som rent faktisk ikke finder sted på Paradis og i evigheden. På det absolutte niveau er der hverken tid eller rum; alle potentialer kan der opfattes som faktiske realiteter.

106:9.4 (1173.5) Opfattelsen om foreningen af al virkelighed, det være sig i denne eller nogen anden univers tidsalder, er dybest set dobbelt: eksistentiel og erfaringsmæssig. En sådan enhed er i færd med erfaringsbaseret realisering i Treenigheden af Treenigheder, men graden af den tilsyneladende aktualisering af denne trefoldige Treenighed er direkte proportional med forsvinden af virkelighedens begrænsninger og ufuldkommenheder i kosmos. Virkelighedens totale integration er dog ubegrænset, evigt og eksistentielt til stede i Paradistreenigheden, inden for hvilken, den uendeligt virkelighed i selve dette univers øjeblik er absolut forenet.

106:9.5 (1174.1) Paradokset som skabes af erfaringsmæssige og eksistentielle synspunkter er uundgåelig og er baseret dels på den kendsgerning, at Paradistreenigheden og Treenigheden af Treenigheder hver repræsenterer et evighedsforhold, som dødelige kun kan opfatte som en relativitet af tid og rum. Den menneskelige opfattelse om den gradvise erfaringsmæssige aktualisering af Treenigheden af Treenigheder - tidens synspunkt - skal suppleres med tillægspostulatet, at dette allerede er en faktuel virkelighed - evighedens synspunkt. Men hvordan kan disse to synspunkter forenes? I forhold til de finite dødelige foreslår vi, at de accepterer den sandhed, at Paradistreenigheden er den eksistentielle forening af uendeligheden, og at den manglende evne til at opdage den faktiske tilstedeværelse og afsluttede manifestation af den erfaringsmæssige Treenighedernes Treenighed til dels er på grund af gensidig forvrængning som følge af:

106:9.6 (1174.2) 1. Menneskets begrænsede synspunkt, den manglende evne til at forstå begrebet ubegrænsede evighed.

106:9.7 (1174.3) 2. Menneskets ufuldkomne status, afstanden fra det absolutte niveau af erfaringsmæssige realiteter.

106:9.8 (1174.4) 3. Formålet med den menneskelige eksistens, det faktum, at mennesket er designet til at udvikle sig gennem erfaringsprocedure, og derfor i sin natur og opbygning må være afhængig af erfaring. Kun en absolut kan være både eksistentiel og erfaringsmæssige.

106:9.9 (1174.5) Den Universelle Fader i Paradistreenigheden er JEG ER i Treenighedernes Treenighed, og den manglende evne til at opleve Faderen som uendelig skyldes finite begrænsninger. Opfattelsen om den eksistentielle, alene, præ-Treenige og uopnåelige JEG ER, og postulatet om den erfaringsbaserede post-Treenighedernes Treenighed og opnåelige JEG ER er én og samme hypotese; ingen egentlig ændring har fundet sted i det uendelige; al tilsyneladende udvikling skyldes øgede kapacitet til at modtage og påskønne virkeligheden i kosmos.

106:9.10 (1174.6) JEG ER, må i sidste ende, eksistere, før alle eksistentielle og efter alle erfaringsbaseret realiteter. Selv om disse idéer ikke kan tydeliggøre evighedens og uendelighedens paradokser i det menneskelige sind, bør de i det mindste stimulere sådanne finite intellekt til på ny at give sig i kast med disse uendelige problemer, problemer som vil fortsætte med at vække din nysgerrighed på Salvington og senere som finaliter og videre i den uendelige fremtid for din evige karriere i de vidtstrakte universer.

106:9.11 (1174.7) Før eller senere begynder alle personer i universet at indse, at den endelige søgen efter evighed er den endeløse udforskning af uendeligheden, den uendelige opdagelsesrejse ind i den Første Kildes og Centers absoluthed. Før eller senere bliver vi alle bevidste om, at alle de skabte væseners vækst er proportional til identifikationen med Faderen. Vi begynder at forstå, at et liv i overensstemmelse med Guds vilje er det evige pas til de endeløse muligheder for uendeligheden selv. Dødelige vil engang indse, at succes i søgen efter den Uendelige er direkte proportional med opnåelse af lighed med Faderen, og at Faderens realiteter i denne universtidsalder er åbenbaret i guddommelighedens kvaliteter. Disse guddommelighedens kvaliteter er personligt tilegnet universets skabninger i oplevelsen af at leve guddommeligt, og leve guddommeligt betyder faktisk at leve Guds vilje.

106:9.12 (1175.1) Til materielle evolutionære, finite skabninger, fører et liv baseret på at leve i henhold til Faderens vilje direkte til opnåelse af åndens overherredømme i personlighedens arena og bringer sådanne væsner et skridt nærmere forståelsen af Faderen-den Uendelige. Et sådan liv i Faderen er ét, der bygget på sandhed, følsom over for skønhed, og domineret af godhed. En sådan person som kender Gud, er indadtil oplyst af tilbedelse og udadtil helliget den helhjertede tjeneste af det universelle broderskab af alle personligheder, en tjenende omsorg, som er fyldt med barmhjertighed og motiveret af kærlighed, mens alle disse livets kvaliteter er forenet i udviklende personlighed på stadige opstigende niveauer af kosmisk visdom, selvrealisering, Gud-søgende, og tilbedelse af Fader.

106:9.13 (1175.2) [Fremført af en Melkisedek i Nebadon.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.