Kapitel 153. Krisen I Kafarnaum

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 153

Krisen I Kafarnaum

153:0.1 (1707.1) FREDAG AFTEN, dagen, hvor de ankom til Betsaida, og på sabbatsmorgenen, bemærkede apostlene, at Jesus blev alvorligt optaget med nogle kritiske problemer. De var klar over, at Mesteren tænkte usædvanligt intenst på noget vigtigt. Han spiste ingen morgenmad og kun lidt til frokost. Under hele sabbatsmorgenen og natten før var de tolv og deres medarbejdere samlet i små grupper rundt omkring i huset, i haven og langs stranden. Der var en spænding af usikkerhed og en uvis ængstelse, som hvilede på dem alle. Jesus sagde ikke mange ord til dem, da de forlod Jerusalem.

153:0.2 (1707.2) Ikke i måneder havde de set Mesteren så fordybet i tanker og så lidt meddelsom. Selv Simon Peter var deprimeret, hvis ikke nedslået. Andreas vidste ikke, hvad han skulle gøre for sine modløse medarbejdere. Nataniel sagde, at de var midt i "stilhed før stormen". Thomas udtrykte den opfattelse, at "noget usædvanligt snart vil finde sted." Filip gav David Zebedee rådet til at "glemme alt om planer om kost og logi til folkemængderne, indtil vi ved, hvad der foregår i Mesterens tanker." Mattæus planlagde nye bestræbelser på at fylde kassen. James og Johannes drøftede den kommende prædiken i synagogen og spekulerede meget om dens sandsynlige indhold og omfang. Simon Zelotes udtrykte sin tro - faktisk hans håb - at "Faderen i himlen, kan tænkes at gribe ind på en uventet måde for at forsvare og støtte sin søn", mens Judas Iskariot vovede at forkæle den tanke, at Jesus muligvis var tynget med beklagelse, at "han ikke havde haft mod og frækhed til at lade de fem tusinde udråbe ham til jødernes konge."

153:0.3 (1707.3) Det var fra en sådan gruppe af deprimerede og trøstesløse tilhængere, at Jesus, denne smukke sabbat eftermiddag gik ud for at holde sin epokegørende prædiken i synagogen i Kapernaum. Den eneste muntre hilsen eller ønske om alt det bedste fra hans nærmeste tilhængere kom fra en af de intetanende Alpheus tvillinger, der så Jesus forlade huset på vej til synagogen, hilste ham med glæde og sagde: "Vi beder til, at Faderen vil hjælpe dig og at vi skal få større skarer end nogensinde.”

1. Scenen gøres klar

153:1.1 (1707.4) En ærværdig menighed mødte Jesus denne udsøgte sabbat eftermiddag klokken tre i den nye synagoge i Kapernaum. Jairus præsiderede og rakte Jesus skrifterne til at læses. Den foregående dag var treoghalvtreds farisæere og saddukæere ankommet fra Jerusalem. Mere end tredive leder og forstandere for de omkringliggende synagoger var også til stede. Disse jødiske religiøse ledere handlede under direkte ordre fra det jødiske Sanhedrin råd i Jerusalem, og de udgjorde den ortodokse fortrop, der var kommet for at indlede den åbne krig mod Jesus og hans disciple. Ved siden af disse jødiske ledere, på hæderspladserne i synagogen, sad Herodes Antipas officielle observatører, som var blevet bestilt til at undersøge sandheden om de foruroligende rapporter om, at folket havde gjort et forsøg på at forkynde Jesus til jødernes konge over i de områder, der var styret af Herodes bror Filip.

153:1.2 (1708.1) Jesus forstod, at han stod over for den umiddelbare erklæring om en anerkendt og åben krig fra deres mere talrige fjender, og han valgte dristigt at gå til angreb. Ved bespisningen af de fem tusinde havde han udfordret deres idéer om den materielle Messias. Nu valgte han igen åbent at angribe deres koncept af den jødiske befrier. Denne krise, som begyndte med bespisningen af de fem tusind og sluttede med prædiken denne sabbatseftermiddag, var det yderste vendepunkt for folkets gunst og hyldest. Efterfølgende vil rigets arbejde blive mere koncentreret om den vigtige opgave at vinde varige åndelige konvertitter for menneskehedens sande religiøse broderskab. Denne prædiken markerer krisen i overgangen fra perioden for diskussion, kontrovers, og beslutning til perioden med åben krigstilstand og endelig accept eller endeligt afslag.

153:1.3 (1708.2) Mesteren vidste godt, at mange af hans tilhængere langsomt men sikkert forberedte deres sind for endelig at afvise ham. Han vidste også, at mange af hans disciple langsomt men sikkert gennemgik den sindstræning og den sjæledisciplin, der ville gøre det muligt for dem at triumfere over tvivl og modigt at hævde deres fuldgyldigt tro på rigets evangelium. Jesus forstod helt hvordan mennesker gennem en langsom proces med gentagende valg mellem de tilbagevendende situationer med godt og ondt, forberedte sig på at træffe beslutninger i en krisesituation og til at udføre pludselige modige handlinger. Han udsatte sine udvalgte budbringere til gentagne øvelser i skuffelse og gav dem mange muligheder og forsøg på at vælge mellem den rigtigt og forkerte måde at møde åndelige udfordringer. Han vidste, han kunne stole på sine tilhængere, når de mødte den sidste retssag, for at gøre deres vitale beslutninger i overensstemmelse med tidligere erhvervede og vanemæssige mentale holdninger og åndelige reaktioner.

153:1.4 (1708.3) Denne krise i Jesu jordiske liv begyndte med bespisningen af de fem tusind og endte med denne prædiken i synagogen. Krisen i livet for apostlene begyndte med denne prædiken i synagogen og fortsatte i et helt år, indtil retssagen mod mesteren og hans korsfæstelse.

153:1.5 (1708.4) Som de sad der i synagogen den eftermiddagen før Jesus begyndte sin tale, var der kun et stort mysterium, blot ét stort spørgsmål i alles sind. Både hans venner og hans fjender overvejede kun en tanke, nemlig: "Hvorfor vendte han selv så overlagt og helt bestemt folkets bølge af populær begejstring?" Og det var umiddelbart før og umiddelbart efter denne prædiken, at tvivlen og skuffelsen i sine utilfredse tilhængere voksede først til en ubevidst opposition og senere til direkte had. Det var efter denne prædiken i synagogen, at Judas Iskariot for første gang bevidst legede med idéen om desertering. Men indtil videre, kunne han reelt beherske alle sådanne tilbøjeligheder.”

153:1.6 (1708.5) Alle var i en tilstand af rådvildhed. Jesus havde efterladt dem lamslået og forvirret. Han havde for nylig gennemført den største demonstration af overnaturlig magt som kom til at karakterisere hele sin karriere. Bespisningen af de fem tusinde var den begivenhed i hans jordiske liv, som gjorde størst appel til det jødiske begreb om den forventede Messias. Men denne ekstraordinære fordel blev straks og uforklaret opvejet af hans hurtige og utvetydige afvisning af at blive konge.

153:1.7 (1709.1) Fredag aften og igen lørdag morgen, havde lederne fra Jerusalem længe og alvorligt bearbejdet Jairus for at forhindre Jesus i at tale i synagogen, men til ingen nytte. Jairus svar på alle disse appeller var kun: "Jeg har givet ham tilladelse, og jeg vil ikke bryde mit ord."

2. Den epokegørende prædiken

153:2.1 (1709.2) Som indledning til denne prædiken, læste Jesus fra loven følgende passage fra Femte Mosebog: "Men det skal ske, at hvis folk ikke ønsker at lytte til Guds stemme, at alle disse overtrædelsens forbandelser sikkert skal indhente dem. Herren vil lade dig blive slået af jeres fjender; du skal føres bort til alle jordens riger. Herren vil levere dig og den konge du sætter over dig i hænderne på en nation, som du ikke kender. Du skal blive genstand for rædsel, spot og berygtet blandt alle folkeslag. Dine sønner og døtre vil blive taget i fangenskab. De fremmede blandt jer skal stige højt i autoritet over dig, men du vil synke dybt ned. Og alt dette skal hele tiden være på dig og din sæd, fordi du ikke ønsker at lytte til Herrens ord. Derfor skal du tjene dine fjender, der skal komme imod dig. Du skal udholde sult og tørst og bære dette fremmede åg af jern. Herren sender over dig en nation langvejs fra, fra jordens ende, et folk, hvis sprog du ikke forstår, en nation med grumme ansigter, en nation, der tager lidt hensyn til dig. Og de skal angribe dig i alle dine byer, indtil de høje, forstærkede mure, som du stoler på kollapser; og hele landet skal falde i deres hænder. Og det vil ske, at du er tvunget til at spise frugten af din egen krop, kødet af dine sønner og døtre, under denne belejringstid fordi dine fjender sætter dig i sådanne alvorlige vanskeligheder."

153:2.2 (1709.3) Og da Jesus havde fuldendt denne læsning, overgik han til profeterne og læste fra Jeremias: ”Hvis du ikke ønsker at høre, hvad der blev sagt af mine tjenere profeterne, som jeg har sendt dig, så vil jeg gøre med dette hus som med Silo, og jeg vil gøre denne by til en forbandelse for alle jordens nationer." Og præsterne og lærerne hørte Jeremia tale disse ord i Herrens hus. Og da Jeremias var færdig med at sige alt hvad Herren havde befalet ham at sige til alle mennesker, arresterede præsterne og lærerne ham og sagde: "Du skal visselig dø." Og alle mennesker samledes omkring Jeremias i Herrens hus. Og da Judas fyrster hørte dette, satte de sig til doms over Jeremias. Derefter talte præsterne og lærerne til fyrsterne og til alle mennesker og sagde: "Denne mand fortjener døden, fordi han har profeteret mod vores by, som du har hørt med dine egne ører." Så talte Jeremia til alle fyrsterne og alt folket og sagde: "Det er Herren, som har sendt mig til at profetere mod dette hus og denne by alle de ord du har hørt. Så derfor ændre nu dine veje og reformer jeres gerninger, og lyt til Herren din Guds stemme, så du kan undgå det onde, der er blevet udtalt imod dig. Og hvad mig angår, se, jeg er i dine hænder. Gør med mig, hvad du synes godt og ret. Men du kan vide, at hvis du dræber mig, bringer du uskyldigt blod over jer selv og over dette folk. For i sandhed er det Herren, som har sendt mig for at sige alt dette til dine ører."

153:2.3 (1710.1) "Den tids præster og lærere forsøgte at dræbe Jeremia, men dommerne ville ikke samtykke, men for hans advarende ords skyld, sænkede de ham ned med reb i et grimt fangehul, hvor han sank ned i mudderet op til armhulerne. Det er hvad dette folk gjorde til profeten Jeremia, da han adlød Herrens befaling til at advare sine brødre i deres forestående politiske undergang. I dag, vil jeg gerne spørge dig: Hvad vil dette folks ypperstepræsterne og religiøse ledere gøre med den mand, der vover at advare dem om deres kommende åndelige ødelæggelse? Vil du også prøve at dræbe den lærer, der vover at forkynde Herrens ord og som ikke er bange for at pege på, hvor det er, du nægter at gå langs lysets sti, som fører til himmelrigets port?

153:2.4 (1710.2) "Hvad er det, du søger som bevis for min mission på jorden? Vi har ladt dig forblive uforstyrret i dine holdninger af indflydelse og magt, mens vi prædikede den gode nyhed til de fattige og udstødte. Vi har ikke gjort nogen fjendtlige angreb mod det, som du holder i ære, men snarere proklamerede ny frihed for menneskets frygtplaget sjæl. Jeg er kommet til verden for at åbenbare min Fader og for at etablere på jorden det åndelige broderskab af Guds sønner, himmelriget. Og selvom jeg mange gange har mindet jer om, at mit rige ikke af denne verden, har min Fader dog givet dig mange manifestationer af materielle vidundere ud over flere beviselige stærke spirituelle forvandlinger og fornyelser.

153:2.5 (1710.3) "Hvad er det nye tegn, du søger fra mig? Jeg fortæller dig, at du allerede har nok beviser til at træffe din beslutning. Sandelig, sandelig, siger jeg til mange, der sidder foran mig i dag, at du står overfor nødvendigheden for at vælge, hvilken vej du vil gå; og jeg siger til jer, som Josva sagde til jeres forfædre: "Vælg i dag, hvem I vil tjene." Mange af jer står i dag ved skillevejen.

153:2.6 (1710.4) "Nogle af jer, kunne ikke finde mig efter festmåltidet af menneskemængde på den anden side af søen, så i lejede en del af Tiberias fiskerflåde, som en uge tidligere havde søgt tilflugt i nærheden under en storm, for at lede efter mig, og hvorfor? Ikke for sandhed og retfærdighed, eller at du bedre kunne lære at forstå dine medmennesker og tjene dem! Nej, men for at du kunne få mere brød du ikke havde arbejdet for. I vil ikke fylde jeres sjæle med livets ord, men kun maven med bekvemmelighedens brød. Og længe har i lært, at når Messias kommer, vil han gøre de mirakler, der gør livet behageligt og nemt for alle de udvalgte folk. Det er derfor ikke mærkeligt, at I, som er blevet således undervist længes efter brød og fisk. Men jeg siger jer, at dette ikke er Menneskesønnens mission. Jeg er kommet for at forkynde åndelig frihed, undervise evig sandhed, og fremme levende tro.

153:2.7 (1710.5) "Mine brødre, længes ikke efter den føde, som er forgængelig, men søg snarere efter den åndelige føde, der nærer selv til det evigt liv; og dette er livets brød, som Sønnen giver til alle, som vil modtage det og spise det, for Faderen har givet Sønnen dette liv i overflod. Og når du spurgte mig, "Hvad skal vi gøre for at opnå Guds gerninger?" sagde jeg, rent ud til dig: "Dette er Guds værk, at I tro på den, som han har sendt.'"

153:2.8 (1710.6) Så sagde Jesus, mens han pegede op på et billede af en gryde med manna, der dekorerede overliggeren af døren af denne nye synagoge, og som var prydet med drueklaser: "I har troet, at jeres forfædre i ørkenen spiste manna - himmelsk brød - men jeg fortæller jer at det var jordiske brød. Selvom Moses ikke gav jeres fædre brød fra himlen, min Fader står nu klar til at give dig livets sande brød. Det himmelske brød er det brød, som kommer ned fra Gud og giver evigt liv til mennesker i verden. Og når du siger til mig: Giv os dette levende brød, svarer jeg: Jeg er dette livets brød. Han, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Du har set mig, levet med mig og set mine gerninger, men du tror ikke, at jeg kom fra Faderen. Men til dem, der virkelig tror, siger jeg - frygt ikke. Alle dem som er ført af Faderen skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil på ingen måde vises bort.

153:2.9 (1711.1) "Og lad mig fortælle dig en gang for alle, at jeg er kommet ned på jorden, ikke for at gøre min egen vilje, men for at gøre viljen af Ham, som sendte mig. Og dette er den endelige vilje af Ham, som sendte mig: at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig. Thi dette er min Faders vilje: alle, der ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv. Så sent som i går bespiste jeg jer med brød til jeres kroppe; I dag tilbyder jeg jer livets brød til jeres sultne sjæle. Vil du nu tage imod åndens brød lige så villige som du spiste af denne verden brød? "

153:2.10 (1711.2) Da Jesus holdt en kort pause for at kigge ud over forsamlingen rejste en af lærerne fra Jerusalem (medlem af Sanhedrin) sig op og sagde: "Skal jeg forstå, at du siger, du er det brød, som kommer ned fra himlen, og at den manna Moses gav vore fædre i ørkenen ikke gjorde det?" Jesus svarede farisæeren, "Du forstod korrekt." Så sagde farisæeren: "Men er du ikke Jesus af Nazaret, tømreren Josefs søn? Er ikke din far og mor og dine brødre og søstre velkendt for mange af os? Hvordan er det så at du fremtræder her i Guds hus og erklærer, at du er kommet ned fra himlen?"

153:2.11 (1711.3) På dette tidspunkt var der meget mumlende i synagogen, og det truede med at blive sådan en larm, at Jesus stod op og sagde: "Lad os være tålmodig; sandheden lider aldrig af en ærlig undersøgelse. Jeg er alt, hvad du siger, men mere end det. Faderen og jeg er ét. Sønnen gør kun det, som Faderen lærer ham, mens alle dem der er giver til Sønnen af Faderen, vil Sønnen modtage til sig selv. Du har læst fra profeterne, hvor der står skrevet: "Gud vil undervise jer alle", og at "de som Faderen underviser, skal også høre hans Søn." Alle, der modtager undervisning fra Faderens iboende ånd i sit indre vil i sidste ende komme til mig. Ikke at nogen mennesker har set Faderen, men Faderens ånd lever i mennesket. Og Sønnen, der kom ned fra himlen, han har garanteret set Faderen. Og dem, der virkelig tror på denne Søn har allerede evigt liv.

153:2.12 (1711.4) "Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og er døde. Men hvis mennesket spiser af det brød, som kommer ned fra Gud, skal det aldrig dø i ånden. Jeg gentager, at jeg er det levende brød, og enhver sjæl, som opnår indsigten af denne forenede Guds natur og menneske skal leve evigt. Og dette livets brød, som jeg giver til alle, der modtager det, er min egen levende og kombineret natur. Faderen i Sønnen og Sønnen ét med Faderen - det er mit livgivende åbenbaring til verden og min frelsende gave til alle mennesker."

153:2.13 (1711.5) Da Jesus var færdig med at tale, bad synagogens forstander forsamlingen om at forlade stedet, men menneskerne, ønskede ikke at tage af sted. De pressede sig frem omkring Jesus for at stille flere spørgsmål, mens andre mumlede og skændtes indbyrdes. Situationen fortsatte for mere end tre timer. Klokken var langt over syv, før publikum endelig spredte sig.

3. Mødet bagefter

153:3.1 (1712.1) Mange var de spørgsmål som blev stillet til Jesus på dette møde bagefter. Nogle blev stillet af hans forvirrede disciple, men endnu flere blev stillet af kværulerende ikke-troende, som kun forsøgte at gøre ham flov og fange ham.

153:3.2 (1712.2) En af de besøgende farisæere klatrede op på en lampeholder og råbte sit spørgsmål: "Du fortæller os, at du er livets brød. Hvordan kan du give os dit kød at spise eller dit blod at drikke? Hvad tjener din undervisning, hvis den ikke kan anvendes?" Jesus besvarede spørgsmålet ved at sige: "Jeg har ikke lært dig at mit kød er livets brød, eller at mit blod er livets vand. Men jeg har helt sikkert sagt, at mit liv i den kødelige krop er en offentliggørelse af det himmelske brød. Det faktum, at Guds ord er blevet udgivet i kødet og fænomenet med Menneskesønnen underlagt Guds vilje udgør en virkelig oplevelse, som svarer til den guddommelige næring. Du kan ikke spise mit kød og drikke mit blod, men du kan i ånden blive ét med mig, da jeg i ånd er ét med Faderen. Du kan blive næret af den evige Guds ord, som faktisk er livets brød, og som er udgivet i lighed med dødeligt kød; og du kan vandes i sjælen af den guddommelige ånd, som virkelig er livets vand. Faderen sendte mig til verden for at vise, hvordan han ønsker at bo i alle mennesker og lede dem; og jeg har så levet dette legemlige liv, der ville inspirerer alle mennesker som desuden hele tiden søger at vide og gøre, hvad der er den himmelske Faders vilje i deres sind."

153:3.3 (1712.3) Da sagde en af spionerne fra Jerusalem, som havde observeret Jesus og hans apostle: "Vi observerer, at hverken du eller dine apostle vasker jeres hænder ordentligt, før i spiser brød. Du er naturligvis klar over, at en sådan praksis som at spise med besmittet og uvaskede hænder er en krænkelse af de ældstes lov. I vasker heller ikke ordentligt jeres kopper og køkkengrej. Hvordan er det, at du viser sådan en mangel på respekt for fædrenes traditioner og de ældstes love?" Og da Jesus havde hørt ham tale, svarede han: "Hvordan er det, at du bryder Guds bud ved dine traditions love? Buddet lyder: "Ær din fader og din moder," og det betyder, at du om nødvendigt må dele af din velfærd med dem; men du vedtager en traditionslov, som tillader pligtforsømmende børn at sige, at de penge, som forældrene kunne have været hjulpet med er "givet til Gud." De ældstes lov fritager således sådanne snedige børn for deres ansvar, selv om børnene efterfølgende bruger alle disse penge for deres egen velbefindende. Hvordan er det, at I dermed ugyldiggør buddet med jeres egne traditioner? Rettelig profeterede Esajas om jer hyklere, da han sagde: "Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves, dyrker de mig, da deres lære består af lærde regler udtænkt af folk."

153:3.4 (1712.4) "Du kan se, hvordan det er, at du opgiver buddet, mens du holder fast i menneskers traditioner. Helt igennem villig er du til at afvise Guds ord, mens du vedligeholder dine egne traditioner. Og på mange andre måder opretter I jeres egen lære over loven og profeterne."

153:3.5 (1712.5) Jesus rettede derefter sine ord til alle tilstedeværende. Han sagde: "Men lyt i alle til mig. Det er ikke hvad der kommer ind i munden, der gør mennesker åndeligt urene, men det, som kommer ud af munden, og fra hjertet. "Men selv apostlene kunne ikke fuldt ud forstå betydningen af hans ord, for Simon Peter spurgte ham: "Vil du forklare os betydningen af disse ord, så ingen del af dit publikum unødigt føler sig såret?" Og så sagde Jesus til Peter: "Har du også svært ved at forstå? Ved du ikke, at enhver plante, der ikke er plantet af min himmelske Fader vil blive rykket op med rode? Vend nu din opmærksomhed til dem, der ønsker at kende sandheden. Man kan ikke tvinge folk til at elske sandheden. Mange af disse lærere er blinde vejledere. Og du ved, at når en blind leder en blind, falder de begge i graven. Men lyt når jeg fortæller dig sandheden om, hvad der moralsk besmitter og åndeligt forurener menneskerne. Jeg fortæller dig, at det ikke er det, der kommer ind i kroppen gennem munden eller får adgang til sindet gennem øjne og ører, der gør mennesket urent. Mennesket forurenes kun af det onde, der kan opstå i sit hjerte, og som kommer til udtryk i ord og gerninger hos sådanne uhellig personer. Ved du ikke, at det er fra hjertet, at der kommer onde tanker, forbryderiske planer om mord, tyveri og ægteskabsbrud og jalousi, stolthed, vrede, hævn, fornærmelser og falsk vidnesbyrd? Og det er netop sådanne ting, der forurener mennesker, og ikke, at de spiser brød med ceremonielt urene hænder."

153:3.6 (1713.1) De farisæiske kommissærer fra jødernes råd i Jerusalem var nu næsten overbevist om, at Jesus skulle pågribes på en anklage for blasfemi eller for at have vist foragt for jødernes hellige lov; derfor forsøgte de på at få ham til at diskutere og muligvis angribe nogle af de ældste traditioner, de såkaldte nationens mundtlige love. Uanset hvor knap vandet kunne være, undlod disse traditionelle slavebundne jøder aldrig at udføre den nødvendige ceremonielle håndvask før hvert måltid. De mente, at "det er bedre at dø end at overtræde de ældste befalinger." Spionerne stillede dette spørgsmål, fordi det var blevet rapporteret, at Jesus havde sagt: "Frelsen er et spørgsmål om rene hjerter i stedet for rene hænder." Men sådanne overbevisninger, når de bliver en del af ens religion, er svære at slippe af med. Selv mange år efter denne dag var apostlen Peter bundet af frygtens lænker til mange af disse traditioner om, hvad var rent og urent, og blev til sidst frigjort efter at have haft en usædvanlig og levende drøm. Alt dette kan bedre forstås, når man husker, at disse jøder betragtede spisning med uvaskede hænder på samme måde som at besøge en prostitueret, og begge blev straffet på samme måde, med udelukkelse fra samfundet.

153:3.7 (1713.2) På denne måde valgte Jesus at diskutere og eksponere idioti, i hele det rabbinske system af regler og bestemmelser, som er repræsenteret ved den mundtlige lov - de ældste traditioner, som alle blev anset for mere hellige og mere bindende for jøderne end selv skrifternes lære. Jesus udtalte sig nu med mindre reservation, fordi han vidste, at tiden var kommet, da han ikke længere kunne gøre noget for at forhindre et åbent brud med de religiøse ledere.

4. De sidste ord i synagogen

153:4.1 (1713.3) Midt i drøftelserne på dette møde efter gudstjenesten kom en af farisæerne fra Jerusalem til Jesus med en forvirret unge, der var besat af en voldsom og oprørsk ånd. Han førte denne demente unge mand hen til Jesus og sagde: "Hvad kan du gøre ved en lidelse som denne? ? Kan du uddrive djævle?" Og da Mesteren så på den unge, blev han bevæget af medlidenhed, vinkede drengen hen til sig, tog ham i hånden og sagde: "Du ved, hvem jeg er; kom ud fra ham; og jeg oplader en af dine trofaste følgesvende til at se, at du ikke vende tilbage." Straks blev drengen normal igen, og ved fuld forståelse. Dette er den første sag, hvor Jesus virkelig uddrev en "ond ånd" fra et menneske. I alle de tidligere tilfælde havde man kun formodet, at personen var besat af djævelen, men dette var et ægte tilfælde af dæmonisk besiddelse; sådan som det undertiden skete på det tidspunkt og indtil den første pinsedag, da Mesterens ånd blev udgydt over alt kød, hvilket gjorde det for evigt umuligt for disse få himmelske oprørere på denne måde at drage fordel af visse ustabile mennesketyper.

153:4.2 (1714.1) Mens folket forundrede sig trådte en af farisæerne frem og hævdede, at Jesus kun kunne gøre dette, fordi han var i ledtog med djævle, at Jesus med de ord, han brugte, da han drev djævelen ud havde indrømmet, at de kendte hinanden. Han fortsatte med at sige, at de religiøse lærere og ledere i Jerusalem havde besluttet, at Jesus gjorde alle hans såkaldte mirakler med Belsebubs, djævle prinsens, kraft. Farisæeren sagde: "Hav intet at gøre med denne mand; han er i ledtog med Satan."

153:4.3 (1714.2) Så sagde Jesus: "Hvordan kan Satan uddrive Satan? Et rige i splid med sig selv, kan ikke bestå; hvis en husstand er splittet i sig selv, står huset snart øde. Kan en by modstå en belejring, hvis den ikke er forenet? Hvis Satan uddriver Satan, kæmper han mod sig selv. Hvordan vil hans rige da kunne bestå? Men du skal vide, at ingen kan gå ind i huset hos en stærk mand og plyndre hvad han ejer, medmindre han først overmandes og bindes. Og således, hvis jeg ved Belsebubs kraft uddriver djævle, med hjælp fra hvem driver jeres sønner dem så ud? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er med Guds Ånd, at jeg uddriver dæmoner, så har Guds rige virkelig nået jer. Hvis du ikke var forblændet af fordomme og vildledt af frygt og stolthed, ville du med lethed kunne forstå, at en, der er større end djævle står i jeres midte. Du tvinger mig til at erklære, at den som ikke er med mig, er imod mig, og at den, der ikke samler med mig, spreder. Lad mig udtrykke en advarsel til dem, der vover, at med åbne øjne og overlagt ondskab at tilskrive Guds arbejde til djævlens gerninger! Sandelig, sandelig, siger jeg jer, alle jeres synder får du tilgivet, selv alle dine bespottelser, men den, der overlagt og med onde hensigter bespotter Gud vil aldrig blive tilgivet. Da sådanne hårdnakkede udådsmænd aldrig vil søge eller modtage tilgivelse, er de skyldige i den synd, at de for evigt afviser guddommelig tilgivelse.

153:4.4 (1714.3) "Mange af jer er nu kommet til en korsvej; kommet til det punkt, hvor du er nødt til at begynde at gøre det uundgåelige valg mellem Faderens vilje, og jeres selvvalgte mørke veje. Og som du nu vælger, sådan vil du blive i sidste ende. Du må enten gøre træet godt og dets frugter gode, eller træet vil bliver ubrugeligt og dets frugt uduelig. Jeg siger jer, at i min Faders evige rige kendes træet på frugten. Men nogle af jer, der er som hugorme, hvordan kan I, som allerede har valgt det onde frembringe gode frugter? For det onde, som jeres hjerter er fulde af, det udtaler jeres munde."

153:4.5 (1714.4) Så rejste endnu en farisæer sig, som sagde: "Mester, vi vil have dig til at gøre en forudbestemt tegn, som vi er enige om som etablerer din myndighed og ret til at undervise. Går du med til et sådant arrangement?" Da Jesus hørte det, sagde han: "Denne troløse og tegnsøgende generation kræver et bevis, men du vil ikke få noget anden tegn end hvad du allerede har, og hvad du vil se, når Menneskesønnen går væk fra dig."

153:4.6 (1714.5) Da han var færdig med at tale, samledes apostlene omkring ham og førte ham bort fra synagogen. I stilhed gik de hjem med ham til Betsaida. De var alle overrasket og noget foruroliget over den pludselige ændring i Mesterens undervisning taktik. De var helt uvant over at se ham optræde på sådan en militant måde.

5. Lørdag aften

153:5.1 (1715.1) Igen og igen havde Jesus tilintetgjort forhåbningerne hos sine apostle, gentagne gange havde han knust deres mest skattede forventninger, men ingen tid af skuffelse eller periode af sorg havde nogensinde været så alvorlig som den som nu kom over dem. Desuden blandede der sig nu med deres modløshed en reel frygt for deres sikkerhed. De var alle overraskende forskrækket over, hvor pludseligt og fuldstændigt folket havde forladt dem. De var også noget bange og flove på grund af den uventede dristighed og beslutsomhed som farisæerne fra Jerusalem udviste. Men mest af alt, var de forundret, over at Jesus pludselig havde ændrede taktik. Under normale omstændigheder ville de have bifaldet fremkomsten af denne mere militante holdning, men da den nu kom samtidig med så meget uventet, blev de skræmt af den.

153:5.2 (1715.2) Og nu, oven i alle disse bekymringer, nægtede Jesus nu også at spise, da de kom hjem. For timer forblev han isoleret i et af værelserne på øverste etage. Nær midnat vendte Joab tilbage, lederen af evangelisterne, og meddelte, at omkring en tredjedel af hans medarbejdere havde deserteret dem. Under hele aftenen havde loyale disciple kommet og gået, rapporteret at følelser af afsky i Kapernaum havde vendt sig mod Mesteren. Lederne fra Jerusalem var ikke sene til at forstærke denne følelse af utilfredshed, og på alle mulige måder forsøge at fremme en afvisning af Jesus og hans lære. Under disse svære timer samledes de tolv kvinder til møde i Peters hus. De var uhyre ked af det, men ingen af dem deserterede.

153:5.3 (1715.3) Lidt efter midnat kom Jesus ned fra kammeret ovenpå og stod blandt de tolv og deres medarbejdere, omkring tredive i alt. Han sagde: "Jeg kan se, at denne sigtning af riget, bekymre jer, men det er uundgåeligt. Men på trods af dette, trods alt den uddannelse, du har modtaget, var der ingen god grund til at du bør snuble over mine ord? Hvorfor er det at du er fyldt med frygt og bestyrtelse, når du ser riget befriet fra disse lunkne skarer, og disse halvhjertede disciple? Hvorfor sørger du, når en ny dag er ved at bryde frem, hvor himmelrigets åndelige lære vil skinne med en ny glans? Hvis du finder det svært at udholde denne test, hvad vil du gøre, når Menneskesønnen skal vende tilbage til Faderen? Hvornår og hvordan vil du forberede dig til tiden, når jeg stiger op til det sted, hvorfra jeg kom til denne verden?

153:5.4 (1715.4) "Min kære, du skal huske, at det er ånden, der levendegøre; kødet og alt som er relateret dertil er af ringe værdi. De ord, jeg har talt til jer er ånd og liv. Vær ved godt mod! Jeg har ikke forladt dig. Mange vil blive krænket af de direkte ord i disse dage. Du har allerede hørt at mange af mine disciple har vendt om; de går ikke længere med mig. Fra begyndelsen vidste jeg, at disse halvhjertede troende ville falde væk på vejen. Valgte jeg ikke jer, de tolv mænd, og udnævnte jer til rigets ambassadører? Og nu, i en tid som denne, ville du også svigte? Se hver til sin egen tro, for en af jer er i alvorlig fare." Da Jesus var færdig med at tale, sagde Simon Peter: "Ja, Herre, vi er triste og forvirrede, men vi vil aldrig svigte dig. Du har lært os det evige livs ord. Vi har troet på dig og fulgt dig hele denne tid. Vi vil ikke vende om, fordi vi ved, at du er blevet sendt af Gud." Og ligesom Peter tav, nikkede de alle enstemmigt deres godkendelse af hans løfte om loyalitet.

153:5.5 (1716.1) Så sagde Jesus: "Gå hen og hvil jer, for vi står overfor travle tider; aktive dage er lige foran os."

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.