Kapitel 154. De Sidste Dage I Kafarnaum

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 154

De Sidste Dage I Kafarnaum

154:0.1 (1717.1) MENS Jesus på den begivenhedsrige lørdag aften den 30. april talte trøstende og opmuntrende ord til sine nedslagne og forvirrede disciple blev der holdt forhandlinger i Tiberias mellem Herodes Antipas og en gruppe af særlige udsendinge, der repræsenterede det jødiske råd i Jerusalem. Disse skriftkloge og farisæere forsøgte at overtale Herodes til at arrestere Jesus. De forsøgte på alle måder at overbevise ham om, at Jesus ansporede folket til uenighed og endda oprør. Men Herodes nægtede at gribe ind over for Jesus som en politisk forbryder. Herodes rådgivere havde korrekt gengivet begivenhed på den anden side af søen, da folket forsøgte at forkynde Jesus konge og hvordan han havde afvist forslaget.

154:0.2 (1717.2) Et medlem af Herodes officielle familie, Kusas, hvis kone tilhørte kvinderne tjenende korps, havde meddelt ham, at Jesus ikke havde til hensigt at blande sig i det verdslige styres anliggender, at han kun var interesseret i at etablere et åndeligt broderskab af sine troende, et broderskab som han kaldte himmelriget. Herodes havde tillid til Kusas rapporter i det omfang, at han nægtede at gribe ind over for Jesu aktiviteter. Herodes var også på dette tidspunkt meget påvirket i hans holdning til Jesus af hans overtroiske frygt for Johannes Døberen. Herodes var en af disse frafaldne jøder, der ikke troede på noget, men frygtede alting. Han havde en dårlig samvittighed, fordi han været nødt til at dræbe Johannes, og han ønskede ikke at blive involveret i disse intriger mod Jesus. Han vidste af mange tilfælde af sygdom, der tilsyneladende var blevet helbredt af Jesus, og han betragtede ham som enten en profet eller en relativt harmløs religiøs fanatiker.

154:0.3 (1717.3) Da jøderne truede med at rapportere til Cæsar, at Herodes beskyttede en forræderisk undersåt, beordrede han dem ud af mødelokalet. Så her hvilede spørgsmålet i en uge, i hvilket tidsrum Jesus forberedte sine tilhængere for den forestående spredning.

1. En uges drøftelser

154:1.1 (1717.4) Fra den 1. til den 7. maj holdt Jesus tillidsfulde samtaler med sine tilhængere i Zebedæus hus. Kun de afprøvede og betroede disciple deltog i disse møder. På dette tidspunkt var der kun omkring et hundrede disciple, der havde moralsk mod til at trodse oppositionen af farisæerne og åbent erklærer deres tilslutning til Jesus. Med denne gruppe, holdt Jesus møder formiddag, eftermiddage og aftener. Små grupper af søgende samledes hver eftermiddag på stranden, hvor nogle af evangelisterne eller apostlene underviste dem. Disse grupper bestod sjældent af mere end halvtreds mennesker.

154:1.2 (1717.5) Om fredagen denne uge besluttede synagogeforstanderne i Kapernaum officielt at lukke Guds hus til Jesus og alle hans tilhængere. Denne handling blev taget på foranledning af farisæerne i Jerusalem. Jairus fratrådte som ledende forstander og tilsluttede sig åbent til Jesus.

154:1.3 (1718.1) Det sidste af møderne på stranden blev afholdt sabbat eftermiddag, den 7. maj. Jesus talte til mindre end hundrede og halvtreds tilhørere, som havde samlet sig på det tidspunkt. Denne lørdag aften markerede det laveste punkt i offentlighedens agtelse for Jesus og hans lære. Derefter begyndte en konstant og langsomt, men mere sund og pålidelig udvikling af en menneskekærlig stemning; en ny tilhænger skare blev opbygget som var bedre funderet i åndelig tro og ægte religiøs erfaring. Den mere eller mindre sammensatte og kompromittere overgangsperiode fra de materialistiske begreber om riget hos Mesterens efterfølgere og de mere idealistiske og åndelige ideer, som Jesus underviste var nu afgjort afsluttet. Fra nu af var der en mere åben proklamation af rigets evangelium i sit større omfang og i sine fjerntliggende åndelige implikationer.

2. En uges hvile

154:2.1 (1718.2) Søndag den 8. maj i år 29 e.Kr. udstedte jødernes råd, Sanhedrinen i Jerusalem et dekret om at lukke alle synagogerne i Palæstina til Jesus og hans tilhængere. Det var en nyt og hidtil uset magtindgreb af jødernes råd i Jerusalem. Hidtil havde hver eksisterede synagoge virket som en selvstændig menighed af tilbedere og var under regler og styring af sin egen bestyrelse. Kun synagogerne i Jerusalem havde været underlagt Sanhedrinens myndighed. Som følge af denne summariske handling af Sanhedrinen fratrådte fem af medlemmerne. Et hundrede budbringere blev sendt væk med det samme for at meddele og håndhæve påbuddet. Indenfor to korte uger havde hver synagoge i Palæstina, undtagen i Hebron, bøjede sig for det jødiske råds manifest. Synagogeforstanderne i Hebron nægtede at anerkende rådets ret til at udøve en sådan jurisdiktion over deres forsamling. Deres afvisning af at adlyde påbuddet fra Jerusalem var baseret på menighedens påstand om selvbestemmelsesret snarere end sympati til Jesu forkyndelse. Kort tid derefter blev synagogen i Hebron ødelagt ved ild.

154:2.2 (1718.3) Denne samme søndag morgen, erklærede Jesus en uges ferie og opfordrede alle sine disciple til at vende hjem eller til deres venner for at hvile deres sjæle og tale opmuntrende ord til deres kære. Han sagde: "Gå hver til sit hjem for at slappe af eller fiske, mens du beder for rigets udvidelse."

154:2.3 (1718.4) Denne ledige uge gjorde det muligt for Jesus at besøge mange familier og grupper, der levede langs søbredden. Han gik også ud for at fiske ved flere lejligheder med David Zebedæus, og mens han en stor del af tiden gik rundt alene, var der altid tæt på to eller tre af Davids mest betroede sendebude, som havde klare ordrer fra deres chef om at beskytte Jesus. Der var absolut ingen offentlig undervisning i løbet af denne uges hvile.

154:2.4 (1718.5) I løbet af denne uge led Nataniel og James Zebedæus af en temmelig alvorlig sygdom. I tre dage og nætter var de plaget af en pludselige og smertefuldt fordøjelsesproblem. På den tredje nat sendte Jesus Salome, James mor, væk for at hvile, mens han tog sig af hans lidende apostle. Selvfølgelig kunne Jesus øjeblikkeligt have helbredt disse to mænd, men det er hverken Sønnens, eller Faderens måde at håndtere sådanne banale vanskeligheder og trængsler for menneskernes børn på de evolutionære verdner i tid og rum. Gennem hele sit begivenhedsrige jordiske liv, indlod Jesus sig ikke engang i nogen form for overnaturlig omsorg for ethvert medlem af hans jordiske familie eller nogen af hans umiddelbare efterfølgere.

154:2.5 (1719.1) Vanskelighederne i universet og de planetariske forhindringer skal behandles som en del af oplevelsens uddannelse til vækst og udvikling, den gradvise perfektion, af de dødeliges udviklende sjæle. Åndeliggørelse af den menneskelige sjæl kræver grundig erfaring i uddannelsesmæssige løsninger af en bred vifte af reelle universelle problemer. Dyreverden og de lavere former for viljevæsener udvikler sig ikke positivt i en for let miljø. Problematiske situationer kombineret med incitamenter til at gøre en indsats, går sammen om at frembringe de aktiviteter i sindet, sjælen og ånden, der i høj grad bidrager til at nå værdifulde mål for den menneskelige udvikling og højere niveauer af åndelig skæbne.

3. Den anden konference i tiberias

154:3.1 (1719.2) Den 16. maj blev det andet møde afholdt i Tiberias mellem myndighederne i Jerusalem og Herodes Antipas. Både de religiøse og politiske ledere fra Jerusalem deltog i mødet. De jødiske ledere var i stand til at rapportere til Herodes, at praktisk talt alle synagoger i både Galilæa og Judæa var lukket for Jesu lære. Et nyt forsøg blev gjort for at få Herodes til at arrestere Jesus, men han nægtede at udføre deres anmodning. Den 18. maj, godkendte Herodes imidlertid en plan om at lade Sanhedrin myndighederne arrestere Jesus og bringe ham til Jerusalem for at blive prøvet af religiøse grunde, forudsat at den romerske statholder i Judæa samtykkede om et sådant arrangement. I mellemtiden, arbejdede Jesu fjender ihærdigt i hele Galilæa med at sprede det rygte, at Herodes var blevet fjendtlig over for Jesus, og at hans hensigt var at udrydde alle, der troede på Jesu lære.

154:3.2 (1719.3) Lørdag aften den 21. maj nåede beskeden til Tiberias, at de civile myndigheder i Jerusalem ikke havde nogen indvendinger mod aftalen mellem Herodes og farisæerne, om at Jesus skulle blive arresteret og taget til Jerusalem for at blive prøvet foran jødernes råd for bagvaskelse af det jødiske folks hellige love. Derfor underskrev Herodes kort før midnat denne dag dekretet, som bemyndigede det jødiske råds tjenestemænd til at gribe Jesus indenfor Herodes forvaltningsområde og med magt føre ham til Jerusalem for retssagen. Herodes blev udsat for intenst pres fra mange retninger inden han samtykkede om at give denne tilladelse, og han vidste godt, at Jesus ikke kunne forvente en retfærdig rettergang, foran hans bitre fjender i Jerusalem.

4. Lørdag aften i kafarnaum

154:4.1 (1719.4) Denne samme lørdag aften samledes i synagogen i Kapernaum en gruppe på halvtreds førende borgere for at diskutere det skæbnesvangre spørgsmål: "Hvad skal vi gøre med Jesus?" De talte og diskuterede indtil efter midnat, men de kunne ikke finde nogen fælles grundlag for en aftale. Bortset fra et par mennesker, der var tilbøjelig til at tro på at Jesus kunne være Messias, i det mindste en hellig mand eller måske en profet, blev mødet opdelt i fire næsten lige store grupper med forskellige opfattelser af Jesus:

154:4.2 (1719.5) 1. At han var en vildledt og harmløs fanatiker.

154:4.3 (1719.6) 2. At han var en farlig agitator med onde hensigter, der kunne tilskynde folk til oprør.

154:4.4 (1720.1) 3. At han var i ledtog med djævle, at han faktisk kunne være deres prins.

154:4.5 (1720.2) 4. At han var ude af sig selv, gal, mentalt ubalanceret.

154:4.6 (1720.3) Der var meget snak om Jesus prædikede doktriner, der gjorde de almindelige mennesker forvirrede. Hans fjender hævdede, at hans lære var upraktisk, at alt ville gå i stykker, hvis hver og en gjorde et seriøst forsøg på at leve efter hans idéer. Mange generationer senere, har folk sagt det samme. Mange intelligente og velmenende mennesker, selv i mere oplyste tidsalder for disse åbenbaringer, fastholder, at den moderne civilisation ikke kunne have været bygget på Jesu lære - og de har delvist ret. Men alle disse tvivlere glemmer, at en langt bedre civilisation kunne have været bygget på grundlag af hans lære - og en gang vil blive bygget. Denne verden har aldrig for alvor forsøgt at realisere Jesu lære i stor skala, på trods af halvhjertede forsøg ofte er blevet gjort for at følge læresætningerne i den såkaldte kristendom.

5. Den begivenhedsrige søndag morgen

154:5.1 (1720.4) Den 22. maj var en begivenhedsrig dag i Jesu liv. Før daggry denne søndag morgen ankom en af Davids sendebude med stor hast fra Tiberias, med beskeden, at Herodes havde godkendt, eller var ved at godkende, det jødiske råds tjenestemænd til at arrestere Jesus. Da David Zebedæus modtog nyheden om denne forestående fare fik det ham til at vække sine budbringere og sende dem ud til alle de lokale grupper af disciple for at kalde dem til et hastemøde klokken syv om morgenen. Da Judas (Jesu brors) svigerinde hørte dette alarmerende budskab sendte hun hastigt bud til alle medlemmer af Jesu familie, der boede i nærheden, og kaldte dem til straks at samles i Zebedæus hus. Og som svar på denne forhastede indkaldelse ankom snart Maria, James, Josef, Juda og Ruth.

154:5.2 (1720.5) På dette tidlige morgenmøde gav Jesus sine farvel instrukser til de forsamlede disciple, dvs. han tog en tidsubegrænset afsked med dem, da han vel vidste, at de snart ville blive spredt fra Kapernaum. Han opfordrede dem alle til at søge Guds vejledning og til at fortsætte med rigets arbejde uanset konsekvenserne. Evangelisterne skulle arbejde efter eget skøn, indtil de muligvis blev kaldt sammen. Han valgte tolv af evangelisterne til at ledsage ham. De tolv apostle, instrueret han til at blive hos ham, uanset hvad der skete. De tolv kvinder, bad han om at forblive i Zebedæus hus og Peters hus, indtil han ville kalde på dem.

154:5.3 (1720.6) Jesus gav samtykke til at David Zebedæus fortsatte sin landsdækkende budtjeneste, og derefter tog David hurtigt afsked med Mesteren, og sagde: "Gå ud til dit arbejde, Mester. Lad ikke fanatikerne fange dig, og tvivl aldrig på, at budbringerne vil følge dig. Mine mænd vil aldrig miste kontakten med dig, og gennem dem, ved du, hvordan det står til med riget i andre områder, og gennem dem, får vi alle besked om dig. Intet, der kunne tænkes at ske for mig kan forstyrre denne tjeneste, for jeg har udnævnt første og anden reserveledere, selv en tredje. Jeg er hverken lærer eller prædikant, men jeg ønsker af hele mit hjerte at gøre dette, og ingen kan stoppe mig."

154:5.4 (1720.7) Omkring 7:30 denne morgen begyndte Jesus sin afskedstale til næsten et hundrede troende, som havde stuvet sig sammen indendørs for at høre ham. Det var en højtidelig begivenhed for alle tilstedeværende, men Jesus syntes at være i usædvanligt godt humør. Han var tilbage i sin sædvanlige selv. Flere ugers alvor var væk, og han inspirerede dem alle med hans ord om tro, håb og mod.

6. Jesu familie ankommer

154:6.1 (1721.1) Klokken var omkring otte denne søndag morgen, da fem medlemmer af Jesu jordiske familie ankom til skuepladsen som reaktion på den indtrængende opfordring af Judas svigerinde. Af alle i hans kødelige familie tænkte kun én, nemlig Ruth, helhjertet og vedholdende på at hans mission på jorden var guddommelig. Judas og James, og selv Josef havde stadig meget tilbage af deres tro på Jesus, men de havde ladet stolthed forstyrre deres gode dømmekraft og deres virkelige åndelige tilbøjeligheder. Maria var også splittet mellem kærlighed og frygt, mellem moderkærlighed og familie stolthed. Selv om hun var plaget af tvivl, kunne hun aldrig helt glemme alt om Gabriel besøg før Jesus blev født. Farisæerne havde været flittig i at få Maria til at tro, at Jesus var ude af sig selv, dement. De opfordrede hende til at gå med sine sønner for at forsøge at afholde ham fra yderligere offentlig uddannelse. De forsikrede Maria om at Jesu helbred snart ville svigte, og at kun vanære og skam kunne komme over hele familien som følge af, at lade ham fortsætte. Så da meddelelsen kom fra Judas svigerinde, gik de alle fem straks til Zebedæus hus; de havde været samlet i Marias hjem, hvor de havde mødtes med farisæerne aftenen før. De havde talt med lederne fra Jerusalem til langt ud på natten, og de var alle mere eller mindre overbevist om, at Jesus opførte sig mærkeligt, at han allerede i nogen tid havde gjorde det. Selv om Ruth ikke kunne forklare alle hans handlinger, insisterede hun på, at han altid havde behandlet sin familie retfærdigt og nægtede at gå med til planen om at forsøge at få ham til at afstå fra at fortsætte det videre arbejde.

154:6.2 (1721.2) På vej til Zebedæus hus talte de om alt dette og blev gensidigt enige om at forsøge at overtale Jesus til at komme hjem med dem, for, som Maria sagde: "Jeg ved, at jeg kan påvirke min søn, hvis han bare kom hjem og lyttede til mig." James og Jude havde hørt rygter om planerne om at arrestere Jesus og føre ham til Jerusalem for rettergang. De frygtede også for deres egen sikkerhed. Så længe Jesus var en populær person i offentligheden lod familien hændelserne tager deres egen kurs, men nu, da befolkningen i Kapernaum og lederne i Jerusalem pludselig havde vendt sig imod ham, begyndte de stærkt at føle presset af den pinlige situations formodede vanære.

154:6.3 (1721.3) De havde forventet at møde Jesus, tage ham til side og bede ham om at komme hjem med dem. De havde tænkt sig at forsikre ham om, at de ville glemme, at han havde forsømt dem - de ville tilgive og glemme - hvis han blot ville ophøre med dumheden om at forsøge at prædike en ny religion, som kun kunne skabe problemer for ham selv og trække vanære på sin familie. Til alt dette sagde Ruth kun: "Jeg vil sige til min bror, at jeg tror, han er en mand af Gud, og at jeg håber, at han vil være villig til at dø i stedet lade disse onde farisæere stoppe hans forkyndelse." Joseph lovede at sikre at Ruth var tavs, mens de andre bearbejdede Jesus.

154:6.4 (1721.4) Da de nåede Zebedæus hus, var Jesus midt i sin afskedstale til sine disciple. De forsøgte at komme ind i huset, men det var fyldt til bristepunktet. Til sidst besluttede de at vente på verandaen bag huset og sendte bud til Jesus, fra person til person, så beskeden til sidst blev hvisket til Jesus af Simon Peter, som af hensyn til formålet afbrød hans tale og sagde: "Se, din mor og dine brødre er derude, og de er meget ivrige efter at tale med dig." Jesu mor tænkte ikke på, hvor vigtigt det var for ham at overbringe dette afskedsbudskab til sine tilhængere, hun vidste heller ikke, at hans tale til enhver tid kunne få en hurtig afslutning ved ankomsten af dem som ville anholde ham. Hun troede virkelig, efter så lang tids af et kølig forhold og i betragtning af, at hun og hans brødre havde vist ham velvilje til rent faktisk at finde ham, at Jesus ville ophøre med at tale og komme til dem det øjeblik han modtog budskabet om at de ventede.

154:6.5 (1722.1) Det var igen et af disse tilfælde, hvor Jesu jordiske familie ikke kunne forstå, at han måtte tage sig af sin Faders anliggender. Så derfor blev Maria og hans brødre dybt såret, da de hørte ham, selv om han afbrød sin tale for at modtage beskeden, i stedet for at skynde sig ud og hilse på dem, løftede sin melodiske stemme og sagde: "Sig til min mor og mine brødre, at de ikke skal frygte for mig. Faderen, som sendte mig ind i denne verden forlader mig ikke; og heller ikke skal nogen skade komme over min familie. Byd dem at være ved godt mod, og at stole på rigets Fader. Men trods alt, hvem er min mor, og hvem er mine brødre?" I det at han strakte hænderne ud mod alle sine disciple, som var samlet i lokalet, sagde han: "Jeg har ingen mor, jeg har ingen brødre. Se, min mor og se mine brødre! For enhver, som gør min himmelske Faders vilje er min mor, min bror og min søster."

154:6.6 (1722.2) Da Maria hørte disse ord, kollapsede hun i Judas arme. De bar hende ud i haven for at få hende til at komme sig, mens Jesus sluttede sit afskedsbudskab. Han ville så have gået ud for at tale med sin mor og hans brødre, men en budbringer kom i al hast fra Tiberias, med ord om at Sanhedrinens mænd var på vej bemyndiget til at arrestere Jesus og tage ham til Jerusalem. Andreas modtog denne besked, og afbrød Jesus for at fortælle det til ham.

154:6.7 (1722.3) Andreas kunne ikke huske, at David havde indsat omkring femogtyve vagter omkring Zebedæus hus, så ingen kunne overraske dem; så han spurgte Jesus, hvad de skulle gøre? Mesteren stod der i stilhed, mens hans mor, som havde hørt ordene, "Jeg har ingen mor," var ved at komme sig over chokket i haven. Lige i dette øjeblik rejse en kvinde sig i rummet og udbrød: "Velsignet er det moderliv, som bar dig, og velsignede er de bryster, der har ammet dig." Jesus vendte sig et øjeblik væk fra samtalen med Andreas og sagde: "Nej. snarere er den velsignet der hører Guds ord og vover at adlyde det."

154:6.8 (1722.4) Maria og Jesu brødre troede, at Jesus ikke forstod dem, at han havde mistet interessen for dem, uden nogensinde at indse, at det var dem, der ikke forstod Jesus. Jesus forstod fuldt, hvor svært det er for mennesker at bryde med deres fortid. Han vidste, hvordan mennesker lader sig påvirke af prædikantens veltalenhed, og hvordan samvittigheden reagerer på følelsesmæssig appel ligesom sindet gør ved logik og fornuft, men han vidste også, hvor meget sværere det er at overtale mennesker til at tage afstand fra og frigøre sig fra fortiden.

154:6.9 (1722.5) Det er for evigt sandt, at alle, som tror, at de er misforstået eller ikke værdsat har i Jesus en sympatiserende ven og en forstående rådgiver. Han havde advaret sine apostle, at et menneskets fjender kan være dem, der tilhører hans egen husholdning, men han havde næppe indset, hvor tæt denne forudsigelse ville komme til at gælde for sin egen erfaring. Jesus havde ikke forladt sin jordiske familie for at udføre sin Faders arbejde - de forlod ham. Senere, efter Mesterens død og opstandelse, da James blev forbundet med den tidlige kristne bevægelse, led han forfærdeligt over at han ikke havde haft gavn af dette tidligere samarbejde med Jesus og hans disciple.

154:6.10 (1723.1) Da Jesus gennemlevede disse begivenheder, valgte han at være styret af den begrænsede viden i hans menneskelige sind. Han ønskede at gennemleve denne oplevelse sammen med sine medarbejdere, kun som menneske. Og det var i hans menneskelige sind, at Jesus havde tanker om at se sin familie, før han begav sig af sted. Han ønskede ikke at stoppe midt i sin tale og således gøre deres første møde, efter et langt fravær til en offentlig affære. Hans hensigt var at afslutte sin tale og derefter mødes med dem, før han gik bort, men planen blev forpurret af de begivenheder, der umiddelbart fulgte efter.

154:6.11 (1723.2) Deres flugt blev fremskyndet af, at en del af Davids sendebud ankom til bagindgangen af Zebedæus hjem. Opstandelsen som disse mænd forårsagede, skræmte apostlene til at tro, at disse nyankomne kunne være deres fjender, og af frygt for straks at blive anholdt, skyndte de sig ud gennem den forreste indgang og hen til den ventende båd. Og alt dette forklarer, hvorfor Jesus ikke træf sin familie som ventede på bagsidens veranda.

154:6.12 (1723.3) Men han sagde til David Zebedæus da han steg ned i båden ved den forhastede flugt: "Sig til min mor og mine brødre, at jeg værdsætter at de kom og at min hensigt var at møde dem. Bed dem om ikke at føle sig såret på grund af mig, men snarere at søge viden om Guds vilje og velvilje og mod til at gøre denne vilje.”

7. Den forhastede flugt

154:7.1 (1723.4) Således kom det sig, at Jesus, med sine tolv apostle og de tolv evangelister denne søndag morgen den 22. maj, år 29 e.Kr. hastigt flygtede fra det jødiske råds officerer, der var på vej til Betsaida med autoritet fra Herodes Antipas til at arrestere Jesus og tage ham med til Jerusalem for at blive retsforfulgt for blasfemi og andre forbrydelser mod den jødiske hellige lov. Klokken var næsten halv ni denne smukke morgen, da dette selskab af femogtyve mennesker bemandede årerne og roede mod den østlige bred af Genesaret Sø.

154:7.2 (1723.5) Efter Mesterens båd fulgte et anden, mindre fartøj med seks af Davids sendebud, der havde instruktioner om at opretholde kontakt med Jesus og hans medarbejdere og sikre, at oplysninger om deres færden og sikkerhed regelmæssigt blev overført til Zebedæus hjem i Betsaida, som i lang tid havde tjent som hovedkvarter for rigets arbejde. Men Jesus kom aldrig mere til at have sit hjem i Zebedæus hus. Fra nu og resten af sit jordiske liv, havde Mesteren virkelig "intet sted at lægge sit hoved." Han havde ikke længere noget, der blot antydede en fast bopæl.

154:7.3 (1723.6) De roede over i nærheden af landsbyen Gerasa, placeret deres båd under tilsyn af venner og begyndte deres vandringer i det sidste begivenhedsrige år i Mesterens liv på jorden. For en tid forblev de indenfor Filippos forvaltningsområde og vandrede fra Kheresa op til Cæsarea Filippi. Derfra rejste de over til Fønikiens kyst.

154:7.4 (1723.7) Folkemængden dvælede omkring Zebedæus hjem og fulgte de to bådes rejse over søen mod den østlige bred, og bådene var godt på vej, da embedsmændene fra Jerusalem styrtede frem og begyndte deres søgen efter Jesus. De nægtede at tro, at han var sluppet fra dem, og mens Jesus og hans selskab rejste nordpå gennem Batanea tilbragte farisæerne og deres medarbejdere næsten en hel uge af forgæves søgen efter ham nær Kapernaum.

154:7.5 (1724.1) Jesu familie vendte tilbage til deres hjem i Kapernaum og tilbragte næsten en uge med at diskutere, debattere og bede. De var fyldt med forvirring og bestyrtelse. De havde ingen ro i sindet indtil torsdag eftermiddag, da Ruth vendte tilbage fra et besøg i Zebedæus hus, hvor hun fik at vide af David, at hendes far-bror var i sikkerhed, at han var ved godt helbred, og på vej mod den fønikiske kyst.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.