Kapitel 104. Treenighedsbegrebets Udvikling

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 104

Treenighedsbegrebets Udvikling

104:0.1 (1143.1) ÅBENBARELSESRELIGIONENS treenighedsbegreb må ikke forveksles med udviklingsreligionernes overbevisninger om triader. Idéerne om treklange opstod fra mange tankevækkende forhold, men først og fremmest på grund af at fingrene havde tre led, fordi tre ben var det mindste, som kunne stabilisere en skammel, fordi tre støttepunkter kunne holde et telt op; desuden kunne det primitive menneske, i lang tid, ikke tælle ud over tre.

104:0.2 (1143.2) Bortset fra visse naturlige par, såsom fortid og nutid, dag og nat, varmt og koldt, og mand og kvinde, har mennesket generelt en tendens til at tænke i treklange: i går, i dag og i morgen; solopgang, middag og solnedgang; far, mor og barn. Tre jubelråb for sejrherren. De døde er begravet på den tredje dag, og spøgelset formildes med tre afvaskninger med vand.

104:0.3 (1143.3) Som en konsekvens af disse naturlige foreninger i menneskelig erfaring, dukkede triaden op i religionen, og dette længe før Paradistreenighedens Guddomme, eller endda nogen af deres repræsentanter, var blevet åbenbaret for menneskeheden. Senere, havde perserne, hinduerne, grækerne, egypterne, babylonierne, romerne, og skandinaverne alle triade guder, men disse var stadig ikke sande Treenigheder. Triade guddomme havde alle en naturlig oprindelse og er dukket op på et eller andet tidspunkt blandt de fleste af de intelligente folk på Urantia. Undertiden blev et evolutionært triade begreb sammenblandet med et åbenbaret Treenighedsbegreb; i disse tilfælde er det ofte umuligt at skelne den ene fra den anden.

1. Treenighedsopfattelsen på urantia

104:1.1 (1143.4) Den første åbenbaring, der førte til en forståelse af Paradistreenigheden på Urantia blev udført af Prins Caligastias personale for omkring en halv million år siden. Dette tidligste Treenighedsbegreb gik tabt for verden i de urolige tider efter det planetariske oprør.

104:1.2 (1143.5) Den anden præsentation af Treenigheden blev gjort af Adam og Eva i den første og anden have. Disse belæringer var ikke fuldt ud udvisket, selv ved tiden med Makiventa Melkisedek omkring femogtredive tusinde år senere, for de Sethiske præsters Treenighedsbegreb blev bevaret både i Mesopotamien og Egypten, men især i Indien, hvor det længe overlevede i Agni, den vediske trehovedet ildgud.

104:1.3 (1143.6) Den tredje præsentation af Treenigheden blev foretaget af Makiventa Melkisedek, og denne lære blev symboliseret ved de tre koncentriske cirkler, som vismanden af Salem bar på hans bryst plade. Makiventa fandt det meget vanskeligt at undervise de palæstinensiske beduiner om den Universelle Fader, den Evige Søn, og den Uendelige Ånd. De fleste af hans disciple troede, at Treenigheden bestod af de tre Højeste af Norlatiadek; nogle få forstod Treenigheden som Systemherskeren, Konstellationsfaderen, og lokaluniversets Skaberguddom; endnu færre fattede tilnærmelsesvis idéen om sammenslutningen af Faderen, Sønnen og Ånden i Paradiset.

104:1.4 (1144.1) Gennem Salem missionærernes aktiviteter blev Melkisedeks lære om Treenigheden gradvist spredt over store dele af Eurasien og det nordlige Afrika. Det er ofte vanskeligt at skelne mellem triader og Treenigheder under de senere Anditernes tider og tiderne efter Melkisedek, da begge begreber i et vist omfang blev sammenblandet og sammenvoksede.

104:1.5 (1144.2) Blandt hinduerne slog det trinitariske begreb rod som Væren, Intelligens, og Glæde. (En senere indiske opfattelse var Brahma, Shiva og Vishnu.) Mens de tidligere Treenighedsbeskrivelser blev bragt til Indien af de Sethiske præster, blev de senere idéer om Treenigheden importeret af Salem missionærerne og blev udviklet af de indfødte tænkere i Indien gennem en blanding af disse doktriner med de evolutionære triadeopfattelser.

104:1.6 (1144.3) Den buddhistiske tro udviklede to doktriner af trinitarisk natur: den tidligere omfattede Lærer, Lov, og Broderskab; det var den præsentation Gautama Siddhartha fremførte. Den senere idé, som blev udviklet blandt den nordlige gren af Buddhas tilhængere, omfattede den Højeste Herre, Helligånden og den inkarneret Frelser.

104:1.7 (1144.4) Disse opfattelser blandt hinduerne og buddhisterne var virkelige treenigheds postulater, dvs. de omfattede idéen om en trefoldig manifestation af en monoteistiske Gud. En sand treenigheds opfattelse er ikke bare en gruppering bestående af tre separate guder.

104:1.8 (1144.5) Hebræerne kendte til treenigheden fra Keniternes traditioner på Melkisedeks tid, men deres monoteistiske nidkærhed for den ene Gud, Jahve, overskyggede i den grad alle sådanne lærdomme, at læren om Elohim på tidspunktet for Jesus tilsynekomst praktisk taget var blevet udslettet fra den jødiske teologi. Den hebraiske tankeverden kunne ikke forene det trinitariske begreb med den monoteistiske tro på én Herre, Israels Gud.

104:1.9 (1144.6) Tilhængerne af den islamiske tro var ligeledes ikke i stand til at forstå idéen om Treenigheden. Det er altid svært for en spirende monoteisme at tolerere treenighedslæren, når den er konfronteret med polyteisme. Treenighedstanken slår bedst rod i de religioner som har en stærk bindende monoteistisk tradition kombineret med doktrinær elasticitet. De store monoteister, hebræerne og muhamedanere, fandt det vanskeligt at skelne mellem tilbedelse af tre guder, polyteisme, og treenighedslæren, tilbedelsen af én Guddom eksisterende i en treenig guddommeligheds- og personligheds manifestation.

104:1.10 (1144.7) Jesus lærte sine apostle sandheden om Paradistreenighedens personligheder, men de troede, han talte billedligt og symbolsk. Da de var opvokset med den hebræiske monoteisme, fandt de det vanskeligt at forestille sig en sådan tro, der syntes at være i strid med deres dominerende opfattelse om Jahve. De tidlige kristne arvede de hebræiske fordomme mod Treenighedsbegrebet.

104:1.11 (1144.8) Den første form for Treenighed inden for kristendommen blev proklameret i Antiokia og omfattede Gud, hans Ord og hans Visdom. Paulus kendte til Paradistreenigheden af Faderen, Sønnen og Ånden, men han prædikede sjældent om det og omtalte det kun i et par af hans breve til den spirende kirke. Selv da, forvekslede Paulus og det samme gjorde hans kolleger apostle, Jesus, Skabersønnen i lokaluniverset, med Guddommens anden person, den Evige Søn i Paradiset.

104:1.12 (1144.9) Den kristne opfattelse af Treenigheden, som begyndte at opnå anerkendelse nær slutningen af det første århundrede efter Kristus, bestod af den Universelle Fader, Skabersønnen i Nebadon, og den guddommelige minister for Salvington - lokaluniversets Moderånd og skabende partner til Skabersønnen.

104:1.13 (1145.1) Ikke siden Jesu tid har Paradistreenighedens virkelige identitet været kendt på Urantia (undtagen af nogle få individer, til hvem den var særskilt åbenbaret), indtil dens præsentation, beskrevet i denne form af åbenbaring. Selvom det kristne begreb af Treenigheden har begået en fejl i virkeligheden, var den stort set rigtigt med hensyn til åndelige relationer. Kun når det kom til de filosofiske implikationer og kosmologiske konsekvenser har dette begreb medført vanskeligheder: Det har været svært for mange kosmiske tænkende at tro, at den anden person i Guddommen, det andet medlem af en uendelig Treenigheden, engang boede på Urantia; og selv om dette er sandt i ånden, så er det ikke en aktualiseret kendsgerning. Mikael Skaberne legemliggør til fulde den Evige Søns guddommelighed, men de er ikke den absolutte personlighed.

2. Treenighedens enhed og gudommens pluralitet

104:2.1 (1145.2) Monoteisme opstod som en filosofisk protest mod manglende sammenhæng i polyteisme. Den udviklede sig først gennem gudeverdens organisering med kategorisering af de forskellige overnaturlige aktiviteter, derefter gennem henoteistisk ophøjelse af én af guderne over de andre, og til sidst gennem udelukkelse af alle, undtagen den Ene Gud af endelige værdi.

104:2.2 (1145.3) Treenighedslæren vokser ud af den erfaringsmæssige protest mod den manglende mulighed for at opfatte det unikke i en dehumaniseret ensom Guddom uden meningsfylde relationer til universet. Givet tilstrækkelig tid, har filosofi en tendens til at adskille de personlige egenskaber fra guddomsbegrebet i den rene monoteisme, og således reducere denne idé om en uafhængig Gud til en panteistisk Absolut. Det har altid været svært at forstå den personlige karakter af en Gud, som ikke har nogen personlige relationer i lighed med andre og koordinere personlige væsener. Guddommens personlighed forudsætter, at Guddommen eksisterer i forhold til andre lige personlig Guddom.

104:2.3 (1145.4) Gennem anerkendelse af Treenighedsbegrebet kan menneskets sind håbe på at forstå noget af det indbyrdes forhold mellem kærlighed og lov i skabelserne i tid og rum. Gennem åndelig tro får mennesket indsigt i Guds kærlighed, men opdager snart, at denne åndelige tro ingen indflydelse har på de ordinerede love i det materielle univers. Uanset hvor stærk tro mennesket har på Gud som sin Paradisfader, forudsætter de ekspanderende kosmiske horisonter, at det også giver anerkendelse til Paradisguddommens virkelighed som universel lov, at han indser at Treenighedens suverænitet strækker sig udad fra Paradiset og overskygger selv de udviklende lokaluniverser som er gjort af Skabersønnerne og de Skabende Døtre af de tre evige personer, hvis guddomsforening er Paradistreenighedens faktum, og virkelighed og evig udelelighed.

104:2.4 (1145.5) Denne selvsamme Paradistreenighed er en reel enhed - ikke en personlighed men ikke desto mindre en sand og absolut virkelighed; ikke en personlighed, men ikke desto mindre kompatibel med sameksisterende personligheder - Faderens, Sønnens og Åndens personligheder. Treenigheden er en supersummativ guddomsvirkelighed som opstår som følge af de tre Paradisguddomme. Treenighedens egenskaber, karakteristika og funktioner er ikke den simple sum af de tre Paradisguddommes attributter; Treenighedsfunktionerne er noget unikt, originalt, og ikke helt forudsigelig ud fra en analyse af Faderens, Sønnens og Åndens attributter.

104:2.5 (1146.1) For eksempel: Mesteren, da han var på jorden, formanede sine tilhængere at retfærdighed aldrig er en personlig handling; det er altid en gruppe funktion. Heller ikke guderne, administrere retfærdighed som personer, men de udfører denne funktion som en kollektiv helhed, som Paradistreenigheden.

104:2.6 (1146.2) Den begrebsmæssige forståelse af Treenighedens sammenslutning af Faderen, Sønnen og Ånden forbereder det menneskelige sind for den videre præsentation af visse andre trefoldige relationer. Teologisk tænkning kan muligvis være fuldt ud tilfreds med Paradistreenighedens begreb, men filosofisk og kosmologisk tænkning forudsætter anerkendelse af den Første Kilde og Centers andre treenige sammenslutninger, sådanne trefoldige enheder, hvor den Uendelige fungerer i forskellige ikke-Faderlige egenskaber af universel manifestation - relationer hvor Gud virker som kraft, energi, styrke, årsagssammenhæng, reaktion, potentialitet, aktualitet, tyngdekraft, spænding, mønster, princip, og enhed.

3. Treenigheder og trefoldigheder

104:3.1 (1146.3) Mens menneskeheden til tider har forsøgt at forstå Treenigheden af de tre personer i Guddommen, forudsætter konsekvensen, at menneskers intellekt opfatter, at der er visse relationer mellem alle syv Absolutter. Alt, hvad der gælder for Paradistreenigheden er ikke nødvendigvis tilfældet for en trefoldighed, for en trefoldighed er noget andet end en treenighed. I visse funktionelle aspekter kan en trefoldighed være i overensstemmelse med en treenighed, men i sagens natur repræsenterer den aldrig en treenighed.

104:3.2 (1146.4) Det dødelige menneske passerer gennem en fantastisk tidsalder som præges af udvidende horisonter og voksende begreber på Urantia, og menneskets kosmiske filosofi må udvikle sig hurtigere for at holde trit med udvidelsen af den intellektuelle arena for menneskelig tænkning. Når menneskets kosmiske bevidsthed udvider sig, opfatter den en indbyrdes forbundenhed af alt det, den finder i dets materiale videnskab, intellektuel filosofi og åndelig indsigt. Stadig, med denne tro på altings enhed i kosmos, opfatter mennesket dog mangfoldigheden af al eksistens. På trods af alle begreber om guddommens uforanderlighed, opfatter mennesket, at det bor i et univers af konstant forandring og erfaringsbaseret vækst. Uanset deres bevidsthed om overlevelsen af åndelige værdier, må mennesket konstant regne med kraftens, energiens og styrkens matematik og førmatematik.

104:3.3 (1146.5) På en eller anden måde må den evige fuldendelse af uendelighed bringes i overensstemmelse med de udviklende universers vækst i tiden og med de erfaringsmæssige indbyggers ufuldstændighed af dem. På en eller anden måde må opfattelsen af den samlede uendelighed være så segmenteret og karakteriseret, at de dødeliges intellekt og morontia sjæl kan fatte sådan et koncept af begrænset værdi og åndeliggørende betydning.

104:3.4 (1146.6) Mens fornuften kræver, en monoteistisk enhed af kosmisk virkelighed, så rejser den finite erfaring postulatet om flere Absolutter og deres koordinering i kosmiske relationer. Uden koordinerede eksistenser er der ikke mulighed for, at forskellige typer af absolutte relationer vil opstå, ingen chance for fungerede differentialer, variabler, modificere, dæmpere, begrænsere eller forminskere.

104:3.5 (1146.7) I dette kapitel er den totale virkelighed (uendelighed) præsenteret som den eksisterer i de syv Absolutter:

104:3.6 (1146.8) 1. Den Universelle Fader.

104:3.7 (1146.9) 2. Den Evige Søn.

104:3.8 (1146.10) 3. Den Uendelige Ånd.

104:3.9 (1147.1) 4. Paradisøen.

104:3.10 (1147.2) 5. Guddomsabsolutet.

104:3.11 (1147.3) 6. Den Universelle Absolutte.

104:3.12 (1147.4) 7. Den Egenskabsløse Absolutte

104:3.13 (1147.5) Den Første Kilde og Center, som er Faderen til den Evige Søn, er også Mønstret til Paradisøen. Han er personligheden ubegrænset i Sønnen, men personligheds potentialiseret i Guddomsabsolutet. Faderen er energiåbenbaret i Paradiset-Havona og samtidig energi skjult i den Egenskabsløse Absolutte. Den Uendelige kommer evigt til syne i Samforenerens uophørlige handlinger samtidig som han evigt fungerer i den Universelle Absoluttes kompenserende, men indhyllede aktiviteter. Således er Faderen relateret til de seks koordinerede absolutter, og således omfatter alle syv uendeligheds kredsløb alle de endeløse cyklusser af evigheden.

104:3.14 (1147.6) Det ser ud til, at trefoldigheden af absolutte relationer er uundgåelig. Personligheden søger forbindelse med andre personligheder på absolut såvel som på alle andre niveauer. Foreningen mellem de tre Paradispersonligheder eviggør den første trefoldighed, personlighedsforening mellem Faderen, Sønnen og Ånden. Når disse tre personer, som personer, forbinder sig til forenet funktion, danner de dermed en trefoldighed af funktionel enhed, ikke en treenighed - en organisk enhed - men ikke desto mindre en trefoldighed, en trefoldig funktionel samordnet enstemmighed.

104:3.15 (1147.7) Paradistreenigheden er ikke en trefoldighed; det er ikke en funktionel enstemmighed; snarere er den udelt og udelelig Guddom. Faderen, Sønnen og Ånden kan (som personer) opretholde et forhold til Paradistreenigheden, for Treenigheden er deres udelte Guddom. Faderen, Sønnen og Ånden har ikke sådan et personligt forhold til den første trefoldighed, for den er deres funktionelle forening som tre personer. Kun som Treenighed - som udelt Guddom - opretholder de kollektivt et eksternt forhold til trefoldigheden af deres personlige sammenlægning.

104:3.16 (1147.8) Således er Paradistreenigheden enestående blandt absolutte relationer; der er flere eksistentielle trefoldigheder men kun én eksistentiel Treenighed. En trefoldighed er ikke en enhed. Den er funktionel snarere end organisk. Dens medlemmer er partnere snarere end dele af et selskab. Trefoldighedernes bestanddele kan være enheder, men selve trefoldigheden er en sammenslutning.

104:3.17 (1147.9) Der er dog ét punkt mellem treenighed og trefoldighed som er sammenlignelige: Begge forekommer i funktioner, der er noget andet end den registrerbare sum som fremkommer fra attributterne af de medlemmer, der indgår i sammenslutningen. Selv om de således er sammenlignelige fra et funktionelt synspunkt, udviser de ellers ingen implicit indbyrdes forhold. De relaterer til hinanden stort set som forholdet mellem funktion til struktur. Men trefoldighedsforeningens funktion er ikke funktionen af treenighedens struktur eller enhed.

104:3.18 (1147.10) Trefoldighederne er ikke desto mindre virkelige; de er meget virkelige. I dem funktionaliseres den totale virkelighed, og gennem dem udøver den Universelle Fader umiddelbar og personlig kontrol over uendelighedens vigtigste funktioner.

4. De syv trefoldigheder

104:4.1 (1147.11) I forsøget på at beskrive de syv trefoldigheder, henledes opmærksomheden på, at den Universelle Fader er det første medlem af dem alle. Han er, var og vil altid være den Første Universelle Fader-Oprindelse, det Absolutte Centrum, Allerførste Årsag, den Universal Overvåger, den Ubegrænsede Energiformidler, den Oprindelige Enhed, den Ubegrænsede Opretholder, Guddommens Første Person, det Oprindelige Kosmiske Mønster og Uendelighedens Inderste Væsen. Den Universelle Fader er den personlige årsag til Absolutter; han er Absolutternes absolut.

104:4.2 (1148.1) De syv trefoldigheders natur og betydningen kan blive foreslået som:

104:4.3 (1148.2) Den første Trefoldighed - den personlige-målrettet trefoldighed. Dette er sammenslutningen af de tre Guddommelige personligheder:

104:4.4 (1148.3) 1. Den Universelle Fader.

104:4.5 (1148.4) 2. Den Evige Søn.

104:4.6 (1148.5) 3. Den Uendelige Ånd.

104:4.7 (1148.6) Dette er den trefoldige forening af kærlighed, barmhjertighed og tjeneste - den målrettede og personlig sammenslutning af de tre evige Paradispersonligheder. Dette er den guddommeligt broderlige forening, som udviser kærlighed til de skabte skabninger, som virker faderlige og fremmer den himmelske opstigning. De guddommelige personligheder i denne første trefoldighed er de Guder som formidler personlighed, skænker ånden, og donerer sind.

104:4.8 (1148.7) Dette er trefoldigheden af uendelig vilje; den fungerer i hele den evige nutid og i hele den forgangne-nuværende-fremtidige strøm af tid. Denne forening giver viljesbestemt uendelighed og stiller de mekanismer til rådighed, hvorigennem den personlig Guddom bliver selvåbenbarende til de skabte væsener i det udviklende kosmos.

104:4.9 (1148.8) Den anden Trefoldighed - kraften og mønstrets trefoldighed. Uanset om det er en lille ultimaton, en lysende stjerne, eller en roterende tåge, eller endda central universet eller superuniverserne, fra de mindste til de største materielle organisationer, så nedstammer deres fysiske mønster - den kosmiske konfiguration - altid fra denne trefoldigheds funktion. Denne forening består af:

104:4.10 (1148.9) 1. Faderen-Sønnen.

104:4.11 (1148.10) 2. Paradisøen.

104:4.12 (1148.11) 3. Samforeneren.

104:4.13 (1148.12) Energi er organiseret af de kosmiske repræsentanter for den Tredje Kilde og Center; energi er formet efter Paradismønstret, den absolutte materialisering; men bag alt denne uophørlige energibehandling er Faderen og Sønnens tilstedeværelse, hvis første forening aktiverede Paradismønstret, da Havona opstod samtidig med fødslen af den Uendelige Ånd, Samforeneren.

104:4.14 (1148.13) I den religiøse oplevelse, får de skabte væsener kontakt med Gud, som er kærlighed, men en sådan åndelig indsigt må aldrig overskygge den intelligente anerkendelse af det universelle faktum, at mønstret er, af Paradiset. Paradispersonlighederne søger med den guddommelige kærligheds overbevisende kraft at vinde alle væseners frivillige tilbedelse og føre alle sådanne af ånden fødte personligheder ind i de uforlignelige glæder i at udføre uophørlig tjeneste som Guds finalitsønner. Den anden trefoldighed er arkitekten af rummets scene hvor disse transaktioner udspiller sig; den definerer mønstrene af kosmisk konfiguration.

104:4.15 (1148.14) Kærlighed kan karakterisere den første trefoldigheds guddommelighed, men mønstret er den anden trefoldigheds galaktiske manifestation. Hvad den første trefoldighed betyder for de udviklende personligheder, det betyder den anden trefoldighed for de udviklende universer. Mønster og personlighed er to af de store manifestationer af den Første Kildes og Centers aktiviteter og uanset hvor svært det kan være at forstå, er det ikke desto mindre rigtigt, at kraft-mønstret og den kærlige person, er én og samme universelle virkelighed; Paradisøen og den Evige Søn er koordinerede men diametralt modsat åbenbaring af den Universelle Fader-Kraftens uransagelige natur.

104:4.16 (1149.1) Den tredje Trefoldighed - åndelige - udviklende trefoldighed. All åndelig manifestation har sin begyndelse og slutning i denne forening, som består af:

104:4.17 (1149.2) 1. Den Universelle Fader.

104:4.18 (1149.3) 2. Sønnen-Ånden.

104:4.19 (1149.4) 3. Gudomsabsoluttet.

104:4.20 (1149.5) Fra åndelig styrke til Paradisånden, finder alle ånder virkelighedsudtryk i denne trefoldige sammenslutning af essensen i Faderens rene åndevæsener, Sønnen og Åndens aktive åndelige værdier, og Guddomsabsoluttets ubegrænsede åndepotentialer. Åndens eksistentielle værdier har sin oprindelige tilblivelse, dens komplette manifestation, og sidste skæbne i denne trefoldighed.

104:4.21 (1149.6) Faderen eksisterer før ånden; Sønnen-Ånden fungerer som aktiv kreative ånd; Guddomsabsoluttet eksisterer som altomfattende ånd, også ud over ånd.

104:4.22 (1149.7) Den fjerde Trefoldighed - trefoldigheden af uendelighedens energi. Inden for denne trefoldighed eviggøres begyndelsen og slutningen af al energi virkelighed, fra rummets potens til monota. Denne gruppering omfatter følgende:

104:4.23 (1149.8) 1. Faderen-Ånden.

104:4.24 (1149.9) 2. Paradisøen.

104:4.25 (1149.10) 3. Den Egenskabsløse Absolutte.

104:4.26 (1149.11) Paradiset er centrum for aktivering af kraft-energien i kosmos - placeringen af den Første Kilde og Center i universet, det kosmiske omdrejningspunktet for den Egenskabsløse Absolutte, og kilden til al energi. Eksistentielt til stede i denne trefoldighed er energipotentialet i det kosmos-uendelige, hvoraf storunivers og mesteruniverset kun er delvise manifestationer.

104:4.27 (1149.12) Den fjerde trefoldighed har absolut kontrol over den kosmiske energis grundlæggende enheder og frigør dem fra den Egenskabsløse Absoluttes greb i direkte forhold til evnen i de erfaringsmæssige Guddomme af underabsolut kapacitet til at kontrollere og stabilisere det forvandlende kosmos.

104:4.28 (1149.13) Denne trefoldighed er kraft og energi. De uendelige muligheder for den Egenskabsløse Absolutte er centreret omkring Paradisets absolutum, hvorfra de ufattelige bevægelser i den Egenskabsløses ellers statiske ubevægelighed udspringer. Den endeløse pulsering af det materielle Paradishjerte i det uendelige kosmos slår i harmoni med den Uendelige Energitilfører, den Første Kildes og Centers uudgrundelige mønster og uransagelige plan.

104:4.29 (1149.14) Den femte Trefoldighed - den reaktive uendeligheds trefoldighed. Dette forening består af:

104:4.30 (1149.15) 1. Den Universelle Fader.

104:4.31 (1149.16) 2. Den Universelle Absolutte.

104:4.32 (1149.17) 3. Den Egenskabsløse Absolutte.

104:4.33 (1149.18) Denne gruppering giver eviggørelsen af den funktionelle uendeligheds erkendelse af alt som kan aktualiseres inden for områderne af den virkelighed, der ikke er Guddom. Denne trefoldighed udviser en ubegrænset reaktions kapacitet på de andre trefoldigheders viljesbestemte, forårsagende, spændings- og mønster-orienterede handlinger og tilstedeværelser.

104:4.34 (1150.1) Den sjette Trefoldighed - den kosmiske associerede Guddoms trefoldighed. Denne gruppering består af:

104:4.35 (1150.2) 1. Den Universelle Fader.

104:4.36 (1150.3) 2. Gudomsabsoluttet.

104:4.37 (1150.4) 3. Den Universelle Absolutte.

104:4.38 (1150.5) Dette er den sammenslutning af Guddommen i kosmos, Guddommens immanens i forbindelse med Guddommens transcendens. Dette er Guddommens sidste udstrækning af guddommelighed på uendelighedsniveauerne mod de realiteter, der ligger uden for den guddommeliggjorte virkelighedens område.

104:4.39 (1150.6) Den syvende Trefoldighed — uendelighedens trefoldighed. Denne er enheden af uendeligheden funktionelt åbenbaret i tid og evighed, den koordinerede sammenslutning af faktiske oplysninger og potentialer. Denne gruppe består af:

104:4.40 (1150.7) 1. Den Universelle Fader.

104:4.41 (1150.8) 2. Samforeneren.

104:4.42 (1150.9) 3. Den Universelle Absolutte.

104:4.43 (1150.10) Samforeneren integrerer universelt de forskellige funktionelle aspekter af alt aktualiseret virkelighed på alle niveauer af manifestation, fra det begrænsede gennem det transcendentale og videre til de absolutte. Den Universelle Absolutte kompenserer fuldkommen de forskelle, der indgår i de forskellige aspekter af al ufuldstændig virkelighed, fra ubegrænsede potentialer af den aktive viljesbestemte og forårsagende Guddomsvirkelighed til de grænseløse muligheder for statisk, reaktiv, ikke guddommeliggjort virkelighed i den Egenskabsløse Absoluttes uforståelige domæner.

104:4.44 (1150.11) Når de fungerer i denne trefoldighed, reagerer Samforeneren og den Universelle Absolutte ens på tilstedeværelsen af Guddommen og ikke-guddom, som også er den Første Kilde og Center, der i dette forhold som i alle henseender begrebsmæssigt ikke kan skelnes fra JEG ER.

104:4.45 (1150.12) Disse tilnærmelser er tilstrækkelige til at belyse begrebet om trefoldighederne. Da I ikke kender til trefoldighedernes ultimative niveau, kan I ikke fuldt ud forstå disse første syv. Selvom vi ikke anser det for klogt at foretage nogen yderligere uddybning, kan vi oplyse, at der er femten trefoldige sammenslutninger af den Første Kilde og Centers, hvoraf otte ikke er åbenbaret i disse papirer. Disse uåbenbarede foreninger er beskæftiget med realiteter, virkeligheder og potentialer, der ligger uden for det erfaringsmæssige niveau af overherredømme.

104:4.46 (1150.13) Trefoldighederne er uendelighedens funktionelle balancehjul, sammenslutningen af de syv unikke Uendelighedsabsolutter. Det er trefoldighedernes eksistentielle tilstedeværelse, der gør det muligt for Faderen-JEG ER at opleve funktionel uendeligheds enhed på trods af diversificering af uendeligheden i syv Absolutter. Den Første Kilde og Center er den samlende medlem af alle trefoldigheder; i ham har alle ting deres ubegrænsede begyndelser, evige eksistenser og uendelige skæbner - "i ham alle ting bestå."

104:4.47 (1150.14) Selv om disse foreninger ikke kan øge uendelighed som er karakteristisk for Faderen-JEG ER, ser de ud til at tillade underfinitte og underabsolutte manifestationer af hans virkelighed. De syv trefoldigheder øger alsidigheden, eviggører nye dybder, guddommeliggør nye værdier, afslører nye potentialiteter, åbenbarer nye betydninger; og alle disse forskelligartede manifestationer i tid og rum og i de evige kosmos er eksisterende i den hypotetiske statiske tilstand af den oprindelige uendelighed af JEG ER.

5. Treoder

104:5.1 (1151.1) Der er visse andre trefoldige relationer, hvor Faderen ikke indgår som en del, men de er ikke rigtige trefoldigheder, og de er adskilt for evigt fra trefoldighederne med Faderen. De har forskellige navne, såsom tilknyttede trefoldigheder, koordinerede trefoldigheder eller Treoder. De er en følge af trefoldighedernes eksistens. To af disse foreninger er oprettet som følger:

104:5.2 (1151.2) Virkelighedens Treod. Denne treod består i det indbyrdes forhold mellem tre absolutte faktiske virkeligheder:

104:5.3 (1151.3) 1. Den Evige Søn.

104:5.4 (1151.4) 2. Paradisøen.

104:5.5 (1151.5) 3. Samforeneren.

104:5.6 (1151.6) Den Evige Søn er åndevirkelighedens absolut, den absolutte personlighed. Paradisøen er den kosmiske virkeligheds absolut, det absolutte mønster. Samforeneren er sindsvirkelighedens absolut, den koordinerende åndevirkeligheds absolut, og den eksistentielle Guddoms syntese af personlighed og styrke. Denne trefoldige forening resulterer i koordineringen af den samlede sum af aktualiseret virkelighed - åndelige, kosmiske eller sindsmæssige. Den er ubegrænset i sin virkelighed.

104:5.7 (1151.7) Potentialitetens Treod. Denne treod består i foreningen af tre Absolutter af potentialitet:

104:5.8 (1151.8) 1. Gudomsabsolutet.

104:5.9 (1151.9) 2. Den Universelle Absolut.

104:5.10 (1151.10) 3. Den Egenskabsløse Absolut.

104:5.11 (1151.11) Således er uendelige reservoirer af alle latente energi virkeligheder - åndelige, sindsmæssige eller kosmiske indbyrdes forbundet. Denne forening giver integration af alt latent energi virkelighed. Det er uendelig i potentiale.

104:5.12 (1151.12) Da trefoldighederne primært beskæftiger sig med uendelighedens funktionelle forening, så er treoderne involveret i de erfaringsmæssige Guddommes kosmiske fremtrædende. Trefoldighederne er indirekte tilknyttet, men treoderne er direkte tilknyttet til de erfaringsmæssige Guddomme - den Højeste, den Ultimative og den Absolutte. De fremtræder i den spirende syntese af det Højeste Væsens styrke og personlighed. For tidsvæsnerne i rummet er det Højeste Væsen en åbenbaring af enheden af JEG ER.

104:5.13 (1151.13) [Præsenteret af en Melkisedek i Nebadon.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.