Innehållsförteckning

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Innehållsförteckning

 sida
Förord1
I. Gudom och gudomlighet2
II. Gud3
III. Det Första Ursprunget och Centret4
IV. Universumverkligheten6
V. Personlighetsrealiteter8
VI. Energi och mönster9
VII. Den Suprema Varelsen10
VIII. Gud den Sjufaldige11
IX. Gud den Ultimate12
X. Gud den Absolute13
XI. De Tre Absoluten13
XII. Treenigheterna15

DEL I Centraluniversumet och superuniverserna

 sida
1. Den Universelle Fadern21
1. Faderns namn22
2. Guds verklighet23
3. Gud är en universell ande25
4. Guds mysterium26
5. Den Universelle Faderns personlighet27
6. Personligheten i universum29
7. Det andliga värdet av personlighetsbegreppet31
2. Guds väsen33
1. Guds infinitet33
2. Faderns eviga fullkomlighet35
3. Rättvisa och rättfärdighet36
4. Den gudomliga nåden38
5. Guds kärlek38
6. Guds godhet40
7. Gudomlig sanning och skönhet42
3. Guds egenskaper44
1. Guds allestädesnärvaro44
2. Guds infinita makt46
3. Guds universella kunskap48
4. Guds gränslöshet49
5. Faderns högsta styre50
6. Faderns överhöghet52
4. Guds förhållande till universum54
1. Faderns attityd gentemot universum54
2. Gud och naturen56
3. Guds oföränderliga karaktär57
4. Att förstå Gud58
5. Oriktiga uppfattningar om Gud59
5. Guds förhållande till individen62
1. Vägen till Gud62
2. Guds närvaro64
3. Sann dyrkan65
4. Gud i religionen66
5. Medvetandet om Gud68
6. Personlighetens Gud70
6. Den Evige Sonen73
1. Den Evige Sonens identitet73
2. Den Evige Sonens väsen74
3. Omvårdnad som uttryck för Faderns kärlek75
4. Den Evige Sonens egenskaper76
5. Begränsningar som gäller den Evige Sonen77
6. Andesinnet78
7. Den Evige Sonens personlighet79
8. Förståelsen av den Evige Sonen79
7. Den Evige Sonens förhållande till universum81
1. Andegravitationens strömkrets81
2. Den Evige Sonens administration83
3. Den Evige Sonens förhållande till individen84
4. De gudomliga planerna för fulländning85
5. Utgivningens ande86
6. Gud Paradissöner87
7. Den högsta uppenbarelsen av Fadern88
8. Den Oändlige Anden90
1. Handlingens Gud90
2. Den Oändlige Andens väsen92
3. Andens förhållande till Fadern och Sonen93
4. Den gudomliga omvårdnadens ande94
5. Guds närvaro95
6. Den Oändlige Andens personlighet96
9. Den Oändlige Andens förhållande till universum98
1. Det Tredje Ursprungets och Centrets egenskaper98
2. Den allestädesnärvarande Anden100
3. Den universella behandlaren101
4. Det absoluta sinnet102
5. Sinnestilldelningen102
6. Sinnesgravitationens strömkrets103
7. Återspeglingen i universum105
8. Den Oändlige Andens personligheter105
10. Paradistreenigheten108
1. Det Första Ursprungets och Centrets självdistribution108
2. Gudomens personalisering109
3. Gudomens tre personer110
4. Gudomens treenighetsförening112
5. Treenighetens funktioner113
6. Treenighetens Stationära Söner114
7. Suprematetens övervakning115
8. Treenigheten bortom det finita116
11. Den eviga Paradisön118
1. Det gudomliga residenset118
2. Den eviga öns beskaffenhet119
3. Övre Paradiset120
4. Perifera Paradiset121
5. Nedre Paradiset122
6. Rymdens andning123
7. Paradisets rymdfunktioner124
8. Paradisgravitationen125
9. Det unika Paradiset126
12. Universernas universum128
1. Totalauniversums rymdnivåer128
2. Det Okvalificerade Absolutets domäner130
3. Universell gravitation131
4. Rymd och rörelse133
5. Rymd och tid134
6. Universell övervakning135
7. Delen och helheten137
8. Materia, sinne och ande139
9. Personliga realiteter141
13. Paradisets heliga sfärer143
1. Faderns sju heliga världar144
2. Förhållandena mellan Faderns världar147
3. Den Evige Sonens heliga världar149
4. Den Oändlige Andens världar149
14. Det centrala och gudomliga universumet152
1. Paradis-Havona-systemet152
2. Havonas sammansättning154
3. Världarna i Havona155
4. Det Centrala Universumets skapade varelser156
5. Livet i Havona158
6. Syftet med det Centrala Universumet160
15. De sju superuniverserna164
1. Superuniversernas rymdnivå164
2. Organisationen av superuniverserna165
3. Superuniverset Orvonton167
4. Nebulosorna — universernas anfäder169
5. Rymdkropparnas ursprung170
6. Sfärerna i rymden172
7. De arkitektoniska sfärerna174
8. Kontroll och reglering av energi175
9. Superuniversernas strömkretsar176
10. Superuniversernas härskare178
11. Den rådplägande församlingen179
12. De högsta domstolarna180
13. Sektorstyrelserna181
14. De sju superuniversernas syften181
16. De sju Härskarandarna184
1. Förhållande till treenig Gudom185
2. Förhållande till den Oändlige Anden185
3. Härskarandarnas identitet och olikhet186
4. Härskarandarnas egenskaper och funktioner189
5. Förhållande till skapade varelser190
6. Det kosmiska sinnet191
7. Moral, dygd och personlighet192
8. Urantiapersonlighet194
9. Människomedvetandets realitet195
17. De sju grupperna av Suprema Andar197
1. De sju Suprema Verkställarna198
2. Majeston — Ledare för Återspeglingen199
3. De Återspeglande Andarna200
4. Återspeglingsmedhjälparna202
5. Kretsarnas sju Andar202
6. De lokala universernas Skapande Andar203
7. De biträdande sinnesandarna205
8. De Suprema Andarnas funktioner205
18. De suprema treenighetspersonligheterna207
1. Suprematetens Treenigade Hemligheter207
2. Dagarnas Eviga208
3. Dagarnas Forna209
4. Dagarnas Fulländade210
5. Dagarnas Sentida211
6. Dagarnas Förenade212
7. Dagarnas Trogna213
19. De jämlika varelserna med treenighetsursprung214
1. Treenighetens Undervisande Söner214
2. Visdomens Fulländare215
3. De Gudomliga Rådgivarna216
4. De Universella Censorerna217
5. Inspirerade Treenighetsandar219
6. Infödda Havoniter221
7. Medborgarna i Paradiset222
20. Guds Paradissöner223
1. Guds nedstigande Söner223
2. Administratorsönerna224
3. Juridiska åtgärder226
4. Administrativa uppdrag226
5. Utgivningen av Guds Paradissöner227
6. Utgivningarna i dödlig gestalt228
7. Treenighetens Undervisande Söner230
8. Daynalernas tjänst i de lokala universerna231
9. Daynalernas planetariska tjänst231
10. Paradissönernas förenade verksamhet232
21. Paradisets Skaparsöner234
1. Skaparsönernas ursprung och natur234
2. De lokala universernas Skapare235
3. De lokala universernas suveränitet237
4. Mikaelernas utgivningar239
5. Mästarsönernas förhållande till universumet240
6. Mästarmikaelernas ödesbestämmelse241
22. Guds treenigade söner243
1. De av Treenigheten omfamnade Sönerna243
2. De Mäktiga Budbärarna245
3. De med Stor Auktoritet246
4. De utan Namn och Nummer246
5. De Treenigade Väktarna247
6. De Treenigade Ambassadörerna248
7. Förfarandet vid treenigande249
8. De av de skapade treenigade Sönerna251
9. De Himmelska Beskyddarna252
10. De Höga Sönernas Assistenter253
23. De Ensamma Budbärarna256
1. De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung256
2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag257
3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd260
4. De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet262
24. Den Oändlige Andens högre personligheter264
1. Universernas Strömkretsövervakare265
2. Folkräkningens Ledare266
3. Den Oändlige Andens personliga biträden268
4. De Biträdande Inspektörerna268
5. De Förordnade Vakterna268
6. De Graduerades Guider269
7. Uppkomsten av de Graduerades Guider270
25. Rymdens budbärarskaror273
1. Havonaservitalerna273
2. De Universella Medlare275
3. Medlarnas vittomfattande tjänst276
4. Tekniska Rådgivare279
5. Väktare av Paradisets Register281
6. De Himmelska Upptecknarna281
7. Morontiaföljeslagarna282
8. Paradisföljeslagarna283
26. Det centrala universumets omvårdande andar285
1. De Omvårdande Andarna285
2. De Mäktiga Supernaferna286
3. Tredje gradens Supernafer288
4. Andra gradens Supernafer289
5. Pilgrimernas hjälpare291
6. Suprematetens Guider292
7. Treenighetens Guider292
8. Sonens Finnare293
9. Faderns Guider294
10. Rådgivarna och Handledarna295
11. Vilans Kolmplement296
27. Första gradens Supernafer och deras verksamhet298
1. Vilans Instiftare299
2. Uppdragscheferna300
3. Etikens Uttolkare300
4. Etikettshandledarna301
5. Kunskapens Bevarare301
6. Filosofins Mästare302
7. Gudsdyrkarledarna303
28. De omvårdande andarna i superuniverserna306
1. Tertiaferna306
2. Omniaferna307
3. Sekonaferna307
4. Första gradens Sekonafer307
5. Andra gradens Sekonafer310
6. Tredje gradens Sekonafer313
7. Sekonafernas omvårdnadsverksamhet317
29. Styrkeledarna i universum319
1. De Sju Suprema Styrkeledarna320
2. De Suprema Styrkecentren320
3. Styrkecentrens domän322
4. De Ledande Fysiska Övervakarna324
5. De Ledande Kraftorganisatörerna329
30. Personligheterna i storuniversum330
1. Paradisets klassifikation av levande varelser330
2. Personlighetsregistret i Uversa334
3. Goodwillkolonierna338
4. De Uppstigande Dödliga340
31. Finalitkåren345
1. De infödda Havoniterna346
2. Gravitationsbudbärarna346
3. Förhärligade dödliga347
4. Adopterade serafer348
5. Förhärligade Materiella Söner349
6. Förhärligade mellanvarelser349
7. Ljusets evangelister349
8. Transcendentalerna350
9. Totaluniversums Arkitekter351
10. Det ultimata äventyret352

DEL II Lokaluniversumet

 sida
32. Evolutionen av lokaluniverser357
1. Universernas fysiska uppkomst357
2. Organiseringen av universumet358
3. Evolutionens idé360
4. Guds förhållande till ett lokaluniversum362
5. Det eviga och gudomliga syftet364
33. Administrationen av lokaluniversumet366
1. Mikael från Nebadon366
2. Nebadons härskare367
3. Universumets Son och Ande368
4. Gabriel — den ledande verkställaren369
5. Treenighetens ambassadörer370
6. Allmän administration371
7. Nebadons domstolar372
8. De lagstiftande och verkställande funktionerna373
34. Lokaluniversumets Moderande374
1. Personaliseringen av den Skapande Anden374
2. Den Gudomliga Omvårdarens väsen375
3. Sonen och Anden i tid och rymd376
4. Strömkretsarna i lokaluniversumet377
5. Andens omvårdnad379
6. Anden i människan380
7. Anden och köttet382
35. Guds Söner i lokaluniversumet384
1. Fadermelkisedek384
2. Melkisedeksönerna385
3. Melkisedekvärldarna387
4. Melkisedekarnas specialuppgifter388
5. Vorondadeksönerna389
6. Konstellationsfäderna390
7. Vorondadekvärldarna391
8. Lanonandeksönerna392
9. Lanonandekhärskarna393
10. Lanonandekvärldarna394
36. Livsbärarna396
1. Livsbärarnas ursprung och väsen396
2. Livsbärarnas världar397
3. Livets överflyttande399
4. Melkisedeklivsbärarna400
5. De sju biträdande sinnesandarna401
6. Levande krafter403
37. Lokaluniversumets personligheter406
1. Universummedhjälparna406
2. De Lysande Aftonstjärnorna407
3. Ärkeänglarna408
4. Assistenterna till de Allra Högsta409
5. Höga Kommissionärer410
6. Himmelska översynare412
7. Mansoniavärldens lärare413
8. Högre Andeklasser med förordnande413
9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare414
10. Andra grupper i lokaluniversumet416
38. Lokaluniversumets omvårdande andar418
1. Serafernas ursprung418
2. Änglarnas väsen419
3. Ouppenbarade änglar420
4. Serafernas världar420
5. Serafernas utbildning420
6. Serafernas organisation421
7. Keruber och sanober422
8. Kerubernas och sanobernas evolution423
9. Mellanvarelserna424
39. De serafiska skarorna426
1. Suprema serafer427
2. Högre serafer429
3. Övervakande serafer432
4. Förvaltningsseraferna434
5. Planetariska medhjälpare436
6. Övergångsomvårdarna439
7. Framtidens serafer440
8. Serafernas bestämmelse440
9. De Fulländade Serafernas Kår441
40. Guds uppstigande söner443
1. Evolutionära serafer443
2. Uppstigande Materiella Söner444
3. Förvandlade mellanvarelser444
4. Personaliserade Riktare444
5. De dödliga i tid och rymd445
6. Guds söner genom tron447
7. Med Fadern fusionerade dödliga448
8. Med Sonen fusionerade dödliga449
9. Med Anden fusionerade dödliga450
10. De uppstignas bestämmelse452
41. Lokaluniversumets fysiska aspekter455
1. Nebadons styrkecentra455
2. De fysiska övervakarna i Satania456
3. Våra stjärnkompanjoner458
4. Solarnas täthet459
5. Solstrålningen460
6. Kalcium — vandraren i rymden461
7. Solenergins ursprung463
8. Solenergins reaktioner464
9. Solarnas stabilitet465
10. De bebodda världarnas ursprung465
42. Energi — sinne och materia467
1. Paradisets krafter och energier467
2. De universella icke-andliga energisystemen
(fysiska energier)
469
3. Klassificeringen av materia471
4. Omvandlingarna av energi och materia472
5. Den vågformade energins manifestationer474
6. Ultimatoner, elektroner och atomer476
7. Atomernas materia477
8. Atomens kohesion478
9. Naturfilosofin479
10. Universella icke-andliga energisystem
(materiella sinnessystem)
480
11. Universums mekanismer481
12. Mönster och form — sinnets dominans483
43. Konstellationerna485
1. Konstellationens högkvarter485
2. Konstellationens styrelse487
3. De Högsta i Norlatiadek488
4. Mötesberget — Dagarnas Trogna489
5. Edentiafäderna sedan Lucifers uppror490
6. Guds trädgårdar492
7. Univitatierna493
8. Edentias träningsvärldar493
9. Medborgarskap på Edentia495
44. De himmelska artisanerna497
1. De himmelska musikerna499
2. De himmelska återgivarna500
3. De gudomliga byggarna501
4. Tankeupptecknarna503
5. Energibehandlarna504
6. Formgivarna och utsmyckarna506
7. Harmoniarbetarna507
8. De dödligas strävan och morontiaframgångar507
45. Administrationen av lokalsystemet509
1. Övergångskulturens världar509
2. Systemhärskaren511
3. Systemstyret512
4. De tjugofyra rådgivarna513
5. De Materiella Sönerna514
6. Adamernas träning av de uppstigande515
7. Melkisedekarnas skolor517
46. Lokalsystemets högkvarter519
1. Jerusems fysiska aspekter519
2. Jerusems fysiska drag520
3. Jerusems informationsutsändningar522
4. Bostads- och administrationsområdena522
5. Jerusems cirklar523
6. Verkställighets- och administrationskvadraterna527
7. Rektanglarna — spornagierna527
8. Jerusems trianglar528
47. De sju mansoniavärldarna530
1. Finaliternas värld530
2. Prövotidsbarnhemmet531
3. Den första mansoniavärlden532
4. Den andra mansoniavärlden534
5. Den tredje mansoniavärlden535
6. Den fjärde mansoniavärlden536
7. Den femte mansoniavärlden537
8. Den sjätte mansoniavärlden537
9. Den sjunde mansoniavärlden538
10. Medborgarskap i Jerusem539
48. Morontialivet541
1. Morontiamaterialen541
2. Morontiastyrkans övervakare542
3. Morontiaföljeslagarna545
4. Omväxlingsledarna547
5. Mansoniavärldens lärare550
6. Morontiavärldens serafer — Övergångsomvårdarna551
7. Morontiamåta556
8. Morontiaframskridarna557
49. De bebodda världarna559
1. Det planetariska livet559
2. De planetariska fysiska typerna560
3. Världarna för dem som inte andas563
4. De evolutionära viljevarelserna564
5. De planetariska serierna av dödliga565
6. Frigörelsen från jordelivet568
50. Planetprinsarna572
1. Prinsarnas uppgift572
2. Planetarisk administration573
3. Prinsens kroppsliga stab574
4. Planetens högkvarter och skolor575
5. Civilisationens framskridande576
6. Den planetariska kulturen578
7. Belöningen för isoleringen578
51. De planetariska Adamerna580
1. Guds Materiella Söners ursprung och väsen580
2. Överföringen av de planetariska Adamerna582
3. Adamernas missioner582
4. De sex evolutionära raserna584
5. Rasblandningen —
utgivningen av det adamiska blodet
585
6. Edens regim586
7. Förenad administration587
52. De dödligas planetariska epoker589
1. Den primitiva människan589
2. Människan efter Planetprinsen591
3. Människan efter Adam592
4. Människan efter Administratörsonen594
5. Människan efter Gåvosonen595
6. Tiden efter Gåvosonen på Urantia597
7. Människan efter den Undervisande Sonen598
53. Lucifers uppror601
1. Ledarna för upproret601
2. Orsakerna till upproret602
3. Lucifers manifest603
4. Upproret bryter ut604
5. Konfliktens art605
6. En lojal serafkommendör606
7. Upprorets historia607
8. Människosonen på Urantia609
9. Upprorets nuvarande tillstånd610
54. Problem i anslutning till Lucifers uppror613
1. Sann och falsk frihet613
2. Stölden av friheten614
3. Dröjsmål av rättvisa615
4. Dröjsmål av barmhärtighet615
5. Visdomen med dröjsmålet617
6. Kärlekens seger618
55. Ljusets och livets sfärer621
1. Morontiatemplet622
2. Död och omvandling623
3. De gyllene tidsåldrarna624
4. Administrativa omfördelningar626
5. Den materiella utvecklingens höjdpunkt629
6. Den enskilde dödlige630
7. Det första eller planetariska stadiet631
8. Det andra eller systemstadiet632
9. Det tredje eller konstellationsstadiet633
10. Det fjärde eller lokaluniversumets stadium634
11. De mindre och större sektorernas stadier635
12. Det sjunde eller superuniversumstadiet636
56. Universell enhet637
1. Fysisk koordinering637
2. Intellektuell enhet638
3. Andligt förenande639
4. Personlighetens förenande639
5. Gudomens enhet640
6. Den evolutionära Gudomens förenande641
7. Universella evolutionära följdverkningar642
8. Den Suprema Förenaren643
9. Universell absolut enhet644
10. Sanning, skönhet och godhet646

DEL III Urantias historia

 sida
57. Urantias ursprung651
1. Andronover-nebulosan651
2. Det första nebulosastadiet652
3. Det andra nebulosastadiet653
4. Det tredje och fjärde stadiet654
5. Ursprunget till Monmatia — Urantias solsystem655
6. Solsystemstadiet — Planetformandets skede657
7. Meteorskedet — Den vulkaniska tidsåldern
Atmosfären under planetens första tider
658
8. Jordskorpans stabilisering
Jordbävningarnas tidsålder
Världsoceanen och den första kontinenten
660
58. Livets etablering på Urantia664
1. Förutsättningarna för fysiskt liv664
2. Urantias atmosfär665
3. Omgivningen i rymden666
4. Livets gryningsskede667
5. Kontinentaldriften668
6. Övergångsperioden669
7. Den geologiska historieboken670
59. Det marina livsskedet på Urantia672
1. Det första marina livet i de grunda haven
Trilobiternas tidsålder
673
2. Det första kontinentala översvämningsstadiet
De ryggradslösa djurens tidsålder
674
3. Det andra stora översvämningsstadiet
Korallperioden — Armfotingarnas tidsålder
676
4. Det stora landhöjningsskedet
Perioden för växtlivet på land
Fiskarnas tidsålder
678
5. Jordskorpans förskjutningsskede
Ormbunksskogarnas kolbildningsperiod
Grodornas tidsålder
680
6. Det klimatologiska övergångsskedet
Fröväxternas period
De biologiska prövningarnas tidsålder
682
60. Urantia under det tidiga landbaserade livets skede685
1. De första kräldjurens tidsålder685
2. De senare kräldjurens tidsålder687
3. Kritperioden
Blomväxternas skede
Fåglarnas tidsperiod
688
4. Kritperiodens slutskede691
61. Däggdjurens skede på Urantia693
1. Kontinenternas nya landstadium
De första däggdjurens tidsålder
693
2. Det senaste översvämningsskedet
De avancerade däggdjurens tidsålder
694
3. De nuvarande bergens uppkomstskede
Elefantens och hästens tidsålder
696
4. Kontinenternas senaste landhöjningsskede
Däggdjurens sista stora migration
698
5. Den första istiden699
6. Den primitiva människan under istiden700
7. Fortsättningen av istiden700
62. Urmänniskans första raser703
1. De första typerna av lemurer703
2. De tidiga däggdjuren i människans utveckling703
3. Mellandäggdjuren704
4. Primaterna706
5. De första människovarelserna707
6. Människosinnets evolution709
7. Erkännandet som en bebodd värld709
63. Den första människofamiljen711
1. Andon och Fonta711
2. Tvillingarnas flykt712
3. Andons familj713
4. De andoniska klanerna713
5. Spridningen av andoniterna715
6. Onagar — den förste sanningsläraren715
7. Andon och Fonta överlever717
64. De evolutionära färgade raserna718
1.De andoniska urinvånarna718
2. Foxhall-folken719
3. Badonans stammar720
4. Neandertalraserna720
5. De färgade rasernas ursprung722
6. De sex sangikraserna på Urantia722
7. De färgade rasernas spridning726
65. Övervakningen av evolutionen730
1. Livsbärarnas funktioner730
2. Det evolutionära panoramat731
3. Evolutionens främjande733
4. Urantiaäventyret734
5. Livsevolutionens skiftande öden736
6. Förfaranden vid livets evolution737
7. Evolutionära sinnesnivåer738
8. Evolutionen i tid och rymd739
66. Urantias Planetprins741
1. Prins Caligastia741
2. Prinsens stab742
3. Dalamatia — Prinsens stad743
4. De ett hundras första tider743
5. De hundras organisation745
6. Prinsens välde749
7. Livet i Dalamatia750
8. Caligastias missöden752
67. Det planetariska upproret754
1. Caligastias förräderi754
2. Upproret bryter ut755
3. De sju avgörande åren756
4. Caligastias ett hundra efter upproret757
5. Omedelbara följder av upproret758
6. Van — den ståndaktige759
7. Långtgående återverkningar av synden760
8. Upprorets människohjälte761
68. Civilisationens gryning763
1. Skyddande socialisation763
2. Faktorer som påverkar samhällets framåtskridande764
3. Samhällsbefrämjande verkan av fruktan för spöken766
4. Sedvänjornas utveckling767
5. Markanvändningen — medlen för uppehället768
6. Kulturens utveckling769
69. Människans första institutioner772
1. Människans grundläggande institutioner772
2. Produktionsekonomins gryning773
3. Arbetskraftens specialisering773
4. Varuutbytets första början775
5. Kapitalets första början775
6. Elden i förhållande till civilisationen777
7. Nyttjandet av djur778
8. Slaveriet som en faktor i civilisationen778
9. Privategendom780
70. Utvecklingen av människans statsskick783
1. Krigets uppkomst783
2. Krigets samhälleliga värde785
3. Människans första sammanslutningar787
4. Klaner och stammar788
5. Statsstyrets första skeden788
6. Monarkisk regeringsform789
7. Primitiva klubbar och hemliga sällskap790
8. Samhällsklasserna792
9. Människans rättigheter793
10. Rättens utveckling794
11. Lagar och domstolar796
12. Regeringmaktens fördelning797
71. Statens utveckling800
1. Den embryoniska staten800
2. Representationsstyrets utveckling801
3. Statsbildningens ideal803
4. Civilisationens framåtskridande804
5. Konkurrensens utveckling805
6. Vinstmotivet805
7. Utbildningen806
8. Statsbildningens natur806
72. Statsstyret på en grannplanet808
1. Den kontinentomfattande nationen808
2. Politisk organisation809
3. Hemlivet811
4. Utbildningssystemet812
5. Näringslivets organisation813
6. Ålderdomsförsäkring814
7. Beskattning815
8. Specialhögskolorna816
9. Den allmänna rösträttens uppbyggnad817
10. Behandlingen av brottslighet818
11. Den militära beredskapen818
12. De övriga nationerna819
73. Edens lustgård821
1. Noditerna och Amadoniterna821
2. Planerandet av lustgården822
3. Lustgårdens läge823
4. Etablerandet av lustgården823
5. Lustgårdshemmet824
6. Livets träd825
7. Edens öde826
74. Adam och Eva828
1. Adam och Eva i Jerusem828
2. Adam och Eva anländer829
3. Adam och Eva lär sig mer om planeten830
4. Den första omvälvningen832
5. Adams administration833
6. Adams och Evas hemliv834
7. Livet i lustgården835
8. Skapelselegenden836
75. Adams och Evas försumlighet839
1.Urantias problem839
2. Caligastias intrig840
3. Eva utsätts för frestelse841
4. Insikten om försumlighet842
5. Påföljderna av försumligheten843
6. Adam och Eva lämnar lustgården844
7. Adams och Evas degradering845
8. Det så kallade syndafallet845
76. Den andra lustgården847
1. Edeniterna anländer till Mesopotamien847
2. Kain och Abel848
3. Livet i Mesopotamien849
4. Den violetta rasen850
5. Adams och Evas död851
6. Adams och Evas överlevnad853
77. Mellanvarelserna855
1. Första gradens mellanvarelser855
2. Noditrasen856
3. Babels torn858
4. Noditernas civilisationscentra859
5. Adamsson och Ratta861
6. Andra gradens mellanvarelser862
7. De upproriska mellanvarelserna863
8. De förenade mellanvarelserna864
9. Urantias stadigvarande medborgare865
78. Den violetta rasen efter Adams dagar868
1. Rasernas och kulturernas utbredning868
2. Adamiterna i den andra lustgården869
3. Adamiternas tidiga spridning870
4. Anditerna871
5. Anditernas flyttningsrörelser872
6. Anditernas sista utvandringar873
7. Översvämningarna i Mesopotamien874
8. Sumererna — de sista anditerna875
79. Anditernas utbredning i Orienten878
1. Anditerna i Turkestan878
2. Anditernas erövring av Indien879
3. Dravidafolkets Indien881
4. Ariernas invasion av Indien882
5. Den röda människan och den gula människan883
6. Den kinesiska civilisationens gryning884
7. Anditerna anländer till Kina886
8. Den senare kinesiska civilisationen887
80. Anditernas utbredning i västerlandet889
1. Adamiterna anländer till Europa889
2. Förändringar i klimat och geologi890
3. Cro-Magnons blå människor891
4. Anditernas invasioner i Europa892
5. Anditernas erövring av Nordeuropa893
6. Anditerna längs Nilen894
7. Anditerna på öarna i Medelhavet895
8. Andoniterna vid Donau896
9. De tre vita raserna897
81. Den nutida civilisationens utveckling900
1. Civilisationens vagga900
2. Civilisationens verktyg901
3. Städer, hantverk och handel903
4. De blandade raserna904
5. Kultursamhället905
6. Civilisationens upprätthållande906
82. Äktenskapets utveckling913
1. Parningsinstinkten913
2. De restriktiva tabuna914
3. De tidigaste äktenskapssedvänjorna915
4. Äktenskap enligt egendomsbestämmelserna917
5. Endogami och exogami918
6. Rasblandningarna919
83. Äktenskapsinstitutionen922
1. Äktenskapet som en samhällsinstitution922
2. Sällskapande och förlovning923
3. Köp och hemgift923
4. Bröllopsceremonin924
5. Månggifte925
6. Verkligt engifte — paräktenskap927
7. Upplösning av äktenskapet928
8. Idealiseringen av äktenskapet929
84. Äktenskap och familjeliv931
1. Primitiva parförbund931
2. Den tidiga modersfamiljen932
3. Den fadersdominerade familjen933
4. Kvinnans ställning i det forna samhället935
5. Kvinnans ställning under de evolverande sedvänjorna936
6. Kompanjonskapet mellan man och kvinna938
7. Familjelivets ideal939
8. Njutningens faror942
85. Gudsdyrkans ursprungskällor944
1. Dyrkan av stenar och höjder944
2. Dyrkan av växter och träd945
3. Dyrkan av djur946
4. Dyrkan av naturelementen946
5. Dyrkan av himlakroppar947
6. Dyrkan av människan948
7. Dyrkans och visdomens sinnesbiträden948
86. Religionens tidigaste utveckling950
1. Slumpen: god tur och dålig tur950
2. Personifierandet av slumpen951
3. Döden — den oförklarliga952
4. Uppfattningen om död och överlevnad952
5. Uppfattningen om vålnaden-själen953
6. Vålnadsandeomgivningen955
7. Den primitiva religionens funktion956
87. Vålnadskulterna958
1. Rädslan för vålnader958
2. Vålnadernas blidkande959
3. Dyrkan av förfäderna960
4. Goda och onda andevålnader961
5. Den evolverande vålnadskulten962
6. Betvingande och besvärjelse963
7. Kultismens natur965
88. Fetischer, trollmedel och magi967
1. Tron på fetischer967
2. Fetischens utveckling968
3. Totemism970
4. Magi970
5. Magiska trollmedel971
6. Magins utövande972
89. Synd, offer och försoning974
1. Tabut974
2. Uppfattningen om synd975
3. Avsägelse och förödmjukelse976
4. Offrandets ursprung977
5. Offer och kannibalism978
6. Människooffrandets utveckling980
7. Modifikationer av människooffrandet981
8. Återlösen och förbund982
9. Offer och sakrament983
10. Syndernas förlåtelse984
90. Schamanism — medicinmän och präster986
1. De första schamanerna — medicinmännen986
2. Schamanistiska seder och bruk987
3. Schamanismens teori om sjukdom och död989
4. Schamanernas läkekonst990
5. Präster och ritualer992
91. Bönens utveckling994
1. Primitiv bön994
2. Bönen under utveckling995
3. Bön och alter ego996
4. Etiskt bedjande997
5. Bönens sociala återverkningar998
6. Bönens verkningsområde999
7. Mysticism, extas och ingivelse1000
8. Bedjandet som en personlig erfarenhet1001
9. Villkor för effektiv bön1002
92. Religionens senare utveckling1003
1. Religionens evolutionära karaktär1003
2. Religionen och sedvänjorna1004
3. Utvecklingsreligionens karaktär1005
4. Uppenbarelsens gåva1007
5. De stora religiösa ledarna1008
6. De sammansatta religionerna1010
7. Religionens fortsatta utveckling1012
93. Makiventa Melkisedek1014
1. Makiventas inkarnation1014
2. Den vise i Salem1015
3. Melkisedeks förkunnelse1016
4. Salemreligionen1017
5. Valet av Abraham1018
6. Melkisedeks förbund med Abraham1020
7. Melkisedeks missionärer1021
8. Melkisedeks avfärd1022
9. Efter Melkisedeks avfärd1022
10. Makiventa Melkisedeks nuvarande ställning1024
94. Melkisedeks förkunnelse i Orienten1027
1. Salemläran i vediska Indien1027
2. Brahmanismen1028
3. Den brahmanska filosofin1030
4. Hindureligionen1031
5. Kampen för sanningen i Kina1032
6. Lao-tse och Konfutse1033
7. Gautama Siddhartha1035
8. Den buddhistiska tron1036
9. Buddhismens spridning1037
10. Religionen i Tibet1038
11. Den buddhistiska filosofin1038
12. Buddhismens gudsbegrepp1040
95. Melkisedeks lära i Levanten1042
1. Salemreligionen i Mesopotamien1042
2. Den tidiga religionen i Egypten1043
3. Moraluppfattningarnas utveckling1045
4. Amenemopes förkunnelse1046
5. Den anmärkningsvärde Ikhnaton1047
6. Salemläran i Iran1049
7. Salemläran i Arabien1050
96. Jahve — hebréernas Gud1052
1. Gudomsbegrepp bland semiterna1052
2. De semitiska folken1054
3. Den ojämförlige Mose1055
4. Förkunnandet av Jahve1056
5. Moses lära1057
6. Gudsbegreppet efter Moses död1059
7. Psaltaren och Jobs bok1060
97. Gudsbegreppets evolution bland hebréerna1062
1. Samuel — den förste av hebréernas profeter1062
2. Elia och Elisa1064
3. Jahve och Baal1064
4. Amos och Hosea1065
5. Den förste Jesaja1066
6. Den oförfärade Jeremia1067
7. Den andre Jesaja1068
8. Andlig och världslig historia1070
9. Hebréernas historia1071
10. Den hebreiska religionen1075
98. Melkisedeks läror i västerlandet1077
1. Salemreligionen bland grekerna1077
2. Det grekiska filosofiska tänkandet1078
3. Melkisedeks läror i Rom1080
4. Mysteriekulterna1081
5. Mithraskulten1082
6. Mithraismen och kristendomen1083
7. Kristendomen1083
99. Samhälleliga problem i anslutning till religionen1086
1. Religionen och samhällsomdaningen1086
2. Den institutionella religionens svaghet1087
3. Religionen och religionsutövaren1088
4. Svårigheter i övergångsskedet1089
5. Religionens sociala aspekter1090
6. Institutionell religion1092
7. Religionens bidrag1092
100. Religionen i människans erfarenhet1094
1. Religiös tillväxt1094
2. Andlig tillväxt1095
3. Suprema värdebegrepp1096
4. Tillväxtens problem1097
5. Omvändelse och mysticism1098
6. Det religiösa livets kännetecken1100
7. Den högsta formen av religiöst liv1101
101. Religionens verkliga natur1104
1. Sann religion1104
2. Religionen som ett faktum1105
3. Religionens kännetecken1107
4. Uppenbarelsens begränsningar1109
5. Religionen utvidgad av uppenbarelse1110
6. Tilltagande religiös erfarenhet1111
7. En personlig religionsfilosofi1113
8. Tro och trosföreställning1114
9. Religion och moral1115
10. Religionen som människans befriare1116
102. Den religiösa trons grundvalar1118
1. Trons förvissningar1118
2. Religionen och verkligheten1119
3. Kunskap, visdom och insikt1121
4. Erfarenheten som ett faktum1123
5. Den målinriktade potentialens överhöghet1123
6. Den religiösa trons förvissning1124
7. Förvissningen om det gudomliga1126
8. Bevisen för religionen1127
103. Den religiösa erfarenhetens verklighet1129
1. Religionsfilosofi1129
2. Religionen och individen1130
3. Religionen och människosläktet1132
4. Andlig trosgemenskap1133
5. Idealens ursprung1133
6. Filosofisk koordinering1135
7. Vetenskap och religion1137
8. Filosofi och religion1140
9. Religionens väsen1140
104. Treenighetsbegreppets utveckling1143
1. Treenighetsuppfattningar på Urantia1143
2. Treenighetens enhet och Gudomens pluralitet1145
3. Treenigheter och trefaldigheter1146
4. De sju trefaldigheterna1147
5. Treoder1151
105. Gudomen och verkligheten1152
1. Det filosofiska begreppet ”JAG ÄR”1152
2. ”JAG ÄR” som treenig och som sjufaldig1153
3. Infinitetens sju Absolut1155
4. Enhet, tvåfaldighet och trefaldighet1157
5. Frambringandet av den finita verkligheten1158
6. Följdverkningar av den finita verkligheten1159
7. Transcendentalernas eventuerande1159
106. Verklighetens universumnivåer1162
1. Första gradens association av finita funktionaler1163
2. Andra gradens integration av det supremt finita1164
3. Transcendental tredje gradens verklighetsassociation1165
4. Ultimat fjärde gradens integration1166
5. Medabsolut eller femte gradens association1167
6. Absolut eller sjätte fasens integration1167
7. Bestämmelsemålets slutlighet1168
8. Treenigheternas Treenighet1170
9. Existentiell infinit förening1173
107. Tankeriktarnas ursprung och natur1176
1. Tankeriktarnas ursprung1177
2. Klassificering av Riktarna1178
3. Riktarnas hem i Divinington1179
4. Riktarnas natur och närvaro1180
5. Riktarnas sinnesutrustning1181
6. Riktarna som rena andar1182
7. Riktarna och personligheten1183
108. Tankeriktarnas mission och tjänstgöring1185
1. Urval och förordnande1185
2. Förutsättningar för Riktarens inneboende1186
3. Organisation och administration1188
4. Förhållandet till andra andliga inflytelser1190
5. Riktarnas mission1191
6. Gud i människan1192
109. Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum1195
1. Riktarnas utveckling1195
2. Självverksamma Riktare1196
3. Riktarnas förhållande till olika typer av dödliga1197
4. Riktarna och människans personlighet1198
5. Materiella hinder för Riktarnas inneboende1199
6. De sanna värdenas fortbestånd1200
7. De personaliserade Riktarnas ödesbestämmelse1201
110. Riktarnas förhållande till enskilda dödliga1203
1. Inneboendet i den dödliges sinne1203
2. Riktarna och människans vilja1204
3. Samarbete med Riktaren1205
4. Riktarens arbete i sinnet1207
5. Felaktiga uppfattningar om Riktarens ledning1207
6. De sju psykiska kretsarna1209
7. Uppnåendet av odödlighet1212
111. Riktaren och själen1215
1. Sinnet som valarena1216
2. Själens natur1217
3. Den evolverande själen1218
4. Det inre livet1219
5. Helgandet av valet1221
6. Människans paradox1221
7. Riktarens problem1223
112. Personlighetens överlevnad1225
1. Personligheten och verkligheten1226
2. Jaget1227
3. Döden som företeelse1229
4. Riktarna efter döden1231
5. Människojagets överlevnad1232
6. Morontiajaget1235
7. Fusion med Riktaren1237
113. De serafiska ödesväktarna1241
1. Skyddsänglarna1241
2. Ödesväktarna1242
3. Förhållandet till andra andeinflytelser1244
4. Serafernas handlingssfärer1245
5. Serafisk omvårdnad av de dödliga1245
6. Skyddsänglarna efter döden1246
7. Seraferna och levnadsbanan som uppstigen1248
114. Serafernas planetariska styre1250
1. Den högsta makten över Urantia1250
2. De planetariska övervakarnas råd1251
3. Den residerande generalguvernören1252
4. Den Högste observatören1253
5. Det planetariska styret1254
6. Mästarseraferna för planetarisk övervakning1254
7. Ödets reservkår1257
115. Den Suprema Varelsen1260
1. Begreppsramarnas relativitet1260
2. Den absoluta basen för Suprematet1261
3. Ursprunglig, aktual och potential1261
4. Ursprungen till den suprema verkligheten1263
5. Den Supremes förhållande till Paradistreenigheten1264
6. Den Supremes förhållande till treoderna1265
7. Den Supremes väsen1266
116. Den allsmäktige supreme1268
1. Det suprema sinnet1268
2. Den Allsmäktige och Gud den Sjufaldige1269
3. Den Allsmäktige och Paradisgudomen1270
4. Den Allsmäktige och de Suprema Skaparna1271
5. Den Allsmäktige och de Sjufaldiga Övervakarna1273
6. Andens dominans1275
7. Den levande organismen storuniversum1276
117. Gud den Supreme1278
1. Den Suprema Varelsens natur1278
2. Källan till den evolutionära tillväxten1280
3. Den Supremes betydelse för universernas skapade varelser1281
4. Den finite Guden1283
5. Skapelsens översjäl1285
6. Sökandet efter den Supreme1287
7. Den Supremes framtid1291
118. Suprem och Ultimat — tid och rymd1294
1. Tid och evighet1295
2. Allestädesnärvaro och ubikvitet1296
3. Förhållanden mellan tid och rymd1297
4. Primärt och sekundärt orsakande1298
5. Allpotens och möjlighetsinriktning1299
6. Allpotens och allverkan1299
7. Allvetande och förutbestämmelse1300
8. Övervakning och överinsyn1301
9. Universums mekanismer1303
10. Försynens funktioner1304
119. Kristus Mikaels utgivningar1308
1. Den första utgivningen1309
2. Den andra utgivningen1310
3. Den tredje utgivningen1312
4. Den fjärde utgivningen1313
5. Den femte utgivningen1314
6. Den sjätte utgivningen1315
7. Den sjunde och slutliga utgivningen1316
8. Mikaels ställning efter utgivningarna1317

DEL IV Jesu liv och förkunnelse

 sida
120. Mikaels utgivning på Urantia1323
1. Det sjunde utgivningsuppdraget1325
2. Begränsningarna beträffande utgivningen1327
3. Ytterligare råd och anvisningar1329
4. Inkarnationen — två blir en1331
121. Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning1332
1. Västerlandet under det första århundradet efter Kristus1332
2. Det judiska folket1333
3. Förhållandena bland icke-judar1334
4. Den icke-judiska filosofin1335
5. De icke-judiska religionerna1336
6. Den hebreiska religionen1338
7. Judarna och icke-judarna1339
8. Tidigare skriftliga framställningar1341
122. Jesu födelse och späda barndom1344
1. Josef och Maria1344
2. Gabriel uppenbarar sig för Elisabet1345
3. Gabriels budskap till Maria1346
4. Josefs dröm1347
5. Jesu jordiska föräldrar1348
6. Hemmet i Nasaret1349
7. Resan till Betlehem1350
8. Jesu födelse1351
9. Frambärandet i templet1352
10. Herodes agerar1353
123. Jesu tidiga barndom1355
1. Tillbaka i Nasaret1356
2. Det femte året (2 f.Kr.)1357
3. Händelser under det sjätte året (1 f.Kr.)1359
4. Det sjunde året (1 e.Kr.)1361
5. Skolåren i Nasaret1362
6. Hans åttonde år (2 e.Kr.)1364
124. Jesu senare barndom1366
1. Jesu nionde år (3 e.Kr.)1366
2. Det tionde året (4 e.Kr.)1368
3. Det elfte året (5 e.Kr.)1369
4. Det tolfte året (6 e.Kr.)1371
5. Hans trettonde år (7 e.Kr.)1373
6. Resan till Jerusalem1374
125. Jesus i Jerusalem1377
1. Jesus beskådar templet1378
2. Jesus och påsken1379
3. Josefs och Marias avresa1381
4. Första och andra dagen i templet1381
5. Tredje dagen i templet1382
6. Fjärde dagen i templet1383
126. De två avgörande åren1386
1. Hans fjortonde år (8 e.Kr.)1387
2. Josefs död1388
3. Det femtonde året (9. e.Kr.)1389
4. Den första predikan i synagogan1391
5. Ekonomiska bekymmer1392
127. Ungdomsåren1395
1. Det sextonde året (10 e.Kr.)1395
2. Det sjuttonde året (11 e.Kr.)1396
3. Det adertonde året (12 e.Kr.)1398
4. Det nittonde året (13 e.Kr.)1401
5. Rebecka, Esras dotter1402
6. Hans tjugonde år (14 e.Kr.)1403
128. Jesu tidiga mandomstid1407
1. Det tjugoförsta året (15 e.Kr.)1407
2. Det tjugoandra året (16 e.Kr.)1409
3. Det tjugotredje året (17 e.Kr.)1411
4. Damaskusepisoden1412
5. Det tjugofjärde året (18 e.Kr.)1413
6. Det tjugofemte året (19 e.Kr.)1415
7. Det tjugosjätte året (20 e.Kr.)1416
129. Jesu senare vuxenliv1419
1. Det tjugosjunde året (21 e.Kr.)1419
2. Det tjugoåttonde året (22 e.Kr.)1421
3. Det tjugonionde året (23 e.Kr.)1423
4. Människan Jesus1424
130. På väg till Rom1427
1. I Joppe — diskussion om Jona1428
2. I Caesarea1429
3. I Alexandria1432
4. Samtal om verkligheten1433
5. På ön Kreta1436
6. Den unge mannen som var rädd1437
7. I Karthago — samtal om tid och rymd1438
8. På väg till Neapel och Rom1440
131. Världens religioner1442
1. Cynikerna1442
2. Judendomen1444
3. Buddhismen1446
4. Hinduismen1447
5. Zarathustras lära1449
6. Suduanismen (Jainismen)1450
7. Shintoreligionen1451
8. Taoismen1451
9. Konfutses lära1452
10. ”Vår religion”1453
132. Vistelsen i Rom1455
1. Sanna värden1456
2. Gott och ont1457
3. Sanning och tro1459
4. Personlig omvårdnad1460
5. Råd till den rike mannen1462
6. Social hjälpverksamhet1465
7. Resor till Roms omnejd1466
133. Återkomst från Rom1468
1. Barmhärtighet och rättvisa1468
2. Embarkering i Tarentum1470
3. I Korinth1471
4. Personligt arbete i Korinth1474
5. I Aten — föreläsning om vetenskapen1476
6. I Efesos — föreläsning om själen1477
7. Vistelsen på Cypern — föreläsning om sinnet1479
8. I Antiochia1480
9. I Mesopotamien1481
134. Mellanåren1483
1. Det trettionde året (24 e.Kr.)1483
2. Karavanfärden till Kaspiska havet1484
3. Föreläsningarna i Urmia1485
4. Suveränitet — gudomlig och mänsklig1486
5. Politisk suveränitet1487
6. Lag, frihet och suveränitet1490
7. Det trettioförsta året (25 e.Kr.)1492
8. Vistelsen på Hermonberget1492
9. Väntans tid1494
135. Johannes Döparen1496
1. Johannes blir nasir1496
2. Sakarias död1497
3. En herdes liv1497
4. Elisabets död1499
5. Guds rike1500
6. Johannes börjar predika1501
7. Johannes vandrar norrut1503
8. Mötet mellan Jesus och Johannes1503
9. Fyrtio dagar av förkunnelse1505
10. Johannes vandrar söderut1506
11. Johannes i fängelset1506
12. Johannes Döparens död1508
136. Dopet och de fyrtio dagarna1509
1. Uppfattningarna om den väntade Messias1509
2. Jesu dop1510
3. De fyrtio dagarna1512
4. Planer för den offentliga verksamheten1514
5. Det första stora beslutet1516
6. Det andra beslutet1517
7. Det tredje beslutet1519
8. Det fjärde beslutet1520
9. Det femte beslutet1521
10. Det sjätte beslutet1523
137. Väntetid i Galiléen1524
1. Valet av de första fyra apostlarna1524
2. Valet av Filippos och Natanael1526
3. Besöket i Kafarnaum1527
4. Bröllopet i Kana1528
5. Tillbaka i Kafarnaum1531
6. Händelserna en sabbatsdag1532
7. Fyra månader av förberedelse1533
8. Predikan om riket1535
138. Utbildningen av rikets budbärare1538
1. Slutliga instruktioner1538
2. Valet av de sex apostlarna1539
3. Matteus och Simon kallas1540
4. Tvillingarna kallas1541
5. Tomas och Judas kallas1542
6. En vecka av intensiv utbildning1542
7. En ny besvikelse1543
8. De tolvs första arbete1545
9. Fem prövande månader1546
10. De tolvs organisation1547
139. De tolv apostlarna1548
1. Andreas, den först utvalde1548
2. Simon Petrus1550
3. Jakob Sebedaios1552
4. Johannes Sebedaios1553
5. Filippos den nyfikne1556
6. Den hederlige Natanael1558
7. Matteus Levi1559
8. Tomas Didymos1561
9. och 10. Jakob och Judas Alfaios1563
11. Simon Seloten1564
12. Judas Iskariot1565
140. Ordinationen av de tolv1568
1. Förberedande instruktioner1568
2. Ordinationen1569
3. Ordinationspredikan1570
4. Ni är jordens salt1572
5. Faderlig och broderlig kärlek1573
6. Ordinationskvällen1576
7. Veckan efter ordinationen1578
8. Torsdagseftermiddagen på sjön1579
9. Invigningsdagen1583
10. Kvällen efter invigningen1584
141. Den offentliga verksamheten inleds1587
1. Avfärden från Galiléen1587
2. Guds lag och Faderns vilja1588
3. Vistelsen i Amathus1589
4. Undervisning om Fadern1590
5. Andlig enighet1591
6. Sista veckan i Amathus1592
7. I Betania bortom Jordan1593
8. Arbetet i Jeriko1595
9. Avfärden till Jerusalem1595
142. Påsken i Jerusalem1596
1. Undervisning i templet1596
2. Guds vrede1597
3. Uppfattningen om Gud1598
4. Flavius och den grekiska kulturen1600
5. Föreläsningen om förvissning1601
6. Samtalet med Nikodemos1601
7. Lektionen om familjen1603
8. I södra Judeen1605
143. På väg genom Samarien1607
1. Förkunnelsen i Arkelais1607
2. Lektion om självkontroll1609
3. Avkoppling och omväxling1610
4. Judarna och samarierna1612
5. Kvinnan från Sykar1612
6. Den samariska väckelsen1615
7. Lärdomar om bön och gudsdyrkan1616
144. I Gilboa och Dekapolis1617
1. Lägret vid Gilboa1617
2. Föreläsningen om bön1618
3. Den troendes bön1619
4. Mer om bön1620
5. Andra typer av böner1621
6. Konferens med Johannes apostlar1624
7. I städerna i Dekapolis1626
8. I läger nära Pella1626
9. Johannes Döparens död1627
145. Fyra händelserika dagar i Kafarnaum1628
1. Fiskfångsten1628
2. Eftermiddagen i synagogan1629
3. Helandet vid solnedgången1631
4. Senare samma kväll1634
5. Tidigt på söndagsmorgonen1634
146. Den första predikoturen i Galiléen1637
1. Förkunnelsen i Rimmon1637
2. I Jotapata1638
3. Uppehållet i Rama1641
4. Evangeliet i Jireon1643
5. Tillbaka i Kana1644
6. Nain och änkans son1645
7. I Endor1646
147. Ett kort besök i Jerusalem1647
1. Officerens tjänare1647
2. Färden till Jerusalem1648
3. Vid dammen i Betesda1649
4. Levnadsregeln1650
5. Besöket hos farisén Simon1651
6. Återfärden till Kafarnaum1653
7. Tillbaka i Kafarnaum1655
8. Den andliga godhetens fest1656
148. Utbildandet av evangelister i Betsaida1657
1. En ny profetskola1657
2. Sjukhuset i Betsaida1658
3. Faderns angelägenheter1659
4. Ondska, synd och fördärv1659
5. Syftet med lidandet1661
6. Feluppfatting om lidandet —
anförandet om Job
1662
7. Mannen med den förtvinade handen1664
8. Sista veckan i Betsaida1665
9. Botandet av den förlamade1666
149. Den andra predikoturen1668
1. Jesu vitt utbredda ryktbarhet1668
2. Folkets inställning1670
3. De religiösa ledarnas fientlighet1672
4. Predikofärdens framskridande1673
5. Lektion om förnöjsamhet1674
6. ”Herrens fruktan”1675
7. Återfärd till Betsaida1677
150. Den tredje predikoturen1678
1. Kvinnornas evangelistkår1678
2. Uppehållet i Magdala1679
3. Sabbat i Tiberias1680
4. Apostlarna sänds ut parvis1681
5. Vad skall jag göra för att bli frälst?1682
6. Kvällslektionerna1683
7. Vistelsen i Nasaret1683
8. Sabbatsgudstjänsten1684
9. Nasaret tillbakavisar Jesus1686
151. Väntan och undervisning vid sjön1688
1. Liknelsen om såningsmannen1688
2. Tolkning av liknelsen1689
3. Mer om liknelser1691
4. Fler liknelser vid sjöstranden1693
5. Besöket i Heresa1694
6. Den vanvettige i Heresa1695
152. Händelserna som ledde fram till krisen i Kafarnaum1698
1. I Jairos hus1699
2. Mat åt femtusen människor1700
3. Kungamakarepisoden1702
4. Simon Petrus nattliga vision1703
5. Tillbaka i Betsaida1703
6. I Gennesaret1705
7. I Jerusalem1706
153. Krisen i Kafarnaum1707
1. Scenen görs i ordning1707
2. Den epokgörande predikan1709
3. Mötet efteråt1712
4. De sista orden i synagogan1713
5. Lördagskvällen1715
154. De sista dagarna i Kafarnaum1717
1. En veckas överläggningar1717
2. En veckas vila1718
3. Den andra sammankomsten i Tiberias1719
4. Lördagskvällen i Kafarnaum1719
5. Den händelserika söndagsmorgonen1720
6. Jesu familj anländer1721
7. Den hastiga flykten1723
155. På flykt genom norra Galiléen1725
1. Varför rasar hedningarna?1725
2. Evangelisterna i Korasin1726
3. I Caesarea Filippi1727
4. På väg till Fenicien1728
5. Föreläsningen om sann religion1728
6. Den andra föreläsningen om religion1730
156. Vistelsen i Tyros och Sidon1734
1. Den syriska kvinnan1734
2. Förkunnelse i Sidon1735
3. Färden upp längs kusten1736
4. I Tyros1737
5. Jesus undervisar i Tyros1737
6. Återfärden från Fenicien1741
157. I Caesarea Filippi1743
1. Tempelskatteindrivaren1743
2. I Betsaida Julias1744
3. Petrus bekännelse1745
4. Diskussionen om riket1746
5. Den nya uppfattningen1748
6. Följande eftermiddag1748
7. Andreas rådslag1750
158. Härlighetens berg1752
1. Förhärligandet1752
2. Nedstigningen från berget1754
3. Vad förhärligandet betydde1755
4. Den epileptiske pojken1755
5. Jesus botar pojken1757
6. I Celsus trädgård1758
7. Petrus protest1759
8. I Petrus hus1761
159. Dekapolisturen1762
1. Predikan om förlåtelse1762
2. Den obekante förkunnaren1764
3. Handledning för lärare och troende1765
4. Samtalet med Natanael1767
5. Jesu religions positiva karaktär1769
6. Återkomsten till Magadan1771
160. Rodan från Alexandria1772
1. Rodans grekiska filosofi1772
2. Levnadskonsten1775
3. Mognadens lockelser1777
4. Mogenhetens jämnvikt1778
5. Idealets religion1780
161. Fortsatta diskussioner med Rodan1783
1. Guds personlighet1783
2. Jesu gudomliga natur1785
3. Jesu mänskliga och gudomliga sinne1787
162. Vid lövhyddefesten1788
1. Farorna i anslutning till besöket i Jerusalem1788
2. Det första tempeltalet1790
3. Kvinnan som ertappades i äktenskapsbrott1792
4. Lövhyddefesten1793
5. Predikan över världens ljus1794
6. Föreläsningen om livets vatten1795
7. Föreläsningen om andlig frihet1796
8. Diskussionen med Marta och Maria1797
9. I Betlehem hos Abner1798
163. Ordinationen av de sjuttio i Magadan1800
1. Ordinationen av de sjuttio1800
2. Den rike ynglingen och andra1801
3. Diskussionen om förmögenhet1803
4. Farväl till de sjuttio1804
5. Lägret flyttas till Pella1806
6. De sjuttios återkomst1806
7. Förberedelse för den sista missionsfärden1808
164. Tempelinvigningsfesten1809
1. Berättelsen om den barmhärtige samariten1809
2. I Jerusalem1810
3. Den blinde tiggaren botas1811
4. Josia inför judarnas råd1813
5. Undervisning i Salomons pelarhall1815
165. Missionen i Pereen börjar1817
1. I lägret vid Pella1817
2. Predikan om den gode herden1818
3. Sabbatspredikan vid Pella1819
4. Att dela arvet1821
5. Uttalanden för apostlarna om rikedom1823
6. Svaret på Petrus fråga1824
166. Sista besöket i Norra Pereen1825
1. Fariséerna i Ragaba1825
2. De tio spetälska1827
3. Predikan i Gerasa1828
4. Undervisning om olyckshändelser1830
5. Församlingen i Filadelfia1831
167. Besöket i Filadelfia1833
1. Frukost med fariséerna1833
2. Liknelsen om den stora festmåltiden1835
3. Kvinnan med kraftlöshetens ande1835
4. Budet från Betania1836
5. På väg till Betania1838
6. Välsignandet av de små barnen1839
7. Samtalet om änglar1840
168. Lasaros uppväcks från de döda1842
1. Vid Lasaros grav1843
2. Lasaros uppväcks1845
3. Judarnas råd sammanträder1847
4. Bönhörelse1848
5. Vad som hände med Lasaros1849
169. Den sista undervisningen vid Pella1850
1. Liknelsen om den förlorade sonen1850
2. Liknelsen om den knipsluge förvaltaren1853
3. Den rike mannen och tiggaren1854
4. Fadern och hans rike1855
170. Himmelriket1858
1. Uppfattningar om himmelriket1858
2. Jesu uppfattning om riket1859
3. I förhållande till rättfärdigheten1861
4. Jesu undervisning om riket1862
5. Senare idéer om Guds rike1864
171. På väg till Jerusalem1867
1. Avfärden från Pella1868
2. Om att räkna kostnaderna1869
3. Rundfärden i Pereen1870
4. Jesus undervisar i Livias1871
5. Den blinde mannen vid Jeriko1873
6. Besöket hos Sackaios1873
7. ”När Jesus gick förbi”1874
8. Liknelsen om punden1875
172. Färden in till Jerusalem1878
1. Sabbaten i Betania1878
2. Söndagsmorgon med apostlarna1880
3. Avfärd till Jerusalem1880
4. Besök runt om i templet1883
5. Apostlarnas inställning1883
173. Måndagen i Jerusalem1888
1. Templet rensas1888
2. Mästarens auktoritet ifrågasätts1891
3. Liknelsen om de två sönerna1893
4. Liknelsen om den frånvarande jordägaren1893
5. Liknelsen om bröllopsfesten1894
174. Tisdagsmorgonen i templet1897
1. Gudomlig förlåtelse1898
2. Judarnas ledare ställer frågor1899
3. Saddukéerna och uppståndelsen1900
4. Det stora budet1901
5. Grekerna som sökte Jesus1902
175. Det sista talet i templet1905
1. Talet1905
2. Enskilda judars ställning1909
3. Det judiska rådets ödesdigra möte1909
4. Situationen i Jerusalem1910
176. Tisdagskvällen på Olivberget1912
1. Jerusalems förstörelse1912
2. Mästarens andra ankomst1914
3. Senare diskussion i lägret1916
4. Mikaels återkomst1918
177. Onsdagen — vilodagen1920
1. En dag ensam med Gud1920
2. Barndomstiden i hemmet1921
3. Dagen i lägret1923
4. Judas och översteprästerna1924
5. Den sista sällskapsstunden1927
178. Sista dagen i lägret1929
1. Föreläsningen om sonskap och medborgarskap1929
2. Efter middagstidens måltid1932
3. På vägen till kvällsvarden1934
179. Den sista måltiden1936
1. Strävan efter företräde1936
2. Kvällsvarden börjar1937
3. Jesus tvättar apostlarnas fötter1938
4. De sista orden till förrädaren1940
5. Instiftandet av minnesmåltiden1941
180. Avskedstalet1944
1. Det nya budet1944
2. Vinstocken och grenarna1945
3. Världens fientlighet1946
4. Den utlovade hjälparen1948
5. Sanningens Ande1949
6. Avskedets nödvändighet1951
181. De sista råden och varningarna1953
1. De sista trösteorden1953
2. Personliga avskedsråd1955
182. I Getsemane1963
1. Den sista gruppbönen1963
2. Den sista timmen före förräderiet1966
3. Ensam i Getsemane1968
183. Jesus förråds och arresteras1971
1. Faderns vilja1971
2. Judas inne i staden1972
3. Mästaren arresteras1973
4. Överläggningen vid olivpressen1975
5. På väg till översteprästens palats1977
184. Inför det judiska rådets domstol1978
1. Jesus förhörs av Hannas1978
2. Petrus inne på gården1980
3. Jesus inför det judiska rådets domstol1982
4. Förödmjukelsens timme1984
5. Domstolens andra sammanträde1985
185. Rättegången inför Pilatus1987
1. Pontius Pilatus1987
2. Jesus inför Pilatus1989
3. Pilatus förhör Jesus enskilt1991
4. Jesus inför Herodes1992
5. Jesus återbördas till Pilatus1993
6. Pilatus sista vädjan1994
7. Pilatus sista samtal med Jesus1995
8. Pilatus tragiska kapitulation1996
186. Kort före korsfästelsen1997
1. Judas Iskariot når sitt slut1997
2. Mästarens inställning1999
3. Den pålitlige David Sebedaios2000
4. Förberedelserna för korsfästelsen2001
5. Jesu död i förhållande till Påsken2002
187. Korsfästelsen2004
1. På väg till Golgata2004
2. Korsfästelsen2006
3. De som såg korsfästelsen2008
4. Tjuven på korset2008
5. Den sista timmen på korset2010
6. Efter korsfästelsen2011
188. Tiden i gravkammaren2012
1. Jesu begravning2012
2. Vaktandet av gravkammaren2014
3. Sabbatsdagens händelser2014
4. Betydelsen av döden på korset2016
5. Korsets lärdomar2017
189. Uppståndelsen2020
1. Morontiaövergången2020
2. Jesu materiella kropp2022
3. Uppståndelsen avslutar en domperiod2024
4. Graven upptäcks vara tom2025
5. Petrus och Johannes vid gravkammaren2027
190. Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt2029
1. Uppståndelsens härolder2029
2. Jesu framträdande i Betania2031
3. I Josefs hem2033
4. Framträdandet för grekerna2033
5. Vandringen med de två bröderna2034
191. Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare2037
1. Framträdandet för Petrus2039
2. Första framträdandet för apostlarna2040
3. Hos morontiavarelserna2040
4. Tionde framträdandet (i Filadelfia)2041
5. Andra framträdandet för apostlarna2042
6. Framträdandet i Alexandria2044
192. Framträdanden i Galiléen2045
1. Framträdandet vid sjön2045
2. Samtal med två apostlar åt gången2047
3. På ordinationsberget2050
4. Samlingen vid sjöstranden2050
193. De sista framträdandena och himmelsfärden2052
1. Framträdandet i Sykar2053
2. Framträdandet i Fenicien2054
3. Sista framträdandet i Jerusalem2055
4. Orsakerna till Judas fall2055
5. Mästarens himmelsfärd2057
6. Petrus kallar till ett möte2057
194. Sanningens Ande utges2059
1. Pingstdagspredikan2060
2. Pingstens betydelse2060
3. Vad som skedde på Pingstdagen2062
4. Den kristna kyrkans första början2066
195. Efter pingsten2069
1. Grekernas inflytande2071
2. Det romerska inflytandet2072
3. Under det romerska väldet2073
4. Europas mörka århundraden2074
5. Nutidens problem2075
6. Materialismen2076
7. Materialismens sårbarhet2078
8. Den sekulära totalitarismen2081
9. Kristendomens problem2082
10. Framtiden2084
196. Jesu tro2087
1. Människan Jesus2090
2. Jesu religion2091
3. Religionens överhöghet2093

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved