Innehållsförteckning

   
   Red Jesus Text: | Av    Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Innehållsförteckning

Förord

I. Gudom och gudomlighet
II. Gud
III. Det Första Ursprunget och Centret
De Sju Absoluten
Verkligheten
Begreppet JAG ÄR
IV. Universumverkligheten
Paradiset
V. Personlighetsrealiteter
VI. Energi och mönster
VII. Den Suprema Varelsen
VIII. Gud den Sjufaldige
IX. Gud den Ultimate
X. Gud den Absolute
XI. De Tre Absoluten
XII. Treenigheterna
Erkännande

DEL I
Centraluniversumet och superuniverserna

1. Den Universelle Fadern
1. Faderns namn
2. Guds verklighet
3. Gud är en universell ande
4. Guds mysterium
5. Den Universelle Faderns personlighet
6. Personligheten i universum
7. Det andliga värdet av personlighetsbegreppet
2. Guds väsen
1. Guds infinitet
2. Faderns eviga fullkomlighet
3. Rättvisa och rättfärdighet
4. Den gudomliga nåden
5. Guds kärlek
6. Guds godhet
7. Gudomlig sanning och skönhet
3. Guds egenskaper
1. Guds allestädesnärvaro
2. Guds infinita makt
3. Guds universella kunskap
4. Guds gränslöshet
5. Faderns högsta styre
Oundvikligheterna
6. Faderns överhöghet
Välsignelsen
4. Guds förhållande till universum
1. Faderns attityd gentemot universum
Försynen
2. Gud och naturen
3. Guds oföränderliga karaktär
4. Att förstå Gud
5. Oriktiga uppfattningar om Gud
5. Guds förhållande till individen
1. Vägen till Gud
2. Guds närvaro
3. Sann dyrkan
4. Gud i religionen
5. Medvetandet om Gud
6. Personlighetens Gud
6. Den Evige Sonen
1. Den Evige Sonens identitet
2. Den Evige Sonens väsen
3. Omvårdnad som uttryck för Faderns kärlek
4. Den Evige Sonens egenskaper
Allmakt, allestädesnärvaro, allvetande
5. Begränsningar som gäller den Evige Sonen
6. Andesinnet
7. Den Evige Sonens personlighet
8. Förståelsen av den Evige Sonen
7. Den Evige Sonens förhållande till universum
1. Andegravitationens strömkrets
2. Den Evige Sonens administration
3. Den Evige Sonens förhållande till individen
4. De gudomliga planerna för fulländning
5. Utgivningens ande
Den Evige Sonens utgivningar
Den Ursprunglige Mikaels utgivningar
6. Gud Paradissöner
7. Den högsta uppenbarelsen av Fadern
8. Den Oändlige Anden
1. Handlingens Gud
2. Den Oändlige Andens väsen
3. Andens förhållande till Fadern och Sonen
4. Den gudomliga omvårdnadens ande
De Skapande Döttrarna
5. Guds närvaro
6. Den Oändlige Andens personlighet
9. Den Oändlige Andens förhållande till universum
1. Det Tredje Ursprungets och Centrets egenskaper
2. Den allestädesnärvarande Anden
3. Den universella behandlaren
4. Det absoluta sinnet
5. Sinnestilldelningen
6. Sinnesgravitationens strömkrets
7. Återspeglingen i universum
8. Den Oändlige Andens personligheter
Det Tredje Ursprungets och Centrets funktionella familj
10. Paradistreenigheten
1. Det Första Ursprungets och Centrets självdistribution
2. Gudomens personalisering
3. Gudomens tre personer
4. Gudomens treenighetsförening
5. Treenighetens funktioner
Finit, absonit och absolut attityd
6. Treenighetens Stationära Söner
Rättvisa, bevis och dom
7. Suprematetens övervakning
8. Treenigheten bortom det finita
Gränserna för de dödligas ödesbestämmelse
11. Den eviga Paradisön
1. Det gudomliga residenset
2. Den eviga öns beskaffenhet
3. Övre Paradiset
4. Perifera Paradiset
5. Nedre Paradiset
6. Rymdens andning
Den ogenomströmmade rymden
7. Paradisets rymdfunktioner
Mellanrymdzonerna
8. Paradisgravitationen
Kraft, energi, styrka
9. Det unika Paradiset
12. Universernas universum
1. Totalauniversums rymdnivåer
2. Det Okvalificerade Absolutets domäner
3. Universell gravitation
4. Rymd och rörelse
5. Rymd och tid
6. Universell övervakning
7. Delen och helheten
8. Materia, sinne och ande
9. Personliga realiteter
13. Paradisets heliga sfärer
1. Faderns sju heliga världar
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Serafington
(7) Ascendington
2. Förhållandena mellan Faderns världar
3. Den Evige Sonens heliga världar
4. Den Oändlige Andens världar
De Sju Härskarandarnas exekutiva boningar
14. Det centrala och gudomliga universumet
1. Paradis-Havona-systemet
Paradis-Havona-dagen
De mörka gravitationskropparna
2. Havonas sammansättning
3. Världarna i Havona
4. Det Centrala Universumets skapade varelser
Ursprungsinvånarna i Havona
5. Livet i Havona
Enformighet och äventyr
6. Syftet med det Centrala Universumet
15. De sju superuniverserna
1. Superuniversernas rymdnivå
2. Organisationen av superuniverserna
3. Superuniverset Orvonton
4. Nebulosorna – universernas anfäder
5. Rymdkropparnas ursprung
6. Sfärerna i rymden
7. De arkitektoniska sfärerna
Tidräkningen i superuniverserna
8. Kontroll och reglering av energi
9. Superuniversernas strömkretsar
De lokala universernas strömkretsar
10. Superuniversernas härskare
11. Den rådplägande församlingen
12. De högsta domstolarna
13. Sektorstyrelserna
14. De sju superuniversernas syften
16. De sju Härskarandarna
1. Förhållande till treenig Gudom
2. Förhållande till den Oändlige Anden
3. Härskarandarnas identitet och olikhet
4. Härskarandarnas egenskaper och funktioner
5. Förhållande till skapade varelser
6. Det kosmiska sinnet
Kausalitet, plikt och dyrkan
7. Moral, dygd och personlighet
8. Urantiapersonlighet
9. Människomedvetandets realitet
17. De sju grupperna av Suprema Andar
1. De sju Suprema Verkställarna
Söner som skapade varelser har treenigat
2. Majeston – Ledare för Återspeglingen
3. De Återspeglande Andarna
4. Återspeglingsmedhjälparna
5. Kretsarnas sju Andar
6. De lokala universernas Skapande Andar
7. De biträdande sinnesandarna
8. De Suprema Andarnas funktioner
18. De suprema treenighetspersonligheterna
1. Suprematetens Treenigade Hemligheter
2. Dagarnas Eviga
3. Dagarnas Forna
4. Dagarnas Fulländade
5. Dagarnas Sentida
6. Dagarnas Förenade
7. Dagarnas Trogna
19. De jämlika varelserna med treenighetsursprung
1. Treenighetens Undervisande Söner
2. Visdomens Fulländare
3. De Gudomliga Rådgivarna
4. De Universella Censorerna
Treenighetens Stationära Söner
5. Inspirerade Treenighetsandar
6. Infödda Havoniter
7. Medborgarna i Paradiset
20. Guds Paradissöner
1. Guds nedstigande Söner
2. Administratorsönerna
3. Juridiska åtgärder
4. Administrativa uppdrag
5. Utgivningen av Guds Paradissöner
6. Utgivningarna i dödlig gestalt
7. Treenighetens Undervisande Söner
8. Daynalernas tjänst i de lokala universerna
9. Daynalernas planetariska tjänst
10. Paradissönernas förenade verksamhet
21. Paradisets Skaparsöner
Den Ursprunglige Mikael
1. Skaparsönernas ursprung och natur
2. De lokala universernas Skapare
3. De lokala universernas suveränitet
4. Mikaelernas utgivningar
5. Mästarsönernas förhållande till universumet
6. Mästarmikaelernas ödesbestämmelse
22. Guds treenigade söner
1. De av Treenigheten omfamnade Sönerna
Uppnåelsens Treenigade Söner
Utväljningens Treenigade Söner
Fulländningens Treenigade Söner
2. De Mäktiga Budbärarna
3. De med Stor Auktoritet
4. De utan Namn och Nummer
5. De Treenigade Väktarna
6. De Treenigade Ambassadörerna
7. Förfarandet vid treenigande
Av uppstigna varelser treenigade Söner
Av Paradis-Havonapersonligheter treenigade Söner
Bestämmelsens treenigade Söner
8. De av de skapade treenigade Sönerna
9. De Himmelska Beskyddarna
10. De Höga Sönernas Assistenter
23. De Ensamma Budbärarna
1. De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung
2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag
3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd
Serafers och andra varelsers färdhastigheter
4. De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet
Bestämmelsens treenigade söner
24. Den Oändlige Andens högre personligheter
1. Universernas Strömkretsövervakare
2. Folkräkningens Ledare
3. Den Oändlige Andens personliga biträden
4. De Biträdande Inspektörerna
5. De Förordnade Vakterna
6. De Graduerades Guider
Grandfanda, den förste som nådde Paradiset
7. Uppkomsten av de Graduerades Guider
25. Rymdens budbärarskaror
1. Havonaservitalerna
2. De Universella Medlare
3. Medlarnas vittomfattande tjänst
4. Tekniska Rådgivare
5. Väktare av Paradisets Register
6. De Himmelska Upptecknarna
7. Morontiaföljeslagarna
8. Paradisföljeslagarna
26. Det centrala universumets omvårdande andar
1. De Omvårdande Andarna
De omvårdande andarna i det centrala universumet
De omvårdande andarna i superuniverserna
De omvårdande andarna i de lokala universerna
2. De Mäktiga Supernaferna
3. Tredje gradens Supernafer
(1) Harmoniövervakarna
(2) De Ledande Upptecknarna
(3) Informationsutsändarna
(4) Budbärarna
(5) Informationskoordinatorerna
(6) Transportpersonligheterna
(7) Reservkåren
4. Andra gradens Supernafer
Pilgrimernas ankomst till Havona
5. Pilgrimernas hjälpare
6. Suprematetens Guider
7. Treenighetens Guider
8. Sonens Finnare
Att inte lyckas finna Gudomen
9. Faderns Guider
10. Rådgivarna och Handledarna
Uppdrag för kandidater som har misslyckats
11. Vilans Kolmplement
Söner som de skapade har treenigat
27. Första gradens Supernafer och deras verksamhet
1. Vilans Instiftare
Vilans natur
2. Uppdragscheferna
3. Etikens Uttolkare
4. Etikettshandledarna
5. Kunskapens Bevarare
6. Filosofins Mästare
7. Gudsdyrkarledarna
28. De omvårdande andarna i superuniverserna
1. Tertiaferna
2. Omniaferna
3. Sekonaferna
4. Första gradens Sekonafer
(1) Samverkarens Röst
(2) De Sju Härskarandarnas Rös t
(3) Skaparsönernas Röst
(4) Änglaskarornas Röst
(5) Mottagarna av informationsutsändningar
(6) Transportpersonligheter
(7) Reservkåren
5. Andra gradens Sekonafer
(1) Visdomens Röst
(2) Filosofins Själ
(3) Själarnas Förening
(4) Rådets Hjärtan
(5) Tillvarons Fröjd
(6) Tjänstens Tillfredsställelse
(7) Andarnas Urskiljare
6. Tredje gradens Sekonafer
(1) Ursprungens Betydelse
(2) Nådens Minne
(3) Tidens Betydelse
(4) Förtroendets Högtidlighet
(5) Tjänstens Helgd
(6) och (7) Storhetens Hemlighet och Godhetens Själ
7. Sekonafernas omvårdnadsverksamhet
29. Styrkeledarna i universum
1. De Sju Suprema Styrkeledarna
2. De Suprema Styrkecentren
(1) Suprema Centerövervakare
(2) Havonacentrer
(3) Superuniversernas Centrer
(4) De lokala universernas Centrer
(5) Konstellationernas Centrer
(6) Systemens Centrer
(7) Oklassificerade Centrer
3. Styrkecentrens domän
4. De Ledande Fysiska Övervakarna
(1) Biträdande Styrkeledare
(2) Mekaniska Övervakare
(3) Energiomvandlare
(4) Energiöverförare
(5) Första gradens Förenare
(6) Andra gradens Åtskiljare
(7) Frandalankerna
Kronoldekerna
5. De Ledande Kraftorganisatörerna
Första gradens Eventuerade Ledande Kraftorganisatörer
Biträdande Transcendentala Ledande Kraftorganisatörer
30. Personligheterna i storuniversum
1. Paradisets klassifikation av levande varelser
I. Varelser med treenigt ursprung
II. Varelser med dubbelt ursprung
III. Varelser med enkelt ursprung
IV. Eventuerade transcendentala varelser
V. Gudomens fragmenterade väsen
VI. Överpersonliga varelser
VII. Oklassificerade och ouppenbarade klasser
2. Personlighetsregistret i Uversa
I. Paradisgudomarna
II. De Suprema Andarna
III. Varelserna med Treenighetsursprung
IV. Guds Söner
V. Den Oändlige Andens Personligheter
VI. Styrkeledarna i Universum
VII. De Permanenta Medborgarnas Kår
Sammansatta personlighetsgrupper
3. Goodwillkolonierna
(1) Stjärnforskarna
(2) De Himmelska Artisanerna
(3) Omväxlingsledarna
(4) Fortbildningsinstruktörerna
(5) De olika Reservkårerna
(6) Gäststuderande
(7) De Uppstigande Pilgrimerna
4. De Uppstigande Dödliga
(1) Planetariska dödliga
(2) Sovande överlevande
(3) Mansoniavärldarnas studerande
(4) Morontiaframskridare
(5) Superuniversernas skyddslingar
(6) Havonapilgrimerna
(7) De till Paradiset anlända
31. Finalitkåren
1. De infödda Havoniterna
2. Gravitationsbudbärarna
3. Förhärligade dödliga
4. Adopterade serafer
5. Förhärligade Materiella Söner
6. Förhärligade mellanvarelser
7. Ljusets evangelister
8. Transcendentalerna
9. Totaluniversums Arkitekter
10. Det ultimata äventyret



DEL II
Lokaluniversumet


32. Evolutionen av lokaluniverser

1. Universernas fysiska uppkomst
2. Organiseringen av universumet
3. Evolutionens idé
4. Guds förhållande till ett lokaluniversum
5. Det eviga och gudomliga syftet
33. Administrationen av lokaluniversumet
1. Mikael från Nebadon
2. Nebadons härskare
3. Universumets Son och Ande
4. Gabriel – den ledande verkställaren
5. Treenighetens ambassadörer
6. Allmän administration
Lokaluniversumets tid
7. Nebadons domstolar
8. De lagstiftande och verkställande funktionerna
34. Lokaluniversumets Moderande
1. Personaliseringen av den Skapande Anden
2. Den Gudomliga Omvårdarens väsen
3. Sonen och Anden i tid och rymd
4. Strömkretsarna i lokaluniversumet
5. Andens omvårdnad
6. Anden i människan
Människans dubbla natur
7. Anden och köttet
"Detta är vägen"
35. Guds Söner i lokaluniversumet
1. Fadermelkisedek
2. Melkisedeksönerna
3. Melkisedekvärldarna
4. Melkisedekarnas specialuppgifter
Melkisedekarnas inkarnationer
5. Vorondadeksönerna
6. Konstellationsfäderna
7. Vorondadekvärldarna
8. Lanonandeksönerna
Första gradens Lanonandekar
Andra gradens Lanonandekar
Tredje gradens Lanonandekar
9. Lanonandekhärskarna
10. Lanonandekvärldarna
36. Livsbärarna
1. Livsbärarnas ursprung och väsen
2. Livsbärarnas världar
3. Livets överflyttande
4. Melkisedeklivsbärarna
Midsoniterna
Finaliternas Salvington-världar
5. De sju biträdande sinnesandarna
(1) Intuitionens ande
(2) Förståndets ande
(3) Modets ande
(4) Kunskapens ande
(5) Rådets ande
(6) Dyrkans ande
(7) Visdomens ande
6. Levande krafter
37. Lokaluniversumets personligheter
1. Universummedhjälparna
2. De Lysande Aftonstjärnorna
Skapade Aftonstjärnor
Uppstigna Aftonstjärnor
Aftonstjärnornas världar
3. Ärkeänglarna
Ärkeänglarnas världar
4. Assistenterna till de Allra Högsta
5. Höga Kommissionärer
Raskommissionärerna
Fulländningens Kår i Nebadon
De med Anden fusionerade dödligas världar
6. Himmelska översynare
Utbildningssystemet i Nebadon
7. Mansoniavärldens lärare
8. Högre Andeklasser med förordnande
De Ensamma Budbärarna
Universernas Strömkretsövervakare – Andovontia
Folkräkningens Ledare – Salsatia
Den Biträdande Inspektören
De Befullmäktigade Vakterna
De Universella Medlarna
De Tekniska Rådgivarna
De Himmelska Upptecknarna
Morontiakumpanerna
9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare
(1) Susatier
(2) Univitatier
(3) Materiella Söner
(4) Mellanvarelser
Abandonter
10. Andra grupper i lokaluniversumet
Spirongerna
Spornagierna
Goodwillkolonierna
38. Lokaluniversumets omvårdande andar
1. Serafernas ursprung
2. Änglarnas väsen
3. Ouppenbarade änglar
4. Serafernas världar
5. Serafernas utbildning
6. Serafernas organisation
7. Keruber och sanober
8. Kerubernas och sanobernas evolution
(1) Uppstigningskandidater
(2) Mellanfaskeruber
(3) Morontiakeruber
9. Mellanvarelserna
(1) Första gradens mellanvarelser
(2) Andra gradens mellanvarelser
39. De serafiska skarorna
1. Suprema serafer
(1) Son-Ande-omvårdare
Utgivningsföljeslagare
(2) Domstolsrådgivare
(3) Universumorientatorer
(4) Undervisningsrådgivarna
(5) Uppgiftsfördelningens ledare
(6) Upptecknarna
(7) Oanknutna omvårdare
2. Högre serafer
(1) Underrättelsekåren
(2) Barmhärtighetens röst
(3) Andekoordinatorer
(4) Biträdande lärare
(5) Transportörerna
Serafernas transportmetoder
(6) Upptecknarna
Informationsutsändarna
(7) Reserverna
3. Övervakande serafer
(1) Övervakande assistenter
(2) Lagens förhandsberäknare
(3) Sociala arkitekter
(4) Etiska sensibiliserare
(5) Transportörerna
(6) Upptecknarna
(7) Reserverna
4. Förvaltningsseraferna
(1) Administrativa assistenter
(2) Rättsguider
(3) Uttolkarna av kosmiskt medborgarskap
(4) Moralens förstärkare
(5) Transportörerna
(6) Upptecknarna
(7) Reserverna
5. Planetariska medhjälpare
(1) Lustgårdens röster
(2) Broderskapets andar
(3) Fredens själar
(4) Tillitens andar
(5) Transportörerna
En seraftransports avfärd
(6) Upptecknarna
(7) Reserverna
6. Övergångsomvårdarna
7. Framtidens serafer
8. Serafernas bestämmelse
9. De Fulländade Serafernas Kår
40. Guds uppstigande söner
1. Evolutionära serafer
2. Uppstigande Materiella Söner
3. Förvandlade mellanvarelser
4. Personaliserade Riktare
5. De dödliga i tid och rymd
Dödliga hos vilka Riktaren vistas tillfälligt eller i erfarenhetssyfte
Dödliga som till sin typ inte fusionerar med Riktaren
Dödliga som har potential för fusion med Riktaren
De onumrerade serierna
6. Guds söner genom tron
7. Med Fadern fusionerade dödliga
8. Med Sonen fusionerade dödliga
9. Med Anden fusionerade dödliga
Metoder att rekonstruera minnet
10. De uppstignas bestämmelse
41. Lokaluniversumets fysiska aspekter
1. Nebadons styrkecentra
2. De fysiska övervakarna i Satania
3. Våra stjärnkompanjoner
4. Solarnas täthet
5. Solstrålningen
6. Kalcium – vandraren i rymden
7. Solenergins ursprung
8. Solenergins reaktioner
9. Solarnas stabilitet
10. De bebodda världarnas ursprung
42. Energi – sinne och materia
1. Paradisets krafter och energier
2. De universella icke-andliga energisystemen (fysiska energier)
(1) Rymdpotens
(2) Urkraft
(3) Emergenta energier
a. Maktenergi
b. Gravitationsenergi
(4) Universumstyrka
(5) Havonaenergi
(6) Transcendental energi
(7) Monota
3. Klassificeringen av materia
4. Omvandlingarna av energi och materia
5. Den vågformade energins manifestationer
6. Ultimatoner, elektroner och atomer
7. Atomernas materia
8. Atomens kohesion
9. Naturfilosofin
10. Universella icke-andliga energisystem (materiella sinnessystem)
(1) Sinne som föregår de biträdande sinnesandarna
(2) Sinne i förening med de biträdande sinnesandarna
(3) Evolverande morontiasinne
Det kosmiska sinnet
11. Universums mekanismer
12. Mönster och form – sinnets dominans
43. Konstellationerna
1. Konstellationens högkvarter
2. Konstellationens styrelse
3. De Högsta i Norlatiadek
4. Mötesberget – Dagarnas Trogna
5. Edentiafäderna sedan Lucifers uppror
6. Guds trädgårdar
7. Univitatierna
8. Edentias träningsvärldar
9. Medborgarskap på Edentia
44. De himmelska artisanerna
1. De himmelska musikerna
2. De himmelska återgivarna
3. De gudomliga byggarna
4. Tankeupptecknarna
5. Energibehandlarna
6. Formgivarna och utsmyckarna
7. Harmoniarbetarna
8. De dödligas strävan och morontiaframgångar
45. Administrationen av lokalsystemet
1. Övergångskulturens världar
(1) Finalitvärlden
(2) Morontiavärlden
(3) Änglavärlden
(4) Överänglarnas värld
(5) Sönernas värld
(6) Andens värld
(7) Faderns värld
2. Systemhärskaren
3. Systemstyret
4. De tjugofyra rådgivarna
5. De Materiella Sönerna
6. Adamernas träning av de uppstigande
Föräldraerfarenhet
Satanias prövotidsbarnträdgård
7. Melkisedekarnas skolor
46. Lokalsystemets högkvarter
1. Jerusems fysiska aspekter
2. Jerusems fysiska drag
3. Jerusems informationsutsändningar
4. Bostads- och administrationsområdena
5. Jerusems cirklar
(1) Cirklarna för Guds Söner
(2) Cirklarna för änglarna
(3) Cirklarna för Universummedhjälparna
(4) Cirklarna för de Ledande Fysiska Övervakarna
(5) Cirklarna för de uppstigande dödliga
(6) Cirklarna för goodwillkolonierna
(7) Cirklarna för finaliterna
6. Verkställighets- och administrationskvadraterna
7. Rektanglarna – spornagierna
8. Jerusems trianglar
47. De sju mansoniavärldarna
1. Finaliternas värld
Den behövliga föräldraerfarenheten
2. Prövotidsbarnhemmet
3. Den första mansoniavärlden
Morontiaföljeslagarna
4. Den andra mansoniavärlden
5. Den tredje mansoniavärlden
6. Den fjärde mansoniavärlden
7. Den femte mansoniavärlden
8. Den sjätte mansoniavärlden
Fusion med Riktaren
9. Den sjunde mansoniavärlden
10. Medborgarskap i Jerusem
48. Morontialivet
1. Morontiamaterialen
2. Morontiastyrkans övervakare
(1) Strömkretsreglerare
(2) Systemkoordinatorer
(3) Planetariska beskyddare
(4) Kombinerade övervakare
(5) Förbindelsestabilisatorer
(6) Utväljande sorterare
(7) Biträdande registerförare
3. Morontiaföljeslagarna
(1) Pilgrimsväktarna
(2) Pilgrimsmottagarna och de fria följeslagarna
(3) Värdarna för himmelska besökare
(4) Koordinatorerna och förbindelseledarna
(5) Tolkarna och översättarna
(6) Exkursions- och omväxlingsövervakarna
(7) Områdes- och byggnadsvårdarna
4. Omväxlingsledarna
Den himmelska humorn
De dödligas humor
5. Mansoniavärldens lärare
6. Morontiavärldens serafer – Övergångsomvårdarna
(1) Serafevangelisterna
Den tjugotredje psalmens ursprung
(2) Rastolkarna
(3) Sinnesplanerarna
(4) Morontiarådgivarna
Måtans stereoskopiska inverkan
(5) Teknikerna
(6) Upptecknarna och Lärarna
Sanning och faktum
(7) Omvårdarna i reserven
Framgång, misslyckande och jaget
7. Morontiamåta
8. Morontiaframskridarna
49. De bebodda världarna
1. Det planetariska livet
2. De planetariska fysiska typerna
(1) Atmosfäriska typer
(2) Elementtyper
(3) Gravitationstyper
(4) Temperaturtyper
(5) Elektriska typer
(6) Energiintagningstyper
(7) Ej namngivna typer
3. Världarna för dem som inte andas
4. De evolutionära viljevarelserna
5. De planetariska serierna av dödliga
(1) Anpassning till planetarisk omgivning
Experimentella serier inspekterade av Tabamantia
(2) Enligt hjärntyp, olika serier
(3) Enligt andemottagning, olika serier
(4) De planetariska dödligas epoker
(5) Enligt varelsesläktskap, olika serier
(6) Enligt fusion med Riktaren, olika serier
(7) Förfaranden för frigörelse från jordelivet
6. Frigörelsen från jordelivet
(1) De dödliga som hör till den domperiodsomfattande eller gruppmässiga överlevnadsklassen
(2) De dödliga som hör till de individuella uppstigningsklasserna
(3) De dödliga som hör till uppstigningsklasser med prövotid
(4) De dödliga som hör till andra gradens modifierade uppstigningsklass
(5) De dödliga som hör till första gradens modifierade uppstigningsklass
50. Planetprinsarna
1. Prinsarnas uppgift
2. Planetarisk administration
3. Prinsens kroppsliga stab
4. Planetens högkvarter och skolor
5. Civilisationens framskridande
6. Den planetariska kulturen
7. Belöningen för isoleringen
Agondonter
Tabamantia, en agondonter
51. De planetariska Adamerna
1. Guds Materiella Söners ursprung och väsen
2. Överföringen av de planetariska Adamerna
3. Adamernas missioner
4. De sex evolutionära raserna
5. Rasblandningen – utgivningen av det adamiska blodet
6. Edens regim
7. Förenad administration
52. De dödligas planetariska epoker
1. Den primitiva människan
2. Människan efter Planetprinsen
3. Människan efter Adam
4. Människan efter Administratörsonen
5. Människan efter Gåvosonen
6. Tiden efter Gåvosonen på Urantia
7. Människan efter den Undervisande Sonen
53. Lucifers uppror
1. Ledarna för upproret
2. Orsakerna till upproret
3. Lucifers manifest
4. Upproret bryter ut
5. Konfliktens art
6. En lojal serafkommendör
7. Upprorets historia
8. Människosonen på Urantia
9. Upprorets nuvarande tillstånd
54. Problem i anslutning till Lucifers uppror
1. Sann och falsk frihet
2. Stölden av friheten
3. Dröjsmål av rättvisa
4. Dröjsmål av barmhärtighet
5. Visdomen med dröjsmålet
Tolv orsaker
6. Kärlekens seger
55. Ljusets och livets sfärer
1. Morontiatemplet
2. Död och omvandling
3. De gyllene tidsåldrarna
4. Administrativa omfördelningar
De sju stadierna på en planet
Mellanvarelserna friställs
Adams avfärd
5. Den materiella utvecklingens höjdpunkt
6. Den enskilde dödlige
7. Det första eller planetariska stadiet
8. Det andra eller systemstadiet
9. Det tredje eller konstellationsstadiet
10. Det fjärde eller lokaluniversumets stadium
11. De mindre och större sektorernas stadier
12. Det sjunde eller superuniversumstadiet
De Obestämda Övervakarna till den Supreme
56. Universell enhet
1. Fysisk koordinering
2. Intellektuell enhet
3. Andligt förenande
4. Personlighetens förenande
5. Gudomens enhet
6. Den evolutionära Gudomens förenande
7. Universella evolutionära följdverkningar
8. Den Suprema Förenaren
9. Universell absolut enhet
10. Sanning, skönhet och godhet



DEL III
Urantias historia


57. Urantias ursprung

1. Andronover-nebulosan
2. Det första nebulosastadiet
3. Det andra nebulosastadiet
4. Det tredje och fjärde stadiet
Solens ursprung
5. Ursprunget till Monmatia – Urantias solsystem
Retrograd rörelse
6. Solsystemstadiet
Planetformandets skede
Tidvattensartad friktion
Flodvågs-gravitations-explosioner
7. Meteorskedet
Den vulkaniska tidsåldern
Atmosfären under planetens första tider
8. Jordskorpans stabilisering
Jordbävningarnas tidsålder
Världsoceanen och den första kontinenten
58. Livets etablering på Urantia
1. Förutsättningarna för fysiskt liv
2. Urantias atmosfär
3. Omgivningen i rymden
4. Livets gryningsskede
5. Kontinentaldriften
6. Övergångsperioden
7. Den geologiska historieboken
59. Det marina livsskedet på Urantia
1. Det första marina livet i de grunda haven
Trilobiternas tidsålder
2. Det första kontinentala översvämningsstadiet
De ryggradslösa djurens tidsålder
3. Det andra stora översvämningsstadiet
Korallperioden
Armfotingarnas tidsålder
4. Det stora landhöjningsskedet
Perioden för växtlivet på land
Fiskarnas tidsålder
5. Jordskorpans förskjutningsskede
Ormbunksskogarnas kolbildningsperiod
Grodornas tidsålder
6. Det klimatologiska övergångsskedet
Fröväxternas period
De biologiska prövningarnas tidsålder
60. Urantia under det tidiga landbaserade livets skede
1. De första kräldjurens tidsålder
2. De senare kräldjurens tidsålder
3. Kritperioden
Blomväxternas skede
Fåglarnas tidsperiod
4. Kritperiodens slutskede
61. Däggdjurens skede på Urantia
1. Kontinenternas nya landstadium
De första däggdjurens tidsålder
2. Det senaste översvämningsskedet
De avancerade däggdjurens tidsålder
3. De nuvarande bergens uppkomstskede
Elefantens och hästens tidsålder
4. Kontinenternas senaste landhöjningsskede
Däggdjurens sista stora migration
5. Den första istiden
6. Den primitiva människan under istiden
7. Fortsättningen av istiden
62. Urmänniskans första raser
1. De första typerna av lemurer
2. De tidiga däggdjuren i människans utveckling
3. Mellandäggdjuren
Apornas ursprung
4. Primaterna
5. De första människovarelserna
6. Människosinnets evolution
7. Erkännandet som en bebodd värld
63. Den första människofamiljen
1. Andon och Fonta
2. Tvillingarnas flykt
3. Andons familj
4. De andoniska klanerna
5. Spridningen av andoniterna
6. Onagar – den förste sanningsläraren
7. Andon och Fonta överlever
64. De evolutionära färgade raserna
1.De andoniska urinvånarna
2. Foxhall-folken
3. Badonans stammar
4. Neandertalraserna
5. De färgade rasernas ursprung
6. De sex sangikraserna på Urantia
(1) Den röda människan
(2) Den orangefärgade människan
(3) Den gula människan
(4) Den gröna människan
(5) Den blå människan
(6) Den indigofärgade rasen
Syftet med de sex raserna
7. De färgade rasernas spridning
65. Övervakningen av evolutionen
1. Livsbärarnas funktioner
(1) Elektrokemins fysiska nivå
(2) Den vanliga mellanfasen av kvasimorontiell existens
(3) Den avancerade halvt andliga nivån
2. Det evolutionära panoramat
3. Evolutionens främjande
4. Urantiaäventyret
5. Livsevolutionens skiftande öden
6. Förfaranden vid livets evolution
7. Evolutionära sinnesnivåer
Mekaniskt, icke-lärbart sinne
Icke-mekaniskt, lärbart sinne
8. Evolutionen i tid och rymd
66. Urantias Planetprins
1. Prins Caligastia
2. Prinsens stab
3. Dalamatia – Prinsens stad
4. De ett hundras första tider
5. De hundras organisation
(1) Rådet för föda och materiell välfärd
(2) Nämnden för tämjandet och nyttjandet av djur
(3) Rådgivarna för underkuvandet av rovdjuren
(4) Lärarkåren för spridandet och bevarandet av kunskap
(5) Kommissionen för tillverkning och handel
(6) Kollegiet för uppenbarad religion
(7) Väktarna av liv och hälsa
(8) Det planetariska rådet för konst och vetenskap
(9) Styrelsen för avancerade stamrelationer
(10) Högsta domstolen för koordinering mellan stammarna och samverkan mellan raserna
6. Prinsens välde
7. Livet i Dalamatia
8. Caligastias missöden
67. Det planetariska upproret
1. Caligastias förräderi
2. Upproret bryter ut
3. De sju avgörande åren
4. Caligastias ett hundra efter upproret
5. Omedelbara följder av upproret
6. Van – den ståndaktige
7. Långtgående återverkningar av synden
8. Upprorets människohjälte
68. Civilisationens gryning
1. Skyddande socialisation
2. Faktorer som påverkar samhällets framåtskridande
3. Samhällsbefrämjande verkan av fruktan för spöken
4. Sedvänjornas utveckling
5. Markanvändningen – medlen för uppehället
(1) Samlarstadiet
(2) Jägarstadiet
(3) Herdestadiet
(4) Jordbruksstadiet
6. Kulturens utveckling
Relationstalet mellan land och människa
69. Människans första institutioner
1. Människans grundläggande institutioner
(1) Institutionerna för uppehället
(2) Institutionerna för fortplantningen
(3) Institutionerna för njutning och välbefinnande
2. Produktionsekonomins gryning
3. Arbetskraftens specialisering
4. Varuutbytets första början
5. Kapitalets första början
6. Elden i förhållande till civilisationen
7. Nyttjandet av djur
8. Slaveriet som en faktor i civilisationen
9. Privategendom
70. Utvecklingen av människans statsskick
1. Krigets uppkomst
2. Krigets samhälleliga värde
Nutida industrialism kontra militarism
3. Människans första sammanslutningar
4. Klaner och stammar
5. Statsstyrets första skeden
6. Monarkisk regeringsform
7. Primitiva klubbar och hemliga sällskap
8. Samhällsklasserna
9. Människans rättigheter
10. Rättens utveckling
11. Lagar och domstolar
12. Regeringmaktens fördelning
71. Statens utveckling
1. Den embryoniska staten
2. Representationsstyrets utveckling
3. Statsbildningens ideal
4. Civilisationens framåtskridande
5. Konkurrensens utveckling
6. Vinstmotivet
7. Utbildningen
8. Statsbildningens natur
72. Statsstyret på en grannplanet
1. Den kontinentomfattande nationen
2. Politisk organisation
3. Hemlivet
4. Utbildningssystemet
5. Näringslivets organisation
6. Ålderdomsförsäkring
7. Beskattning
8. Specialhögskolorna
9. Den allmänna rösträttens uppbyggnad
10. Behandlingen av brottslighet
11. Den militära beredskapen
12. De övriga nationerna
73. Edens lustgård
Tabamantias inspektionsfärd
1. Noditerna och Amadoniterna
2. Planerandet av lustgården
3. Lustgårdens läge
4. Etablerandet av lustgården
5. Lustgårdshemmet
6. Livets träd
7. Edens öde
74. Adam och Eva
1. Adam och Eva i Jerusem
2. Adam och Eva anländer
3. Adam och Eva lär sig mer om planeten
4. Den första omvälvningen
5. Adams administration
6. Adams och Evas hemliv
7. Livet i lustgården
8. Skapelselegenden
75. Adams och Evas försumlighet
1.Urantias problem
2. Caligastias intrig
3. Eva utsätts för frestelse
4. Insikten om försumlighet
5. Påföljderna av försumligheten
6. Adam och Eva lämnar lustgården
7. Adams och Evas degradering
8. Det så kallade syndafallet
76. Den andra lustgården
1. Edeniterna anländer till Mesopotamien
2. Kain och Abel
3. Livet i Mesopotamien
Setiternas prästerskap
4. Den violetta rasen
5. Adams och Evas död
Budskapet från Mikael
6. Adams och Evas överlevnad
77. Mellanvarelserna
1. Första gradens mellanvarelser
2. Noditrasen
3. Babels torn
4. Noditernas civilisationscentra
5. Adamsson och Ratta
6. Andra gradens mellanvarelser
7. De upproriska mellanvarelserna
8. De förenade mellanvarelserna
9. Urantias stadigvarande medborgare
78. Den violetta rasen efter Adams dagar
1. Rasernas och kulturernas utbredning
2. Adamiterna i den andra lustgården
3. Adamiternas tidiga spridning
4. Anditerna
5. Anditernas flyttningsrörelser
6. Anditernas sista utvandringar
7. Översvämningarna i Mesopotamien
Berättelsen om Noak
8. Sumererna – de sista anditerna
79. Anditernas utbredning i Orienten
1. Anditerna i Turkestan
2. Anditernas erövring av Indien
3. Dravidafolkets Indien
4. Ariernas invasion av Indien
5. Den röda människan och den gula människan
6. Den kinesiska civilisationens gryning
7. Anditerna anländer till Kina
8. Den senare kinesiska civilisationen
80. Anditernas utbredning i västerlandet
1. Adamiterna anländer till Europa
2. Förändringar i klimat och geologi
Medelhavets översvämning
3. Cro-Magnons blå människor
4. Anditernas invasioner i Europa
5. Anditernas erövring av Nordeuropa
6. Anditerna längs Nilen
7. Anditerna på öarna i Medelhavet
8. Andoniterna vid Donau
9. De tre vita raserna
81. Den nutida civilisationens utveckling
1. Civilisationens vagga
2. Civilisationens verktyg
(1) Eldens tämjande
(2) Tämjandet av djur
(3) Förslavandet av tillfångatagna
(4) Privategendom
3. Städer, hantverk och handel
4. De blandade raserna
(1) Den kaukasida
(2) Den mongoloida
(3) Den negrida
5. Kultursamhället
Makt och rätt
6. Civilisationens upprätthållande
(1) Naturförhållanden
(2) Kapitalvaror
(3) Vetenskapligt kunnande
(4) Mänskliga resurser
(5) De materiella resursernas effektiva utnyttjande
(6) Språkets effektivitet
(7) De mekaniska anordningarnas effektivitet
(8) Fackelbärarnas karaktär
(9) Rasens ideal
(10) Koordineringen av specialister
(11) Metoder för arbetsförmedling
(12) Villigheten att samarbeta
(13) Effektivt och klokt ledarskap
(14) Samhällsförändringar
(15) Förhindrandet av sönderfall under övergångtiden
82. Äktenskapets utveckling
1. Parningsinstinkten
2. De restriktiva tabuna
3. De tidigaste äktenskapssedvänjorna
4. Äktenskap enligt egendomsbestämmelserna
5. Endogami och exogami
6. Rasblandningarna
83. Äktenskapsinstitutionen
1. Äktenskapet som en samhällsinstitution
2. Sällskapande och förlovning
3. Köp och hemgift
4. Bröllopsceremonin
5. Månggifte
6. Verkligt engifte – paräktenskap
7. Upplösning av äktenskapet
8. Idealiseringen av äktenskapet
84. Äktenskap och familjeliv
1. Primitiva parförbund
2. Den tidiga modersfamiljen
3. Den fadersdominerade familjen
4. Kvinnans ställning i det forna samhället
5. Kvinnans ställning under de evolverande sedvänjorna
6. Kompanjonskapet mellan man och kvinna
7. Familjelivets ideal
8. Njutningens faror
85. Gudsdyrkans ursprungskällor
1. Dyrkan av stenar och höjder
2. Dyrkan av växter och träd
3. Dyrkan av djur
4. Dyrkan av naturelementen
5. Dyrkan av himlakroppar
6. Dyrkan av människan
7. Dyrkans och visdomens sinnesbiträden
86. Religionens tidigaste utveckling
1. Slumpen: god tur och dålig tur
2. Personifierandet av slumpen
3. Döden – den oförklarliga
4. Uppfattningen om död och överlevnad
5. Uppfattningen om vålnaden-själen
6. Vålnadsandeomgivningen
7. Den primitiva religionens funktion
87. Vålnadskulterna
1. Rädslan för vålnader
2. Vålnadernas blidkande
3. Dyrkan av förfäderna
4. Goda och onda andevålnader
5. Den evolverande vålnadskulten
6. Betvingande och besvärjelse
7. Kultismens natur
88. Fetischer, trollmedel och magi
1. Tron på fetischer
2. Fetischens utveckling
Avbildningar och avgudabilder
"Heliga böcker"
3. Totemism
4. Magi
5. Magiska trollmedel
6. Magins utövande
89. Synd, offer och försoning
1. Tabut
2. Uppfattningen om synd
3. Avsägelse och förödmjukelse
Avhållsamhetskulten
4. Offrandets ursprung
5. Offer och kannibalism
6. Människooffrandets utveckling
7. Modifikationer av människooffrandet
Tempelprostitution
8. Återlösen och förbund
9. Offer och sakrament
10. Syndernas förlåtelse
90. Schamanism – medicinmän och präster
1. De första schamanerna – medicinmännen
2. Schamanistiska seder och bruk
3. Schamanismens teori om sjukdom och död
4. Schamanernas läkekonst
5. Präster och ritualer
91. Bönens utveckling
1. Primitiv bön
2. Bönen under utveckling
Bön kontra magi
3. Bön och alter ego
4. Etiskt bedjande
5. Bönens sociala återverkningar
6. Bönens verkningsområde
7. Mysticism, extas och ingivelse
8. Bedjandet som en personlig erfarenhet
9. Villkor för effektiv bön
92. Religionens senare utveckling
1. Religionens evolutionära karaktär
2. Religionen och sedvänjorna
3. Utvecklingsreligionens karaktär
4. Uppenbarelsens gåva
(1) Förkunnelsen i Dalamatia
(2) Förkunnelsen i Eden
(3) Melkisedek i Salem
(4) Jesus från Nasaret
(5) Urantia-bokens kapitel
5. De stora religiösa ledarna
6. De sammansatta religionerna
Elva levande religioner
7. Religionens fortsatta utveckling
93. Makiventa Melkisedek
1. Makiventas inkarnation
2. Den vise i Salem
3. Melkisedeks förkunnelse
4. Salemreligionen
Trosbekännelsen
De sju buden
5. Valet av Abraham
6. Melkisedeks förbund med Abraham
7. Melkisedeks missionärer
8. Melkisedeks avfärd
9. Efter Melkisedeks avfärd
10. Makiventa Melkisedeks nuvarande ställning
94. Melkisedeks förkunnelse i Orienten
1. Salemläran i vediska Indien
Rigveda
2. Brahmanismen
Läran om själavandring
3. Den brahmanska filosofin
4. Hindureligionen
5. Kampen för sanningen i Kina
6. Lao-tse och Konfutse
7. Gautama Siddhartha
8. Den buddhistiska tron
Gautamas evangelium
Moralbuden
9. Buddhismens spridning
10. Religionen i Tibet
11. Den buddhistiska filosofin
12. Buddhismens gudsbegrepp
95. Melkisedeks lära i Levanten
1. Salemreligionen i Mesopotamien
2. Den tidiga religionen i Egypten
3. Moraluppfattningarnas utveckling
4. Amenemopes förkunnelse
5. Den anmärkningsvärde Ikhnaton
6. Salemläran i Iran
7. Salemläran i Arabien
96. Jahve – hebréernas Gud
1. Gudomsbegrepp bland semiterna
2. De semitiska folken
3. Den ojämförlige Mose
4. Förkunnandet av Jahve
5. Moses lära
Materialistisk försyn
6. Gudsbegreppet efter Moses död
7. Psaltaren och Jobs bok
97. Gudsbegreppets evolution bland hebréerna
1. Samuel – den förste av hebréernas profeter
2. Elia och Elisa
3. Jahve och Baal
4. Amos och Hosea
5. Den förste Jesaja
Mika och Obadja
6. Den oförfärade Jeremia
7. Den andre Jesaja
8. Andlig och världslig historia
9. Hebréernas historia
Efraim och Juda
Saul och David
Salomon och beskattningen
Israel och Juda
Kungadömet Israels sönderfall
Kungariket Judas undergång
Den babyloniska fångenskapen
10. Den hebreiska religionen
98. Melkisedeks läror i västerlandet
1. Salemreligionen bland grekerna
2. Det grekiska filosofiska tänkandet
3. Melkisedeks läror i Rom
4. Mysteriekulterna
Den frygiska kulten om Kybele och Attis
Den egyptiska kulten om Osiris och Isis
Den iranska kulten om Mithra
5. Mithraskulten
6. Mithraismen och kristendomen
7. Kristendomen
99. Samhälleliga problem i anslutning till religionen
1. Religionen och samhällsomdaningen
2. Den institutionella religionens svaghet
3. Religionen och religionsutövaren
4. Svårigheter i övergångsskedet
5. Religionens sociala aspekter
6. Institutionell religion
7. Religionens bidrag
100. Religionen i människans erfarenhet
1. Religiös tillväxt
2. Andlig tillväxt
3. Suprema värdebegrepp
4. Tillväxtens problem
5. Omvändelse och mysticism
6. Det religiösa livets kännetecken
7. Den högsta formen av religiöst liv
101. Religionens verkliga natur
1. Sann religion
2. Religionen som ett faktum
3. Religionens kännetecken
Tolv illustrationer av andlig tro
4. Uppenbarelsens begränsningar
5. Religionen utvidgad av uppenbarelse
6. Tilltagande religiös erfarenhet
Sju aspekter på frälsningen
7. En personlig religionsfilosofi
8. Tro och trosföreställning
9. Religion och moral
10. Religionen som människans befriare
102. Den religiösa trons grundvalar
1. Trons förvissningar
2. Religionen och verkligheten
3. Kunskap, visdom och insikt
4. Erfarenheten som ett faktum
5. Den målinriktade potentialens överhöghet
6. Den religiösa trons förvissning
7. Förvissningen om det gudomliga
8. Bevisen för religionen
103. Den religiösa erfarenhetens verklighet
1. Religionsfilosofi
2. Religionen och individen
3. Religionen och människosläktet
4. Andlig trosgemenskap
5. Idealens ursprung
6. Filosofisk koordinering
7. Vetenskap och religion
8. Filosofi och religion
9. Religionens väsen
104. Treenighetsbegreppets utveckling
1. Treenighetsuppfattningar på Urantia
2. Treenighetens enhet och Gudomens pluralitet
3. Treenigheter och trefaldigheter
4. De sju trefaldigheterna
5. Treoder
105. Gudomen och verkligheten
1. Det filosofiska begreppet "JAG ÄR"
2. "JAG ÄR" som treenig och som sjufaldig
3. Infinitetens sju Absolut
4. Enhet, tvåfaldighet och trefaldighet
5. Frambringandet av den finita verkligheten
6. Följdverkningar av den finita verkligheten
7. Transcendentalernas eventuerande
106. Verklighetens universumnivåer
1. Första gradens association av finita funktionaler
Gud den Sjufaldige
2. Andra gradens integration av det supremt finita
Den Suprema Varelsen
3. Transcendental tredje gradens verklighetsassociation
Den Ultimata Treenigheten
4. Ultimat fjärde gradens integration
Den Ultimata Gudomen
5. Medabsolut eller femte gradens association
Den Absoluta Treenigheten
6. Absolut eller sjätte fasens integration
Det infinita kosmos
7. Bestämmelsemålets slutlighet
8. Treenigheternas Treenighet
(1) Nivån för de tre Treenigheterna
(2) Nivån för erfarenhetsbaserad Gudom
(3) Nivån för JAG ÄR
9. Existentiell infinit förening
107. Tankeriktarnas ursprung och natur
1. Tankeriktarnas ursprung
2. Klassificering av Riktarna
3. Riktarnas hem i Divinington
4. Riktarnas natur och närvaro
5. Riktarnas sinnesutrustning
6. Riktarna som rena andar
7. Riktarna och personligheten
108. Tankeriktarnas mission och tjänstgöring
1. Urval och förordnande
2. Förutsättningar för Riktarens inneboende
På Urantia
I andra världar
3. Organisation och administration
Tabamantias erkännande
4. Förhållandet till andra andliga inflytelser
5. Riktarnas mission
6. Gud i människan
109. Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum
1. Riktarnas utveckling
2. Självverksamma Riktare
3. Riktarnas förhållande till olika typer av dödliga
4. Riktarna och människans personlighet
5. Materiella hinder för Riktarnas inneboende
6. De sanna värdenas fortbestånd
Jesu Riktare
7. De personaliserade Riktarnas ödesbestämmelse
Allpersonliga varelser
110. Riktarnas förhållande till enskilda dödliga
1. Inneboendet i den dödliges sinne
2. Riktarna och människans vilja
3. Samarbete med Riktaren
4. Riktarens arbete i sinnet
5. Felaktiga uppfattningar om Riktarens ledning
6. De sju psykiska kretsarna
7. Uppnåendet av odödlighet
Riktarens vädjan till själen
111. Riktaren och själen
1. Sinnet som valarena
2. Själens natur
3. Den evolverande själen
4. Det inre livet
5. Helgandet av valet
6. Människans paradox
7. Riktarens problem
En ödesväktares uttalande
112. Personlighetens överlevnad
Personlighetens fjorton aspekter
1. Personligheten och verkligheten
2. Jaget
3. Döden som företeelse
4. Riktarna efter döden
5. Människojagets överlevnad
6. Morontiajaget
7. Fusion med Riktaren
113. De serafiska ödesväktarna
1. Skyddsänglarna
2. Ödesväktarna
3. Förhållandet till andra andeinflytelser
4. Serafernas handlingssfärer
5. Serafisk omvårdnad av de dödliga
6. Skyddsänglarna efter döden
7. Seraferna och levnadsbanan som uppstigen
114. Serafernas planetariska styre
1. Den högsta makten över Urantia
2. De planetariska övervakarnas råd
3. Den residerande generalguvernören
4. Den Högste observatören
De Högstes regentskap
5. Det planetariska styret
6. Mästarseraferna för planetarisk övervakning
(1) De epokorienterade änglarna
(2) Framåtskridandets änglar
(3) Religionsväktarna
(4) Det nationella livets änglar
(5) Änglarna för de olika raserna
(6) Framtidens änglar
(7) Upplysningens änglar
(8) Hälsans änglar
(9) Hemmets serafer
(10) Näringslivets änglar
(11) Avkopplingens änglar
(12) Änglarna för övermänsklig omvårdnad
7. Ödets reservkår
115. Den Suprema Varelsen
1. Begreppsramarnas relativitet
2. Den absoluta basen för Suprematet
3. Ursprunglig, aktual och potential
4. Ursprungen till den suprema verkligheten
5. Den Supremes förhållande till Paradistreenigheten
6. Den Supremes förhållande till treoderna
7. Den Supremes väsen
116. Den allsmäktige supreme
1. Det suprema sinnet
Det kosmiska sinnet
2. Den Allsmäktige och Gud den Sjufaldige
3. Den Allsmäktige och Paradisgudomen
4. Den Allsmäktige och de Suprema Skaparna
5. Den Allsmäktige och de Sjufaldiga Övervakarna
Jämviktsproblemet
6. Andens dominans
7. Den levande organismen storuniversum
117. Gud den Supreme
1. Den Suprema Varelsens natur
2. Källan till den evolutionära tillväxten
Av de skapade varelser treenigade söner och deras tillväxt
3. Den Supremes betydelse för universernas skapade varelser
4. Den finite Guden
Kosmisk moral – suprem skyldighet
5. Skapelsens översjäl
Finalittranscendentation
Den mänskliga tillväxtens följdverkningar
6. Sökandet efter den Supreme
7. Den Supremes framtid
118. Suprem och Ultimat – tid och rymd
1. Tid och evighet
Erfarenhetsmässiga (subjektiva) tidsenheter
2. Allestädesnärvaro och ubikvitet
3. Förhållanden mellan tid och rymd
Sanning och faktum
Rymd och mönster
4. Primärt och sekundärt orsakande
5. Allpotens och möjlighetsinriktning
6. Allpotens och allverkan
7. Allvetande och förutbestämmelse
8. Övervakning och överinsyn
Tidsfaktorn i framåtskridandet
9. Universums mekanismer
10. Försynens funktioner
119. Kristus Mikaels utgivningar
1. Den första utgivningen
2. Den andra utgivningen
3. Den tredje utgivningen
4. Den fjärde utgivningen
5. Den femte utgivningen
6. Den sjätte utgivningen
7. Den sjunde och slutliga utgivningen
8. Mikaels ställning efter utgivningarna



DEL IV
Jesu liv och förkunnelse


120. Mikaels utgivning på Urantia

1. Det sjunde utgivningsuppdraget
2. Begränsningarna beträffande utgivningen
3. Ytterligare råd och anvisningar
4. Inkarnationen – två blir en
121. Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning
1. Västerlandet under det första århundradet efter Kristus
2. Det judiska folket
3. Förhållandena bland icke-judar
4. Den icke-judiska filosofin
(1) Den epikureiska
(2) Den stoiska
(3) Den cyniska
(4) Den skeptiska
5. De icke-judiska religionerna
Mysteriereligionerna
6. Den hebreiska religionen
7. Judarna och icke-judarna
8. Tidigare skriftliga framställningar
(1) Markusevangeliet
(2) Matteusevangeliet
(3) Lukasevangeliet
(4) Johannesevangeliet
Erkännande
122. Jesu födelse och späda barndom
1. Josef och Maria
2. Gabriel uppenbarar sig för Elisabet
3. Gabriels budskap till Maria
4. Josefs dröm
"Davids hus"
5. Jesu jordiska föräldrar
6. Hemmet i Nasaret
7. Resan till Betlehem
8. Jesu födelse
Legenden om herdarna
De tre prästerna från Ur
"Betlehemsstjärnan"
9. Frambärandet i templet
10. Herodes agerar
Flykten till Egypten
123. Jesu tidiga barndom
Vistelsen i Egypten
1. Tillbaka i Nasaret
Jesu fjärde levnadsår
2. Det femte året (2 f.Kr.)
Barnets fostran
3. Händelser under det sjätte året (1 f.Kr.)
4. Det sjunde året (1 e.Kr.)
Materiella olyckor
5. Skolåren i Nasaret
6. Hans åttonde år (2 e.Kr.)
124. Jesu senare barndom
1. Jesu nionde år (3 e.Kr.)
Teckningen på golvet
Klimatet i Galiléen
2. Det tionde året (4 e.Kr.)
Jakob, stenhuggarens son
3. Det elfte året (5 e.Kr.)
Skytopolisepisoden
4. Det tolfte året (6 e.Kr.)
Personlig moral och grupplojalitet
5. Hans trettonde år (7 e.Kr.)
6. Resan till Jerusalem
Maria, Marta och Lasaros
125. Jesus i Jerusalem
1. Jesus beskådar templet
2. Jesus och påsken
3. Josefs och Marias avresa
4. Första och andra dagen i templet
5. Tredje dagen i templet
6. Fjärde dagen i templet
126. De två avgörande åren
1. Hans fjortonde år (8 e.Kr.)
2. Josefs död
3. Det femtonde året (9. e.Kr.)
Ursprunget till bönen "Fader vår"
"Människosonen"
Vem är Messias?
4. Den första predikan i synagogan
5. Ekonomiska bekymmer
127. Ungdomsåren
1. Det sextonde året (10 e.Kr.)
2. Det sjuttonde året (11 e.Kr.)
Selotepisoden
3. Det adertonde året (12 e.Kr.)
Påsken tillsammans med Jakob
Elisabets och Johannes besök
Amos död
4. Det nittonde året (13 e.Kr.)
Barnens fostran
5. Rebecka, Esras dotter
6. Hans tjugonde år (14 e.Kr.)
Påskresa till Jerusalem
128. Jesu tidiga mandomstid
1. Det tjugoförsta året (15 e.Kr.)
Han inser allt mer sin gudomlighet
Påsken tillsammans med Josef
2. Det tjugoandra året (16 e.Kr.)
Som smed i Sepforis
3. Det tjugotredje året (17 e.Kr.)
Påsken tillsammans med Simon
Jesus möter Stefanos
4. Damaskusepisoden
5. Det tjugofjärde året (18 e.Kr.)
De alexandrinska judarnas förslag
6. Det tjugofemte året (19 e.Kr.)
Påsken tillsammans med Juda
"Farbror Josua, berätta en historia för oss"
7. Det tjugosjätte året (20 e.Kr.)
Jakobs giftermål
Mirjams giftermål
Jakob huvudman för Josefs familj
129. Jesu senare vuxenliv
1. Det tjugosjunde året (21 e.Kr.)
Sebedaios i Kafarnaum
Jesus som båtbyggare
2. Det tjugoåttonde året (22 e.Kr.)
Jesus besöker Jerusalem
Mötet med Gonod och Ganid
3. Det tjugonionde året (23 e.Kr.)
Syftet med resan till Rom
4. Människan Jesus
130. På väg till Rom
1. I Joppe – diskussion om Jona
Diskussion om gott och ont
2. I Caesarea
Köpmannen från Mongoliet
Den grekiske arbetaren och den romerske förmannen
Guds vilja och människans vilja
3. I Alexandria
4. Samtal om verkligheten
5. På ön Kreta
6. Den unge mannen som var rädd
7. I Karthago – samtal om tid och rymd
8. På väg till Neapel och Rom
Esra, den avfallne juden
131. Världens religioner
1. Cynikerna
2. Judendomen
3. Buddhismen
4. Hinduismen
5. Zarathustras lära
6. Suduanismen (Jainismen)
7. Shintoreligionen
8. Taoismen
9. Konfutses lära
10. "Vår religion"
132. Vistelsen i Rom
Inflytande på trettiotvå religiösa ledare
1. Sanna värden
2. Gott och ont
3. Sanning och tro
4. Personlig omvårdnad
Den romerske senatorn
Den romerske soldaten
Talaren på Forum
Den fattige mannen, anklagad på falska grunder
5. Råd till den rike mannen
6. Social hjälpverksamhet
7. Resor till Roms omnejd
Den tanklöse hedningen
"Låt oss, du och jag, skapa en ny religion"
133. Återkomst från Rom
Kastsystemet i Indien
1. Barmhärtighet och rättvisa
2. Embarkering i Tarentum
Mannen som misshandlade sin hustru
3. I Korinth
Krispos, synagogans föreståndare
Justus, köpmannen
De två allmänna kvinnorna
4. Personligt arbete i Korinth
En mjölnare
En romersk centurion
En ledare för Mithraskulten
En epikureisk lärare
En grekisk entreprenör
En romersk domare
En värdinna på ett grekiskt värdshus
En kinesisk köpman
En resenär från Britannien
En gosse som hade rymt hemifrån
En dömd brottsling
5. I Aten – föreläsning om vetenskapen
6. I Efesos – föreläsning om själen
7. Vistelsen på Cypern – föreläsning om sinnet
8. I Antiochia
9. I Mesopotamien
134. Mellanåren
1. Det trettionde året (24 e.Kr.)
Återkomst till Nasaret
Simons giftermål; Judas giftermål
2. Karavanfärden till Kaspiska havet
3. Föreläsningarna i Urmia
4. Suveränitet – gudomlig och mänsklig
5. Politisk suveränitet
6. Lag, frihet och suveränitet
7. Det trettioförsta året (25 e.Kr.)
Ensamma vandringar
8. Vistelsen på Hermonberget
Lucifers uppror till ända
Överhögheten i Nebadon
9. Väntans tid
Besök i Jerusalem tillsammans med Johannes
Arbete i Sebedaios båtverkstad
135. Johannes Döparen
1. Johannes blir nasir
2. Sakarias död
3. En herdes liv
4. Elisabets död
5. Guds rike
6. Johannes börjar predika
7. Johannes vandrar norrut
8. Mötet mellan Jesus och Johannes
Jesu dop
9. Fyrtio dagar av förkunnelse
10. Johannes vandrar söderut
11. Johannes i fängelset
12. Johannes Döparens död
136. Dopet och de fyrtio dagarna
1. Uppfattningarna om den väntade Messias
2. Jesu dop
3. De fyrtio dagarna
Konferens med Gabriel
Fullbordad överhöghet i universumet
4. Planer för den offentliga verksamheten
Faderns väg
5. Det första stora beslutet
Den Personaliserade Riktaren för befälet
Riktarens obundenhet av tiden
6. Det andra beslutet
Den normala jordiska tillvarons väg
7. Det tredje beslutet
Att följa naturlagarna
8. Det fjärde beslutet
Vägran att kompromissa med det onda
9. Det femte beslutet
Avvisandet av Davids tron
10. Det sjätte beslutet
"Jag underkastar mig min Faders vilja."
137. Väntetid i Galiléen
1. Valet av de första fyra apostlarna
Andreas och Petrus
Jakob och Johannes
2. Valet av Filippos och Natanael
3. Besöket i Kafarnaum
4. Bröllopet i Kana
5. Tillbaka i Kafarnaum
6. Händelserna en sabbatsdag
7. Fyra månader av förberedelse
8. Predikan om riket
138. Utbildningen av rikets budbärare
1. Slutliga instruktioner
2. Valet av de sex apostlarna
3. Matteus och Simon kallas
Inte rättfärdiga utan syndare
4. Tvillingarna kallas
5. Tomas och Judas kallas
6. En vecka av intensiv utbildning
7. En ny besvikelse
8. De tolvs första arbete
9. Fem prövande månader
10. De tolvs organisation
139. De tolv apostlarna
1. Andreas, den först utvalde
2. Simon Petrus
3. Jakob Sebedaios
4. Johannes Sebedaios
5. Filippos den nyfikne
6. Den hederlige Natanael
7. Matteus Levi
8. Tomas Didymos
9. och 10. Jakob och Judas Alfaios
11. Simon Seloten
12. Judas Iskariot
140. Ordinationen av de tolv
1. Förberedande instruktioner
2. Ordinationen
3. Ordinationspredikan
"Bergspredikan"
4. Ni är jordens salt
5. Faderlig och broderlig kärlek
Saliga är de som är fattiga i anden – de anspråkslösa
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet
Saliga är de ödmjuka
Saliga är de renhjärtade
Saliga är de som sörjer
Saliga är de barmhärtiga
Saliga är de som är fredsstiftare
Saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull
6. Ordinationskvällen
"Jag ser bortom handlingen."
Beträffande skilsmässa
Rättvisa och nåd
"De gör bra – besvära dem inte"
7. Veckan efter ordinationen
8. Torsdagseftermiddagen på sjön
(1) Att göra Faderns vilja
(2) Politisk inställning
(3) Social inställning
(4) Ekonomisk inställning
(5) Personlig religion
9. Invigningsdagen
10. Kvällen efter invigningen
141. Den offentliga verksamheten inleds
1. Avfärden från Galiléen
2. Guds lag och Faderns vilja
3. Vistelsen i Amathus
Jesu personlighet
Jesu gestalt
4. Undervisning om Fadern
Vårda de sjuka
5. Andlig enighet
6. Sista veckan i Amathus
Teherma från Persien
7. I Betania bortom Jordan
Förkunnelsen om riket
Frälsning genom tro; frihet genom sanning
8. Arbetet i Jeriko
9. Avfärden till Jerusalem
142. Påsken i Jerusalem
Besöket hos Hannas
1. Undervisning i templet
2. Guds vrede
Jakob från Kreta
3. Uppfattningen om Gud
Sex hebreiska uppfattningar om Gud
De tidigare tio budorden
4. Flavius och den grekiska kulturen
5. Föreläsningen om förvissning
6. Samtalet med Nikodemos
7. Lektionen om familjen
8. I södra Judeen
Lägret i Getsemaneparken
143. På väg genom Samarien
1. Förkunnelsen i Arkelais
"De tar lätt på vårt budskap"
"Liknar ni veklingar?"
2. Lektion om självkontroll
3. Avkoppling och omväxling
Tre dagar på Sartababerget
4. Judarna och samarierna
5. Kvinnan från Sykar
6. Den samariska väckelsen
I läger på Gerissimberget
7. Lärdomar om bön och gudsdyrkan
144. I Gilboa och Dekapolis
1. Lägret vid Gilboa
2. Föreläsningen om bön
3. Den troendes bön
4. Mer om bön
5. Andra typer av böner
Sju böner från andra världar
6. Konferens med Johannes apostlar
7. I städerna i Dekapolis
8. I läger nära Pella
"...säg till Johannes att han inte är glömd."
9. Johannes Döparens död
145. Fyra händelserika dagar i Kafarnaum
Sammanträffandet med Rut
1. Fiskfångsten
2. Eftermiddagen i synagogan
Religionen är en personlig erfarenhet
Den unge epileptikern
Petrus svärmor
3. Helandet vid solnedgången
4. Senare samma kväll
5. Tidigt på söndagsmorgonen
146. Den första predikoturen i Galiléen
1. Förkunnelsen i Rimmon
2. I Jotapata
Bön, tacksägelse och dyrkan
Rättvisa och nåd
Bön och personlig ansträngning
Etisk bön
3. Uppehållet i Rama
Religion, vetenskap och filosof
Sanningens förvissning
Besöket i Sebulon
4. Evangeliet i Jireon
Arbete i gruvorna
Helandet av den spetälske mannen
5. Tillbaka i Kana
Ädlingen Titus
6. Nain och änkans son
7. I Endor
147. Ett kort besök i Jerusalem
1. Officerens tjänare
2. Färden till Jerusalem
Separationen från Johannes apostlar
3. Vid dammen i Betesda
4. Levnadsregeln
Natanaels fråga om den gyllene regeln
5. Besöket hos farisén Simon
Liknelsen om penningutlånaren
Samhällsställning och framåtskridande
6. Återfärden till Kafarnaum
De sex spionerna
"Sabbaten blev till för människan"
7. Tillbaka i Kafarnaum
8. Den andliga godhetens fest
148. Utbildandet av evangelister i Betsaida
1. En ny profetskola
2. Sjukhuset i Betsaida
3. Faderns angelägenheter
4. Ondska, synd och fördärv
5. Syftet med lidandet
6. Feluppfatting om lidandet – anförandet om Job
7. Mannen med den förtvinade handen
8. Sista veckan i Betsaida
Kirmeth från Bagdad
9. Botandet av den förlamade
De tre spionerna döps
149. Den andra predikoturen
Davids budbärartjänst
1. Jesu vitt utbredda ryktbarhet
Helbrägdagörelserna
2. Folkets inställning
Den tidiga kristendomens två misstag
Jesu ryktbarhet som helare
Hans erkännande av kvinnornas jämställdhet
Jesu charmerande personlighet
3. De religiösa ledarnas fientlighet
4. Predikofärdens framskridande
Kommentarer angående vrede
Om en välbalanserad karaktär
5. Lektion om förnöjsamhet
6. "Herrens fruktan"
7. Återfärd till Betsaida
150. Den tredje predikoturen
1. Kvinnornas evangelistkår
2. Uppehållet i Magdala
3. Sabbat i Tiberias
Föreläsning om "Magi och vidskepelse"
4. Apostlarna sänds ut parvis
5. Vad skall jag göra för att bli frälst?
6. Kvällslektionerna
7. Vistelsen i Nasaret
8. Sabbatsgudstjänsten
9. Nasaret tillbakavisar Jesus
151. Väntan och undervisning vid sjön
1. Liknelsen om såningsmannen
2. Tolkning av liknelsen
3. Mer om liknelser
4. Fler liknelser vid sjöstranden
5. Besöket i Heresa
Stormen över sjön
6. Den vanvettige i Heresa
152. Händelserna som ledde fram till krisen i Kafarnaum
Veronica från Caesarea Filippi
1. I Jairos hus
2. Mat åt femtusen människor
3. Kungamakarepisoden
4. Simon Petrus nattliga vision
5. Tillbaka i Betsaida
6. I Gennesaret
Mer om liknelsen om såningsmannen
7. I Jerusalem
153. Krisen i Kafarnaum
1. Scenen görs i ordning
2. Den epokgörande predikan
"Jag är livets bröd."
3. Mötet efteråt
4. De sista orden i synagogan
Pojken som var besatt av en ond ande
"Hur kan Satan driva ut Satan?"
5. Lördagskvällen
De halvhjärtade anhängarna deserterar
154. De sista dagarna i Kafarnaum
1. En veckas överläggningar
2. En veckas vila
Synagogorna stängs
3. Den andra sammankomsten i Tiberias
4. Lördagskvällen i Kafarnaum
"Vad skall vi göra med Jesus?"
5. Den händelserika söndagsmorgonen
6. Jesu familj anländer
7. Den hastiga flykten
155. På flykt genom norra Galiléen
1. Varför rasar hedningarna?
2. Evangelisterna i Korasin
3. I Caesarea Filippi
Sanning och trosbekännelse
De religiösa traditionernas ursprung
4. På väg till Fenicien
5. Föreläsningen om sann religion
6. Den andra föreläsningen om religion
156. Vistelsen i Tyros och Sidon
1. Den syriska kvinnan
2. Förkunnelse i Sidon
"Denna värld är endast en bro."
3. Färden upp längs kusten
4. I Tyros
5. Jesus undervisar i Tyros
Liknelsen om den töntige timmermannen
Frestelse och människans natur
Betingelserna för materiell framgång
Andligt leverne och självrespekt
Ideal och idéer
Taktfullhet, charm och visdom
6. Återfärden från Fenicien
Inställningen hos de judiska ledarna
157. I Caesarea Filippi
Jesus försöker sammanträffa med sin familj
1. Tempelskatteindrivaren
"Fisken med silvermyntet i sin mun."
2. I Betsaida Julias
3. Petrus bekännelse
"Vem säger människorna att jag är?"
4. Diskussionen om riket
5. Den nya uppfattningen
6. Följande eftermiddag
De fyra skedena i Jesu liv
Nya auktoritativa uttalanden
7. Andreas rådslag
158. Härlighetens berg
1. Förhärligandet
2. Nedstigningen från berget
3. Vad förhärligandet betydde
4. Den epileptiske pojken
Jakob från Safed
5. Jesus botar pojken
"Herre, jag tror ... hjälp min otro."
6. I Celsus trädgård
7. Petrus protest
8. I Petrus hus
159. Dekapolisturen
1. Predikan om förlåtelse
"Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig?"
Liknelsen om tjänarnas redovisning
Farorna med att själv sitta till doms
2. Den obekante förkunnaren
3. Handledning för lärare och troende
4. Samtalet med Natanael
"Vad är sanningen om Skrifterna?"
5. Jesu religions positiva karaktär
" ... bära packningen en mil till."
6. Återkomsten till Magadan
160. Rodan från Alexandria
1. Rodans grekiska filosofi
Livets tre stora drivkrafter
Problemlösande och andaktsfull meditation
Fördomsfullhet och insikt om sanningen
2. Levnadskonsten
Vänskapens socialt och individuellt förädlande värde
Äktenskapets stora värde
3. Mognadens lockelser
4. Mogenhetens jämnvikt
Grundförutsättningarna för det timliga livet
Faktorer av betydelse för materiell framgång
Vad det betyder att misslyckas
5. Idealets religion
Vad är religion?
Gud som idé och Gud som ideal
Fadern är det slutliga värdet
"Men är vi villiga att betala priset ... ?"
161. Fortsatta diskussioner med Rodan
1. Guds personlighet
Natanaels fem punkter
2. Jesu gudomliga natur
Natanaels och Tomas föreläsning
3. Jesu mänskliga och gudomliga sinne
Mellanvarelsernas uppfattningar
162. Vid lövhyddefesten
"Mästare, ... kalla ned eld från himlen..."
1. Farorna i anslutning till besöket i Jerusalem
2. Det första tempeltalet
Eber, tjänstemannen vid judarnas råd
3. Kvinnan som ertappades i äktenskapsbrott
4. Lövhyddefesten
5. Predikan över världens ljus
6. Föreläsningen om livets vatten
7. Föreläsningen om andlig frihet
8. Diskussionen med Marta och Maria
9. I Betlehem hos Abner
163. Ordinationen av de sjuttio i Magadan
1. Ordinationen av de sjuttio
Skörden är stor men arbetarna få
2. Den rike ynglingen och andra
Rikedomar och kärlek till rikedomar
3. Diskussionen om förmögenhet
Liknelsen om arbetarna i vingården
4. Farväl till de sjuttio
Jesu instruktioner
Petrus ordinationspredikan
5. Lägret flyttas till Pella
6. De sjuttios återkomst
7. Förberedelse för den sista missionsfärden
164. Tempelinvigningsfesten
1. Berättelsen om den barmhärtige samariten
2. I Jerusalem
3. Den blinde tiggaren botas
4. Josia inför judarnas råd
5. Undervisning i Salomons pelarhall
165. Missionen i Pereen börjar
1. I lägret vid Pella
2. Predikan om den gode herden
3. Sabbatspredikan vid Pella
"Akta er för fariséernas surdeg ..."
"... till och med hårstråna på era huvuden är räknade"
4. Att dela arvet
Liknelsen om den dåraktige rike mannen
"Där din skatt är, där är också ditt hjärta."
"Vad hjälper det dig om du vinner hela världen ..."
5. Uttalanden för apostlarna om rikedom
"Se på liljorna, hur de växer ..."
6. Svaret på Petrus fråga
166. Sista besöket i Norra Pereen
1. Fariséerna i Ragaba
Ceremoniell handtvättning
2. De tio spetälska
3. Predikan i Gerasa
Den raka och smala vägen
Många som är först skall bli sist
"Jag står vid dörren och bultar ..."
4. Undervisning om olyckshändelser
5. Församlingen i Filadelfia
Abners senare verksamhet och död
167. Besöket i Filadelfia
1. Frukost med fariséerna
Den troende helas
"... slå er inte ned på den främsta platsen ..."
2. Liknelsen om den stora festmåltiden
3. Kvinnan med kraftlöshetens ande
4. Budet från Betania
5. På väg till Betania
Farisén och tullindrivaren
Undervisning om äktenskapet
6. Välsignandet av de små barnen
Skönhetens värde för främjandet av gudsdyrkan
7. Samtalet om änglar
168. Lasaros uppväcks från de döda
"Jag är uppståndelsen och livet ..."
1. Vid Lasaros grav
2. Lasaros uppväcks
3. Judarnas råd sammanträder
"Det är bättre att en enda man dör ..."
4. Bönhörelse
5. Vad som hände med Lasaros
169. Den sista undervisningen vid Pella
Det judiska rådets anklagelser mot Jesus
1. Liknelsen om den förlorade sonen
2. Liknelsen om den knipsluge förvaltaren
3. Den rike mannen och tiggaren
4. Fadern och hans rike
Jesus var en uppenbarelse av Gud
Elohim och Jahve
170. Himmelriket
1. Uppfattningar om himmelriket
2. Jesu uppfattning om riket
Synd och förlåtelse
3. I förhållande till rättfärdigheten
4. Jesu undervisning om riket
5. Senare idéer om Guds rike
Samhälleligt brödraskap och andligt brödraskap
En annan och en större Johannes Döparen
Kristendomen och Jesu evangelium
171. På väg till Jerusalem
"... lova mig att mina söner skall få hedersplatser ..."
1. Avfärden från Pella
David Sebedaios senare liv
Antiochia och Filadelfia
2. Om att räkna kostnaderna
3. Rundfärden i Pereen
Farväl till Abner
4. Jesus undervisar i Livias
Petrus, Simon och etthundra svärd
Varningen från de vänligt sinnade fariséerna
5. Den blinde mannen vid Jeriko
6. Besöket hos Sackaios
7. "När Jesus gick förbi"
8. Liknelsen om punden
Natanaels tolkning av liknelsen
172. Färden in till Jerusalem
1. Sabbaten i Betania
Maria smörjer Jesu fötter
Jesus tillrättavisar Judas
2. Söndagsmorgon med apostlarna
3. Avfärd till Jerusalem
4. Besök runt om i templet
Änkans skärv
5. Apostlarnas inställning
173. Måndagen i Jerusalem
1. Templet rensas
2. Mästarens auktoritet ifrågasätts
"Dopet som Johannes döpte med, varifrån kom det?"
3. Liknelsen om de två sönerna
4. Liknelsen om den frånvarande jordägaren
Stenen som husbyggarna ratade
5. Liknelsen om bröllopsfesten
"Riv ned detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen ..."
174. Tisdagsmorgonen i templet
Personliga tilltal till de tolv
1. Gudomlig förlåtelse
2. Judarnas ledare ställer frågor
Är det lagligt att betala skatt till kejsaren?
3. Saddukéerna och uppståndelsen
4. Det stora budet
Befriaren, vems son är han?
5. Grekerna som sökte Jesus
"... om vetekornet inte faller i jorden och dör ..."
"... om jag blir upphöjd ... i ert liv ..."
175. Det sista talet i templet
1. Talet
"Generation efter generation har vi sänt våra profeter ..."
"den som vill vara störst bland er ..."
"Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare!"
"... ni rengör utsidan av bägaren ..."
"Och nu tar jag farväl av er."
2. Enskilda judars ställning
3. Det judiska rådets ödesdigra möte
4. Situationen i Jerusalem
Judas slutliga beslut
176. Tisdagskvällen på Olivberget
1. Jerusalems förstörelse
2. Mästarens andra ankomst
Berättelsen i Matteusevangeliet
3. Senare diskussion i lägret
Liknelsen om talenterna
"Fortsätt tills jag kommer."
Kommentarer om den levande sanningens tillväxt
4. Mikaels återkomst
177. Onsdagen – vilodagen
1. En dag ensam med Gud
Johannes Markus och matkorgen
2. Barndomstiden i hemmet
3. Dagen i lägret
4. Judas och översteprästerna
5. Den sista sällskapsstunden
Räkna inte med folkmassans stöd
178. Sista dagen i lägret
1. Föreläsningen om sonskap och medborgarskap
Lär er att vara riket trogna även i tider av välmåga
Fresta inte änglarna som vakar över er
2. Efter middagstidens måltid
David tar emot "penningpungen" av Judas
Arrangemang för den Sista Måltiden
3. På vägen till kvällsvarden
179. Den sista måltiden
1. Strävan efter företräde
2. Kvällsvarden börjar
3. Jesus tvättar apostlarnas fötter
4. De sista orden till förrädaren
5. Instiftandet av minnesmåltiden
180. Avskedstalet
1. Det nya budet
"... älska varandra så som jag har älskat er."
2. Vinstocken och grenarna
3. Världens fientlighet
"Ha ingen oro i era hjärtan."
"Mästare, visa oss Fadern ..."
4. Den utlovade hjälparen
5. Sanningens Ande
Synpunkter på den gyllene regeln
6. Avskedets nödvändighet
181. De sista råden och varningarna
1. De sista trösteorden
"Jag ger åt var och en av er allt som ni vill ta emot."
"Låt inte era hjärtan vara oroade."
2. Personliga avskedsråd
182. I Getsemane
1. Den sista gruppbönen
Jesus vidgade uppenbarelsen om Guds namn
2. Den sista timmen före förräderiet
En budbärare skickas till Abner
David Sebedaios tar farväl
3. Ensam i Getsemane
Anden är villig men kroppen är svag
183. Jesus förråds och arresteras
1. Faderns vilja
2. Judas inne i staden
3. Mästaren arresteras
4. Överläggningen vid olivpressen
5. På väg till översteprästens palats
184. Inför det judiska rådets domstol
1. Jesus förhörs av Hannas
2. Petrus inne på gården
3. Jesus inför det judiska rådets domstol
4. Förödmjukelsens timme
En ny uppenbarelse av människan för Gud
5. Domstolens andra sammanträde
185. Rättegången inför Pilatus
1. Pontius Pilatus
2. Jesus inför Pilatus
Den judiska rådsdomstolens skriftliga anklagelser
3. Pilatus förhör Jesus enskilt
4. Jesus inför Herodes
5. Jesus återbördas till Pilatus
6. Pilatus sista vädjan
Jesus pryglas
"Se på mannen!"
7. Pilatus sista samtal med Jesus
8. Pilatus tragiska kapitulation
186. Kort före korsfästelsen
Jesu familj i Betania
1. Judas Iskariot når sitt slut
De trettio silvermynten
2. Mästarens inställning
"Pilatus till doms inför Jesus."
"Se, Gud och människa!"
3. Den pålitlige David Sebedaios
4. Förberedelserna för korsfästelsen
5. Jesu död i förhållande till Påsken
187. Korsfästelsen
1. På väg till Golgata
"Jerusalems döttrar, gråt inte över mig ..."
Simon från Kyrene
2. Korsfästelsen
3. De som såg korsfästelsen
4. Tjuven på korset
Jesu uppmaning till Johannes
5. Den sista timmen på korset
6. Efter korsfästelsen
188. Tiden i gravkammaren
Josef och Nikodemos hos Pilatus
1. Jesu begravning
2. Vaktandet av gravkammaren
3. Sabbatsdagens händelser
Vad lämnade Jesus i Faderns hand?
Jesu personlighets status
4. Betydelsen av döden på korset
5. Korsets lärdomar
189. Uppståndelsen
1. Morontiaövergången
2. Jesu materiella kropp
3. Uppståndelsen avslutar en domperiod
Den Personaliserade Riktarens avfärd
4. Graven upptäcks vara tom
De fem kvinnorna
Jesus uppenbarar sig för Maria Magdalena
5. Petrus och Johannes vid gravkammaren
Den andra uppenbarelsen – för Maria Magdalena
190. Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt
1. Uppståndelsens härolder
2. Jesu framträdande i Betania
Framträdandet för hans bror Jakob
Framträdandet för hans jordiska familj
3. I Josefs hem
4. Framträdandet för grekerna
5. Vandringen med de två bröderna
191. Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare
De enskilda apostlarnas reaktioner
1. Framträdandet för Petrus
2. Första framträdandet för apostlarna
3. Hos morontiavarelserna
Morontiaframskridandets stadier
4. Tionde framträdandet (i Filadelfia)
5. Andra framträdandet för apostlarna
"Saliga är de som under kommande tidsåldrar ..."
6. Framträdandet i Alexandria
192. Framträdanden i Galiléen
1. Framträdandet vid sjön
"Pojkar, fick ni någonting?"
2. Samtal med två apostlar åt gången
3. På ordinationsberget
4. Samlingen vid sjöstranden
193. De sista framträdandena och himmelsfärden
Det sextonde framträdandet (Nikodemos gårdsplan)
1. Framträdandet i Sykar
2. Framträdandet i Fenicien
3. Sista framträdandet i Jerusalem
4. Orsakerna till Judas fall
5. Mästarens himmelsfärd
6. Petrus kallar till ett möte
194. Sanningens Ande utges
Det nya evangeliet om Jesus
1. Pingstdagspredikan
2. Pingstens betydelse
Sanningens Andes uppgift
Människans trefaldiga andliga utrustning
De sju högre andliga inflytelserna
3. Vad som skedde på Pingstdagen
4. Den kristna kyrkans första början
195. Efter pingsten
Orsakerna till kristendomens seger i västerlandet
Tidiga kristna kompromisser
1. Grekernas inflytande
2. Det romerska inflytandet
3. Under det romerska väldet
4. Europas mörka århundraden
5. Nutidens problem
6. Materialismen
7. Materialismens sårbarhet
8. Den sekulära totalitarismen
9. Kristendomens problem
10. Framtiden
196. Jesu tro
Jesu levande tro på Gud
"Sök först himmelriket."
"Varför kallar du mig god?"
Vad bönen betydde för Jesus
Jesu barnatro på Gud
1. Människan Jesus
2. Jesu religion
Religionen om Jesus
Religionen som en personlig erfarenhet
3. Religionens överhöghet
Faktum, idé och relation
Förnuft, visdom och tro
Ting, mening och värde
Om det inte bodde en gudomlig älskare i människan ...
Moraliskhet och religion
Fadern är levande kärlek ...

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved