Kapitel 17 - De sju grupperna av Suprema Andar

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitel 17

De sju grupperna av Suprema Andar

17:0.1 (197.1) DE SJU grupperna av Suprema Andar är de universella koordinerande ledarna för den sjusegmenterade administrationen av storuniversum. Även fast alla räknas till den Oändlige Andens funktionella familj klassificeras följande tre grupper vanligen som barn till Paradistreenigheten:

17:0.2 (197.2) 1. De Sju Härskarandarna.

17:0.3 (197.3) 2. De Sju Suprema Verkställarna.

17:0.4 (197.4) 3. De Återspeglande Andarna.

17:0.5 (197.5) De återstående fyra grupperna blir till genom de skapande handlingar som den Oändlige Anden eller hans medarbetare med skaparstatus ansvarar för:

17:0.6 (197.6) 1. Återspeglingsmedhjälparna.

17:0.7 (197.7) 2. Kretsarnas Sju Andar.

17:0.8 (197.8) 3. Lokaluniversernas Skapande Andar.

17:0.9 (197.9) 4. De Biträdande Sinnesandarna.

17:0.10 (197.10) Dessa sju klasser är i Uversa kända som de sju grupperna av Suprema Andar. Deras verksamhetsområde sträcker sig från de Sju Härskarandarnas personliga närvaro i den eviga Öns periferi, genom Andens sju paradissatelliter, havonakretsarna, superuniversernas regeringar och lokaluniversernas administration och övervakning ända till den anspråkslösa tjänst som utförs av sinneshjälparna som är utgivna till det evolutionära sinnets riken i tidens och rymdens världar.

17:0.11 (197.11) De Sju Härskarandarna är de koordinerande ledarna för denna vittutbredda administrativa domän. I en del angelägenheter som gäller den administrativa regleringen av organiserad fysisk styrka, sinnesenergi och opersonlig andeverksamhet verkar de personligen och direkt, och i andra fall fungerar de genom sina mångahanda medarbetare. I alla ärenden av verkställande natur — avgöranden, bestämmelser, förordnanden och administrativa beslut — verkar Härskarandarna i de Sju Suprema Verkställarnas personer. I centraluniversumet kan Härskarandarna verka genom Havonakretsarnas Sju Andar; i de sju superuniversernas högkvarter uppenbarar de sig genom de Återspeglande Andarnas kanal och verkar genom Dagarnas Fornas personer, med vilka de står i personlig kontakt via Återspeglingsmedhjälparna.

17:0.12 (197.12) De Sju Härskarandarna kontaktar inte direkt och personligen universumadministrationen nedanför Dagarnas Fornas hov. Ert lokaluniversum administreras som en del av vårt superuniversum av Orvontons Härskarande, men hans funktion i förhållande till de infödda varelserna i Nebadon utförs och leds personligen av den Skapande Moderanden som bor i Salvington, högkvarteret i ert lokaluniversum.

1. De sju Suprema Verkställarna

17:1.1 (198.1) Härskarandarnas högkvarter för verkställande verksamhet upptar den Oändlige Andens sju paradissatelliter, som kretsar kring den centrala Ön mellan den Evige Sonens strålande sfärer och Havonas innersta krets. Dessa exekutiva sfärer står under ledning av de Suprema Verkställarna, en grupp av sju som treenigades av Fadern, Sonen och Anden i enlighet med de Sju Härskarandarnas specifikationer för varelser av en typ som skulle kunna fungera som deras universella representanter.

17:1.2 (198.2) Härskarandarna upprätthåller kontakten med de olika delarna av superuniversernas regeringar genom dessa Suprema Verkställare. Det är dessa som till en mycket stor del bestämmer de grundläggande strukturella trenderna i de sju superuniverserna. De är enhetligt och gudomligt fullkomliga, men de har även olikartade personligheter. De har inget överhuvud; varje gång de möts väljer de en som leder detta gemensamma rådsmöte. Från tid till annan reser de till Paradiset för att hålla möte med de Sju Härskarandarna.

17:1.3 (198.3) De Sju Suprema Verkställarna fungerar som storuniversums administrativa koordinatorer; man kunde säga att de är en styrelse som består av verkställande direktörer för skapelsen efter Havona. De tar inte befattning med Paradisets interna angelägenheter, och de styr sina egna havonaaktiviteters begränsade sfärer genom Kretsarnas Sju Andar. Annars finns det få begränsningar i omfattningen av deras övervakning; de ägnar sig åt styrelsen av fysiska, intellektuella och andliga ting; de ser allt, hör allt, känner allt, till och med vet allt som händer i de sju superuniverserna och i Havona.

17:1.4 (198.4) Dessa Suprema Verkställare initierar inte verksamhetsprogram och modifierar inte universumförfaranden; de ombesörjer verkställandet av de gudomliga planer som kungörs av de Sju Härskarandarna. Inte heller ingriper de i Dagarnas Fornas styre i superuniverserna eller i Skaparsönernas överhöghet i lokaluniverserna. De är koordinerande verkställarna vars funktion är att genomföra alla vederbörligen förordnade härskares kombinerade verksamhetsprogram i storuniversum.

17:1.5 (198.5) Varje verkställare, med de hjälpmedel som hör till hans sfär, ägnar sig åt att effektivt administrera ett enda superuniversum. Supreme Verkställaren nummer ett, som fungerar på exekutiv sfär nummer ett, är helt och hållet upptagen med angelägenheterna i superuniversum nummer ett, och så vidare till Supreme Verkställare nummer sju, som arbetar utgående från andens sjunde paradissatellit och ägnar sina energier åt förvaltningen av det sjunde superuniversumet. Namnet på denna sjunde sfär är Orvonton, ty andens paradissatelliter har samma namn som deras motsvarande superuniversum; i själva verket fick superuniverserna sina namn efter dem.

17:1.6 (198.6) Personalen på det sjunde superuniversumets exekutiva sfär som ägnar sig åt att hålla ordning på angelägenheterna i Orvonton uppgår till ett antal bortom människans fattningsförmåga och omfattar praktiskt taget alla klasser av himmelska intelligenser. Alla transporter av personligheter i superuniversum (förutom Inspirerade Treenighetsandar och Tankeriktare) passerar genom en av dessa sju exekutiva världar på deras universumfärder till och från Paradiset. Här förs också de centrala registren över alla de personer som har skapats av det Tredje Ursprunget och Centret och som tjänstgör inom superuniverserna. Systemet för materiella, morontiella och andliga arkivnoteringar på en av dessa Andens exekutiva världar gör till och med en varelse av min klass häpen.

17:1.7 (199.1) De Suprema Verkställarnas närmaste underordnade består till största delen av treenigade söner till Paradis-Havona-personligheter och av treenigade efterkommande till förhärligade dödliga graduerade från den tidsålderslånga utbildningen enligt planen för uppstigande i tid och rymd. Dessa treenigade söner anvisas till tjänst hos de Suprema Verkställarna av ledaren för det Suprema Rådet för Paradisets finalitkår.

17:1.8 (199.2) Varje Suprem Verkställare har två rådgivande ministärer: Den Oändlige Andens barn i varje superuniversums högkvarter väljer bland sig representanter som tjänar tusen år i sin Supreme Verkställares primära rådgivande ministär. För alla ärenden som berör de från tiden uppstigande dödliga finns det en andra ministär, som består av dödliga som har uppnått Paradiset och av treenigade söner till förhärligade dödliga; detta organ väljs av de uppstigande varelser som går mot fulländning och som tillfälligt vistas i de sju superuniversernas högkvarter. Ledarna för alla andra verksamheter utnämns av de Suprema Verkställarna.

17:1.9 (199.3) Från tid till annan äger stora sammankomster, konklaver, rum på dessa Andens paradissatelliter. Treenigade söner som har anvisats till dessa världar jämte uppstigande som har nått fram till Paradiset samlas med det Tredje Ursprungets och Centrets andepersonligheter för att minnas mödor och segrar som de har upplevt under uppstigningsskedet. De Suprema Verkställarna presiderar alltid över dessa broderliga sammankomster.

17:1.10 (199.4) En gång per tusen år enligt paradistid lämnar de sju Suprema Verkställarna sina auktoritetssäten och beger sig till Paradiset, där de håller sin tusenårssammankomst för att universellt hälsa på och önska välgång för skapelsens skaror av intelligenta varelser. Denna speciella händelse äger rum i omedelbar närvaro av Majeston, ledaren för alla grupper av återspeglande andar. Och de kan sålunda genom den universella återspeglingens enastående verksamhet kommunicera samtidigt med alla sina medarbetare i storuniversum.

2. Majeston — Ledare för Återspeglingen

17:2.1 (199.5) De Återspeglande Andarna är av gudomligt treenighetsursprung. Det finns femtio av dessa enastående och i någon mån mystiska varelser. Dessa speciella personligheter skapades i grupper bestående av sju, och varje sådan skapande händelse åstadkoms av en förening mellan Paradistreenigheten och en av de Sju Härskarandarna.

17:2.2 (199.6) Denna betydelsefulla händelse, som inträffade i tidens gryning, är ett uttryck för de Suprema Skaparpersonligheternas, Härskarandarnas, första strävan att fungera som medskapare till Paradistreenigheten. Denna förening av de Suprema Skaparnas skapande styrka med Treenighetens skapande potentialer är själva ursprunget till den Suprema Varelsens aktualhet. När det återspeglande skapandets cykel hade kommit till ända, när var och en av de Sju Härskarandarna hade funnit fullkomlig skapande synkronisering med Paradistreenigheten, när den fyrtionionde Återspeglande Anden hade blivit personaliserad, då inträffade en ny och vittomfattande reaktion i Gudomsabsolutet. Denna reaktion förlänade den Suprema Varelsen nya personlighetsprivilegier och kulminerade i personaliseringen av Majeston som är ledare för återspeglingen och paradiscentrum för allt det arbete som utförs av de fyrtionio Återspeglande Andarna och deras medhjälpare överallt i universernas universum.

17:2.3 (200.1) Majeston är en verklig person, det personliga och ofelbara centret för återspeglingsfenomenen i tidens och rymdens alla sju superuniverser. Han upprätthåller permanent högkvarter i Paradiset nära alltings centrum vid mötesplatsen för de Sju Härskarandarna. Han tar befattning endast med koordineringen och upprätthållandet av återspeglingstjänsten i den vittutbredda skapelsen; han är inte i övrigt involverad i administrationen av universums angelägenheter.

17:2.4 (200.2) Majeston är inte inkluderad i vår katalog på paradispersonligheter, emedan han är den enda existerande gudomliga personlighet som har skapats av den Suprema Varelsen i funktionell förening med Gudomsabsolutet. Han är en person, men han tar uteslutande och uppenbarligen automatiskt befattning av endast denna ena fas i universumförvaltning; han är inte verksam nu i något personligt avseende i förhållande till andra (icke-återspeglande) klasser av universumpersonligheter.

17:2.5 (200.3) Skapandet av Majeston innebar den Suprema Varelsens första suprema skaparhandling. Denna handlingsvilja var ett medvetet val hos den Supreme Varelsen, men Gudomsabsolutets kolossala reaktion var inte förutsedd. Inte sedan Havona framträdde i evigheten hade universum bevittnat ett sådant jättelikt förverkligande av en sådan enormt stor och vittomfattande gruppering av styrka och koordinering av funktionella andeaktiviteter. Gudomsresponsen inför den Suprema Varelsens och hans medhjälpares skapande viljor var vida utöver deras ändamålsenliga avsikt och översteg storligen de förväntningar som de hade föreställt sig.

17:2.6 (200.4) Vi är vördnadsfulla inför möjligheten av vad framtida tidsåldrar, då den Supreme och den Ultimate kanske kan uppnå nya nivåer av gudomlighet och uppstiga till nya områden av personlighetsverksamhet, kan få bevittna i fråga om gudifierandet av ännu andra oväntade varelser, som ingen ens har drömt om och som kommer att inneha förmågor till förhöjd universumkoordinering som ingen ens har föreställt sig. Det ser inte ut att finnas någon gräns för Gudomsabsolutets potential för respons inför en sådan förening av förhållanden mellan erfarenhetsmässig Gudom och den existentiella Paradistreenigheten.

3. De Återspeglande Andarna

17:3.1 (200.5) De fyrtionio Återspeglande Andarna är av treenighetsursprung, men var och en av de sju skapande tilldragelser som inträffade vid deras uppkomst resulterade i en typ av varelse som till naturen påminde om dragen hos den Härskarande som hade del i dess uppkomst. De återspeglar sålunda på olika sätt naturen och karaktären i de sju möjliga kombinationerna av association mellan den Universelle Faderns, den Evige Sonens och den Oändlige Andens gudomliga egenskaper. Av denna orsak är det nödvändigt att ha sju Återspeglande Andar vid högkvarteret i varje superuniversum. En av varje av de sju typerna behövs för att uppnå den perfekta återspeglingen av alla faser av varje möjlig manifestation av Paradisets tre Gudomar, emedan sådana fenomen kan inträffa i vilken del som helst av de sju superuniverserna. En av varje typ anvisades följaktligen för tjänst i vart och ett av superuniverserna. Dessa grupper av sju olika Återspeglande Andar upprätthåller högkvarter i superuniversernas huvudstäder, i varje segments återspeglingsfokus, och det sammanfaller inte med den andliga polaritetspunkten.

17:3.2 (200.6) De Återspeglande Andarna har namn, men dessa benämningar uppenbaras inte i världarna i rymden. De anknyter till dessa varelsers natur och karaktär och är en del av de sju universella mysterierna i Paradisets hemliga sfärer.

17:3.3 (201.1) Återspeglingsegenskapen, detta sinnesnivåns fenomen som präglar Samverkaren, den Suprema Varelsen och Härskarandarna, kan överföras till alla varelser som berörs av detta omfattande program för universell informationstjänst. Och häri ligger ett stort mysterium: Varken Härskarandarna eller Paradisets Gudomar uppvisar enskilt eller kollektivt dessa förmågor av jämställd universell återspegling alldeles så som de manifesteras i dessa Majestons fyrtionio kontaktpersonligheter, och detta trots att de är skaparna av dessa underbart utrustade varelser. Gudomlig härstamning uppvisar ibland i den skapade varelsen vissa egenskaper som inte framträder hos Skaparen.

17:3.4 (201.2) Av återspeglingstjänstens personal är alla förutom Majeston och de Återspeglande Andarna skapade av den Oändlige Anden och hans omedelbara medarbetare och underordnade. De Återspeglande Andarna i varje superuniversum har skapat sina egna Återspeglingsmedhjälpare, som är deras personliga ombud vid Dagarnas Fornas hov.

17:3.5 (201.3) De Återspeglande Andarna är inte endast överförare av information; de är även personligheter som lagrar information. Deras efterkommande, sekonaferna, är likaså informationslagrande eller registrerande personligheter. Allting av äkta andligt värde registreras i dubblett, varav ett intryck förvaras i den personliga utrustningen som innehas av någon medlem av de talrika klasserna av sekorafiska personligheter som hör till de Återspeglande Andarnas omfattande stab.

17:3.6 (201.4) De formella uppteckningarna från universerna förs uppåt av registratoränglarna, men de sant andliga uppteckningarna samlas med återspegling och förvaras mentalt av lämpliga och ändamålsenliga personligheter som hör till den Oändlige Andens familj. Dessa är levande anteckningar i motsats till formella och döda anteckningar i universum, och de förvaras helt perfekt i den Oändlige Andens registrerande personligheters levande sinnen.

17:3.7 (201.5) Organisationen för återspegling är också hela skapelsens mekanism för att samla in nyheter och sprida påbud. Den fungerar ständigt, i motsats till tjänsten för de olika informationsutsändingarna som fungerar periodvis.

17:3.8 (201.6) Allting av betydelse som sker i ett lokaluniversums högkvarter reflekteras naturligt till huvudstaden för ifrågavarande superuniversum. Och omvänt återspeglas allting av betydelse för lokaluniverserna ut till huvudstäderna i lokaluniverserna från högkvarteret i deras superuniversum. Återspeglingstjänsten från tidens universer upp till superuniverserna verkar vara automatisk eller självfungerande, men så är inte fallet. Alltsammans är mycket personligt och intelligent; precisionen är ett resultat av perfekt samarbete mellan personligheter och kan därför knappast hänföras till Absolutens icke-personliga närvaroframträdanden.

17:3.9 (201.7) Trots att Tankeriktarna inte deltar i det universella återspeglingssystemets verksamhet har vi all orsak att tro att alla Fadersfragment är fullt medvetna om dessa transaktioner och kan använda sig av deras innehåll.

17:3.10 (201.8) Under innevarande universumtidsålder förefaller utsträckningen av återspeglingstjänsten i rymden utanför Paradiset att begränsas av de sju superuniversernas periferi. I övrigt förefaller denna tjänst att fungera oberoende av tid och rymd. Den verkar vara oberoende av alla kända subabsoluta kretsar i universum.

17:3.11 (201.9) I högkvarteren i varje superuniversum verkar organisationen för återspegling som en särskild enhet; men vid vissa speciella tillfällen kan alla sju verka i universell samklang under Majestons ledning, vilket de också gör, såsom i händelse av det jubileum som orsakas av att ett helt lokalt universum stabiliseras i ljus och liv, och vid de tider då de Sju Suprema Verkställarna framför sina tusenårshälsningar.

4. Återspeglingsmedhjälparna

17:4.1 (202.1) De fyrtionio Återspeglingsmedhjälparna skapades av de Återspeglande Andarna, och det finns exakt sju medhjälpare i varje superuniversums högkvarter. Den första skapelseakten som de sju Återspeglande Andarna i Uversa genomförde var att frambringa sina sju Medhjälpare; varje Återspeglande Ande skapade sin egen Medhjälpare. Återspeglingsandarna är till vissa egenskaper och karakteristika fulländade reproduktioner av sina Återspeglande Moderandar; de är egentligen kopior men saknar återspeglingens egenskap. De är sanna avbildningar och fungerar ständigt som kommunikationskanal mellan de Återspeglande Andarna och myndigheterna i superuniverserna. Återspeglingsmedhjälparna är inte endast assistenter; de representerar verkligen sina respektive Andeföräldrar; de är avbildningar, och de svarar troget mot sitt namn.

17:4.2 (202.2) De Återspeglande Andarna själva är sanna personligheter men av en sådan klass att de inte kan förstås av materiella varelser. Även på högkvarterssfärerna i superuniverserna behöver de hjälp av sina Medhjälpare vid all personlig kommunikation med Dagarnas Forna och dessas medhjälpare. Vid kontakterna mellan Återspeglingsmedhjälparna och Dagarnas Forna fungerar ibland en enda Medhjälpare tillfredsställande, medan det vid andra tillfällen behövs två, tre, fyra, eller till och med alla sju för en fullständig och riktig presentation av det kommunikationsinnehåll som har anförtrotts att överföras av dem. På samma sätt mottas Återspeglingsmedhjälparnas meddelanden i olika fall av en, två, eller alla de tre Dagarnas Forna, beroende på vad kommunikationsinnehållet kan tänkas fordra.

17:4.3 (202.3) Återspeglingsmedhjälparna tjänar för evigt vid sidan av de Andar som de härstammar från, och de har till sitt förfogande en otrolig mängd sekonafhjälpare. Återspeglingsmedhjälparna fungerar inte direkt i samband med utbildningsvärldarna för de uppstigande dödliga. De är nära associerade med informationstjänsten i samband med den universella planen för de dödligas framåtskridande, men ni kommer inte personligen i kontakt med dem när ni vistas i skolorna i Uversa, emedan dessa till synes personliga varelser saknar vilja; de har inte förmågan att välja. De är sanna avbildningar som återspeglar den enskilda Andeförälderns personlighet och sinne. Som en klass kommer de uppstigande dödliga inte i nära kontakt med återspeglingen. Alltid placeras någon varelse av återspeglingsnatur mellan er och själva verksamheten i denna serviceform.

5. Kretsarnas sju Andar

17:5.1 (202.4) Havonakretsarnas Sju Andar utgör den Oändlige Andens och de Sju Härskarandarnas gemensamma opersonliga representation på centraluniversumets sju kretsar. De är Härskarandarnas tjänare och sammanlagda efterkommande. Härskarandarna erbjuder en distinkt och diversifierad administrativ individualitet i de sju superuniverserna. Genom dessa likartade Havonakretsarnas Andar är det möjligt för dem att förse centraluniversumet med en enhetlig, likartad och koordinerad andlig övervakning.

17:5.2 (202.5) Var och en av Kretsarnas Sju Andar är begränsad till att genomtränga en enda havonakrets. De har inte direkt att göra med det styre som utgår från Dagarnas Eviga, härskarna på de enskilda havonavärldarna. Men de står i förbindelse med de Sju Suprema Verkställarna, och de synkroniserar med den Suprema Varelsens närvaro i centraluniversumet. Deras arbete begränsas helt till Havona.

17:5.3 (203.1) Dessa Kretsarnas Andar tar kontakt med dem som vistas i Havona genom sina personliga efterkommande: tredje gradens supernafer. Fastän Kretsarnas Andar är samexisterande med de Sju Härskarandarna fick deras funktion att skapa tredje gradens supernafer inte någon större betydelse förrän de första pilgrimerna från tiden anlände till den yttre kretsen i Havona under Grandfandas dagar.

17:5.4 (203.2) Då ni framskrider från krets till krets i Havona får ni veta om Kretsarnas Andar, men ni kommer inte att kunna ha personligt umgänge med dem fastän ni personligen kan få tillgång till, och kan känna av, den opersonliga närvaron av deras andliga inverkan.

17:5.5 (203.3) Kretsarnas Andar förhåller sig till de infödda invånarna i Havona i stort sett så som Tankeriktarna förhåller sig till de dödliga varelser som bebor världarna i de evolutionära universerna. Liksom Tankeriktarna är Kretsarnas Andar opersonliga, och de förenar sig med havonavarelsernas fulländade sinne ungefär så som den Universelle Faderns opersonliga andar bebor de dödliga människornas finita sinnen. Men Kretsarnas Andar blir aldrig en bestående del av havonapersonligheterna.

6. De lokala universernas Skapande Andar

17:6.1 (203.4) Mycket av det som gäller de Skapande Andarnas natur och funktion i lokaluniverserna hör lämpligen till berättelsen om deras association med Skaparsönerna vid organiserandet och förvaltningen av de lokala skapelserna; men det finns hos dessa underbara varelser, i de erfarenheter som föregår verksamheten i lokaluniverserna, många drag som kan berättas som en del av denna diskussion om de Suprema Andarnas sju grupper.

17:6.2 (203.5) Vi är förtrogna med sex faser i ett lokaluniversums Moderandes levnadsbana, och vi spekulerar mycket kring sannolikheten av ett sjunde stadium av aktivitet. Dessa olika eksistensstadier är:

17:6.3 (203.6) 1. Ursprunglig differentiering i Paradiset. När en Skaparson personaliseras av den Universelle Faderns och den Evige Sonens gemensamma aktion inträffar samtidigt i den Oändlige Andens person något som kallas ”suprem kompletterande reaktion”. Vi förstår inte denna reaktions natur, men vi förstår att den anger en medfödd modifikation av de personaliserbara möjligheter som är inneslutna i Samskaparens skapande potential. En jämställd Skaparsons födelse anger födelsen inom den Oändlige Andens person av potentialen för den framtida makan till denne Paradisson i lokaluniversumet. Vi är inte medvetna om denna nya förpersonliga identifikation av ett väsen, men vi vet att detta faktum noteras i Paradisets register över ifrågavarande Skaparsons levnadsbana.

17:6.4 (203.7) 2. Förberedande skaparträning. Under den långa perioden av förberedande träning för en Mikael-Son i organiseringen och administrationen av universer undergår hans framtida gemål ytterligare utveckling av sitt väsen och blir gruppmedveten om sin bestämmelse. Vi vet inte, men vi misstänker, att ett sådant gruppmedvetet väsen blir rymdmedvetet och påbörjar den förberedande träning som fordras för att få andeförmåga för sin framtida samverkan med den kompletterande Mikael i att skapa och administrera ett universum.

17:6.5 (204.1) 3. Den fysiska skapelsens stadium. Vid den tid då den Evige Sonen ålägger en Mikael-Son dennes skaparansvar, in närvaro av den Oändlige Anden, framför den Härskarande som styr det superuniversum till vilket den nye Skaparsonen är bestämd ”bönen om identifikation”; och för första gången framträder den blivande Skapande Andens väsen skild från den Oändlige Andens person. Och detta väsen träder direkt fram till den bönfallande Härskaranden och försvinner sedan omedelbart från vårt igenkännande och blir uppenbarligen en del av denna Härskarandes person. Den nyss identifierade Skapande Anden stannar hos Härskaranden ända till det ögonblick då Skaparsonen avreser till äventyret i rymden; då överlämnar Härskaranden den nya Andemakan åt Skaparsonen för gott och ålägger samtidigt Andemakan uppgiften om evig trohet och gränslös lojalitet. Och sedan inträffar en av de mest djupt rörande episoder som någonsin förekommer i Paradiset. Den Universelle Fadern uttalar sitt erkännande av Skaparsonens och den Skapande Andens eviga förbund och sin bekräftelse av vissa gemensamma administrativa fullmakter som har utgivits av Härskaranden för ifrågavarande superuniversums jurisdiktion.

17:6.6 (204.2) Skaparsonen och den Skapande Anden som Fadern har förenat avreser därefter till sitt äventyr att skapa ett universum. Och de arbetar tillsammans i denna form av förening allt under den långa och mödosamma perioden av att materiellt organisera sitt universum.

17:6.7 (204.3) 4. Det livsskapande skedet. Då Skaparsonen har deklarerat sin avsikt att skapa liv, blir följden i Paradiset ”personaliseringsceremonierna” som de Sju Härskarandarna deltar i och som personligt upplevs av den övervakande Härskaranden. Detta är ett bidrag från Paradisgudomen till individualiteten hos Skaparsonens Andegemål och manifesteras för universum i form av ”den primära eruptionen” i den Oändlige Andens person. Samtidigt med detta fenomen i Paradiset blir Skaparsonens hittills opersonliga Andemaka praktiskt taget en äkta person. Härefter och för all framtid anses denna samma Moderande för lokaluniversumet som en person, och hon upprätthåller personliga förbindelser med alla de skaror av personligheter som uppkommer under det påföljande skede då liv skapas.

17:6.8 (204.4) 5. Tidsåldrarna efter utgivningarna. En annan stor förändring inträffar i en Skapande Andes evigt fortgående levnadsbana då Skaparsonen återvänder till universumhögkvarteret efter att ha fullbordat sin sjunde utgivning och erhållit full suveränitet i sitt universum. Vid detta tillfälle upphöjer den segerrike Skaparsonen, inför universumets församlade administratörer, Universums Moderande till medsuveränitet och erkänner Andemakan som sin jämlika.

17:6.9 (204.5) 6. Ljusets och livets tidsåldrar. Då ljusets och livets skede har etablerats inträder lokaluniversumets medregent i den sjätte fasen av en Skapande Andes levnadsbana. Men vi får inte beskriva naturen av denna stora upplevelse. Sådana ting hör till ett framtida utvecklingsstadium i Nebadon.

17:6.10 (204.6) 7. Det ouppenbarade livsskedet. Vi känner till dessa Moderandens sex livsskeden i ett lokalunivesum. Det är ofrånkomligt att vi skulle fråga: Finns det ett sjunde livsskede? Vi är medvetna om att när finaliterna uppnår det som förefaller vara deras slutliga ödesbestämmelse som dödliga uppstigande, registreras de såsom inträdande på levnadsbanan för sjätte stadiets andar. Vi förmodar att finaliterna har att se fram emot ännu ett annat och ouppenbarat livsskede av tjänst i universum. Det ligger därför nära till hands att vi likaledes anser Universernas Moderandar ha framför sig något oavslöjat livsskede som skall utgöra deras sjunde fas av personlig erfarenhet i universumtjänst och lojal samverkan med Skaparmikaelernas klass.

7. De biträdande sinnesandarna

17:7.1 (205.1) Dessa biträdande andar utgör den sjufaldiga sinnesutgivningen från ett lokalt universums Moderande till de levande varelser som Skaparsonen och denna Skapande Ande tillsammans har skapat. Denna utgivning blir möjlig vid den tid då Anden upphöjs till den ställning som medför personlighetsprivilegier. Redogörelsen för de sju sinnesandarnas natur och funktion hör närmast till berättelsen om ert lokaluniversum Nebadon.

8. De Suprema Andarnas funktioner

17:8.1 (205.2) De sju grupperna av Suprema Andar bildar kärnan i det Tredje Ursprungets och Centrets familj, varvid det Tredje Ursprunget och Centret betraktas både som den Oändlige Anden och som Samverkaren. De Suprema Andarnas domän sträcker sig från Treenighetens närvaro i Paradiset till verksamheten av det sinne som är av evolutionär och dödlig klass på planeterna i rymden. De förenar sålunda de nedstigande administrativa nivåerna och koordinerar personalens mångahanda funktioner där. Vare sig det är fråga om en grupp Återspeglande Andar i förbindelse med Dagarnas Forna, en Skapande Ande som verkar tillsammans med en Mikael-Son, eller de Sju Härskarandarna inkopplade kring Paradistreenigheten, så möter man de Suprema Andarnas aktivitet överallt i centraluniversumet, i superuniverserna och i lokaluniverserna. De fungerar på samma sätt med treenighetspersonligheterna av ”Dagarnas” klass som med paradispersonligheterna av ”Sönernas” klass.

17:8.2 (205.3) Tillsammans med den Oändliga Moderanden är grupperna av Suprema Andar de omedelbara skaparna av det Tredje Ursprungets och Centrets omfattande familj av varelser. Alla klasser av omvårdande andar härstammar från denna förening. Första gradens supernafer har sitt ursprung i den Oändlige Anden; andra gradens varelser av denna klass skapas av Härskarandarna; tredje gradens supernafer av Kretsarnas Sju Andar. De Återspeglande Andarna är gemensamt mödrar-skapare till den storartade klassen av änglaskaror som utgör superuniversumtjänstens mäktiga sekonafer. En Skapande Ande är moder till änglaklasserna i en lokal skapelse; dessa serafiska omvårdare är egenartade i varje lokalt universum, fastän de gestaltas enligt mönster från centraluniversumet. Alla dessa skapare av omvårdande andar assisteras endast indirekt från den centrala boplatsen för den Oändlige Anden, den ursprungliga och eviga modern till alla omvårdande änglar.

17:8.3 (205.4) De sju grupperna av Suprema Andar är den bebodda skapelsens koordinatorer. Sammanslutningen av deras styrande överhuvuden, de Sju Härskarandarna, förefaller att koordinera Gud den Sjufaldiges vittutspridda aktiviteter:

17:8.4 (205.5) 1. Kollektivt motsvarar Härskarandarna nästan gudomsnivån som Treenigheten av Paradisets Gudomar befinner sig på.

17:8.5 (205.6) 2. Individuellt uttömmer de den treeniga Gudomens primära associerbara möjligheter.

17:8.6 (206.1) 3. Som diversifierade representanter för Samverkaren utgör de förvarare av den Suprema Varelsens suveränitet av ande, sinne och styrka som han ännu inte personligen utövar.

17:8.7 (206.2) 4. Genom de Återspeglande Andarna synkroniserar de Dagarnas Fornas superuniversumstyrelser med Majeston, Paradisets centrum för universell återspegling.

17:8.8 (206.3) 5. Med sitt deltagande i individualiserandet av lokaluniversernas Gudomliga Omvårdare bidrar Härskarandarna till den sista nivån av Gud den Sjufaldige, föreningen mellan Skaparsonen och den Skapande Anden i lokaluniverserna.

17:8.9 (206.4) Funktionell enhetlighet, som är en naturlig del av Samverkaren, uppenbaras för de evolverande universerna i de sju Härskarandarna, hans primära personligheter. Men i framtidens fulländade superuniverser kommer denna enhetlighet utan tvivel inte att kunna särskiljas från den Supremes erfarenhetsmässiga suveränitet.

17:8.10 (206.5) [Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa]

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved