Kapitel 18 - De suprema treenighetspersonligheterna

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitel 18

De suprema treenighetspersonligheterna

18:0.1 (207.1) DE Suprema Treenighetspersonligheterna är alla skapade för specifik tjänst. De är uttänkta av den gudomliga Treenigheten för att utföra vissa specifika uppgifter, och de är kvalificerade att tjäna med fulländad teknik och högsta hängivelse. Det finns sju klasser av Suprema Treenighetspersonligheter:

18:0.2 (207.2) 1. Suprematetens Treenigade Hemligheter.

18:0.3 (207.3) 2. Dagarnas Eviga.

18:0.4 (207.4) 3. Dagarnas Forna.

18:0.5 (207.5) 4. Dagarnas Fulländade.

18:0.6 (207.6) 5. Dagarnas Sentida.

18:0.7 (207.7) 6. Dagarnas Förenande.

18:0.8 (207.8) 7. Dagarnas Trogna.

18:0.9 (207.9) Dessa varelser av administrativ fulländning är bestämda och slutliga till antalet. Skapandet av dem är en förgången händelse; inga flera personaliseras.

18:0.10 (207.10) Överallt i storuniversum företräder dessa Suprema Treenighetspersonligheter Paradistreenighetens administrativa verksamhetsprogram; de representerar Paradistreenighetens rättvisa och de är dess verkställande domslut. De bildar en inbördes sammanlänkad kedja av administrativ fulländning som sträcker sig från Faderns paradissfärer till högkvartersvärldarna i lokaluniverserna och till huvudstäderna i de konstellationer som de består av.

18:0.11 (207.11) Alla varelser med ursprung i Treenigheten är skapade med Paradisets fulländning i alla sina gudomliga egenskaper. Endast när det gäller erfarenhet har tidens gång gjort dem mera skickade för kosmisk tjänst. Det finns aldrig någon fara för försummelse eller risk för uppror då det gäller varelser med treenighetsursprung. De är av gudomlighetssubstans, och man vet inte att de någonsin skulle ha avvikit från den gudomliga och fulländade vägen för personlighetens uppträdande.

1. Suprematetens Treenigade Hemligheter

18:1.1 (207.12) Det finns sju världar i den innersta kretsen av paradissatelliter, och var och en av dessa höga världar leds av en kår på tio Suprematetens Treenigade Hemligheter. De är inte skapare, men de är suprema och ultimata administratörer. Skötseln av dessa sju brödrasfärers angelägenheter är helt anförtrodd denna kår av sjuttio suprema ledare. Fastän efterkommande till Treenigheten övervakar dessa sju heliga sfärer närmast Paradiset, är denna grupp av världar universellt känd som den Universelle Faderns personliga krets.

18:1.2 (208.1) Suprematetens Treenigade Hemligheter fungerar i grupper om tio jämställda och gemensamma ledare för sina respektive sfärer, men de fungerar också individuellt inom speciella ansvarsområden. Arbetet på var och en av dessa speciella världar är indelat i sju större avdelningar, och en av dessa jämställda ledare presiderar över varje sådan avdelning för specialiserade aktiviteter. De återstående tre verkar som den treeniga Gudomens personliga representanter i förhållande till de övriga sju, varvid en representerar Fadern, en Sonen och en Anden.

18:1.3 (208.2) Även om det finns en definitiv klasslikhet som är typisk för Suprematetens Treenigade Hemligheter, uppvisar de också sju olika gruppkännetecken. De tio suprema ledarna för verksamheten i Divinington reflekterar den Universelle Faderns personliga karaktär och natur; och detsamma gäller för var och en av dessa sju sfärer: varje grupp av tio liknar den Gudomsmedlem eller gudomsassociation som är karakteristisk för dess domän. De tio ledare som styr över Ascendington reflekterar Faderns, Sonens och Andens kombinerade natur.

18:1.4 (208.3) Jag kan uppenbara mycket litet om dessa höga personligheters arbete i Faderns sju heliga världar, ty de är sannerligen Suprematetens Hemligheter. Det finns inga godtyckliga hemligheter associerade med närmandet till den Universelle Fadern, den Evige Sonen eller den Oändlige Anden. Gudomarna är en öppen bok för alla som uppnår gudomlig fulländning, men Suprematetens alla Hemligheter kan man aldrig helt uppnå. Aldrig kommer vi att fullt kunna tränga in i de världar som innehåller personlighetshemligheterna om Gudomens association med de skapade varelsernas sjufaldiga gruppering.

18:1.5 (208.4) Då dessa suprema ledares arbete har att göra med Gudomarnas intima och personliga kontakt med dessa sju basgrupperingar av universumvarelser, bosatta i dessa sju speciella världar eller på tjänstgöring någonstans i storuniversum, är det lämpligt att dessa mycket personliga förhållanden och speciella kontakter hålls heligt hemliga. Paradisskaparna respekterar personlighetens enskildhet och okränkbarhet även i sina ringa skapade varelser. Och detta är sant både för individer och för de olika skilda klasserna av personligheter.

18:1.6 (208.5) Även för varelser som har uppnått en hög ställning i universum förblir dessa hemliga världar alltid ett lojalitetstest. Det är oss givet att fullt och personligt få känna de eviga Gudarna, att fritt lära känna deras gudomliga och fullkomliga karaktärer, men vi tillåts inte att fullt tränga in i Paradishärskarnas alla personliga förhållanden med alla sina skapade varelser.

2. Dagarnas Eviga

18:2.1 (208.6) Var och en av de en miljard världarna i Havona styrs av en Suprem Treenighetspersonlighet. Dessa härskare är kända som Dagarnas Eviga, och de är exakt en miljard till antalet, en för varje Havonasfär. De är ättlingar till Paradistreenigheten, men liksom i fråga om Suprematetens Hemligheter finns det inga uppteckningar om deras ursprung. För evigt har dessa två grupper av allvisa fäder styrt sina utsökta världar i systemet Paradis-Havona, och de fungerar utan rotation eller förnyad utnämning.

18:2.2 (208.7) Dagarnas Eviga är synliga för alla viljevarelser som vistas inom deras domäner. De leder de reguljära planetariska sammankomsterna. Periodvis och enligt rotation besöker de högkvarterssfärerna i de sju superuniverserna. De är nära besläktade och gudomliga jämlikar med Dagarnas Forna, som leder de sju superregeringarnas öden. När en Dagarnas Evig är frånvarande från sin sfär styrs hans värld av en Treenighetens Undervisande Son.

18:2.3 (209.1) Med undantag för de etablerade klasserna av liv, såsom de infödda i Havona och andra levande varelser som hör hemma i centraluniversumet, har de där bosatta Dagarnas Eviga utvecklat sina respektive sfärer helt enligt sina egna personliga idéer och ideal. De besöker varandras planeter, men de kopierar eller imiterar inte; de är alltid och helt och hållet originella.

18:2.4 (209.2) Arkitekturen, den naturliga utsmyckningen, morontiastrukturerna och andeskapelserna är exklusiva och unika på varje sfär. Varje värld är en plats av evigtvarande skönhet och helt olik varje annan värld i centraluniversumet. Och ni kommer var och en av er att vistas en längre eller kortare tid på varje sådan unik och spännande sfär på er väg inåt genom Havona till Paradiset. Det är naturligt att i er värld tala om Paradiset som uppåt, men det vore mera korrekt att hänvisa till det gudomliga målet för uppstigningen som inåt.

3. Dagarnas Forna

18:3.1 (209.3) När tidens dödliga gradueras från utbildningsvärldarna som omger högkvarteret i ett lokaluniversum och uppflyttas till undervisningssfärerna i sitt superuniversum har de i andlig utveckling framskridit till den punkt att de kan känna igen och kommunicera med dessa avancerade världars höga andliga härskare och ledare, inklusive Dagarnas Forna.

18:3.2 (209.4) Dagarnas Forna är alla i grunden identiska; de uppvisar Treenighetens kombinerade karaktär och förenade natur. De har sin individualitet och till personligheten är de olika, men de skiljer sig inte från varandra så som de Sju Härskarandarna gör. De står för det enhetliga ledarskapet i de sju superuniverserna, som i övrigt skiljer sig från varandra, då vart och ett är en särskild, åtskild och unik skapelse. De Sju Härskarandarna är olika till natur och egenskaper, men Dagarnas Forna, de personliga härskarna över superuniverserna, är alla likartade och superfulländade efterkommande till Paradistreenigheten.

18:3.3 (209.5) De Sju Härskarandarna i höjden bestämmer sina respektive superuniversers karaktär, men Dagarnas Forna dikterar administrationen av dessa samma superuniverser. De lägger administrativ enhetlighet ovanpå den skapande mångfalden och tillförsäkrar helheten harmoni trots de många underliggande skapelseolikheterna i de sju segmentsgrupperingarna i storuniversum.

18:3.4 (209.6) Dagarnas Forna blev alla treenigade samtidigt. Med dem tog registret över personligheter i universernas universum sin början, därav deras namn — Dagarnas Forna. När ni når Paradiset och söker i de skriftliga uppteckningarna om alltings begynnelse kommer ni att finna att den första anteckningen i sektionen för personligheter är berättelsen om treenigandet av dessa tjugoen Dagarnas Forna.

18:3.5 (209.7) Dessa höga varelser regerar alltid i grupper om tre. Det finns många faser av aktivitet i vilka de arbetar som individer, och andra där vilka två som helst av dem kan fungera, men i de högre sfärerna av sin administration måste de verka tillsammans. De lämnar aldrig personligen sina residensvärldar, men de behöver inte heller göra det, ty dessa världar är superuniversernas fokus för återspeglingens vittutbredda system.

18:3.6 (209.8) De personliga boningarna för varje grupp av tre Dagarnas Forna är belägna vid den andliga polaritetspunkten på deras högkvarterssfärer. En sådan sfär är indelad i sjuttio administrativa sektorer och har sjuttio delhuvudstäder i vilka Dagarnas Forna emellanåt vistas.

18:3.7 (210.1) När det gäller makt, behörighetens omfattning och domsrättens utsträckning är Dagarnas Forna de mest kraftfulla och mäktiga av alla direkta härskare i tidens och rymdens skapelser. I hela det vidsträckta universernas universum är endast de försedda med den höga makten att fälla och verkställa dom om evig förintelse av viljevarelser. Och alla tre Dagarnas Forna måste ta del i det slutliga avgörandet i ett superuniversums högsta domstol.

18:3.8 (210.2) Bortsett från Gudomarna och deras medarbetare i Paradiset är Dagarnas Forna de mest fulländade, mest mångsidiga och mest gudomligt utrustade härskare i hela tidens och rymdens tillvaro. De är uppenbarligen superuniversernas suprema härskare; men de har inte erfarenhetsmässigt förtjänat denna rätt att härska och är därför bestämda att en gång bli förbigångna av den Suprema Varelsen, en erfarenhetsmässig härskare, vars ställföreträdare de otvivelaktigt kommer att bli.

18:3.9 (210.3) Den Suprema Varelsen uppnår genom erfarenhetsmässig tjänst överhöghet i de sju superuniverserna precis så som en Skaparson erfarenhetsmässigt förtjänar överhögheten i sitt lokaluniversum. Men under den nuvarande tidsåldern då den Supremes evolution är oavslutad, ombesörjer Dagarnas Forna den koordinerade och perfekta administrativa övervakningen av de evolverande universerna i tid och rymd. Originell visdom och individuellt initiativ kännetecknar Dagarnas Fornas alla påbud och avgöranden.

4. Dagarnas Fulländade

18:4.1 (210.4) Det finns exakt tvåhundratio Dagarnas Fulländade, och de leder regeringarna för de tio större sektorerna i varje superuniversum. De blev treenigade för det speciella arbetet att assistera superuniversernas ledare, och de regerar som de närmaste och personliga ställföreträdarna för Dagarnas Forna.

18:4.2 (210.5) Tre av Dagarnas Fulländade är tillsatta i varje större sektors huvudstad, men till skillnad från Dagarnas Forna är det inte nödvändigt att alla tre är närvarande hela tiden. Emellanåt kan en av dessa tre vara frånvarande för att personligen konferera med Dagarnas Forna om välfärden i sitt rike.

18:4.3 (210.6) Dessa treeniga härskare i de större sektorerna är speciellt fulländade i att bemästra administrativa detaljer, därav deras namn — Dagarnas Fulländade. Då vi skall ange namnen på dessa den andliga världens varelser stöter vi på problemet att översätta dem till ert språk, och mycket ofta är det ytterst svårt att få fram en tillfredsställande översättning. Vi tycker inte om att använda godtyckliga benämningar som vore meningslösa för er; därför finner vi det ofta svårt att välja ett lämpligt namn, ett som skulle vara tydligt för er och samtidigt i någon mån representativt för originalet.

18:4.4 (210.7) Dagarnas Fulländade har en måttligt stor kår av Gudomliga Rådgivare, Visdomens Fulländare och Universella Censorer knutna till sin styrelse. Därtill har de ännu ett större antal Mäktiga Budbärare, De med Stor Auktoritet och De utan Namn och Nummer. Men mycket av rutinarbetet vid skötseln av de större sektorerna utförs av de Himmelska Väktarna och de Höga Sönernas Assistenter. Dessa två grupper uttas från de treenigade efterkommande till antingen Paradis-Havona-personligheter eller förhärligade dödliga finaliter. Vissa av dessa två klassers varelser, som har treenigats av skapade varelser, treenigas på nytt av Paradisets Gudomar och sänds därefter att assistera superuniversernas regeringar i förvaltningen.

18:4.5 (211.1) De flesta av de Himmelska Väktarna och de Höga Sönernas Assistenter anvisas tjänst i de större eller mindre sektorerna, men de Treenigade Beskyddarna (av Treenigheten omfamnade serafer och mellanvarelser) är tjänstepersonal i alla tre avdelningars rätter och fungerar vid tribunalerna hos Dagarnas Forna, Dagarnas Fulländade och Dagarnas Sentida. De Treenigade Ambassadörerna (av Treenigheten omfamnade uppstigna dödliga som fusionerats med Sonen eller Anden) kan man träffa på överallt i ett superuniversum, men majoriteten är på tjänst i de mindre sektorerna.

18:4.6 (211.2) Innan styrelsesättet i de sju superuniverserna var färdigutvecklat tjänade praktiskt taget alla administratörer från de olika avdelningarna inom dessa styrelser, med undantag för Dagarnas Forna, under olika lång tid i lära hos Dagarnas Eviga i de olika världarna i det fulländade Havona-universumet. De senare treenigade varelserna genomgick likaså en träningsperiod hos Dagarnas Eviga innan de knöts till tjänsten hos Dagarnas Forna, Dagarnas Fulländade och Dagarnas Sentida. De är alla härdade, prövade och erfarna administratörer.

18:4.7 (211.3) Ni kommer att träffa Dagarnas Fulländade i ett tidigt skede då ni når fram till högkvarteret i Splandon efter er vistelse i världarna i er mindre sektor, ty dessa höga härskare är nära associerade med den större sektorns sjuttio världar som ombesörjer den högre undervisningen för tidens uppstigande varelser. Dagarnas Fulländade tar personligen emot de högtidliga grupplöftena av de uppstigande graduerade från skolorna i den större sektorn.

18:4.8 (211.4) Arbetet för tidens pilgrimer i de världar som omger högkvarteret i en större sektor är främst av intellektuell natur, i motsats till den mer fysiska och materiella karaktären i träningen på de sju utbildningssfärerna i en mindre sektor och till de andliga projekten i de fyrahundranittio universitetsvärldarna vid högkvarteret i ett superuniversum.

18:4.9 (211.5) Fastän ni endast förs in i registret i den större sektorn Splandon, som innehåller lokaluniversumet för ert ursprung, måste ni gå igenom var och en av de tio större delarna av vårt superuniversum. Ni kommer att se alla trettio Dagarnas Fulländade i Orvonton innan ni når Uversa.

5. Dagarnas Sentida

18:5.1 (211.6) Dagarnas Sentida är de yngsta av de suprema ledarna i superuniverserna; i grupper om tre styr de ärendena i de mindre sektorerna. Till sin natur är de jämlika med Dagarnas Fulländade, men i fråga om administrativ behörighet är de underordnade. Det finns jämnt tjugoettusen av dessa till sin personlighet glänsande och gudomligt effektiva Treenighetspersonligheter. De skapades samtidigt, och tillsammans genomgick de sin träning i Havona under Dagarnas Eviga.

18:5.2 (211.7) Dagarnas Sentida har en liknande kår av medarbetare och assistenter som Dagarnas Fulländade. Dessutom har de tilldelats enorma antal olika underordnade klasser av himmelska varelser. I administrationen av de mindre sektorerna använder de i stora antal där bosatta uppstigande dödliga, personal från de olika goodwillkolonierna och de olika grupperna med ursprung i den Oändlige Anden.

18:5.3 (211.8) Styrelserna i de mindre sektorerna befattar sig till mycket stor del, ehuru inte uteslutande, med de stora fysiska problemen i superuniverserna. Sfärerna i de mindre sektorerna är de Ledande Fysiska Övervakarnas högkvarter. I dessa världar bedriver de uppstigande dödliga studier och experiment som gäller undersökandet av aktiviteterna bland den tredje klassen av Suprema Styrkecentra och bland alla sju klasser av Ledande Fysiska Övervakare.

18:5.4 (212.1) Emedan regimen i en mindre sektor i så stor utsträckning ägnar sig åt fysiska problem är dessa tre Dagarnas Sentida sällan samtidigt på huvudstadssfären. Största delen av tiden är en av dem borta för konferens med Dagarnas Fulländade i den övervakande större sektorn eller frånvarande för att representera Dagarnas Forna vid sammankomsterna i Paradiset för de höga varelserna av treenighetsursprung. De alternerar med Dagarnas Fulländade i att representera Dagarnas Forna vid de suprema rådsmötena i Paradiset. Under tiden kan en annan Dagarnas Sentida vara borta på en inspektionsresa till högkvartersvärldarna i de lokala universer som hör till hans förvaltningsområde. Men åtminstone en av dessa härskare är alltid i tjänst vid högkvarteret i en mindre sektor.

18:5.5 (212.2) Ni kommer alla en gång att lära känna de tre Dagarnas Sentida som ansvarar för Ensa, er mindre sektor, eftersom ni måste passera genom deras händer på er väg inåt till träningsvärldarna i de större sektorerna. Under ert uppstigande till Uversa går ni endast genom en grupp av skolningssfärer i den mindre sektorn.

6. Dagarnas Förenade

18:6.1 (212.3) Treenighetspersonligheterna av ”Dagarnas” klass fungerar inte i administrativa sammanhang under nivån för superuniversernas styrelse. I de evolverande lokaluniverserna verkar de endast som rådgivare och vägledare. Dagarnas Förenade är en grupp förbindelsepersonligheter som har ackrediterats av Paradistreenigheten till dubbelhärskarna i lokaluniverserna. Varje organiserat och bebott lokaluniversum har tilldelats en av dessa rådgivare från Paradiset, som verkar som Treenighetens, och i vissa avseenden den Universelle Faderns, representant i den lokala skapelsen.

18:6.2 (212.4) Det existerar sjuhundratusen av dessa varelser, fast alla har inte blivit förordnade än. Reservkåren av Dagarnas Förenande fungerar i Paradiset som Universumanpassningens Suprema Råd.

18:6.3 (212.5) På ett speciellt sätt koordinerar dessa Treenighetens observatörer de administrativa aktiviteterna inom alla grenar av den universella regeringen, från aktiviteterna i lokaluniverserna upp genom sektorstyrelserna till aktiviteterna i superuniversumet, därav deras namn — Dagarnas Förenande. De framlägger en trefaldig rapport till sina överordnade: De rapporterar relevanta data av fysisk eller semiintellektuell natur till Dagarnas Sentida i sin mindre sektor; de rapporterar intellektuella och kvasiandliga händelser till Dagarnas Fulländade i sin större sektor; de rapporterar andliga och semiparadisiska angelägenheter till Dagarnas Forna i sitt superuniversums huvudstad.

18:6.4 (212.6) Eftersom de är varelser med treenighetsursprung kan de använda alla Paradisets strömkretsar för kommunikation mellan sig, och sålunda står de alltid i kontakt med varandra och med alla andra behövliga personligheter ända upp till de suprema råden i Paradiset.

18:6.5 (212.7) En Dagarnas Förenande är inte organiskt knuten till styrelsen för lokaluniversumet där han har sitt uppdrag. Undantaget sina uppgifter som observatör verkar han endast på anhållan av de lokala myndigheterna. Han är å tjänstens vägnar medlem av alla primära råd och viktiga sammankomster i den lokala skapelsen, men han deltar inte i den tekniska behandlingen av administrativa problem.

18:6.6 (213.1) När ett lokaluniversum är etablerat i ljus och liv umgås dess förhärligade varelser fritt med Dagarnas Förenande, som då fungerar i en utvidgad bemärkelse i ett sådant rike av evolutionär fulländning. Men han är fortfarande i första hand en Treenighetens ambassadör och en rådgivare från Paradiset.

18:6.7 (213.2) Ett lokaluniversum styrs direkt av en gudomlig Son med tvåfaldigt gudomsursprung, men han har ständigt vid sin sida en paradisbroder, en personlighet med treenighetsursprung. För den händelse att en Skaparson tillfälligt är frånvarande från högkvarteret i sitt lokaluniversum, låter de ställföreträdande härskarna sig till stor del vägledas i sina större beslut av råden från sin Dagarnas Förenande.

7. Dagarnas Trogna

18:7.1 (213.3) Dessa höga personligheter med treenighetsursprung är Paradisets rådgivare till härskarna i de hundra konstellationerna i varje lokaluniversum. Det finns sjuttio miljoner Dagarnas Trogna, och liksom Dagarnas Förenande är de inte alla i tjänst. Deras reservkår i Paradiset är den Rådgivande Kommissionen för Interuniversell Etik och Självstyrelse. Dagarnas Trogna roterar i tjänst enligt avgöranden i deras reservkårs suprema råd.

18:7.2 (213.4) Allt det som en Dagarnas Förenande är för en Skaparson i ett lokaluniversum, är Dagarnas Trogna för Vorondadeksönerna som styr konstellationerna i denna lokala skapelse. De är supremt hängivna och gudomligt trogna de konstellationers välgång som de blivit anvisade, därav deras namn — Dagarnas Trogna. De verkar endast som rådgivare; de tar aldrig del i administrativa aktiviteter om de inte blir ombedda därtill av konstellationens myndigheter. Inte heller befattar de sig direkt med utbildningsverksamheten för de uppstigande pilgrimerna på de arkitektoniska skolningssfärerna som omger högkvarteret i en konstellation. Alla sådana företag står under övervakning av Vorondadeksönerna.

18:7.3 (213.5) Alla Dagarnas Trogna som fungerar i ett lokaluniversums konstellationer hör till verksamhetsområdet för en Dagarnas Förenande och rapporterar direkt till honom. De har inget vittomfattande system för kommunikation sinsemellan, utan de har vanligen själva begränsat kontakten mellan sig till området för ett lokaluniversum. Varje Dagarnas Trogen i tjänst i Nebadon kan kommunicera, och gör det, med alla andra av sin klass som är i tjänst i detta lokaluniversum.

18:7.4 (213.6) Likt Dagarnas Förenande i ett universumhögkvarter upprätthåller Dagarnas Trogna sina personliga residens i konstellationernas huvudstäder skilt från de administrativa ledarnas i dessa världar. Deras boningar är verkligen anspråkslösa i jämförelse med de hem som konstellationernas Vorondadekhärskare har.

18:7.5 (213.7) Dagarnas Trogna är den sista länken i den långa administrativa och rådgivande kedja som sträcker sig från den Universelle Faderns heliga sfärer nära alltings centrum till de primära indelningarna av lokaluniverserna. Den regim som har treenighetsursprung slutar med konstellationerna; inga sådana rådgivare från Paradiset är permanent stationerade i de system som konstellationerna består av eller i de bebodda världarna. Dessa senare administrativa enheter hör helt till behörighetsområdet för varelser infödda i lokaluniverserna.

18:7.6 (213.8) [Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa]

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved