18 Kiri - Ülimad Kolmsusisiksused

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

18. Kiri

Ülimad Kolmsusisiksused

18:0.1 (207.1) KÕIK Ülimad Kolmsusisiksused on loodud täpselt piiritletud teenistuse jaoks. Jumalik Kolmsus on kavandanud nad teatavate eriliste ülesannete täitmiseks ning nad on pädevad teenima nii, et see kinnitab kasutatavate menetluste ja lõpliku andumuse täiuslikkust. Ülimate Kolmsusisiksuste klasse on seitse:

18:0.2 (207.2) 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused;

18:0.3 (207.3) 2. Päevilt Igavesed;

18:0.4 (207.4) 3. Päevilt Vanad;

18:0.5 (207.5) 4. Päevilt Täiuslikud;

18:0.6 (207.6) 5. Päevilt Uued;

18:0.7 (207.7) 6. Päevilt Ühtsed;

18:0.8 (207.8) 7. Päevilt Ustavad.

18:0.9 (207.9) Nende haldamise täiuslikkust esindavate olendite arv on kindel ja lõplik. Nende loomine on juba minevikusündmus ning enam neid ei isikustata.

18:0.10 (207.10) Kogu suuruniversumis esindavad need Ülimad Kolmsusisiksused Paradiisi-Kolmsuse halduspõhimõtteid — nad esindavad õiglust ja ongi Paradiisi-Kolmsuse täitevotsuseks. Nad moodustavad haldustäiuse rea, mille osad on omavahel seotud ning mis küünib Isa Paradiisi-sfääridest kohalike universumite keskusmaailmadesse ning neid universumeid moodustavate tähtkujude keskusmaailmadesse.

18:0.11 (207.11) Kõik Kolmsusest pärit olendid on loodud nii, et nad kõikides oma jumalikes omadustes väljendaksid Paradiisi täiuslikkust. Ainult kogemuse vallas on aja kulg tõhustanud nende varustatust kosmiliseks teenistuseks. Kolmsusest pärinevate olenditega ei ole mingit muret, et nad võiksid oma kohustused täitmata jätta, ei vähimatki vastuhakkamise riski. Nende olemus on jumalik ning pole teada, et nad oleksid kunagi oma isikliku käitumise jumalikult ja täiuslikult rajalt kõrvale kaldunud.

1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused

18:1.1 (207.12) Paradiisi-satelliitide sisimas ringluses tiirleb seitse maailma ning igaüht neist ülevatest maailmadest juhib kümnest Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladusest koosnev korpus. Nad pole loojad, vaid ülimad ja lõplikud haldajad. Nende seitsme vennaliku sfääri elu korraldamine on usaldatud täielikult selle seitsmekümnest ülimast suunajast koosneva korpuse kätte. Ehkki neid Paradiisile kõige lähemal paiknevat seitset püha sfääri juhendavad Kolmsuse järeltulijad, tuntakse seda maailmaderühma üldiselt kui Kõikse Isa isiklikku ringlust.

18:1.2 (208.1) Oma sfääride võrdväärsete ja ühendatud suunajatena toimides tegutsevad Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused kümneliikmelistes rühmades, kuid teatud kindlates vastutusvaldkondades toimivad nad ka individuaalselt. Iga sellise erilise maailma haldustöö on ära jagatud seitsme suurema osakonna vahel ning iga alajaotuse spetsialiseeritud tegutsemist juhib üks neist võrdväärsetest valitsejatest. Ülejäänud kolm toimivad nende seitsme suhtes kolmese Jumaluse isiklike esindajatena: üks neist esindab Isa, teine Poega ja kolmas Vaimu.

18:1.3 (208.2) Ehkki Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladusi iseloomustab kindel klassisarnasus, avaldub neis selgesti ka seitse tunnusjoont, mis on omased igale seitsmele rühmale. Kümnes ülimas Diviningtoni asjade suunajas peegeldub Kõikse Isa isiklik olemus ja iseloom ning sama kehtib kõigi seitsme sfääri kohta. Iga kümnest liikmest koosnev rühm meenutab seda Jumalust või Jumaluste liitu, kes nende maailma iseloomustab. Kümme Ascendingtoni valitsevat suunajat avaldavad Isa, Poja ja Vaimu ühendatud olemust.

18:1.4 (208.3) Isa seitsmes pühas maailmas asuvate kõrgete isiksuste tegevuse kohta tohin ma väga vähe ilmutada, sest nad on tõepoolest Ülimuslikkuse Saladused. Kõiksele Isale, Igavesele Pojale ning Lõpmatule Vaimule liginemisega ei seostu mingeid suvalisi piiravaid saladusi. Kõikide jumaliku täiuslikkuse saavutanute jaoks on Jumalused otsekui avatud raamat, kuid kõikide Ülimuslikkuse Saladusteni ei ole iialgi võimalik jõuda. Mitte kunagi ei suuda me täielikult tungida nendesse maailmadesse, kus on varjul Jumaluse ja loodud-olendite seitsmese rühmituse ühenduse isiksusesaladused.

18:1.5 (208.4) Et nende ülimate suunajate töös seostub Jumaluste lähedane ja isiklik ühendus universumiolendite mainitud seitsme põhirühmitusega — asugu need siis neis seitsmes erilises maailmas või toimigu ükskõik kus suuruniversumis —, siis on sobiv, et niisuguseid väga isiklikke suhteid ja ebatavalisi ühendusi hoitakse kui püha saladust. Isegi oma alamate loodud-olendite puhul austavad Paradiisi Loojad olendite õigust olla omaette ning nende isikupühadust. Ja see kehtib nii üksikisikute kui ka isiksusklasside kohta.

18:1.6 (208.5) Isegi universumis palju kätte võitnud olendite suhtes jäävad niisugused salajased maailmad lojaalsuse proovikiviks. Meil on lubatud täielikult ja isikuliselt tunda igavesi Jumalaid, takistusteta teada nende jumalikku ja täiuslikku iseloomu, ent meile ei ole antud lõpuni tungida kõikidesse Paradiisi Valitsejate isiklikesse suhetesse iga oma loodud-olendiga.

2. Päevilt Igavesed

18:2.1 (208.6) Igaüht Havona miljardist maailmast suunab üks Ülim Kolmsusisik. Neid valitsejaid tuntakse kui Päevilt Igavesi ning nende arv küünib täpselt ühe miljardini, üks iga Havona sfääri kohta. Nad pärinevad Paradiisi-Kolmsusest, ent nende nagu Ülimuslikkuse Saladustegi päritolu kohta ei leidu mitte mingeid ülestähendusi. Need kõikselt tarkade isade kaks rühma on igavesti valitsenud oma Paradiisi-Havona võrratute maailmade üle ning nad toimivad ilma rotatsiooni ehk ümberpaigutamiseta.

18:2.2 (208.7) Päevilt Igavesi võivad näha kõik nende maailmades asuvad tahteolendid. Nemad juhivad korrapäraselt toimuvaid üleplaneedilisi nõupidamisi. Nad külastavad perioodiliselt rotatsiooni korras seitsme superuniversumi keskussfääre. Nad on lähedases suguluses ja jumalikkuselt võrdsed Päevilt Vanadega, kes valvavad seitsme supervalitsuse saatuse üle. Kui Päevilt Igavene ei viibi oma sfääril, siis juhib tema maailma Kolmsuse Õpetaja-Poeg.

18:2.3 (209.1) Kui jätta kõrvale niisugused kindlad eluklassid nagu Havona põliselanikud ja keskse universumi muud elavad loodud-olendid, siis on kõik Päevilt Igavesed kujundanud oma vastava sfääri just nõnda, et see oleks täielikus vastavuses nende isiklike ideede ja ideaalidega. Nad käivad üksteise planeetidel vastastikku külas, aga nad ei kopeeri ega jäljenda, vaid on alati täiesti algupärased.

18:2.4 (209.2) Iga sfääri arhitektuur, looduslik kaunidus, morontiastruktuur ja vaimloodu on kordumatu ja ainulaadne. Iga maailm on igikestva ilu asupaik ega sarnane vähimalgi määral ühegi teise maailmaga kogu keskses universumis. Ja igaüks teist viibib oma teel läbi Havona sissepoole, Paradiisi suunas kas siis pikemat või lühemat aega kõigil neil kordumatutel ja põnevatel sfääridel. Teie maailmas on Paradiisist kõneldes loomulik kasutada sõna ülalpool, kuid tõusutee jumaliku sihi puhul oleks õigem tarvitada sõna seespool.

3. Päevilt Vanad

18:3.1 (209.3) Kui ajas surelikud lõpetavad oma ettevalmistuse kohaliku universumi keskust ümbritsevates koolitusmaailmades ning nad suunatakse edasi oma superuniversumi haridusfääridele, on nad oma vaimses arengus jõudnud selleni, et suudavad niisuguste arenenud maailmade kõrgeid vaimseid valitsejaid ning suunajaid — kaasa arvatud Päevilt Vanu — ära tunda ja nendega suhelda.

18:3.2 (209.4) Kõik Päevilt Vanad on põhiliselt identsed, neis avaldub Kolmsuse ühine iseloom ja ühendatud olemus. Neil on küll olemas individuaalsus ning nad on oma isiksuse poolest üksteisest erinevad, kuid nad ei erine omavahel niisugusel määral nagu Seitse Meistervaimu. Nad moodustavad seitsme omanäolise superuniversumi ühtse suunajaskonna, kusjuures iga superuniversum kujutab endast teistest selgelt eristuvat, omaette ja kordumatut loodut. Seitse Meistervaimu pole ei oma olemuselt ega omadustelt üksteise moodi, ent Päevilt Vanad, need superuniversumite isikulised valitsejad, on kõik Paradiisi-Kolmsuse ühetaolised ja ülitäiuslikud järeltulijad.

18:3.3 (209.5) Kõrgustes olevad Seitse Meistervaimu määravad igaüks ära oma superuniversumi olemuse, ent Päevilt Vanad dikteerivad nendesamade superuniversumite haldamise. Loovasse mitmekesisusse toovad nad halduslikku ühetaolisust ning tagavad terviku kooskõla — ja seda suuruniversumi seitsme segmentaalse rühmituse aluspõhja moodustavatele loovuserinevustele vaatamata.

18:3.4 (209.6) Kõik Päevilt Vanad kolmsustati ühekorraga. Nad kujutavad endast universumite universumi isiksuste registri algust ja siit nende nimigi: Päevilt Vanad. Kui te jõuate Paradiisi ja otsite kirjalikke ülestähendusi asjade alguse kohta, siis leiate, et isiksust käsitlevas osas on kõige esimeseks sissekandeks üksikasjalik jutustus nende kahekümne ühe Päevilt Vana kolmsustamisest.

18:3.5 (209.7) Need kõrged olendid valitsevad alati kolmeliikmeliste rühmadena. Leidub hulganisti niisuguseid tegevusfaase, kus nad toimivad üksikult, sealhulgas ka selliseid, kus võivad tegutseda ükskõik millised kaks neist kolmest, ent oma haldustöö kõrgemates sfäärides tuleb neil toimida ühiselt. Isikuna ei lahku nad kunagi oma asukohamaailmadest, aga seda pole neil tarviski, sest need maailmad kujutavad endast kaugele ulatuva peegelduvussüsteemi fookuspunkte superuniversumis.

18:3.6 (209.8) Iga Päevilt Vanade kolmiku isiklik asupaik on nende keskussfääri vaimses polaarsuspunktis. Selline sfäär jaotub seitsmekümneks haldussektoriks ning sel on seitsekümmend alajaotuslikku keskusmaailma, kus Päevilt Vanad aeg-ajalt asuvad.

18:3.7 (210.1) Oma jõu, mõjuvõimu ulatuse ning õigusemõistmise toimimispiiride poolest on Päevilt Vanad kogu aegruumilise loodu kõikidest otsestest valitsejatest kõige võimsamad ja vägevamad. Kogu hiiglaslikus universumite universumis kuulub ainuüksi neile võime langetada lõplik täidesaatev otsus tahteolendite elu igavese lõpetamise kohta. Ning superuniversumi ülima kohtu lõplike otsuste langetamisel peavad osalema kõik kolm Päevilt Vana.

18:3.8 (210.2) Kui jätta kõrvale Jumalused ja nende Paradiisi-kaaslased, siis on Päevilt Vanad kogu aegruumilises eksistentsis kõige täiuslikumad, mitmekülgsemad ja kõige heldemalt jumalike annetega varustatud valitsejad. Kahtlemata on nad superuniversumite ülimad valitsejad. Ent niisugust valitsemisõigust ei ole nad kogemuslikult ära teeninud ning sellepärast ongi Päevilt Vanade osaks määratud, et ükskord asub nende asemele Ülim Olend — kogemuslik suverään — ning neist saavad tema asemikud.

18:3.9 (210.3) Ülim Olend on kogemusliku teenimise läbi saavutamas suveräänsust seitsmes superuniversumis samal kombel, nagu Looja-Poeg teenib kogemuslikult ära suveräänsuse oma kohaliku universumi suhtes. Kuid praegusel, Ülima veel lõpulejõudmata evolutsiooni ajastul on Päevilt Vanad need, kelle käes on aja ja ruumi arenevate universumite kooskõlastatud ja täiuslik haldusjuhtimine. Ja kõiki Päevilt Vanade otsuseid ning korraldusi iseloomustab originaalne tarkus ja isikupärane algatusvõime.

4. Päevilt Täiuslikud

18:4.1 (210.4) Päevilt Täiuslikke on täpselt kakssada kümme ning nad juhivad iga superuniversumi kümne suursektori valitsusi. Nad kolmsustatigi nimelt selleks, et nad abistaksid superuniversumite suunajaid, ning nad valitsevad Päevilt Vanade vahetute ja isiklike asemikena.

18:4.2 (210.5) Iga suursektori keskusmaailma on määratud kolm Päevilt Täiuslikku, aga erinevalt Päevilt Vanadest ei ole nende puhul vaja, et kõik kolm oleksid pidevalt kohal. Aeg-ajalt võib keegi selle kolmiku liikmetest lahkuda, pidamaks oma valdkonna hüvangu asjus isiklikult nõu Päevilt Vanadega.

18:4.3 (210.6) Need suursektorite kolmühtsed valitsejad valdavad silmatorkavalt täiuslikult halduse üksikasju ja siit nende nimigi — Päevilt Täiuslikud. Kui tahame ära märkida nende vaimumaailma kuuluvate olendite nimesid, tekib meil raskusi nende nimede tõlkimisega teie keelde ning väga sageli on rahuldavat tõlget äärmiselt raske välja pakkuda. Meile ei meeldi kasutada niisuguseid meelevaldseid nimesid, mil poleks teie jaoks mitte mingit tähendust, ning seetõttu leiame sageli, et raske on valida sobivat, mis oleks teie jaoks arusaadav ning esindaks samal ajal mingil määral ka algupärast nime.

18:4.4 (210.7) Päevilt Täiuslike valitsuste juurde kuuluvad Jumalike Nõuandjate, Tarkuse Täiustajate ja Kõiksete Hindajate mõõduka suurusega korpused. Veelgi rohkem on Päevilt Täiuslike käsutuses Vägevaid Sõnumitoojaid, Kõrgeaulisi ning Nime ja Numbrita Olendeid. Ent suuremate sektorite asjades teevad palju igapäevast tööd ära Taevased Valvurid ja Kõrgete Poegade Abilised. Neisse kahte rühma kuuluvad kas Paradiisi-Havona isiksuste või siis kirgastunud surelike lõpetanute kolmsustatud järeltulijad. Mõningaid neist, kes kuuluvad kolmsustatud loodud-olendite kahte klassi, kolmsustavad Paradiisi Jumalused uuesti ning seejärel saadetakse nad superuniversumite valitsuste juurde, haldustööle appi.

18:4.5 (211.1) Suurem osa Taevasi Valvureid ning Kõrgete Poegade Abilisi määratakse suur- ja väikesektorite teenistusse, kuid Kolmsustatud Kaitsjad (Kolmsusest hõlmatud seeravid ja keskteelised) on kohtuametnikud kõigis kolmes jaotuses, mis toimivad Päevilt Vanade, Päevilt Täiuslike ning Päevilt Uute kohtutes. Kolmsustatud Saadikuid (Poja või Vaimuga ühtesulanud olemusega Kolmsusest hõlmatud tõususurelikke) võib igas superuniversumis kohata kõikjal, enamik neist aga on väikesektorite teenistuses.

18:4.6 (211.2) Enne seitsme superuniversumi valitsemisskeemi lõplikku väljakujunemist tegid tegelikult kõik nende valitsuste mitmesuguste osakondade haldurid (välja arvatud Päevilt Vanad) täiusliku Havona universumi eri maailmades Päevilt Igaveste käe all läbi eri pikkusega väljaõppeaja. Päevilt Igavesed koolitasid välja ka hilisemaid kolmsustatud olendeid, enne kui need Päevilt Vanade, Päevilt Täiuslike ja Päevilt Uute teenistusse suunati. Kõik nad on karastatud, läbiproovitud ning kogenud haldurid.

18:4.7 (211.3) Kui te oma väikesektori maailmades viibimise järel Splandoni keskusse jõuate, siis kohtute üsna pea Päevilt Täiuslikega, sest need ülevad valitsejad on tihedalt seotud suursektori seitsmekümne maailmaga, mis on ette nähtud tõusvate ajalike olendite kõrgemaks koolitamiseks. Päevilt Täiuslikud võtavad suursektori koolide tõusvatelt lõpetajatelt isiklikult vastu nende rühmavanded.

18:4.8 (211.4) Suursektori keskust ümbritsevates maailmades teevad aja palverändurid eeskätt intellektuaalset laadi tööd — vastandina rohkem füüsilise ja materiaalse iseloomuga koolitusele väikesektori seitsmel koolitussfääril ning vaimsetele ettevõtmistele superuniversumi keskuse neljasaja üheksakümnes ülikoolimaailmas.

18:4.9 (211.5) Kuigi te olete registreeritud ainult Splandonis, suursektoris, mis hõlmab selle kohaliku universumi, kust te pärinete, tuleb teil läbida meie superuniversumi kõik kümme suuremat alajaotust. Enne Uversale jõudmist kohtute te kõigi kolmekümne Orvontoni Päevilt Täiuslikuga.

5. Päevilt Uued

18:5.1 (211.6) Superuniversumite ülimate suunajate seas on Päevilt Uued kõige nooremad: kolmeliikmeliste rühmadena juhivad nad väikesektorite tegemisi. Olemuse poolest on nad võrdväärsed Päevilt Täiuslikega, halduslikult aga alluvad neile. Neid isikuliselt kirgastunud ja jumalikul moel tegusaid Kolmsus-isiksusi on täpselt kakskümmend üks tuhat. Nad kõik loodi ühekorraga ning koos tegid nad Päevilt Igaveste juhtimisel läbi ka oma väljaõppe Havonas.

18:5.2 (211.7) Päevilt Uutel on oma kaaslaste ja abiliste kogu, mis sarnaneb Päevilt Täiuslike omaga. Lisaks on nende teenistusse määratud tohutu hulk mitmesugustesse alamatesse klassidesse kuuluvaid taevaseid olendeid. Väikesektorite haldamisel kasutavad nad ohtrasti seal asuvate tõususurelike, mitmesuguste hea tahte kolooniate isikkonna ning paljude Lõpmatust Vaimust pärinevate rühmade abi.

18:5.3 (211.8) Väikesektorite valitsused on suures osas hõivatud superuniversumite ulatuslike füüsiliste probleemidega, ent mitte ainult nendega. Väikesektorite sfäärid on Füüsiliste Meisterjuhtijate keskusteks. Tõususurelikud teevad neis maailmades uurin guid ja sooritavad katseid, mis seostuvad Ülimate Võimsuskeskuste kolmanda klassi ja Füüsiliste Meisterjuhtide kõigi seitsme klassi tegevuse tundmaõppimisega.

18:5.4 (212.1) Et väikesektori valitsus on nii suuresti tegev füüsiliste probleemidega, viibivad selle kolm Päevilt Uut harva kõik korraga keskussfääril. Suurema osa ajast on üks neist kolmest ära, kas siis juhendava suursektori Päevilt Täiuslikega nõu pidamas või esindamas Päevilt Vanu kõrgete kolmsuslikku päritolu olendite kokkutulekutel Paradiisis. Päevilt Vanu esindavad nad Paradiisis toimuvatel kõrgetel nõupidamistel vaheldumisi Päevilt Täiuslikega. Samal ajal võib teine Päevilt Uus viibida inspektsioonireisil oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate kohalike universumite keskusmaailmades. Ent alati jääb vähemalt üks neist valitsejatest väikesektori keskusesse oma teenistuskohuseid täitma.

18:5.5 (212.2) Kõik te õpite kunagi tundma neid kolme Päevilt Uut, kes juhivad teie väikesektorit Ensat, sest oma teel sissepoole, suursektorite koolitusmaailmadesse, tuleb teil nende käe alt läbi käia. Uversasse tõustes läbite te ainult ühe rühma väikesektorite koolitussfääridest.

6. Päevilt Ühtsed

18:6.1 (212.3) Halduslikult ei tegutse „Päevilt”-klassi kuuluvad Kolmsusisiksused madalamal kui superuniversumite valitsuste tasandil. Arenevates kohalikes universumites toimivad nad pelgalt konsultantide ja nõuandjatena. Päevilt Ühtsed kujutavad endast sidepidajaisiksuste rühma, keda Paradiisi-Kolmsus on volitanud tegutsema kohalike universumite kaheste valitsejate juures. Iga korrastatud ja asustatud kohaliku universumi juurde on kinnistatud üks neist Paradiisi-nõunikest, kes on kohaliku loodu suhtes tegev Kolmsuse, aga mõnes suhtes ka Kõikse Isa esindajana.

18:6.2 (212.4) Eksisteerib seitsesada tuhat niisugust olendit, ehkki kõigile neile ei ole veel suunamist antud. Päevilt Ühtsete varukorpus toimib Paradiisis Universumikorralduse Kõrgeima Nõukoguna.

18:6.3 (212.5) Erilisel moel kooskõlastavad need Kolmsuse vaatlejad universumivalitsuste kõikide harude haldustegevust alates kohalike universumite valitsustest läbi sektorivalitsuste kuni superuniversumite omadeni välja. Siit nende nimigi, Päevilt Ühtsed. Endast kõrgemal seisjatele esitavad nad kolmesuguseid ettekandeid: olulisest füüsilise ja poolintellektuaalse iseloomuga andmestikust teavitavad nad oma väikesektori Päevilt Uusi, intellektuaalsetest ja poolvaimsetest sündmustest oma suursektori Päevilt Täiuslikke ja vaimsetest ning poolparadiislikest asjadest oma superuniversumi keskuses asuvaid Päevilt Vanu.

18:6.4 (212.6) Et tegu on Kolmsus-päritolu olenditega, seisavad sidepidamiseks nende käsutuses kõik Paradiisi ringlused ja nii ongi nad pidevas ühenduses nii omavahel kui ka kõikide teiste vajalike isiksustega kuni Paradiisi kõrgemate nõukogudeni välja.

18:6.5 (212.7) Mitte ükski Päevilt Ühtne ei ole orgaaniliselt seotud selle kohaliku universumi valitsusega, kuhu ta on suunatud. Lisaks oma vaatlejakohustustele tegutseb ta ainult kohalike võimude palvel. Oma ameti poolest kuulub ta kohaliku loodu kõikidesse esimese astme nõukogudesse ja igasse tähtsasse konklaavi, aga ei osale haldusküsimuste tehnilist laadi arutelul.

18:6.6 (213.1) Kui kohalik universum on stabiliseerunud valgusesse ja ellu, siis suhtlevad selle kirgastunud olendid takistamatult Päevilt Ühtsega, kelle toimimispädevus niisuguses arenevas täiuse maailmas avardub. Ent ikkagi jäävad nad eeskätt Kolmsuse saadikuteks ning Paradiisi konsultantideks.

18:6.7 (213.2) Vahetult valitseb kohaliku universumi üle jumalik, kahest Jumalusest pärinev Poeg, aga ikka seisab tema kõrval Paradiisi-vend, Kolmsusest pärinev isiksus. Kui Looja-Poeg peaks oma kohaliku universumi keskusest ajutiselt eemal viibima, saavad asemikud olulisemate otsuste langetamisel tõhusat abi oma Päevilt Ühtsete nõukogult.

7. Päevilt Ustavad

18:7.1 (213.3) Need kõrged Kolmsus-päritolu isiksused on iga kohaliku universumi saja tähtkuju valitsejate paradiislikud nõuandjad. Päevilt Ustavaid on seitsekümmend miljonit, ent nagu Päevilt Ühtsedki, ei viibi nad kõik teenistusülesannete täitmisel. Nende Paradiisi varukorpus kujutab endast Universumitevahelist Eetika ja Omavalitsuse Konsultatsioonikomisjoni. Päevilt Ustavate teenistuskäik on allutatud rotatsioonile vastavalt nende varukorpuse kõrgeima nõukogu otsustele.

18:7.2 (213.4) Kõike seda, mida kohaliku universumi Looja-Poja jaoks märgib Päevilt Ühtne, tähendavad Päevilt Ustavad Vorondadek-Poegadele, kes valitsevad kohaliku loodu tähtkujude üle. Nad on ülimalt andunud ja jumalikult ustavad nende tähtkujude hüveolule, kuhu nad on määratud, ning siit ka nimi — Päevilt Ustavad. Nad tegutsevad ainult konsultantidena ega osale kunagi haldustegevuses muidu, kui ainult tähtkujude valitsuste vastava kutse peale. Ka pole nad otseselt seotud haridusliku hoolekandega tõusvate palverändurite eest tähtkuju keskust ümbritsevatel arhitektuursetel koolitussfääridel. Kõiki neid ettevõtmisi juhendavad Vorondadek-Pojad.

18:7.3 (213.5) Kõik mõne kohaliku universumi tähtkujudes tegutsevad Päevilt Ustavad kuuluvad tolle universumi Päevilt Ühtse jurisdiktsiooni alla ning esitavad oma ettekanded otse temale. Neil puudub ulatuslikum sidepidamissüsteem ja harilikult piirduvad nad omavahelise sidega kohaliku universumi piires. Ükskõik missugune Nebadonis oma teenistuskohuseid täitev Päevilt Ustav suudab ühendusse astuda kõikide teiste selles kohalikus universumis teenivate oma klassi olenditega, ning seda ta teebki.

18:7.4 (213.6) Päevilt Ustavate kodud asuvad tähtkujude keskusmaailmades nagu Päevilt Ühtsete omad universumite keskustes. Päevilt Ustavad elavad niisuguseid maailmu haldavatest suunajatest lahus ning Vorondadek-valitsejate kodudega võrreldes on Päevilt Ustavate asupaigad tõepoolest tagasihoidlikud.

18:7.5 (213.7) Päevilt Ustavad on kõige viimaseks lüliks tolles pikas haldurite ja konsultantide ahelas, mis ulatub Kõikse Isa pühadest sfääridest, kõikide asjade keskme kohalolekust kuni kohalike universumite esmaste jaotusteni välja. Kolmsusest johtuv valitsemissüsteem lõpeb tähtkujude tasandil ning ükski niisugune Paradiisi-nõuandja ei viibi pidevalt ei tähtkujude osissüsteemides ega asustatud maailmades. Viimati mainitud haldusüksused kuuluvad täielikult kohalike universumite olendite võimupiiridesse.

18:7.6 (213.8) [Esitanud Uversa Jumalik Nõuandja.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.