Przekaz 18, Najwyższe Osobowości Trójcy

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 18

Najwyższe Osobowości Trójcy

18:0.1 (207.1) WSZYSTKIE Najwyższe Osobowości Trójcy zostały stworzone do określonych zadań. Boska Trójca przeznaczyła je do pełnienia pewnych, określonych obowiązków i są one przygotowane do ich wykonywania z metodyczną dokładnością i najwyższym oddaniem. Istnieje siedem klas Najwyższych Osobowości Trójcy:

18:0.2 (207.2) 1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości.

18:0.3 (207.3) 2. Wieczni Czasu.

18:0.4 (207.4) 3. Pradawni Czasu.

18:0.5 (207.5) 4. Doskonalący Czasu.

18:0.6 (207.6) 5. Niedawni Czasu.

18:0.7 (207.7) 6. Jednoczący Czasu.

18:0.8 (207.8) 7. Wierni Czasu.

18:0.9 (207.9) Liczba tych istot, doskonałych administratorów, jest określona i skończona. Ich stworzenie to zdarzenie przeszłe; nie uosabia się ich więcej.

18:0.10 (207.10) Najwyższe Osobowości Trójcy reprezentują administracyjną linię postępowania Rajskiej Trójcy w całym wielkim wszechświecie; reprezentują sprawiedliwość i sądem wykonawczym Rajskiej Trójcy. Tworzą one wzajemnie powiązaną linię doskonałości administracyjnej, rozciągającą się od rajskich sfer Ojca do światów zarządu wszechświatów lokalnych i stolic ich konstelacji składowych.

18:0.11 (207.11) Wszystkie, pochodzące od Trójcy istoty, są stworzone z rajską doskonałością we wszystkich ich boskich atrybutach. Tylko w domenach doświadczenia upływający czas dodaje im rynsztunku dla ich kosmicznej służby. Nigdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa odstępstwa czy ryzyka buntu u istot pochodzących od Trójcy. Są esencją boskości i nigdy nie słyszano, aby zeszły ze swojej boskiej i doskonałej drogi osobistego postępowania.

1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości

18:1.1 (207.12) Na najbardziej wewnętrznej orbicie rajskich satelitów krąży siedem światów a każdemu z tych podniosłych światów przewodniczy korpus dziesięciu Utrójcowionych Tajemnic Najwyższości. Nie są oni stwórcami, ale najwyższymi i najlepszymi administratorami. Prowadzenie spraw owych siedmiu bratnich sfer powierzone jest całkowicie temu korpusowi, złożonemu z siedemdziesięciu najwyższych dyrektorów. Chociaż potomstwo Trójcy nadzoruje te siedem świętych sfer Raju, owa grupa światów znana jest powszechnie jako osobista orbita Ojca Wszechświatowego.

18:1.2 (208.1) Utrójcowione Tajemnice Najwyższości działają w grupach po dziesięć, jako partnerzy i łączni szefowie swych indywidualnych sfer, ale w specyficznych zakresach obowiązków funkcjonują też pojedynczo. Działalność każdego z tych światów specjalnych podzielona jest na siedem głównych sekcji, a jeden z owych partnerskich władców przewodniczy każdej sekcji o specjalistycznym zakresie działania. Pozostająca trójka działa jako osobiści reprezentanci Bóstwa trójjednego w stosunku do pozostałych siedmiu, jeden reprezentuje Ojca, jeden Syna a jeden Ducha.

18:1.3 (208.2) Chociaż Utrójcowione Tajemnice Najwyższości charakteryzują się wyraźnym podobieństwem w swej klasie istot, przejawiają one także siedem odmiennych grup cech charakterystycznych. Dziesięciu najwyższych dyrektorów Diviningtonu odzwierciedla osobisty charakter i naturę Ojca Wszechświatowego i tak samo jest na każdej z tych siedmiu sfer. Każda dziesiątka podobna jest do Bóstwa czy związku Bóstwa, charakterystycznego dla ich domeny. Dziesięciu dyrektorów, rządzących Ascendingtonem, odzwierciedla wspólną naturę Ojca, Syna i Ducha.

18:1.4 (208.3) Niewiele mogę ujawnić odnośnie pracy tych wysokich osobowości z siedmiu świętych światów Ojca, jako że są oni naprawdę Tajemnicami Najwyższości. Nie ma arbitralnych tajemnic, związanych z dostępem do Ojca Wszechświatowego, Wiecznego Syna czy Nieskończonego Ducha. Bóstwa są otwartą księgą dla wszystkich, którzy osiągną boską doskonałość, ale wszystkich Tajemnic Najwyższości nigdy się w pełni nie pozna. Nigdy nie będziemy mogli przeniknąć w pełni domeny, obejmującej tajemnice osobowości Bóstwa, związane z siedmiorakim zgrupowaniem istot stworzonych.

18:1.5 (208.4) Skoro praca tych najwyższych dyrektorów związana jest z bliskimi i osobistymi kontaktami Bóstw z siedmioma podstawowymi grupami istot wszechświatowych, jak są one osiedlone na siedmiu światach specjalnych, czy jak działają w całym wielkim wszechświecie, właściwe będzie, aby te bardzo osobiste stosunki i niezwykłe kontakty pozostały uświęconą tajemnicą. Rajscy Stwórcy szanują prywatność i świętość nawet niższych istot stworzonych. Odnosi się to zarówno do jednostek jak i do różnych klas osobowości.

18:1.6 (208.5) Nawet dla tych istot, które daleko zaszły we wszechświecie, te święte światy zawsze pozostają sprawdzianem lojalności. Dane jest nam znać szczegółowo i osobiście wiecznych Bogów, dobrze znamy ich charaktery boskości i doskonałości, ale nie jest nam dane przeniknąć w pełni całości osobistych związków Rajskich Władców ze wszystkimi istotami przez nich stworzonymi.

2. Wieczni Czasu

18:2.1 (208.6) Każdy z miliarda światów Havony kierowany jest przez Najwyższą Osobowość Trójcy. Władcy ci zwani są Wiecznymi Czasu a jest ich dokładnie miliard, po jednym dla każdej sfery Havony. Są potomstwem Rajskiej Trójcy, ale podobnie jak u Tajemnic Najwyższości, nie ma zapisu odnośnie ich powstania. Te dwie grupy wszechmądrych ojców zawsze kierowały swymi doskonałymi światami systemu Raj-Havona, funkcjonując bez rotacji czy zmiany przydziału.

18:2.2 (208.7) Wieczni Czasu są widzialni dla wszystkich istot obdarzonych wolą, zamieszkujących ich domeny. Przewodniczą oni regularnym zgromadzeniom planetarnym. Okresowo i rotacyjnie odwiedzają sfery zarządu siedmiu superwszechświatów. Są blisko spokrewnieni z Pradawnymi Czasu, którzy przewodzą przeznaczeniom siedmiu superrządów i równi są z nimi w boskości. Kiedy Wiecznego Czasu nie ma na jego sferze, świat taki kierowany jest przez Nauczyciela-Syna Trójcy.

18:2.3 (209.1) Wieczni Czasu, zamieszkujący poszczególne sfery, ukształtowali je całkowicie zgodnie ze swymi własnymi, osobistymi ideami oraz ideałami, za wyjątkiem stałych porządków życia, takich jak mieszkańcy Havony i inne istoty żywe wszechświata centralnego. Odwiedzają oni nawzajem swoje planety, ale niczego nie kopiują ani nie naśladują, zawsze pozostają całkowicie oryginalni.

18:2.4 (209.2) Architektura, ozdoby naturalne, struktury morontialne i kreacje duchowe są niepowtarzalne i unikalne na każdej sferze. Każdy z tych światów jest miejscem wiecznotrwałego piękna i zupełnie nie jest podobny do żadnego innego świata we wszechświecie centralnym. I każdy z was pobędzie dłużej czy krócej na każdej z tych unikalnych i pasjonujących sfer, podczas waszej drogi do wewnątrz, przez Havonę do Raju. Na waszym świecie mówi się naturalnie o Raju, jako położonym w górze, ale właściwiej byłoby odnosić się do tego, boskiego celu wznoszenia się, jako do leżącego wewnątrz.

3. Pradawni Czasu

18:3.1 (209.3) Kiedy śmiertelnicy czasu zostają absolwentami światów szkoleniowych, otaczających zarządy wszechświatów lokalnych i awansują do sfer edukacyjnych swego superwszechświata, ich rozwój duchowy osiąga taki poziom, że potrafią rozpoznać wysokich duchowych władców i szefów tych zaawansowanych domen i porozumiewać się z nimi, z Pradawnymi Czasu włącznie.

18:3.2 (209.4) Pradawni Czasu są zasadniczo identyczni; przejawiają łączny charakter i jednolitą naturę Trójcy. Posiadają indywidualność i są odmienni osobowo, ale nie różnią się między sobą tak, jak Siedem Duchów Nadrzędnych. Zapewniają jednolite kierownictwo zróżnicowanym skądinąd superwszechświatom, z których każdy jest kreacją odrębną, oddzieloną i unikalną. Siedem Duchów Nadrzędnych jest zróżnicowanych w swej naturze i własnościach, ale Pradawni Czasu, indywidualni władcy superwszechświatów, są całkowicie jednorodnym i superdoskonałym potomstwem Rajskiej Trójcy.

18:3.3 (209.5) Siedem Duchów Nadrzędnych na wysokości określa naturę ich poszczególnych superwszechświatów, ale Pradawni Czasu narzucają tym superwszechświatom administrację. Nakładają administracyjną jednolitość na stwórczą różnorodność i zabezpieczają harmonię całości w obliczu podłoża stwórczych różnic siedmiosegmentowej kombinacji wielkiego wszechświata.

18:3.4 (209.6) Wszyscy Pradawni Czasu utrójcowieni zostali w tym samym czasie. Reprezentują oni początek zapisów dotyczących osobowości we wszechświecie wszechświatów, stąd ich nazwa – Pradawni Czasu. Kiedy dotrzecie do Raju i przejrzycie zapisy początków rzeczy, zauważycie, że pierwszy wpis, jaki pojawia się w sekcji osobowej, jest relacją o utrójcowieniu tych dwudziestu jeden Pradawnych Czasu.

18:3.5 (209.7) Te wysokie istoty zawsze rządzą w grupach, po trzech. Jest wiele stadiów działalności, w których pracują jako jednostki, oraz innych, w których może działać dowolna ich dwójka, ale w wyższych domenach ich administracji muszą działać wszyscy razem. Nigdy nie opuszczają osobiście światów swego zamieszkania, nie muszą jednak tego robić, skoro te światy są wszechświatowymi punktami ogniskującymi rozległego systemu odzwierciedlania.

18:3.6 (209.8) Osobiste miejsca zamieszkania każdej trójki Pradawnych Czasu zlokalizowane są w punkcie duchowej polaryzacji ich sfery zarządu. Sfera taka jest podzielona na siedemdziesiąt sektorów administracyjnych i posiada siedemdziesiąt stolic oddziałowych, w których Pradawni Czasu okresowo przebywają.

18:3.7 (210.1) W swej mocy, zakresie władzy i rozciągłości jurysdykcji, Pradawni Czasu są najpotężniejsi i najwyżsi ze wszystkich bezpośrednich władców kreacji czasu-przestrzeni. W całym rozległym wszechświecie wszechświatów, tylko oni są obdarzeni wysokimi uprawnieniami ostatecznego sądu wykonawczego, gdy idzie o wieczną likwidację istot obdarzonych wolą. I wszyscy trzej Pradawni Czasu muszą brać udział w ostatecznym wyrokowaniu najwyższego trybunału superwszechświata.

18:3.8 (210.2) Oprócz Bóstw i ich rajskich towarzyszy, Pradawni Czasu są najdoskonalszymi, najbardziej wszechstronnymi i najlepiej bosko wyposażonymi władcami w całej czasowo-przestrzennej egzystencji. Najwyraźniej są oni najwyższymi władcami superwszechświatów, ale nie zdobyli tego prawa do władania empirycznie, dlatego też kiedyś zastąpi ich Istota Najwyższa, władca empiryczny, którego namiestnikami niewątpliwie zostaną.

18:3.9 (210.3) Istota Najwyższa zdobywa władzę nad siedmioma superwszechświatami dzięki służbie empirycznej, tak jak Syn Stwórca empirycznie zdobywa władzę w swoim wszechświecie lokalnym. Jednak w obecnej epoce nieukończonej ewolucji Najwyższego, Pradawni Czasu sprawują skoordynowaną i doskonałą, administracyjną kontrolę nadrzędną rozwijających się wszechświatów czasu i przestrzeni. I oryginalna mądrość oraz indywidualna inicjatywa charakteryzują wszystkie rozporządzenia i orzeczenia Pradawnych Czasu.

4. Doskonalący Czasu

18:4.1 (210.4) Jest tylko dwustu dziesięciu Doskonalących Czasu a kierują oni rządami dziesięciu większych sektorów każdego superwszechświata. Zostali utrójcowieni do tej specjalnej pracy, do pomocy władcom superwszechświatów i rządzą jako bezpośredni, osobiści namiestnicy Pradawnych Czasu.

18:4.2 (210.5) Do każdej stolicy większego sektora przydzielonych jest trzech Doskonalących Czasu, jednak w odróżnieniu od Pradawnych Czasu, nie ma potrzeby, aby wszyscy trzej przebywali tam cały czas. Od czasu do czasu jeden z tej trójki może być nieobecny, gdy odbywa osobistą naradę z Pradawnymi Czasu w sprawie dobra jego domeny.

18:4.3 (210.6) Ci potrójni władcy większych sektorów z wyjątkową doskonałością wypracowują szczegóły administracyjne, stąd ich nazwa – Doskonalący Czasu. Gdy zapisujemy nazwy tych istot ze świata duchowego, mamy problemy z ich tłumaczeniem na wasz język i bardzo często trudno jest uzyskać zadowalające tłumaczenie. Nie chcemy używać określeń arbitralnych, które dla was mogą nic nie znaczyć, stąd często mamy trudności z wybraniem odpowiedniej nazwy, takiej, która będzie dla was jasna a jednocześnie będzie w pewnym sensie odzwierciedlać oryginał.

18:4.4 (210.7) Doskonalący Czasu mają przydzielony do swych rządów średnich rozmiarów korpus Niebiańskich Radców, Perfektorów Mądrości i Wszechświatowych Cenzorów. Mają jeszcze większą ilość Możnych Posłańców, Posiadających Wysokie Uprawnienia i Nieposiadających Imienia i Numeru. Jednak większość rutynowej pracy większych sektorów prowadzona jest przez Niebiańskich Opiekunów i Asystentów Wysokiego Syna. Te dwie grupy wybierane są spośród utrójcowionego potomstwa, zarówno osobowości Raju-Havony jak i gloryfikowanych śmiertelników-finalistów. Niektóre z tych dwóch klas istot, utrójcowionych przez stworzonych, są utrójcowiane ponownie przez Rajskie Bóstwa, a potem wysyłane jako pomoc administracyjna dla rządów superwszechświatów.

18:4.5 (211.1) Większość Niebiańskich Opiekunów i Asystentów Wysokiego Syna przydzielona jest do służby w większych i mniejszych sektorach, ale Utrójcowieni Kuratorzy (Trójcą objęci serafini i pośredni) są urzędnikami sądów wszystkich trzech sekcji i funkcjonują w trybunałach Pradawnych Czasu, Doskonalących Czasu i Niedawnych Czasu. Utrójcowionych Ambasadorów (Trójcą objętych, wznoszących się śmiertelników, z gatunku zespolonego z Synem czy Duchem) spotyka się wszędzie we wszechświecie, ale większość z nich służy w mniejszych sektorach.

18:4.6 (211.2) Zanim systemy rządowe siedmiu superwszechświatów ukształtowały się w pełni, praktycznie wszyscy administratorzy rozmaitych sekcji tych rządów, za wyjątkiem Pradawnych Czasu, służyli jako praktykanci, ze zróżnicowanym czasem trwania praktyki, na różnych światach doskonałego wszechświata Havony, pod kierownictwem Wiecznych Czasu. Te utrójcowione potem istoty przeszły ponadto okres szkolenia pod kierunkiem Wiecznych Czasu, zanim zostały przydzielone do służby Pradawnych Czasu, Doskonalących Czasu i Niedawnych Czasu. Są one wszystkie wytrawnymi, wypróbowanymi i doświadczonymi administratorami.

18:4.7 (211.3) Gdy po pobycie na światach waszego mniejszego sektora, awansujecie do zarządu Splandonu, wcześnie ujrzycie Doskonalących Czasu, gdyż ci wysocy władcy są blisko związani z tymi siedemdziesięcioma światami większych sektorów, które zajmują się zaawansowanym szkoleniem wznoszących się istot czasu. Doskonalący Czasu osobiście przyjmują grupowe przysięgi od wznoszących się absolwentów szkół większych sektorów.

18:4.8 (211.4) Praca pielgrzymów czasu na światach otaczających zarząd większego sektora jest głównie natury intelektualnej, w odróżnieniu od bardziej fizycznego i materialnego charakteru szkolenia na siedmiu sferach edukacyjnych mniejszego sektora i od zadań duchowych, realizowanych na czterystu dziewięćdziesięciu uniwersyteckich światach zarządu superwszechświata.

18:4.9 (211.5) Choć zapisani jesteście tylko w rejestrze większego sektora, Splandonu, który obejmuje ten wszechświat lokalny, skąd pochodzicie, będziecie musieli przejść każdą z dziesięciu głównych sekcji waszego superwszechświata. Zanim dotrzecie do Uversy, zobaczycie wszystkich trzydziestu Doskonalących Czasu z Orvontonu.

5. Niedawni Czasu

18:5.1 (211.6) Niedawni Czasu są najmłodsi spośród najwyższych władców superwszechświatów; w grupach po trzech kierują sprawami mniejszych sektorów. W swej naturze są partnerami Doskonalących Czasu, ale we władzy administracyjnej im podlegają. Jest dokładnie dwadzieścia jeden tysięcy tych wspaniałych osobowo, jak i bosko efektywnych osobowości Trójcy. Byli oni stworzeni równocześnie i razem przeszli szkolenie Havony, pod kierunkiem Wiecznych Czasu.

18:5.2 (211.7) Niedawni Czasu posiadają korpus współpracowników i asystentów, podobny do tego, jaki mają Doskonalący Czasu. Dodatkowo mają oni przydzieloną ogromną liczbę różnych, niższych klas istot niebiańskich. W administracji mniejszych sektorów wykorzystują oni sporą liczbę przebywających w tych sektorach wznoszących się śmiertelników, personel różnych kolonii kurtuazyjnych oraz różne grupy istot pochodzących od Nieskończonego Ducha.

18:5.3 (211.8) Rządy mniejszych sektorów interesują się w znacznym stopniu, chociaż nie tylko, ważnymi problemami materialnymi superwszechświatów. Sfery mniejszych sektorów są zarządami Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych. Na tych właśnie światach wznoszący się śmiertelnicy prowadzą studia i eksperymenty, mające do czynienia z funkcjonowaniem Najwyższych Centrów Mocy trzeciej klasy i wszystkich siedmiu klas Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych.

18:5.4 (212.1) Ponieważ rząd mniejszego sektora tak intensywnie koncentruje się na problemach fizycznych, jego trzej Niedawni Czasu rzadko są razem na sferze stołecznej. Przeważnie jednego z nich nie ma, kiedy omawia zagadnienia z Doskonalącymi Czasu z większego, nadzorującego sektora albo jest nieobecny, gdy reprezentuje Pradawnych Czasu na rajskich zgromadzeniach wysokich, od Trójcy pochodzących istot. Zamieniają się oni z Doskonalącymi Czasu w reprezentowaniu Pradawnych Czasu na najwyższych radach w Raju. W międzyczasie inny Niedawny Czasu może być nieobecny, ponieważ jako inspektor objeżdża światy zarządu wszechświatów lokalnych, podległych jego jurysdykcji. Ale co najmniej jeden z tych władców zawsze pozostaje na służbie, w zarządzie mniejszego sektora.

18:5.5 (212.2) Kiedyś wszyscy poznacie trzech Niedawnych Czasu, odpowiedzialnych za wasz mniejszy sektor, Ensę, skoro musicie przejść przez ich ręce, gdy idziecie do wewnątrz, do światów szkoleniowych większych sektorów. Kiedy wznosicie się do Uversy, przejdziecie tylko jedną grupę sfer szkoleniowych mniejszych sektorów.

6. Jednoczący Czasu

18:6.1 (212.3) Osobowości Trójcy klasy „Czasu” nie działają na stanowiskach administracyjnych poniżej poziomu rządów superwszechświata. W rozwijających się wszechświatach lokalnych działają oni jako doradcy i konsultanci. Jednoczący Czasu są grupą osobowości łącznikowych, przydzielonych przez Rajską Trójcę podwójnym władcom wszechświatów lokalnych. Każdy zorganizowany i zamieszkały wszechświat lokalny ma przydzielonego jednego z tych rajskich doradców, który działa dla kreacji lokalnej jako reprezentant Trójcy, a w pewnych aspektach, Ojca Wszechświatowego.

18:6.2 (212.4) Istnieje siedemset tysięcy tych istot, choć nie wszystkie mają swój przydział. Korpus rezerwowy Jednoczących Czasu działa w Raju jako Najwyższa Rada Regulacyjna Wszechświata.

18:6.3 (212.5) Ci obserwatorzy Trójcy w specyficzny sposób koordynują funkcje administracyjne wszystkich gałęzi rządu wszechświatowego, od wszechświatów lokalnych w górę, przez rządy sektorów, do superwszechświata – stąd ich nazwa – Jednoczący Czasu. Sporządzają oni trojakie raporty dla swych przełożonych. Informują Niedawnych Czasu, z mniejszego sektora, o sprawach natury fizycznej i częściowo intelektualnej; Doskonalących Czasu, z większego sektora, informują o wydarzeniach intelektualnych i częściowo duchowych; Pradawnych Czasu, w stolicy superwszechświata, informują o zagadnieniach duchowych i częściowo rajskich.

18:6.4 (212.6) Ponieważ są istotami pochodzącymi od Trójcy, wszystkie obwody Raju są dla nich dostępne, aby się mogli porozumiewać i tym sposobem zawsze są w kontakcie ze sobą, jak i ze wszystkimi innymi osobowościami, w zależności od potrzeb, aż do najwyższych rad Raju.

18:6.5 (212.7) Jednoczący Czasu nie jest ściśle związany z rządem wszechświata lokalnego, do którego jest przydzielony. Oprócz pełnienia obowiązków obserwatora, działa on jedynie na żądanie władz lokalnych. Jest członkiem z urzędu wszystkich głównych rad i wszystkich ważniejszych zgromadzeń kreacji lokalnej, ale nie bierze udziału w proceduralnych rozważaniach problemów administracyjnych.

18:6.6 (213.1) Kiedy wszechświat lokalny zostaje ustanowiony w światłości i życiu, jego gloryfikowane istoty współpracują bez ograniczeń z Jednoczącym Czasu, który wtedy posiada szersze możliwości działania w takiej domenie ewolucyjnej doskonałości. Jednak jest on nadal zasadniczo ambasadorem Trójcy i rajskim doradcą.

18:6.7 (213.2) Wszechświat lokalny zarządzany jest bezpośrednio przez Boskiego Syna, pochodzącego od dwóch Bóstw, ale ten Syn stale ma przy swym boku rajskiego brata, osobowość pochodzącą od Trójcy. W wypadku tymczasowej nieobecności Syna Stwórcy w zarządzie jego wszechświata lokalnego, ci władcy, którzy go zastępują, kierują się zasadniczo radami Jednoczącego Czasu, gdy podejmują ważniejsze decyzje.

7. Wierni Czasu

18:7.1 (213.3) Te osobowości wysokiego pochodzenia, od Trójcy, są rajskimi doradcami władców stu konstelacji każdego wszechświata lokalnego. Jest siedemdziesiąt milionów Wiernych Czasu i podobnie jak u Jednoczących Czasu, nie wszyscy są na służbie. Ich rajski korpus rezerwowy stanowi Komisję Doradczą do spraw Międzywszechświatowej Etyki i Samorządu. Wierni Czasu kolejno zmieniają się na służbie, zgodnie z zarządzeniami najwyższej rady ich korpusu rezerwowego.

18:7.2 (213.4) Wszystkim tym, czym Jednoczący Czasu jest dla Syna Stwórcy z wszechświata lokalnego, Wierni Czasu są dla Synów Vorondadeków, którzy rządzą konstelacjami kreacji lokalnej. Są oni w najwyższym stopniu oddani i bosko wierni, gdy pracują dla dobra przydzielonych im konstelacji, stąd ich nazwa – Wierni Czasu. Działają wyłącznie jako doradcy, nigdy nie biorą udziału w funkcjach administracyjnych, chyba, że są o to proszeni przez władze konstelacji. Nie są też bezpośrednio zainteresowani działalnością edukacyjną dla wznoszących się pielgrzymów, prowadzoną na zaprojektowanych sferach szkoleniowych, otaczających zarząd konstelacji. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia są pod nadzorem Synów Vorondadeków.

18:7.3 (213.5) Wszyscy Wierni Czasu, funkcjonujący w konstelacjach wszechświata lokalnego, są odpowiedzialni bezpośrednio przed Jednoczącym Czasu i są pod jego jurysdykcją. Nie posiadają rozległego systemu porozumiewania się między sobą, będąc zazwyczaj ograniczeni do związków wzajemnych w granicach wszechświata lokalnego. Każdy Wierny Czasu, służący w Nebadonie, może się komunikować i się komunikuje ze wszystkimi innymi istotami swojej klasy, służącymi w tym wszechświecie lokalnym.

18:7.4 (213.6) Podobnie jak Jednoczący Czasu w zarządzie wszechświata, Wierni Czasu mają w stolicach konstelacji swe osobiste rezydencje, niezależne od rezydencji należących do szefów administracyjnych tych domen. Ich mieszkania naprawdę są skromne w porównaniu z domami Vorondadeków, władców konstelacji.

18:7.5 (213.7) Wierni Czasu są ostatnim ogniwem długiego łańcucha doradczo-administracyjnego, który rozciąga się od świętych sfer Ojca Wszechświatowego, położonych w pobliżu centrum wszystkich rzeczy, do podstawowych sekcji wszechświatów lokalnych. Porządek istot, pochodzących od Trójcy, zatrzymuje się na konstelacjach; żaden rajski doradca nie przebywa na stałe w systemach składowych konstelacji czy na światach zamieszkałych. Te ostatnie jednostki administracyjne w pełni podlegają jurysdykcji istot rodzimych dla wszechświatów lokalnych.

18:7.6 (213.8) [Przedstawione przez Niebiańskiego Radcę z Uversy].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone