Verhandeling 18 - De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 18

De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden

18:0.1 (207.1) ALLERHOOGSTE Triniteitspersoonlijkheden worden allen voor specifieke diensten geschapen. Zij zijn door de goddelijke Triniteit ontworpen om bepaalde specifieke taken te vervullen en zijn in staat om met volmaakte techniek en finale toewijding te dienen. Er zijn zeven orden van Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden:

18:0.2 (207.2) 1. Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht;

18:0.3 (207.3) 2. Eeuwigen der Dagen;

18:0.4 (207.4) 3. Ouden der Dagen;

18:0.5 (207.5) 4. Perfecties der Dagen;

18:0.6 (207.6) 5. Recenten der Dagen;

18:0.7 (207.7) 6. Unies der Dagen;

18:0.8 (207.8) 7. Getrouwen der Dagen.

18:0.9 (207.9) Het aantal dezer wezens van bestuurlijke volmaaktheid is vast en definitief. Hun schepping is een gebeurtenis in het verleden: er worden niet meer van deze wezens gepersonaliseerd.

18:0.10 (207.10) In het gehele groot universum vertegenwoordigen deze Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden het bestuurlijk beleid van de Paradijs-Triniteit; zij vertegenwoordigen de gerechtigheid en zijn het uitvoerend oordeel van de Paradijs-Triniteit. Zij vormen een onderling verbonden lijn van bestuurlijke volmaaktheid, reikend van de Paradijs-werelden van de Vader tot de hoofdkwartierwerelden van de plaatselijke universa en de hoofdwerelden van de constellaties waaruit deze bestaan.

18:0.11 (207.11) Alle wezens die hun oorsprong hebben in de Triniteit, zijn in Paradijs-volmaaktheid geschapen in al hun goddelijke attributen. Alleen in de domeinen der ervaring is in de loop der tijd hun toerusting voor kosmische dienstverlening vergroot. Er bestaat geen enkel gevaar dat wezens met een Triniteitsoorsprong hun plicht zullen verzaken of in opstand zullen komen. Hun wezen is goddelijkheid en er is nooit gebleken dat zij in hun persoonlijkheidsgedrag van het goddelijke, volmaakte pad zijn afgeweken.

1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht

18:1.1 (207.12) Er zijn zeven werelden in het binnenste circuit van de Paradijs-satellieten en aan het hoofd van elk van deze verheven werelden staat een korps van tien Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht. Dit zijn geen scheppers, doch allerhoogste en ultieme bestuurders. De zaken van deze zeven broederlijke werelden zijn geheel toevertrouwd aan dit korps van zeventig allerhoogste bestuurders. Ofschoon de afstammelingen van de Triniteit de supervisie hebben over deze zeven heilige werelden die het dichtst bij het Paradijs zijn, staat deze groep werelden universeel bekend als het persoonlijke circuit van de Universele Vader.

18:1.2 (208.1) De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht functioneren in groepen van tien als gelijke, gezamenlijke leiders van hun respectieve werelden, maar functioneren ook individueel op terreinen waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Het werk van elk van deze speciale werelden is verdeeld in zeven hoofdafdelingen, en één van deze gecoördineerde bestuurders heeft de leiding over elk dezer afdelingen van gespecialiseerde activiteiten. De overige drie treden op als persoonlijke vertegenwoordigers van de drieënige Godheid met betrekking tot de andere zeven, waarbij één de Vader, één de Zoon, en één de Geest vertegenwoordigt.

18:1.3 (208.2) Ofschoon er een zeer bepaalde klasse-gelijkenis bestaat die de Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht typeert, vertonen zij ook zeven duidelijke groepskenmerken. De tien allerhoogste bestuurders van de zaken van Divinington weerspiegelen het persoonlijke karakter en de natuur van de Universele Vader en zo is het ook gesteld met elk van deze zeven werelden: iedere groep van tien vertoont gelijkenis met die Godheid of Godheidsassociatie die kenmerkend is voor hun domein. De tien bestuurders die Ascendington regeren weerspiegelen de gecombineerde natuur van de Vader, de Zoon en de Geest.

18:1.4 (208.3) Ik kan u maar zeer weinig onthullen aangaande het werk van deze hoge persoonlijkheden op de zeven heilige werelden van de Vader, want zij zijn waarlijk de Geheimen van Allerhoogste Macht. Er zijn geen willekeurige geheimen verbonden aan het naderen tot de Universele Vader, de Eeuwige Zoon of de Oneindige Geest. De Godheden zijn een open boek voor allen die goddelijke volmaaktheid bereiken, doch alle Geheimen van Allerhoogste Macht kunnen nimmer geheel bereikt worden. Wij zullen nooit in staat zijn om geheel door te dringen in de gebieden die de persoonlijkheidsgeheimen bevatten van de Godheidsassociatie met de zevenvoudige groepering der geschapen wezens.

18:1.5 (208.4) Aangezien het werk van deze allerhoogste leiders te maken heeft met het intieme, persoonlijke contact van de Godheden met deze zeven fundamentele groeperingen van wezens in het universum wanneer zij op deze zeven speciale werelden zijn gevestigd of waar dan ook werkzaam zijn in het grootuniversum, is het gepast dat deze zeer persoonlijke betrekkingen en buitengewone contacten als heilige geheimen bewaard blijven. De Scheppers op het Paradijs respecteren zelfs in hun nederige schepselen de privacy en heiligheid van de persoonlijkheid. En dit geldt evenzeer voor individuele persoonlijkheden als voor de veelsoortige afzonderlijke orden van persoonlijkheden.

18:1.6 (208.5) Zelfs voor wezens die een hoog niveau hebben bereikt in het universum, blijven deze geheime werelden immer een toets voor hun loyaliteit. Het is ons gegeven om de eeuwige Godheden ten volle en persoonlijk te kennen, om vrijelijk hun goddelijke, volmaakte karakter te kennen, doch het is ons niet vergund om volledig door te dringen tot alle persoonlijke betrekkingen van de Regeerders op het Paradijs met al hun geschapen wezens.

2. De Eeuwigen der Dagen

18:2.1 (208.6) Elk van de miljard werelden van Havona wordt geleid door een Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheid. Deze regeerders staan bekend als de Eeuwigen der Dagen, en hun getal is precies één miljard, één voor iedere Havona-wereld. Zij zijn nakomelingen van de Paradijs-Triniteit, doch evenmin als dit het geval is met de Geheimen van Allerhoogste Macht, bestaan er verslagen van hun ontstaan. Immer hebben deze twee groepen van alwijze vaders hun voortreffelijke werelden van het Paradijs-Havona-stelsel bestuurd, en zij functioneren zonder te worden afgewisseld of opnieuw te worden aangesteld.

18:2.2 (208.7) De Eeuwigen der Dagen zijn zichtbaar voor alle wilsschepselen die in hun domeinen wonen. Zij zitten de reguliere planetaire conclaven voor. Op gezette tijden en bij toerbeurt brengen zij een bezoek aan de hoofdkwartierwerelden van de zeven superuniversa. Zij zijn nauw verwant aan, en de goddelijke gelijken van, de Ouden der Dagen die de bestemming van de zeven superregeringen bewaken. Wanneer een Eeuwige der Dagen niet op zijn wereld aanwezig is, wordt deze bestuurd door een Leraar-Zoon van de Triniteit.

18:2.3 (209.1) Met uitzondering van de gevestigde levensorden, zoals de ingeborenen van Havona en andere levende schepselen in het centrale universum, hebben de residerende Eeuwigen der Dagen hun respectieve werelden geheel in overeenstemming met hun persoonlijke ideeën en idealen ontwikkeld. Zij bezoeken elkaars planeten wel, doch kopiëren of imiteren niet; zij zijn altijd geheel oorspronkelijk.

18:2.4 (209.2) Op iedere wereld zijn de architectuur, de natuurlijke verfraaiing, de morontia-bouwwerken en de geestelijke scheppingen exclusief en uniek. Iedere wereld is een plaats van altijddurende schoonheid en geheel verschillend van elke andere wereld in het centrale universum. En ge zult op uw tocht door Havona binnenwaarts naar het Paradijs allen kortere of langere tijd doorbrengen op elk van deze unieke, opwindende werelden. Het is natuurlijk dat ge op uw wereld over het Paradijs spreekt als daarboven, doch het zou juister zijn dit goddelijke doel der opklimming aan te duiden als daarbinnen.

3. De Ouden der Dagen

18:3.1 (209.3) Wanneer stervelingen uit de tijd de opleidingswerelden die het hoofdkwartier van een plaatselijk universum omringen, hebben doorlopen, en bevorderd worden naar de vormingswerelden van hun superuniversum, zijn zij in hun geestelijke ontwikkeling gevorderd tot het punt waar zij in staat zijn de hoge geestelijke regeerders en bestuurders van deze vergevorderde domeinen, waaronder de Ouden der Dagen, te herkennen en met hen te communiceren.

18:3.2 (209.4) De Ouden der Dagen zijn allen in de grond identiek: zij onthullen het gecombineerde karakter en de verenigde natuur van de Triniteit. Zij bezitten individualiteit en zijn gevarieerd in persoonlijkheid, doch verschillen niet van elkaar zoals de Zeven Meester-Geesten dit doen. Zij vormen het uniforme leiderschap van de overigens verschillende zeven superuniversa, waarvan elk een duidelijk onderscheiden, afzonderlijke en unieke schepping is. De Zeven Meester-Geesten lijken wat hun natuur en eigenschappen betreft niet op elkaar, maar de Ouden der Dagen, de persoonlijke regeerders van de superuniversa, zijn allen uniforme, super-volmaakte afstammelingen van de Paradijs-Triniteit.

18:3.3 (209.5) De Zeven Meester-Geesten in den hoge bepalen de natuur van hun respectieve superuniversa, doch de Ouden der Dagen schrijven voor hoe deze superuniversa bestuurd moeten worden. Zij superponeren bestuurlijke uniformiteit op creatieve diversiteit en garanderen de harmonie van het geheel, ondanks de onderliggende verschillen tussen de scheppingen van de zeven groeperingen die de segmenten vormen van het groot universum.

18:3.4 (209.6) De Ouden der Dagen zijn allen tegelijkertijd getrinitiseerd. Zij vertegenwoordigen de aanvang van de persoonlijkheidsannalen van het universum van universa, vandaar hun naam — Ouden der Dagen. Wanneer ge het Paradijs bereikt en de geschreven verslagen over de aanvang der dingen navorst, zult ge ontdekken dat de eerste bijdrage in de persoonlijkheidssectie de beschrijving is van de trinitisatie van deze eenentwintig Ouden der Dagen.

18:3.5 (209.7) Deze hoge wezens regeren altijd in groepen van drie. Hun werk kent vele fasen waarin zij als individuen arbeiden, en andere waarbij twee van hen kunnen optreden, doch in de hogere sferen van hun bestuur moeten zij gezamenlijk handelen. Zijzelf verlaten nimmer de werelden waar zij resideren, maar dit is voor hen ook niet nodig, want deze werelden zijn de brandpunten in de superuniversa van het wijdverbreide reflectiviteitssysteem.

18:3.6 (209.8) Het persoonlijk verblijf van elk drietal van Ouden der Dagen bevindt zich op het punt van de geestelijke pool van hun hoofdkwartierwereld. Zo’n wereld is in zeventig bestuurlijke sectoren verdeeld en heeft zeventig afdelingshoofdplaatsen waar de Ouden der Dagen van tijd tot tijd resideren.

18:3.7 (210.1) Uit het oogpunt van kracht, gezag en omvang van rechtsgebied zijn de Ouden der Dagen de krachtigsten en machtigsten van alle rechtstreekse bestuurders van de scheppingen in tijd en ruimte. In heel het enorme universum van universa zijn alleen zij bekleed met de hoge autoriteit om het finale vonnis te spreken en te voltrekken inzake de eeuwige vernietiging van wilsschepselen. En alle drie Ouden der Dagen moeten betrokken zijn in de finale besluiten van de allerhoogste rechtbank van een superuniversum.

18:3.8 (210.2) Naast de Godheden en hun Paradijs-medewerkers, vormen de Ouden der Dagen de meest volmaakte, veelzijdige en goddelijk begaafde bestuurders in heel het bestaan in tijd en ruimte. Blijkbaar zijn zij de allerhoogste regeerders van de superuniversa; zij hebben echter dit recht om te heersen niet experiëntieel verdiend en daarom zijn zij voorbestemd om te eniger tijd te worden opgevolgd door de Allerhoogste, een experiëntieel soeverein, wiens vice-regenten zij ongetwijfeld zullen worden.

18:3.9 (210.3) De Allerhoogste is bezig de soevereiniteit over de zeven superuniversa door experiëntieel dienen te verwerven, precies zoals een Schepper-Zoon de soevereiniteit over zijn plaatselijk universum experiëntieel verdient. Doch gedurende het huidige tijdperk waarin de evolutie van de Allerhoogste nog niet is voltooid, verzorgen de Ouden der Dagen de gecoördineerde, volmaakte bestuurlijke albeheersing over de evoluerende universa in tijd en ruimte. En de wijsheid van oorspronkelijkheid en het initiatief van individualiteit kenmerken alle verordeningen en besluiten van de Ouden der Dagen.

4. De Perfecties der Dagen

18:4.1 (210.4) Er zijn precies tweehonderdtien Perfecties der Dagen, die leiding geven aan de regeringen van de tien grote sectoren van ieder superuniversum. Zij zijn getrinitiseerd voor het speciale werk van het assisteren van de bestuurders der superuniversa en zij regeren als de directe, persoonlijke vice-regenten van de Ouden der Dagen.

18:4.2 (210.5) Aan iedere hoofdwereld van een grote sector zijn drie Perfecties der Dagen toegewezen, doch anders dan bij de Ouden der Dagen, is het niet nodig dat zij alledrie te allen tijde aanwezig zijn. Van tijd tot tijd kan één van dit drietal vertrekken om persoonlijk overleg te plegen met de Ouden der Dagen inzake het welzijn van zijn gebied.

18:4.3 (210.6) Deze drieënige bestuurders van de grote sectoren zijn in bijzondere mate volmaakt in de beheersing van bestuurlijke details, vandaar hun naam — Perfecties der Dagen. In het weergeven van de namen van deze wezens uit de geestelijke wereld zien wij ons voor het probleem gesteld om deze in uw taal om te zetten, en heel vaak is het buitengewoon moeilijk om u een bevredigende vertaling te geven. Wij houden er niet van willekeurige benamingen te gebruiken die voor u zonder betekenis zouden zijn, vandaar dat wij het dikwijls lastig vinden om een geschikte naam te kiezen, een naam die voor u duidelijk zal zijn en tegelijk enigszins representatief voor de oorspronkelijke benaming.

18:4.4 (210.7) Aan de regeringen van de Perfecties der Dagen is een middelmatig groot korps Goddelijke Raadslieden, Volmakers der Wijsheid en Universele Censors toegevoegd. Zij beschikken over een nog groter aantal Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Wezens zonder Naam of Nummer. Veel van het routine-werk van de grote sectoren wordt echter verricht door de Hemelse Bewaarders en de Hoge Zoon-Assistenten. Deze beide groepen worden gerecruteerd uit de getrinitiseerde nakomelingen van Paradijs-Havona-persoonlijkheden of van verheerlijkte volkomen stervelingen. Bepaalde persoonlijkheden uit deze beide orden van door schepselen getrinitiseerde wezens worden opnieuw getrinitiseerd door de Paradijs-Godheden en dan uitgezonden om te assisteren in het bestuur van de superuniversa.

18:4.5 (211.1) De meeste Hemelse Bewaarders en Hoge Zoon-Assistenten worden aangesteld in de dienst van de grote en kleine sectoren, maar de Getrinitiseerde Beheerders (serafijnen en middenwezens die door de Triniteit zijn omhelsd) zijn de functionarissen van de gerechtshoven van alledrie de afdelingen en functioneren in de rechtbanken van de Ouden der Dagen, de Perfecties der Dagen en de Recenten der Dagen. De Getrinitiseerde Ambassadeurs (door de Triniteit omhelsde opklimmende stervelingen die van nature met een fragment van de Zoon of van de Geest fuseren) kan men overal in een superuniversum ontmoeten, doch de meerderheid is in dienst van de kleine sectoren.

18:4.6 (211.2) Vóór de tijden van de volle ontvouwing van het regeringsstelsel van de zeven superuniversa hebben praktisch alle bestuurders van de verschillende afdelingen van deze regeringen, behalve de Ouden der Dagen, een leertijd van wisselende duur doorlopen op de verschillende werelden van het volmaakte Havona-universum, onder leiding van de Eeuwigen der Dagen. De latere getrinitiseerde wezens hebben eveneens een opleidingstijd gekend onder de Eeuwigen der Dagen, voordat zij werden verbonden aan de dienst van de Ouden der Dagen, de Perfecties der Dagen en de Recenten der Dagen. Zijn zijn allen gerijpte, beproefde en ervaren bestuurders.

18:4.7 (211.3) Ge zult al vroeg in aanraking komen met de Perfecties der Dagen wanneer ge bevorderd wordt tot het hoofdkwartier van Splandon na uw verblijf op de werelden van uw kleine sector, want deze verheven regeerders staan in nauwe verbinding met de zeventig werelden in de grote sector die dienen voor de hogere opleiding van de opklimmende schepselen uit de tijd. De Perfecties der Dagen nemen persoonlijk de groepsgeloften af van de stervelingen in opklimming die de scholen van de grote sector hebben doorlopen.

18:4.8 (211.4) Het werk van de pelgrims uit de tijd op de werelden die het hoofdkwartier van een grote sector omringen, draagt een voornamelijk intellectueel karakter, in tegenstelling tot het meer fysische en materiële karakter van de opleiding op de zeven vormingswerelden van een kleine sector, en tot de geestelijke ondernemingen op de vierhonderdnegentig universiteitswerelden van het hoofdkwartier van een superuniversum.

18:4.9 (211.5) Ofschoon ge alleen ingeschreven wordt in de grote sector Splandon die het plaatselijk universum van uw oorsprong omvat, zult ge de hoofdafdelingen van ons superuniversum alle tien moeten doorlopen. Ge zult met alle dertig Perfecties der Dagen in aanraking komen voordat ge Uversa bereikt.

5. De Recenten der Dagen

18:5.1 (211.6) De Recenten der Dagen zijn de jongsten onder de allerhoogste bestuurders der superuniversa; zij besturen in groepen van drie de zaken van de kleine sectoren. Krachtens hun natuur zijn zij van dezelfde orde als de Perfecties der Dagen, doch in bestuurlijk gezag zijn zij ondergeschikt. Van deze persoonlijk luisterrijke en goddelijk efficiënte Triniteitspersoonlijkheden bestaan er precies eenentwintig duizend. Zij zijn tegelijk geschapen, en samen hebben zij hun Havona-opleiding doorlopen onder de Eeuwigen der Dagen.

18:5.2 (211.7) De Recenten der Dagen beschikken over een korps van medewerkers en assistenten dat overeenkomt met dat van de Perfecties der Dagen. Bovendien zijn hun enorme aantallen toegevoegd van de verschillende ondergeschikte orden hemelse wezens. In het bestuur van de kleine sectoren maken zij gebruik van grote aantallen aldaar verblijfhoudende stervelingen in opklimming, die de staf vormen van de verschillende gastenkolonies, en van de verschillende groepen die hun oorsprong hebben in de Oneindige Geest.

18:5.3 (211.8) De regeringen van de kleine sectoren houden zich overwegend, ofschoon niet uitsluitend, bezig met de belangrijke fysische problemen van de superuniversa. De werelden van de kleine sectoren zijn het hoofdkwartier van de Meester-Fysische Controleurs. Op deze werelden doen de opklimmende stervelingen onderzoek naar, en voeren zij experimenten uit met betrekking tot, de activiteiten van de derde orde van de Allerhoogste Krachtcentra en van de Meester-Fysische Controleurs van alle zeven orden.

18:5.4 (212.1) Aangezien het regime van een kleine sector zich op zo uitgebreide schaal bezighoudt met fysische problemen, zijn de drie Recenten der Dagen zelden tezamen op de hoofdwereld. Meestentijds is er wel één hunner afwezig voor een bespreking met de Perfecties der Dagen van de grote sector die het toezicht heeft, of om de Ouden der Dagen te vertegenwoordigen in de Paradijs-conclaven van de wezens van hoge Triniteitsoorsprong. Afwisselend met de Perfecties der Dagen vertegenwoordigen zij de Ouden der Dagen in de allerhoogste raadsvergaderingen op het Paradijs. Ondertussen is een andere Recente der Dagen dan wellicht op een inspectiereis naar de hoofdkwartierwerelden van de plaatselijke universa die tot zijn rechtsgebied behoren. Doch er blijft altijd tenminste één van deze bestuurders op zijn post in het hoofdkwartier van een kleine sector.

18:5.5 (212.2) Ge zult allen te eniger tijd de drie Recenten der Dagen leren kennen die de leiding hebben in Ensa, uw kleine sector, daar ge door hun handen moet gaan op uw weg binnenwaarts naar de opleidingswerelden van de grote sectoren. Bij uw opklimming naar Uversa zult ge slechts één groep opleidingswerelden van de kleine sector doorlopen.

6. De Unies der Dagen

18:6.1 (212.3) De Triniteitspersoonlijkheden van de orde der ‘Dagen’ functioneren niet in een bestuurlijke hoedanigheid op een niveau beneden dat van de regeringen der superuniversa. In de evoluerende plaatselijke universa treden zij slechts op als raadslieden en adviseurs. De Unies der Dagen zijn een groep verbindingspersoonlijkheden die bij de twee regeerders van de plaatselijke universa zijn geaccrediteerd door de Paradijs-Triniteit. Ieder georganiseerd en bewoond plaatselijk universum krijgt één van deze Paradijs-raadslieden toegewezen; deze treedt op als vertegenwoordiger der Triniteit in die plaatselijke schepping en in bepaalde opzichten ook als de vertegenwoordiger van de Universele Vader.

18:6.2 (212.4) Er bestaan zevenhonderdduizend van deze wezens, ofschoon zij nog niet allen zijn aangesteld. Het reservekorps van de Unies der Dagen functioneert op het Paradijs als de Allerhoogste Raad van Universum-Schikkingen.

18:6.3 (212.5) Deze Triniteitswaarnemers coördineren op een speciale wijze de bestuurlijke activiteiten van alle takken van bestuur van het universum, van het bestuur van de plaatselijke universa, via de regeringen van de sectoren daarboven, tot en met de regeringen van de superuniversa, vandaar hun naam — Unies der Dagen. Zij brengen een drievoudig verslag uit aan hun superieuren: zij rapporteren relevante gegevens van fysische en semi-intellectuele aard aan de Recenten der Dagen van hun kleine sector; zij rapporteren intellectuele en half-geestelijke gebeurtenissen aan de Perfecties der Dagen van hun grote sector, en zij rapporteren geestelijke en half-paradijselijke zaken aan de Ouden der Dagen op de hoofdwereld van hun superuniversum.

18:6.4 (212.6) Daar zij wezens zijn die hun oorsprong in de Triniteit hebben, staan hen alle Paradijs-circuits ter beschikking voor hun onderlinge communicatie; zodoende staan zij steeds in verbinding met elkaar en met alle andere persoonlijkheden die zij nodig hebben, tot en met de allerhoogste raadsvergaderingen van het Paradijs.

18:6.5 (212.7) Een Unie der Dagen is niet organiek verbonden aan de regering van het plaatselijk universum waar hij is aangesteld. Afgezien van zijn verplichtingen als waarnemer, handelt hij alleen op verzoek van de plaatselijke autoriteiten. Hij is ambtshalve lid van alle primaire raden en alle belangrijke conclaven van de plaatselijke schepping, doch neemt niet deel aan het technisch overleg inzake bestuurlijke problemen.

18:6.6 (213.1) Wanneer een plaatselijk universum in licht en leven is bestendigd, gaan de verheerlijkte wezens daarvan vrijelijk om met de Unie der Dagen, die dan in een meeromvattende hoedanigheid functioneert in zulk een gebied van evolutionaire volmaaktheid. Hij blijft echter in de eerste plaats een ambassadeur van de Triniteit en een raadsman van het Paradijs.

18:6.7 (213.2) Een plaatselijk universum wordt rechtstreeks geregeerd door een goddelijke Zoon met een tweevoudige Godheidsoorsprong, doch hij heeft voortdurend een broeder uit het Paradijs aan zijn zijde, een persoonlijkheid van Triniteitsoorsprong. Ingeval een Schepper-Zoon tijdelijk niet aanwezig is op het hoofdkwartier van zijn plaatselijk universum, worden de waarnemende bestuurders bij hun belangrijke besluiten grotendeels geleid door de raadgevingen van hun Unie der Dagen.

7. De Getrouwen der Dagen

18:7.1 (213.3) Deze hoge persoonlijkheden van Triniteitsoorsprong zijn de Paradijs-adviseurs van de regeerders van de honderd constellaties in ieder plaatselijk universum. Er zijn zeventig miljoen Getrouwen der Dagen, maar zij doen niet allen dienst, evenmin als dit het geval is bij de Unies der Dagen. Hun reservekorps op het Paradijs is de Advies-Commissie voor Interuniversele Ethiek en Zelfbestuur. Getrouwen der Dagen doen afwisselend dienst volgens de aanwijzingen van de allerhoogste raad van hun reservekorps.

18:7.2 (213.4) Alles wat een Unie der Dagen is voor een Schepper-Zoon van een plaatselijk universum, zijn de Getrouwen der Dagen voor de Vorondadek-Zonen die de constellaties van die plaatselijke schepping regeren. Zij zijn in allerhoogste mate toegewijd en goddelijk getrouw aan het welzijn van de constellaties waarin zij zijn aangesteld, vandaar hun naam — Getrouwen der Dagen. Zij treden alleen op als raadslieden; zij nemen nimmer deel aan bestuurlijke werkzaamheden behalve op uitnodiging van de gezagsdragers in de constellaties. Evenmin zijn zij rechtstreeks betrokken bij het vormend dienstbetoon aan de pelgrims in opklimming op de architectonische opleidingswerelden die het hoofdkwartier van een constellatie omringen. Al deze ondernemingen staan onder de supervisie van de Vorondadek-Zonen.

18:7.3 (213.5) Alle Getrouwen der Dagen die in de constellaties van een plaatselijk universum functioneren, vallen onder de jurisdictie van de Unie der Dagen en rapporteren rechtstreeks aan hem. Zij beschikken niet over een wijdverbreid systeem voor onderlinge communicatie, daar zij zichzelf gewoonlijk beperken tot onderlinge verbindingen binnen de grenzen van een plaatselijk universum. Iedere Getrouwe der Dagen die dienst doet in Nebadon kan en zal ook communiceren met alle anderen van zijn orde die dienst hebben in dit plaatselijk universum.

18:7.4 (213.6) Zoals de Unie der Dagen op het hoofdkwartier van een universum, hebben de Getrouwen der Dagen hun persoonlijke residentie op de hoofdwerelden van de constellaties, gescheiden van die van de bestuurlijke leiders van deze domeinen. Hun verblijven zijn inderdaad bescheiden in vergelijking met de woningen van de Vorondadek-bestuurders van de constellaties.

18:7.5 (213.7) De Getrouwen der Dagen zijn de laatste schakel in de lange bestuurlijk-adviserende keten die reikt van de heilige werelden van de Universele Vader bij het centrum aller dingen tot de primaire afdelingen van de plaatselijke universa. Het regime van de Triniteitsoorsprong houdt op bij de constellaties; in de stelsels waaruit de constellaties bestaan of op de bewoonde werelden worden dergelijke Paradijs-adviseurs niet permanent geplaatst. Laatstgenoemde bestuurlijke eenheden vallen geheel onder de jurisdictie van wezens die uit de plaatselijke universa afkomstig zijn.

18:7.6 (213.8) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden