Verhandeling 17 - De zeven groepen Allerhoogste Geesten

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 17

De zeven groepen Allerhoogste Geesten

17:0.1 (197.1) DE zeven groepen Allerhoogste Geesten zijn de universele coördinerende leiders van het bestuur van het groot universum, dat in zeven segmenten is verdeeld. Ofschoon zij ingedeeld worden bij de functionele familie van de Oneindige Geest, worden de volgende drie groepen gewoonlijk geklassificeerd als kinderen van de Paradijs-Triniteit:

17:0.2 (197.2) 1. de Zeven Meester-Geesten;

17:0.3 (197.3) 2. de Zeven Allerhoogste Bestuurders;

17:0.4 (197.4) 3. de Reflectieve Geesten.

17:0.5 (197.5) De overige vier groepen worden tot aanzijn gebracht door de scheppingsdaden van de Oneindige Geest of door diens medewerkers met creatieve status:

17:0.6 (197.6) 4. de Reflectieve Beeld-Adjudanten;

17:0.7 (197.7) 5. de Zeven Geesten van de Circuits;

17:0.8 (197.8) 6. de Scheppende Geesten van de plaatselijke universa;

17:0.9 (197.9) 7. de Assistent Bewustzijnsgeesten.

17:0.10 (197.10) Deze zeven orden staan op Uversa bekend als de zeven groepen Allerhoogste Geesten. Het domein van hun functioneren strekt zich uit van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Zeven Meester-Geesten op de buitenzijde van het eeuwige Eiland, via de zeven Paradijs-satellieten van de Geest, de Havona-Circuits, de regeringen van de superuniversa, en het bestuur en de supervisie van de plaatselijke universa, tot aan zelfs het nederige dienstbetoon van de assistent-geesten die worden geschonken aan de rijken van het evolutionaire bewustzijn op de werelden in tijd en ruimte.

17:0.11 (197.11) De Zeven Meester-Geesten zijn de coördinerende bestuurders van dit zich ver uitstrekkende administratieve gebied. In bepaalde zaken die in verband staan met de bestuurlijke regulering van georganiseerde fysische kracht, bewustzijnsenergie, en onpersoonlijk geest-dienstbetoon, handelen zij persoonlijk en rechtstreeks, en in andere gevallen functioneren zij door hun veelsoortige medewerkers. In alle zaken van uitvoerende aard — bepalingen, verordeningen, regelingen en bestuurlijke beslissingen — handelen de Meester-Geesten door de personen van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. In het centrale universum kunnen de Meester-Geesten functioneren door de Zeven Geesten van de Havona-circuits; op de hoofdkwartieren van de zeven superuniversa openbaren zij zich door het kanaal van de Reflectieve Geesten en handelen zij door de personen van de Ouden der Dagen, met wie zij in persoonlijke verbinding staan door de Reflectieve Beeld-Adjudanten.

17:0.12 (197.12) De Zeven Meester-Geesten treden niet rechtstreeks, persoonlijk in contact met het bestuur van universa beneden de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. Als onderdeel van ons superuniversum wordt uw plaatselijk universum bestuurd door de Meester-Geest van Orvonton, doch zijn functie met betrekking tot de ingeboren wezens van Nebadon wordt rechtstreeks vervuld en persoonlijk geleid door de Scheppende Moeder-Geest die verblijfhoudt op Salvington, het hoofdkwartier van uw plaatselijk universum.

1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders

17:1.1 (198.1) De hoofdkwartierwerelden van het bestuur van de Meester-Geesten zijn de zeven Paradijs-satellieten van de Oneindige Geest die tussen de stralende werelden van de Eeuwige Zoon en het binnenste circuit van Havona rond het centrale Eiland wentelen. Deze bestuurswerelden staan onder leiding van de Allerhoogste Bestuurders, een groep van zeven die door de Vader, de Zoon en de Geest zijn getrinitiseerd overeenkomstig de specificaties van de Zeven Meester-Geesten voor wezens van een type dat zou kunnen functioneren als hun universele vertegenwoordigers.

17:1.2 (198.2) De Meester-Geesten onderhouden contact met de verschillende afdelingen van de regeringen van de superuniversa door deze Allerhoogste Bestuurders. Zij zijn het die in zo grote mate de fundamentele, constitutieve tendensen van de zeven superuniversa bepalen. Zij zijn uniform en goddelijk volmaakt, maar zij bezitten ook diversiteit van persoonlijkheid. Zij hebben geen voorzittend hoofd; iedere keer wanneer zij bijeenkomen, kiezen zij één uit hun midden om die gezamenlijke beraadslaging te leiden. Op gezette tijden reizen zij naar het Paradijs om te beraadslagen met de Zeven Meester-Geesten.

17:1.3 (198.3) De Zeven Allerhoogste Bestuurders fungeren als de bestuurlijke coördinatoren van het groot universum: zij zouden de raad van bestuur van de post-Havona-schepping genoemd kunnen worden. Zij houden zich niet bezig met de interne zaken van het Paradijs, en zij besturen hun beperkte activiteiten in Havona via de Zeven Geesten van de Circuits. Voor het overige bestaan er weinig beperkingen aan de omvang van hun supervisie; zij houden zich bezig met de leiding van zaken op fysisch, verstandelijk en geestelijk gebied; zij zien alles, horen alles, voelen alles en weten zelfs alles wat zich in de zeven superuniversa en in Havona afspeelt.

17:1.4 (198.4) Deze Allerhoogste Bestuurders ontwerpen geen beleid, noch modificeren zij de procedures van het universum; zij houden zich bezig met de uitvoering van de plannen van goddelijkheid zoals afgekondigd door de Zeven Meester-Geesten. Evenmin mengen zij zich in het bewind van de Ouden der Dagen in de superuniversa of in het soevereine bewind van de Schepper-Zonen in de plaatselijke universa. Zij zijn de coördinerende bestuurders, wier functie het is om het gecombineerde beleid uit te voeren van alle naar behoren aangestelde bestuurders in het groot universum.

17:1.5 (198.5) Ieder van de bestuurders wijdt zich met de faciliteiten van zijn wereld aan het efficiënte bestuur van één enkel superuniversum. De Allerhoogste Bestuurder Nummer Een, die werkzaam is op executieve wereld nummer een, wordt geheel in beslag genomen door de zaken van superuniversum nummer een, en zo verder tot aan de Allerhoogste Bestuurder Nummer Zeven, die werkt vanuit de zevende Paradijs-satelliet van de Geest en zijn krachten wijdt aan het bestuur van het zevende superuniversum. De naam van deze zevende wereld is Orvonton, want de Paradijs-satellieten van de Geest dragen dezelfde namen als de superuniversa waarmee zij in verband staan; in feite zijn de superuniversa naar hen genoemd.

17:1.6 (198.6) De staf die op de bestuurswereld van het zevende superuniversum bezig is de zaken van Orvonton in goede banen te houden, is zo uitgebreid in aantal dat het de menselijke bevatting te boven gaat en omvat praktisch elke hemelse orde van verstandelijke wezens. Alle super-universum-diensten ten behoeve van het transport van persoonlijkheden (behalve de Geïn- spireerde Triniteitsgeesten en Gedachtenrichters) passeren één van deze zeven bestuurswerelden op hun universum-reizen naar en vanuit het Paradijs, en hier worden ook de centrale registers bijgehouden van alle door de Derde Bron en Centrum geschapen persoonlijkheden die in de superuniversa functioneren. Het systeem van materiële, morontiale, en geestelijke documentatie op elk van deze bestuurswerelden van de Geest doet zelfs een wezen van mijn orde verbaasd staan.

17:1.7 (199.1) De directe ondergeschikten van de Allerhoogste Bestuurders bestaan voor het merendeel uit de getrinitiseerde zonen van Paradijs-Havona persoonlijkheden en uit de getrinitiseerde nakomelingen van de verheerlijkte stervelingen die de eeuwenlange opleiding van het opklimmingsplan in tijd en ruimte hebben doorlopen. Deze getrinitiseerde zonen worden voor de dienst bij de Allerhoogste Bestuurders aangewezen door het hoofd van de Allerhoogste Raad van het Paradijs-Korps van de Volkomenheid.

17:1.8 (199.2) Iedere Allerhoogste Bestuurder heeft twee adviserende kabinetten: de kinderen van de Oneindige Geest op het hoofdkwartier van ieder super-universum kiezen vertegenwoordigers uit hun midden om gedurende duizend jaar dienst te doen in het eerste adviserende kabinet van hun Allerhoogste Bestuurder. Voor alle zaken die van belang zijn voor de opklimmende stervelingen uit de tijd is er een tweede kabinet, samengesteld uit stervelingen die het Paradijs hebben bereikt en uit de getrinitiseerde zonen van verheerlijkte stervelingen; dit lichaam wordt gekozen door de tot volmaaktheid komende en opklimmende wezens die op doorreis in de hoofdkwartieren van de zeven superuniversa verblijven. Alle andere chefs van zaken worden aangesteld door de Allerhoogste Bestuurders.

17:1.9 (199.3) Van tijd tot tijd vinden er op deze Paradijs-satellieten van de Geest grote conclaven plaats. Getrinitiseerde zonen die op deze werelden zijn aangesteld, tezamen met de opklimmenden die het Paradijs hebben bereikt, verzamelen zich met de geest-persoonlijkheden van de Derde Bron en Centrum voor de bijeenkomsten van degenen die samen de worstelingen en triomfen van de loopbaan omhoog hebben beleefd. De Allerhoogste Bestuurders hebben altijd de leiding over deze broederlijke bijeenkomsten.

17:1.10 (199.4) Eenmaal in ieder Paradijs-millennium verlaten de Zeven Allerhoogste Bestuurders hun zetels van gezag en gaan zij naar het Paradijs, waar zij hun duizendjarig conclaaf houden om aan de intelligente heerscharen der schepping hun universele groet en heilwensen over te brengen. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vindt plaats in de onmiddellijke tegenwoordigheid van Majeston, het hoofd van alle groepen reflectieve geesten. En zij zijn aldus in staat om gelijktijdig met al hun medewerkers in het groot universum te communiceren door het unieke functioneren van de universele reflectiviteit.

2. Majeston — hoofd der reflectiviteit

17:2.1 (199.5) De Reflectieve Geesten hebben een goddelijke Triniteitsoorsprong. Er zijn vijftig van deze unieke, enigszins mysterieuze wezens. Deze buitengewone persoonlijkheden werden met zeven tegelijk geschapen, en elk van deze scheppingsepisoden werd bewerkstelligd door een verbinding van de Paradijs-Triniteit met een der Zeven Meester-Geesten.

17:2.2 (199.6) Deze zeer belangrijke verrichting vond plaats in de dageraad der tijd en vormt de eerste poging van de Allerhoogste Schepper-Persoonlijkheden, vertegenwoordigd door de Meester-Geesten, om als medescheppers op te treden met de Paradijs-Triniteit. Deze vereniging van de creatieve macht van de Allerhoogste Scheppers met het creatieve potentieel van de Triniteit is de bron zelve van de actualiteit van de Allerhoogste. Toen de cyclus van de reflectieve schepping zijn loop had gehad, toen elk der Zeven Meester-Geesten zijn volmaakte creatieve synchronie met de Paradijs-Triniteit had gevonden, toen de negenenveertigste Reflectieve Geest was gepersonaliseerd, toen vond een nieuwe reactie van vèrstrekkende betekenis plaats in het Godheid-Absolute, die nieuwe persoonlijkheidsprerogatieven verschafte aan de Allerhoogste en culmineerde in de personalisatie van Majeston, het hoofd der reflectiviteit en het Paradijs-centrum van alle arbeid van de negenenveertig Reflectieve Geesten en hun medewerkers overal in het universum van universa.

17:2.3 (200.1) Majeston is een echte persoon, het persoonlijke, onfeilbare centrum van reflectiviteitsverschijnselen in alle zeven superuniversa in tijd en ruimte. Hij heeft zijn permanente Paradijs-hoofdkwartier dichtbij het centrum van alle dingen, op de ontmoetingsplaats van de Zeven Meester-Geesten. Hij houdt zich uitsluitend bezig met de coördinatie en de instandhouding van de reflectiviteitsdienst in de wijdverbreide schepping; hij is niet anderszins betrokken bij het bestuur van de zaken van het universum.

17:2.4 (200.2) Majeston komt niet voor op onze lijst van Paradijs-persoonlijkheden, omdat hij de enige bestaande persoonlijkheid van goddelijkheid is die door de Allerhoogste in functionele verbinding met het Godheid-Absolute is geschapen. Hij is een persoon, doch houdt zich uitsluitend en blijkbaar automatisch bezig met deze ene fase van het beheer van het universum; momenteel functioneert hij niet in enige persoonlijke kwaliteit met betrekking tot andere (niet-reflectieve) orden universum-persoonlijkheden.

17:2.5 (200.3) De schepping van Majeston markeerde de eerste allerhoogste scheppingsdaad van de Allerhoogste. Deze wil tot handelen was volitioneel in de Allerhoogste, doch de ontzagwekkende reactie van het Godheid-Absolute was niet vooraf bekend. Sedert de verschijning van Havona in de eeuwigheid had het universum niet zulk een geweldige factualisering zien plaatsvinden van zo’n gigantische, wijdverbreide bundeling van kracht en coördinatie van functionele geest-activiteiten. De Godheid-respons op de scheppingswil van de Allerhoogste en diens medewerkers ging hun doelbewuste voornemen ver te boven en was veel groter dan zij in hun voorstellingen hadden voorzien.

17:2.6 (200.4) In de toekomstige tijdperken zullen de Allerhoogste en de Ultieme wellicht nieuwe niveaus van goddelijkheid bereiken en opstijgen naar nieuwe domeinen van persoonlijkheidsfunctie. Wij zijn van ontzag vervuld voor de mogelijkheid van wat deze tijdperken wellicht zullen zien gebeuren in de gebieden waar nog andere onverwachte, ongedroomde wezens als godheden zullen verschijnen, en ongedachte vermogens zullen bezitten om de coördinatie van het universum te verhogen. Er lijkt geen grens te zijn aan het potentieel van het Godheid-Absolute om respons te geven op een dergelijke unificatie van betrekkingen tussen de experiëntiële Godheid en de existentiële Paradijs-Triniteit.

3. De Reflectieve Geesten

17:3.1 (200.5) De negenenveertig Reflectieve Geesten hebben hun oorsprong in de Triniteit, doch in elk van de zeven scheppingsepisoden ter gelegenheid van hun verschijning werd een type wezen voortgebracht dat in zijn natuur de kenmerken vertoonde van de Meester-Geest die medebetrokken was in zijn voortbrenging. Aldus reflecteren zij op verscheidene wijzen de natuur en het karakter van de zeven mogelijke combinaties van de verbinding van de goddelijkheidskenmerken van de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. Om deze reden is het nodig om zeven van deze Reflectieve Geesten op het hoofdkwartier van ieder superuniversum te hebben. Eén van elk der zeven typen is nodig om de volmaakte reflectie tot stand te brengen van alle fasen van de verschijnselen van iedere mogelijke manifestatie van de drie Paradijs-Godheden, zoals deze zich kunnen voordoen in ieder deel van de zeven superuniversa. Dienovereenkomstig werd één van elk type aangewezen om in elk der superuniversa dienst te doen. Deze groepen van zeven ongelijke Reflectieve Geesten hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de superuniversa op het reflectiviteitsmiddelpunt van elk gebied, en dit is niet identiek met het punt van de geestelijke pool.

17:3.2 (200.6) De Reflectieve Geesten hebben namen, doch deze aanduidingen worden niet geopenbaard op de werelden in de ruimte. Zij hebben betrekking op de aard en het karakter van deze wezens en vormen een onderdeel van een van de zeven universele mysteries van de geheime werelden van het Paradijs.

17:3.3 (201.1) De eigenschap der reflectiviteit, het verschijnsel dat zich voordoet op de bewustzijnsniveaus van de Vereend Handelende Geest, de Allerhoogste en de Meester-Geesten, is overdraagbaar op alle wezens die betrokken zijn bij de werking van dit geweldige systeem der universele inlichtingendienst. En hierin schuilt een groot mysterie, want noch de Meester-Geesten, noch de Godheden van het Paradijs vertonen afzonderlijk of collectief de vermogens tot coördine-rende universele reflectiviteit die juist worden gemanifesteerd in deze negenenveertig verbindingspersoonlijkheden van Majeston, en toch zijn zij de scheppers van al deze wonderbaarlijk begaafde wezens. Inderdaad onthult goddelijke erfelijkheid in het schepsel soms bepaalde eigenschappen die niet ontwaard kunnen worden in de Schepper.

17:3.4 (201.2) Met uitzondering van Majeston en de Reflectieve Geesten, zijn allen die in de reflectiviteitsdienst werkzaam zijn, schepselen van de Oneindige Geest en van diens rechtstreekse medewerkers en ondergeschikten. De Reflectieve Geesten van ieder superuniversum zijn de scheppers van hun Reflectieve Beeld-Adjudanten, hun persoonlijke stemmen in de rechtscolleges van de Ouden der Dagen.

17:3.5 (201.3) De Reflectieve Geesten zijn niet slechts tussenpersonen voor het doorgeven van inlichtingen; zij zijn ook persoonlijkheden met een sterk geheugen. Hun nakomelingen, de seconafijnen, zijn ook persoonlijkheden die onthouden en registreren. Alles van ware geestelijke waarde wordt in tweevoud geregistreerd, en één impressie wordt bewaard in de persoonlijke uitrusting van een lid van een der talrijke orden secorafijnse persoonlijkheden die deel uitmaken van de enorme staf van de Reflectieve Geesten.

17:3.6 (201.4) De formele verslagen van de universa worden naar boven doorgegeven door en via de rapporterende engelen, doch de echte geestelijke verslagen worden bijeengebracht door middel van de reflectiviteit en bewaard in het bewustzijn van geschikte en passende persoonlijkheden die behoren tot de familie van de Oneindige Geest. Dit zijn de levende verslagen in tegenstelling tot de formele, dode verslagen van het universum, en zij worden volmaakt bewaard in het levende bewustzijn van de rapporterende persoonlijkheden van de Oneindige Geest.

17:3.7 (201.5) De reflectiviteitsorganisatie is ook het mechanisme dat het nieuws verzamelt en verordeningen bekend maakt in de ganse schepping. Deze organisatie is voortdurend in bedrijf, in tegenstelling tot de verschillende omroepdiensten die periodiek functioneren.

17:3.8 (201.6) Alle belangrijke zaken die zich in het hoofdkwartier van een plaatselijk universum afspelen, worden krachtens hun aard gereflecteerd naar de hoofdwereld van het betrokken superuniversum. Omgekeerd wordt ook alles wat van belang is voor de plaatselijke universa vanuit het hoofdkwartier van het betrokken superuniversum naar buiten gereflecteerd naar de hoofdwerelden van de plaatselijke universa. De reflectiviteitsdienst, van de universa in de tijd tot en met de superuniversa, lijkt automatisch of vanzelf te werken, doch dit is niet het geval. Het is alles zeer persoonlijk en intelligent; de nauwkeurigheid ervan is het resultaat van de volmaakte samenwerking van persoonlijkheden en kan daarom moeilijk worden toegeschreven aan de onpersoonlijke presentie-verrichtingen van de Absoluten.

17:3.9 (201.7) Hoewel de Gedachtenrichters niet participeren in de werking van het universele reflectiviteitssysteem, hebben wij alle reden om te geloven dat alle Vader-fragmenten volledig op de hoogte zijn van deze verrichtingen en in staat zijn de inhoud ervan te gebruiken.

17:3.10 (201.8) In het huidige universum-tijdperk lijkt het ruimtebereik van de reflectiviteitsdienst buiten het Paradijs begrensd te zijn door de omtrek van de zeven superuniversa. Voor het overige lijkt de werking van deze dienst onafhankelijk te zijn van tijd en ruimte. Zij schijnt onafhankelijk te zijn van alle bekende subabsolute circuits in het universum.

17:3.11 (201.9) Op het hoofdkwartier van ieder superuniversum werkt de reflectieve organisatie als een afzonderlijke eenheid. Bij speciale gelegenheden echter, onder leiding van Majeston, kunnen alle zeven organisaties in universele eendracht optreden, en doen zij dit ook, zoals bij het jubelfeest ter gelegenheid van de bestendiging van een heel plaatselijk universum in licht en leven, en ten tijde van de begroetingen door de Zeven Allerhoogste Bestuurders die iedere duizend jaar plaatsvinden.

4. De Reflectieve Beeld-adjudanten

17:4.1 (202.1) De negenenveertig Reflectieve Beeld-Adjudanten zijn door de Reflectieve Geesten geschapen; er bevinden zich dan ook precies zeven Adjudanten op het hoofdkwartier van ieder superuniversum. De eerste scheppingsdaad van de zeven Reflectieve Geesten van Uversa was het voortbrengen van hun zeven Beeld-Adjudanten, waarbij iedere Reflectieve Geest zijn eigen Adjudant schiep. In bepaalde eigenschappen en kenmerken zijn de Beeld-Adjudanten volmaakte reproducties van hun Reflectieve Moeder-Geesten: het zijn praktisch duplicaten, maar zonder de eigenschap van reflectiviteit. Het zijn echte afbeeldingen, en ze functioneren voortdurend als het communicatie-kanaal tussen de Reflectieve Geesten en de autoriteiten van de superuniversa. De Beeld-Adjudanten zijn niet enkel assistenten, zij vertegenwoordigen daadwerkelijk hun respectieve Geest-ouders; het zijn afbeeldingen en zij doen wat hun naam zegt.

17:4.2 (202.2) De Reflectieve Geesten zelf zijn echte persoonlijkheden, doch van zulk een orde dat zij voor materiële wezens onbegrijpelijk zijn. Zelfs op de hoofdkwartierwereld van een superuniversum hebben zij de hulp van hun Beeld-Adjudanten nodig bij alle persoonlijke omgang met de Ouden der Dagen en hun medewerkers. In contacten tussen de Beeld-Adjudanten en de Ouden der Dagen is het soms voldoende als één Adjudant dienst doet, terwijl bij andere gelegenheden twee, drie, vier, of zelfs alle zeven nodig zijn om de mededeling die hun ter transmissie is toevertrouwd volledig en juist weer te geven. Evenzo worden de berichten van de Beeld-Adjudanten afwisselend door één, twee, of alle drie Ouden der Dagen ontvangen, naargelang de inhoud van het bericht vereist.

17:4.3 (202.3) De Beeld-Adjudanten dienen immer aan de zijde van de Geesten van wie zij afstammen, en zij hebben een ongelooflijke schare seconafijnse helpers te hunner beschikking. De Beeld-Adjudanten functioneren niet rechtstreeks in verband met de opleidingswerelden van opklimmende stervelingen. Zij zijn nauw verbonden met de inlichtingendienst die deel uitmaakt van het universele plan voor de voortgang van stervelingen, maar ge zult niet persoonlijk met hen in aanraking komen wanneer ge in de scholen van Uversa verblijft, omdat deze schijnbaar persoonlijke wezens geen wil bezitten; zij hebben niet de kracht om keuzen te maken. Het zijn echte beelden en zij weerspiegelen volledig de persoonlijkheid en het bewustzijn van de individuele Geest die hen heeft voortgebracht. Als klasse komen opklimmende stervelingen niet in nauwe aanraking met de reflectiviteit. Er zal zich altijd een of ander wezen van reflectieve aard tussen u en de eigenlijke werking van deze dienst bevinden.

5. De Zeven Geesten van de Circuits

17:5.1 (202.4) De Zeven Geesten van de Havona-Circuits vormen de gezamenlijke onpersoonlijke vertegenwoordiging van de Oneindige Geest en de Zeven Meester-Geesten bij de zeven circuits van het centrale universum. Zij zijn de dienaren van de Meester-Geesten van wie zij collectief afstammen. De Meester-Geesten voorzien in een duidelijke, gediversifieerde bestuurlijke individualiteit in de zeven superuniversa. Door deze uniforme Geesten van de Havona-Circuits worden zij in staat gesteld te voorzien in een verenigde, uniforme en gecoördineerde geestelijke supervisie van het centrale universum.

17:5.2 (202.5) Ieder van de Zeven Geesten van de Circuits is beperkt tot het doordringen van één enkel Havona-circuit. Zij zijn niet rechtstreeks betrokken bij de regimes van de Eeuwigen der Dagen, de regeerders van de individuele werelden van Havona. Zij staan echter wel in verbinding met de Zeven Allerhoogste Bestuurders en zij synchroniseren met de tegenwoordigheid van de Allerhoogste in het centrale universum. Hun werk beperkt zich geheel tot Havona.

17:5.3 (203.1) Deze Geesten van de Circuits treden met degenen die in Havona verblijven in contact door hun persoonlijke afstammelingen, de tertiaire supernafijnen. Ofschoon de Circuit-Geesten coëxistent zijn met de Zeven Meester-Geesten, kreeg hun functie bij het scheppen van de tertiaire supernafijnen pas groot belang toen de eerste pelgrims uit de tijd in de dagen van Grandfanda aankwamen op het buitenste circuit van Havona.

17:5.4 (203.2) Bij uw voortgang in Havona van het ene circuit naar het volgende, zult ge wel het een en ander vernemen aangaande de Geesten van de Circuits, doch ge zult niet in staat zijn persoonlijk met hen te communiceren, zelfs al moogt ge persoonlijk hun geestelijke invloed genieten en zult ge hun onpersoonlijke aanwezigheid herkennen.

17:5.5 (203.3) De betrekking tussen de Geesten van de Circuits en de ingeboren bewoners van Havona lijkt in vele opzichten op de betrekking tussen de Gedachtenrichters en de sterfelijke schepselen die de werelden in de evolutionaire universa bewonen. Evenals de Gedachtenrichters zijn de Geesten van de Circuits onpersoonlijk, en hun omgang met het volmaakte bewustzijn van de Havona-wezens vertoont veel overeenkomst met de inwoning van de onpersoonlijke geesten van de Universele Vader in het eindige bewustzijn van sterfelijke mensen. De Geesten van de Circuits worden echter nooit een permanent deel van de persoonlijkheden van Havona.

6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa

17:6.1 (203.4) Veel van wat betrekking heeft op de natuur en de functie van de Scheppende Geesten van de plaatselijke universa hoort eigenlijk thuis in het relaas over hun verbintenis met de Schepper-Zonen bij de organisatie en leiding van de plaatselijke scheppingen. Vele kenmerkende aspecten van de ervaringen van deze wonderbare wezens voorafgaand aan hun ervaring in een plaatselijk universum kunnen u echter worden meegedeeld als onderdeel van deze bespreking van de zeven groepen Allerhoogste Geesten.

17:6.2 (203.5) Wij zijn vertrouwd met zes fasen van de loopbaan van een Moeder-Geest van een plaatselijk universum, en wij denken vaak na over de waarschijnlijkheid van een zevende stadium van activiteit. Deze verschillende stadia van bestaan zijn:

17:6.3 (203.6) 1. De eerste differentiatie op het Paradijs. Wanneer een Schepper-Zoon gepersonaliseerd wordt door het gezamenlijk handelen van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, vindt er in de persoon van de Oneindige Geest tegelijk iets plaats dat bekend staat als de ‘allerhoogste reactie van complement.’ Wij begrijpen de aard van deze reactie niet, doch wij begrijpen wel dat deze een inherente modificatie aangeeft van de personaliseerbare mogelijkheden die besloten liggen in het scheppingspotentieel van de Vereend Handelende Geest. De geboorte van een gecoördineerde Schepper-Zoon geeft aan dat binnen de persoon van de Oneindige Geest het potentieel geboren is van de toekomstige gade van deze Paradijs-Zoon in het plaatselijk universum. Wij zijn niet op de hoogte van deze nieuwe voorpersoonlijke identificatie van een entiteit, doch wij weten dat dit feit wordt opgetekend in de Paradijs-verslagen die op de loopbaan van deze Schepper-Zoon betrekking hebben.

17:6.4 (203.7) 2. Vooropleiding voor het optreden als schepper. Gedurende de lange periode van de vooropleiding van een Michael-Zoon voor de organisatie en het bestuur van universa, ondergaat zijn toekomstige gade een verdere ontwikkeling van entiteit en wordt zij groepsbewust van haar bestemming. Wij weten het niet zeker, doch vermoeden dat zulk een groepsbewuste entiteit op de hoogte raakt van de ruimte en aan de vooropleiding begint die nodig is voor het verkrijgen van geest-vaardigheid in haar toekomstige arbeid van samenwerking bij het scheppen en besturen van een universum met de Michael die haar comple ment is.

17:6.5 (204.1) 3. Het stadium van fysische schepping. Op het moment dat een Michael-Zoon van de Eeuwige Zoon de opdracht ontvangt tot scheppen, geeft de Meester-Geest aan het hoofd van het superuniversum waarvoor deze nieuwe Schepper-Zoon is bestemd, uiting aan het ‘identificatie-gebed’ in de tegenwoordigheid van de Oneindige Geest. Voor de eerste maal verschijnt dan de entiteit van de latere Scheppende Geest als gedifferentieerd van de persoon van de Oneindige Geest. Deze entiteit gaat rechtstreeks af op de persoon van de petitionerende Meester-Geest, is dan onmiddellijk uit het gezicht verdwenen en wordt blijkbaar een deel van de persoon van deze Meester-Geest. De nieuw geïdentificeerde Scheppende Geest blijft bij de Meester-Geest tot het moment aanbreekt dat de Schepper-Zoon vertrekt om aan zijn avontuurlijke onderneming in de ruimte te beginnen; hierop vertrouwt de Meester-Geest de nieuwe Geest-gade toe aan de hoede van de Schepper-Zoon, terwijl hij terzelfdertijd de Geest-gade de opdracht geeft tot eeuwige trouw en nimmer eindigende loyaliteit. En dan vindt er een van de ontroerendste gebeurtenissen plaats die op het Paradijs kunnen voorvallen. De Universele Vader spreekt zijn erkenning uit van de eeuwige vereniging van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest en bevestigt dat hun bepaalde gezamenlijke bestuurlijke volmachten zijn verleend door de Meester-Geest die het gezag over het betrokken superuniversum heeft.

17:6.6 (204.2) De door de Vader verenigde Schepper-Zoon en Scheppende Geest gaan dan uit om te beginnen aan hun avontuurlijke onderneming van het scheppen van een universum. En in deze vorm van associatie werken zij samen gedurende de gehele lange moeilijke periode van de materiële organisatie van hun universum.

17:6.7 (204.3) 4. Het tijdvak van het scheppen van leven. Wanneer de Schepper-Zoon verklaart voornemens te zijn leven te scheppen, volgen op het Paradijs de ‘personalisatie-ceremoniëen’, waarin de Zeven Meester-Geesten deelnemen en die persoonlijk ervaren worden door de superviserende Meester-Geest. Dit is een bijdrage van de Paradijs-Godheid aan de individualiteit van de Geest-gade van de Schepper-Zoon, en wordt voor het universum manifest in het verschijnsel van ‘de primaire eruptie’ in de persoon van de Oneindige Geest. Tegelijk met dit verschijnsel op het Paradijs wordt de tot dusver onpersoonlijke Geest-gade van de Schepper-Zoon in praktisch alle opzichten een echte persoon. Van nu af aan en voor immer zal deze zelfde Moeder-Geest van een plaatselijk universum als een persoon worden beschouwd en zal zij persoonlijke relaties onderhouden met alle heerscharen van persoonlijkheden in de schepping van leven die hierop volgt.

17:6.8 (204.4) 5. De tijdperken na de zelfschenkingen. In de nimmer eindigende loopbaan van een Scheppende Geest vindt nog een grote verandering plaats als de Schepper-Zoon terugkeert naar het hoofdkwartier van zijn universum nadat hij zijn zevende zelfschenking heeft voltooid en vervolgens de volledige soevereiniteit over zijn universum heeft verworven. Bij die gelegenheid verheft de triomferende Schepper-Zoon, ten overstaan van de verzamelde bestuurders van het universum, de Moeder-Geest van het Universum tot mede-soevereiniteit en erkent hij zijn Geest-gade als zijn gelijke.

17:6.9 (204.5) 6. De tijdperken van licht en leven. Wanneer het tijdvak van licht en leven tot stand is gebracht, begint de mede-soeverein van het plaatselijk universum aan de zesde fase van de loopbaan van een Scheppende Geest. Wij mogen echter de aard van deze grootse ervaring niet beschrijven. Deze zaken behoren tot een toekomstig stadium van de evolutie in Nebadon.

17:6.10 (204.6) 7. De niet-geopenbaarde loopbaan. Wij zijn bekend met de hierboven beschreven zes fasen in de loopbaan van de Moeder-Geest van een plaatselijk universum. Onvermijdelijk vragen wij ons af of er ook een zevende loopbaan is. Wij zijn het feit gedachtig dat wanneer de volkomenen bereiken wat de finale bestemming van hun sterfelijke opklimming lijkt te zijn, er van hen vermeld wordt dat zij aan de loopbaan van geesten van de zesde graad beginnen. Wij vermoeden dat de volkomenen nog weer een nieuwe, ongeopenbaarde loopbaan in het universum toegewezen zullen krijgen. Het zal u niet verbazen dat wij menen dat de Moeder-Geesten van de Universa eveneens een nog niet onthulde loopbaan in het vooruitzicht hebben, die de zevende fase zal vormen van hun persoonlijke ervaring in het dienen in het universum en in loyale samenwerking met de orde van de Schepper-Michaels.

7. De assistent-bewustzijnsgeesten

17:7.1 (205.1) Deze assistent-geesten zijn de zevenvoudige bewustzijnsschenking door een Moeder-Geest van een plaatselijk universum aan de levende schepselen die door een Schepper-Zoon en zulk een Scheppende Geest gezamenlijk zijn geschapen. Deze schenking wordt mogelijk wanneer de Geest wordt verheven tot de staat waar zij persoonlijkheidsprerogatieven heeft. De behandeling van de natuur en het functioneren van de zeven assistent-bewustzijnsgeesten hoort meer thuis bij de beschrijving van uw plaatselijk universum Nebadon.

8. Functies van de Allerhoogste Geesten

17:8.1 (205.2) De zeven groepen der Allerhoogste Geesten vormen de kern van de functionele familie van de Derde Bron en Centrum zowel als de Oneindige Geest als de Vereend Handelende Geest. Het domein van de Allerhoogste Geesten reikt van de tegenwoordigheid van de Triniteit op het Paradijs tot het functioneren van bewustzijn van de orde der evolutionaire stervelingen op de planeten in de ruimte. Op deze wijze verenigen zij de afdalende bestuurlijke niveaus en coördineren zij de veelvuldige functies van het personeel daarvan. Of het nu een groep Reflectieve Geesten is in verbinding met de Ouden der Dagen, een Scheppende Geest handelend in harmonie met een Michael-Zoon, of de Zeven Meester-Geesten in hun circuit rond de Paradijs-Triniteit, de activiteit van de Allerhoogste Geesten treft men overal aan in het centrale universum, in de superuniversa en de plaatselijke universa. Zij functioneren evenzeer tezamen met de Triniteitspersoonlijkheden van de orde der ‘Dagen’ als met de Paradijs-persoonlijkheden van de orde der ‘Zonen.’

17:8.2 (205.3) Samen met hun Oneindige Moeder-Geest zijn de groepen der Allerhoogste Geesten de rechtstreekse scheppers van de enorme familie der schepselen van de Derde Bron en Centrum. Alle orden der dienende geesten komen voort uit dit samenwerkingsverband. Primaire supernafijnen hebben hun oorsprong in de Oneindige Geest; secundaire wezens van deze orde worden geschapen door de Meester-Geesten; tertiaire supernafijnen door de Zeven Geesten van de Circuits. Collectief zijn de Reflectieve Geesten de moeders en voortbrengers van een wonderbaarlijke orde onder de heerscharen der engelen, de machtige seconafijnen van de diensten der superuniversa. Een Scheppende Geest is de moeder van de orden der engelen in een plaatselijke schepping; deze serafijnse helpers zijn oorspronkelijk in ieder plaatselijk universum, ofschoon zij naar de patronen van het centrale universum gevormd zijn. Al deze scheppers van dienende geesten ontvangen alleen indirect bijstand vanuit de centrale verblijfplaats van de Oneindige Geest, de oorspronkelijke, eeuwige moeder van alle dienende engelen.

17:8.3 (205.4) De zeven groepen der Allerhoogste Geesten zijn de coördinatoren van de bewoonde schepping. Het samenwerkingsverband van hun leidinggevende hoofden, de Zeven Meester-Geesten, lijkt de wijdverbreide activiteiten van God de Zevenvoudige te coördineren:

17:8.4 (205.5) 1. collectief staan de Meester-Geesten bijna gelijk aan het goddelijkheidsniveau van de Triniteit der Paradijs-Godheden;

17:8.5 (205.6) 2. individueel zijn zij een uitputtende belichaming van de primaire mogelijkheden tot associatie van de drieënige Godheid;

17:8.6 (206.1) 3. als gediversifieerde vertegenwoordigers van de Vereend Handelende Geest zijn zij de dragers van de geest-bewustzijn-kracht-soevereiniteit van de Allerhoogste die hij zelf nog niet persoonlijk uitoefent;

17:8.7 (206.2) 4. door de Reflectieve Geesten synchroniseren zij de regeringen van de Ouden der Dagen van de superuniversa met Majeston, het Paradijs-centrum van de universele reflectiviteit;

17:8.8 (206.3) 5. door hun participatie in de individualisering van de Goddelijke Hulp-en Bijstandverleensters van de plaatselijke universa, dragen de Meester-Geesten bij aan het laatste niveau van God de Zevenvoudige, de verbintenis van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest in ieder plaatselijk universum.

17:8.9 (206.4) De functionele eenheid die inherent is in de Vereend Handelende Geest, wordt aan de evoluerende universa onthuld in de Zeven Meester-Geesten, zijn primaire persoonlijkheden. Doch in de vervolmaakte superuniversa van de toekomst zal deze eenheid ongetwijfeld niet te scheiden zijn van de experiëntiële soevereiniteit van de Allerhoogste.

17:8.10 (206.5) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden