Przekaz 17, Siedem grup Duchów Najwyższych

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 17

Siedem grup Duchów Najwyższych

17:0.1 (197.1) SIEDEM grup Duchów Najwyższych to wszechświatowi szefowie-koordynatorzy siedmiosegmentowej administracji wielkiego wszechświata. Chociaż wszyscy zaklasyfikowani są do funkcjonalnej rodziny Nieskończonego Ducha, trzy następujące ich grupy zalicza się zazwyczaj do dzieci Rajskiej Trójcy:

17:0.2 (197.2) 1. Siedem Duchów Nadrzędnych.

17:0.3 (197.3) 2. Siedmiu Najwyższych Wykonawców.

17:0.4 (197.4) 3. Duchy Zwierciadlane.

17:0.5 (197.5) Pozostałe cztery grupy powołane zostały do bytu stwórczymi aktami Nieskończonego Ducha albo jego towarzyszy o stwórczym statusie:

17:0.6 (197.6) 4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane.

17:0.7 (197.7) 5. Siedem Duchów Orbit.

17:0.8 (197.8) 6. Stwórcze Duchy Wszechświata Lokalnego.

17:0.9 (197.9) 7. Przyboczne umysły-duchy.

17:0.10 (197.10) Te siedem klas nazywa się na Uversie siedmioma grupami Duchów Najwyższych. Domena ich działalności rozciąga się od osobistej obecności Siedmiu Duchów Nadrzędnych na obwodzie wiecznej Wyspy, poprzez siedem rajskich satelitów Ducha, orbity Havony, rządy superwszechświatów, administrację i nadzór wszechświatów lokalnych, aż do skromnej służby przybocznych, nadawanych domenom ewolucyjnego umysłu na światach czasu i przestrzeni.

17:0.11 (197.11) Siedem Duchów Nadrzędnych to szefowie-koordynatorzy tych rozległych domen administracyjnych. W niektórych sprawach, odnoszących się do administracyjnej regulacji zorganizowanej mocy fizycznej, energii umysłowej i nieosobowej służby duchowej, działają oni osobiście i bezpośrednio, w innych funkcjonują przez swych różnorodnych współpracowników. We wszystkich sprawach natury wykonawczej – w orzeczeniach, rozporządzeniach, przystosowaniach i decyzjach zarządzających – Duchy Nadrzędne działają w osobach Siedmiu Najwyższych Wykonawców. W centralnym wszechświecie Duchy Nadrzędne mogą działać przez Siedem Duchów Orbit Havony; w zarządach siedmiu superwszechświatów objawiają się one kanałem Duchów Zwierciadlanych i działają przez osoby Pradawnych Czasu, z którymi utrzymują osobistą łączność przez Pomocników-Wyobrażenia Zwierciadlane.

17:0.12 (197.12) Siedem Duchów Nadrzędnych nie kontaktuje się bezpośrednio i osobiście z administracją wszechświata, poniżej sądów Pradawnych Czasu. Wasz wszechświat lokalny jest zarządzany jako część naszego superwszechświata, przez Ducha Nadrzędnego Orvontonu, ale jego funkcjonowanie w stosunku do istot pochodzących z Nebadonu jest realizowane bezpośrednio i osobiście ukierunkowane przez Stwórczą Matkę Ducha, osiadłą na Salvingtonie, w stolicy waszego wszechświata lokalnego.

1. Siedmiu Najwyższych Wykonawców

17:1.1 (198.1) Zarządy administracyjne Duchów Nadrzędnych zajmują siedem rajskich satelitów Nieskończonego Ducha, krążących wokół centralnej Wyspy, pomiędzy błyszczącymi sferami Wiecznego Syna a najbardziej wewnętrzną orbitą Havony. Te administracyjne sfery kierowane są przez Najwyższych Wykonawców, grupę siedmiu istot utrójcowionych przez Ojca, Syna i Ducha, zgodnie z wymogami Siedmiu Duchów Nadrzędnych, dla istot tego rodzaju, które mogą działać w charakterze ich reprezentantów we wszechświatach.

17:1.2 (198.2) Duchy Nadrzędne są w kontakcie z różnymi sekcjami rządów superwszechświatowych, poprzez tych Najwyższych Wykonawców. To właśnie oni w znacznym stopniu decydują o podstawowych ustawodawczych trendach w siedmiu superwszechświatach. Są oni jednolicie i bosko doskonali, ale posiadają także zróżnicowane osobowości. Nie mają przewodniczącego; za każdym razem, gdy się spotykają, wybierają jednego spośród siebie, aby przewodniczył wspólnej naradzie. Okresowo podróżują do Raju, aby zasiadać w radzie z Siedmioma Duchami Nadrzędnymi.

17:1.3 (198.3) Siedmiu Najwyższych Wykonawców funkcjonuje jako koordynatorzy administracyjni wielkiego wszechświata; można ich nazwać radą dyrektorów, zarządzających posthavonalną kreacją. Nie interesują ich wewnętrzne sprawy Raju, w swych ograniczonych zakresach funkcjonowania w Havonie działają przez Siedem Duchów Orbit. Skądinąd niewiele jest ograniczeń, gdy idzie o zakres ich nadzoru; kierują sprawami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi; widzą wszystko, słyszą wszystko, czują wszystko, nawet wiedzą o wszystkim, co się dzieje w siedmiu superwszechświatach i w Havonie.

17:1.4 (198.4) Najwyżsi Wykonawcy ani nie tworzą zasad działania ani też nie modyfikują procedur postępowania we wszechświecie, interesują się tylko wdrażaniem w życie planów boskości, szerzonych przez Siedem Duchów Nadrzędnych. Nie mieszają się też do rządów Pradawnych Czasu w superwszechświatach ani nie ingerują we władzę Synów Stwórców we wszechświatach lokalnych. Są koordynującymi administratorami, których zadaniem jest wprowadzanie w życie wspólnych metod postępowania dla wszystkich władców, jacy są ustanowieni w wielkim wszechświecie.

17:1.5 (198.5) Każdy z wykonawców oraz wszystko, co funkcjonuje na jego sferze, służy efektywnej administracji pojedynczego superwszechświata. Pierwszy Najwyższy Wykonawca, działający na pierwszej sferze wykonawczej, zajmuje się wyłącznie sprawami pierwszego superwszechświata i tak dalej, aż do Siódmego Najwyższego Wykonawcy, który działa z siódmego rajskiego satelity Ducha i poświęca swe energie prowadzeniu siódmego superwszechświata. Ta siódma sfera nazywa się Orvonton, ponieważ rajskie satelity Ducha mają takie same nazwy, jak odpowiadające im superwszechświaty; faktycznie superwszechświaty zostały nazwane według nich.

17:1.6 (198.6) Na sferze wykonawczej siódmego superwszechświata, liczba personelu, który zajmuje się prawidłowym prowadzeniem spraw Orvontonu, przekracza ludzkie pojmowanie i obejmuje praktycznie każdą klasę niebiańskich istot inteligentnych. Wszystkie wszechświatowe służby, związane z przemieszczaniem osobowości (za wyjątkiem Natchnionych Duchów Trójcy i Dostrajaczy Myśli), przechodzą przez jeden z tych siedmiu światów wykonawczych, gdy przemierzają wszechświat do Raju i z Raju; tutaj są również prowadzone centralne rejestry wszystkich osobowości stworzonych przez Trzecie Źródło i Centrum, działających w superwszechświatach. Systemy zapisów materialnych, morontialnych i duchowych, jakie się prowadzi na jednym z takich światów wykonawczych Ducha, zadziwiają nawet istotę mojej klasy.

17:1.7 (199.1) Bezpośrednimi podwładnymi Najwyższych Wykonawców są w większości utrójcowieni synowie osobowości Raju-Havony oraz utrójcowione potomstwo gloryfikowanych śmiertelników, absolwentów epokowego szkolenia w systemie wznoszenia się w czasie i przestrzeni. Ci utrójcowieni synowie wyznaczani są do służby z Najwyższymi Wykonawcami przez szefa Najwyższej Rady Rajskiego Korpusu Finalizmu.

17:1.8 (199.2) Każdy Najwyższy Wykonawca ma dwa zespoły doradcze. W zarządzie każdego superwszechświata dzieci Nieskończonego Ducha wybierają ze swoich szeregów przedstawicieli, aby służyli tysiąc lat w pierwszym zespole doradczym swojego Najwyższego Wykonawcy. Wszystkimi sprawami, dotyczącymi wznoszących się śmiertelników czasu, zajmuje się drugi zespół składający się ze śmiertelników, którzy dotarli do Raju, jak również z utrójcowionych synów gloryfikowanych śmiertelników; ciało to jest wybierane przez doskonalące się i wznoszące się istoty, które chwilowo mieszkają w stolicach siedmiu superwszechświatów. Szefowie wszystkich innych zadań mianowani są przez Najwyższych Wykonawców.

17:1.9 (199.3) Od czasu do czasu, na rajskich satelitach Ducha odbywa się wielkie zgromadzenie. Przydzieleni do tych światów utrójcowieni synowie, razem z tymi, którzy w trakcie wznoszenia się dotarli do Raju, gromadzą się wraz z osobowościami duchowymi Trzeciego Źródła i Centrum na spotkaniu, poświęconym trudnościom i tryumfom na drodze wznoszenia się. Takim braterskim zgromadzeniom zawsze przewodniczą Najwyżsi Wykonawcy.

17:1.10 (199.4) Raz na tysiąc rajskich lat, Siedmiu Najwyższych Wykonawców opuszcza swe miejsca, z których sprawują władzę i idą do Raju, gdzie prowadzą milenijne zgromadzenie dla inteligentnych zastępów z całego stworzenia, w duchu powszechnej serdeczności i życzliwości. Taka doniosła uroczystość odbywa się bezpośrednio w obecności Majestonu, szefa wszystkich grup duchów zwierciadlanych. Dlatego też Wykonawcy mogą się kontaktować równocześnie ze wszystkimi swoimi współpracownikami w wielkim wszechświecie, dzięki unikalnemu działaniu wszechświatowego odzwierciedlania.

2. Majeston – szef odzwierciedlania

17:2.1 (199.5) Zwierciadlane Duchy mają boskie pochodzenie – od Trójcy. Istnieje pięćdziesiąt tych unikalnych i w pewnym sensie tajemniczych istot. Siedem tych niezwykłych osobowości było stwarzane równocześnie a każdy z takich stwórczych aktów był rezultatem połączenia Rajskiej Trójcy i jednego z Siedmiu Duchów Nadrzędnych.

17:2.2 (199.6) Te doniosłe sprawy, które miały miejsce o świcie czasu, obrazują pierwsze próby działania z Rajską Trójcą Najwyższych Osobowości Stwórczych, w charakterze współstwórców reprezentowanych przez Duchy Nadrzędne. Związek mocy stwórczej Najwyższych Stwórców ze stwórczymi potencjałami Trójcy jest źródłem aktualności bytu Istoty Najwyższej. Dlatego też, kiedy cykl kreacji zwierciadlanej się dopełnił, kiedy każdy z Siedmiu Duchów Nadrzędnych znalazł doskonałą, stwórczą synchronizację z Rajską Trójcą, kiedy czterdziesty dziewiąty Duch Zwierciadlany został uosobiony, wtedy nastąpiła nowa i rozległa reakcja w Bóstwie-Absolucie, dająca nowe prerogatywy osobowości Istocie Najwyższej i osiągająca swą kulminację w uosobieniu Majestonu, który jest szefem odzwierciedlania i rajskim centrum wszelkiej działalności czterdziestu dziewięciu Duchów Zwierciadlanych oraz ich współpracowników w całym wszechświecie wszechświatów.

17:2.3 (200.1) Majeston jest prawdziwą osobą, osobowym i niezawodnym centrum fenomenu odzwierciedlania, działającego we wszystkich siedmiu superwszechświatach czasu i przestrzeni. Posiada on swój stały, rajski zarząd w pobliżu centrum wszystkich rzeczy, w miejscu spotkań Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Zajmuje się on wyłącznie koordynacją i utrzymywaniem służby odzwierciedlania w rozległej kreacji; skądinąd nie zajmuje się administracją spraw wszechświata.

17:2.4 (200.2) W naszym katalogu osobowości rajskich nie ma Majestonu, gdyż jest on jedyną istniejącą osobowością boskości, stworzoną przez Istotę Najwyższą, w funkcjonalnym związku z Bóstwem-Absolutem. Jest on osobą, ale interesuje się wyłącznie i najwyraźniej automatycznie jednym tylko stadium organizacji wszechświata; nie działa teraz w żadnym osobowym charakterze w odniesieniu do innych (niezwierciadlanych) klas osobowości wszechświata.

17:2.5 (200.3) Stworzenie Majestonu oznacza pierwszy, najwyższy akt stwórczy Istoty Najwyższej. Ta chęć działania miała wolicjonalny charakter u Istoty Najwyższej, ale zdumiewająca reakcja Bóstwa-Absolutu nie była przewidywalna. Nigdy, od czasu pojawienia się Havony w wieczności, wszechświat nie widział tak wielkiego aktu stwórczego, tak gigantycznego i rozległego zgrania mocy oraz koordynacji funkcjonalnych działań ducha. Reakcja Bóstwa na stwórczą wolę Istoty Najwyższej i jej pomocników w znacznej mierze przekraczała ich docelowe zamiary i znacznie przewyższała ich konceptualne przewidywania.

17:2.6 (200.4) Z fascynacją rozważamy możliwości przyszłych epok, kiedy to Najwyższy i Ostateczny mogą osiągnąć nowe poziomy boskości i wznieść się ku nowym domenom działania osobowości, na których może nastąpić deifikacja jeszcze innych, niespodziewanych i przechodzących najśmielsze oczekiwania istot, które będą miały niewyobrażalne możliwości szerokiej koordynacji wszechświata. Wydaje się, że nie istnieją ograniczenia potencjału Bóstwa-Absolutu w reakcji na takie ujednolicenie związków między Bóstwem empirycznym a egzystencjalną Rajską Trójcą.

3. Duchy Zwierciadlane

17:3.1 (200.5) Czterdzieści dziewięć Duchów Zwierciadlanych pochodzi od Trójcy, ale każdy z siedmiu stwórczych aktów, związanych z ich pojawieniem się, dawał w rezultacie rodzaj istot przypominających cechami charakterystycznymi jednego z ich rodziców – Ducha Nadrzędnego. W ten sposób odwzorowują one natury i charaktery siedmiu możliwych kombinacji związków cech boskości, charakterystycznych dla Bóstwa Ojca Wszechświatowego, Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha. Z tego również powodu należy mieć siedem takich Duchów Zwierciadlanych w zarządzie każdego superwszechświata. Potrzebny jest każdy z tych siedmiu typów, ażeby móc doskonale odzwierciedlać wszystkie stadia każdego możliwego przejawu trzech Rajskich Bóstw, jako że zjawisko takie może wystąpić w dowolnej części siedmiu superwszechświatów. Dlatego też przydzielono po jednym z każdego typu Duchów Zwierciadlanych do służby w każdym superwszechświecie. Grupy te, złożone z siedmiu różnych Duchów Zwierciadlanych, utrzymują swe zarządy w stolicach superwszechświatów, w zogniskowaniu odzwierciedlania każdej domeny, które nie jest identyczne z punktem biegunowości duchowej.

17:3.2 (200.6) Duchy Zwierciadlane posiadają imiona, jednak te nazwy nie są objawione na światach w przestrzeni. Odnoszą się one do natury i charakteru tych istot i są częścią jednej z siedmiu wszechświatowych tajemnic, istniejących na tajemniczych sferach Raju.

17:3.3 (201.1) Właściwość odzwierciedlania, fenomen poziomów umysłu Wspólnego Aktywizatora, Istoty Najwyższej i Duchów Nadrzędnych, mogą odbierać wszystkie istoty zainteresowane w funkcjonowaniu tego, rozległego systemu przekazywania informacji we wszechświecie. I tutaj jest wielka tajemnica: żaden z Duchów Nadrzędnych ani też Rajskie Bóstwa, pojedynczo czy razem, nie wykazują zdolności skoordynowanego, wszechświatowego odzwierciedlania, tak jak się ono przejawia w czterdziestu dziewięciu osobowościach łącznikowych Majestonu, a przecież te Bóstwa i Duchy są stwórcami wszystkich owych, wspaniale wyposażonych istot. Boska dziedziczność pozwala czasem odkryć pewne cechy u istot stworzonych, których nie widzi się u Stwórcy.

17:3.4 (201.2) Personel służby odzwierciedlania stanowią istoty Nieskończonego Ducha oraz jego bezpośredni towarzysze i podwładni, za wyjątkiem Majestonu i Duchów Zwierciadlanych. Duchy Zwierciadlane z każdego superwszechświata są stwórcami swoich Pomocników-Wyobrażeń Zwierciadlanych, swych osobistych opinii w trybunałach Pradawnych Czasu.

17:3.5 (201.3) Duchy Zwierciadlane są nie tylko pośrednikami, przekazującymi informację, są one również osobowościami ją przechowującymi. Ich potomstwo, sekonafini, to również osobowości przechowujące lub zapisujące. Wszystko, co ma prawdziwą duchową wartość, rejestrowane jest podwójnie, a jedna kopia przechowywana jest w ekwipunku osobistym jakiegoś członka licznych klas osobowości sekoraficznych, należących do rozległego personelu Duchów Zwierciadlanych.

17:3.6 (201.4) Oficjalne zapisy wszechświatowe dokonywane są i przekazywane przez rejestratorów anielskich, ale prawdziwe zapisy duchowe gromadzone są przez odzwierciedlanie i przechowywane w umysłach odpowiednich i nadających się do tego osobowości, należących do rodziny Nieskończonego Ducha. Są to żywe zapisy, w przeciwieństwie do formalnych i martwych zapisów wszechświatowych a są one doskonale przechowywane w żywych umysłach osobowości rejestrujących Nieskończonego Ducha.

17:3.7 (201.5) Organizacja odzwierciedlania służy również gromadzeniu wiadomości i rozsyłaniu rozporządzeń dla całego stworzenia. Jest to stała działalność, w odróżnieniu od różnych rodzajów transmisji, funkcjonujących okresowo.

17:3.8 (201.6) Jeśli coś ważnego zdarzy się w zarządzie wszechświata lokalnego, jest odpowiednio odzwierciedlane do stolicy danego superwszechświata. I na odwrót, odbicie wszystkiego tego, co ma znaczenie dla wszechświata lokalnego, jest przekazywane do stolic wszechświatów lokalnych z zarządu superwszechświata. Służba odzwierciedlania, działająca od wszechświatów czasu aż do superwszechświatów, pozornie jest automatyczna czy samoczynna, ale tylko pozornie. Jest ona, ogółem biorąc, absolutnie osobowa i inteligentna; jej precyzja wynika z doskonałości współpracy osobowości i dlatego raczej nie można jej przypisywać nieosobowej obecności-działaniu Absolutów.

17:3.9 (201.7) Chociaż Dostrajacze Myśli nie uczestniczą w systemie powszechnego odzwierciedlania, mamy wszelkie powody wierzyć, że wszystkie fragmenty Ojca są w pełni świadome tych procesów i potrafią korzystać z ich treści.

17:3.10 (201.8) W obecnej epoce wszechświata, przestrzenny zasięg służby odzwierciedlania, działającej poza Rajem, wydaje się być ograniczony przez obrzeża siedmiu superwszechświatów. Skądinąd, funkcjonowanie tej służby wydaje się być niezależne od czasu i przestrzeni. Wydaje się, że jest ona niezależna od wszystkich znanych, podabsolutnych obwodów wszechświata.

17:3.11 (201.9) W zarządzie każdego superwszechświata organizacja odzwierciedlania działa jako niezależna jednostka; jednak w pewnych, szczególnych okolicznościach, wszystkie siedem mogą działać i działają we wszechświatowej harmonii, pod kierownictwem Majestonu, jak to miało miejsce podczas obchodów z okazji ustanowienia w światłości i życiu całego wszechświata lokalnego, oraz w czasach milenijnych pozdrowień Siedmiu Najwyższych Wykonawców.

4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane

17:4.1 (202.1) Duchy Zwierciadlane stworzyły czterdziestu dziewięciu Pomocników-Wyobrażeń Zwierciadlanych a w zarządzie każdego superwszechświata znajduje się dokładnie siedmiu tych Pomocników. Pierwszy akt stwórczy siedmiu Duchów Zwierciadlanych z Uversy polegał na stworzeniu tych siedmiu Pomocników-Wyobrażeń, przy czym każdy Duch Zwierciadlany stworzył swego własnego Pomocnika. Pomocnicy-Wyobrażenia są w pewnych swych właściwościach i cechach charakterystycznych doskonałymi kopiami ich Zwierciadlanych Matek Duchów; są właściwie kopiami, za wyjątkiem własności odzwierciedlania. Są prawdziwymi wyobrażeniami i nieustannie funkcjonują jako kanał komunikacyjny między Duchami Zwierciadlanymi a władzami superwszechświata. Pomocnicy-Wyobrażenia są nie tylko asystentami; są faktycznie reprezentantami swych poszczególnych rodziców-Duchów; są wyobrażeniami i naprawdę ta nazwa jest dla nich właściwa.

17:4.2 (202.2) Duchy Zwierciadlane, same w sobie, są prawdziwie osobowościami, jednak takiej klasy, która nie jest zrozumiała dla istot materialnych. Nawet na sferze zarządu superwszechświata, we wszystkich osobistych kontaktach z Pradawnymi Czasu i ich towarzyszami, potrzebują one pomocy swych Pomocników-Wyobrażeń. Czasem jeden Pomocnik działa zadowalająco w tych kontaktach, pomiędzy Pomocnikami-Wyobrażeniami a Pradawnymi Czasu, podczas gdy w innych okolicznościach potrzeba dwóch, trzech, czterech albo nawet wszystkich siedmiu, aby w pełni i prawidłowo przedstawić wiadomość powierzoną im do przekazania. Tak samo wiadomości Pomocników-Wyobrażeń rozmaicie są odbierane, przez jednego, dwóch, albo wszystkich trzech Pradawnych Czasu, jeśli zawartość wiadomości tego wymaga.

17:4.3 (202.3) Pomocnicy-Wyobrażenia zawsze służą u boku swych Duchów rodziców i mają do swej dyspozycji niewiarygodnie wielką rzeszę pomagających im sekonafinów. Funkcjonowanie Pomocników-Wyobrażeń nie jest bezpośrednio związane ze światami szkoleniowymi wznoszących się śmiertelników. Współpracują oni blisko ze służbą gromadzenia informacji we wszechświatowym schemacie rozwoju śmiertelnika, ale nie skontaktujecie się z nimi osobiście, gdy będziecie przebywać w szkołach Uversy, gdyż te pozornie osobowe istoty pozbawione są woli, nie mają możliwości wyboru. Są one naprawdę wyobrażeniami, całkowicie odzwierciedlającymi osobowość i umysł poszczególnego Ducha rodzica. Wznoszący się śmiertelnicy jako klasa, nie są blisko związani z odzwierciedlaniem. Zawsze jakaś istota natury zwierciadlanej ingerować będzie pomiędzy wami a rzeczywistą działalnością tej służby.

5. Siedem Duchów Orbit

17:5.1 (202.4) Siedem Duchów Orbit Havony stanowi łączną, nieosobową reprezentację Nieskończonego Ducha i Siedmiu Duchów Nadrzędnych, dla siedmiu orbit wszechświata centralnego. Są one sługami Duchów Nadrzędnych i są także ich wspólnym potomstwem. Duchy Nadrzędne dają siedmiu superwszechświatom odrębną i zróżnicowaną indywidualność administracyjną. Poprzez te, jednorodne Duchy Orbit Havony, mogą one sprawować zjednoczony, jednolity i skoordynowany, duchowy nadzór nad wszechświatem centralnym.

17:5.2 (202.5) Każdy z Siedmiu Duchów Orbit ogranicza się do przenikania pojedynczej orbity Havony. Nie interesują się one bezpośrednio rządami Wiecznych Czasu, którzy rządzą poszczególnymi światami Havony, ale związane są z Siedmioma Najwyższymi Wykonawcami oraz synchronizują się z obecnością Istoty Najwyższej we wszechświecie centralnym. Ich działalność ogranicza się wyłącznie do Havony.

17:5.3 (203.1) Duchy Orbit kontaktują się z tymi istotami, które przebywają w Havonie, poprzez swe własne potomstwo – supernafinów trzeciej klasy. Podczas gdy Duchy Orbit współistnieją z Siedmioma Duchami Nadrzędnymi, ich funkcja w stwarzaniu supernafinów trzeciej klasy nie miała większego znaczenia tak długo, aż pierwsi pielgrzymi czasu nie przybyli do zewnętrznej orbity Havony, w czasach Grandfandy.

17:5.4 (203.2) Gdy w Havonie przechodzić będziecie od orbity do orbity, będziecie się uczyć o Duchach Orbit, ale nie będziecie mogli skontaktować się z nimi osobiście, nawet, jeśli będziecie ich osobiście rozpoznawać i cieszyć się ich bezosobową obecnością, duchowym wpływem.

17:5.5 (203.3) Duchy Orbit związane są z rodowitymi mieszkańcami Havony mniej więcej tak, jak Dostrajacze Myśli są związane z istotami śmiertelnymi, zamieszkującymi światy wszechświatów ewolucyjnych. Duchy Orbit są bezosobowe, tak jak Dostrajacze Myśli i harmonizują się z doskonałymi umysłami istot Havony, tak jak bezosobowe duchy Ojca Wszechświatowego zamieszkują skończone umysły śmiertelnych ludzi. Jednak Duchy Orbit nigdy nie stają się trwałą częścią osobowości Havony.

6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych

17:6.1 (203.4) Większość tego, co dotyczy natury i funkcji Stwórczych Duchów z wszechświata lokalnego, należy właściwie do narracji o ich związkach z Synami Stwórcami, w organizacji i w kierowaniu kreacjami lokalnymi; jest jednak wiele aspektów doświadczeń poprzedzających te z wszechświata lokalnego, które można przedstawić jako część omówienia siedmiu grup Duchów Najwyższych.

17:6.2 (203.5) Znamy dobrze sześć stadiów działalności Matki Ducha wszechświata lokalnego, ale rozmyślamy sporo na temat możliwości istnienia siódmego stadium tej działalności. Te rozmaite stadia jej istnienia przedstawiają się następująco:

17:6.3 (203.6) 1. Wstępne zróżnicowanie w Raju. Kiedy Syn Stwórca uosobiony zostaje łącznym aktem Ojca Wszechświatowego i Wiecznego Syna, pojawia się równocześnie w osobie Nieskończonego Ducha to, co się nazywa „najwyższą reakcją uzupełnienia”. Nie pojmujemy natury tej reakcji, ale rozumiemy, że oznacza ona naturalną modyfikację tych uosabiających możliwości, które są zawarte w obrębie potencjału stwórczego Wspólnego Aktywizatora. Narodziny partnerskiego Syna Stwórcy oznaczają, że w obrębie osoby Nieskończonego Ducha rodzi się potencjał przyszłej małżonki tego Rajskiego Syna z wszechświata lokalnego. Nie orientujemy się odnośnie nowej przedosobowej tożsamości tego bytu, ale wiemy, że taki fakt znajduje się w rajskich zapisach, dotyczących misji owego Syna Stwórcy.

17:6.4 (203.7) 2. Wstępne szkolenie w kreatywności. W czasie długiego okresu wstępnego szkolenia Syna Michała, w organizacji i administracji wszechświatów, jego przyszła małżonka rozwija się dalej jako byt i osiąga grupową świadomość przeznaczenia. Nie wiemy, ale przypuszczamy, że taki grupowo świadomy byt staje się kompetentny w sprawach przestrzeni i zaczyna wstępne szkolenie, niezbędne do nabycia umiejętności duchowych, potrzebnych podczas jej przyszłej współpracy z uzupełniającym ją Michałem, w procesie stwarzania wszechświata i jego administracji.

17:6.5 (204.1) 3. Stadium stwarzania materialnego. W tym czasie, kiedy obowiązki kreatywności powierzane są Synowi Michałowi przez Wiecznego Syna, Duch Nadrzędny kierujący tym superwszechświatem, do którego ma iść nowy Syn Stwórca, wypowiada w obecności Nieskończonego Ducha „modlitwę tożsamości”; i po raz pierwszy pojawia się byt późniejszego Stwórczego Ducha, jako odmienny od osoby Nieskończonego Ducha. I posuwając się wprost ku osobie wnoszącego prośbę Ducha Nadrzędnego, byt ten natychmiast umyka naszym możliwościom jego rozpoznania, stając się najwidoczniej częścią osoby Ducha Nadrzędnego. Świeżo utożsamiony Stwórczy Duch pozostaje z Duchem Nadrzędnym aż do momentu odlotu Syna Stwórcy na kosmiczną przygodę; po czym Duch Nadrzędny powierza opiece Syna Stwórcy nową małżonkę-Ducha i jednocześnie nakazuje małżonce-Duchowi wieczną wierność i nieustającą lojalność wobec Syna Stwórcy. I wtedy następuje jeden z najbardziej wzruszających epizodów, jakie mają miejsce w Raju. Przemawia Ojciec Wszechświatowy i potwierdza wieczny związek Syna Stwórcy i Stwórczego Ducha oraz zatwierdza obdarzenie ich pewnymi, wspólnymi mocami administracyjnymi, nadanymi przez Ducha Nadrzędnego, sprawującego jurysdykcję nad superwszechświatem.

17:6.6 (204.2) Syn Stwórca i Stwórczy Duch, połączeni przez Ojca, idą potem na swą przygodę stwarzania wszechświata. I razem pracują w takim związku przez długi i mozolny okres materialnej organizacji ich wszechświata.

17:6.7 (204.3) 4. Epoka stwarzania życia. Kiedy Syn Stwórca zgłosi intencję stwarzania życia, w Raju następują „uroczystości uosobienia”, w których osobiście bierze udział nadzorujący Duch Nadrzędny a partycypuje w nich Siedem Duchów Nadrzędnych. To jest wkład Rajskiego Bóstwa w indywidualność Ducha małżonki Syna Stwórcy i objawia się on wszechświatu w zjawisku „podstawowej erupcji” w osobie Nieskończonego Ducha. Równocześnie z tym zjawiskiem w Raju, bezosobowy dotychczas Duch, małżonka Syna Stwórcy, staje się, praktycznie biorąc, prawdziwą osobą. Odtąd już zawsze ta Matka Duch wszechświata lokalnego traktowana będzie jako osoba i będzie osobowo związana z całym zastępem osobowości, pojawiającego się później stworzonego życia.

17:6.8 (204.4) 5. Epoki postobdarzeniowe. W nigdy niekończącej się misji Stwórczego Ducha następuje kolejna, wielka zmiana, kiedy Syn Stwórca wraca do zarządu wszechświata, po ukończeniu swego siódmego obdarzenia i po zdobyciu pełnej władzy nad wszechświatem. Z tej to okazji, przed zebranymi administratorami wszechświata, tryumfujący Syn Stwórca wynosi Matkę Ducha Wszechświata do wspólnoty władzy i uznaje małżonkę-Ducha za równą sobie.

17:6.9 (204.5) 6. Epoki światłości i życia. Po zapoczątkowaniu epoki światłości i życia, współwładczyni wszechświata lokalnego wkracza w szóste stadium misji Stwórczych Duchów. Nie możemy jednak zobrazować natury tego wielkiego wydarzenia. Te rzeczy odnoszą się do przyszłego stadium ewolucji w Nebadonie.

17:6.10 (204.6) 7. Działalność nie objawiona. Wiemy o sześciu stadiach działalności Matki Ducha wszechświata lokalnego. Nieuniknione jest zatem pytanie: czy jest jeszcze stadium siódme? Pomni tego, że kiedy finaliści osiągną to, co wygląda na ostateczny cel wznoszenia się śmiertelnika, są rejestrowani jako zaczynające misję duchy stopnia szóstego. Przypuszczamy, że finalistów czeka jeszcze jedno, nie objawione stadium działalności w pełnieniu wszechświatowych zadań. Należy się zatem spodziewać, że podobna działalność dotyczyć będzie Matek Duchów Wszechświata, jako tych, co mają przed sobą jakąś nieujawnioną misję, która będzie siódmym stadium doświadczenia osobistego w służbie dla wszechświata i w lojalnej współpracy z klasą Stwórców Michałów.

7. Przyboczne umysły-duchy

17:7.1 (205.1) Przyboczne duchy są siedmiorakim, umysłowym darem Matki Ducha wszechświata lokalnego dla stworzeń żyjących w łącznej kreacji Syna Stwórcy i tego, Stwórczego Ducha. Obdarzenie takie staje się możliwe, kiedy Duch zostanie wyniesiony do statusu prerogatyw osobowości. Opowieść o naturze i funkcjonowaniu siedmiu przybocznych umysłów-duchów należy raczej do tej części, która mówi o historii waszego wszechświata lokalnego – Nebadonu.

8. Funkcje Duchów Najwyższych

17:8.1 (205.2) Siedem grup Duchów Najwyższych stanowi jądro funkcjonalnej rodziny Trzeciego Źródła i Centrum, zarówno jako Nieskończonego Ducha, jak również jako Wspólnego Aktywizatora. Domena Duchów Najwyższych rozciąga się od obecności Trójcy w Raju aż do działania umysłu ewolucyjnego klasy śmiertelnej na planetach w przestrzeni. Dzięki temu, Duchy te jednoczą zstępujące poziomy administracyjne i koordynują różnorodne funkcje personelu zarządzającego na tych poziomach. Czy jest to grupa Duchów Zwierciadlanych funkcjonujących z Pradawnymi Czasu, czy Stwórczy Duch działający w zgodności z Synem Michałem, czy też Siedem Duchów Nadrzędnych na orbicie wokół Rajskiej Trójcy, działalność Duchów Najwyższych napotykamy wszędzie we wszechświecie centralnym, superwszechświecie i wszechświatach lokalnych. Działają one zarówno z osobowościami Trójcy klasy „Czasu” jak i z osobowościami rajskimi klasy „Synów”.

17:8.2 (205.3) Grupy Duchów Najwyższych, razem z ich Nieskończoną Matką Duchem, bezpośrednio są stwórcami całej rozległej rodziny istot Trzeciego Źródła i Centrum. Wszelkie klasy duchów opiekuńczych wywodzą się z tego związku. Supernafini pierwszej klasy pochodzą od Nieskończonego Ducha, te same istoty drugiej klasy są stwarzane przez Duchy Nadrzędne, supernafini trzeciej klasy przez Siedem Duchów Orbit. Duchy Zwierciadlane, zbiorowo, są matkami-stwórcami wspaniałej klasy zastępów anielskich, możnych sekonafinów, działających w służbach superwszechświata. Stwórczy Duch jest matką klas anielskich kreacji lokalnej; tacy seraficzni opiekunowie powstają w każdym wszechświecie lokalnym, chociaż są kształtowani według wzorów z wszechświata centralnego. Wszyscy ci stwórcy duchów opiekuńczych tylko pośrednio otrzymują pomoc z centralnej lokalizacji Nieskończonego Ducha, pierwotnej i wiecznej matki wszystkich służb anielskich.

17:8.3 (205.4) Siedem grup Duchów Najwyższych to koordynatorzy zamieszkałej kreacji. Związek szefów, którzy nimi kierują, Siedem Duchów Nadrzędnych, wydaje się koordynować rozległą działalność Boga Siedmiorakiego:

17:8.4 (205.5) 1. Zbiorowo, Duchy Nadrzędne prawie dorównują poziomowi boskości Trójcy Rajskich Bóstw.

17:8.5 (205.6) 2. Indywidualnie, wyczerpują one zasadnicze, asocjacyjne możliwości Bóstwa trójjednego.

17:8.6 (206.1) 3. Jako zróżnicowana reprezentacja Wspólnego Aktywizatora, Duchy te stanowią przechowalnię tej władzy ducha-umysłu-mocy Istoty Najwyższej, jakiej ona jeszcze osobiście nie sprawuje.

17:8.7 (206.2) 4. Poprzez Duchy Zwierciadlane synchronizują one superwszechświatowe rządy Pradawnych Czasu z Majestonem, rajskim centrum powszechnego odzwierciedlania.

17:8.8 (206.3) 5. Przez uczestnictwo w indywidualizacji Boskich Opiekunek wszechświata lokalnego, Duchy Nadrzędne wnoszą swój wkład w ostatni poziom Boga Siedmiorakiego, we wspólnotę z wszechświatów lokalnych – Syn Stwórca-Stwórczy Duch.

17:8.9 (206.4) Funkcjonalna jedność, właściwa dla Wspólnego Aktywizatora, ukazana jest rozwijającym się światom w Siedmiu Duchach Nadrzędnych, jego pierwszych osobowościach. Jednak w doprowadzonych do doskonałości wszechświatach przyszłości, jedność ta będzie bez wątpienia nierozdzielna od empirycznej władzy Najwyższego.

17:8.10 (206.5) [Przedstawione przez Niebiańskiego Radcę z Uversy].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone