17. Makale - Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

17. Makale

Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları

17:0.1 (197.1) YEDİ Üstün Ruhaniyet toplulukları, muhteşem kâinatın yedi birime ayrılmış yönetiminin eş güdümü sağlayan evren idarecileridir. Her ne kadar onlar Sınırsız Ruhaniyet’in işlevsel ailesi arasında gösterilse de, onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin çocukları olarak genellikle şu bahsi geçen üç topluluk altında sınıflandırılır.

17:0.2 (197.2) 1. Yedi Üstün Ruhaniyet.

17:0.3 (197.3) 2. Yedi Yüce İdareci.

17:0.4 (197.4) 3. Yansıtıcı Ruhaniyetler.

17:0.5 (197.5) Geride kalan dört topluluk, Sınırsız Ruhaniyet’in yaratıcı faaliyetleri veya yaratım düzeyi içinde onun birliktelik içerisinde bulunduğu yardımcıları tarafından mevcut hale getirilir.

17:0.6 (197.6) 4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları.

17:0.7 (197.7) 5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti.

17:0.8 (197.8) 6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri.

17:0.9 (197.9) 7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri.

17:0.10 (197.10) Bu yedi düzey Uversa üzerinde yedi Üstün Ruhaniyet toplulukları olarak bilinir. Onların işlevsel nüfuz alanı ebedi Ada’nın çevresi üzerinde Yedi Üstün Ruhaniyet’in kişisel mevcudiyetinden, Ruhaniyet’in yedi Cennet uydusu, Havona döngüleri, aşkın-evren hükümetleri ve yerel evrenlerin üst denetimi boyunca, zaman ve mekânın dünyaları üzerinde evrimsel aklın alanlarına bahşedilmiş olan emir-yardımcıların düşük düzeyde olan hizmetine kadar çok geniş bir alana yayılır.

17:0.11 (197.11) Yedi Üstün Ruhaniyet, bu uçsuz bucaksız olan idari alanın eş güdümü sağlayan idarecileridir. Birey dışı ruhaniyet hizmeti, akli enerji ve düzenlenmiş fiziksel gücün idari düzenlenişiyle alakalı olarak bazı konularda onlar doğrudan bir biçimde kişisel olarak hareket eder; bunların dışında kalanlarda ise onlar çok çeşitli olan birliktelikleri vasıtasıyla faaliyet gösterir. Yönetimler, düzenlemeler, ölçülendirmeler ve idari kararlar biçimindeki bir yürütme doğasının tüm olayları içinde Üstün Ruhaniyetler, Yedi Yüce İdareciler’in kişiliklerinde hareket ederler. Merkezi evrende Üstün Ruhaniyetler, Havona Döngülerinin Yedi Ruhaniyeti vasıtasıyla faaliyet gösterebilir; yedi aşkın-evrenin yönetim merkezleri üzerinde onlar kendilerini Yansıtıcı Ruhaniyetler’in kanalıyla açığa çıkarırlar. Buna ek olarak onlar, Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları vasıtasıyla kişisel ilişki içinde olan Zamanın Ataları’nın kişilikleriyle hareket ederler.

17:0.12 (197.12) Yedi Üstün Ruhaniyet, doğrudan ve kişisel bir biçimde Zamanın Ataları’nın mahkemeleri altında bulunan kâinat idaresiyle iletişim halinde değildir. Sizin yerel evreniniz, Orvonton’un Üstün Ruhaniyet’i tarafından bizim içinde bulunduğumuz aşkın evrenin bir parçası olarak idare edilir; fakat onun Nebadon’un yerel varlıklarıyla olan ilişkisi doğrudan bir biçimde kesilir, ve yerel evreninizin yönetim merkezi olan Salvington üzerinde ikamet eden Yaratıcı Ana Ruhaniyet tarafından kişisel olarak yönetilir.

1. Yedi Yüce İdareci

17:1.1 (198.1) Üstün Ruhaniyetler’in yürütücü yönetim merkezi, en içte bulunan Havona döngüsü ve Ebedi Evlat’ın ışıldayan alanları arasındaki merkezi Ada etrafında dönen Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet uydusunda yerini teşkil etmektedir. Bu yürütme alanları onların kâinat temsilcileri olarak faaliyet gösterebilen bir biçimde bulunan varlıklar için Yedi Üstün Ruhaniyet’in özellikleri uyarınca, Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet tarafından kutsal bir biçimde üçleme haline getirilmiş Yüce İdareciler’in yönetimi altındadır.

17:1.2 (198.2) Üstün Ruhaniyetler, bu Yüce İdareciler boyunca aşkın evren hükümetlerinin çok çeşitli olan birimleriyle olan ilişkisinin devamını sağlar. Yedi aşkın evrenin temel oluşum eğilimlerini geniş bir ölçüde belirleyen onlardır. Onlar bütüncül ve kutsal bir biçimde kusursuzdur, fakat onlar aynı zamanda kişiliğin çeşitliliğini elinde bulundurur. Onlar kalıcı olan yönetici bir başkanlığa sahip değildir; onlar ne zaman bir araya gelseler, kendileri arasından bir yöneticiyi bu bütüncül kurula başkanlık etmesi için seçerler. Onlar belirli zaman aralıkları dâhilinde Cennet’e yolculukta bulunup, Yedi Üstün Ruhaniyet ile birlikte aynı kurul topluluğuna katılırlar.

17:1.3 (198.3) Yedi Yüce İdareci, muhteşem kâinatın yönetici düzenleyicileri olarak faaliyet gösterirler; onlar Havona sonrası yaratımın idareci yöneticileri kurulunda görev alabilirler. Onlar Cennet’in içsel olayları ile ilişki dâhilinde olmayıp, Döngülerin Yedi Ruhaniyet’i boyunca kendilerine ait alanların Havona etkinliklerini idare ederler. Bunların dışında kalan olaylarda, onların üst denetiminin kapsamı bakımından sayıca çok az olan kısıtlamalar bulunmaktadır; onlar fiziksel, ussal ve ruhsal olan unsurların yönetimine katılırlar; onlar Havona içinde ve yedi aşkın evrende ortaya çıkan her şeyi görür, hisseder ve hatta her şeyin bilgisine sahiptir.

17:1.4 (198.4) Bu Yüce İdareciler yönetim içinde oldukları alanlarda ne siyasaları belirler, ne de evren düzenlemelerinde değişiklikte bulunurlar; onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından duyurulan kutsallığın yürütüm tasarılarıyla ilişkilidir. Onlar aşkın evrenlerde ne Zamanın Ataları’nın yönetimine müdahalede bulunurlar, ne de yerel evrenlerde bulan Yaratan Evlatlar’ın egemenliğine müdahil olurlar. Onlar, muhteşem kâinat içinde gerektiği biçimde oluşturulmuş yöneticilerin bütünleşen siyasalarını yürütme işlevine sahip olan düzenleyici iradecilerdir.

17:1.5 (198.5) İdarecilerin her biri ve onların alanlarındaki olanaklar tek bir aşkın evrenin etkin idaresine ayrılmıştır. Birinci yürütme alanı üzerinde faaliyet içerisinde olan Birinci Yüce İdareci, tamamiyle birinci aşkın evren olaylarıyla görevlendirilmiş olup; yedinci aşkın evrenin idaresi için çabalarını adayan ve Ruhaniyet’in yedinci Cennet uydusundan faaliyette bulunan Yedinci Yüce İradecisi’ne kadar her idareci buna benzer bir biçimde görev alır. Bu yedinci alanın ismi Orvonton olup, Ruhaniyet’in Cennet uyduları içinde onların ilişkide bulundukları aşkın evrenler olarak aynı isimlere sahiptir; gerçekte aşkın evrenlerin isimlendirilmesi onların sahip oldukları adlandırmalardan sonra belirlenmiştir.

17:1.6 (198.6) Yedinci aşkın evrenin yönetim alanı üzerinde Orvonton’un olaylarını istikrarlı hale getirmekte olan görevliler insan kavrayışını aşan bir sayıda olup, onlar işlevsel olarak kutsal aklın her düzeyiyle bütünleşir. Düşünce Denetleyicileri ve Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri haricinde kişiliğin tüm aşkın evren hizmeti, Cennet’den ve ona doğru olan kâinat seyahatleri üzerinde yedi yürütme dünyasından birine doğru geçecek bir biçimde yönlendirilir; buna ek olarak, aşkın evrenler içinde faaliyet gösteren Üçüncül Kaynak ve Merkez tarafından yaratılmış tüm kişilikler için merkezi kayıtlar burada idare edilir. Ruhaniyet’in bu yürütme dünyalarının biri üzerinde maddi, morontial ve ruhsal kayıtların düzeni benim düzeyimde olan bir varlığı bile hayretler içine düşürür.

17:1.7 (199.1) Yüce İdareciler’in altında doğrudan hizmette bulunanlar; zaman ve mekânın yükseliş düzeninin çağlar süren öğreniminden mezun olan yüceltilmiş fanilerin kutsal üçleme haline getirilmiş doğumlarından ve Cennet-Havona kişiliklerinin kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlarının büyük bir kısmından oluşur. Bu kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin Yüce Kurulu’nun başı tarafından Yüce İdareciler ile birlikte hizmeti tayin edilmiştir.

17:1.8 (199.2) Her Yüce İdareci iki danışma kabinine sahiptir. Her aşkın evren yönetim merkezi üzerinde Sınırsız Ruhaniyet’in çocukları, kendilerinin Yüce İdareci’sinin öncül danışma kabini içinde bin yıl boyunca hizmet etmesi için kendi rütbelerinden temsilcileri seçerler. Zamanın yükseliş halinde bulunan fanilerini etkileyen tüm meselelerde, yüceltilmiş fanilerin kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlarından ve Cennet erişiminin fanilerinden oluşan ikincil bir kabine bulunmaktadır; bu bünye, yedi aşkın evren yönetim merkezleri üzerinde geçici olarak ikamet eden kusursuzlaşan ve yükseliş halinde olan varlıklar tarafından seçilir. Bunların dışında kalan tüm diğer sorumlulukların baş sorumluları Yüce İdareciler tarafından atanır.

17:1.9 (199.3) Zaman zaman Ruhaniyet’in bu Cennet uyduları üzerinde büyük özel kurullar toplanır. Bu dünyalar üzerine atanan kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlar Cennet’e erişen yükselim içinde olanlarla birlikte, yükselim sürecinin çaba ve zaferlerinin yeniden birleşimlerinde Üçüncül Kaynak ve Merkez’in ruhaniyet kişiliklerini bir araya getirir. Yüce İdareciler her zaman bu tür bütünlükçü bir araya gelişlere başkanlık ederler.

17:1.10 (199.4) Yedi Yüce İdareci her Cennet bin yılında bir kere, yaratımın ussal ev sahipleri için kâinatsal karşılamanın ve iyi dileklerin bin yıllık oturumunun yapıldığı Cennet’i ziyaret etmek için yönetim mevkilerinden ayrılırlar. Bu önemli olay, tüm yansıtıcı ruhaniyet toplulukların başı olan Majeston’un dolaysız mevcudiyetinde gerçekleşir. Buna ek olarak onlar bu nedenle, kâinatsal yansımanın özgün işlevi boyunca muhteşem evren içinde kendi yardımcılarıyla eş zamanlı olarak iletişim haline geçme imkânına sahip olurlar.

2. Yansımanın Baş Sorumlusu, Majeston

17:2.1 (199.5) Yansıtıcı Ruhaniyetler kutsal Kutsal Üçleme’nin kökenine aittir. Orada bu özgün ve bir biçimde gizemli olan varlıkların elli tanesi bulunmaktadır. Bu olağanüstü kişiliklerin yedi tanesi bir seferde yaratılmış olup, bu tür her yaratım bölümü Cennet Kutsal Üçlemesi ve Yedi Üstün Ruhaniyet’in birinin herhangi bir ilişkisi tarafından etkilenmiştir.

17:2.2 (199.6) Zamanın başlangıcında oluşan bu önemli etkileşim; Cennet Kutsal Üçlemesi ile birlikte eş yaratanlar olarak faaliyette bulunmak için, Üstün Ruhaniyetler tarafından temsil edilen Yüce Yaratan Kişilikleri’nin öncül çabalarını yansıtır. Yüce Yaratanlar’ın yaratıcı gücünün bu birlikteliği Kutsal Üçleme’nin yaratıcı potansiyelleriyle birlikte, Yüce Varlık’ın mevcudiyetinin tam da bahse konu kaynağıdır. Bu nedenle, yansıtıcı yaratımın çevrimi kendi istikameti doğrultusunda hareket ettiği, Yedi Üstün Ruhaniyet’in her biri Cennet Kutsal Üçlemesi ile birlikte kusursuz yaratıcı eş zamanlılığı bulduğu, kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet kişileştiği zaman; bunun sonucunda, kâinat âlemlerinin tümü boyunca kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet’in ve onların yardımcılarının çalışmaların tümünün Cennet merkezi ve yansımanın baş sorumlusu olarak, Majeston’un kişileşmesinde sonuçlanan ve Yüce Varlık’ın yeni kişilik ayrıcalıklarını açığa çıkaran İlahi Mutlaklık’ın içinde yeni ve geniş kapsamlı bir tepki oluşur.

17:2.3 (200.1) Zaman ve mekânın tüm yedi aşkın evreninin yansıma olgular bütününün kişisel ve mutlak merkezi olarak Majeston gerçek bir kişiliktir. Bu kişilik, Yedi Üstün Ruhaniyet’in buluşma alanında her şeyin merkezinin yakınında bulunan kalıcı Cennet yönetim merkezlerini idare eder. O sadece uçsuz bucaksız yaratım içinde yansıma hizmetinin eş güdümü ve onun devamlılığının sağlanmasıyla ilgilidir; o, bunun dışında kalan kâinat olaylarının yönetimine katılmamaktadır.

17:2.4 (200.2) Majeston, sahip olduğumuz Cennet kişiliklerinin sıralı olan dizisinde yer teşkil etmemektedir; çünkü o sadece, İlahi Mutlaklık ile işlevsel bir biçimde bağlantılı olması bakımından Yüce Varlık tarafından yaratılmış kutsallığın mevcut kişiliğidir. O bir kişiliktir; fakat açık ve ayrıcalıklı bir biçimde, kâinat idaresinin bahse konu bu bir fazıyla kendiliğinden ilişki halindedir. Kâinat kişiliklerinin yansıtıcı olmayan biçimdeki diğer düzeyleriyle ilişkili olarak herhangi bir fiziksel yetkinlik içinde şu an faaliyet göstermemektedir.

17:2.5 (200.3) Majeston’un yaratımı, Yüce Varlık’ın ilk yücelik yaratıcı eylemini simgelemekteydi. Eylem için bu irade, Yüce Varlık içinde iradenin uygulanması ile iniltiliydi; fakat İlahi Mutlaklık’ın muazzam tepkisi önceden bilinebilir bir niteliğe sahip değildi. Havona’nın ebedi ortaya çıkışından itibaren kâinat, işlevsel ruhaniyet eylemlerin eş güdümü ve gücünün bu türden uçsuz bucaksız olan bir devasa düzenlenişinin, bu derecedeki muazzam bir gerçekleşmesine o zamana kadar şahit olmamıştı. Yüce Varlık ve onların yardımcılarının yaratıcı iradelerine karşı İlahi karşılık, onların kavramsal gözlemlerini fazlasıyla aşan bir biçimde olup, onların anlamlı niyetlerinin çok geniş bir biçimde ötesindeydi.

17:2.6 (200.4) Yücelik ve Nihayet içinde gelecek çağların; kişilik faaliyetin hangi yeni nüfuz alanlarına yükselebileceğinin ve kutsallığın hangi yeni düzeylerine erişebileceğinin, ilerlemiş kâinat eş güdümünün hayal dahi edilmemiş kuvvetlerini elinde bulunduracak olan düşlenmemiş ve beklenmeyen hali hazırdaki hangi diğer varlıkların ilahileştirilmesinin alanlarında neyi gözlemleyebileceğinin olasılıklarının arifesinde bulunmaktayız. Varoluşsal Cennet Kutsal Üçlemesi ve deneyimsel İlahiyat arasındaki ilişkilerin bu tür bir birleşimine İlahi Mutlaklık’ın potansiyel karşılığı için hiçbir kısıtlamanın olmadığı görünmektedir.

3. Yansıtıcı Ruhaniyetler

17:3.1 (200.5) Kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet Kutsal Üçleme’nin kökeninden gelmektedir; fakat oluşumları için görevlendirilen yedi yaratıcı bölümden her biri, Üstün Ruhaniyet’in eş köken niteliklerine doğası bakımından benzeyen varlığın bir türünün üretimidir. Bu nedenle onlar değişen biçimlerde; Kâinatın Yaratıcısı, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in kutsallık karakterlerinin yedi olası bileşimlerinin ve birlikteliklerinin karakterlerini ve doğalarını yansıtır. Bu sebepten dolayı her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde bu Yansıtıcı Ruhaniyetler’den yedisine sahip olmak gereklidir. Yedi türden her biri; Cennet İlahiyatları’nın üçünün her olası dışavurumu, böyle bir olgular bütünü yedi aşkın evrenin herhangi bir parçasında ortaya çıkabilirken, tüm fazlarının kusursuz yansımasına ulaşmak için gereklidir. Her türden bir tanesi bu nedenle, aşkın evrenin her biri içinde hizmet etmesi için görevlendirilmiştir. Birbirine benzemeyen yedi Yansıtıcı Ruhaniyet’in bu toplulukları, her âlemin yansıtıcı noktasında aşkın evrenlerin başkentleri üzerinde yönetim merkezlerini idare eder; buna ek bu durum ruhsal kutuplaşma noktasıyla özdeşlik taşımamaktadır.

17:3.2 (200.6) Yansıtıcı Ruhaniyetler kendilerine ait isimlere sahiptirler, fakat bu adlandırmalar mekânın dünyaları üzerinde açığa çıkarılmamışlardır. Bu isimler bahse konu varlıkların doğalarıyla ve karakterleriyle ilişkili olup, Cennet’in gizli alanlarının yedi kâinatsal gizemlerinin bir tanesinin bir parçasıdır.

17:3.3 (201.1) Bütünleştirici Bünye, Yüce Varlık ve Üstün Ruhaniyetler’in akli düzeylerinin olgular bütünü olan yansımanın özelliği, kâinatsal aklının bu geniş düzeninin işleyişinde ilgili tüm varlıklar için iletilebilir olma niteliğini taşır. Ve bu durumun kendisi ise gerçek bir gizemdir. Ne Üstün Ruhaniyetler ne de Cennet İlahiyatları tek başına veya ortaklaşa olarak tıpkı Majeston’un ilişki halinde bulunan bu kırk dokuz kişiliğinde açığa çıktıkları gibi, eş güdüm halinde bulunan kâinatsal yansımanın bu güçlerini açığa çıkarmazlar; buna ek olarak yine de onlar, muazzam bir biçimde bahşedilmiş bu varlıkların tümünün yaratıcılarıdır. Kutsal soyaçekim bazı zamanlar, Yaratan içinde algılanamayan belirli özellikleri yaratılmış içinde açığa çıkarır.

17:3.4 (201.2) Majeston ve Yansıtıcı Ruhaniyetler haricinde yansıtma hizmetinin görevlileri, Sınırsız Ruhaniyet ve onun doğrudan yardımcılarına ek olarak onun emri altında çalışanlarının tüm yaratılmışlarıdır. Her aşkın evren Yansıtıcı Ruhaniyeti, Zamanın Ataları’nın mahkemeleri için onların kişisel sözcülüğünü yapan Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları’nın yaratıcılarıdır.

17:3.5 (201.3) Yansıtıcı Ruhaniyetler sadece iletimi sağlayan sorumlular değillerdir; onlar aynı zamanda muhafaza eden kişiliklerdir. Onların doğumu olan ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri aynı zamanda muhafaza eden veya kayıt altına alan kişiliklerdir. Gerçek ruhsal değer ile alakalı her şey bir nüshası alınma biçiminde kayıt altına alınır; buna ek olarak bir izlenim, Yansıtıcı Ruhaniyetler’in geniş çalışanlarına ait ikincil hizmetkâr ruhaniyet kişiliklerinin sayısız olan düzeylerinden birindeki bazı üyelerinin kişisel donanımlarında muhafaza edilir.

17:3.6 (201.4) Evrenlerin resmi kayıtları, meleksel yazıcılar boyunca ve onlar tarafından aktarılır; fakat gerçek ruhsal yazıcılar yansıma tarafından bir araya gelir ve onlar Sınırsız Ruhaniyet’in ailesine ait olan uygun ve yerinde kişiliklerin akıllarında muhafaza edilir. Bu kayıtlar, kâinatın resmi ve ölü olan kayıtlarının tersi bir biçiminde canlı kayıtlardır; buna ek olarak onlar, Sınırsız Ruhaniyet’in kayıt altına alan kişiliklerinin yaşayan akıllarında kusursuz bir biçimde muhafaza edilir.

17:3.7 (201.5) Yansıma düzeni, tüm yaratımın hüküm ulaştırıcı ve haber toplayıcı işleyişidir. Bu düzen, birçok yayın hizmetinin dönemsel faaliyetine karşıt bir biçimde sürekli etkin bir konumdadır.

17:3.8 (201.6) Yerel bir evren yönetim merkezi üzerinde açığa çıkan her önemli veri onun aşkın evreninin başkentinde içkin olarak yansıtılır. Buna ek olarak zıt bir biçimde, yerel evrenin dikkate değer olaylarıyla ilgili her şey onların aşkın evren yönetim merkezlerinden yerel evren başkentlerine doğru dışsal bir biçimde yansıtılır. Zamanın evrenlerinden aşkın evrenlere kadar olan bu yansıma hizmeti, göründüğü biçimiyle istemsiz veya kendiliğinden faaliyet gösteren bir niteliktedir; fakat gerçekte bu durum böyle değildir. Bu yansıma hizmeti tamamiyle kişisel ve ussaldır; onun duyarlılığı eş güdümün kişiliğinin kusursuzlaşmasından kaynaklanır, ve bu sebeple Mutlaklıklar’ın kişilik dışı mevcudiyet-uygulamalarıyla ilişkilendirilemez.

17:3.9 (201.7) Düşünce Denetleyicileri, kâinatsal yansıma sisteminin işletimine katılmamaktadırlar; tüm Yaratıcı nüvelerinin bütüncül bir biçimde bu etkileşimlerden haberdar olduklarına ve onların içeriğinden istifade ettiklerine inanmak için her türlü nedene sahibiz.

17:3.10 (201.8) Mevcut evren çağı boyunca ek-Cennet yansıma hizmetinin uzay kapsamı, yedi aşkın evrenin çevresi tarafından kısıtlı olarak görünmektedir. Bunların dışında kalanlarda ise, bu hizmetin işlevi zaman ve mekândan bağımsız olarak göze çarpmaktadır. Bu işlev, bilinen tüm alt mutlak kâinat döngülerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır.

17:3.11 (201.9) Her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde yansıma düzeni bölünmüş bir birim olarak hareket eder; fakat tıpkı Yedi Yüce İdareciler’in bin yıllık karşılama zamanlarına ek olarak ışıkta ve yaşamda bütüncül bir yerel evrenin yerleşimi tarafından belirlenen yıldönümü etkinliğinde olduğu gibi belirli özel durumlarda, Majeston’un iradesi altında onların yedisi birden kâinatsal birliktelik içerisinde hareket eder ve edebilir.

4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları

17:4.1 (202.1) Kırk dokuz Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları Yansıtıcı Ruhaniyetler tarafından yaratılmıştır, ve onlar her aşkın evrenin yönetim merkezlerinde Yardımcı olarak sayıca sadece yedi tane bulunmaktadır. Uversa’nın yedi Yansıtıcı Ruhaniyeti’nin ilk yaratıcı eylemi onların yedi Görüntü Yardımcıları’nın üretimi olup; her Yansıtıcı Ruhaniyet, kendisine ait Görüntü’sünü yaratmaktadır. Görüntü Yardımcıları belirli özelliklerinde ve niteliklerinde onların Yansıtıcı Ana Ruhaniyetleri’nin kusursuz üretimleridir; onlar yansımanın özelliğinden yoksun olarak gerçek suretleridir. Onlar gerçek görüntüler olup, Yansıtıcı Ruhaniyetler ve aşkın evren idarelerinin arasında iletişim kanalı olarak sürekli faaliyet halindedir. Görüntü Yardımcıları, kelimenin yalın anlamıyla sadece yardımcılar olmayıp, onlar gerçekte kendileriyle ilgili Ruhaniyet atalarının mevcut temsilcileridir; onlar görüntüler olup, tıpkı isimlerinin ima ettiği gibi gerçektir.

17:4.2 (202.2) Yansıtıcı Ruhaniyetler kendileri içinde gerçek kişilikler olup, böyle bir düzeyin üyeleri olarak maddi varlıklar için kavranılamaz bir durumdadırlar. Bir aşkın evren yönetim merkez alanını üzerinde bile onlar, Zamanın Ataları ve onların yardımcıları ile tüm kişisel ilişkilerinde kendilerine ait olan Görüntü Yardımcıları’nın desteğine ihtiyaç duyarlar. Görüntü Yardımcıları ve Zamanın Ataları arasındaki tüm ilişkilerde, bazen bir Yardımcı yeterli bir biçimde faaliyet gösterirken; diğer durumlarda ise iki, üç, dört veya hatta onların yedisi birden, aktarımları için görevlendirilen iletişimin bütüncül ve uygun temsili için gereklidir. Buna benzer bir biçimde Görüntü Yardımcıları’nın iletileri, iletişimin içeriğinin gerektirebileceği bir biçimde; Zamanın Atalarının biri, ikisi veya üçü tarafından da çok çeşitli biçimlerde alınabilir.

17:4.3 (202.3) Görüntü Yardımcıları, onların öncül Ruhaniyetler’inin tarafları vasıtasıyla sonsuza kadar hizmet edip; yardımcı ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerin inanılması güç olan bir ev sahipliğinde kendilerine ait konumlanmalarına sahiptir. Görüntü Yardımcıları doğrudan bir biçimde, yükseliş içinde olan fanilerin eğitim dünyalarıyla ilişkin olarak faaliyet göstermez. Onlar, fani ilerlemesinin kâinatsal düzeninin ussal hizmetiyle yakın bir biçimde birliktelik halindedir; fakat siz Uversa eğitim kurumlarında kısa zamanlı olarak ikamet ettiğiniz zaman onlarla kişisel olarak iletişim dâhilinde olmayacaksınız. Bunun nedeni kişisel varlıklar olarak görünen bu unsurların iradeden yoksun oluşudur; onlar tercih etme gücünü uygulamazlar. Onlar, bireysel Ruhaniyet atasının aklı ve kişiliğinin bütüncül yansıtıcısı olarak gerçek görüntülerdir. Bir sınıf olarak yükseliş halinde olan faniler, yansımayla içten bir biçimde ilişki kurmazlar. Her zaman yansıtıcı doğanın bazı varlıkları, siz ve hizmetin gerçek işleyişi arasına girecektir.

5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti

17:5.1 (202.4) Havona Döngülerinin Yedi Ruhaniyeti, merkezi evrenin yedi döngüsü için Yedi Üstün Ruhaniyet ve Sınırsız Ruhaniyet’in bütüncül birey dışı temsilidir. Onlar, Üstün Ruhaniyetler’in ortak doğumları olarak onların hizmetkârlarıdır. Üstün Ruhaniyetler, yedi aşkın evrende farklı ve çeşitli bir hale getirilmiş yönetimsel kişiliği sağlarlar. Havona döngülerinin bu bütünlüğü vasıtasıyla onlar, merkezi evrenin birleşen, bütünleşen ve eş güdüm haline getirilen bir ruhsal aşkın denetimini sağlamak için yetkin hale getirilmişlerdir.

17:5.2 (202.5) Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nden her biri, tek bir Havona döngüsünün yayılışıyla sınırlıdır. Onlar doğrudan bir biçimde, bireysel Havona dünyalarının idarecileri olan Zamanın Ebedileri’nin yönetimleriyle ilişkili değillerdir. Fakat onlar Yedi Yüce İdareciler ile bağlantılı bir konumda olup, Yüce Varlık’ın merkezi evren mevcudiyetiyle eş uyumluluğu sağlarlar. Onların görevi bütünüyle Havona ile sınırlıdır.

17:5.3 (203.1) Döngülerin bu Ruhaniyetleri, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri biçimindeki onların kişisel doğumları boyunca, Havona içinde geçici olarak ikamet edenler ile ilişkide bulunur. Döngü Ruhaniyetleri, Yedi Üstün Ruhaniyet ile eş zamanlı olarak mevcut halde olurken; onların üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri yaratımındaki faaliyeti, zamanın ilk kutsal yolcuları Grandfanda’nın zamanı boyunca Havona’nın dışsal döngüleri üzerine erişene kadar büyük bir önem kazanmamıştır.

17:5.4 (203.2) Havona içinde döngüler boyunca ilerlediğiniz zaman, Döngülerin Ruhaniyetleri’ni öğrenmiş olacaksınız; fakat her ne kadar siz, onların ruhsal etkisinin birey dışı mevcudiyetinden kişisel olarak hoşnutluk duyacak ve onların varlığını tanıyacak olsanız da, onlarla birlikte kişisel bütünlüğü barındırmaya yetkin olamayacaksınız.

17:5.5 (203.3) Düşünce Düzenleyicileri evrimsel evrenlerin dünyalarında ikamet eden fani yaratılmışlarla ilişkide olduğu kadar; Döngü Ruhaniyetleri Havona’nın yerli sakinleriyle ilişkilidir. Düşünce Denetleyicileri gibi Döngü Ruhaniyetleri birey dışı olup; Kâinatın Yaratıcısı’nın birey dışı ruhaniyetlerinin fani insanın sınırlı akıllarında ikamet ettiği kadar, onlar Havona varlıklarının kusursuz akıllarıyla birliktelik halindedir. Fakat Döngülerin Ruhaniyetleri, Havona kişiliklerinin kalıcı bir parçası haline hiçbir zaman gelemezler.

6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri

17:6.1 (203.4) Yerel evren Yaratıcı Ruhaniyetler’inin doğası ve işlevinin büyük bir kısmı, yerel yaratılmışların idaresi ve düzenlenmesinde Yaratan Evlatlar ile onların birlikteliğinin anlatımına uygun bir biçimde aittir; fakat orada, yedi Yüce Ruhaniyet topluluğunun bu hususunun bir parçası olarak anlatılabilecek bahse konu muazzam varlıkların yerel evren öncesi deneyimlerinin birçok özelliği bulunmaktadır.

17:6.2 (203.5) Biz, yerel bir evren Ana Ruhaniyeti sürecinin altı fazının bilgisine aşinayız; buna ek olarak biz, eylemin bir yedinci düzeyinin olasılığı ile alakalı birçok şeyi ifade edebilir Mevcudiyetin bu farklı düzeyleri şunlardır:

17:6.3 (203.6) 1. Öncül Cennet Farklılaşması. Yaratan bir Evlat, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın birleşik faaliyeti sonucunda kişiselleştirildiğinde; o, eş zamanlı olarak “tamamlanmanın yüce tepkisi” biçiminde bilindiği haliyle Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinde meydana gelir. Biz bu tepkinin doğasını kavrayamayız; fakat biz bu tepkiden, Bütünleştirici Yaratan’ın yaratıcı potansiyeli içinde bütünleşmiş bu kişileştirilebilen olasılıkların içkin bir değişimini tanımladığını anlayamamaktayız. Bir eş güdüm Yaratan Evlat’ının doğuşu, bu Cennet Evladı’nın gelecek yerel evren eşinin potansiyelindeki Sınırsız Ruhaniyet kişiliğindeki doğumunu simgeler. Varlığın bu yeni birey öncesi kimlikleşmesinin bilincinde değiliz; fakat bu gerçeğin, böyle bir Yaratan Evlat’ın mevcudiyet sürecinin Cennet kayıtları üzerinde kendisine bir yer bulduğunun bilgisine sahibiz.

17:6.4 (203.7) 2. Hazırlıksal Yaratıcılık Eğitimi. Âlemlerin düzenlenmesinde ve idaresinde bir Mikâil Evladı’nın hazırlıksal eğitiminin uzun süreci boyunca, onun gelecekteki eşi birliğin daha ileri gelişimine uğrayıp, varlığın topluluk bilinci halini alır. Bu duruma dair kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber; böyle bir topluluk bilincinin uzay farkındalığı haline gelmesine ek olarak evren yaratımında ve idaresinde hazırlıksal eğitimin, tamamlayıcı Mikâil ile birlikte işbirliğinin kendisine ait gelecek görevinde ruhaniyet yeteneğinin erişimi için bir ön koşul haline gelmeye başladığını varsaymaktayız.

17:6.5 (204.1) 3. Fiziksel Yaratımın Düzeyi. Yaratıcılık etkisi Ebedi Evlat tarafından bir Mikâil Evladı’na uygulandığı anda; Sınırsız Ruhaniyet’in mevcudiyetinde bu yeni Yaratan Evlat’ın nihai bir biçimde yükümlü olduğu aşkın evreni yöneten Üstün Ruhaniyet, “tanınmanın duası” için karşılıkta bulunurlar. Ve bunun sonrasında Yaratıcı Ruhaniyet’in varlığı ilk defa Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinden farklılaşan bir halde ortaya çıkar. Dilekte bulunan Üstün Ruhaniyet’in kişiliğine doğrudan bir biçimde ilerleyerek bu varlık; bahse konu Üstün Ruhaniyet’in kişiliğinin bir parçası haline gözle görülür bir biçimde gelerek, eş zamanlı olarak bizim algımızın dışına çıkar. Yeni bir kimlik kazanan Yaratıcı Ruhaniyet, uzay serüveni için Yaratan Evlat’ın ayrılış anına kadar Üstün Ruhaniyet ile birlikte kalır; bununla beraber Üstün Ruhaniyet, Yaratan Evlat’ın muhafazasına yeni Ruhaniyet eşini teslim edip, aynı zamanda sonu gelmez sadakatin ve ebedi bağlılığın etkisini Ruhaniyet eşine uygular. Tüm bunların sonucunda Cennet üzerinde o zamana kadar gerçekleşmiş mevcudiyeti en derinden etkileyen bölümlerden bir tanesi ortaya çıkar. Kâinatın Yaratıcısı, Yaratıcı Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in ebedi birliğinin tanınmışlığı ve aşkın evren hâkimiyet alanının Üstün Ruhaniyet’i tarafından idarenin belirli birleşik güçlerinin bahşedilmişliğinin kabulü uyarınca konuşur.

17:6.6 (204.2) Yaratıcı’ya bütünleşen Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet bunun sonucunda kâinat yaratımı içinde kendilerine ait serüvenlerin ardından giderler. Buna ek olarak onlar, kendilerine ait evrenin maddi düzenlenmesinin uzun ve çetrefilli süreci boyunca birlikteliğin bu biçimi içinde beraber görev yaparlar.

17:6.7 (204.3) 4. Yaşam-Yaratım Devri. Yaratan Evlat tarafından yaşamın yaratılması hususundaki niyetin bildirilmesi üzerine, Yedi Üstün Ruhaniyet’in katılımcılığıyla ve üstün denetimi gerçekleştiren Üstün Ruhaniyet’in kişisel olarak deneyimleyişiyle Cennet üzerinde “kişileştirme törenleri” meydana gelir. Bu oluşum, Yaratan Evlat’ın Ruhaniyet eşinin kişiliğine katkı olan bir Cennet İlahiyatı olup; o, Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinde “temel patlamanın” olgular bütününde evren için gözle görülen bir hale gelir. Cennet üzerindeki bu olgular bütünüyle eş zamanlı olarak, Yaratan Evlat’ın bundan öncesine kadar birey dışı olan Ruhaniyet eşi, işlevsel amaçlarının ve niyetlerinin tümünde gerçek bir insan haline gelir. Bundan dolayı ve sonsuza kadar bahse konu bu yerel evren Ana Ruhaniyeti bir birey olarak görülüp, açığa çıkan yaşam yaratımının tüm kişilik ev sahipleriyle birlikte kişisel ilişkilerini sürdürecektir.

17:6.8 (204.4) 5. Bahşedilmişlik Sonrası Çağlar. Yaratan Evlat, kendisinin yedinci bahşedilmişliğinin tamamlanmasının ardından ve evren egemenliğinin tümüne erişimini takiben evren yönetim merkezine geri döndüğünde; Yaratıcı bir Ruhaniyet’in sonu gelmez olan süreci boyunca farklı ve muhteşem bir değişim meydana gelir. Bu olay üzerine evrenin idarecileri bir araya gelmeden önce; başarılı olan Yaratan Evlat, Evren Ana Ruhaniyeti düzeyine eş egemen olarak yükselir ve Ruhaniyet eşini kendisinin dengi olarak tanır.

17:6.9 (204.5) 6. Işığın ve Zamanın Çağları. Işık ve zaman devrinin oluşturulması üzerine, yerel evren eş egemeni bir Yaratıcı Ruhaniyet sürecinin altıncı fazına giriş yapar. Fakat biz bu büyük deneyimin doğasını tasvir edemeyiz. Bu tür unsurlar, Nebadon içinde evrimin gelecek bir düzeyiyle ilişkilidir.

17:6.10 (204.6) 7. Açıklığa Çıkarılmamış Süreç. Yerel bir evren Ana Ruhaniyet sürecinin altı fazının bilgisine sahibiz. Orada yedinci bir sürecin var olup olmadığı bizim sormamız gereken kaçınılmaz bir sorudur. Kesinliğe erişebilecek olanlar göründüğü biçimiyle ahlaki yükseliş içinde kendilerine ait nihai sonlarına eriştiklerinde, onların altıncı düzey ruhaniyet sürecine giriş yaptıklarına dair kaydın farkındayız. Evren görevi içinde, kesinliğe erişecek olanları hali hazırda bekleyen açığa çıkarılmamış diğer bir sürecin mevcut olduğunun çıkarımını yapmaktayız. Evren Ana Ruhaniyetleri’ni; Yaratan Mikâiller’in düzeyi ile birlikte sadık eş güdüm ve evren hizmeti içinde, kişisel deneyimin yedinci düzeylerini oluşturacak açığa çıkmamış bir takım sürecin onların önünde olduklarını buna benzer bir biçimde düşünmemiz, yerinde olarak bizden tek beklenecek şeydir.

7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri

17:7.1 (205.1) Bu emir-yardımcı ruhaniyetleri; bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin, bu tür bir Yaratıcı Ruhaniyet ve Yaratan Evladı’nın birleşik yaratımının yaşayan varlıkları üzerinde yedi katmanlı olan akıl bahşedişidir. Bu bahşediş, kişilik ayrıcalıklarının düzeyi için Ruhaniyet’in yükseliş zamanında mümkün hale gelir. Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin doğası ve işlevinin anlatımı daha uygun olarak, Nebadon’un içinde bulunan sizin yerel evreninizin hikâyesine aittir.

8. Yüce Ruhaniyetler’in İşlevleri

17:8.1 (205.2) Yüce Ruhaniyetlerin yedi topluluğu, Sınırsız Ruhaniyet ve Bütünleştirici Bünye olarak Üçüncül Kaynak ve Merkez’in işlevsel ailesinin çekirdeğini oluşturur. Yüce Ruhaniyetler’in nüfuz alanı uzayın gezegenleri üzerinde, Cennet üzerinde bulunan Kutsal Üçleme’nin mevcudiyetinden evrimsel-fani düzey aklının işlevine kadar uzanır. Bu nedenle onlar, alçalan yönetim düzeylerini bir araya getirip bunlardan sorumlu görevlilerin çok katmanlı olan faaliyetlerini düzenlerler. Bir Yaratıcı Ruhaniyet topluluğunun Zamanın Ataları ile bağlantılı olup olmadığından, bir Yaratıcı Ruhaniyeti’nin bir Mikâil Evladı ile birlikte uyum içinde hareket edip etmediğinden veya Yedi Üstün Ruhaniyet’in Cennet Kutsal Üçlemesi etrafında çevrelenip çevrelenmediğinden bağımsız olarak; Yüce Ruhaniyetler’in eylemi yerel, merkezi ve aşın evrenler içinde her yerde karşılaşılan bir niteliktedir. Onlar, “Zamanın” düzeyinin Kutsal Üçleme kişilikleriyle ve “Evlatlar”ın Cennet kişilikleriyle tıpatıp benzer bir biçimde faaliyet gösterirler.

17:8.2 (205.3) Yüce Ruhaniyet toplulukları onların Sınırsız Ana Ruhaniyet’i birlikte, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in geniş olan yaratım ailesinin doğrudan yaratanlarıdır. Yardımcı ruhaniyetlerin tüm düzeyleri bu birliktelikten doğar. Birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Sınırsız Ruhaniyetler içinde açığa çıkıp; bu düzeyin ikincil varlıkları Üstün Ruhaniyetler tarafından yaratılır; üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ise Döngülerin Yedi Ruhaniyet’i vasıtasıyla oluşturulur. Yansıtıcı Ruhaniyetler ortaklaşa bir biçimde, aşkın evren hizmetlerinin ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri biçimindeki meleksel ev sahiplerinin muazzam bir düzeyinin ana-yapıcılarıdır. Bir Yaratıcı Ruhaniyet, bir yerel yaratımın yüksek meleksel düzeylerinin kaynağıdır; bu tür melek hizmetkârları, her ne kadar merkezi evrenin işleyiş biçimleri sonrasında şekillendirilse de, her bir yerel evrende özgün bir nitelikte bulunurlar. Yardımcı ruhaniyetlerin tüm bu yaratanları sadece dolaylı bir biçimde, tüm meleksel hizmetin özgün ve ebedi kaynağı olan Sınırsız Ruhaniyet’in merkezi yerleşimi tarafından desteklenir.

17:8.3 (205.4) Yedi Yüce Ruhaniyet topluluğu, yerleşik yaratımın düzenleyicileridir. Yedi Üstün Ruhaniyet biçimindeki onların yönlendirici başlarının birlikteliği, Yedi Katmanlı Tanrı’nın uçsuz bucaksız olan eylemlerini düzenlemek amacıyla ortaya çıkar:

17:8.4 (205.5) 1. Ortaklaşa bir biçimde Üstün Ruhaniyetler, Cennet İlahiyatları’nın Kutsal Üçlemesi’nin kutsallık düzeyini yakın bir biçimde denk düşmektedir.

17:8.5 (205.6) 2. Bireysel olarak onlar, İlahiyat üçleme bütünlüğünün öncül birliktelik olasılıklarını denemektedirler.

17:8.6 (206.1) 3. Bütünleştirici Bünye’nin farklılaşan temsilcileri olarak onlar, Yüce Varlık’ın henüz kişisel olarak uygulamadığı onun ruhsal-akıl-güç egemenliğinin muhafaza alanlarıdır.

17:8.7 (206.2) 4. Yansıtıcı Ruhaniyetler boyunca onlar, kâinatsal yansımanın Cennet Merkezi olan Majeston ile birlikte Zamanın Ataları’nın aşkın evren hükümetlerini eş zamanlı hale getirirler.

17:8.8 (206.3) 5. Onların katıldığı yerel evren Kutsal Hizmetkârları’nın bireyselleşmesinde Üstün Ruhaniyetler, yerel evrenlerin Yaratan Evlat-Yaratıcı Ruhaniyet birlikteliği olan Yedi Katmanlı Tanrı’nın son düzeyine katkıda bulunurlar.

17:8.9 (206.4) Bütünleştirici Bünye’nin doğasında bulunan işlevsel bütünlük, onun öncül kişilikleri olan Yedi Üstün Ruhaniyet içinde evrimleşen evrende açığa çıkarılmıştır. Fakat geleceğin kusursuz hale getirilen aşkın evrenleri içinde bu birlik, kuşkusuz olarak Yücelik’in deneyimsel egemenliğinden ayırt edilemez bir halde olacaktır.

17:8.10 (206.5) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved