Conţinutul Cărţii

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Cartea Urantia

Conţinutul Cărţii

Conţinutul Pagină

Introducere1

I. Deitate si divinitate2

II. Dumnezeu3

III. Prima sursă-centru4

IV. Realitatea universului6

V. Realităţi de personalitate8

VI. Energie şi arhetip9

VII. Fiinţa supremă10

VIII. Dumnezeu septuplul11

IX. Dumnezeu ultimul12

X. Dumnezeu absolutul13

XI. Cele trei absoluturi13

XII. Trinităţile15

Partea a I-a Universul Central şi Supraunversurile

Conţinutul Pagină

1. Tatăl Universal21

1. Numele Tatălui22

2. Realitatea lui Dumnezeu23

3. Dumnezeu este un spirit universal25

4. Misterul lui Dumnezeu26

5. Personalitatea Tatălui Universal27

6. Personalitatea în univers29

7. Valoarea spirituală a conceptului personalităţii31

2. Natura lui Dumnezeu33

1. Infinitatea lui Dumnezeu33

2. Perfecţiunea eternă a Tatălui35

3. Justeţe şi dreptate36

4. Îndurarea divină38

5. Iubirea lui Dumnezeu38

6. Bunătatea lui Dumnezeu40

7. Adevăr şi frumuseţe divine42

3. Atributele lui Dumnezeu44

1. Omniprezenţa lui Dumnezeu44

2. Puterea infinită a lui Dumnezeu46

3. Cunoaşterea universală a lui Dumnezeu48

4. Caracterul nelimitat al lui Dumnezeu49

5. Guvernarea supremă a Tatălui50

6. Întâietatea Tatălui52

4. Relaţiile lui Dumnezeu cu universul54

1. Atitudinea Tatălui în univers54

2. Dumnezeu şi natura56

3. Caracterul neschimbător al lui Dumnezeu57

4. Realizarea lui Dumnezeu58

5. Idei greşite despre Dumnezeu59

5. Relaţia lui Dumnezeu cu individul62

1. Calea către Dumnezeu62

2. Prezenţa lui Dumnezeu64

3. Adevărata slăvire65

4. Dumnezeu în religie66

5. Conştiinţa de Dumnezeu68

6. Dumnezeul personalităţii70

6. Fiul Etern73

1. Identitatea Fiului Etern73

2. Natura Fiului Etern74

3. Grija iubirii tatălui75

4. Atributele Fiului Divin76

5. Limitările Fiului Etern77

6. Mintea spiritului78

7. Personalitatea Fiului Etern79

8. Realizarea Fiului Etern79

7. Poziţia Fiului Etern faţă de univers81

1. Circuitul gravitatiei spiritului81

2. Administrarea Fiului Etern83

3. Relaţia Fiului Etern cu individul84

4. Planurile de perfecţiune divină85

5. Spiritul de efuziune86

6. Fii Paradisiaci ai lui Dumnezeu87

7. Revelaţia supremă a Tatălui88

8. Spiritul Infinit90

1. Dumnezeul acţiunii90

2. Natura Spiritului Infinit92

3. Poziţia spiritului faţă de Tată şi Fiu93

4. Spiritul de slujire divină94

5. Prezenţa lui Dumnezeu95

6. Personalitatea Spiritului Infinit96

9. Relaţia Spiritului Infinit cu universul98

1. Atributele celei de-a Treia Surse-Centru98

2. Spiritul omniprezent100

3. Manipulatorul universal101

4. Mintea absolută102

5. Ministerul minţii102

6. Circuitul de gravitaţie mentală103

7. Reflexivitatea universului105

8. Personalităţi ale Spiritului Infinit105

10. Trinitatea paradisului108

1. Prima Sursă-Centru care se distribuie pe sine108

2. Personalizarea deităţii109

3. Cele trei persoane ale deităţii110

4. Unitatea trinitară a deităţii112

5. Funcţiuni ale Trinităţii113

6. Fiii staţionari ai trinităţii114

7. Supracontrolul supremaţiei115

8. Trinitatea dincolo de finit116

11. Insula eternă a paradisului118

1. Reşedinţa divină118

2. Natura insulei eterne119

3. Paradisul de sus120

4. Paradisul periferic121

5. Paradisul de jos122

6. Respiraţia spaţiului123

7. Funcţiunile spaţiale ale paradisului124

8. Gravitaţia paradisului125

9. Caracterul unic al paradisului126

12. Universul universurilor128

1. Nivele de spaţiu ale universului principal128

2. Domeniile absolutului necalificat130

3. Gravitaţia universală131

4. Spaţiu şi mişcare133

5. Spaţiu şi timp134

6. Supercontrolul universal135

7. Partea şi totul137

8. Materie, minte şi spirit139

9. Realităţi personale141

13. Sferele sacre ale paradisului143

1. Cele şapte lumi sacre ale Tatălui144

2. Relaţii cu lumile Tatălui147

3. Lumile sacre ale Fiului Etern149

4. Lumile Spiritului Infinit149

14. Universul central şi divin152

1. Sistemul Paradis-Havona152

2. Constituţia Havonei154

3. Lumile Havonei155

4. Creaturile universului central156

5. Viaţa pe Havona158

6. Scopul universului central160

15. Cele Şapte suprauniversuri164

1. Nivelul de spaţiu al suprauniversului164

2. Organizarea suprauniversurilor165

3. Suprauniversul Orvontonului167

4. Nebuloasele — strămoşii universurilor169

5. Originea corpurilor spaţiale170

6. Sferele spaţiului172

7. Sferele arhitecturale174

8. Control şi reglare a energiei175

9. Circuitele suprauniversurilor176

10. Şefii suprauniversurilor178

11. Adunarea deliberatoare179

12. Tribunalele supreme180

13. Guvernele sectoarelor181

14. Scopul suprauniversurilor181

16. Cele Şapte Spirite Maestru184

1. Poziţia faţă de Deitatea Triunică185

2. Poziţia faţă de Spiritul Infinit185

3. Identitate şi diversitate a Maeştrilor Spirite186

4. Atribute şi funcţiuni ale Maeştrilor Spirite189

5. Poziţia faţă de creaturi190

6. Mintea cosmică191

7. Morală, virtute şi personalitate192

8. Personalitatea pe Urantia194

9. Realitatea conştiinţei umane195

17. Cele şapte grupuri de spirite supreme197

1. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi198

2. Majeston — Şeful Reflexivităţii199

3. Spiritele reflexive200

4. Ajutoarele-imagini reflexivi202

5. Cele şapte spirite ale circuitelor202

6. Spiritele creative ale universurilor locale203

7. Spiritele mentale adjuvante205

8. Funcţiuni ale spiritelor supreme205

18. Personalităţile Supreme ale Trinităţii207

1. Secretele Supremaţiei Trinitizate207

2. Eternii de Zile208

3. Cei Îmbătrâniţi de Zile209

4. Perfecţiunile de Zile210

5. Recenţii Zilelor211

6. Uniunile de Zile212

7. Fidelii de Zile213

19. Fiinţe coordonate de origine trinitară214

1. Fiii Instructorii ai Trinităţii214

2. Desăvârşitorii Înţelepciunii215

3. Consilierii Divini216

4. Cenzorii Universali217

5. Spiritele Inspirate ale Trinităţii219

6. Nativii Havonei221

7. Cetăţenii paradisului222

20. Fiii paradisiaci ai lui Dumnezeu223

1. Fiii lui Dumnezeu descendenţi223

2. Fiii Magistrali224

3. Acţiuni judecătoreşti226

4. Misiunile de magistrat226

5. Manifestarea Fiilor Paradisiaci ai lui Dumnezeu227

6. Carierele de consacrare ca muritori228

7. Fiii Instructori ai Grinităţii230

8. Slujirea Daynalilor într-un univers local231

9. Serviciul planetar al Daynaililor231

10. Slujirea unificată a Fiilor Paradisului232

21. Fiii Creatori Paradisiaci234

1. Originea şi natura Fiilor Creatori234

2. Creatorii universurilor locale235

3. Suveranitatea în universul local237

4. Dăruirea Mihaililor239

5. Poziţia Maeştrilor Fii faţă de univers240

6. Destinul Maeştrilor Mihaili241

22. Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi243

1. Fiii îmbrăţişaţi de trinitate243

2. Puternicii Mesageri245

3. Cei Înălţaţi în Autoritate246

4. Cei Fără de Nume şi Fără de Număr246

5. Conservatorii Trinitizaţi247

6. Ambasadorii Trinitizaţi248

7. Tehnica Trinitizării249

8. Fiii trinitizaţi de creaturi251

9. Păzitorii Celeşti252

10. Asistenţii Fiilor Elevaţi253

23. Mesagerii solitari256

1. Natura şi originea Mesagerilor Solitari256

2. Desemnările de Mesageri Solitari257

3. Serviciul Mesagerilor Solitari în timp şi spaţiu260

4. Ajutorul special al Mesagerilor Solitari262

24. Personalităţi superioare ale spiritului infinit264

1. Supraveghetorii Circuitelor Universale265

2. Directorii de Recensământ266

3. Ajutorii personali ai Spiritului Infinit268

4. Inspectorii Asociaţi268

5. Santinelele Afectate268

6. Îndrumătorii absolvenţi269

7. Originea Îndrumătorilor absolvenţi270

25. Oştirile mesagerilor spaţiului273

1. Servitorii Havonei273

2. Conciliatorii Universali275

3. Serviciul de mare importanţă al Conciliatorilor276

4. Consilierii Tehnici279

5. Deţinătorii arhivelor din paradis281

6. Arhivarii Celeşti281

7. Însoţitorii Morontiei282

8. Însoţitorii Paradisului283

26. Spiritele ocrotitoare ale universului central285

1. Spiritele ocrotitoare285

2. Puternicii Supernafimi286

3. Supernafimii Terţiari288

4. Supernafimii Secundari289

5. Ajutoarele Pelerinilor291

6. Îndrumătorii Supremaţiei292

7. Îndrumătorii Trinităţii292

8. Descoperitorii Fiului293

9. Îndrumătorii Tatălui294

10. Consilierii şi consultanţii295

11. Complementele Repausului296

27. Serviciul supernafimilor primari298

1. Provocatorii Repausului299

2. Şefii de Însărcinare300

3. Tălmăcitorii de Etică300

4. Îndrumătorii de Conduită301

5. Deţinătorii de Cunoaştere301

6. Maeştrii Filozofiei302

7. Conducătorii Închinării303

28. Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor306

1. Terţiafimii306

2. Omniafimii307

3. Seconafimii307

4. Seconafimii Primari307

5. Seconafimii Secundari310

6. Seconafimii Terţiari313

7. Serviciul Seconafimilor317

29. Directorii de putere ai universului319

1. Cei şapte directori supremi de putere320

2. Centrele supreme de putere320

3. Domeniul centrelor de putere322

4. Controlorii Fizici Maestru324

5. Organizatorii Principali ai Forţei329

30. Personalităţi ale marelui univers330

1. Clasificarea paradisiacă a fiinţelor vii330

2. Registrul personalităţilor de pe Uversa334

3. Coloniile de curtoazie338

4. Muritorii ascendenţi340

31. Corpul Finalităţii345

1. Indigenii Havonei346

2. Mesagerii Gravitaţiei346

3. Muritorii Glorificaţi347

4. Serafimii adoptaţi348

5. Fiii Muritori glorificaţi349

6. Creaturile mediane preamărite349

7. Îngerii de Lumină349

8. Transcendentalii350

9. Arhitecţii Universului Principal351

10. Aventura ultimă352

Partea a II-a Universul local

Conţinutul Pagină

32. Evoluţia universurilor locale357

1. Apariţia fizică a universurilor357

2. Organizarea universului358

3. Ideea evolutivă360

4. Relaţia lui Dumnezeu cu un univers local362

5. Ţelul etern şi divin364

33. Administrarea universului local366

1. Mihail din Nebadon366

2. Suveranul din Nebadon367

3. Fiul şi Spiritul Universului368

4. Gabriel — şeful executiv369

5. Ambasadorii trinităţii370

6. Administrarea generală371

7. Tribunalele Nebadonului372

8. Funcţiunile legislativă şi executivă373

34. Spiritul-mamă al universului local374

1. Personalizarea Spiritului Creativ374

2. Natura Slujitorului Divin375

3. Fiul şi Spiritul în timp şi spaţiu376

4. Circuitele universului local377

5. Slujirea Spiritului379

6. Spiritul din om380

7. Spiritul şi carnea382

35. Fiii lui Dumnezeu ai universului local384

1. Tatăl Melchizedek384

2. Fiii melchitedeki385

3. Lumile Melchizedekilor387

4. Munca specială a Melchizedekilor388

5. Fiii Vorondadeki389

6. Părinţii Constelaţiilor390

7. Lumile Vorondadek391

8. Fiii Lanonandeki392

9. Şefii Lanonandeki393

10. Lumile Lanonandeke394

36. Purtătorii vieţii396

1. Originea şi natura Purtătorilor Vieţii396

2. Lumile Purtătorilor Vieţii397

3. Transplantarea vieţii399

4. Purtătorii de viaţă Melchizedeki400

5. Cele Şapte Spirite-Minte Adjutante401

6. Forţele vii403

37. Personalităţi ale universului local406

1. Ajutoarele Universului406

2. Strălucitoarele Stele de Seară407

3. Arhanghelii408

4. Preaînalţii Asistenţi409

5. Înalţii Comisionari410

6. Supraveghetorii Celeşti412

7. Învăţătorii lumilor palat413

8. Ordine de spirite superioare afectate413

9. Cetăţenii permanenţi ai universului local414

10. Alte grupuri ale universului local416

38. Spirite ocrotitoare ale universului local418

1. Originea Serafimilor418

2. Naturile îngereşti419

3. Îngeri nerevelaţi420

4. Lumile serafice420

5. Instruirea serafică420

6. Organizarea serafică421

7. Heruvimii şi Sanovimii422

8. Evoluţia Heruvimilor şi a Sanovimilor423

9. Creaturile mediene424

39. Oştirile serafice426

1. Serafimii Supremi427

2. Serafimii Superiori429

3. Serafimii Supraveghetori432

4. Serafimii administratori434

5. Ajutoarele planetare436

6. Slujitorii de tranziţie439

7. Serafimii viitorului440

8. Destinul serafimilor440

9. Corpul de împlinire serafic441

40. Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu443

1. Serafimii evolutivi443

2. Fiii Materiali ascendenţi444

3. Medienii transferaţi444

4. Ajustorii Personalizaţi444

5. Muritorii timpului şi spaţiului445

6. Fiii lui Dumnezeu prin credinţă447

7. Muritori contopiţi cu Fatăl448

8. Muritori contopiţi cu Fiul449

9. Muritori contopiţi cu Spiritul450

10. Destine ascendente452

41. Aspecte fizice ale universului local455

1. Centrele de putere ale Nebadonului455

2. Controlorii Fizici ai Sataniei456

3. Asociaţii noştri stelari458

4. Densitatea soarelui459

5. Radiaţia solară460

6. Calciul — rătăcitorul din spaţiu461

7. Sursele energiei solare463

8. Reacţii ale energiei solare464

9. Stabilitatea sorilor465

10. Originea lumilor locuite465

42. Energia — mintea şi materia467

1. Forţe şi energii ale paradisului467

2. Sisteme universale de energie nonspirituală
(energii fizice)
469

3. Clasificarea materiei471

4. Transmutări ale energiei şi ale materiei472

5. Manifestări ale energiei ondulatorii474

6. Ultimatoni, electroni şi atomi476

7. Materia atomică477

8. Coeziunea atomică478

9. Filozofia naturală479

10. Sisteme universale de energie nespirituală
(sisteme ale minţii materiale)
480

11. Mecanismele universului481

12. Modele şi forme — dominaţia minţii483

43. Constelaţiile485

1. Sediile constelaţiilor485

2. Guvernul constelaţiei487

3. Prea Înalţii din Norlatiadek488

4. Muntele adunării — Fidelul Zilelor489

5. Taţii Edentiei de la rebeliunea lui Lucifer490

6. Grădinile lui Dumnezeu492

7. Univitaţii493

8. Lumile educative ale Edentiei493

9. Cetăţenia pe Edentia495

44. Artizanii celeşti497

1. Muzicienii celeşti499

2. Reproducătorii celeşti500

3. Constructorii divini501

4. Înregistratorii gândurilor503

5. Manipulatorii energiei504

6. Modelatorii şi decoratorii506

7. Lucrătorii armoniei507

8. Aspiraţii umane şi înfăptuiri morontiale507

45. Administrarea sistemului local509

1. Lumii tranziţionale de cultură509

2. Suveranul Sistemului511

3. Guvernarea sistemului512

4. Cei Douăzeci şi Patru de Consilieri513

5. Fiii Materiali514

6. Educaţia Adamică a ascenderilor515

7. Şcolile Melchizedekilor517

46. Sediul sistemului local519

1. Aspecte fizice ale Jerusemului519

2. Caracteristici fizice ale Jerusemului520

3. Telecomunicaţiile Jerusemului522

4. Zone rezidenţiale şi administrative522

5. Cercurile Jerusemului523

6. Pătratele executiv-administrative527

7. Dreptunghiurile — Spornagii527

8. Triunghiurile Jerusemului528

47. Cele şapte lumi palat530

1. Lumea Finalitarilor530

2. Creşa de probaţie531

3. Prima lume palat532

4. A doua lume palat534

5. A treia lume palat535

6. A patra lume palat536

7. A cincia lume palat537

8. A şasea lume palat537

9. A şaptea lume palat538

10. Cetăţeni ai Jerusemului539

48. Viaţa morontială541

1. Materiale morontiale541

2. Supraveghetorii de putere morontială542

3. Însoţitorii morontiei545

4. Îndrumătorii de Retrospecţie547

5. Învăţătorii lumilor palat550

6. Serafimii lumii morontiale — slujitorii de tranziţie551

7. Mota morontială556

8. Progresorii morontiali557

49. Lumile locuite559

1. Viaţa planetară559

2. Tipuri fizice planetare560

3. Lumile nerespiratorilor563

4. Creaturi volitive evolutive564

5. Seriile planetare ale muritorilor565

6. Eliberarea terestră568

50. Prinţii Planetari572

1. Misiunea Prinţilor572

2. Administrarea planetară573

3. Statul-major corporal al Prinţului574

4. Cartierul general şi şcolile planetare575

5. Civilizaţia progresivă576

6. Cultura planetară578

7. Recompensele izolării578

51. Adamii planetari580

1. Originea şi natura a Fiilor Materiali ai lui Dumnezeu580

2. Tranzit al Adamilor Planetari582

3. Misiunile Aadamice582

4. Cele şase rase evoluţionare584

5. Amalgamare rasială —
efuziunea sângelui Adamic
585

6. Regimul Edenic586

7. Administraţia unificată587

52. Epocile planetare ale muritorilor589

1. Omul primitiv589

2. Omul Posterior Prinţului Planetar591

3. Omul postadamic592

4. Omul posterior Fiului Magistral594

5. Omul posterior Fiului de manifestare595

6. Epoca posterioară conacrării pe Urantia597

7. Omul posterior Fiilor Instructori598

53. Rebeliunea lui Lucifer601

1. Şefii rebeliunii601

2. Cauzele rebeliunii602

3. Manifestul lui Lucifer603

4. Izbucnirea rebeliunii604

5. Natura conflictului605

6. Un comandant Serafic loial606

7. Istoria rebeliunii607

8. Fiul Omului pe Urantia609

9. Statutul prezent al rebeliunii610

54. Problemele rebeliunii lui Lucifer613

1. Adevărata şi falsa libertate613

2. Zborul libertăţii614

3. Întârzierea temporală a dreptăţii615

4. Amânarea îndurării615

5. Înţelepciunea întârzierii617

6. Triumful iubirii618

55. Sferele luminii şi ale vieţii621

1. Templul morontial622

2. Moartea şi transferul623

3. Epocile de aur624

4. Ajustări administrative626

5. Apogeul dezvoltării materiale629

6. Muritorii individuali630

7. Primul stadiu sau stadiul planetar631

8. Al doilea stadiu sau stadiul sistemic632

9. Al treilea stadiu sau stadiul constelaţiei633

10. Al patrulea stadiu al universului local634

11. Stadiile sectoarelor minore şi majore635

12. Al şaptelea stadiu sau stadiul suprauniversurilor636

56. Unitate universală637

1. Coordonare Fizică637

2. Unitate intelectuală638

3. Unificare spirituală639

4. Unificare a personalitătii639

5. Unitate a deităţii640

6. Unificare a deităţii evoluţionare641

7. Repercursiuni evoluţionare universale642

8. Unificatorul suprem643

9. Unitate universală absolută644

10. Adevăr, bunătate şi frumuseţe646

Partea a III-a Istoria Urantia

Conţinutul Pagină

57. Originea Urantiei651

1. Nebuloasa Andronover651

2. Stadiul nebular primar652

3. Stadiul nebular secundar653

4. Stadiile terţiar şi cuaternar654

5. Originea Monmatiei — sistemul solar al Urantiei655

6. Stadiul sistemului solar657

7. Era meteorică — Era vulcanică
Atmosfera planetară primitivă
658

8. Stabilizarea scoarţei
Epoca cutremurelor de pământ
Oceanul lumii şi primul continent
660

58. Stabilirea vieţii pe Urantia664

1. Premisele vieţii fizice664

2. Atmosfera Urantiei665

3. Mediul spaţial666

4. Era zorilor vieţii667

5. Deriva continentală668

6. Perioada de tranziţie669

7. Cartea istoriei geologice670

59. Era vieţii marine pe Urantia672

1. Era marină primitivă în mările puţin adînci
Perioada trilobiţilor
673

2. Stadiul primei inundări continentale
Perioada animalelor nevertebrate
674

3. Cea de-a doua mare inundaţie
Perioada coralilor - Epoca brahiopodelor
676

4. Stadiul marii emergenţe de pământuri
Perioada vieţii vegetale terestre
Epoca peştilor
678

5. Stadiul de derivă al scoarţei terestre
Perioada carboniferă a pădurilor de ferigă
Epoca broaştelor
680

6. Stadiul de tranziţie climatică
Perioada plantelor cu seminţe
Epoca frământărilor biologice
682

60. Urantia pe parcursul erei vieţii terestre primitive685

1. Epoca primitivă a reptilelor685

2. Noua fază a epocii reptilelor687

3. Stadiul cretacic
Perioada plantelor cu flori -
Epoca păsărilor
688

4. Sfârşitul perioadei cretacice691

61. Era mamiferelor pe Urantia693

1. Stadiul noilor pământuri continentale
Vârsta primelor mamifere
693

2. Stadiul recent de inundaţii
Epoca mamiferelor evoluate
694

3. Stadiul munţilor moderni
Epoca elefantului şi a calului
696

4. Stadiul recent de înălţare continentală
Ultima mare migraţie a mamiferelor
698

5. Începutul erei glaciare699

6. Omul primitiv din era glaciară700

7. Urmarea erei glaciare700

62. Rasele la aurora omului primitiv703

1. Tipurile primitive de lemuri703

2. Mamiferele precursoare ale omului703

3. Mamiferele intermediare704

4. Primatele706

5. Primele fiinţe umane707

6. Evoluţia minţii umane709

7. Urantia recunoscută ca lume locuită709

63. Prima familie umană711

1. Andon şi Fonta711

2. Fuga gemenilor712

3. Familia lui Andon713

4. Clanurile Andonite713

5. Dispersare Andoniţilor715

6. Onagar — primul propovăduitor al adevărului715

7. Supravieţuirea lui Andon şi Fonta717

64. Rasele evolutive de culoare718

1. Aborigenii Andonici718

2. Popoarele din Foxhall719

3. Triburile din Badonan720

4. Rasele din Neanderthal720

5. Originea raselor de culoare722

6. Cele şase rase sangike de pe Urantia722

7. Dispersarea raselor de culoare726

65. Supracontrolul evoluţiei730

1. Funcţiile Purtătorilor Vieţii730

2. Panorama evoluţiei731

3. Întreţinerea evoluţiei733

4. Aventura Urantiei734

5. Vicisitudinile evoluţiei vieţii736

6. Tehnicile evolutive ale vieţii737

7. Nivelele evolutive ale minţii738

8. Evoluţia în timp şi spaţiu739

66. Prinţul planetar al urantiei741

1. Prinţul Caligastia741

2. Statul major al prinţului742

3. Dalamatia — oraşul prinţului743

4. Primele zile ale celor o sută743

5. Organizarea celor o sută745

6. Domnia prinţului749

7. Viaţa în Dalamatia750

8. Nemulţumirile lui Caligastia752

67. Rebeliunea planetară754

1. Trădarea lui Caligastia754

2. Începutul rebeliunii755

3. Cei şapte ani decisivi756

4. Cei o sută ai lui Caligastia după rebeliune757

5. Rezultatele imediate ale rebeliunii758

6. Van — cel neclintit759

7. Repercusiunile îndepărtate ale păcatului760

8. Eroul uman al rebeliunii761

68. Începutul civilizaţiei763

1. Socializare protectoare763

2. Factorii de progres social764

3. Influenţa socializantă a fricii de fantome766

4. Evoluţia obiceiurilor767

5. Tehnicile pământului — meşteşugurile de întreţinere768

6. Evoluţia culturii769

69. Instituţiile umane primitive772

1. Instituţiile umane fundamentale772

2. Începutul industriei773

3. Specializarea muncii773

4. Începuturile comerţului775

5. Începutul capitalului775

6. Importanţa focului pentru civilizaţie777

7. Folosirea animalelor778

8. Sclavia ca factor de civilizare778

9. Proprietatea privată780

70. Evoluţia guvernului uman783

1. Geneza războiului783

2. Valoarea socială a războiului785

3. Asocierile umane primitive787

4. Clanuri şi triburi788

5. Începuturile guvernului788

6. Guvernarea monarhică789

7. Cluburile primitive şi societăţile secrete790

8. Clasele sociale792

9. Drepturile omului793

10. Evoluţia justiţiei794

11. Legi şi tribunale796

12. Acordarea autorităţii civile797

71. Dezvoltarea statului800

1. Statul embrionar800

2. Evoluţia guvernului reprezentativ801

3. Idealurile statului803

4. Civilizaţia progresivă804

5. Evoluţia concurenţei805

6. Mobilul profitului805

7. Educaţia806

8. Caracterul statului806

72. Guvernul pe o planetă vecină808

1. Naţiunea continentală808

2. Organizarea politică809

3. Viaţa în cadrul căminului811

4. Sistemul educativ812

5. Organizarea industrială813

6. Asigurarea bătrâneţilor814

7. Impozitele815

8. Şcolile speciale816

9. Planul sufragiului universal817

10. Măsuri în ceea ce priveşte crima818

11. Starea de pregătire militară818

12. Celelalte naţiuni819

73. Grădina Edenului821

1. Nodiţii şi Amadoniţii821

2. Planificarea grădinii822

3. Amplasarea grădinii823

4. Întemeierea grădinii823

5. Căminul grădinii824

6. Arborele vieţii825

7. Soarta Edenului826

74. Adam şi Eva828

1. Adam şi Eva pe Jerusem828

2. Sosirea lui Adam şi a Evei829

3. Adam şi Eva fac cunoştinţă cu planeta830

4. Prima înălţare832

5. Administrarea lui Adam833

6. Viaţa familiară a lui Adam şi a Evei834

7. Viaţa în grădină835

8. Legenda creaţiei836

75. Greşeala lui Adam şi a Evei839

1. Problema Urantiei839

2. Complotul lui Caligastia840

3. Ispitirea Evei841

4. Realizarea greşelii842

5. Repercursiunile greşelii843

6. Adam şi Eva părăsesc grădina844

7. Degradarea lui Adam şi a Evei845

8. Aşa-zisa cădere a omului845

76. A doua grădină847

1. Edeniţii intră în Mesopotamia847

2. Cain şi Abel848

3. Viaţa în Mesopotamia849

4. Rasa violet850

5. Moartea lui Adam şi a Evei851

6. Supravieţuirea lui Adam şi a Evei853

77. Creaturile mediane855

1. Medianii Primari855

2. Rasa Nodită856

3. Turnul Babel858

4. Centrele de civilizaţie Nodite859

5. Adamson şi Ratta861

6. Medianii Secundari862

7. Medianii rebeli863

8. Medianii Uniţi864

9. Cetăţenii permanenţi ai Urantiei865

78. Rasa violetă după zilele lui Adam868

1. Repartizarea culturală şi rasială868

2. Adamiţii în cea de-a doua grădină869

3. Primele expansiuni ale Adamiţilor870

4. Andiţii871

5. Migraţiile Andite872

6. Ultimele dispersări Andite873

7. Inundaţiile din Mesopotamia874

8. Sumerienii — cei din urmă Andiţi875

79. Expansiunea andită în orient878

1. Andiţii Turkestanului878

2. Cucerirea Indiei de către Andiţi879

3. India Dravidiană881

4. Invazia Indiei de către Arieni882

5. Oamenii roşii şi oamenii galbeni883

6. Zorii civilizaţiei Chineze884

7. Andiţii pătrund în China886

8. Următoarea civilizaţie Chineză887

80. Expansiunea Andită în Occident889

1. Adamiţii pătrund în Europa889

2. Schimbările climatice şi geologice890

3. Omul albastru de Cro-Magnon891

4. Invaziile Europei de către andiţi892

5. Cucerirea Europei de nord de către Andiţi893

6. Andiţii aflaţi de-a lungul Nilului894

7. Andiţii insulele Mediteranei895

8. Andoniţii Dunăreni896

9. Cele trei rase albe897

81. Dezvoltarea civilizaţiei moderne900

1. Leagănul civilizaţiei900

2. Uneltele civilizaţiei901

3. Oraşele, manufactura şi comerţul903

4. Rasele amestecate904

5. Societatea culturală905

6. Menţinerea civilizaţiei906

82. Evoluţia căsătoriei913

1. Instinctul împerecherii913

2. Tabuurile restrictive914

3. Moravurile primitive ale căsătoriei915

4. Căsătoria şi moravurile care guvernează proprietatea917

5. Endogamia şi exogamia918

6. Amestecurile rasiale919

83. Instituţia căsătoriei922

1. Căsătoria ca instituţie socială922

2. Curtarea şi logodna923

3. Cumpărarea şi zestrea923

4. Ceremonia căsătoriei924

5. Căsătoriile plurale925

6. Adevărata monogamie — căsătoria unui cuplu927

7. Dizolvarea legăturii conjugale928

8. Idealizarea căsătoriei929

84. Căsătoria şi viaţa familială931

1. Cuplurile primitive931

2. Matriarhatul primitiv932

3. Familia sub dominaţia tatălui933

4. Statutul femeii în societatea primitivă935

5. Femeia şi evoluţia moravurilor936

6. Asocierea bărbatului şi a femeii938

7. Idealurile vieţii de familie939

8. Pericolele autosatisfacerii942

85. Originile adoraţiei944

1. Adorarea pietrelor şi a dealurilor944

2. Adorarea plantelor şi a arborilor945

3. Adorarea animalelor946

4. Adorarea elementelor946

5. Adorarea corpurilor celeste947

6. Adorarea omului948

7. Adjutanţii adorării şi ai înţelepciunii948

86. Evoluţia primitivă a religiei950

1. Hazardul: şansa şi neşansa950

2. Personificarea hazardului951

3. Moartea — inexplicabilul952

4. Conceptul de supravieţuire după moarte952

5. Conceptul de suflet fantomă953

6. Mediul spiritelor fantome955

7. Funcţia religiei primitive956

87. Cultele fantomelor958

1. Frica de fantome958

2. Potolirea fantomelor959

3. Cultul strămoşilor960

4. Spiritele fantomă bune şi rele961

5. Progresul cultului fantomelor962

6. Constrângerea şi exorcismul963

7. Natura cultului965

88. Fetişurile, farmecele şi magia967

1. Credinţa în fetişuri967

2. Evoluţia fetişismului968

3. Totemismul970

4. Magia970

5. Farmecele magice971

6. Practica magiei972

89. Păcatul, sacrificiul şi ispăşirea974

1. Tabuul974

2. Conceptul de păcat975

3. Renunţarea şi umilirea976

4. Originile sacrificiului977

5. Sacrificiile şi canibalismul978

6. Evoluţia sacrificiilor umane980

7. Modificările şi sacrificiile umane981

8. Ispăşirea şi alianţele982

9. Sacrificiile şi sacramentele983

10. Iertarea păcatelor984

90. Şamanismul — vraciul şi preoţii986

1. Primii şamani — vracii986

2. Practicile şamanice987

3. Teoria şamanică a bolii şi a morţii989

4. Medicina în timpul şamanilor990

5. Preoţii şi ritualurile992

91. Evoluţia rugăciunii994

1. Rugăciunea primitivă994

2. Evoluţia rugăciunii995

3. Rugăciunea şi alter-egoul996

4. Rugăciunea etică997

5. Repercusiunile sociale ale rugăciunii998

6. Domeniul rugăciunii999

7. Misticism, extaz şi inspiraţie1000

8. Rugăciunea ca experienţă personală1001

9. Condiţiile rugăciunii eficiente1002

92. Evoluţia ulterioară a religiei1003

1. Natura evolutivă a religiei1003

2. Religia şi moravurile1004

3. Natura religiei evolutive1005

4. Darul revelaţiei1007

5. Marii conducători religioşi1008

6. Religiile compozite1010

7. Evoluţia ulterioară a religiei1012

93. Machiventa Melchizedek1014

1. Încarnarea lui Machiventa1014

2. Înţeleptul din Salem1015

3. Învăţăturile lui Melchizedek1016

4. Religia Salemului1017

5. Alegerea lui Avraam1018

6. Alianţa lui Melchizedek cu Avraam1020

7. Misionarii lui Melchizedek1021

8. Plecarea lui Melchizedek1022

9. După plecarea lui Melchizedek1022

10. Statutul prezent al lui Machiventa Melchizedek1024

94. Învăţăturile lui Melchizedek în Orient1027

1. Învăţăturile Salemului în India Vedică1027

2. Brahmanismul1028

3. Filozofia Brahmană1030

4. Religia Hindusă1031

5. Lupta pentru adevăr din China1032

6. Lao-Tse şi confucius1033

7. Gautama Siddharta1035

8. Credinţa Budistă1036

9. Propagarea Budismului1037

10. Religia în Tibet1038

11. Filozofia Budistă1038

12. Conceptul de Dumnezeu în Budism1040

95. Învăţăturile lui Melchizedek în Levant1042

1. Religia Salemului în Mesopotamia1042

2. Religia Egipteană primitivă1043

3. Evoluţia conceptelor morale1045

4. Învăţăturile lui Amenemope1046

5. Remarcabilul Ikhnaton1047

6. Doctrinele Salemului în Iran1049

7. Învăţăturile Salemului în Arabia1050

96. Yahweh — Dumnezeul evreilor1052

1. Conceptele deităţii la Semiţi1052

2. Popoarele Semitice1054

3. Neasemuitul Moise1055

4. Proclamarea lui Yahweh1056

5. Învăţăturile lui Moise1057

6. Conceptul de Dumnezeu după moartea lui Moise1059

7. Psalmii şi Cartea lui Iov1060

97. Evoluţia conceptului de Dumnezeu la Evrei1062

1. Samuel — primul dintre profeţii Evrei1062

2. Ilie şi Elisei1064

3. Yahweh şi Baal1064

4. Amos şi Osea1065

5. Primul Isaia1066

6. Ieremia neînfricatul1067

7. Al doilea Isaia1068

8. Istoria sfântă şi istoria profană1070

9. Istoria Evreilor1071

10. Religia Ebraică1075

98. Învăţăturile lui Melchizedek în Occident1077

1. Religia salemului la Greci1077

2. Gândirea filozofică Greacă1078

3. Învăţăturile lui Melchizedek la Roma1080

4. Cultele misterelor1081

5. Cultul lui Mithra1082

6. Mithracismul şi Creştinismul1083

7. Religia Creştină1083

99. Problemele sociale ale religiei1086

1. Religia şi reconstrucţia socială1086

2. Slăbiciunea religiei instituţionale1087

3. Religia şi persoanele religioase1088

4. Dificultăţi de tranziţie1089

5. Aspectele sociale ale religiei1090

6. Religia instituţională1092

7. Contribuţia religiei1092

100. Religia în experienţa umană1094

1. Creşterea religioasă1094

2. Creşterea spirituală1095

3. Concepte de valoare supremă1096

4. Problemele creşterii1097

5. Convertirea şi misticismul1098

6. Semnele unei vieţi religioase1100

7. Apogeul vieţii religioase1101

101. Natura reală a religiei1104

1. Adevărata religie1104

2. Faptul religiei1105

3. Caracteristicile religiei1107

4. Limitele revelaţiei1109

5. Expansiunea religiei prin revelaţie1110

6. Experienţa religioasă progresivă1111

7. Filozofia personală a religiei1113

8. Credinţa şi crezul1114

9. Religia şi moralitatea1115

10. Religia ca eliberatoare a omului1116

102. Fundamentele credinţei religioase1118

1. Încredinţările credinţei1118

2. Religia şi realitatea1119

3. Cunoaşterea, înţelepciunea şi clarviziunea1121

4. Faptul experienţei1123

5. Supremaţia potenţialului intenţiei1123

6. Certitudinea şi credinţa religioasă1124

7. Certitudinea Divinului1126

8. Dovezile religiei1127

103. Realitatea experienţei religioase1129

1. Filozofia religiei1129

2. Religia şi individul1130

3. Religia şi rasa umană1132

4. Comuniunea spirituală1133

5. Originea idealurilor1133

6. Coordonarea filozofică1135

7. Ştiinţa şi religia1137

8. Filozofia şi religia1140

9. Esenţa religiei1140

104. Creşterea conceptului trinităţii1143

1. Concepte Trinitare Urantiene1143

2. Unitate Trinitară şi pluralitate a Deităţii1145

3. Trinităţi şi Triunităţi1146

4. Cele şapte Triunităţi1147

5. Triodităţi1151

105. Deitate şi realitate1152

1. Conceptul filozofic al lui EU SUNT1152

2. EU SUNT ul triunic şi septuplu1153

3. Cele şapte absoluturi ale infinităţii1155

4. Unitate, dualitate şi triunitate1157

5. Promulgarea realităţii finite1158

6. Repercusiuni ale realităţii finite1159

7. Exteriorizarea Transcedentalilor1159

106. Nivelurile realităţii universului1162

1. Asocierea primară a funcţiunilor finitului1163

2. Integrarea supremă secundară a finitului1164

3. Asocierea terţiară transcendentală a realităţii1165

4. Integrarea cuaternară ultimă1166

5. Asocierea coabsolută sau cea de-a cincea fază1167

6. Integrarea absolută sau cea de-a şasea fază1167

7. Finalitatea destinului1168

8. Trinitatea trinităţilor1170

9. Unificarea existenţială infinită1173

107. Originea şi natura ajustorilor gândirii1176

1. Originea Ajustorilor Gândirii1177

2. Clasificarea Ajustorilor1178

3. Căminul Ajustorilor de pe Divinington1179

4. Natura şi prezenţa Ajustorilor1180

5. Calitatea minţii Ajustorilor1181

6. Ajustorii ca spirite pure1182

7. Ajustorii şi personalitatea1183

108. Misiunea şi ajutorul ajustorilor gândirii1185

1. Selectarea şi afectarea1185

2. Condiţii prealabile sejurului Ajustorului1186

3. Organizare şi administrarea1188

4. Relaţiile cu alte influenţe spirituale1190

5. Misiunea Ajustorului1191

6. Dumnezeu în om1192

109. Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului1195

1. Dezvoltarea Ajustorilor1195

2. Ajustorii autonomi1196

3. Poziţia Ajustorilor în raport cu diferite tipuri de muritori1197

4. Ajustorii şi personalitatea umană1198

5. Handicapuri materiale la şederea ajustorului1199

6. Persistenţa adevăratelor valori1200

7. Destinul Ajustorilor Personalizaţi1201

110. Poziţia Ajustorilor în raport cu muritorii individuali1203

1. Locuirea minţii umane1203

2. Ajustorii şi voinţa umană1204

3. Cooperarea cu Ajustorul1205

4. Munca Ajustorului în minte1207

5. Concepte eronate ale călăuzirii Ajustorilor1207

6. Cele şapte cercuri psihice1209

7. Realizarea nemuririi1212

111. Ajustorul şi sufletul1215

1. Cadrul mental al alegerii1216

2. Natura sufletului1217

3. Sufletul în evoluţie1218

4. Viaţa interioară1219

5. Consacrarea alegerii1221

6. Paradoxul uman1221

7. Problema Ajustorului1223

112. Supravietuirea personalitătii1225

1. Personalitatea şi realitatea1226

2. Sinele1227

3. Fenomenul mortii1229

4. Ajustorii după moarte1231

5. Supravietuirea eului uman1232

6. Eulmorontial1235

7. Fuziunea cu Ajustorul1237

113. Păzitorii Serafici ai Destinului1241

1. Îngerii Păzitori1241

2. Păzitorii Destinului1242

3. Poziţia în raport cu alte influenţe spirituale1244

4. Domeniile Serafice de acţiune1245

5. Serviciul Serafic pe lângă muritori1245

6. Îngerii păzitori după moarte1246

7. Serafimii şi cariera ascendentă1248

114. Guvernarea planetară a serafimilor1250

1. Suveranitatea Urantiei1250

2. Consiliul Supervizorilor Planetari1251

3. Guvernatorul General Rezident1252

4. Preaînaltul Observator1253

5. Guvernul planetar1254

6. Maeştrii Serafimi ai Supravegherii Planetare1254

7. Corpurile de Rezervă ale Destinului1257

115. Fiinţa Supremă1260

1. Relativitatea cadrelor conceptuale1260

2. Baza absolută a supremaţiei1261

3. Originarul, actualul şi potenţialul1261

4. Sursele realităţii supreme1263

5. Poziţia Supremului în raport cu trinitatea paradisului1264

6. Poziţia Supremului în raport cu triodităţile1265

7. Natura Supremului1266

116. Atotputernicul suprem1268

1. Mintea Supremă1268

2. Atotputernicul şi Dumnezeu Septuplul1269

3. Atotputernicul şi Deitatea Paradisului1270

4. Atotputernicul şi Creatorii Supremi1271

5. Atotputernicul şi Controlorii Septuplii1273

6. Dominaţia spiritului1275

7. Organismul viu al marelui univers1276

117. Dumnezeu Supremul1278

1. Natura Fiinţei Supreme1278

2. Sursa creşterii evolutive1280

3. Semnificaţia Supremului pentru creaturile universurilor1281

4. Dumnezeul finit1283

5. Suprasufletul creaţiei1285

6. În căutarea Supremului1287

7. Viitorul Supremului1291

118. Cel suprem şi cel ultim - timpul şi spaţiul1294

1. Timpul şi eternitatea1295

2. Omniprezenţa şi ubicuitatea1296

3. Raporturile dintre timp şi spaţiu1297

4. Cauzalitatea primară şi secundară1298

5. Omnipotenţa şi compatibilitatea1299

6. Omnipotenţa şi omnificenţa1299

7. Omniscienţa şi predestinarea1300

8. Controlul şi supracontrolul1301

9. Mecanismele universului1303

10. Funcţiunile providenţei1304

119. Efuziunile lui Christ Mihail1308

1. Prima manifestare1309

2. A doua manifestare1310

3. A treia manifestare1312

4. A patra manifestare1313

5. A cincia manifestare1314

6. A şasea manifestare1315

7. A şaptea şi cea din urmă manifestare1316

8. Statutul lui Mihail după manifestările sale1317

Partea a IV-a Viaţa şi învăţăturile lui Iisus

Conţinutul Pagină

120. Manifestarea lui Mihail pe Urantia1323

1. Misiunea celei de-a şaptea efuziuni1325

2. Limitările efuziunii1327

3. Îndrumări şi sfaturi suplimentare1329

4. Încarnarea - contopirea a doi într-unul1331

121. Epoca manifestării lui Mihail1332

1. Occidentul în primul secol după Christos1332

2. Poporul Iudeu1333

3. Printre gentili1334

4. Filozofia gentililor1335

5. Religiile gentililor1336

6. Religia Ebraică1338

7. Iudeii şi gentilii1339

8. Scrierile anterioare1341

122. Naşterea şi pruncia lui Iisus1344

1. Iosif şi Maria1344

2. Gabriel îi apare Elisabetei1345

3. Anunţarea făcută Mariei de Gabriel1346

4. Visul lui Iosif1347

5. Părinţii pământeni ai lui Iisus1348

6. Căminul din Nazaret1349

7. Călătoria la Bethlehem1350

8. Naşterea lui Iisus1351

9. Prezentarea la templu1352

10. Faptele lui irod1353

123. Prima copilărie a lui Iisus1355

1. Reîntoarcerea în Nazaret1356

2. Al cincilea an (anul 2 dinaintea erei creştine)1357

3. Evenimentele celui de-al şaselea an (anul 1 dinaintea erei creştine)1359

4. Al şaptelea an (anul 1 al erei creştine)1361

5. Anii de şcoală din Nazaret1362

6. Al optulea an al lui (anul 2)1364

124. Ultima parte a copilăriei lui Iisus1366

1. Al nouălea an al lui Iisus (anul 3)1366

2. Al zecelea an (anul 4)1368

3. Al unsprezecelea an (anul 5)1369

4. Al doilea an (anul 6)1371

5. Al treisprezecelea an al său (anul 7)1373

6. Călătoria la Ierusalim1374

125. Iisus la Ierusalim1377

1. Iisus vizitează templul1378

2. Iisus şi Paştele1379

3. Plecarea lui Iosif şi a Mariei1381

4. Prima şi a doua zi în templu1381

5. A treia zi în templu1382

6. A patra zi în templu1383

126. Cei doi ani cruciali1386

1. Al paisprezecelea an al său (anul 8)1387

2. Moartea lui Iosif1388

3. Al cincisprezecelea an (anul 9)1389

4. Prima predică din sinagogă1391

5. Lupta financiară1392

127. Anii adolescenţei1395

1. Anul al şaisprezecelea (anul 10)1395

2. Al şaptesprezecelea an (anul 11)1396

3. Al optsprezecelea an (anul 12)1398

4. Al nouăsprezecelea an (anul 13)1401

5. Rebeca fiica lui Ezra1402

6. Al douăzecilea an al său (anul 14)1403

128. Viaţa de tânăr a lui Iisus1407

1. Al douăzeci şi unulea an (anul 15)1407

2. Al douăzeci şi doilea an (anul 16)1409

3. Al douăzeci şi treilea an (anul 17)1411

4. Episodul Damascului1412

5. Al douăzeci şi patrulea an (anul 18)1413

6. Al douăzeci şi cincilea an (anul 19)1415

7. Al douăzeci şi şaselea an (anul 20)1416

129. Urmarea vieţii de adult a lui Iisus1419

1. Al douăzeci şi şaptelea an (anul 21)1419

2. Al douăzecilea an (anul 22)1421

3. Al douăzeci şi nouălea an (anul 23)1423

4. Iisus cel uman1424

130. În drum către Roma1427

1. În Ioppa - discursul despre Iona1428

2. În Cezareea1429

3. În Alexandria1432

4. Discurs asupra realităţii1433

5. În insula Cretei1436

6. Tânărul care se temea1437

7. În Cartagina - discursul despre timp şi spaţiu1438

8. Pe drumul către Neapole şi către Roma1440

131. Religiile lumii1442

1. Cinismul1442

2. Iudaismul1444

3. Budismul1446

4. Hinduismul1447

5. Zoroastrismul1449

6. Suduanismul (Jainismul)1450

7. Shintoismul1451

8. Taoismul1451

9. Confucianismul1452

10. „Religia noastră”1453

132. Şederea la Roma1455

1. Adevăratele valori1456

2. Binele şi răul1457

3. Adevărul şi credinţa1459

4. Serviciul personal1460

5. Sfaturi către un om bogat1462

6. Serviciul social1465

7. Călătorii în jurul Romei1466

133. Reîntoarcerea de la Roma1468

1. Îndurarea şi justiţia1468

2. Îmbarcarea la Tarente1470

3. În Corint1471

4. Lucrarea personală în Corint1474

5. În Atena - discurs asupra ştiinţei1476

6. La Efes - discursul despre suflet1477

7. Şederea în Cipru - discursul despre minte1479

8. În Antiohia1480

9. În Mesopotamia1481

134. Anii de tranziţie1483

1. Al treizecilea an1483

2. Călătoria cu caravana către marea Caspică1484

3. Cuvântările din Urmia1485

4. Suveranitatea - divină şi umană1486

5. Suveranitatea politică1487

6. Legea, libertatea şi suveranitatea1490

7. Cel de-al treizeci şi unulea an (anul 25)1492

8. Şederea de pe Muntele Hermon1492

9. Timpul de aşteptare1494

135. Ioan Botezătorul1496

1. Ioan a devenit un Nazarinean1496

2. Moartea lui Zaharia1497

3. Viaţa unui păstor1497

4. Moartea Elisabetei1499

5. Regatul lui Dumnezeu1500

6. Ioan începe să predice1501

7. Ioan călătoreşte către nord1503

8. Întâlnirea lui Iisus şi a lui Ioan1503

9. Patruzeci de zile de predicare1505

10. Ioan călătoreşte spre sud1506

11. Ioan la închisoare1506

12. Moartea lui Ioan Botezătorul1508

136. Botezul şi cele patruzeci de zile1509

1. Conceptele lui Mesia cel aşteptat1509

2. Botezul lui Iisus1510

3. Cele patruzeci de zile1512

4. Planuri pentru lucrarea publică1514

5. Prima mare decizie1516

6. A doua decizie1517

7. A treia decizie1519

8. Cea de-a patra decizie1520

9. Cea de-a cincia decizie1521

10. Cea de-a şasea decizie1523

137. Şederea în aşteptare din Galileea1524

1. Alegerea primilor patru apostoli1524

2. Alegerea lui Filip şi a lui Nataniel1526

3. Vizita la Capernaum1527

4. Nunta de la Cana1528

5. Reîntoarcerea la Capernaum1531

6. Evenimentele unei zilei de sabat1532

7. Patru luni de formare1533

8. Predica despre regat1535

138. Formarea mesagerilor împărăţiei1538

1. Instrucţiunile finale1538

2. Alegerea celor şase1539

3. Chemarea lui Matei şi a lui Simon1540

4. Chemarea gemenilor1541

5. Chemarea lui Toma şi a lui Iuda1542

6. Săptămâna de formare intensivă1542

7. O nouă dezamăgire1543

8. Primele munci ale celor doisprezece1545

9. Cinci luni de încercare1546

10. Organizarea celor doisprezece1547

139. Cei doisprezece apostoli1548

1. Andrei, primul ales1548

2. Simon Petru1550

3. Iacob Zebedeu1552

4. Ioan Zebedeu1553

5. Filip Curiosul1556

6. Cinstitul Nataniel1558

7. Matei Levi1559

8. Toma Didimus1561

9. şi 10. Iacob şi Iuda1563

11. Simon Zelotul1564

12. Iuda Iscariotul1565

140. Hirotonisirea celor doisprezece1568

1. Întruirea preliminară1568

2. Hirotonisirea1569

3. Predica de hirotonisire1570

4. Voi sunteţi sarea pământului1572

5. Iubirea paternă şi iubirea fraternă1573

6. Seara hirotonisirii1576

7. Săptămâna de după hirotonisire1578

8. Joi după - amiază, pe lac1579

9. Ziua consacrării1583

10. Seara de după consacrare1584

141. Începutul lucrării publice1587

1. Plecarea din Galileea1587

2. Legea lui Dumnezeu şi voia Tatălui1588

3. Şederea la Amatus1589

4. Învăţătura despre Tată1590

5. Unitatea spirituală1591

6. Ultima săptămână în Amatus1592

7. În Bethania de dincolo de Iordan1593

8. Lucrarea în Ierihon1595

9. Plecarea la Ierusalim1595

142. Paştele la Ierusalim1596

1. Propovăduind în templu1596

2. Mânia lui Dumnezeu1597

3. Conceptul de Dumnezeu1598

4. Flavius şi cultura Greacă1600

5. Discursul despre certitudine1601

6. Întrevederea cu Nicodim1601

7. Lecţia despre familie1603

8. În Iudeea meridională1605

143. Traversarea Samariei1607

1. Predicarea în Archelais1607

2. Lectia despre stăpânirea de sine1609

3. Divertismentul şi destinderea1610

4. Iudeii şi Samaritenii1612

5. Femeia din Sycar1612

6. Reînnoirea religioasă în Samaria1615

7. Învătătura despre rugăciune şi adorarea1616

144. La Gilboa şi în Decapolis1617

1. În tabăra din Gilboa1617

2. Discursul despre rugăciune1618

3. Rugăciunea credinciosului1619

4. Mai multe despre rugăciune1620

5. Alte forme de rugăciune1621

6. Întrevedrea cu apostolii lui Ioan1624

7. În oraşele Decapolisului1626

8. În tabăra de lângă Pella1626

9. Moartea lui Ioan Botezătorul1627

145. Patru zile memorabile în Capernaum1628

1. Peştii prinşi dintr-o aruncătură de năvod1628

2. După-amiaza de la sinagogă1629

3. Vindecarea de la asfinţitul soarelui1631

4. Seara următoare1634

5. Devreme duminică dimineaţa1634

146. Primul turneu de predicare în Galileea1637

1. Predicarea în Rimon1637

2. În Iotapata1638

3. Oprirea la Rama1641

4. Evanghrlia în Iron1643

5. Întoarcerea la Cana1644

6. Nain şi fiii văduvei1645

7. La Endor1646

147. Interludiul vizitei la Ierusalim1647

1. Servitorul centurionului1647

2. Călătoria la Ierusalim1648

3. Bazinul din Betsaida1649

4. Regula vieţuirii1650

5. Vizita la Simon Fariseul1651

6. Întoarcerea la Capernaum1653

7. Înapoi în Capernaum1655

8. Sărbătoarea bunătăţii spirituale1656

148. Formarea evangheliştilor în betsaida1657

1. O nouă şcoală a profeţilor1657

2. Spitalul din Betsaida1658

3. Treburile tatălui1659

4. Răul, păcatul şi inechitatea1659

5. Rostul îndurerării1661

6. Neînţelegerea suferinţei -
discursul despre Iov
1662

7. Omul cu mâna uscată1664

8. Ultima săptămână în Betsaida1665

9. Vindecarea paraliticului1666

149. Cel de-al doilea turneu de predicare1668

1. Marele renume al lui Iisus1668

2. Atitudinea poporului1670

3. Ostilitatea liderilor religioşi1672

4. Derularea turneului de predicare1673

5. Lecţia despre mulţumire1674

6. „Teama de domnul”1675

7. Întoarcerea la Betsaida1677

150. Cel de-al treilea turneu de predicare1678

1. Grupul de femei evangheliste1678

2. Oprirea la Magdala1679

3. Un sabat în Tiberiada1680

4. Trimiterea apostolilor doi câte doi1681

5. Ce trebuie să fac pentru a fi salvat?1682

6. Lecţiile de seară1683

7. Şederea în Nazaret1683

8. Slujba de sabat1684

9. Respingerea de către Nazaret1686

151. Şederea şi învăţătura la ţărmul mării1688

1. Parabola semănătorului1688

2. Interpretarea parabolei1689

3. Completări asupra parabolelor1691

4. Noi parabole la ţărmul mării1693

5. Vizita la Keresa1694

6. Nebunul din Keresa1695

152. Evenimentele premergătoare crizei din Capernaum1698

1. În casa lui Jair1699

2. Hănirea celor cinci mii1700

3. Episodul încoronării1702

4. Viziunea nocturnă a lui Simon Petru1703

5. Întoarcerea la Betsaida1703

6. La Gensaret1705

7. La Ierusalim1706

153. Criza din Capernaum1707

1. Punerea în scenă1707

2. Predica istorică1709

3. După întrunire1712

4. Ultimele cuvinte în sinagogă1713

5. Sâmbătă seara1715

154. Ultimele zile la Capernaum1717

1. O săptămână de sfătuiri1717

2. O săptămână de odihnă1718

3. A doua convorbire din Tiberiada1719

4. Sâmbătă seara în Capernaum1719

5. Dimineaţa plină de întâmplări de duminică1720

6. Familia lui Iisus soseşte1721

7. Fuga precipitată1723

155. Fugind prin Galileea nordică1725

1. De ce sunt păgânii furioşi1725

2. Evangheliştii în Corazin1726

3. În Cezareea lui Filip1727

4. Pe drumul către Fenicia1728

5. Discursul asupra adevăratei religii1728

6. Al doilea discurs despre religie1730

156. Şederea la tyr şi la Sidon1734

1. Femeia Siriană1734

2. Propovăduirea în Sidon1735

3. Călătoria în susul coastei1736

4. La Tyr1737

5. Învăţătura lui Iisus la Tyr1737

6. Reîntoarcerea din Fenicia1741

157. În Cezareea lui Filip1743

1. Perceptorul de taxe de la templu1743

2. În Betsaida-Iulias1744

3. Mărturisirea lui Petru1745

4. Vorbind despre regat1746

5. Noul concept1748

6. După amiaza următoare1748

7. Dialogurile lui Andrei1750

158. Muntele transfigurării1752

1. Transfigurarea1752

2. Coborând de pe munte1754

3. Sensul Transfigurării1755

4. Băiatul epileptic1755

5. Iisus a vindecat băiatul1757

6. În grădina lui Celsus1758

7. Protestul lui Petru1759

8. Acasă la Petru1761

159. Turneul din decapolis1762

1. Predica despre iertare1762

2. Predicatorul străin1764

3. Instrucţiunile pentru învăţători şi pentru credincioşi1765

4. Convorbirea cu Nataniel1767

5. Caracterul pozitiv al religiei lui Iisus1769

6. Întoarcerea la Magadan1771

160. Rodan din Alexandria1772

1. Filozofia Greacă1772

2. Arta de a trăi1775

3. Atracţiile maturităţii1777

4. Echilibrul maturităţii1778

5. Religia idealului1780

161. Urmarea discuţiilor lui Rodan1783

1. Personalitaea lui Dumnezeu1783

2. Natura divină a lui Iisus1785

3. Mintea umană şi mintea divină a lui Iisus1787

162. Sărbătoarea Tabernacolelor1788

1. Pericolele vizitei la Ierusalim1788

2. Prima discuţie din templu1790

3. Femeia surprinsă în adulter1792

4. Sărbătoarea tabernacolelor1793

5. Predica despre lumina lumii1794

6. Discursul despre apa vieţii1795

7. Discursul despre libertatea spirituală1796

8. Întâlnirea cu Marta şi cu Maria1797

9. La Bethlehem cu Abner1798

163. Hirotonisirea celor şapte zeci la Magadan1800

1. Hirotonisirea celor şapte zeci1800

2. Tânărul bogat şi diverse alte cazuri1801

3. Discuţia despre bogăţie1803

4. Rămas bun celor şaptezeci1804

5. Mutarea din tabără la Pella1806

6. Întoarcerea celor şaptezeci1806

7. Pregătirile pentru ultima misiune1808

164. Sărbătoarea dedicării1809

1. Povestea Bunului Samaritean1809

2. În Ierusalim1810

3. Vindecarea cerşetorului orb1811

4. Iosias înaintea sanhedrinului1813

5. Învăţăturile sub tinda lui Solomon1815

165. Misiunea din pereea începe1817

1. În tabăra din Pella1817

2. Predica despre bunul păstor1818

3. Predica de Sabat la Pella1819

4. Împărţirea moştenirii1821

5. Convorbirile apostolilor despre bogăţie1823

6. Răspunsul la întrebarea lui Petru1824

166. Ultimul turneu în Pereea de nord1825

1. Fariseii la Ragara1825

2. Cei zece leproşi1827

3. Predica din Geresa1828

4. O lecţie despre accidente1830

5. Congregaţia de la Filadelfia1831

167. Vizita la filadelfia1833

1. Micul dejun cu Fariseii1833

2. Parabola marii cine1835

3. Femeia cu slăbiciune de spirit1835

4. Mesajul din Betania1836

5. Pe drumul către betania1838

6. Binecuvântarea copilaşului1839

7. Discuţia despre îngeri1840

168. Reînvierea lui Lazăr1842

1. La mormântul lui Lazăr1843

2. Reînvierea lui Lazăr1845

3. Întrunirea Sinedriului1847

4. Răspunsul la rugăciune1848

5. Ceea ce s-a ales de Lazăr1849

169. Ultimele învăţături din Pella1850

1. Parabola fiului pierdut1850

2. Parabola intendentului iscusit1853

3. Bogatul şi cerşetorul1854

4. Tatăl şi împărăţia sa1855

170. Împărăţia Cerurilor1858

1. Conceptele împărăţiei Cerurilor1858

2. Conceptul de regat la Iisus1859

3. În raport cu justeţea1861

4. Învăţătura lui Iisus asupra împărăţiei1862

5. Idei ulterioare despre regat1864

171. Pe drumul Ierusalimului1867

1. Plecarea din Pella1868

2. Estimarea preţului1869

3. Turul în Pereea1870

4. Propovăduind la Livias1871

5. Orbul din Ierihon1873

6. Vizita la Zacheu1873

7. „Pe când trecea Iisus”1874

8. Parabola lirelor1875

172. Intrarea în Ierusalim1878

1. Sabatul din Betania1878

2. Duminică dimineaţa cu apostolii1880

3. Plecarea către Ierusalim1880

4. Vizita la templu1883

5. Atitudinea apostolilor1883

173. Luni în Ierusalim1888

1. Curăţarea templului1888

2. Sfidarea autorităţii Maestrului1891

3. Parabola celor doi fii1893

4. Parabola proprietarului absent1893

5. Parabola ospăţului de la nuntă1894

174. Marţi dimineaţa la templu1897

1. Iertarea divină1898

2. Întrebările conducătorilor Iudei1899

3. Saducheii şi reînvierea1900

4. Marea poruncă1901

5. Grecii căutători1902

175. Ultimul discurs de la templu1905

1. Discursul1905

2. Statutul individual al Iudeilor1909

3. Reuniunea decisivă a sinedriului1909

4. Situaţia la Ierusalim1910

176. Marţi dimineaţa pe Muntele Măslinilor1912

1. Distrugerea Ierusalimului1912

2. A doua venire a Maestrului1914

3. Urmarea discuţiei în tabără1916

4. Reîntoarcerea lui Mihail1918

177. Miercuri, ziua de odihnă1920

1. O zi singur cu Dumnezeu1920

2. Copilăria acasă1921

3. Ziua în tabără1923

4. Iuda şi mai-marii preoţilor1924

5. Ultima oră de intimitate1927

178. Ultima zi în tabără1929

1. Discursul despre filiaţie şi despre cetăţenie1929

2. După masa de prânz1932

3. Către masa de seară1934

179. Cina cea Din Urmă1936

1. Dorinţa de a fi preferat1936

2. Începutul cinei1937

3. Spălarea picioarelor apostolilor1938

4. Ultimele cuvinte către trădător1940

5. Instituirea cinei de amintire1941

180. Discursul de adio1944

1. Noua poruncă1944

2. Via şi curmeii de viţă1945

3. Ostilitatea lumii1946

4. Ajutorul promis1948

5. Spiritul Advărului1949

6. Necesitatea plecării1951

181. Ultimele încurajări şi avertismente1953

1. Ultimele cuvinte de consolare1953

2. Îndemnuri individuale de bun rămas1955

182. La Ghetsimani1963

1. Ultima rugăciune în comun1963

2. Ceasul din urmă de dinaintea trădării1966

3. Singur la Ghetsimani1968

183. Iisus trădat şi arestat1971

1. Voinţa Tatălui1971

2. Iuda în oraş1972

3. Arestarea Maestrului1973

4. Discuţia de lângă presa de măsline1975

5. Pe drumul către palatul marelui preot1977

184. În faţa tribunalului Sinedriului1978

1. Interogatoriul lui Anna1978

2. Petru în curte1980

3. În faţa tribunalului Sinedriului1982

4. În ceasul umilirii1984

5. A doua întrunre a tribunalului1985

185. Judecata în faţa lui Pilat1987

1. Pontius Pilat1987

2. Iisus apare în faţa lui Pilat1989

3. Audierea în particular de către Pilat1991

4. Iisus în faţa lui Irod1992

5. Iisus din nou în faţa lui Pilat1993

6. Ultimul apel al lui Pilat1994

7. Ultima confruntare cu Pilat1995

8. Tragica renunţare a lui Pilat1996

186. Cu puţin Înainte de răstignire1997

1. Sfârşitul lui Iuda Iscarioteanul1997

2. Atitudinea Maestrului1999

3. Vrednicul de încredere David Zebedeu2000

4. Pregătiri pentru răstignire2001

5. Legătura dintre moartea lui Iisus şi Paşti2002

187. Răstignirea2004

1. Pe drumul către Golgota2004

2. Răstignirea2006

3. Cei care au asistat la răstignire2008

4. Hoţul de pe cruce2008

5. Ultima oră pe cruce2010

6. După răstignire2011

188. Ceasul Înmormântării2012

1. Înmormântarea lui Iisus2012

2. Paza mormântului2014

3. În cursul zilei Sabatului2014

4. Semnificaţia morţii pe cruce2016

5. Lecţiile de la cruce2017

189. Învierea2020

1. Tranzitul morontial2020

2. Corpul material al lui Iisus2022

3. Reînvierea epocală2024

4. Descoperirea mormântului gol2025

5. Petru şi Ioan la mormânt2027

190. Apariţiile morontiale ale lui Iisus2029

1. Vestitorii învierii2029

2. Apariţia lui Iisus în Bethania2031

3. Acasă la Iosif2033

4. Apariţia în faţa Grecilor2033

5. Plimbarea cu cei doi fraţi2034

191. Apariţia apostolilor şi a altor ucenici influenţi2037

1. Apariţia în faţa lui Petru2039

2. Prima apariţie înaintea apostolilor2040

3. Împreună cu creaturile morontiale2040

4. Cea de a zecea apariţie (în Filadelfia)2041

5. A doua apariţie înaintea apostolilor2042

6. Apariţia la Alexandria2044

192. Apariţiile în Galileea2045

1. Apariţia de lângă lac2045

2. Întrevederile cu apostolii doi câte doi2047

3. Pe Muntele Hirotonisirii2050

4. Reunirea de la marginea lacului2050

193. Apariţiile finale şi urcarea la cer2052

1. Apariţia în Sychar2053

2. Apariţia în Fenicia2054

3. Ultima apariţie la Ieruslaim2055

4. Cauzele căderii lui Iuda2055

5. Ascensiunea Maestrului2057

6. Petru convoacă o adunare2057

194. Revărsarea Spiritului Adevărului2059

1. Predica Penticostului2060

2. Semnificaţia rusaliilor2060

3. Ce s-a Petrecut la Rusalii2062

4. Începuturile bisericilii Creştinii2066

195. După rusalii2069

1. Influenţa Grecilor2071

2. Influenţa Romană2072

3. Sub imperiul Roman2073

4. Vremurile întunecate ale Europei2074

5. Problema modernă2075

6. Materialismul2076

7. Vulnerabilitatea materialismului2078

8. Totalitarismul laic2081

9. Problema Creştinismului2082

10. Viitorul2084

196. Credinţa lui Iisus2087

1. Iisus — omul2090

2. Religia lui Iisus2091

3. Supremaţia religiei2093

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.