A könyv tartalomjegyzéke

   
   Red Jesus Text: Be | Ki    Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ URANTIA KÖNYV

A könyv tartalomjegyzéke

Előszó

I. Istenség és Isteniség
II. Isten
III. Az Első Forrás és Középpont
A hét Abszolút
Valóság
A VAGYOK fogalma
IV. A világegyetemi valóság
Paradicsom
V. A személyiségi valóságok
VI. Energia és minta
VII. A Legfelsőbb Lény
VIII. A Hétszeres Isten
IX. A Végleges Isten
X. Az Abszolút Isten
XI. A három Abszolút
XII. A Háromságok
Az írások hiteléül

I. rész
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

1. Az Egyetemes Atya
1. Az Atya neve
2. Isten valósága
3. Az Isten egyetemes szellem
4. Isten rejtélye
5. Az Egyetemes Atya személyisége
6. A személyiség a világegyetemben
7. A személyiségfogalom szellemi értéke
2. Az Isten természete
1. Az Isten végtelensége
2. Az Atya örök tökéletessége
3. Igazságosság és pártatlanság
4. Az isteni irgalom
5. Az Isten szeretete
6. Az Isten jósága
7. Isteni igazság és szépség
3. Az Isten sajátosságai
1. Isten mindenütt-jelenvalósága
2. Isten végtelen hatalma
3. Isten egyetemes tudása
4. Isten határtalansága
5. Az Atya legfelsőbb uralma
Az elkerülhetetlen dolgok
6. Az Atya elsősége
Az áldás
4. Isten viszonya a világegyetemhez
1. Az Atya világegyetemi magatartásformája
Gondviselés
2. Isten és természet
3. Isten változatlan jelleme
4. Az Isten megértése
5. Az Istenről alkotott téveszmék
5. Isten viszonya az egyénhez
1. Az Isten megközelítése
2. Az Isten jelenléte
3. Igaz istenimádat
4. Isten a vallásban
5. Az Isten-tudat
6. A személyiség Istene
6. Az Örökkévaló Fiú
1. Az Örökkévaló Fiú önazonossága
2. Az Örökkévaló Fiú természete
3. Segédkezés az Atya szeretetében
4. Az Örökkévaló Fiú sajátosságai
Mindenhatóság, mindenütt-jelenvalóság, mindentudás
5. Az Örökkévaló Fiú korlátai
6. A Szellem-elme
7. Az Örökkévaló Fiú személyisége
8. Az Örökkévaló Fiú megértése
7. Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez
1. A Szellem-gravitációs kör
2. Az Örökkévaló Fiú kormányzása
3. Az Örökkévaló Fiú viszonya az egyénhez
4. Az isteni tökéletességi tervek
5. A szellemadomány
Az Örökkévaló Fiú alászállásai
Az eredeti Mihály alászállásai
6. A paradicsomi Istenfiak
7. Az Atya legfelsőbb kinyilatkoztatása
8. A Végtelen Szellem
1. A Cselekvő Isten
2. A Végtelen Szellem természete
3. A Szellem viszonya az Atyához és a Fiúhoz2
4. Az isteni segédkezés Szelleme
Alkotó Leányok
5. Az Isten jelenléte
6. A Végtelen Szellem személyisége
9. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez
1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai
2. A mindenütt jelenvaló Szellem
3. Az egyetemes átalakító
4. Az Abszolút Elme
5. Az elme-segédkezés
6. Az elme-gravitációs kör
7. Világegyetemi tükrözőműködés
8. A Végtelen Szellem személyiségei
A Harmadik Forrás és Középpont működési családja
10. A paradicsomi Háromság
1. Az önmagát szétosztó Első Forrás és Középpont
2. Istenségi megszemélyesülés
3. Az Istenség három személye
4. Az Istenség háromsági egyesülése
5. A Háromság szerepkörei
Véges, abszonit és abszolút magatartás
6. A Háromság Állandó Fiai
Igazságosság, bizonyíték és ítélkezés
7. A Felsőség felügyelete
8. A Végesen túli Háromság
A halandói beteljesülés korlátai
11. A Paradicsom Örök Szigete
1. Az isteni székhely
2. Az Örök Sziget természete
3. A Felső-Paradicsom
4. A Külső-Paradicsom
5. Az Alsó-Paradicsom
6. A tér lélegzése
Ki nem töltött tér
7. A Paradicsom térműködései
Középtéri körzetek
8. Paradicsomi gravitáció
Térerő, energia, erőtér
9. A Paradicsom különlegessége
12. A világegyetemek mindensége
1. A világmindenség térszintjei
2. A Korlátlan Abszolút területe
3. Világegyetemi gravitáció
4. Tér és mozgás
5. Tér és idő
6. Egyetemes felügyelet
7. A rész és az egész
8. Anyag, elme és szellem
9. Személyes valóságok
13. A Paradicsom szent szférái
1. Az Atya hét szent világa
(1) Divinington
(2) Szonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Szolitarington
(6) Szerafington
(7) Aszendington
2. Atya-világi viszonyok
3. Az Örökkévaló Fiú szent világai
4. A Végtelen Szellem világai
A Tökéletes Szellemek tartózkodási helye
14. A központi és isteni világegyetem
1. A Paradicsom-Havona rendszer
Paradicsom-Havona nap
A sötét gravitációs testek
2. A Havona felépítése
3. A Havona-világok
4. A központi világegyetem teremtményei
Havona-honosok
5. Az élet a Havonában
Egyhangúság és kaland
6. A központi világegyetem rendeltetése
15. A hét felsőbb-világegyetem
1. A felsőbb-világegyetemi térszintek
2. A felsőbb-világegyetemek szerveződése
3. Az Orvonton felsőbb-világegyetem
4. Csillagködök — a világegyetemek elődei
5. Az égitestek eredete
6. A tér szférái
7. Az épített szférák
Felsőbb-világegyetemi idő
8. Energiafelügyelet és energiaszabályozás
9. A felsőbb-világegyetemi körök
Helyi világegyetemi körök
10. A felsőbb-világegyetemi vezetők
11. A tanácskozó közgyűlés
12. A legfelsőbb bíróságok
13. Az övezeti kormányzatok
14. A hét felsőbb-világegyetem rendeltetési céljai
16. A hét Tökéletes Szellem
1. A hármas Istenséghez fűződő viszony
2. A Végtelen Szellemhez fűződő viszony
3. A Tökéletes Szellemek azonossága és különbözősége
4. A Tökéletes Szellemek sajátosságai és szerepkörei
5. A teremtményekhez fűződő viszony
6. A Mindenségrendi Elme
Okozati viszony, kötelesség és istenimádat
7. Erkölcsök, erény és személyiség
8. Az Urantia-személyiség
9. Az emberi tudat valósága
17. A hét legfelsőbb szellem-csoport
1. A hét Legfőbb Igazgató
Teremtményi háromságot-elért fiak
2. Madzseszton — a tükrözőműködés vezetője
3. A Tükröző Szellemek
4. A Tükröző Kép Segítők
5. A Körök Hét Szelleme
6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek
7. Az Elmeszellem-segédek
8. A Legfelsőbb Szellemek szerepkörei
18. A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek
1. A Felsőség Háromságivá Tett Titkai
2. A Nappalok Örökkévalói
3. A Nappalok Elődei
4. A Nappalok Tökéletességei
5. A Nappalok Utódai
6. A Nappalok Szövetségei
7. A Nappalok Hűséges Követői
19. A mellérendelt háromsági-származású lények
1. A Háromsági Tanító Fiak
2. A Bölcsesség-tökéletesítők
3. Az Isteni Tanácsosok
4. A Világegyetemi Ítélők
A Háromság Állandó Fiai
5. Ihletett Háromsági Szellemek
6. Havona-honosok
7. Paradicsomi létpolgárok
20. A paradicsomi Istenfiak
1. Az alászálló Istenfiak
2. Az Ítélkező Fiak
3. Bírói feladatok
4. Ítélkezői küldetések
5. A paradicsomi Fiak alászállása
6. A halandó-alászállási létpályák
7. A Háromsági Tanító Fiak
8. A Daynalok helyi világegyetemi segédkezése
9. A Daynalok szolgálata a bolygókon
10. A paradicsomi Fiak egyesített segédkezése
21. A paradicsomi Teremtő Fiak
Az Eredeti Mihály
1. A Teremtő Fiak eredete és természete
2. A helyi világegyetemek teremtői
3. A helyi világegyetem feletti fennhatóság
4. A Mihályi alászállások
5. A Tökéletes Fiak viszonya a világegyetemhez
6. A Tökéletes Mihályok rendeltetése
22. Az Isten Háromságot-elért Fiai
1. A Háromságba-foglalt Fiak
Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak
Kiválasztott Háromságot-elért Fiak
Tökéletes Háromságot-elért Fiak
2. A Fenséges Hírvivők
3. A Nagytekintélyűek
4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak
5. A Háromságot-elért Felügyelők
6. A Háromságot-elért Követek
7. A háromságivá alakítás eljárása
Felemelkedő-háromságivá lett Fiak
Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak
A Végzet Háromságot-elért Fiai
8. A Teremtményi-háromságot elért Fiak
9. A Mennyei Oltalmazók
10. A Magas Fiú-segédek
23. A Független Hírvivők
1. A Független Hírvivők természete és eredete
2. A Független Hírvivők feladatai
3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai
Szeráfi és egyéb térsebességek
4. A Független Hírvivők különleges segédkezése
A végzet háromságot-elért fiai
24. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei
1. A Világegyetemi Körök Felügyelői
2. Az Összeírási Igazgatók
3. A Végtelen Szellem Személyi Segédei
4. A Társfelügyelők
5. A Kinevezett Őrök
6. A Végzős Kísérők
Grandfanda, az első felemelkedő
7. A Végzős Kísérők eredete
25. A tér hírvivő seregei
1. A Havona-szolgálók
2. A Világegyetemi Békéltetők
3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata
4. Szakmai Tanácsadók
5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők
6. A Mennyei Adatrögzítők
7. A Morontia Társak
8. A Paradicsomi Társak
26. A központi világegyetem segédkező szellemei
1. A segédkező szellemek
A központi világegyetem segédkező szellemei
A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei
A helyi világegyetemek segédkező szellemei
2. A fenséges szupernáfok
3. A harmadrendű szupernáfok
(1) Az Összhang-felügyelők
(2) A Vezető Adatrögzítők
(3) A Hírközlők
(4) A Hírvivők
(5) A Hírszerzési Irányítók
(6) A Szállító Személyiségek
(7) A Tartalékos Testület
4. A másodrendű szupernáfok
A felemelkedők megérkezése a Havonába
5. A Zarándok-segítők
6. A Felsőségi Kísérők
7. A Háromsági Kísérők
8. A Fiút-elértek
Az Istenség elérésének sikertelensége
9. Az Atyai Kísérők
10. A tanácsosok és tanácsadók
A sikertelen pályázók beosztása
11. A Pihenés Személyi Állománya
Teremtményi háromságot-elért fiak
27. Az elsőrendű szupernáfok segédkezése
1. Pihenés-ösztönzők
A pihenés jellege
2. Kinevezési Elöljárók
3. Erkölcstan-tolmácsok
4. Viselkedés-igazgatók
5. A Tudás Őrzői
6. A Bölcselet Mesterei
7. Istenimádat-vezetők
28. A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei
1. A terciáfok
2. Az omniáfok
3. A szekonáfok
4. Az elsőfajú szekonáfok
(1) Az Együttes Cselekvő Hangja
(2) A Hét Tökéletes Szellem Hangja
(3) A Teremtő Fiak Hangja
(4) Az Angyali Seregek Hangja
(5) Híradás-fogadók
(6) Szállító-személyiségek
(7) Tartalékos Testület
5. A másodfajú szekonáfok
(1) A Bölcsesség Hangja
(2) A Bölcselet Lelke
(3) A Lelkek Szövetsége
(4) A Tanács Szíve
(5) A Létezés Öröme
(6) A Szolgálat Megelégedése
(7) A Szellemek Szakértője
6. A harmadfajú szekonáfok
(1) Az Eredetek Jelentősége
(2) Az Irgalom Emléke
(3) Az Idő Jelentősége
(4) A Bizalom Komolysága
(5) A Szolgálat Szentsége
(6) és (7) A Nagyszerűség Titka és a Jóság Lelke
7. A szekonáfok segédkezése
29. A Világegyetemi Erőtér-irányítók
1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító
2. A Legfőbb Erőtér-központok
(1) Legfőbb Központ-felügyelők
(2) Havona Központok
(3) Felsőbb-világegyetemi Központok
(4) Helyi Világegyetemi Központok
(5) Csillagvilági Központok
(6) Csillagrendszeri Központok
(7) Besorolatlan Központok
3. Az Erőtér-központok területe
4. A Fizikai Főszabályozók
(1) Erőtér-irányító Segítők
(2) Gépies Szabályozók
(3) Energia-átalakítók
(4) Energia-továbbítók
(5) Elsődleges Társítók
(6) Másodlagos Szétbontók
(7) A frandalankok
A kronoldekek
5. A Fő-erőszervezők
Megjelent Elsőrendű Fő-erőszervezők
Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők
30. A nagy világegyetem személyiségei
1. Az élőlények paradicsomi osztályozása
I. Háromsági-származású lények
II. Kettős-származású lények
III. Egyes-származású lények
IV. Megjelent tapasztalás-meghaladó lények
V. Az Istenség szilánkosult entitásai
VI. Személyes-feletti lények
VII. Nem osztályozott és nem kinyilatkoztatott rendek
2. Az uverszai személyi nyilvántartás
I. A paradicsomi Istenségek
II. A Legfelsőbb Szellemek
III. A Háromsági-származású lények
IV. Az Istenfiak
V. A Végtelen Szellem személyiségei
VI. A Világegyetemi Erőtér-irányítók
VII. Az Állandó Létpolgárságú Testület
Összetett személyiségcsoportok
3. Az önkéntes telepesek
(1) Csillagászat-hallgatók
(2) Égi mesterek
(3) Visszatekintési igazgatók
(4) Kiterjesztési tanodai oktatók
(5) A különféle tartalékos testületek
(6) Hallgató-látogatók
(7) Felemelkedő zarándokok
4. A felemelkedő halandók
(1) Bolygói halandók
(2) Alvó továbbélők
(3) Lakóvilági hallgatók
(4) Morontia fejlődő lények
(5) Felsőbb-világegyetemi védencek
(6) Havona-zarándokok
(7) Paradicsomi jövevények
31. A végleges testületek
1. A Havona honosai
2. Gravitációs Hírvivők
3. Megdicsőült halandók
4. Befogadott Szeráfok
5. Megdicsőült Anyagi Fiak
6. Megdicsőült köztes teremtmények
7. A Fény Örömhírhozói
8. A tapasztalattól függetlenül létezők
9. A Világmindenség Építészei
10. A végső kaland

II. rész
A helyi világegyetem

32. A helyi világegyetemek kialakulása

1. A világegyetemek fizikai megjelenése
2. Világegyetem-szervezés
3. Az evolúciós eszme
4. Isten viszonya a helyi világegyetemhez
5. Az örökkévaló és isteni cél
33. A helyi világegyetem igazgatása
1. A nebadoni Mihály
2. A Nebadon fejedelme
3. A világegyetemi Fiú és Szellem
4. Gábriel — a főigazgató
5. A Háromsági Nagykövetek
6. Általános igazgatás
Helyi világegyetemi idő
7. A nebadoni bíróságok
8. Jogalkotói és végrehajtói feladatkörök
34. A helyi világegyetemi Anyaszellem
1. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése
2. Az Isteni Segédkező természete
3. A Fiú és a Szellem az időben és térben
4. A helyi világegyetemi körök
5. A Szellem segédkezése
6. A Szellem az emberben
Az ember kettős természete
7. A szellem és a húsvér test
"Ez a helyes út"
35. A helyi világegyetemi Istenfiak
1. A Melkizedek Atya
2. A Melkizedek Fiak
3. A Melkizedek-világok
4. A melkizedekek különleges tevékenysége
Melkizedek megtestesülések
5. A Vorondadek Fiak
6. A Csillagvilági Atyák
7. A Vorondadek-világok
8. A Lanonandek Fiak
Elsőrendű lanonandekek
Másodrendű lanonandekek
Harmadrendű lanonandekek
9. A Lanonandek vezetők
10. A Lanonandek-világok
36. Az Élethordozók
1. Az Élethordozók eredete és természete
2. Az Élethordozók világai
3. Az élet megtelepítése
4. A Melkizedek Élethordozók
A midszonit lények
A véglegességet elértek szalvingtoni világai
5. A hét elmeszellem-segéd
(1) A belső meglátás szelleme
(2) Az értelem szelleme
(3) A bátorság szelleme
(4) A tudás szelleme
(5) A tanácskozás szelleme
(6) Az istenimádat szelleme
(7) A bölcsesség szelleme
6. Az élő hatóerők
37. A helyi világegyetem személyiségei
1. A Világegyetemi Segítők
2. A Ragyogó Estcsillagok
Teremtett Estcsillagok
Felemelkedő Estcsillagok
Az Estcsillagok világai
3. A főangyalok
A főangyalok világai
4. Fenséges Segédek
5. Főbiztosok
Fajok biztosai
A nebadoni Tökéletes Testület
A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók világai
6. Mennyei Felvigyázók
A nebadoni oktatási rendszer
7. Lakóvilági tanítók
8. Kinevezett felsőbb szellemrendek
Független Hírvivők
Világegyetemi Körök Felügyelője — Andovontia
Összeírási Igazgató — Szalszatia
Társfelügyelő
Kinevezett Őrök
Világegyetemi Békéltetők
Szakmai Tanácsadók
Mennyei Adatrögzítők
Morontia Társak
9. A helyi világegyetem állandó létpolgárai
(1) Szuszatia
(2) Univitatia
(3) Anyagi Fiak
(4) Köztes teremtmények
Abandonterek
10. Egyéb helyi világegyetemi csoportok
A Spironga
A Spornagia
Önkéntes telepes csoportok
38. A helyi világegyetem segédkező szellemei
1. A szeráfok eredete
2. Angyali természetek
3. Ki nem nyilatkoztatott angyalok
4. A szeráfi világok
5. Szeráfi felkészülés
6. Szeráfi szervezet
7. Kerubok és szanóbok
8. A kerubok és szanóbok fejlődési lehetőségei
(1) Felemelkedésre pályázók
(2) Középszakaszú kerubok
(3) Morontia kerubok
9. A köztes teremtmények
(1) Elsőfajú közteslények
(2) Másodfajú közteslények
39. A szeráfseregek
1. Legfelsőbb szeráfok
(1) Fiú-Szellem segédkezők
Alászállás-kísérők
(2) Bírósági tanácsadók
(3) Világegyetemi iránymutatók
(4) A Tanító Tanácsosok
(5) Jelölő Igazgatók
(6) Az adatrögzítők
(7) Önálló segédkezők
2. Felettes szeráfok
(1) A hírszerző testület
(2) Az Irgalom Hangja
(3) Szellem Összehangolók
(4) Segédtanítók
(5) A szállítók
Szeráfi szállításmódok
(6) Az adatrögzítők
Hírközlők
(7) A tartalékosok
3. Felügyelő szeráfok
(1) Segédfelügyelők
(2) A törvény előrevetítői
(3) A közösségi érzék kialakítói
(4) Az erkölcstani érzék fejlesztői
(5) A szállítók
(6) Az adatrögzítők
(7) A tartalékosok
4. Intéző szeráfok
(1) Igazgatási segédek
(2) Igazságossági kísérők
(3) A mindenségrendi létpolgárság tolmácsai
(4) Az erkölcsiség serkentői
(5) A szállítók
(6) Az adatrögzítők
(7) A tartalékosok
5. A bolygók segítői
(1) A Kert hangjai
(2) A testvériség szellemei
(3) A béke lelkei
(4) A bizodalom szellemei
(5) A szállítók
A szeráfi szállítmány elindítása
(6) Az adatrögzítők
(7) A tartalékosok
6. Az átmenetben segédkezők
7. A jövő szeráfjai
8. Szeráfi végzet
9. A Teljes Szeráfok Testülete
40. A felemelkedő Istenfiak
1. Evolúciós szeráfok
2. Felemelkedő Anyagi Fiak
3. Átvitt Közteslények
4. Megszemélyesült Igazítók
5. Az idő és tér halandói
Átmeneti vagy tapasztalatszerzési célú tartózkodásra érkező Igazítót fogadó halandók
Az Igazítóval eggyé kapcsolódást meg nem élő fajtába tartozó halandók
Az Igazítóval való eggyé kapcsolódási potenciállal rendelkező halandók
A számba nem vett sorozatok
6. Az Isten hű fiai
7. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók
8. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók
9. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók
Az emlékek helyreállításának eljárásai
10. Felemelkedői végzetek
41. A helyi világegyetem fizikai sajátosságai
1. A nebadoni erőtér-központok
2. A sataniai fizikai szabályozók
3. Csillagtársaink
4. Napsűrűség
5. Napsugárzás
6. Kalcium — a tér vándora
7. A napenergia forrásai
8. Napenergia-kölcsönhatások
9. A nap egyensúlyi állapotának biztonsága
10. A lakott világok eredete
42. Energia — elme és anyag
1. A paradicsomi erők és energiák
2. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei (a fizikai energiák)
(1) Térpotenciál
(2) Elsőfajú erő
(3) Kilépő energiák
a. Hatóenergia
b. Gravitációs energia
(4) Világegyetemi erőtér
(5) Havona-energia
(6) Tapasztalás-meghaladó energia
(7) Monota
3. Az anyag osztályozása
4. Az energia és az anyag átalakulásai
5. Hullámenergia megnyilvánulások
6. Ultimatonok, elektronok és atomok
7. Atomi anyag
8. Atomi összetartó erő
9. A természetbölcseletek
10. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei (az anyagi elmerendszerek)
(1) Segédelőtti-szellemi elmék
(2) Segéd-szellemi elmék
(3) Kibontakozó morontia elmék
A mindenségrendi elme
11. Világegyetemi működési rendek
12. Minta és forma — az elme fölérendeltsége
43. A csillagvilágok
1. A csillagvilági központok
2. A csillagvilági kormányzat
3. A Norlatiadek Fenségesei
4. A Gyűlés-hegy — a Nappalok Hűséges Követője
5. Az edentiai Atyák a Lucifer-féle lázadás óta
6. Az Isten kertjei
7. Az univitatia
8. Az edentiai felkészülési világok
9. Az edentiai létpolgárság
44. Az égi mesterek
1. Az égi zenészek
2. A mennyei előadóművészek
3. Az isteni építők
4. A gondolatrögzítők
5. Az energia-átalakítók
6. A formatervezők és díszítők
7. Az összhangmunkások
8. Halandói törekvések és morontia teljesítmények
45. A helyi csillagrendszer igazgatása
1. Az átmeneti műveltség világai
(1) A véglegesrendűek világa
(2) A morontia világ
(3) Az angyalvilág
(4) A felsőbbangyal-világ
(5) A Fiak világa
(6) A Szellem világa
(7) Az Atya világa
2. A Csillagrendszer Fejedelem
3. A csillagrendszeri kormányzat
4. A huszonnégy tanácsos
5. Az Anyagi Fiak
6. A felemelkedők ádámi felkészítése
Szülői élmény
A Satania gyakorlóotthona
7. A Melkizedek-tanodák
46. A helyi csillagrendszer központja
1. A Jerusem fizikai felépítése
2. A Jerusem fizikai adottságai
3. A jerusemi híradások
4. Lakó- és igazgatási területek
5. A jerusemi körök
(1) Az Istenfiak körei
(2) Az angyalok körei
(3) A Világegyetemi Segítők körei
(4) A Fizikai Főszabályozók körei
(5) A felemelkedő halandók körei
(6) Az önkéntes telepes csoportok körei
(7) A végleges rendű lények körei
6. A végrehajtói-igazgatási négyzetek
7. A téglalapok — a spornagia
8. A jerusemi háromszögek
47. A hét lakóvilág
1. A végleges rendű lények világa
A szükséges szülői tapasztalás
2. A gyakorlóotthon
3. Az első lakóvilág
Morontia társak
4. A második lakóvilág
5. A harmadik lakóvilág
6. A negyedik lakóvilág
7. Az ötödik lakóvilág
8. A hatodik lakóvilág
Az Igazítóval való eggyé kapcsolódás
9. A hetedik lakóvilág
10. Jerusemi létpolgárság
48. A morontia élet
1. Morontia anyagok
2. A Morontia Erőtér-felügyelők
(1) Kör-szabályozók
(2) Rendszer összehangolók
(3) Bolygó felügyelők
(4) Együttes szabályozók
(5) Kapcsolat-állandósítók
(6) Válogató-osztályozók
(7) Iktató-segédek
3. A morontia társak
(1) A zarándok-oltalmazók
(2) Zarándok-fogadók és szabadtársítók
(3) A mennyei látogatók fogadói
(4) Összehangolók és összekötő igazgatók
(5) Tolmácsok és fordítók
(6) Kirándulás és visszatekintés felügyelők
(7) Terület- és épületfelügyelők
4. A visszatekintési igazgatók
Mennyei humor
Halandói humor
5. A lakóvilági tanítók
6. A morontia-világi szeráfok — az átmenetben segédkezők
(1) Szeráfi örömhírhozók
A huszonharmadik istendicsőítő ének eredetije
(2) Faji közvetítők
(3) Elmetervezők
(4) Morontia tanácsosok
A mota térhatása
(5) Műszakiak
(6) Adatrögzítő-tanítók
Igazság és tény
(7) Segédkező tartalékosok
Siker, bukás és az ember önnön valója
7. Morontia mota
8. A morontia fejlődő lények
49. A lakott világok
1. A bolygói élet
2. A bolygói fizikai fajták
(1) A légköri fajták
(2) Az elemi fajták
(3) A gravitációs fajták
(4) A hőmérsékleti fajták
(5) A villamos fajták
(6) Az energia-felvételi fajták
(7) A külön meg nem nevezett fajták
3. A nemlégzők világai
4. Evolúciós sajátakaratú teremtmények
5. A halandók bolygói sorozatai
(1) A bolygói környezethez való alkalmazkodás
A Tabamantia felügyelte kísérleti sorozat
(2) Agyszelvény-fajta sorozatok
(3) Szellem-befogadási sorozatok
(4) Bolygói-halandói korszakok
(5) Teremtmény-rokonsági sorozatok
(6) Igazítói eggyé kapcsolódási sorozatok
(7) A föld elhagyásának eljárásai
6. A bolygó elhagyása
(1) A túlélés megítéltetési vagy csoportos rendje
(2) A felemelkedés egyedi rendjei
(3) A felemelkedés próbaidős rendjei
(4) A felemelkedés második módosított rendjei
(5) A felemelkedés első módosított rendje
50. A Bolygóhercegek
1. A Hercegek küldetése
2. A bolygó igazgatása
3. A Herceg testtel bíró törzskara
4. A bolygón létesített központ és a tanintézetek
5. A fokozatosan fejlődő polgárosodott társadalom
6. Bolygói műveltség
7. Az elszigeteltség jutalma
Agondonterek
Tabamantia, egy agondonter
51. A Bolygók Ádámjai
1. Az Isten Anyagi Fiainak eredete és természete
2. A bolygók Ádámjainak átvitele
3. Az ádámi küldetések
4. A hat evolúciós emberfajta
5. Az emberfajták összeolvadása — az ádámi vér adományozása
6. Az édeni rendszer
7. Egyesített igazgatás
52. A bolygók halandói korszakai
1. Az ősember
2. A Bolygóherceg utáni ember
3. Az Ádám utáni ember
4. Az Ítélkező Fiú utáni ember
5. Az alászálló Fiú utáni ember
6. Az Urantia alászállás utáni korszaka
7. A Tanító Fiú utáni ember
53. A Lucifer-féle lázadás
1. A lázadás vezetői
2. A lázadás okai
3. A luciferi kiáltvány
4. A lázadás kitörése
5. Az összeütközés természete
6. Egy állhatatos szeráfparancsnok
7. A lázadás története
8. Az Ember Fia az Urantián
9. A lázadás jelenlegi állása
54. A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák
1. Igaz és hamis szabadság
2. A szabadság elrablása
3. Az igazság eljövetelének késlekedése
4. A könyörület miatti időbeli késedelem
5. A késlekedésben rejlő bölcsesség
Tizenkét ok
6. A szeretet diadala
55. A fény és élet világai
1. A morontia templom
2. Halál és átmenet
3. Az aranykor
4. Igazgatási átalakítások
A bolygói hét szakasz
A köztes lények elbocsátása
Az ádámi indulás
5. Az anyagi fejlődés csúcspontja
6. Az egyes halandó
7. Az első vagy bolygói szakasz
8. A második vagy csillagrendszeri szakasz
9. A harmadik vagy csillagvilági szakasz
10. A negyedik vagy helyi világegyetemi szakasz
11. A kis- és nagyövezeti szakaszok
12. A hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasz
A Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei
56. Az egyetemes egység
1. Fizikai összehangolódás
2. Értelmi egység
3. Szellemi egyesülés
4. Személyiségi egyesülés
5. Az Istenség-egység
6. Az Evolúciós-istenségi egyesülés
7. Az egyetemes fejlődésből eredő hatások
8. A legfelsőbb egyesítő
9. Az egyetemes abszolút egység
10. Igazság, szépség és jóság

III. rész
Az Urantia története

57. Az Urantia keletkezése

1. Az Andronover csillagköd
2. Az első csillagköd szakasz
3. A második csillagköd szakasz
4. A harmadik és negyedik szakasz
A nap keletkezése
5. A Monmatia eredete — az Urantia naprendszere
Ellentétes irányú mozgás
6. A naprendszeri szakasz
A bolygók kialakulásának kora
Árapály-súrlódás
Gravitációs-árapály robbanások
7. A meteori korszak
A tűzhányók kora
A kezdetleges földi légkör
8. A földkéreg megszilárdulása
A földrengések kora
A világtenger és az első földrész
58. Élet létesítése az Urantián
1. A fizikai élet előfeltételei
2. Az urantiai légkör
3. A térbeli környezet
4. Az élet kezdetének korszaka
5. A földrészek sodródása
6. Az átmeneti időszak
7. A földtani történelemkönyv
59. A tengervízi élet az Urantián
1. A korai tengervízi élet a sekély tengerekben
A háromkaréjú ősrákok kora
2. Az első szárazföldi áradások korszaka
A gerinctelen állatok kora
3. A második nagy áradási szakasz
A tengeri virágállat időszak
A brachiopodák kora
4. A nagy szárazföld-kiemelkedés szakasza
A szárazföldi növényi élet időszaka
A halak kora
5. A földkéreg-vándorlások szakasza
A karbonkor — a páfrányerdők időszaka
A békák kora
6. Az éghajlatváltozás szakasza
A magvas növények időszaka
Az élőlénytani nehézségek kora
60. Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában
1. A földtörténeti alsó középkor
2. A földtörténeti felső középkor
3. A krétakor
A virágos növények időszaka
A madarak kora
4. A krétakor vége
61. Az emlősök kora az Urantián
1. Az új szárazföldi szakasz
A korai emlősök kora
2. A jelenkori áradás szakasza
A fejlett emlősök kora
3. Az újkori hegyképződési szakasz
Az elefántok és a lovak kora
4. A jelenkori földrész-kiemelkedési szakasz
Az utolsó nagy emlősvándorlás
5. A korai jégkorszak
6. Az ősember a jégkorszakban
7. A folytatódó jégkorszak
62. Az emberi kor hajnalának ősi fajai
1. A korai makifajták
2. A korai emlősök
3. A középemlősök
A majomtörzsek eredete
4. A főemlősök
5. Az első emberi lények
6. Az emberi elme evolúciója
7. A lakott világként való elismerés
63. Az első embercsalád
1. Andon és Fonta
2. Az ikrek elmenekülése
3. Andon családja
4. Az andoni nemzetségek
5. Az andonfiak szétszóródása
6. Onagar — az igazság első tanítója
7. Andon és Fonta továbbélése
64. A színes evolúciós emberfajták
1. Az andoni őslakók
2. A foxhalli népek
3. A Badonan-törzsek
4. A neandervölgyi emberfajták
5. A színes emberfajták eredete
6. Az Urantia hat szangik emberfajtája
(1) A vörös ember
(2) A narancsszín ember
(3) A sárga ember
(4) A zöld ember
(5) A kék ember
(6) Az indigó emberfajta
A hat emberfajta kifejlődésének oka
7. A színes emberfajták szétszóródása
65. Az evolúció felügyelete
1. Az Élethordozók működése
(1) A villamos-vegytani fizikai szint
(2) A majdnem-morontiai létezés szokványos középszakasza
(3) A fejlett félszellemi szint
2. Az evolúciós körkép
3. A törzsfejlődés előmozdítása
4. Az urantiai kaland
5. Az élet-evolúció nehézségei
6. Az élet evolúciós módszerei
7. Evolúciós elmeszintek
Gépies-nemtanítható elme
Nemgépies-tapasztaló elme
8. Evolúció időben és térben
66. Az Urantia Bolygóhercege
1. Kaligasztia Herceg
2. A Herceg törzskara
3. Dalamatia — a Herceg városa
4. A százak első napjai
5. A százak megszervezése
(1) Az élelmezési és anyagi jóléti tanács
(2) Az állatok háziasításának és igénybevételének tanácsa
(3) A ragadozó állatok legyőzésében tanácsokat adók
(4) A tudás terjesztésének és megőrzésének tagozata
(5) Az ipari és kereskedelmi bizottság
(6) A kinyilatkoztatott vallás kara
(7) Az egészség és az élet megőrzői
(8) A kézművesség és a tudomány bolygói tanácsa
(9) A fejlett törzsi kapcsolatok kormányzói
(10) A törzsi összhang és a faji együttműködés legfelsőbb bírósága
6. A Herceg uralkodása
7. A dalamatiai élet
8. Kaligasztia hányattatásai
67. A lázadás a bolygón
1. A Kaligasztia-féle árulás
2. A lázadás kitörése
3. A hét nehéz év
4. A kaligasztiai százak a lázadás után
5. A lázadás közvetlen következményei
6. Van — a megingathatatlan
7. A bűn közvetett következményei
8. A lázadás emberi hőse
68. A polgárosodás hajnala
1. A védelmi közösségtudat
2. A társadalmi fejlődést meghatározó tényezők
3. A kísértetektől való félelem közösségszervező hatása
4. Az erkölcsök fejlődése
5. A földhasználati módszerek — az ember önfenntartási készségei
(1) A gyűjtögető szakasz
(2) A vadászó szakasz
(3) A pásztorkodó szakasz
(4) A mezőgazdasági szakasz
6. A műveltség kialakulása
A termőföld-ember arány
69. A kezdetleges emberi intézmények
1. Alapvető emberi intézmények
(1) Az önfenntartás intézményei
(2) Az önmaga átörökítésének intézményei
(3) A maga kedvére való létezés intézményei
2. Az ipar hajnala
3. A munka szakosodása
4. A kereskedelem kezdetei
5. A tőkefelhalmozás kezdetei
6. A tűz és a polgárosodás viszonya
7. Az állatok igénybevétele
8. A rabszolgaság mint polgárosodási tényező
9. Magántulajdon
70. Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése
1. A háború eredete
2. A háború társadalmi értéke
A mai indusztrializmus és a fegyverkezés küzdelme
3. Az első emberi társulások
4. Nemzetségek és törzsek
5. A kormányzás kezdetei
6. Egyeduralmi kormányzás
7. Kezdetleges társaskörök és titkos társaságok
8. Társadalmi osztályok
9. Emberi jogok
10. Az igazságosság fejlődése
11. Törvények és bíróságok
12. A polgári hatóság felállítása
71. Az állam fejlődése
1. A kezdetleges állam
2. A képviseleti kormányzás kialakulása
3. Az államiság eszményképei
4. Fokozatos polgárosodás
5. A versengés kialakulása
6. A nyereségérdekeltség
7. Nevelés
8. Az államiság jellege
72. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése
1. A földrészen élő nemzet
2. Politikai szerveződés
3. A családi élet
4. Az oktatási rendszer
5. Ipari szerveződés
6. Öregségi biztosítás
7. Adórendszer
8. A szakirányú felsőbb tanintézetek
9. Az általános választójog terve
10. A bűnözés kérdésének kezelése
11. Katonai felkészültség
12. A többi nemzet
73. Az Édenkert
Tabamantia felügyeleti látogatása
1. A nodfiak és az amadonfiak
2. Előkészületek a kert megépítéséhez
3. A kert helye
4. A kert kialakítása
5. A kertbeli otthon
6. Az élet fája
7. Az Éden létének vége
74. Ádám és Éva
1. Ádám és Éva a Jerusemen
2. Ádám és Éva megérkezése
3. Ádám és Éva ismerkedik a bolygóval
4. Az első zavarok
5. Az Ádám-féle igazgatási rend
6. Ádám és Éva családi élete
7. Élet a kertben
8. A teremtés mondája
75. Ádám és Éva vétke
1. Az Urantia-probléma
2. Kaligasztia cselszövése
3. Éva megkísértése
4. A vétek megvalósulása
5. A vétek következményei
6. Ádám és Éva elhagyja a kertet
7. Ádám és Éva leépülése
8. Az ember úgynevezett bűnbeesése
76. A második kert
1. Az édeniek belépnek Mezopotámiába
2. Káin és Ábel
3. Élet Mezopotámiában
A szetfi papság
4. Az ibolyaszín emberfajta
5. Ádám és Éva halála
Mihály üzenete
6. Ádám és Éva továbbélése
77. A köztes teremtmények
1. Az elsőfajú közteslények
2. A nodfi emberfajta
3. Bábel tornya
4. A nodfi polgárosultság központjai
5. Ádámszon és Ratta
6. A másodfajú közteslények
7. A lázadó közteslények
8. Az Egyesült Közteslények
9. Az Urantia állandó létpolgárai
78. Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben
1. Faji és műveltségi megoszlás
2. Az ádámfiak a második kertben
3. Az ádámfiak első terjeszkedése
4. Az anditák
5. Az andita vándorlások
6. Az utolsó andita kirajzások
7. A mezopotámiai áradások
Noé története
8. A sumérok — az utolsó anditák
79. Az andita terjeszkedés keleten
1. A turkesztáni anditák
2. India andita meghódítása
3. A dravida India
4. India árja megszállása
5. A vörös ember és a sárga ember
6. A kínai polgárosodás hajnala
7. Az anditák elérik Kínát
8. A kései kínai polgárosodás
80. Az andita terjeszkedés nyugaton
1. Az ádámfiak belépnek Európa területére
2. Éghajlati és földtani változások
A földközi-tengeri medence elárasztása
3. A cro-magnoni fajta kék ember
4. Az anditák európai betörései
5. Észak-Európa andita meghódítása
6. Az anditák a Nílus mentén
7. A földközi-tengeri szigetek anditái
8. A dunai andonfiak
9. A három fehér emberfajta
81. A mai polgárosodott viszonyok kialakulása
1. A polgárosodás bölcsője
2. A polgárosodás eszközei
(1) A tűz legyőzése
(2) Az állatok háziasítása
(3) A hadifoglyok rabszolgasorba vetése
(4) A magántulajdon
3. Városok, kézművesipar és kereskedelem
4. A kevert emberfajták
(1) A kaukázusi fajta
(2) A mongoloid fajta
(3) A negroid fajta
5. Műveltségi társadalom
Hatalom és jog
6. A polgárosodott társadalom fenntartása
(1) Természeti körülmények
(2) A tőke javak
(3) Tudományos ismeretek
(4) Emberi erőforrások
(5) Az anyagi erőforrások hatékonysága
(6) A nyelv hatékonysága
(7) A gépi eszközök hatékonysága
(8) A fáklyavivők jelleme
(9) A faji eszményképek
(10) A szakértők szervezése
(11) Eszközök ahhoz, hogy az ember megtalálhassa a helyét
(12) Az együttműködésre való hajlam
(13) Hatékony és bölcs vezetés
(14) Társadalmi változások
(15) Az átmeneti összeomlás megakadályozása
82. A házasság fejlődése
1. A párzási ösztön
2. A korlátozó tabuk
3. A korai házassági erkölcsök
4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett
5. Belházasság és külházasság
6. Fajkeveredések
83. A házasság intézménye
1. A házasság mint társadalmi intézmény
2. Udvarlás és jegyesség
3. Vásárlás és hozomány
4. A házassági szertartás
5. Többes házasságok
6. Igazi egynejűség — a párok házassága
7. A házasság felbontása
8. A házasság eszményítése
84. Házasság és családi élet
1. Kezdetleges párkapcsolatok
2. A korai anyaközpontú család
3. Az apa uralta család
4. A nők helyzete a korai társadalomban
5. A nők helyzete a fejlődő erkölcsök mellett
6. A férfi-nő társas viszony
7. A családi élet eszményképei
8. A maga kedvére való létezés veszélyei
85. Az istenimádás gyökerei
1. A kövek és hegyek imádása
2. A növények és fák imádása
3. Az állatok imádása
4. Az elemek imádása
5. Az égitestek imádása
6. Az ember imádása
7. Az istenimádat és a bölcsesség segédje
86. A vallás fejlődésének korai szakasza
1. A véletlen: jószerencse és balszerencse
2. A véletlen megszemélyesítése
3. A halál — a megmagyarázhatatlan
4. A halál túlélésének fogalma
5. A kísértetlélek fogalma
6. A kísértet-szellem környezet
7. A kezdetleges vallás rendeltetési célja
87. A kísértettiszteletek
1. A kísértetfélés
2. A kísértetek kiengesztelése
3. Az ősök imádása
4. Jó és rossz szellemkísértetek
5. A fejlődő kísértettisztelet
6. Kikényszerítés és elűzés
7. A tiszteletközösség természete
88. Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás
1. A bűvtárgyakban való hit
2. A bűvtárgy fejlődése
Képek és bálványok
"Szent könyvek"
3. A megtestesült ős tisztelete
4. Varázslás
5. Varázserejű szerencsetárgyak
6. A varázslás gyakorlása
89. Bűn, áldozás és vezeklés
1. A tabu
2. A bűnről alkotott felfogás
3. Lemondás és sanyargatás
A nemi önmegtartóztatás tisztelete
4. Az áldozás gyökerei
5. Áldozás és emberevés
6. Az emberáldozás fejlődési folyamata
7. Változások az emberáldozásban
A templomi bujálkodás
8. Megváltás és szövetségek
9. Áldozások és szentségek
10. A bűn megbocsátása
90. Sámánizmus — javasok és papok
1. Az első sámánok — a kuruzslók
2. Sámánszokások
3. A betegségről és a halálról alkotott sámánfelfogás
4. A gyógyítás a sámánok gyakorlatában
5. Papok és szertartások
91. Az ima fejlődése
1. A kezdetleges ima
2. Az ima kialakulása
Az ima és a varázslás ellentéte
3. Az ima és a második én
4. Erkölcsi imádkozás
5. Az ima társadalmi következményei
6. Az ima területe
7. A megmagyarázhatatlan keresése, önkívület és ihletettség
8. Az imádkozás mint személyes tapasztalás
9. A hatékony ima feltételei
92. A vallás fejlődésének későbbi szakasza
1. A vallás evolúciós természete
2. A vallás és az erkölcsök
3. Az evolúciós vallás természete
4. A kinyilatkoztatás ajándéka
(1) A dalamatiai tanítások
(2) Az édeni tanítások
(3) A sálemi Melkizedek
(4) A názáreti Jézus
(5) Az Urantia Írások
5. A nagy vallási vezetők
6. Az összetett vallások
Tizenegy élő vallás
7. A vallás továbbfejlődése
93. Makiventa Melkizedek
1. A Makiventa megtestesülés
2. Sálem bölcse
3. A Melkizedek tanításai
4. A sálemi vallás
A hitvallás
A hét parancsolat
5. Ábrahám kiválasztása
6. A Melkizedek szövetsége Ábrahámmal
7. A Melkizedek-féle hitterjesztők
8. A Melkizedek távozása
9. A Melkizedek távozása utáni idők
10. Makiventa Melkizedek jelenlegi helyzete
94. A Melkizedek tanítások keleten
1. A sálemi tanok a védikus Indiában
A Rigvéda
2. Brahmanizmus
Az újratestesülés tantétele
3. A brahman bölcselet
4. A hindu vallás
5. Küzdelem az igazságért Kínában
6. Lao-ce és Konfuciusz
7. Gautama Sziddhártha
8. A Buddhista hit
Gautama evangéliuma
Az erkölcsi parancsolatok
9. A buddhizmus elterjedése
10. A vallási helyzet Tibetben
11. Buddhista bölcselet
12. A buddhizmus istenképe
95. A Melkizedek tanítások a Levantéban
1. A sálemi vallás Mezopotámiában
2. A korai egyiptomi vallás
3. Az erkölcsi felfogások fejlődése
4. Amenemope tanításai
5. A figyelemre méltó Ikhnaton
6. A sálemi tantételek Iránban
7. A sálemi tanok Arábiában
96. Jahve — a héberek Istene
1. Istenségképek a szemiták körében
2. A szemita népek
3. A páratlan Mózes
4. Jahve hirdetése
5. Mózes tanításai
Anyagelvű Gondviselés
6. Az istenkép Mózes halála után
7. A Zsoltárok és Jób könyve
97. Az istenkép fejlődése a héber népek körében
1. Sámuel — az első héber látnok
2. Illés és Elizeus
3. Jahve és Baál
4. Ámósz és Hósea
5. Az első Ésaiás
Míka és Abdiás
6. Jeremiás, a Rettenthetetlen
7. A második Ésaiás
8. Szent és világi történelem
9. Héber történelem
Efraim és Júda
Saul és Dávid
Salamon és az adóztatás
Izráel és Júda
Izráel királyságának elpusztítása
Júda királyságának vége
A babiloni fogság
10. A héber vallás
98. A Melkizedek tanítások nyugaton
1. A sálemi vallás a görögöknél
2. A görög bölcseleti gondolkodás
3. A Melkizedek tanítások Rómában
4. A rejtelemimádatok
Cibele és Attisz fríg tisztelete
Ozirisz és Ízisz egyiptomi tisztelete
Mitrász iráni tisztelete
5. A Mitrász-tisztelet
6. Mitraizmus és kereszténység
7. A keresztény vallás
99. A vallás társadalmi problémái
1. Vallás és társadalmi újjászervezés
2. Az intézményesített vallás gyengesége
3. A vallás és a hívő
4. Átmeneti nehézségek
5. A vallás társadalmi vetületei
6. Intézményesített vallás
7. A vallás hozadéka
100. Az ember által megtapasztalható vallás
1. Vallásos gyarapodás
2. Szellemi növekedés
3. A legfelsőbb értékkel kapcsolatos fogalmak
4. A növekedéssel járó problémák
5. Megtérés és a megmagyarázhatatlan imádata
6. A vallásos élet jegyei
7. A vallásos élet tetőpontja
101. A vallás valódi természete
1. Az igaz vallás
2. A vallás ténye
3. A vallás ismérvei
Tizenkét példa a szellemi hit szemléltetésére
4. A kinyilatkoztatás korlátai
5. A kinyilatkoztatás által kiterjesztett vallás
6. Gyarapodó vallási tapasztalás
Az üdvözülés hét vetülete
7. Személyes vallásbölcselet
8. Hit és hiedelem
9. Vallás és erkölcsiség
10. A vallás mint az ember felszabadítója
102. A vallásos hit alapjai
1. Hitbeli bizonyosságok
2. Vallás és valóság
3. Tudás, bölcsesség és rálátás
4. A tapasztalás ténye
5. A célirányos magvábanvaló felsősége
6. A vallásos hitbeli meggyőződés
7. Az isteni bizonyossága
8. A vallás tanúságai
103. A vallásos tapasztalás valósága
1. Vallásbölcselet
2. A vallás és az egyén
3. A vallás és az emberi faj
4. Szellemi közösség
5. Az eszményképek eredete
6. Bölcseleti összhangteremtés
7. Tudomány és vallás
8. Bölcselet és vallás
9. A vallás lényege
104. A háromság fogalmának kiteljesedése
1. Az urantiai háromsági fogalmak
2. Háromság-egység és Istenség-többesség
3. Háromságok és hármasegységek
4. A hét hármasegység
5. A trioditák
105. Istenség és valóság
1. A VAGYOK bölcseleti fogalma
2. A VAGYOK mint háromsági és mint hétszeres
3. A végtelenség hét Abszolútja
4. Egység, kettősség és hármasegység
5. A véges valóság kiteljesedése
6. A véges valóság tükröződései
7. A tapasztalás-meghaladók meglényegülése
106. Világegyetemi valóságszintek
1. A véges működésiek elsőrendű társulásai
A Hétszeres Isten
2. A véges valóságok másodrendű legfelsőbb egységesülése
A Legfelsőbb Lény
3. Tapasztalás-meghaladó harmadrendű valóság-csoportok
A Háromsági Végleges
4. Végleges negyedrendű egységesülés
Végleges Istenség
5. Mellérendelt-abszolút vagy ötödrendű társulás
A Háromsági Abszolút
6. Abszolút vagy hatodrendű egységesülés
A végtelen mindenségrend
7. A beteljesülés véglegessége
8. A Háromságok Háromsága
(1) A három Háromság szintje
(2) Az élményelvi Istenség szintje
(3) A VAGYOK szintje
9. Lételvi végtelen egyesülés
107. A Gondolatigazítók eredete és természete
1. A Gondolatigazítók eredete
2. Az Igazítók csoportosítása
3. Az Igazítók diviningtoni otthona
4. Az Igazítók természete és jelenléte
5. Az igazítói elme jellege
6. Az Igazítók mint tiszta szellemek
7. Az Igazítók és a személyiség
108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése
1. A kiválasztás és a feladat
2. Az Igazító adományozásának előfeltételei
Az Urantián
Más világokon
3. Szervezés és igazgatás
Tabamantia tisztelgése
4. Az egyéb szellemi hatásokhoz való viszony
5. Az Igazítók küldetése
6. Isten az emberben
109. Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez
1. Az Igazítók fejlődése
2. Az öntevékeny Igazítók
3. Az Igazítók viszonya a halandólény-fajtákhoz
4. Az Igazítók és az emberi személyiség
5. Az Igazító beköltözésének anyagi akadályai
6. Az igazi értékek állandósága
A Jézusban lakozott Igazító
7. A megszemélyesült igazítói beteljesülés
Minden-személyiségű lények
110. Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez
1. A halandóelmébe való beköltözés
2. Az Igazítók és az emberi akarat
3. Az Igazítóval való együttműködés
4. Az Igazító munkája az elmében
5. Az igazítói vezetéssel kapcsolatos tévképzetek
6. A hét lelki kör
7. A halhatatlanság elérése
Az Igazító kérelme a lélekhez
111. Az Igazító és a lélek
1. Az elme — A választás színtere
2. A lélek természete
3. A kifejlődő lélek
4. A bensőben zajló élet
5. A szabad döntés szentesítése
6. Az emberrel kapcsolatos látszólagos ellentmondás
7. Az Igazító problémája
Egy végzet-őrangyal beszámolója
112. A személyiség továbbélése
A személyiség tizennégy ismérve
1. Személyiség és valóság
2. Az ember önnön valója
3. A halál jelensége
4. Az Igazítók sora a halál után
5. Az emberi sajátlényeg továbbélése
6. Az ember morontia valója
7. Az Igazítóval való eggyé kapcsolódás
113. A szeráfi végzet-őrangyalok
1. Az őrangyalok
2. A végzet-őrangyalok
3. Az egyéb szellemhatásokhoz fűződő viszony
4. A szeráfok tevékenységi köre
5. A halandó számára végzett szeráfi segédkezés
6. Az őrangyalok szerepe a halált követően
7. A szeráfok és a felemelkedési létpálya
114. A bolygók szeráfi kormányzása
1. Az Urantia felségjoga
2. A bolygófelügyelők tanácsa
3. Az állandó főkormányzó
4. A Fenséges Megfigyelő
A Fenséges kormányzósága
5. A bolygó kormánya
6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok
(1) A korszakos angyalok
(2) A fejlődés angyalai
(3) A vallási őrangyalok
(4) A nemzetlét angyalai
(5) A fajok angyalai
(6) A jövő angyalai
(7) A megvilágosodás angyalai
(8) Az egészség angyalai
(9) Az otthon szeráfjai
(10) Az ipar angyalai
(11) A kikapcsolódás angyalai
(12) Az emberfeletti szolgálat angyalai
7. A beteljesülés tartalékos alakulata
115. A Legfelsőbb Lény
1. A fogalomrendszer határainak viszonylagossága
2. A Felsőség abszolút alapja
3. Az eredeti, a tényleges és a magvábanvaló
4. A Legfelsőbb valóság forrásai
5. A Legfelsőbb viszonya a paradicsomi Háromsághoz
6. A Legfelsőbb viszonya a trioditákhoz
7. A Legfelsőbb természete
116. A Mindenható Legfelsőbb
1. A Legfelsőbb Elme
A mindenségrendi elme
2. A Mindenható és a Hétszeres Isten
3. A Mindenható és a Paradicsomi Istenség
4. A Mindenható és a Legfelsőbb Teremtők
5. A Mindenható és a Hétszeres Szabályozók
Az egyensúly problémája
6. A szellem irányító jellege
7. A nagy világegyetem élő szervezete
117. A Legfelsőbb Isten
1. A Legfelsőbb Lény természete
2. Az evolúciós növekedés forrása
A teremtményi-háromságot elért fiak és a növekedés
3. A Legfelsőbb jelentése a világegyetemi teremtmények számára
4. A véges Isten
Mindenségrendi erkölcsiség — a legfőbb kötelesség
5. A teremtés mindent átható lelke
A véglegesrendűek érzékfeletti lényegűvé alakítása
Az emberi növekedés következményei
6. A Legfelsőbb keresése
7. A Legfelsőbb jövője
118. Legfelsőbb és Végleges — idő és tér
1. Idő és örökkévalóság
Tapasztalásbeli (alanyi) időegységek
2. Tér-időt-meghaladó mindenütt-jelenvalóság és tér-időbeli mindenütt-jelenvalóság
3. Tér-idő viszonyok
Igazság és tény
Tér és minta
4. Elsődleges és másodlagos okozati viszony
5. Mindenhatóság és összeférhetőség
6. Mindenhatóság és mindentevőség
7. Mindentudás és eleve elrendelés
8. Szabályozás és felügyelet
A haladás idő-szabályozója
9. Világegyetemi működési rendek
10. A Gondviselés rendeltetési céljai
119. Krisztus Mihály alászállásai
1. Az első alászállás
2. A második alászállás
3. A harmadik alászállás
4. A negyedik alászállás
5. Az ötödik alászállás
6. A hatodik alászállás
7. A hetedik és utolsó alászállás
8. Mihály helyzete a megtestesülések után

IV. rész
Jézus élete és tanításai

120. Mihály megtestesülése az Urantián

1. A hetedik alászállási megbízás
2. Az alászállással kapcsolatos megkötések
3. További tanácsok és intelmek
4. A megtestesülés — A kettő eggyé tétele
121. Mihály alászállásának kora
1. A Krisztus utáni első század nyugati világa
2. A zsidó nép
3. A nem-zsidók körei
4. A nem-zsidó bölcselet
(1) Az epikureusi
(2) A sztoikus
(3) A cinikus
(4) A szkeptikus
5. A nem-zsidó vallások
A rejtelemvallások
6. A héber vallás
7. Zsidók és nem-zsidók
8. Korábbi írásos feljegyzések
(1) A Márk által írt evangélium
(2) Máté evangéliuma
(3) A Lukács által írt evangélium
(4) János evangéliuma
Az írások hiteléül
122. Jézus megszületése és kisgyermekkora
1. József és Mária
2. Gábriel megjelenik Erzsébetnek
3. Gábriel bejelentése Máriának
4. József álma
"Dávid háza"
5. Jézus földi szülei
6. A názáreti otthon
7. A betlehemi utazás
8. Jézus megszületése
A pásztorokkal kapcsolatos hitrege
Az Urból jött három pap
A "betlehemi csillag"
9. Jézus bemutatása a templomban
10. Heródes intézkedései
Menekülés Egyiptomba
123. Jézus zsengekora
Időzés Egyiptomban
1. Visszatérés Názáretbe
Jézus negyedik éve
2. Az ötödik év (Kr.e.)
Gyermeknevelés
3. A hatodik év történései (Kr.e.)
4. A hetedik év (Kr.u.)
Anyagi véletlen események
5. A názáreti tanodai napok
6. Jézus nyolcadik életéve (Kr.u.)
124. Jézus kései gyermekkora
1. Jézus kilencedik éve (Kr.u.)
A rajz a padlón
Galilea éghajlata
2. A tizedik év (Kr.u.)
Jákob, a kőműves fia
3. A tizenegyedik év (Kr.u.)
A szkítavárosi mellékesemény
4. A tizenkettedik év (Kr.u.)
Személyes erkölcsiség és csoporthűség
5. A tizenharmadik év (Kr.u.)
6. A jeruzsálemi utazás
Mária, Márta és Lázár
125. Jézus Jeruzsálemben
1. Jézus ellátogat a templomba
2. Jézus és a páska-ünnep
3. József és Mária elindulása
4. Az első és a második nap a templomban
5. A harmadik nap a templomban
6. A negyedik nap a templomban
126. A két legválságosabb év
1. Jézus tizennegyedik éve (Kr.u.)
2. József halála
3. A tizenötödik év (Kr.u.)
"Az Úr Imájának" eredete
Az "Ember Fia"
Ki a Messiás?
4. Az első hitszónoklat a zsinagógában
5. A pénzügyi nehézségek
127. A kamaszkori évek
1. A tizenhatodik év (Kr.u.0)
2. A tizenhetedik év (Kr.u.1)
A zélótákkal kapcsolatos mellékesemény
3. A tizennyolcadik év (Kr.u.2)
Jakabbal a páska-ünnepen
Erzsébet és János látogatása
Ámósz halála
4. A tizenkilencedik év (Kr.u.3)
A gyerekek nevelése
5. Rebeka, Ezra leánya
6. Jézus huszadik éve (Kr.u.4)
A páska-ünnepi látogatás Jeruzsálemben
128. Jézus korai felnőttkora
1. A huszonegyedik év (Kr.u.5)
Az isteniség folyamatos tudatosulása
Józseffel a páska-ünnepen
2. A huszonkettedik év (Kr.u.6)
Kovácsként Szeforiszban
3. A Huszonharmadik év (Kr.u.7)
Simonnal a páska-ünnepen
Jézus találkozik Istvánnal
4. A damaszkuszi mellékesemény
5. A huszonnegyedik év (Kr.u.8)
Az alexandriai ajánlat
6. A huszonötödik év (Kr.u.9)
Júdással a páska-ünnepen
"Jósua bácsi, mesélj nekünk."
7. A huszonhatodik év (Kr.u.0)
Jakab megházasodása
Mirjám házasságkötése
Jakab a feje József családjának
129. Jézus későbbi felnőttkori élete
1. A huszonhetedik év (Kr.u.1)
Kapernaumi Zebedeus
Jézus, a hajóépítő
2. A huszonnyolcadik év (Kr.u.2)
Jézus ellátogat Jeruzsálembe
Találkozás Gonoddal és Ganiddal
3. A huszonkilencedik év (Kr.u.3)
A római utazás célja
4. Az emberi Jézus
130. Úton Rómába
1. Joppában — beszélgetés Jónásról
Vita a jóról és a rosszról
2. Cezáreában
A mongóliai kereskedő
A görög munkás és a római munkafelügyelő
Az Isten akarata és az ember akarata
3. Alexandriában
4. Beszélgetés a valóságról
5. Kréta szigetén
6. A félős legény
7. Karthágóban — beszélgetés az időről és a térről
8. Úton Nápolyba és Rómába
Ezra, az eltévelyedett zsidó
131. A világ vallásai
1. Cinizmus
2. Judaizmus
3. Buddhizmus
4. Hinduizmus
5. Zoroasztrizmus
6. Szuduanizmus (Dzsainizmus)
7. Sintó
8. Taoizmus
9. Konfucianizmus
10. "A Mi Vallásunk"
132. Időzés Rómában
A harminckét vallási vezetőre gyakorolt hatás
1. Igaz értékek
2. Jó és rossz
3. Igazság és hit
4. Személyes segédkezés
A római szenátornak
A római katonának
A főtér egyik szónokának
A hamisan vádolt szegény embernek
5. Intelmek a gazdag embernek
6. Társadalmi szolgálat
7. A Róma környéki utazások
A meggondolatlan pogány
"Teremtsünk, te és én, egy új vallást."
133. Visszatérés Rómából
India kasztrendszere
1. Irgalom és igazságosság
2. Hajóra szállás Tarentumban
A feleségével gorombán viselkedő férfi
3. Korinthoszban
Kriszpusz, a zsinagóga elöljárója
Jusztusz, a kereskedő
A két nyilvánosnő
4. Személyes működés Korinthoszban
A molnár hasznára
A római centurió hasznára
A mitrász-tisztelet vezetője hasznára
Az epikureus tanító hasznára
A görög építési vállalkozó hasznára
A római bíró hasznára
A görög fogadó tulajdonosnője hasznára
A kínai kereskedő hasznára
A brit utazó hasznára
Az elszökött fiú hasznára
Az elítélt bűnöző hasznára
5. Athénban — beszélgetés a tudományról
6. Efezusban — beszélgetés a lélekről
7. Időzés Cipruson — beszélgetés az elméről
8. Antiókhiában
9. Mezopotámiában
134. Az átmeneti évek
1. A harmincadik év (Kr.u.4)
Visszatérés Názáretbe
Simon esküvője; Júdás esküvője
2. Utazás a Káspi-tenger vidékére
3. Az urmiai előadások
4. Főhatalom — Isteni és emberi
5. A politikai főhatalom
6. Törvény, szabadság és függetlenség
7. A harmincegyedik év (Kr.u.5)
Magányos vándorlások
8. A Hermon-hegyi elvonulás
A Lucifer-féle lázadás vége
A nebadoni főhatalom
9. A várakozás időszaka
Látogatás Jeruzsálemben Jánossal
A Zebedeus-féle műhelybeli munka
135. Keresztelő János
1. Jánosból nazireus lesz
2. Zakariás halála
3. A pásztorélet
4. Erzsébet halála
5. Isten országa
6. János a tan hirdetéséhez fog
7. János útja észak felé
8. Jézus és János találkozása
Jézus megkeresztelése
9. A tan hirdetése negyven napon át
10. János útja dél felé
11. János a börtönben
12. Keresztelő János halála
136. A keresztelés és a negyven nap
1. A várt messiással kapcsolatos felfogások
2. Jézus megkeresztelése
3. A negyven nap
Tanácskozás Gábriellel
A világegyetemi főhatalom kiteljesítése
4. A nyilvános tevékenységgel kapcsolatos tervek
Az Atya útja
5. Az első nagy elhatározás
A parancsnokló Megszemélyesült Igazító
Az Igazító közömbössége az idővel szemben
6. A második elhatározás
A szokványos földi létezés útja
7. A harmadik elhatározás
A természeti törvénynek való engedelmesség
8. A negyedik elhatározás
A rosszal való megalkuvás elutasítása
9. Az ötödik elhatározás
Dávid királyszékének elvetése
10. A hatodik elhatározás
"Az Atyám akaratának engedelmeskedni fogok."
137. Időzés Galileában
1. Az első négy apostol kiválasztása
András és Péter
Jakab és János
2. Fülöp és Nátániel kiválasztása
3. Látogatás Kapernaumban
4. A kánai menyegző
5. Visszatérés Kapernaumba
6. Egy szombati nap történései
7. Négyhónapos felkészülés
8. Beszéd az Országról
138. Az Ország hírnökeinek felkészítése
1. Az utolsó tanítások
2. A hatok kiválasztása
3. Máté és Simon szólítása
Nem az igazakat, hanem a bűnösöket
4. Az ikrek szólítása
5. Tamás és Júdás szólítása
6. Az alapos felkészülés hete
7. Újabb csalódás
8. A tizenkettek első munkája
9. A próbatételek öt hónapja
10. A tizenkettek megszervezése
139. A tizenkét apostol
1. András, az elsőként kiválasztott
2. Simon Péter
3. Zebedeus Jakab
4. Zebedeus János
5. Kíváncsi Fülöp
6. Őszinte Nátániel
7. Lévi Máté
8. Didimusz Tamás
9. és0. Alfeus Jakab és Júdás
11. Zélóta Simon
12. Karióti Júdás
140. A tizenkettek felavatása
1. Előkészítő tanítás
2. A felavatás
3. A felavatási beszéd
A "hegyi beszéd"
4. Ti vagytok a föld sója
5. Atyai és testvéri szeretet
Boldogok a szellemben szegények — az alázatosak
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot
Boldogok a szelídek
Boldogok a tiszta szívűek
Boldogok, akik szomorúak
Boldogok az irgalmasok
Boldogok a békességszerzők
Boldogok, akik üldöztetést szenvednek
6. A felavatás estéje
"Én a cselekedetnél mélyebbre tekintek... "
A válást illetően
Igazság és irgalom
"Jól teszik — ne háborgasd őket."
7. A felavatást követő hét
8. Csütörtök délután a tónál
(1) Az Atya akaratának megcselekedése
(2) Politikai hozzáállás
(3) Társadalmi beállítottság
(4) Gazdasági magatartás
(5) Személyes vallás
9. A felszentelés napja
10. A felszentelést követő este
141. A nyilvános működés elkezdése
1. Galilea elhagyása
2. Az Isten törvénye és az Atya akarata
3. Időzés Amathuszban
Jézus személyisége
Jézus megjelenése
4. Tanítás az Atyáról
Segédkezni a betegeknek
5. Szellemi egység
6. Az utolsó hét Amathuszban
Teherma, a perzsa
7. Betániában, a Jordánon túl
Tanítás az országról
Üdvözülés hit révén; szabadság az igazságon keresztül
8. A jerikói ténykedés
9. Utazás Jeruzsálembe
142. A páska-ünnep Jeruzsálemben
Annás meglátogatása
1. Tanítás a templomban
2. Az Isten haragja
A krétai Jákob
3. Az Istenről alkotott kép
A hatféle héber istenkép
Az ősi tízparancsolat
4. Fláviusz és a görög műveltség
5. Beszélgetés a bizonyosságról
6. A Nikodémusszal folytatott beszélgetés
7. Tanítás a családról
8. Dél-Júdeában
A Getszemáni ligetbeli tábor
143. Utazás Szamarián át
1. A tan hirdetése Arkhelaiszban
"Félvállról vették az üzenetünket."
"Talán ti gyengékre hasonlítotok?"
2. Tanítás az önuralomról
3. Szórakozás és kikapcsolódás
Három nap a Sartaba-hegyen
4. A zsidók és a szamaritánusok
5. A sikári asszony
6. A szamaritánus hitébredés
Táborverés a Gerizim-hegyen
7. Tanítások az imáról és az istenimádatról
144. Gilboában és a Tízvárosban
1. A gilboai tábor
2. Beszélgetés az imáról
3. A hívő ember imája
4. Egyebek az imáról
5. Más imaformák
Hét ima más világokról
6. Tanácskozás János apostolaival
7. A Tízváros településein
8. A Pella közeli táborban
"... mondjátok meg Jánosnak, hogy nem felejtkeztek el róla."
9. Keresztelő János halála
145. Négy eseménydús nap Kapernaumban
Ruth látogatása
1. A halfogás
2. Délután a zsinagógában
A vallás személyes tapasztalás
A rángógörcsös fiatalember
Péter feleségének anyja
3. A gyógyítás napnyugtakor
4. Az este további részében
5. Vasárnap kora reggel
146. Az első tanhirdető vándorút Galileában
1. A tan hirdetése Rimmonban
2. Jotapatában
Ima, köszönetnyilvánítás és istenimádat
Igazság és irgalom
Ima és személyes erőfeszítés
Erkölcsös ima
3. A rámai megálló
Vallás, tudomány és bölcselet
Az igazság bizonyossága
A zebuluni látogatás
4. A jiróni evangélium
A bányákban végzett munka
A bélpoklos meggyógyítása
5. Visszatérés Kánába
Titusz, a nemesember
6. Nain és az özvegyasszony fia
7. Éndórban
147. Rövid látogatás Jeruzsálemben
1. A centurió szolgája
2. Az utazás Jeruzsálembe
Elkülönülés János apostolaitól
3. A Bethesda vizénél
4. Az életmódszabály
Nátániel kérdése az aranyszabályról
5. A farizeus Simon meglátogatása
Példabeszéd a pénzkölcsönzőről
Kapcsolat és fejlődés
6. Visszatérés Kapernaumba
A hat kém
"A szombat van az emberért... "
7. Újra Kapernaumban
8. A szellemi jóság ünnepe
148. A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában
1. A látnokok új tanodája
2. A betszaidai kórház
3. Az Atya ügye
4. A rossz, a bűn és a gonoszság
5. A megpróbáltatás célja
6. A szenvedés félreértelmezése — beszélgetés Jóbról
7. Az elsorvadt kezű ember
8. Az utolsó betszaidai hét
A bagdadi Kirmeth
9. A lebénult ember meggyógyítása
A három kém megkeresztelése
149. A második tanhirdető vándorút
Dávid hírvivői szervezete
1. Jézus hírnevének terjedése
A gyógyulási jelenségek
2. Az emberek hozzáállása
A korai kereszténység két hibája
Jézus gyógyítói hírneve
A nők egyenjogúságának jézusi elismerése
Jézus személyiségének magával ragadó volta
3. A vallási vezetők ellenségessége
4. A tanhirdető vándorút lefolyása
A haraggal kapcsolatos megjegyzések
A kiegyensúlyozott jellemet illetően
5. Tanítás a megelégedettségről
6. "Félni az Urat"
7. Visszatérés Betszaidába
150. A harmadik tanhirdető vándorút
1. A női vándor hitszónokok testülete
2. A magadáni megálló
3. A szombat Tibériásban
Beszéd a "varázslásról és babonaságról"
4. Az apostolok kettesével való kiküldése
5. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
6. Az esti tanítások
7. Időzés Názáretben
8. A szombati istentisztelet
9. A názáreti elutasítás
151. Időzés és tanítás a parton
1. A magvetőről szóló példabeszéd
2. A példabeszéd értelmezése
3. További beszélgetés a példázatokról
4. Újabb példabeszédek a tónál
5. A kheresai út
A vihar a tavon
6. A kheresai eszelős
152. A kapernaumi válsághoz vezető események
A cezárea-filippi Veronika
1. Jairus házában
2. Az ötezer ember jóllakatása
3. A királycsináló mellékesemény
4. Simon Péter éjszakai látomása
5. Újra Betszaidában
6. Genezáretben
Kiegészítések a magvetőről szóló példázathoz
7. Jeruzsálemben
153. A kapernaumi válság
1. Az előkészületek sora
2. A korszakos beszéd
"Én vagyok az élet kenyere."
3. A beszéd után
4. Az utolsó szavak a zsinagógában
A rossz szellemtől megszállt fiú
"Hogyan képes Sátán Sátánt kiűzni?"
5. A szombat este
A félig hívő követők elpártolása
154. Az utolsó napok Kapernaumban
1. A tanácskozás hete
2. A pihenés hete
A zsinagógák bezárása
3. A második megbeszélés Tibériásban
4. Szombat éjjel Kapernaumban
"Mihez kezdjünk Jézussal?"
5. A mozgalmas vasárnap reggel
6. Jézus családjának megérkezése
7. A sietve távozás
155. Menekülés Észak-Galileán át
1. Miért háborognak a pogányok?
2. A vándor hitszónokok Korazinban
3. Cezárea-Filippiben
Igazság és hitvallás
A vallási hagyományok eredete
4. Útban Fönícia felé
5. Beszélgetés az igaz vallásról
6. A második beszélgetés a vallásról
156. Időzés Tiruszban és Szidonban
1. A szíriai nő
2. Tanítás Szidonban
"E világ csak egy híd... "
3. Utazás a partvidéken
4. Tiruszban
5. Jézus Tiruszban tanít
Az ostoba ács példázata
A kísértés és az emberi természet
Az anyagi siker lényeges elemei
A szellemi életmód és az önbecsülés
Eszményképek és eszmék
Tapintat, báj és bölcsesség
6. Visszatérés Föníciából
A zsidó vezetők hozzáállása
157. Cezárea-Filippiben
Jézus találkozni szeretne a családjával
1. A templomi adószedő
"A szájában sékelt hordozó hal"
2. Betszaida-Juliászban
3. Péter hitet tesz
"Mit mondanak az emberek, ki vagyok én?"
4. Beszélgetés az Országról
5. Az új felfogás
6. A következő délután
Jézus életének négy szakasza
Újabb határozott kijelentések
7. András beszélgetései
158. Az átlényegülés hegye
1. Az átlényegülés
2. Útban lefelé a hegyről
3. Az átlényegülés jelentése
4. A nyavalyatörős fiú
A sáfedi Jakab
5. Jézus meggyógyítja a fiút
"Uram, én hiszek... segíts a hitetlenségemen!"
6. Kelszosz kertjében
7. Péter tiltakozása
8. Péter házában
159. A tízvárosi vándorút
1. A megbocsátásról szóló tan hirdetése
"Hányszor kell megbocsátanom a testvéremnek?"
Példázat az intézők elszámoltatásáról
A személyes ítélkezés veszélyei
2. A különös tanhirdető
3. Intelem a tanítóknak és a híveknek
4. Beszélgetés Nátániellel
"Mi az igazság az Írásokkal kapcsolatban?"
5. Jézus vallásának igenlő jellege
"... még egy mérföldön át viheted a csomagot."
6. Visszatérés Magadánba
160. Alexandriai Rodan
1. Rodan görög bölcselete
A három életkésztetés
Problémamegoldás és mély istenimádat
Előítélet és az igazság felismerése
2. Az életmód
A barátság közösségszervező értéke
A házasság nagy értéke
3. Az érettség csábításai
4. Az érettségi egyensúly
Az ideigvaló élet lényeges dolgai
Az anyagi sikerhez hozzájáruló tényezők
A kudarc értelme
5. Az eszménykép vallása
Mi a vallás?
Az Istenre vonatkozó eszme és az Istennel kapcsolatos eszménykép
Az Atya a végső érték
"De vajon hajlandók vagyunk-e megfizetni az árat... ?"
161. További viták Rodannal
1. Az Isten személyisége
Nátániel ötlépéses érvelése
2. Jézus isteni természete
Nátániel és Tamás tanító beszéde
3. Jézus emberi és isteni elméje
A közteslények nézete
162. A sátoros ünnepen
"Mester... mennyből való tüzet rendelhessünk... "
1. A jeruzsálemi látogatás veszélyei
2. Az első templomi beszéd
Éber, a Szanhedrin tisztviselője
3. A házasságtörésen ért asszony
4. A sátoros ünnep
5. Hitszónoklat a világ világosságáról
6. Beszéd az élet vizéről
7. Beszéd a szellemi szabadságról
8. Látogatás Mártánál és Máriánál
9. Betlehemben Abnerrel
163. A hetvenek felavatása Magadánban
1. A hetvenek felavatása
"A termés valóban bőséges, de a munkás kevés."
2. A gazdag ifjú és a többiek
A vagyon, és a javak imádása
3. Vita a vagyonról
A szőlőben dolgozók példázata
4. Búcsú a hetvenektől
Jézus intelmei
Péter felavatási beszéde
5. A tábor áthelyezése Pellába
6. A hetvenek visszatérése
7. Felkészülés az utolsó küldetésre
164. A templomszentelés ünnepén
1. A jó szamaritánus története
2. Jeruzsálemben
3. A vak koldus meggyógyítása
4. Jósiás a Szanhedrin előtt
5. Tanítás Salamon csarnokában
165. A pereai küldetés kezdete
1. A pellai táborban
2. Hitszónoklat a jó pásztorról
3. Szombati hitszónoklat Pellában
"Óvakodjatok a farizeusok kovászától... "
"... a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartják"
4. Az örökség felosztása
Az ostoba gazdag ember példázata
"Ahol a kincsed, ott lesz a te szíved is."
"Mi hasznod abból, ha megnyered az egész világot... ?"
5. Beszéd az apostoloknak a vagyonról
"Nézzétek a liliomokat, hogyan nőnek... "
6. Válasz Péter kérdésére
166. Az utolsó látogatás Észak-Pereában
1. A farizeusok Ragabában
A szertartásos kézmosás
2. A tíz bélpoklos ember
3. A geraszai hitszónoklat
Az egyenes és keskeny út
Sokan az elsők közül utolsók lesznek
"Az ajtóban állok és kopogok... "
4. A véletlenekről szóló tanítás
5. A filadelfiai gyülekezet
Abner későbbi szolgálat és halála
167. Látogatás Filadelfiában
1. Reggeli a farizeusokkal
A hívő meggyógyítása
"...ne üljetek a főszékbe..."
2. A nagy estebédről szóló példabeszéd
3. Az erőtlen szellemű asszony
4. A Betániából jött üzenet
5. Útban Betániába
A farizeus és a publikánus
Tanítás a házasságról
6. A kisgyermekek megáldása
A szépség, mint az istenimádatra késztetés eszköze
7. Beszélgetés az angyalokról
168. Lázár feltámasztása
"Én vagyok a feltámadás és az élet... "
1. Lázár sírjánál
2. Lázár feltámasztása
3. A Szanhedrin ülése
"Jobb, ha egy ember hal meg... "
4. Az ima meghallgatása
5. Lázár további sorsa
169. Az utolsó tanítás Pellában
A Szanhedrin vádjai Jézus ellen
1. Példabeszéd az elveszett fiúról
2. Példabeszéd a ravasz intézőről
3. A gazdag ember és a koldus
4. Az Atya és az ő Országa
Jézus megélte Isten kinyilatkoztatását
Elohim és Jahve
170. A mennyország
1. A mennyországgal kapcsolatos felfogások
2. Jézus felfogása az Országról
Bűn és megbocsátás
3. Az igazságossággal kapcsolatban
4. Jézus tanítása az Országról
5. Az Országról alkotott későbbi eszmék
Társadalmi testvériség és szellemi testvériség
Egy másik és még nagyobb Keresztelő János
A kereszténység és a jézusi evangélium
171. Úton Jeruzsálembe
"... ígérd meg nekem, hogy az én két fiamat nagy tiszteletben részesíted... "
1. Elindulás Pellából
Zebedeus Dávid életének későbbi szakasza
Antiókhia és Filadelfia
2. A költségek számbavétele
3. A pereai vándorút
Búcsú Abnertől
4. Tanítás Liviaszban
Péter és Simon, valamint a00 kard
A rokonszenvező farizeusok figyelmeztetése
5. A jerikói vak ember
6. Látogatás Zákeusnál
7. "Ahogy Jézus arra ment"
8. Példázat a minákról
Nátániel példázat-értelmezése
172. Bevonulás Jeruzsálembe
1. A szombat Betániában
Mária bekeni Jézus lábát
Jézus rendreutasítja Júdást
2. Vasárnap reggel az apostolokkal
3. Elindulás Jeruzsálembe
4. Időzés a templomnál
Az özvegyasszony fillérei
5. Az apostolok hozzáállása
173. A hétfői nap Jeruzsálemben
1. A templom megtisztítása
2. A Mester tekintélyének megkérdőjelezése
"János keresztelése, az honnan eredt?"
3. Példabeszéd a két fiúról
4. Példabeszéd a távollévő földbirtokosról
Az építők otthagyta kő
5. Példabeszéd az esküvői lakomáról
"Pusztítsátok el e templomot és... én feltámasztom."
174. A keddi reggel a templomban
A tizenkettek egyenkénti köszöntése
1. Isteni megbocsátás
2. A zsidó vezetők kérdései
Törvényes dolog-e adót fizetnünk Cézárnak?
3. A szadduceusok és a feltámadás
4. A nagy parancsolat
Kinek a fia a Megszabadító?
5. Az érdeklődő görögök
"... hacsak nem esik a földbe és pusztul el a búzamag... "
"... ha felemeltetek... az életetekben... "
175. Az utolsó templomi beszéd
1. A beszéd
"Nemzedékről nemzedékre küldtük látnokainkat... "
"... aki a legnagyobb akar lenni közöttetek... "
"Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti álszentek!"
"...hogy kívülről megtisztítsátok a poharat..."
"És most búcsúzom tőletek."
2. Az egyes zsidók helyzete
3. A Szanhedrin sorsdöntő ülése
4. A jeruzsálemi helyzet
Júdás végső elhatározása
176. Kedd este az Olajfák hegyén
1. Jeruzsálem pusztulása
2. A Mester második eljövetele
A Máté evangéliumban szereplő beszámoló
3. Későbbi beszélgetés a táborban
A talentumok példázata
"Folytassátok, míg eljövök."
Az élő igazság gyarapodásával kapcsolatos szavak
4. Mihály visszatérése
177. Szerda, a pihenés napja
1. Egy nap egyedül az Istennel
János Márk és az ebédes kosár
2. Az otthoni gyermekkori évek
3. Napközben a táborban
4. Júdás és a főpapok
5. Az utolsó együtt töltött óra
Óvakodni a tömeg támogatásától
178. Az utolsó nap a táborban
1. Beszélgetés a fiúi elismertségről és az állampolgárságról
Tanuljatok meg hűségesek lenni még a jólét idején is
Ne kísértsétek a titeket felügyelő angyalokat
2. Ebéd után
Dávid átveszi Júdástól az "erszényt"
Az Utolsó Estebéd előkészületei
3. Útban az Estebédre
179. Az Utolsó Estebéd
1. A megkülönböztetés utáni vágy
2. Az Estebéd kezdete
3. Az apostolok lábának megmosása
4. Az árulóhoz intézett utolsó szavak
5. A megemlékezési Estebéd Meghonosítása
180. A búcsúbeszéd
1. Az új parancsolat
"... szeressétek a másikat éppen úgy, ahogy én szerettelek titeket."
2. A szőlőtő és az ágak
3. A világ ellenségessége
"A szívetekben ne támadjon aggodalom."
"Mester, mutasd meg nekünk az Atyát... "
4. A megígért segítő
5. Az Igazság Szelleme
Az aranyszabályra vonatkozó megjegyzések
6. A távozás szükségessége
181. Az utolsó intelmek és figyelmeztetések
1. Az utolsó vigasztaló szavak
"Én mindegyiketeknek megadom mindazt, amit el tudtok fogadni.""
"Ne nyugtalankodjon a szívetek."
2. Személyes búcsúintelmek
182. A Getszemániban
1. Az utolsó csoportos ima
Ahogy Jézus kiteljesíti az Isten nevének kinyilatkoztatását
2. Az árulás előtti utolsó óra
A futár kiküldése Abnerhez
Zebedeus Dávid búcsúja
3. Egyedül a Getszemániban
A szellem valóban készséges, de a húsvér test gyenge
183. Jézus elárulása és elfogása
1. Az Atya akarata
2. Júdás a városban
3. A Mester elfogása
4. Vita az olajütőnél
5. Útban a főpap palotájához
184. A Szanhedrin bírósága előtt
1. Az Annás által lefolytatott vizsgálat
2. Péter az udvarban
3. A Szanhedrin tagjaiból álló bíróság előtt
4. A megaláztatás órája
Az ember új kinyilatkoztatása az Istennek
5. A bíróság második ülése
185. A Pilátus előtti per
1. Pilátus helytartó
2. Jézus megjelenik Pilátus előtt
A Szanhedrin tagjaiból álló bíróság írásban megfogalmazott vádjai
3. Pilátus magánkihallgatása
4. Jézus Heródes előtt
5. Jézus visszatér Pilátushoz
6. Pilátus utolsó próbálkozása
Jézus megkorbácsolása
"Íme, az ember!"
7. Pilátus utolsó kérdései
8. Pilátus gyászos megfutamodása
186. Röviddel a keresztre feszítés előtt
Jézus családja Betániában
1. Karióti Júdás vége
A harminc ezüst
2. A Mester hozzáállása
"Pilátus áll perben Jézus előtt."
"Íme, az Isten és az ember!"
3. A megbízható Zebedeus Dávid
4. Előkészületek a keresztre feszítésre
5. Jézus halálának a páska-ünnephez való viszonya
187. A keresztre feszítés
1. Útban a Golgotához
"Jeruzsálem leányai, ne értem sírjatok... "
A cirénei Simon
2. A keresztre feszítés
3. A keresztre feszítés szemtanúi
4. A tolvaj a kereszten
Jézus megbízza Jánost
5. Az utolsó óra a kereszten
6. A keresztre feszítés után
188. A sírban töltött idő
József és Nikodémusz Pilátus előtt
1. Jézus temetése
2. A sír őrzése
3. A szombat napján
Mit ajánlott Jézus az Atya kezébe?
Jézus személyiségének helyzete
4. A kereszthalál jelentése
5. A kereszt tanulságai
189. A feltámadás
1. A morontia átmenet
2. Jézus anyagi teste
3. A megítéltetési feltámadás
A Megszemélyesült Igazító elindulása
4. Az üres sír felfedezése
Az öt nő
Jézus megjelenik a magadáni Máriának
5. Péter és János a sírnál
A második megjelenés — a magadáni Máriának
190. Jézus morontia jelenései
1. A feltámadás hírnökei
2. Jézus megjelenése Betániában
Megjelenés Jakab fivérének
Megjelenés a földi családjának
3. József házában
4. Jézus megjelenése a görögöknek
5. Séta a két testvérrel
191. Jelenések az apostolok és más vezetők előtt
Az egyes apostolok hozzáállása
1. Jelenés Péter előtt
2. Az első megjelenés az apostoloknak
3. A morontia teremtményekkel
A morontia fejlődési szakaszok
4. A tizedik megjelenés (Filadelfiában)
5. A második megjelenés az apostoloknak
"Áldottak az eljövendő korszakokban azok... "
6. Az alexandriai jelenés
192. Jelenések Galileában
1. Jelenés a tónál
"Fiúk, fogtatok valamit?"
2. Beszélgetés az apostolokkal kettesével
3. A felavatás hegyén
4. A tóparti gyűlés
193. Az utolsó jelenések és a mennybemenetel
A tizenhatodik megjelenés (Nikodémusz kertjében)
1. A jelenés Sikárban
2. A föníciai jelenés
3. Az utolsó jelenés Jeruzsálemben
4. Júdás bukásának okai
5. A Mester mennybemenetele
6. Péter gyűlést hív össze
194. Az Igazság Szellemének adományozása
A Jézusról szóló új evangélium
1. A pünkösdi beszéd
2. A pünkösd jelentősége
Az Igazság Szellemének küldetése
Az ember háromszoros szellemi felruházottsága
A hét magasabb szellemi hatás
3. Ami pünkösdkor történt
4. A keresztény egyház kezdetei
195. Pünkösd után
A kereszténység nyugaton való győzedelmeskedésének okai
A korai keresztények kiegyezése
1. A görögök hatása
2. A római hatás
3. A római birodalom fennállása alatt
4. Az európai sötét korszakok
5. A mai kor problémája
6. Az anyagelvű gondolkodás
7. Az anyagelvűség sérülékeny volta
8. Világi egyeduralom
9. A kereszténység problémája
10. A jövő
196. Jézus hite
Jézus élő hite Istenben
"Először a mennyországot keressétek."
"Miért hívsz engem jónak?"
Az ima jelentése Jézus számára
Jézus gyermeki hite Istenben
1. Jézus — az ember
2. Jézus vallása
A Jézusról szóló vallás
A vallás, mint személyes tapasztalás
3. A vallás felsősége
Tény, eszme és hit
Értelem, bölcsesség és hit
Dolog, jelentéstartalom és érték
Ha az emberben nem lakozna isteni szerető
Erkölcsiség és vallás
Az Atya élő szeretet...

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.