Bevezetés az Urantia könyvhöz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Egy új szellemi jövőkép

Mother and Child

Felmerült-e már benned a kérdés, hogy „mi az élet értelme?” Nehéz időkben tűnődtél-e azon, hogy „mi a célja a szenvedésnek?” Zavar-e, amikor azt tapasztalod, hogy a vallási tanítások szembe mennek a tudományos tényekkel?

Van egy könyv, mely új megvilágításba helyezi ezeket a réges-régi kérdéseket. Emellett bátorító jövőképet vázol és utat mutat a lelki egyensúlyunk megteremtéséhez. Az Urantia könyvről van szó, mely a szellem igazságainak és az elme felismeréseinek valóságos tárházát alkotja. E könyv lapjain egy olyan szerves egységbe rendezett képet találunk az életről, mely egyesít magában tudományt, vallást és bölcseletet. A történelmi alapokon álló, tényekkel alátámasztott és kitisztázott tanítások révén új értelmet találhatunk az életutunkhoz.

Az Urantia könyv használható válaszokat ad az élet leginkább zavarba ejtő kérdéseire:

  • Miért létezik a rossz és a szenvedés?
  • Miként teremthetünk tartós békét a világban?
  • Van-e értelmes élet más bolygókon?
  • Mi a célja Istenek az életemmel?
  • Hogyan léphetek előre a boldogság és az önmegvalósítás útján?
  • Kicsoda Jézus? Mit tanított?
  • Hol van ő most? Eljön megint?
  • Van élet a halál után?
  • Milyen a mennyország?

„Az Isten elméjében lévő terv az ő hatalmas területein élő minden teremtményére kiterjed, és e terv a határtalan lehetőségek, a korlátlan fejlődés és a végtelen élet örökkévaló célját foglalja magában. (…) Az örökkévalósági cél előttetek van. (…) [B]izonyosan győzelem fogja koronázni minden olyan emberi lény erőfeszítéseit, aki részt vesz a hit és a bizodalom versenyén[.]” (32:5.7-5.8)

The Cosmos

I. rész: A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

„A bolygórendszerek miriádjai mind azért teremtettek, hogy egykor majd számos különféle válfajú értelmes teremtmény lakja be azokat, olyan lények, akik képesek Istent megismerni, az isteni ragaszkodást elfogadni és őt viszontszeretni. A világegyetemek mindensége Isten műve és az ő különféle teremtményeinek lakhelye.” (1:0.2)

Az I. rész a mindenségrendi látképünk tágítását szolgálja. E különleges tanítások a lelkünk legmélyének húrjait pendítik meg, miként a földön ismert legrégibb igazságok, bátorítva minket, hogy nem vagyunk egyedül. A kozmosz bővelkedik a különféle lakott bolygókban, mennyei világokban és szellemszemélyiségekben. Az Istenről egy olyan szerető és gondoskodó személy képe tükröződik benne, aki minden emberi lényhez megbízható mennyei szülőként viszonyul. Egy barátságos, jól szervezett és szakszerűen igazgatott világegyetemben élünk. A földi életünk az első lépés egy örökké tartó kalandos utazásban. Nem véletlenségből vagyunk itt!

Az I. részben választ kapunk a következőkre:

 • Kicsoda az Isten és hol lakozik

 • Miképpen alakítja át az Isten az életünket

 • A Háromság természete és szerepe

 • Hogyan keletkezett a világegyetem, miként fejlődik és hol a mi helyünk benne

 • Miképpen szervezik és irányítják a központi világegyetemet és a felsőbb-világegyetemeket

 • Izgalmas tények az isteni és a mennyei személyekről

II. rész: A helyi világegyetem

Ahogy a nemzetek a világunk alkotói, úgy épül fel számos helyi világegyetemből egy felsőbb-világegyetem. A II. rész lebilincselő részletességgel mutatja be a helyi világegyetemünket, valamint annak alkotóelemeit: a csillagvilágokat, a csillagrendszereket és a számos lakott világot. Megismerhetjük a kozmoszbeli helyzetünket és azt is, hogy a halálunk után merre vezet majd az utunk. Betekintést nyerhetünk a földinél nagyobb rendszerek igazgatásának rendjébe és megismerhetjük Jézus szerepét is benne. Jobban megismerhetjük a világegyetemi környezetünk meghatározó személyeit és az ő szerepüket, valamint a történelemformáló eseményeket, miáltal tisztább képet kapunk a világunk mai helyzetéről is.

 
Angel

A II. részben megtudhatjuk:

  • Ki volt Jézus, mielőtt a földi életét élte volna, és hol van most
  • Miképpen működik a szeretet, az irgalom és az igazságosság szerte a világegyetemben
  • Hogyan szervezik a helyi világegyetem csillagászati és igazgatási működését
  • Mi a helye, szerepe a mennyei személyiségeknek, beleértve az őrangyalainkat is
  • Hová kerülünk a halálunk után és mi történik velünk ezt követően
  • Hogyan találkozhatunk újra a családtagjainkkal és a barátainkkal
  • Milyen az emberek élete a fejlettebb világokon
  • Miért olyan nagy a zűrzavar, miért van annyi nehézség és szenvedés a Földön

Az emberi faj csak egyike az Isten által teremtett rendeknek. A világegyetemben rengeteg angyal és számos más szellemszemélyiség lakozik. A világegyetemben élő és azt igazgató szellemi lények terjedelmes szervezeti rendet alkotnak. Ezen értelmes szellemszemélyiségek számát és sokszínűségét emberi képzeletünkkel fel sem foghatjuk.

 

III. rész: Az Urantia története

A III. rész bemutatja a földi élet történetet annak kezdeteitől, vagyis több mint négy és fél milliárd évet fog át. Részletesen leírja az ember leszármazási ágát a 993.500 évvel ezelőtt élt első két emberi lénytől kezdve Ádám és Éva kezdeti sikerein, majd tragédiáján keresztül egészen Ábrahám, Mózes és a bolygónk többi történelmi hősének bemutatásáig.

Az emberi törzsfejlődés útjának felvázolása mellett ez a rész bemutatja a civilizáció, az ipar, a kormányzás, a vallás és a családi élet fejlődését is. Az emberiség megpróbáltatásainak és fejlődésének részleteiből arra következtethetünk, hogy valóban egy jobb világ felé haladunk.

A III. rész bemutatja:

  • A naprendszerünk és a világunk eredetének tudományos magyarázatát
  • Az isteni rend szerint irányított evolúciós fejlődés szakaszait
  • Az emberi élet földi kialakulásának módját és okát
  • Egyes ősi civilizációk felemelkedését és bukását
  • A Lucifer-féle lázadás keserű éveit
  • A kormányzás fejlődését és a világbékéhez vezető útját
  • Az Isten bennünk lakozó Szellemének az örök továbbélésünk érdekében való munkálkodását
  • A hatékony imádkozás és istenimádat módját

„Csaknem harmincezer éven át a második Éden volt a polgárosodás bölcsője. Az ádámi népek itt, Mezopotámiában megvetették a lábukat, leszármazottaikat egészen a föld határaiig is elküldték (…) E vidékekről indultak el azok a férfiak és nők, akik a történelmi tetteket végrehajtották, és akik oly nagy mértékben felgyorsították a kulturális fejlődést az Urantián.” (78:0.1)

 
Jesus helping the sick

IV. rész: Jézus élete és tanításai

A IV. rész egy ösztönző életrajzot közöl Jézusról. A leírásban évről évre követhetjük a megszületésével, gyermekkorával és ifjúkorával kapcsolatos történéseket, beleértve a nyilvános tevékenység megkezdése előtti családi életének, utazásainak és munkájának mozzanatait is. Ez a jézusi kép egyedülállóan új ismereteket és felismeréseket foglal magában. Ezáltal jobban megérthetjük és értékelhetjük az ő életét és tanításait.

Jézus erős és bátor ember volt. Az őszintesége, a kedvessége, a jókedve, az emberszeretet és az igazság iránti odaadása ösztönzést jelent minden kor emberének.

„Jézus volt a tökéletesen egyesített emberi személyiség. És ma, mint Galileában is, folytatja a halandói tapasztalás egyesítését és az emberi törekvések összehangolását. Életet egyesít, jellemet nemesít és tapasztalást egyszerűsít. Belép az emberi elmébe, hogy felemelje, átalakítsa és átlényegítse azt. Szó szerint igaz, hogy: »Ha valakiben ott van Krisztus Jézus, új teremtmény az; a régiek elmúlnak; íme, újjá lesz minden.«” (100:7.18)

A IV. rész bemutatja egyebek mellett:

 • Jézus életének mindeddig ismeretlen éveit

 • Jézus apjának korai halálát

 • Jézus közreműködését a hét testvérének nevelésében

 • Rebeka házassági ajánlatát

 • Az ácsként, hajóépítőként, írástudóként, tanítóként és karavánvezetőként dolgozó Jézust

 • Az utazásait Egyiptomban, Rómában és a Kaszpi-tengernél

 • Az apostolokkal töltött időt

 • A keresztre feszítéshez vezető eseményeket

 • Jézus feltámadását és jelenéseit

 • Az Igazság Szellemének hatalmát

Az igazságkeresés

Minden vallás tanításaiban vannak igazságok, melyek segíthetik az egyént az istenkeresésben. De egyetlen vallás, könyv vagy korszak sem rendelkezik minden igazsággal, és nem is sajátíthatja ki magának az igazság bármely elemét.

„Bármely hívőcsoport tévedésbe esik, amikor úgy gondolja, hogy az ő hitvallásuk Az Igazság; az ilyen hozzáállások inkább istentani elbizakodottságról árulkodnak, mint hitbéli bizonyosságról. Nincs olyan urantiai vallás, mely ne tanulmányozhatná haszonnal és ne fogadhatná be azon igazságok legjavát, melyek minden más vallásban megvannak, mert mind tartalmaz igazságot.” (92:7.3)

 
candle

Hét igazság az Urantia könyvből

Nem vagyunk egyedül

„Bolygótok egy roppant nagy mindenségrend tagja; a világok jó közelítéssel végtelen családjába tartoztok, de a szférátokat éppoly gondosan igazgatják és éppoly szeretőn segítik, mintha az lenne az egyetlen lakott világ.” (15:14.9)

Az Isten személyes lény

„Isten minden másnál magasabb rendű valóság (…) Ő üdvözítő személy és szerető Atya mindenki számára, aki szellemi békében él a földön és aki a halál személyiségben való túlélésének megtapasztalására törekszik.” (1:2.2)

Létezik halál utáni élet

„[A] halál csak a kezdete egy végtelen és kalandos létpályának, egy elvárt örök életnek, egy örökké tartó felfedezőútnak.” (14:5.10)

Egyedül a hit az örök élet feltétele

Jézus mondta: „(…) Atyám mindig válaszolni fog a hit legkisebb szikrájára is.” (155:6.17)

Mindannyiunkban ott lakozik az Isten egy szilánkja

„Minden emberi elmében ott él egy isteni szellem, a mennyei Atya ajándéka. Ez a jó szellem mindegyre arra törekszik, hogy elvezessen minket Istenhez, hogy segítsen megtalálnunk és megismernünk az Istent[.]” (133:3.7)

Jézus az Istent nyilatkoztatja ki

„Jézus az a szellemi lencse emberi alakban, mely láthatóvá teszi az anyagi teremtmény számára Őt, aki láthatatlan.” (169:4.13)

A szeretet és annak ereje egyaránt létezik

„Szenteld életedet annak bizonyításának, hogy a szeretet a legnagyobb dolog a világon. (…) A szeretet az elődje minden szellemi jóságnak, az a lényege az igaznak és a szépnek.” (192:2.1)

Olvasói gondolatok az Urantia könyvről

„A könyvből megismert önzetlen szolgálat hatására hospice önkéntes vállaltam munkát. Nem tudnám elképzelni magamat ilyen területen, ha útmutatóul nem állna rendelkezésemre a könyvbeli ismeretanyag. Nagyon megnyugtató dolog a betegeimmel tudatni, hogy van élet a halál után s hogy milyen csodálatos is lesz ez az élmény.” ~ Texas, USA

„Mindig is érdekelt engem minden olyan, ami ’válaszokat’ ajánlott az örök kérdésekre, és bár sok könyvet elolvastam, egyik sem volt igazán hasznomra, mert a kijelentéseik hamis csengtek. De a ’keresés’ végül elvezetett az Urantia könyvhöz. Úgy gondolom, hogy minden spirituális útkeresés végén ott vár az Urantia könyv mindenkire, aki elég kitartó a kutatásban.” ~ Belfast, Észak-Írország

„Egy egész életnyi keresgélés után a lelkem örömmel lelt rá az ezeken az oldalakon olvasható igazságokra és ismeretekre, és az Isten szerelmetes segítőinek és az Urantia könyvnek a segítségével most már mindörökké az Isten oldalán fogok járni.” ~ Calgary, Kanada

„Az Urantia könyv elolvasása után az életem új, komolyabb értelmet nyert. Most már nincs mitől félnem, és mindennek állok elébe. Ha csak egy könyv elolvasására volna módod, akkor javasolom ezt az ötödik korszakos kinyilatkoztatást.” ~ Aylesbury, England

„Éppen keresztúthoz érkezett az életem, amikor rátaláltam az Urantia könyvre; sem vallás, tudomány vagy bölcselet, sem pedig az összes New Age irodalom nem volt képes betölteni a növekedő ürességet bennem. Az imáim azonban meghallgattattak.”~ Québec, Kanada

„25 éven át kutattam a kelet és a nyugat vallásait és filozófiáit, mígnem rátaláltam az Urantia könyvre, mely mindezek szintézisét adja.” ~ Marbella, Spanyolország

„Az Urantia könyv segítségével lehetővé válik az Isten csodáját és tulajdonságait közelebbről is megismerni, olyan jelentéstartalmakat felfedezni, amelyeket korábban felfogni sem tudtam volna. Messze ez a legjobb, legtöbbet mondó könyv, amit valaha olvastam azzal kapcsolatosan, hogy kik vagyunk és miért létezünk.” ~ Saskatoon, Kanada

„Köszönöm, Istenem! A kérdéseim megszűntek. Teljes mértékben kielégítőnek találtam a könyv logikus felépítését. Első olvasásra persze nehezen értettem, de nagyon lebilincselő volt. Ez a könyv az igazságkeresőknek szól, és azt is mondhatnánk, hogy mennyei ajándék. ~ Toronto, Kanada”

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.