Knygos turinys

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

Knygos turinys

000. Įvadas

I. Dievybė ir Dieviškumas
II. Dievas
III. Pirmasis Šaltinis ir Centras
Septyni Absoliutai
Tikrovė
Samprata apie ši AŠ ESU
IV. Visatos tikrovė
Rojus
V. Asmenybės realybės
VI. Energija ir modelis
VII. Aukščiausioji Būtybė
VIII. Dievas Septinkartis
IX. Dievas Galutinysis
X. Dievas Absoliutas
XI. Trys Absoliutai
XII. Trejybės
Pareiškimas

I DALIS
Centrinė visata ir supervisatos

001. Visuotinis Tėvas
1. Tėvo vardas
2. Dievo tikrovė
3. Dievas yra Visuotinė Dvasia
4. Dievo paslaptis
5. Visuotinio Tėvo asmenybė
6. Asmenybė visatoje
7. Asmenybės sampratos dvasinė vertė
002. Dievo prigimtis
1. Dievo begalybė
2. Tėvo amžinasis tobulumas
3. Teisingumas ir teisumas
4. Dieviškasis gailestingumas
5. Dievo meilė
6. Dievo gerumas
7. Dieviškoji tiesa ir grožis
003. Dievo požymiai
1. Dievo esamumas visur
2. Dievo begalinė galia
3. Dievo visuotinės žinios
4. Dievo beribiškumas
5. Tėvo aukščiausiasis valdymas
Neišvengiamybes
6. Tėvo primatas
Palaiminimas
004. Dievo ryšys su visata
1. Visatos požiūris į Tėva
Apvaizda
2. Dievas ir gamta
3. Dievo nesikeičiantis charakteris
4. Dievo suvokimas
5. Klaidingos idejos apie Dievą
005. Dievo ryšys su individu
1. Prisiartinimas prie Dievo
2. Dievo buvimas
3. Tikrasis garbinimas
4. Dievas religijoje
5. Dievo sąmonė
6. Asmenybės Dievas
006. Amžinasis Sūnus
1. Amžinojo Sūnaus tapatybė
2. Amžinojo Sūnaus prigimtis
3. Tėvo meilės tarnystė
4. Amžinojo Sūnaus savybės
Visagališkumas, visur buvimas, visažinumas
5. Amžinojo Sūnaus apribojimai
6. Dvasios protas
7. Amžinojo Sūnaus asmenybė
8. Amžinojo Sūnaus suvokimas
007. Amžinojo Sūnaus ryšys su visata
1. Dvasinės gravitacijos grandine
2. Amžinojo Sūnaus administracija
3. Amžinojo Sūnaus ryšys su individu
4. Dieviškojo tobulumo planai
5. Savęs padovanojimo Dvasia
Amžinojo Sūnaus Savęs padovanojimai
Pirminio Mykolo Savęs padovanojimai
6. Rojaus Dievo Sūnūs
7. Aukščiausiasis Tėvo apreiškimas
008. Begalinė Dvasia
1. Veiksmo Dievas
2. Begalinės Dvasios prigimtis
3. Dvasios ryšys su Tevu ir Sūnumi
4. Dieviškojo tarnavimo Dvasia
Kuriančiosios Dukros
5. Dievo buvimas
6. Begalinės Dvasios asmenybė
009. Begalinės Dvasios ryšys su visata
1. Treciojo Šaltinio ir Centro savybės
2. Visur esanti Dvasia
3. Visuotinis Manipuliatorius
4. Absoliutus Protas
5. Proto tarnavimas
6. Proto gravitacijos grandinė
7. Visatos atspindėjimas
8. Begalinės Dvasios asmenybės
Trečiojo Šaltinio ir Centro funkcinė šeima
010. Rojaus Trejybė
1. Pirmojo Šaltinio ir Centro savęs paskleidimas
2. Dievybės įasmeninimas
3. Dievybės trys asmenys
4. Dievybės Trejybės sajunga
5. Trejybės funkcijos
Ribinis, absonitus, ir absoliutus požiūris
6. Trejybės Stacionarūs Sūnūs
Teisingumas, įrodymai, ir nuosprendis
7. Aukštybės virškontrolė
8. Trejybė, pranokstanti ribinio suvokimą
Mirtingojo likimo ribos
011. Amžinoji Rojaus Sala
1. Dieviškoji buveinė
2. Amžinosios Salos prigimtis
3. Viršutinis Rojus
4. Periferinis Rojus
5. Apatinis Rojus
6. Erdvės kvėpavimas
Nepersmelktoji erdvė
7. Rojaus erdvinės funkcijos
Vidurinės erdvės zonos
8. Rojaus gravitacija
Jėga, energija, galia
9. Rojaus unikalumas
012. Visatų visata
1. Pagrindinės visatos Erdvės lygiai
2. Beribio Absoliuto sferos
3. Visuotinė gravitacija
4. Erdvė ir judėjimas
5. Erdvė ir laikas
6. Visuotinė virškontrolė
7. Dalis ir visuma
8. Materija, protas, ir dvasia
9. Asmenės realybės
013. Rojaus šventosios sferos
1. Tėvo Septyni Šventieji Pasauliai
(1) Dieviningtonas
(2) Sunaringtonas
(3) Dvasingtonas
(4) Vicegeringtonas
(5) Atsiskyringtonas
(6) Serafingtonas
(7) Kilimingtonas
2. Tėvo-Pasauliė ryšiai
3. Amžinojo Sūnaus Šventieji Pasauliai
4. Begalinės Dvasios Pasauliai
Pagrindinių Dvasių vykdomosios buveinės
014. Centrinė ir dieviškoji visata
1. Rojaus-Havonos sistema
Rojaus-Havonos diena
Tamsieji gravitacijos kūnai
2. Havonos sandara
3. Havonos pasauliai
4. Centrinės visatos tvariniai
Havonos vietiniai gyventojai
5. Gyvenimas Havonoje
Monotonija ir jaudinantis patyrimas
6. Centrinės visatos tikslas
015. Septynios supervisatos
1. Supervisatos erdvės lygis
2. Supervisaų organizacija
3. Orvontono supervisata
4. Ukai — visaų protėviai
5. Erdvės kūnų kilmė
6. Erdvės sferos
7. Architektūrinės sferos
Supervisatos laikas
8. Energijos kontrolė ir reguliavimas
9. Supervisaų grandinės
Vietinių visaų grandinės
10. Supervisaų valdovai
11. Svarstymų asamblėja
12. Aukščiausieji tribunolai
13. Sektorių vyriausybės
14. Septynių supervisaų tikslai
016. Septynios Pagrindinės Dvasios
1. Ryšys su Triviene Dievybe
2. Ryšys su Begaline Dvasia
3. Pagrindinių Dvasių tapatybe ir skirtingumas
4. Pagrindinių Dvasių savybės ir funkcijos
5. Ryšys su tvariniais
6. Kosminis Protas
Priežastingumas, pareiga, ir garbinimas
7. Morale, dora, ir asmenybė
8. Urantijos asmenybė
9. Žmogiškosios sąmonės tikrovė
017. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės
1. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai
Tvarinių sutrejybinti Sūnūs
2. Madžestonas — atspindėjimo vadovas
3. Atspindinčiosios Dvasios
4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai
5. Septynios Grandinių Dvasios
6. Vietinės visatos Kuriančiosios Dvasios
7. Pagalbinės Proto Dvasios
8. Aukšč1iausiųjų Dvasių funkcijos
018. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės
1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys
2. Dienų Amžinieji
3. Dienų Senieji
4. Dienų Tobulieji
5. Dienų Nesenieji
6. Dienų Sajungos
7. Dienų Ištikimieji
019. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės
1. Trejybės Sūnūs Mokytojai
2. Išminties Tobulintojai
3. Dieviškieji Patarejai
4. Visuotiniai Cenzoriai
Trejybės Stacionarūs Sūnūs
5. Trejybės Ikvėptosios Dvasios
6. Havonos Vietiniai Gyventojai
7. Rojaus Piliečiai
020. Dievo Rojaus Sūnūs
1. Besileidžiantieji Dievo Sūnūs
2. Sūnūs Arbitrai
3. Juridiniai veiksmai
4. Arbitrinės misijos
5. Dievo Rojaus Sūnų savęs padovanojimas
6. Savęs padovanojimo karjera mirtingojo pavidalu
7. Trejybės Sūnūs Mokytojai
8. Deinalų tarnavimas vietinėje visatoje
9. Deinalų planetinė tarnystė
10. Rojaus Sūnų suvienyta tarnystė
021. Rojaus Sūnūs Kūrėjai
Pirminis Mykolas
1. Sūnų Kūrejų kilmė ir prigimtis
2. Vietinių visaų Kūrejai
3. Vietinės visatos suverenumas
4. Mykolų savęs padovanojimai
5. Sūnų Šeimininkų ryšys su visata
6. Mykolų Šeimininkų likimas
022. Sutrejybinti Dievo Sūnūs
1. Trejybės Apkabinti Sūnūs
Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs
Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs
Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs
2. Galingieji Žinianešiai
3. Tie Aukštai Valdžioje
4. Tie be Vardo ir Skaičiaus
5. Sutrejybinti Saugotojai
6. Sutrejybinti Ambasadoriai
7. Sutrejybinimo metodai
Pakilusiųjų sutrejybinti Sūnūs
Rojaus-Havonos sutrejybinti Sūnūs
Sutrejybinti likimo Sūnūs
8. Tvarinių Sutrejybinti Sūnūs
9. Dangiškieji Sargybiniai
10. Aukštujų Sūnų Padėjėjai
023. Atsiskyrusieji Žinianešiai
1. Atsiskyrusiujų Žinianešių prigimtis ir kilmė
2. Atsiskyrusiujų Žinianešių paskyrimai
3. Atsiskyrusiujų Žinianešių laiko ir Erdvės tarnystė
Serafiniai ir kiti skriejimo greiciai erdvėje
4. Atsiskyrusiujų Žinianešių speciali tarnystė
Sutrejybinti likimo Sūnūs
024. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės
1. Visatos Grandinių Prižiūretojai
2. Surašymo Reguliuotojai
3. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai
4. Asocijuotieji Inspektoriai
5. Paskirtieji Sargybiniai
6. Absolventų Vadovai
Grandfanda, pirmasis pakilusysis
7. Absolventų Vadovų kilmė
025. Erdvės Žinianešių gausybės
1. Havonos Tarnai
2. Visuotiniai Sutaikytojai
3. Toli siekianti Sutaikytojų tarnystė
4. Juridiniai Patarėjai
5. Dokumentų Saugotojai Rojuje
6. Dangiškieji Registruotojai
7. Morontiniai Kompanionai
8. Rojaus Kompanionai
026. Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios
1. Tarnaujančiosios Dvasios
Centrinės visatos Tarnaujančiosios Dvasios
Supervisaų Tarnaujančiosios Dvasios
Vietinių visaų Tarnaujančiosios Dvasios
2. Galingieji Supernafimai
3. Tretiniai Supernafimai
(1) Harmonijos Prižiūrėtojai
(2) Pagrindiniai Registruotojai
(3) Programų Transliuotojai
(4) Žinianešiai
(5) Žinių Rinkimo Koordinatoriai
(6) Transportinės Asmenybės
(7) Rezervinis Korpusas
4. Antriniai Supernafimai
Kylančiųjų atvykimas į Havoną
5. Piligrimų Pagalbininkai
6. Aukštybės Vadovai
7. Trejybės Vadovai
8. Sūnaus Suradėjai
Nesugebėjimas surasti Dievybės
9. Tėvo Vadovai
10. Patarėjai ir Konsultantai
Perleidimas nugalejo kandidatu
11. Poilsio Papildytojai
Tvarinių sutrejybinti Sūnūs
027. Pirminių supernafimų tarnavimas
1. Poilsio Skatintojai
Poilsio prigimtis
2. Užduočių Vadovai
3. Etikos Aiškintojai
4. Elgesio Reguliuotojai
5. Žinių Saugotojai
6. Filosofijos Meistrai
7. Garbinimo Rengėjai
028. Supervisatų tarnaujančiosios dvasios
1. Tertiafimai
2. Omniafimai
3. Sekonafimai
4. Pirminiai Sekonafimai
(1) Bendrai Veikiančiojo Balsas
(2) Septynių Pagrindinių Dvasių Balsas
(3) Sūnų Kūrėjų Balsas
(4) Angeliškujų Gausybių Balsas
(5) Programų Priėmėjai
(6) Transportinės Asmenybės
(7) Rezervinis Korpusas
5. Antriniai Sekonafimai
(1) Išminties Balsas
(2) Filosofijos Siela
(3) Sielų Sajunga
(4) Patarimo Širdis
(5) Egzistencijos Džiaugsmas
(6) Tarnystės Pasitenkinimas
(7) Dvasių Pastebėtojas
6. Tretiniai Sekonafimai
(1) Kilmių Reikšmingumas
(2) Gailestingumo Atmintis
(3) Laiko Svarbumas
(4) Pasitikejimo Rimtumas
(5) tarnystės Šventumas
(6) ir (7) Didingumo Paslaptis ir Gerio Siela
7. Sekonafimų Tarnystė
029. Visatos Energijos Reguliuotojai
1. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai
2. Aukščiausieji Energijos Centrai
(1) Aukščiausieji Centrų Prižiūrėtojai
(2) Havonos Centrai
(3) Supervisaų Centrai
(4) Vietinivų visaų Centrai
(5) Žvaigždynų Centrai
(6) Sistemų Centrai
(7) Neklasifikuoti Centrai
3. Energijos Centrų sfera
4. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai
(1) Asocijuotieji Energijos Reguliuotojai
(2) Mechaniniai Kontrolieriai
(3) Energijos Transformuotojai
(4) Energijos Siustuvai
(5) Pirminiai Asocijuotojai
(6) Antriniai Skaidytojai
(7) Frandalankai
Chronoldekai
5. Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai
Pirminiai Atsiradusieji Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai
Asocijuoti Transcendentiniai Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai
030. Didžiosios visatos asmenybės
1. Gyvū Butybiū Rojaus klasifikacija
I. Trivienės kilmės būtybės
II. Dualios kilmės būtybės
III. Viengubos kilmės būtybės
IV. Atsiradusios Transcendentinės Būtybės
V. Fragmentuotos Dievybės esybės
VI. Viršasmenės būtybės
VII. Neklasifikuotos ir neapreikštos kategorijos
2. Uversos asmenybių registras
I. Rojaus Dievybės
II. Aukščiausiosios Dvasios
III. Iš Trejybės kilusios Dvasios
IV. Dievo Sūnūs
V. Begalinės Dvasios Asmenybės
VI. Visatos Energijos Reguliuotojai
VII. Nuolatinės Pilietybės Korpusai
Sudėtinės Asmenybių Grupės
3. Paslaugumo Kolonijos
(1) Žvaigždžių Tyrinėtojai
(2) Dangiškieji Meistrai
(3) Praeities Vaizdo Reguliuotojai
(4) Prailgintų mokyklų Instruktoriai
(5) Įvairių Rezervų Korpusai
(6) Studentai Lankytojai
(7) Kylantieji Piligrimai
4. Kylantieji Mirtingieji
(1) Planetų Mirtingieji
(2) Miegantys Išlikusieji
(3) Gyvenamųjų Pasaulių Studentai
(4) Morontiniai Progresuotojai
(5) Supervisatos Globotiniai
(6) Havonos Piligrimai
(7) Atvykusieji į Rojų
031. Užbaigtumo Korpusai
1. Havonos Vietiniai Gyventojai
2. Gravitacijos Žinianešiai
3. Pašlovintieji Mirtingieji
4. Įsūnytieji Serafimai
5. Pašlovintieji Materialieji Sūnūs
6. Pašlovintieji Tarpiniai tvariniai
7. Šviesos Evangelai
8. Transcendentalai
9. Pagrindinės Visatos Architektai
10. Galutinis jaudinantis pažinimas

II DALIS
Vietinė visata

032. Vietinių visatų evoliucija
1. Fizinis visaų atsiradimas
2. Visatos organizavimas
3. Evoliucinė idėja
4. Dievo ryšys su vietine visata
5. Amžinasis ir dieviškasis tikslas
033. Vietinės visatos administracija
1. Nebadono Mykolas
2. Nebadono Akščiausiasis Valdovas
3. Visatos Sūnūs ir Dvasia
4. Gabrielis — Vyriausiasis Vykdytojas
5. Trejybės Ambasadoriai
6. Bendroji Administracija
Vietinės visatos laikas
7. Nebadono Teismai
8. Istatymus leidžiančioji ir vykdančioji funkcijos
034. Vietinės visatos Motina Dvasia
1. Kuriančiosios Dvasios Įasmeninimas
2. Dieviškojo Tarno prigimtis
3. Sūnūs ir Dvasia laike ir Erdvėje
4. Vietinės visatos grandinės
5. Dvasios tarnavimas
6. Dvasia žmoguje
Žmogaus duali prigimtis
7. Dvasia ir materialus kūnas
“Štai šitas kelias.”
035. Vietinės visatos Dievo Sūnūs
1. Tėvas Melkizedekas
2. Sūnūs Melkizedekai
3. Melkizedekų pasauliai
4. Melkizedekų specialus darbas
Melkizedekų įsikūnijimai
5. Sūnūs Vorondadekai
6. Žvaigždynų Tėvai
7. Vorondadekų pasauliai
8. Sūnūs Lanonandekai
Pirminiai Lanonandekai
Antriniai Lanonandekai
Tretiniai Lanonandekai
9. Lanonandekų Valdytojai
10. Lanonandekų pasauliai
036. Gyvybės Nešėjai
1. Gyvybės Nešėjų kilmė ir prigimtis
2. Gyvybės Nešėjų pasauliai
3. Gyvybės transplantavimas
4. Gyvybės Nešėjai Melkizedekai
Midsonitai
Salvingtono Užbaigtųjų pasauliai
5. Septynios Pagalbinės Proto Dvasios
(1) Intuicijos dvasia
(2) Supratimo dvasia
(3) Drąsos dvasia
(4) Žinių dvasia
(5) Patarimo dvasia
(6) Garbinimo dvasia
(7) Išminties dvasia
6. Gyvosios jėgos
037. Vietinės visatos asmenybės
1. Visatos Padėjėjai
2. Spindinciosios Vakaro Žvaigždės
Sukurtos Vakaro Žvaigždės
Pakilusiosios Vakaro Žvaigždės
Vakaro Žvaigždžių pasauliai
3. Archangelai
Archangelų pasauliai
4. Patys Aukštieji Padėjėjai
5. Aukštieji Įgaliotiniai
Rasių įgaliotiniai
Nebadono Tobulumo Korpusas
Su Dvasia susiliejusių Mirtingųjų pasauliai
6. Dangiškieji Stebėtojai
Nebadono švietimo sistema
7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai
8. Aukščiausiosios dvasinės paskyrimo kategorijos
Atsiskyrusieji Žinianešiai
Visatos Grandinių Prižiūrėtojas — Andovontija
Gyventojų Surašymo Reguliuotojas — Salsatija
Asocijuotas Inspektorius
Priskirtieji Sargybiniai
Visuotiniai Sutaikytojai
Juridiniai Patarejai
Dangiškieji Registruotojai
Morontiniai Kompanionai
9. Vietinės visatos nuolatiniai pilieciai
(1) Susatijos
(2) Univitatijos
(3) Materialieji Sūnūs
(4) Tarpiniai Tvariniai
Abandonteriai
10. Kitos Vietinės visatos grupės
Spirongos
Spornagijos
Paslaugumo kolonijos
038. Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios
1. Serafimų kilmė
2. Angeliškosios savybės
3. Neapreikštieji angelai
4. Serafiniai pasauliai
5. Serafinis mokymas
6. Serafinė organizacija
7. Cherubimai ir Sanobimai
8. Cherubimų ir Sanobimų evoliucija
(1) Kandidatai į kilimą
(2) Tarpinės fazės Cherubimai
(3) Morontijos Cherubimai
9. Tarpiniai Tvariniai
(1) Pirminės Tarpinės Būtybės
(2) Antrinės Tarpinės Būtybės
039. Serafinės gausybės
1. Aukščiausieji Serafimai
(1) Sūnaus-Dvasios Tarnai
Lydintieji Savęs padovanojimus
(2) Teismų Patarėjai
(3) Visatos Orientuotojai
(4) Mokantieji Patarejai
(5) Užduočių Reguliuotojai
(6) Registruotojai
(7) Nepriskirtieji Tarnai
2. Aukštesnieji Serafimai
(1) Informacijos rinkimo Korpusas
(2) Gailestingumo Balsas
(3) Dvasiniai Koordinatoriai
(4) Mokytojų Padejėjai
(5) Transportuotojai
Serafinio transportavimo metodai
(6) Registruotojai
Programų Transliuotojai
(7) Rezervai
3. Prižiūretojai Serafimai
(1) Prižiūrintieji Padėjėjai
(2) Istatymų Prognozuotojai
(3) Visuomeniniai Architektai
(4) Etikos Ugdytojai
(5) Transportuotojai
(6) Registruotojai
(7) Rezervai
4. Administratoriai Serafimai
(1) Administraciniai Padėjėjai
(2) Teisingumo Vadovai
(3) Kosminės Pilietybės Aiškintojai
(4) Moralės Skatintojai
(5) Transportuotojai
(6) Registruotojai
(7) Rezervai
5. Planetiniai Pagalbininkai
(1) Sodo Balsai
(2) Brolystės Dvasios
(3) Ramybės Sielos
(4) Pasitikėjimo Dvasios
(5) Transportuotojai
Serafinio transporto išvykimas
(6) Registruotojai
(7) Rezervai
6. Pervedimo Tarnai
7. Ateities Serafimai
8. Serafinis Likimas
9. Serafinio Užbaigtumo Korpusas
040. Kylantieji Dievo Sūnūs
1. Evoliuciniai Serafimai
2. Kylantieji Materialieji Sūnūs
3. Pervestos Tarpinės Būtybės
4. Personalizuoti Derintojai
5. Laiko ir Erdvės Mirtingieji
Mirtingieji, kuriuose gyvena laikinas arba patirtinis Derintojas
Mirtingųjų tipai, susiliejantys ne su Derintoju
Mirtingieji, turintys potencialą susilieti su Derintoju
Nesunumeruotos serijos
6. Įtikėjimo Dievo Sūnūs
7. Su Tėvu Susilieję Mirtingieji
8. Su Sunumi Susilieję Mirtingieji
9. Su Dvasia Susilieję Mirtingieji
Atminties atstatymo metodai
10. Kylančiųjų likimai
041. Vietinės visatos fiziniai aspektai
1. Nebadono Energetiniai Centrai
2. Satanijos Fiziniai Kontrolieriai
3. Mūsų žvaigždėti partneriai
4. Saulės tankis
5. Saulės radiacija
6. Kalcis — keliauninkas erdvėje
7. Saulės energijos šaltiniai
8. Saulės energijos reakcijos
9. Saulės stabilumas
10. Apgyvendintų pasaulių kilmė
042. Energija — protas ir materija
1. Rojaus jėgos ir energijos
2. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos (fizinės energijos)
(1) Erdvės potencialas
(2) Pirminė jėga
(3) Atsirandančios energijos
a. Galingoji energija
b. Gravitacinė energija
(4) Visatos energija
(5) Havonos energija
(6) Transcendentinė energija
(7) Monota
3. Materijos klasifikacija
4. Energijos ir materijos transmutacijos
5. Banginės energijos pasireiškimai
6. Ultimatonai, elektronai, ir atomai
7. Atominė materija
8. Atomų sukibimas
9. Naturfilosofija
10. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos (Materialaus proto sistemos)
(1) Proto tipai, esantys iki pagalbinių proto Dvasių
(2) Proto tipai, atitinkantys pagalbinės proto dvasias
(3) Besivystantis morontinis protas
Kosminis protas
11. Visatos mechanizmai
12. Modelis ir forma — proto viešpatavimas
043. Žvaigždynai
1. Žvaigždynų bustinės
2. Žvaigždyno valdymas
3. Norlatiadeko Patys Aukštieji
4. Asamblejos Kalnas — Dienų Ištikimasis
5. Edentijos Tevai po Liuciferio maišto
6. Dievo Sodai
7. Univitatijos
8. Edentijos mokymo pasauliai
9. Edentijos pilietybe
044. Dangiškieji Meistrai
1. Dangiškieji Muzikantai
2. Dangiškieji Atgamintojai
3. Dieviškieji Statybininkai
4. Minties Registruotojai
5. Energijos Manipuliuotojai
6. Dizaineriai ir Puošejai
7. Harmonijos Darbininkai
8. Mirtingojo siekiai ir morontiniai laimejimai
045. Vietinės sistemos administracija
1. Pereinamosios kulturos pasauliai
(1) Užbaigtųjų pasaulis
(2) Morontijos pasaulis
(3) Angelų pasaulis
(4) Superangelų pasaulis
(5) Sūnų pasaulis
(6) Dvasios pasaulis
(7) Tėvo pasaulis
2. Sistemos Aukščiausiasis Valdovas
3. Sistemos vyriausybe
4. Keturi ir dvidešimt patareju
5. Materialieji Sūnūs
6. Adominis kylančiųjų mokymas
Tevų patyrimas
Bandomieji Satanijos vaikų darželiai
7. Melkizedekų mokyklos
046. Vietinės sistemos būstinės
1. Jerusemo fiziniai aspektai
2. Jerusemo fiziniai bruožai
3. Jerusemo transliuojamos programos
4. Gyvenamosios ir administracinės teritorijos
5. Jerusemo apskritimai
(1) Dievo Sūnų apskritimai
(2) Angelų apskritimai
(3) Visatos Padejejų apskritimai
(4) Pagrindinių Fizinių Kontrolierių apskritimai
(5) Kylančiųjų mirtingųjų apskritimai
(6) Paslaugumo kolonijų apskritimai
(7) Užbaigtųjų apskritimai
6. Vykdomieji-Administraciniai kvadratai
7. Stačiakampiai — Spornagijos
8. Jerusemo trikampiai
047. Septyni gyvenamieji pasauliai
1. Užbaigtųjų pasaulis
Reikalaujama tėvų patirtis
2. Bandomieji vaikų darželiai
3. Pirmasis gyvenamasis pasaulis
Morontijos Kompanionai
4. Antrasis gyvenamasis pasaulis
5. Trečiasis gyvenamasis pasaulis
6. Ketvirtasis gyvenamasis pasaulis
7. Penktasis gyvenamasis pasaulis
8. Šeštasis gyvenamasis pasaulis
Susiliejimas su Derintoju
9. Septintasis gyvenamasis pasaulis
10. Jerusemo pilietybė
048. Morontinis gyvenimas
1. Morontinės medžiagos
2. Morontinės energijos prižiūrėtojai
(1) Grandinių Reguliuotojai
(2) Sistemų Koordinatoriai
(3) Planetiniai Saugotojai
(4) Kombinuoti Kontrolieriai
(5) Ryšio Stabilizatoriai
(6) Rinktiniai Paskirstytojai
(7) Asocijuoti Registruotojai
3. Morontiniai Kompanionai
(1) Piligrimų Sargai
(2) Piligrimų Priėmėjai ir Laisvi Bendrautojai
(3) Dangiškųjų Lankytojų Šeimininkai
(4) Koordinatoriai ir Ryšio Reguliuotojai
(5) Vertėjai žodžiu ir raštu
(6) Ekskursijų ir Praeities Vaizdo Prižiūrėtojai
(7) Teritorijos ir Pastatų Saugotojai
4. Praeities Vaizdo Reguliuotojai
Dangiškasis humoras
Mirtingųjų humoras
5. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai
6. Morontinių Pasaulių Serafimai — Pereinamieji Tarnai
(1) Serafiniai Evangelai
Dvidešimt trečiosios Psalmės originalas
(2) Rasiniai Aiškintojai
(3) Proto Planuotojai
(4) Morontiniai Patarėjai
(5) Technikai
Stereoskopinis motos poveikis
(6) Rėgistruotojai-Mokytojai
Tiesa ir faktas
(7) Tarnaujantys Rezervai
Sėkmė, nepasisekimas, ir ego
7. Morontinė Mota
8. Morontiniai Progresuotojai
049. Apgyvendinti pasauliai
1. Planetinė gyvybė
2. Planetų fiziniai tipai
(1) Atmosferiniai tipai
(2) Pagal gyvenamają aplinką tipai
(3) Gravitaciniai tipai
(4) Temparatūriniai tipai
(5) Elektriniai tipai
(6) Energizuojantys tipai
(7) Neįvardinti tipai
3. Nekvėpuojančiųjų pasauliai
4. Evoliuciniai valiniai tvariniai
5. Mirtingųjų planetinės serijos
(1) Prisitaikymas prie planetinių salygų
Eksperimentinės serijos, kurias tikrina Tabamantija
(2) Smegenų tipų serijos
(3) Dvasios priėmimo serijos
(4) Planetinių mirtingųjų epochos
(5) Tvarinio giminystės serijos
(6) Susiliejančios su Derintoju serijos
(7) Kokiais būdais palieka žemę
6. Išsilaisvinimas iš Žemės
(1) Diėviškosios tvarkos arba grupinės kategorijos išliekantieji mirtingieji
(2) Individualių kilimo kategorijų mirtingieji
(3) Nuo išbandymo priklausančių kilimo kategorijų mirtingieji
(4) Antrinių modifikuotų kilimo kategorijų mirtingieji
(5) Pirminių modifikuotų kilimo kategorijų mirtingieji
050. Planetų Princai
1. Princų misija
2. Planetų administravimas
3. Princo Materialusis Personalas
4. Planetinės būstinės ir mokyklos
5. Progresuojanti civilizacija
6. Planetinė kultūra
7. Atlygis už izoliaciją
Agondonteriai
Agondonteris Tabamantija
051. Planetų Adomai
1. Dievo Materialiųjų Sūnų kilmė ir prigimtis
2. Planetų Adomų gabenimas
3. Adominės misijos
4. Šešios evoliucinės rasės
5. Rasinis susiliejimas — Adominio kraujo padovanojimas
6. Edeninis režimas
7. Suvienytas administravimas
052. Planetinės mirtingųjų epochos
1. Primityvusis žmogus
2. Žmogus, atvykus Planetos Princui
3. Žmogus, atvykus Adomui
4. Žmogus, atvykus Sūnui Arbitrui
5. Žmogus, atvykus save padovanojanciam Sūnui
6. Urantijos amžius po save padovanojancio Sūnaus
7. Žmogus po Sūnaus Mokytojo pasirodymo
053. Liuciferio maištas
1. Maišto vadovai
2. Maišto priežastys
3. Liuciferio manifestas
4. Maišto pradžia
5. Konfl ikto pobūdis
6. Ištikimas serafinis vadas
7. Maišto istorija
8. Žmogaus Sūnus Urantijoje
9. Dabartinis maišto statusas
054. Liuciferio maišto problemos
1. Tikroji ir netikroji laisve
2. Laisvės vagystė
3. Teisingumo atsilikimas laike
4. Gailestingumo uždelsimas laike
5. Delsimo išmintis
Dvylika priežasčių
6. Mėilės triumfas
055. Šviesos ir gyvenimo sferos
1. Morontinė šventovė
2. Mirtis ir pervedimas
3. Aukso amžiai
4. Administraciniai perreguliavimai
Septyni etapai planetoje
Tarpinių tvarinių išlaisvinimas
Adomo išvykimas
5. Materialaus vystymosi viršūnė
6. Individualus mirtingasis
7. Pirmasis arba planetinis etapas
8. Antrasis arba sistemos etapas
9. Treciasis arba žvaigždymo etapas
10. Ketvirtasis arba vietinės visatos etapas
11. Mažojo ir didžiojo sektoriaus etapai
12. Septintasis arba supervisatos etapas
Aukščiausiojo Beribiai Prižiūretojai
056. Visuotinė vienybė
1. Fizinis koordinavimas
2. Intelektuali vienybė
3. Dvasinis suvienijimas
4. Asmenybės suvienijimas
5. Dievybės vienybė
6. Evoliucinės Dievybės suvienijimas
7. Visuotinės evoliucinės pasekmės
8. Aukščiausiasis Suvienytojas
9. Visuotinė Absoliuti vienybė
10. Tiesa, Grožis, ir Gėris

III DALIS
Urantijos istorija

057. Urantijos kilmė
1. Andronoverio ūkas
2. Pirminis ūko etapas
3. Antrinis ūko etapas
4. Trečiasis ir ketvirtasis etapai
Saulės kilmė
5. Monmatijos — Urantijos saulės sistemos — kilmė
Judejimas atbulinės
6. Saulės sistemos etapas — planetų formavimosi era
Planetų formavimosi era
Potvyninė trintis
Potvyninės gravitacijos sprogimai
7. Meteoritų era
Ugnikalnių amžius
Primityvioji planetos atmosfera
8. Plutos stabilizavimas
Žemės drebejimų amžius
Pasaulinis vandenynas ir pirmasis kontinentas
058. Gyvybės įkūrimas Urantijoje
1. Būtinos salygos fizinei gyvybei
2. Urantijos atmosfera
3. Erdvinė aplinka
4. Gyvybės aušros era
5. Kontinentų dreifas
6. Pereinamasis periodas
7. Geologijos istorijos knyga
059. Jūrinės gyvybės era Urantijoje
1. Ankstyvoji jūrinė gyvybe sekliose jūrose
Trilobitų amžius
2. Kontinentinių potvynių pirmasis etapas
Bestuburių gyvūnų amžius
3. Antrasis didžiojo potvynio etapas
Koralų periodas
Pečiakojų amžius
4. Didysis sausumos iškilimo etapas
Vegetatyvinis sausumos gyvybės periodas
Žuvų amžius
5. Plutos slinkimo etapas
Papartinių miškų karbono periodas
Varlių amžius
6. Klimato pereinamasis etapas
Seklinių augalų periodas
Biologinių sukretimų amžius
060. Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje
1. Ankstyvasis roplių amžius
2. Vėlesnis roplių amžius
3. Kreidos periodas
Žydinčių augalų periodas
Paukščių amžius
4. Kreidos periodo pabaiga
061. Žinduolių era Urantijoje
1. Naujasis kontinentinės sausumos etapas
Ankstyvųjų žinduolių amžius
2. Nesenų potvynių etapas
Išsivysciusių žinduolių amžius
3. Šiuolaikinių kalnų etapas
Dramblio ir arklio amžius
4. Nesenas kontinentų iškilimo etapas
Paskutinė didžioji žinduolių migracija
5. Ankstyvasis ledynmetis
6. Primityvusis žmogus ledo amžiuje
7. Tebesitęsiantis ledo amžius
062. Pirmykščio žmogaus aušros rasės
1. Ankstyvieji lemūrų tipai
2. Aušros žinduoliai
3. Vidurinieji žinduoliai
Beždžionių genčių kilmė
4. Primatai
5. Pirmosios žmogiškosios būtybės
6. Žmogiškojo proto evoliucija
7. Kaip apgyvendinto pasaulio pripažinimas
063. Pirmoji žmogiškoji šeima
1. Andonas ir Fonta
2. Dvynių pabegimas
3. Andono šeima
4. Andoniniai klanai
5. Andonitų pasklidimas
6. Onagaras — pirmasis Tiesos Mokytojas
7. Andono ir Fontos išlikimas
064. Evoliucinės spalvotosios rasės
1. Andoniniai aborigenai
2. Foksholo gentys
3. Badonano gentys
4. Neandertaliečių rasės
5. Spalvotųjų rasių kilmė
6. Šešios Urantijos Sangikų rasės
(1) Raudonasis žmogus
(2) Oranžinis žmogus
(3) Geltonasis žmogus
(4) Žaliasis žmogus
(5) Mėlynasis žmogus
(6) Indigo rase
Šių šešių rasių tikslas
7. Spalvotųjų rasių pasklidimas
065. Evoliucijos kontrolė iš viršaus
1. Gyvybės Nešėjų funkcijos
(1) Elektrochemijos fizinis lygis
(2) Įprasta kvazimotorinės egzistencijos vidurinė faze
(3) Išsivystęs pusiau dvasinis lygis
2. Evoliucijos panorama
3. Evoliucijos skatinimas
4. Urantijos jaudinantis patyrimas
5. Gyvybės evoliucijos vingiai
6. Evoliuciniai gyvybės metodai
7. Evoliuciniai proto lygiai
Mechaninis nemokomas protas
Nemechaninis patiriantis protas
8. Evoliucija laike ir erdvėje
066. Urantijos Planetos Princas
1. Princas Kaligastija
2. Princo personalas
3. Dalamatija — Princo miestas
4. Šios šimtinės pirmosios dienos
5. Šios šimtinės organizacija
(1) Maisto ir materialios gerovės taryba
(2) Gyvūnų prijaukinimo ir panaudojimo valdyba
(3) Patarėjai plėšriųjų gyvūnų įveikimo klausimais
(4) Žinių skleidimo ir išsaugojimo fakultetas
(5) Pramonės ir prekybos komisija
(6) Apreikštos religijos koledžas
(7) Sveikatos ir gyvybės saugotojai
(8) Planetinio meno ir mokslo taryba
(9) Išvystytų gentinių ryšių valdytojai
(10) Gentinio koordinavimo ir rasinio bendradarbiavimo aukščiausiasis teismas
6. Princo valdymas
7. Gyvenimas Dalamatijoje
8. Kaligastijos nelaimes
067. Planetos maištas
1. Kaligastijos išdavystė
2. Maišto pradžia
3. Septyneri lemiami metai
4. Kaligastijos šimtinė po maišto
5. Tiesioginės maišto pasekmės
6. Tvirtasis Vanas
7. Nuodemės toli siekiancios pasekmės
8. Maišto žmogiškasis didvyris
068. Civilizacijos aušra
1. Apsauginis visuomeninimas
2. Visuomeniniai progresavimo faktoriai
3. Velių baimės visuomeninantis poveikis
4. Papročių evoliucija
5. Žemės panaudojimo metodai — pragyvenimo priemonės
(1) Subūrimo etapas
(2) Medžioklės etapas
(3) Ganyklinis etapas
(4) Žemdirbystės etapas
6. Kultūros evoliucija
Žemės-žmogaus santykis
069. Primityviosios žmogiškosios, institucijos
1. Pagrindinės žmogiškosios institucijos
(1) Savojo aš aprūpinimo institucijos
(2) Savojo aš pratęsimo institucijos
(3) Savojo aš patenkinimo institucijos
2. Gamybos aušra
3. Darbo pasidalijimas
4. Prekybos pradžia
5. Kapitalo pradžia
6. Ugnis civilizacijos atžvilgiu
7. Gyvunų panaudojimas
8. Vergove kaip civilizacijos faktorius
9. Privati nuosavybė
070. Žmogiškojo valdymo evoliucija
1. Karo genezė
2. Visuomeninė karo vertė
Šiuolaikinis industrializmas prieš militarizmą
3. Ankstyvieji žmogiškieji susivienijimai
4. Klanai ir gentys
5. Valdymo ištakos
6. Monarchinis valdymas
7. Primityvieji klubai ir draugijos
8. Visuomeninės klases
9. Žmogiškosios teises
10. Teisingumo evoliucija
11. Istatymai ir teismai
12. Pilietinės valdžios paskyrimas
071. Valstybės išsivystymas
1. Embrionine valstybė
2. Atstovaujamojo valdymo evoliucija
3. Valstybingumo idealai
4. Besivystanti civilizacija
5. Konkurencijos evoliucija
6. Pelno akstinas
7. Švietimas
8. Valstybingumo pobūdis
072. Kaimyninės planetos valdymas
1. Kontinentinė nacija
2. Politinė organizacija
3. Šeimos gyvenimas
4. Švietimo sistema
5. Gamybinė organizacija
6. Senatvės draudimas
7. Mokesčiai
8. Specialūs koledžai
9. Visuotinio balsavimo planas
10. Kova prieš nusikalstamumą
11. Karinis pasirengimas
12. Kitos nacijos
073. Edeno Sodas
Tabamantijos inspektavimas
1. Noditai ir amadonitai
2. Sodo planavimas
3. Sodo vieta
4. Sodo įrengimas
5. Sodo namai
6. Gyvybės medis
7. Edeno dalia
074. Adomas ir Ieva
1. Adomas ir Ieva Jeruseme
2. Adomo ir Ievos atvykimas
3. Adomas ir Ieva susipažista su planeta
4. Pirmoji suirutė
5. Adomo administracija
6. Adomo ir Ievos šeimos gyvenimas
7. Gyvenimas Sode
8. Legenda apie sukūrimą
075. Adomo ir Ievos pražanga
1. Urantijos problema
2. Kaligastijos samokslas
3. Ievos viliojimas
4. Pražangos suvokimas
5. Pražangos pasekmės
6. Adomas ir Ieva palieka Sodą
7. Adomo ir Ievos degradavimas
8. Vadinamasis žmogaus nuopuolis
076. Antrasis Sodas
1. Edenitai įžengia į Mesopotamiją
2. Kainas ir Abelis
3. Gyvenimas Mesopotamijoje
Setitų dvasininkija
4. Violetinė rasė
5. Adomo ir Ievos mirtis
Mykolo pranešimas
6. Adomo ir Ievos išlikimas
077. Tarpiniai Tvariniai
1. Pirminės Tarpinės Būtybės
2. Noditų rasė
3. Babelio bokštas
4. Noditų civilizacijos centrai
5. Adomsonas ir Rata
6. Antrinės Tarpinės Būtybės
7. Tarpiniai tvariniai maištininkai
8. Suvienyti tarpiniai tvariniai
9. Urantijos nuolatiniai piliečiai
078. Violetinė rasė laikmečiu po Adomo
1. Rasinis ir kulturinis pasiskirstymas
2. Adomitai antrajame Sode
3. Adomitų ankstyvosios ekspansijos
4. Anditai
5. Anditų migravimai
6. Paskutinieji anditų pasklidimai
7. Potvyniai Mesopotamijoje
Nojaus istorija
8. Šumerai — paskutinieji iš anditų
079. Anditų ekspansija Rytuose
1. Turkestano anditai
2. Anditai užkariauja Indiją
3. Dravidų Indiją
4. Arijų įsiveržimas į Indiją
5. Raudonasis žmogus ir geltonasis žmogus
6. Kiniečių civilizacijos aušra
7. Anditai įžengia į Kiniją
8. Velesne kiniečių civilizacija
080. Anditų ekspansija Vakaruose
1. Adomitai įžengia į Europą
2. Klimatiniai ir geologiniai pasikeitimai
Potvynis Viduržemio jūros pakranteje
3. Kromanjonietis mėlynasis žmogus
4. Anditų įsiveržimai į Europą
5. Anditai užkariauja Šiaurės Europą
6. Anditai palei Nilą
7. Viduržemio jūros salų anditai
8. Dunojaus andonitai
9. Trys baltųjų rasės
081. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis
1. Civilizacijos lopšys
2. Civilizacijos priemonės
(1) Ugnies sutramdymas
(2) Gyvūnų prisijaukinimas
(3) Belaisvių pavertimas vergais
(4) Privati nuosavybė
3. Miestai, gamyba, ir prekyba
4. Mišrios rasės
(1) Kaukazoidinės rasės
(2) Mongoloidinės rasės
(3) Negroidinės rasės
5. Kultūrinė visuomenė
Galia ir teisė
6. Civilizacijos išsaugojimas
(1) Gamtinės aplinkybės
(2) Gamybos priemonės
(3) Mokslinės žinios
(4) Žmogiškieji resursai
(5) Materialiųjų resursų efektyvumas
(6) Kalbos efektyvumas
(7) Mechaninių prietaisų veiksmingumas
(8) Deglo nešėjų charakteris
(9) Rasiniai idealai
(10) Specialistų koordinavimas
(11) Idarbinimo vietų suradimas
(12) Noras bendradarbiauti
(13) Efektyvus ir išmintingas vadovavimas
(14) Visuomeninės permainos
(15) Kelio užkirtimas žlugimui pereinamuoju laikotarpiu
082. Santuokos evoliucija
1. Poravimosi instinktas
2. Ribojantys tabu
3. Ankstyvieji vedybiniai papročiai
4. Vedybos, esant nuosavybės papročiams
5. Endogamija ir eksogamija
6. Rasiniai mišiniai
083. Santuokos institutas
1. Santuoka kaip visuomeninis institutas
2. Asistavimas ir sužadėtuvės
3. Pirkimas ir kraitis
4. Vedybų ritualas
5. Daugiskaitinės vedybos
6. Tikroji monogamija — porinės vedybos
7. Vedybinio ryšio nutraukimas
8. Santuokos idealizavimas
084. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas
1. Primityvūs poriniai susivienijimai
2. Ankstyvoji matriarchalinė šeima
3. Šeima, viešpataujant tėvui
4. Moters padėtis ankstyvojoje visuomenėje
5. Moterys, besivystančių papročių laikotarpiu
6. Vyro ir moters partnerystė
7. Šeimyninio gyenimo idealai
8. Savęs patenkinimo pavojai
085. Garbinimo kilmė
1. Akmenų ir kalvų garbinimas
2. Augalų ir medžių garbinimas
3. Gyvunų garbinimas
4. Stichijų garbinimas
5. Dangaus kūnų garbinimas
6. Žmogaus garbinimas
7. Garbinimo ir Išminties Pagalbinės Proto Dvasios
086. Religijos ankstyvoji evoliucija
1. Atsitiktinumas: sekmė ir nesėkmė
2. Atsitiktinumo įasmeninimas
3. Mirtis — nesuprantamoji
4. Išlikimo po mirties samprata
5. Samprata apie velę-sielą
6. Velių-Dvasių aplinka
7. Primityviosios religijos funkcija
087. Vėlių kultai
1. Velių baimė
2. Velių nuraminimas
3. Protėvių garbinimas
4. Geros ir blogos dvasinės vėlės
5. Besivystantis vėlių kultas
6. Prievarta ir dvasių išvarymas
7. Kulto prigimtis
088. Fetišai, talismanai, ir magija
1. Tikėjimas į fetišus
2. Fetišų evoliucija
Atvaizdai ir stabai
“Šventosios knygos”
3. Totemizmas
4. Magija
5. Magiški talismanai
6. Magijos praktika
089. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas
1. Tabu
2. Nuodemės samprata
3. Atsižadėjimas ir nusižeminimas
Susilaikymo kultas
4. Aukos kilmė
5. Paaukojimai ir kanibalizmas
6. Žmonių aukojimo evoliucija
7. Žmonių aukojimo modifikavimas
Šventyklų paleistuvystė
8. Išpirkimas ir susitarimas
9. Aukojimai ir sakramentai
10. Nuodėmės atleidimas
090. Šamanizmas — kerėtojai ir žyniai
1. Pirmieji šamanai — keretojai
2. Šamanistiniai ritualai
3. Ligos ir mirties šamaninė teorija
4. Medicina, vadovaujant šamanams
5. Žyniai ir ritualai
091. Maldos evoliucija
1. Primityvioji malda
2. Besivystanti malda
Malda ir magija
3. Malda ir antrasis aš
4. Etinė malda
5. Maldos visuomeninės pasekmės
6. Maldos kompetencija
7. Misticizmas, ekstazė, ir įkvėpimas
8. Meldimasis kaip asmeninis patyrimas
9. Veiksmingos maldos sąlygos
092. Vėlesnė religijos evoliucija
1. Evoliucinės religijos prigimtis
2. Religija ir papročiai
3. Evoliucinės religijos prigimtis
4. Apreiškimo dovana
(1) Dalamatijos mokymai
(2) Edeno mokymai
(3) Melkizedekas iš Salemo
(4) Jėzus iš Nazareto
(5) Urantijos dokumentai
5. Didieji religiniai vadovai
6. Sudetinės religijos
Vienuolika dabar egzistuojančių religijų
7. Tolesnė religijos evoliucija
093. Makiventa Melkizedekas
1. Makiventos įsikunijimas
2. Salemo išmincius
3. Melkizedeko mokymai
4. Salemo religija
Salemo tikejimas
Septyni įsakymai
5. Abraomo pasirinkimas
6. Melkizedeko susitarimas su Abraomu
7. Melkizedeko misionieriai
8. Melkizedeko išvykimas
9. Po Melkizedeko išvykimo
10. Makiventos Melkizedeko dabartinis statusas
094. Melkizedeko mokymai Rytuose
1. Salemo mokymai Vedų Indijoje
Rig-Vedos
2. Brahmanizmas
Reinkarnacijos doktrina
3. Brahmaninė filosofija
4. Induizmo religija
5. Kova už Tiesą Kinijoje
6. Lao-Tse ir Konfucijus
7. Gautama Sidharta
8. Budistų tikejimas
Gautamos evangelija
Moraliniai isakymai
9. Budizmo paplitimas
10. Religija Tibete
11. Budistų filosofija
12. Dievo samprata budizme
095. Melkizedeko mokymai Levante
1. Salemo religija Mesopotamijoje
2. Ankstyvoji Egipto religija
3. Moralinių sampratų evoliucija
4. Amenemopo mokymai
5. Nuostabusis Ichnatonas
6. Salemo doktrinos Irane
7. Salemo mokymai Arabijoje
096. Jahvė — hebrajų Dievas
1. Dievybės samprata tarp semitų
2. Semitų tautos
3. Neprilygstamasis Mozė
4. Jahvės skelbimas
5. Mozės mokymai
Materialistinė Apvaizda
6. Dievo samprata po Mozės mirties
7. Psalmės ir Jobo knyga
097. Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų
1. Samuelis — pirmasis iš hebrajų pranašų
2. Elijas ir Elišas
3. Jahvė ir Baalis
4. Amosas ir Osijas
5. Pirmasis Isajas
Mikajus ir Obadajus
6. Bebaimis Jeremijas
7. Antrasis Isajas
8. Šventa ir pasaulietinė istorija
9. Hebrajų istorija
Efraimas ir Judahas
Saulius ir Dovydas
Saliamonas ir mokesčiai
Izraelis ir Judahas
Izraelio karalystės sugriovimas
Judaho karalystės pabaiga
Babiloniečių nelaisveje
10. Hebrajų religija
098. Melkizedeko mokymai Vakaruose
1. Salemo religija tarp graikų
2. Graikų filosofinė mintis
3. Melkizedeko mokymai Romoje
4. Misteriniai kultai
Sibelės ir jos sūnaus Aties frigų kultas
Ozyrio ir jo motinos Izidės egiptiečių kultas
Mitros iraniečių kultas
5. Mitros kultas
6. Mitraizmas ir krikščionybė
7. Krikščioniškoji religija
099. Religijos visuomeninės problemos
1. Religija ir visuomeninis pertvarkymas
2. Institucinės religijos silpnumas
3. Religija ir religininkas
4. Pereinamojo laikotarpio sunkumai
5. Religijos visuomeniniai aspektai
6. Institucinė religija
7. Religijos indėlis
100. Religija žmogiškajame patyrime
1. Religinis augimas
2. Dvasinis augimas
3. Samprata apie aukščiausiąją vertybę
4. Augimo problemos
5. Atsivertimas ir misticizmas
6. Religinio gyvenimo požymiai
7. Religinio gyvenimo viršūnė
101. Tikroji religijos prigimtis
1. Tikroji religija
2. Religijos faktas
3. Religijos savybės
Dvasinio įtikėjimo dvylika pailiustravimų
4. Apreiškimo apribojimai
5. Religija išplėsta apreiškimo
6. Augantis religinis patyrimas
Septyni išgelbėjimo aspektai
7. Asmeninė religijos filosofija
8. Įtikejimas ir tikėjimas
9. Religija ir moralė
10. Religija kaip žmogaus išlaisvintoja
102. Religinio įtikėjimo pamatai
1. Įtikejimo garantijos
2. Religija ir tikrovė
3. Žinios, išmintis, ir įžvalga
4. Patyrimo faktas
5. Tikslingo potencialo aukštybė
6. Religinio įtikėjimo tikrumas
7. To, kas yra dieviška, tikrumas
8. Religijos įrodymai
103. Religinio patyrimo tikrovė
1. Religijos filosofija
2. Religija ir individas
3. Religija ir žmogiškoji rasė
4. Dvasinė komunija
5. Idealų kilmė
6. Filosofinis derinimas
7. Mokslas ir religija
8. Filosofija ir religija
9. Religijos esmė
104. Sampratos apie Trejybę augimas
1. Trejybės samprata Urantijoje
2. Trejybės vienybe ir Dievybės daugiskaitiškumas
3. Trejybės ir Trivienybės
4. Septynios Trivienybės
5. Trisajungos
105. Dievybė ir tikrovė
1. Filosofinė šio AŠ ESU koncepcija
2. Šis AŠ ESU kaip Trivienybė ir kaip Septinkartis
3. Septyni Begalybės Absoliutai
4. Vienybe, Dualybė, ir Trivienybė
5. Ribinės tikrovės paskleidimas
6. Ribinės tikrovės atgarsiai
7. Transcendentalų atsiradimas
106. Tikrovės visatos lygiai
1. Ribinių Funkcionalų pirminis susivienijimas
Dievas Septinkartis
2. Antrinė aukščiausioji ribinė integracija
Aukščiausioji Būtybė
3. Transcendentinis tretinis tikrovės susivienijimas
Galutinioji Trejybė
4. Galutinioji ketvirtoji integracija
Galutinioji Dievybė
5. Bendraabsoliutus arba penktosios fazės susivienijimas
Trejybės Absoliutas
6. Absoliuti arba šeštosios fazės integracija
Begalinis kosmosas
7. Likimo užbaigtumas
8. Trejybių Trejybė
(1) Trijų Trejybių lygis
(2) Patirtinės Dievybės lygis
(3) Šio AŠ ESU lygis
9. Egzistencialus begalinis suvienijimas
107. Minties Derintojų kilmė ir prigimtis
1. Minties Derintojų kilmė
2. Derintojų klasifikacija
3. Derintojų namai Dieviningtone
4. Derintojų prigimtis ir buvimas
5. Derintojo protingumas
6. Derintojai kaip grynos dvasios
7. Derintojai ir asmenybė
108. Minties Derintojų misija ir tarnavimas
1. Parinkimas ir paskyrimas
2. Derintojo apsigyvenimui butinos salygos
Urantijoje
Kituose pasauliuose
3. Organizacija ir administravimas
Tabamantijos pagerbimas
4. Ryšys sų kitomis dvasinemis itakomis
5. Derintojo misija
6. Dievas žmoguje
109. Derintojų ryšys su visatos tvariniais
1. Derintojų vystymasis
2. Savaime veikiantys Derintojai
3. Derintojų ryšys su mirtingųjų tipais
4. Derintojai ir žmogiškoji asmenybe
5. Materialios kliūtys Derintojo apsigyvenimui
6. Tikrųjų vertybių išsaugojimas
Derintojas, kuris gyveno Jėzuje
7. Personalizuotų Derintojų likimas
Visurasmenės būtybės
110. Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais
1. Apsigyvenimas mirtingojo prote
2. Derintojai ir žmogiškoji valia
3. Bendradarbiavimas su Derintoju
4. Derintojo darbas prote
5. Klaidingos sampratos apie Derintojo vadovavimą
6. Septyni psichiniai apskritimai
7. Nemirtingumo pasiekimas
Derintojo apeliavimas į sielą
111. Derintojas ir siela
1. Proto pasirinkimo arena
2. Sielos prigimtis
3. Besivystanti siela
4. Vidinis gyvenimas
5. Pasirinkimo pašventimas
6. Žmogiškasis paradoksas
7. Derintojo problema
Likimo sargo pareiškimas
112. Asmenybės išlikimas
Keturiolika asmenybės aspektų
1. Asmenybe ir tikrovė
2. Savasis aš
3. Mirties reiškinys
4. Derintojai po mirties
5. Žmogiškojo aš išlikimas
6. Morontinis aš
7. Susiliejimas su Derintoju
113. Serafiniai likimo sargai
1. Angelai sargai
2. Likimo sargai
3. Ryšys su kitais dvasiniais poveikiais
4. Serafinės veikimo sferos
5. Serafinė tarnystė mirtingiesiems
6. Angelai sargai po mirties
7. Serafimai ir kylanciojo karjera
114. Serafinis planetinis valdymas
1. Urantijos aukščiausioji valdžia
2. Planetinių prižiūrėtojų valdyba
3. Reziduojantis vyriausiasis vadovas
4. Stebėtojas nuo Pačių Aukštųjų
Aukščiausiojo regencies
5. Planetinis valdymas
6. Planetinės priežiūros pagrindiniai serafimai
(1) Epochiniai angelai
(2) Pažangos angelai
(3) Religiniai sargai
(4) Nacijos gyvenimo angelai
(5) Rasių angelai
(6) Ateitiės angelai
(7) Švietimo angelai
(8) Sveikatos angelai
(9) Šeimos serafimai
(10) Pramonės angelai
(11) Pramogų angelai
(12) Viršžmogiškojo tarnavimo angelai
7. Rezervinis likmo korpusas
115. Aukščiausioji Būtybė
1. Savokų ribų santykinumas
2. Absoliutus pagrindas Aukštybei
3. Pirminis, aktualus, ir potencialus
4. Aukščiausiosios tikrovės šaltiniai
5. Aukščiausiojo ryšys su Rojaus Trejybe
6. Aukščiausiojo ryšys su Trisajungomis
7. Aukščiausiojo prigimtis
116. Visagalis Aukščiausiasis
1. Aukščiausiasis Protas
Kosminis protas
2. Visagalis ir Dievas Septinkartis
3. Visagalis ir Rojaus Dievybė
4. Visagalis ir Aukščiausieji Kūrejai
5. Visagalis ir Septinkarčiai Kontrolieriai
Pusiausvyros problema
6. Dvasios viešpatavimas
7. Didžiosios visatos gyvas organizmas
117. Dievas Aukščiausiasis
1. Aukščiausiosios Būtybės prigimtis
2. Evoliucinio augimo šaltinis
Tvarinių sutrejybinti sūnūs ir augimas
3. Aukščiausiojo reikšmė visatos tvariniams
4. Ribinis Dievas
Kosminė morale — aukščiausioji pareiga
5. Kūrinijos viršsiela
Užbaigtojo transcendentavimas
Žmogiškojo augimo atgarsiai
6. Aukščiausiojo ieškojimas
7. Aukščiausiojo ateitis
118. Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė
1. Laikas ir amžinybė
Patirtiniai (subjektyvūs) laiko vienetai
2. Visur esamumas ir visur buvimas
3. Laiko-Erdvės ryšiai
Tiesa ir faktas
Erdvė ir modelis
4. Pirminis ir antrinis priežastingumas
5. Visagališkumas ir suderinamumas
6. Visagališkumas ir visakūrybiškumas
7. Visažiniškumas ir lemtis
8. Valdymas ir viršvaldymas
Pažangos laiko valdytojas
9. Visaų mechanizmai
10. Apvaizdos funkcijos
119. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai
1. Pirmasis savęs padovanojimas
2. Antrasis savęs padovanojimas
3. Trečiasis savęs padovanojimas
4. Ketvirtasis savęs padovanojimas
5. Penktasis savęs padovanojimas
6. Šeštasis savęs padovanojimas
7. Septintasis ir paskutinysis savęs padovanojimas
8. Mykolo statusas po savęs padovanojimu

IV DALIS
Jezuas gyvenimas ir mokymai

120. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje
1. Septintojo Savęs padovanojimo komisija
2. Savęs padovanojimo apribojimai
3. Kitos rekomendacijos ir patarimai
4. Isikūnijimas — du paverčiant vienu
121. Mykolo savęs padovanojimo laikai
1. Vakarai pirmajame amžiuje po Kristaus
2. Žydų tauta
3. Tarp pagonių
4. Pagoniškoji filosofija
(1) Epikūriecių
(2) Stoikų
(3) Cinikų
(4) Skeptikų
5. Pagonių religijos
Misterinės religijos
6. Hebrajų religija
7. Žydai ir pagonys
8. Ankstesnieji parašyti dokumentai
(1) Evangelija pagal Morkų
(2) Mato Evangelija
(3) Luko Evangelija
(4) Jono Evangelija
Pastaba
122. Jėzaus gimimas ir kūdikystė
1. Juozapas ir Marija
2. Gabrielis apsireiškia Elžbietai
3. Gabrielio paskelbimas Marijai
4. Juozapo sapnas
“Dovydo namai”
5. Jėzaus žemiškieji tėvai
6. Namai Nazarete
7. Kelione į Betliejų
8. Jėzaus gimimas
Legenda apie piemenis
Trys šventikai iš Uro
“Betliejaus žvaigždė”
9. Pateikimas šventykloje
10. Erodo veiksmai
Pabegimas į Egipta
123. Jėzaus ankstyvoji vaikystė
Gyvenimas Egipte
1. Sugrižus į Nazaretą
Jėzaus ketvirtieji metai
2. Penktieji metai (2 m. pr. Kr.)
Vaiko auginimas
3. Įvykiai šeštaisiais metais (1 m. pr. Kr.)
4. Septintieji metai (1 m. po Kr. gim.)
Materialūs nelaimingi atsitikimai
5. Mokyklinis gyvenimas Nazarete
6. Jo aštuntieji metai (2 m. po Kr. gim)
124. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė
1. Jėzaus devintieji metai (3 m. po Kr. gim.)
Piešinys ant grindų
Klimatas Galilėjoje
2. Dešimtieji metai ( 4 m. po Kr. gim.)
Murininko sūnūs Jokūbas
3. Vienuoliktieji metai (5 m. po Kr. gim.)
Skaitopolio epizodas
4. Dvyliktieji metai (6 m. po Kr. gim.)
Asmeninė moralė ir grupinė ištikimybė
5. Jo tryliktieji metai (7 m. po Kr. gim.)
6. Kelionė į Jeruzalę
Marija, Morta, ir Lozorius
125. Jėzus Jeruzalėje
1. Jėzus apžiūri šventykla
2. Jėzus ir Perejimo šventė
3. Juozapo ir Marijos išvykimas
4. Pirmoji ir antroji dienos šventykloje
5. Trecioji diena šventykloje
6. Ketvirtoji diena šventykloje
126. Šie dveji lemiami metai
1. Jo keturioliktieji metai (8 m. po Kr. gim.)
2. Juozapo mirtis
3. Penkioliktieji metai (9 m. po Kr. gim.)
“Viešpaties Maldos” kilmė
“Žmogaus Sūnūs”
Kas yra Mesijas?
4. Pirmasis pamokslas sinagogoje
5. Finansinė kova
127. Paauglystės metai
1. Šešioliktieji metai (10 m. po Kr. gim.)
2. Septynioliktieji metai (11 m. po Kr. gim.)
Epizodas su Uoliaisiais
3. Aštuonioliktieji metai (12 m. po Kr. gim.)
Su Jokūbu Perejimo šventėje
Elžbietos ir Jono apsilankymas
Amoso mirtis
4. Devynioliktieji metai (13 m. po Kr. gim.)
Auginant vaikus
5. Rebeka, Ezro dukra
6. Jo dvidešimtieji metai (14 m. po Kr. gim.)
Apsilankymas Jeruzaleje per Perejimo šventę
128. Jėzaus ankstyvoji vyrystė
1. Dvidešimt pirmieji metai (15 m. po Kr. gim.)
Augantis suvokimas apie dieviškumą
Perejimo šventėje su Juozapu
2. Dvidešimt antrieji metai (16 m. po Kr. gim.)
Kalvis Sepforyje
3. Dvidešimt tretieji metai (17 m. po Kr. gim.)
Perejimo šventėje su Simonu
Jėzus sutinka Steponą
4. Damasko epizodas
5. Dvidešimt ketvirtieji metai (18 m. po Kr. gim.)
Aleksandrijiečių pasiūlymas
6. Dvidešimt penktieji metai (19 m. po Kr. gim.)
Perejimo šventeje su Judu
“Dede Jošua, papasakok mums kokią istoriją.”
7. Dvidešimt šeštieji metai (20 m. po Kr. gim.)
Jokūbo vedybos
Miriamos jungtuvės
Jokubas vadovauja Juozapo šeimai
129. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas
1. Dvidešimt septintieji metai (21 m. po Kr. gim.)
Zabediejus iš Kapernaumo
Jėzus gamina valtis
2. Dvidešimt aštuntieji metai (22 m. po Kr. gim.)
Jėzus lankosi Jeruzalėje
Susitikimas su Gonodu ir Ganidu
3. Dvidešimt devintieji metai (23 m. po Kr. gim.)
Kelionės į Romą tikslas
4. Žmogiškasis Jėzus
130. Pakeliui į Romą
1. Jopoje — pakalbis apie Joną
Diskusija apie gerį ir blogį
2. Cezarėjoje
Pirklys iš Mongolijos
Graikas darbininkas ir romėnas dešimtininkas
Dievo valia ir žmogaus valia
3. Aleksandrijoje
4. Pasikalbėjimas apie tikrovę
5. Kretos saloje
6. Jaunas vyras, kuris bijojo
7. Kartagenoje — diskusija apie laiką ir erdvė
8. Pakeliui į Neapoli ir Romą
Ezra, atsimetęs žydas
131. Pasaulio religijos
1. Cinizmas
2. Judaizmas
3. Budizmas
4. Induizmas
5. Zoroastrizmas
6. Suduanizmas (Džainizmas)
7. Sintoizmas
8. Daoizmas
9. Konfucijonizmas
10. “Mūsų religija”
132. Viešnagė Romoje
Poveikis trisdešimt dviems religiniams lyderiams
1. Tikrosios vertybės
2. Gėris ir blogis
3. Tiesa ir įtikėjimas
4. Asmeninis tarnavimas
Romėnų senatoriui
Romėnų kareiviui
Kalbėjusiajam forume
Neturtingam vyrui, kuris buvo neteisingai apkaltintas
5. Patarimai turtingam vyrui
6. Visuomeninis tarnavimas
7. Išvykos apie Romą
Nemąstantis pagonis
“Tu ir aš sukurkime naują religiją.”
133. Sugrįžimas iš Romos
Indijos kastų sistema
1. Gailestingumas ir teisingumas
2. Lipant į laivą Tarentume
Vyras, skriaudžiantis savo žmoną
3. Korinte
Krispus, pagrindinis sinagogos valdytojas
Justas, pirklys
Dvi laisvo elgesio moterys
4. Asmeninis darbas Korinte
Malūnininkui
Romenų centurionui
Mitraistų lyderiui
Epikuriečių mokytojui
Graikui rangovui
Romenų teisėjui
Graikų užeigos šeimininkei
Kiniečiui pirkliui
Keliauninkui iš Britanijos
Bėgliui vaikinui
Pasmerktam nusikalteliui
5. Atėnuose — pokalbis apie mokslą
6. Efese — pokalbis apie sielą
7. Viešėjimas Kipre — pokalbis apie protą
8. Antioke
9. Mesopotamijoje
134. Pereinamieji metai
1. Trisdešimtieji metai (24 m. po Kr. gim.)
Sugrįžimas į Nazaretą
Simono vedybos; Judo vedybos
2. Vilkstinės kelionė prie Kaspijos jūros
3. Urmijos paskaitos
4. Suverenumas — dieviškasis ir žmogiškasis
5. Politinis suverenumas
6. Įstatymas, laisvė, ir suverenitetas
7. Trisdešimt pirmieji metai (25 m. po Kr. gim.)
Vieno klajones
8. Gyvenimas ant Hermono kalno
Liuciferio maišto pabaiga
Nebadono suverenitetas
9. Laukimo laikas
Jeruzalės aplankymas su Jonu
Darbas Zabediejaus valčių dirbtuvėje
135. Jonas Krikštytojas
1. Jonas tampa nazariečiu
2. Zakarijo mirtis
3. Piemens gyvenimas
4. Elžbietos mirtis
5. Dievo karalystė
6. Jonas pradeda pamokslauti
7. Jonas keliauna į šiaurę
8. Jėzaus ir Jono susitikimas
Jėzaus pakrikštijimas
9. Keturiasdešimt pamokslavimo dienų
10. Jonas keliauna į pietus
11. Jonas kalėjime
12. Jono Krikštytojo mirtis
136. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų
1. Sampratos apie laukiamą Mesiją
2. Jėzaus pakrikštijimas
3. Tos keturiasdešimt Dienų
Pasitarimas su Gabrieliumi
Visatos suvereniteto užbaigimas
4. Planai viešam darbui
Tėvo kelias
5. Pirmasis didysis sprendimas
Personalizuotas Derintojas vadovauja
Derintojo nejautrumas laikui
6. Antrasis sprendimas
Normalios žemiškosios egzistencijos kelias
7. Trečiasis sprendimas
Paklusimas gamtos desniui
8. Ketvirtasis sprendimas
Atsisakymas eiti į kompromisą su blogiu
9. Penktasis sprendimas
Dovydo sosto atstūmimas
10. Šeštasis sprendimas
“Aš tikrai atsiduosiu savojo Tėvo valiai.”
137. Belaukiant Galilėjoje
1. Pirmųjų keturių apaštalų pasirinkimas
Andriejus ir Petras
Jokūbas ir Jonas
2. Pilypo ir Natanieliaus pasirinkimas
3. Apsilankymas Kapernaume
4. Vestuvės Kanoje
5. Sugrįžus į Kapernaumą
6. Sabato dienos įvykiai
7. Keturi mokymo mėnesiai
8. Pamokslas apie karalystę
138. Karalystės pasiuntinių rengimas
1. Paskutinieji nurodymai
2. Tų šešių parinkimas
3. Motiejaus ir Simono pakvietimas
Ne teisiuosius, bet nusidėjėlius
4. Dvynių pakvietimas
5. Tomo ir Judo pakvietimas
6. Intensyvaus mokymo savaitė
7. Kitas nusivylimas
8. Šių dvylikos pirmasis darbas
9. Penki išbandymo menesiai
10. Dvyliktuko organizacija
139. Dvylika apaštalų
1. Andriejus, pirmasis pasirinktas
2. Simonas Petras
3. Jokūbas Zabediejus
4. Jonas Zabediejus
5. Pilypas Smalsusis
6. Sąžiningasis Natanielius
7. Motiejus Levis
8. Tomas Didymus
9. ir 10. Alfiejaus Jokūbas ir Judas
11. Simonas Uolusis
12. Judas Iskarijotas
140. Šių dvylikos įšventinimas
1. Parengiamieji nurodymai
2. Išventinimas
3. Įšventinimo pamokslas
Tas “Pamokslas ant Kalno”
4. Jūs esate žemės druska
5. Teviška ir broliška meilė
Tikrai laimingi yra vargšai dvasioje — nuolankieji...
Tikrai laimingi yra tie, kurie yra išalkę ir ištroške teisumo...
Tikrai laimingi yra nuolankūs...
Tikrai laimingi yra turintys tyrą širdį...
Tikrai laimingi yra tie, kurie gedi...
Tikrai laimingi yra gailestingieji...
Tikrai laimingi yra taikdariai...
Tikrai laimingi yra tie, kurie yra persekiojami...
6. Įšventinimo vakaras
“Aš žiūriu, kas yra už to veiksmo...”
Apie skyrybas
Teisingumas ir gailestingumas
“Jie gerai daro — netrikdyk jų.”
7. Savaitė po įšventinimo
8. Ketvirtadienio popietę prie ežero
(1) Tėvo valios vykdymas
(2) Politinis požiuris
(3) Visuomeninis požiūris
(4) Ekonominis požiūris
(5) Asmeninė religija
9. Pašventimo diena
10. Vakaras po pašventimo
141. Viešojo darbo pradžia
1. Išvykstant iš Galilėjos
2. Dievo istatymas ir Tėvo valia
3. Gyvenimas Amate
Jėzaus asmenybė
Jėzaus išvaizda
4. Mokymas apie Tevą
Tarnavimas ligoniams
5. Dvasinė vienybė
6. Paskutinė savaitė prie Amato
Teherma, persas
7. Prie Betanės už Jordano
Mokymas apie karalystę
Išgelbėjimas įtikėjimo dėka; laisvė per tiesą
8. Darbas Jeriche
9. Išvykstant į Jeruzalę
142. Perėjimo šventė Jeruzalėje
Apsilankymas pas Anasą
1. Mokymas šventykloje
2. Dievo įniršis
Jokūbas iš Kretos
3. Dievo samprata
Žydų šešios sampratos apie Dievą
Ankstesnieji dešimt įsakymų
4. Flavijus ir graikų kultūra
5. Pokalbis apie užtikrinimą
6. Bendravimas su Nokodemu
7. Pamoka apie šeimą
8. Pietų Judėjoje
Stovykla Getsemanės Parke
143. Einant per Samariją
1. Pamokslavimas Arkelajuje
“Jie menkina mūsų žinią.”
“Argi jūs esate panašūs į silpnus?”
2. Pamoka apie savęs įvaldymą
3. Pramoga ir atsipalaidavimas
Trys dienos ant Sartabo Kalno
4. Žydai ir samariečiai
5. Moteris iš Saikaro
6. Samariečių atgimimas
Stovykloje ant Gerizimo kalno
7. Mokymai apie maldą ir garbinimą
144. Gilbojoje ir Dekapolyje
1. Gilbojos stovykla
2. Samprotavimas apie maldą
3. Tikinčiojo malda
4. Daugiau apie maldą
5. Maldos kitos formos
Septynios maldos iš kitų pasaulių
6. Pasitarimas su Jono apaštalais
7. Dekapolio miestuose
8. Stovykloje netoli Pelos
“...pasakykite Jonui, kad jis nėra užmirštas.”
9. Jono Krikštytojo mirtis
145. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume
Bendravimas su Rūta
1. Sužvejotos žuvys
2. Popietė sinagogoje
Religija yra asmeninis patyrimas
Jaunas epileptikas
Petro žmonos motina
3. Gydymas per saulelydį
4. Kitą vakarą
5. Anksti sekmadienio rytą
146. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje
1. Pamokslavimas Rimone
2. Jotapatoje
Malda, padekojimas, ir garbinimas
Teisingumas ir gailestingumas
Malda ir asmeninių pastangų
Etinė malda
3. Sustojimas Ramahe
Religija, mokslas, ir filosofija
Tiesos užtikrinimas
Apsilankymas Zebulune
4. Evangelija Irone
Darbas šachtose
Raupsuotojo išgydymas
5. Sugrįžus į Kaną
Žinomas Titus
6. Nainas ir našlės sūnus
7. Endore
147. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje
1. Centuriono tarnas
2. Kelionė į Jeruzalę
Išsiskyrimas su Jono apaštalais
3. Prie Betsaidos tvenkinio
4. Gyvenimo taisyklė
Natanieliaus klausimas apie auksinę taisyklę
5. Apsilankymas pas fariziejų Simoną
Parabole apie palūkininką
Statusas ir žengimas į priekį
6. Grižtant į Kapernaumą
Šeši žvalgai
“Sabatas buvo sukurtas žmogui...”
7. Sugrižus į Kapernaumą
8. Dvasinio gėrio šventė
148. Evangelininkų mokymas Betsaidoje
1. Naujoji pranašų mokykla
2. Betsaidos ligoninė
3. Tėvo reikalas
4. Blogis, nuodėmė, ir piktybinis blogis
5. Kančios tikslas
6. Klaidinga kančios samprata — diskusija apie Jobą
7. Vyras su nudžiūvusia ranka
8. Paskutinioji savaitė Betsaidoje
Kirmetas iš Bagdado
9. Paralitiko išgydymas
Iš šitų šnipų trijų pakrikštijimas
149. Antroji pamokslavimo kelionė
Dovydo informacijos rinkimo organizacija
1. Placiai išplitęs garsas apie Jėzų
Išgydymo reiškiniai
2. Žmonių požiūris
Ankstyvosios krikščionybės dvi klaidos
Jėzaus kaip gydytojo šlovė
Jo moterų lygybės pripažinimas
Jo asmenybės žavesys
3. Religinių vadovų priešiškumas
4. Pamokslavimo kelionės vystymasis
Komentarai apie pyktį
Kas susiję su gerai subalansuotu charakteriu
5. Pamoka apie pasitenkinimą
6. “Viešpaties baimė”
7. Sugrįžimas į Betsaidą
150. Trečioji pamokslavimo kelionė
1. Moterų evangelininkių korpusas
2. Sustojimas Magdaloje
3. Sabatas Tiberijuje
Pasikalbėjimas apie “Magiją ir prietarus”
4. Apaštalų išsiuntimas po du
5. Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas?
6. Pamokos vakarais
7. Viešnagė Nazarete
8. Sabato pamaldos
9. Nazaretąs atstumia
151. Laukdami ir mokydami pajūryje
1. Parabolė apie sėjėją
2. Parabolės aiškinimas
3. Dar daugiau apie parabolės
4. Daugiau parabolių prie juros
5. Apsilankymas Cherese
Audra ežere
6. Chereso pamišėlis
152. Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę
Veronika iš Pilypo-Cezarėjos
1. Jairo namuose
2. Penkių tūkstančių pamaitinimas
3. Karaliaus karūnavimo epizodas
4. Simono Petro nakties vizija
5. Sugrįžus į Betsaidą
6. Genesarete
Daugiau apie sejejo parabolę
7. Jeruzalėje
153. Krizė Kapernaume
1. Aplinkos parengimas
2. Epochos pamokslas
“Aš esu šitoji gyvenimo duona.”
3. Susirinkimas po visko
4. Paskutinieji žodžiai sinagogoje
Vaikinas, apsestas blogos dvasios
“Kaip gi gali Šetonas išvaryti Šėtoną?”
5. Šeštadienio vakaras
Neryžtingi pasekejai apleidžia
154. Paskutiniosios dienos Kapernaume
1. Pasitarimų savaitė
2. Poilsio savaitė
Sinagogos uždaro duris
3. Antrasis pasitarimas Tiberijuje
4. Šeštadienio naktis Kapernaume
“Ką mes darysime su Jėzumi?”
5. Įsimintinas sekmadienio rytas
6. Jėzaus šeimos atvykimas
7. Skubus pabėgimas
155. Bėgimas per Galilėjos šiaurę
1. Kodėl niršta pagonys?
2. Evangelininkai Chorazine
3. Pilypo-Cezarejoje
Tiesa ir tikėjimas
Religinių tradicijų kilmė
4. Pakeliui į Finikiją
5. Pasikalbėjimas apie tikrąją religiją
6. Antrasis pasikalbėjimas apie religiją
156. Viešnagė Tyre ir Sidone
1. Sirietė moteris
2. Mokymas Sidone
“Šitas pasaulis yra tiktai tiltas...”
3. Kelionė pakrante į šiaurę
4. Tyre
5. Jėzaus mokymai Tyre
Parabolė apie neprotingą dailidę
Pagunda ir žmogiškoji prigimtis
Materialios sėkmės esminiai dalykai
Dvasinis gyvenimas ir savigarba
Idealai ir idėjos
Taktas, žavesys, ir išmintis
6. Sugrįžimas iš Finikijos
Žydų vadovų požiūris
157. Pilypo-Cezarėjoje
Jėzus megina pasimatyti su savo šeima
1. Šventyklos mokesčių rinkėjas
“Žuvis su šekeliu žiotyse.”
2. Julijaus-Betsaidoje
3. Petro išpažinimas
“Ką šneka žmonės, kas aš esu?”
4. Pokalbis apie karalystę
5. Naujoji samprata
6. Kitą popietę
Jėzaus gyvenimo keturi etapai
Naujas autoritetingas paskelbimas
7. Andriejaus pasitarimas
158. Transfigūracijos Kalnas
1. Transfigūracija
2. Leidžiantis nuo kalno
3. Transfigūracijos prasme
4. Epileptikas berniukas
Jokūbas iš Safedo
5. Jėzus berniuką išgydo
“Viešpatie aš meldžiu...padėk mano netikėjimui.”
6. Celso sode
7. Petro protestas
8. Petro namuose
159. Kelionė po Dekapolį
1. Pamokslas apie atleidimą
“Kiek kartų mano brolis gali man nusidėti?”
Parabolė apie sąskaitų suvedimą su tarnais
Asmeninio nuosprendžio pavojai
2. Nepažįstamas pamokslininkas
3. Nurodymai mokytojams ir tikintiesiems
4. Pokalbis su Natanieliumi
“Kokia yra tiesa apie Raštus?”
5. Jėzaus religijos teigiamas pobūdis
“...šį nešulį nunešti ir antrą mylią.”
6. Sugrįžimas į Magadaną
160. Rodanas iš Aleksandrijos
1. Rodano graikiškoji filosofija
Trys gyvenimo varomosios jegos
Problemų sprendimas ir garbinanti meditacija
Prietarai ir tiesos pripažinimas
2. Gyvenimo menas
Draugystės suvisuomeninanti vertybė
Vedybų didinga vertybė
3. Brandos pagundos
4. Brandos pusiausvyra
Žemiškojo gyvenimo pagrindiniai dalykai
Materialios sėkmės faktoriai
Nepasisekimo prasmė
5. Idealo religija
Kas yra religija?
Dievo ideja ir Dievo idealas
Tėvas yra galutinioji vertybė
“Bet ar mes norime mokėti šią kainą...?”
161. Tolesnės diskusijos su Rodanu
1. Dievo asmenybe
Natanieliaus penki punktai
2. Jėzaus dieviškoji prigimtis
Natanieliaus ir Tomo samprotavimai
3. Jėzaus žmogiškasis protas ir dieviškasis protas
Tarpinių būtybių požiūriai
162. Tabernakulių šventėje
“Mokytojau...leisk mums prašyti, kad iš dangaus nusileistų ugnis...”
1. Pavojai, susiję su apsilankymu Jeruzalėje
2. Pirmoji kalba šventykloje
Eberis, Sanhedrino pareigūnas
3. Moteris, pagauta neištikima
4. Tabernakulių šventė
5. Pamokslas apie pasaulio šviesą
6. Pokalbis apie gyvenimo vandenį
7. Diskusija apie dvasinę laisvę
8. Bendravimas su Morta ir Marija
9. Betliejuje su Abneriu
163. Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane
1. Šių septyniasdešimties įšventinimas
Derlius yra gausus, bet nedaug yra darbininkų
2. Turtingas jaunas vyras ir kiti
Turtai ir meile lobiui
3. Samprotavimas apie turtą
Parabolė apie darbininkus vynuogyne
4. Atsisveikinimas su šiais septyniasdešimčia
Jėzaus nurodymai
Petro pamokslas per išventinimą
5. Stovyklos perkėlimas į Pelą
6. Šių septyniasdešimties sugrįžimas
7. Pasiruošimas paskutiniajai misijai
164. Atsidavimo šventėje
1. Pasakojimas apie gerajį samarietį
2. Jeruzalėje
3. Aklo elgetos išgydymas
4. Josijas prieš Sanhedriną
5. Mokymas Saliamono prieangyje
165. Perėjos misija prasideda
1. Pelos stovykloje
2. Pamokslas apie gerajį piemenį
3. Sabato pamokslas Peloje
“Saugokitės fariziejų mielių...”
“...yra suskaičiavę visus jūsų plaukus ant galvos”
4. Palikimo paskirstymas
Parabolė apie kvaila turtuolį
“Kur yra jusų lobis, ten taip pat iš tikrųjų bus ir jūsų širdis.”
“Kokia nauda iš to, jeigu tu laimėsi visą pasaulį...?”
5. Pokalbiai apie turtą su apaštalais
“Pamąstykite apie lelijas, kaip jos auga...”
6. Atsakymas į Petro klausimą
166. Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje
1. Fariziejai Ragabe
Ritualinis rankų nusiplovimas
2. Dešimt raupsuotųjų
3. Pamokslas Gerase
Tas tiesus ir siauras kelias
Daugelis iš tų, kurie yra pirmieji, bus paskutinieji
“Aš stoviu prie durų ir beldžiu...”
4. Mokymas apie nelaimingus atsitikimus
5. Tikintieji Filadelfijoje
Abnerio velesnioji tarnystė ir mirtis
167. Apsilankymas Filadelfijoje
1. Pusryčiai su fariziejais
Tikinčiojo išgydymas
“...neatsiseskite į svarbiausia vieta...”
2. Didžiosios vakarienės parabolė
3. Moteris su negalios dvasia
4. Žinia iš Betanės
5. Pakeliui į Betanė
Fariziejus ir publikanas
Mokymas apie santuoką
6. Mažų vaikų laiminimas
Grožis kaip poveikis tam, jog būtų garbinama
7. Pokalbis apie angelus
168. Lozoriaus prisikėlimas
“Aš esu tas prisikelimas ir tas gyvenimas...”
1. Prie Lozoriaus kapo
2. Lozoriaus prisikėlimas
3. Sanhedrino susirinkimas
“Geriau tegu miršta vienas žmogus...”
4. Atsakymas į maldą
5. Kaip klojosi Lozoriui toliau
169. Paskutinysis mokymas Peloje
Sanhedrino kaltinimai Jėzui
1. Parabolė apie sūnų paklydeli
2. Parabolė apie gudru prievaizdą
3. Turtuolis ir elgeta
4. Tėvas ir jo karalystė
Jėzus gyveno Dievo apreiškimą
Elohimas ir Jahvė
170. Dangaus karalystė
1. Sampratos apie dangaus karalystę
2. Jėzaus samprata apie karalystę
Nuodėmė ir atleidimas
3. Kas susiję su teisumu
4. Jėzaus mokymas apie karalystę
5. Vėlesnės idejos apie karalystę
Visuomeninė brolystė ir dvasinė brolystė
Kitas ir didingesnis Jonas Krikštytojas
Krikščionybė ir Jėzaus evangelija
171. Pakeliui į Jeruzalę
“...kad man prižadėtum, jog šitie mano sūnūs tikrai būtų pagerbti...”
1. Išvykimas iš Pelos
Dovydo Zabediejaus velesnis gyvenimas
Antiokas ir Filadelfija
2. Kainos apskaita
3. Kelione po Pereją
Atsisveikinimas su Abneriu
4. Mokymas Livijuje
Petras ir Simonas ir tas 100 kardų
Draugiškų fariziejų perspėjimas
5. Neregys Jeriche
6. Apsilankymas pas Zakijų
7. “Jėzui einant pro šalį”
8. Parabolė apie svarus
Natanielius aiškina šią parabolė
172. Ėjimas į Jeruzalę
1. Sabatas Betanėje
Marija patepa Jėzaus kojas
Jėzus papriekaištauja Judui
2. Sekmadienio rytą su apaštalais
3. Išėjimas į Jeruzalę
4. Apsilankymas prie šventyklos
Našlės grašis
5. Apaštalų požiūris
173. Pirmadienis Jeruzalėje
1. Šventyklos išvalymas
2. Iššūkis Mokytojo įgaliojimams
“Jono krikštijimas, iš kur tai atėjo?”
3. Parabolė apie du sūnūs
4. Parabolė apie išvykusį žemvaldį
Tas akmuo, kurio atsisakė statybininkai
5. Parabolė apie vestuvių puotą
“Sugriaukite šitą šventovę ir...aš tikrai ją atstatysiu.”
174. Antradienio rytas šventykloje
Šiuos dvylika pasveikina kreipdamasis į kiekvieną asmeniškai
1. Dieviškasis atleidi mas
2. Žydų valdovų klausimai
Ar tai yra teisėta, kad mes mokėtume duoklę Cazariui?
3. Sedukėjai ir prisikėlimas
4. Didysis įsakymas
Išvaduotojas, kieno jis yra sūnus?
5. Besiteiraujantys graikai
“...jeigu kviečio grūdas nenukrenta į žeme ir neįsminga...”
“...jeigu būsiu išaukštintas...jūsų gyvenime...”
175. Paskutinioji kalba šventykloje
1. Kalba
“Karta po kartos mes tikrai siuntėme savuosius pranašus...”
“...tas, kuris nori tapti didžiausias tarp jūsu...”
“Vargas jums, raštininkai ir fariziejai, veidmainiai!”
“...jūs...šveičiate taurės išore...”
“Ir dabar aš jus palieku.”
2. Individualių žydų statusas
3. Lemtingas Sanhedrino susirinkimas
4. Padėtis Jeruzalėje
Judo galutinis apsisprendimas
176. Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno
1. Jeruzalės sugriovimas
2. Mokytojo antrasis atėjimas
Pasakojimas Motiejaus Evangelijoje
3. Velesnė diskusija stovykloje
Parabolė apie talentus
“Dirbkite tol, kol aš ateisiu.”
Komentarai apie gyvosios tiesos augimą
4. Mykolo sugrįžimas
177. Trečiadienis, poilsio diena
1. Vieną dieną vienas su Dievu
Jonas Morkus ir priešpiečių krepšys
2. Vaikystė šeimoje
3. Diena stovykloje
4. Judas ir vyriausieji šventikai
5. Paskutinioji visuomeninė valanda
Saugokitės minios paramos
178. Paskutinioji diena stovykloje
1. Kalba apie sunyste ir pilietybę
Išmokite būti ištikimi net ir kai klestite
Negundykite jus prižiūrinčiųjų angelų
2. Po vidurdienio valgio
Dovydas išlaisvina Judą nuo “kapšo”
Pasirengimas Paskutiniajai Vakarienei
3. Einant valgyti Vakarienės
179. Paskutinioji Vakarienė
1. Troškimas pirmenybės
2. Pradedant Vakariene
3. Apaštalų kojų mazgojimas
4. Paskutinieji žodžiai išdavikui
5. Atminimo Vakarienės sukūrimas
180. Atsisveikinimo kalba
1. Naujasis įsakymas
“...mylekite vienas kitą net ir taip, kaip jus mylėjau aš.”
2. Vynmedis ir šakos
3. Pasaulio priešiškumas
“Tegul jusų širdys nebūna sunerimusios.”
“Mokytojau, parodyk mums Tėva...”
4. Pažadėtasis pagalbininkas
5. Tiesos Dvasia
Auksinės taisyklės komentavimas
6. Butinybė išvykti
181. Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai
1. Paskutinieji paguodos žodžiai
“Aš kiekvienam iš jūsų duodu viską, kiek tik jūs norite priimti.”
“Tegul jūsų širdys nepergyvena.”
2. Atsisveikinimo asmeniniai patarimai
182. Getsemanėje
1. Paskutinioji grupinė malda
Jėzus padidina Dievo vardo atskleidimą
2. Paskutinioji valanda prieš išdavystę
Begiko išsiuntimas pas Abnerį
Dovydo Zabediejaus atsisveikinimas
3. Vienas Getsemanėje
Dvasia iš tikrųjų nori bet materialus kunas yra silpnas
183. Jėzaus išdavimas ir suėmimas
1. Tėvo valia
2. Judas mieste
3. Mokytojo suemimas
4. Diskusija prie alyvų preso
5. Pakeliui į aukštojo šventiko rūmus
184. Sanhedrino teisme
1. Anasas apklausia
2. Petras kieme
3. Sanhedristų teisme
4. Pažeminimo valanda
Naujas žmogaus atskleidimas Dievui
5. Antrasis teismo posėdis
185. Teismas pas Pilotą
1. Pontijus Pilotas
2. Jėzus pasirodo prieš Pilotą
Sanhedristų tribunolo kaltinimai raštu
3. Pilotas apklausia vienas
4. Jėzus pas Erodą
5. Jėzus sugrįžta pas Pilotą
6. Piloto paskutinis kreipimasis
Jėzaus nuplakimas
“Štai šis žmogus!”
7. Piloto paskutinis klausinėjimas
8. Piloto tragiškas pasidavimas
186. Prieš pat nukryžiavimą
Jėzaus šeima Betanėje
1. Judo Iskarijoto galas
Trisdešimt sidabrinių
2. Mokytojo požiūris
“Jėzus teisia Pilotą.”
“Štai Dievas ir žmogus!”
3. Patikimasis Dovydas Zabediejus
4. Pasiruošimas nukryžiavimui
5. Jėzaus mirtis Perejimo šventės atžvilgiu
187. Nukryžiavimas
1. Pakeliui į Golgotą
“Jeruzalės dukros, neverkite dėl manęs...”
Simonas iš Sirenės
2. Nukryžiavimas
3. Tie, kurie matė nukryžiavimą
4. Vagis ant kryžiaus
Jėzaus užduotis Jonui
5. Paskutinioji valanda ant kryžiaus
6. Po nukryžiavimo
188. Laikas kapavietėje
Juozapas ir Nikodemas pas Pilotą
1. Jėzaus palaidojimas
2. Saugant kapavietę
3. Sabato dieną
Ką Jėzus patikejo į Tėvo rankas?
Jėzaus asmenybės statusas
4. Mirties ant kryžiaus prasmė
5. Kryžiaus pamokos
189. Prisikėlimas
1. Morontinis perėjimas
2. Jėzaus materialus kūnas
3. Prisikėlimas dėl naujos dieviškosios tvarkos
Personalizuoto Derintojo išvykimas
4. Tuščios kapavietės suradimas
Tos penkios moterys
Jėzus apsireiškia Marijai Magdalenai
5. Petras ir Jonas prie kapavietės
Antrasis apsireiškimas — Marijai Magdalenai
190. Morontiniai Jėzaus apsireiškimai
1. Prisikėlimo šaukliai
2. Jėzaus apsireiškimas Betanėje
Apsireiškimas savo broliui Jokūbui
Apsireiškimas savo žemiškajai šeimai
3. Juozapo namuose
4. Apsireiškimas graikams
5. Einant su dviem broliais
191. Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams
Atskirų apaštalų reakcija
1. Apsireiškimas Petrui
2. Pirmasis apsireiškimas apaštalams
3. Su morontiniais tvariniais
Morontinio vystymosi etapai
4. Dešimtasis apsireiškimas (Filadelfijoje)
5. Antrasis apsireiškimas apaštalams
“Palaiminti yra tie, kurie per ateities amžius...”
6. Apsireiškimas Aleksandrijoje
192. Apsireiškimai Galilėjoje
1. Apsireiškimas prie ežero
“Vaikinai, ar jūs ką nors pagavote?”
2. Bendravimas su apaštalais po du
3. Ant įšventinimo kalno
4. Susibūrimas ežero pakrantėje
193. Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas
Šešioliktasis apsireiškimas (Nikodemo kieme)
1. Apsireiškimas Saikare
2. Apsireiškimas Finikijoje
3. Paskutinysis apsireiškimas Jeruzalėje
4. Judo nuopuolio priežastys
5. Mokytojo pakilimas
6. Petras kviecia susirinkimą
194. Tiesos Dvasios padovanojimas
Naujoji evangelija apie Jėzų
1. Pentakosto pamokslas
2. Pentakosto reikšme
Tiesos Dvasios misija
Žmogaus trigubas dvasinis apdovanojimas
Septyni aukščiausieji dvasiniai poveikiai
3. Kas atsitiko Pentakosto metu
4. Krikščioniškosios bažnyčios pradžia
195. Po Pentakosto
Krikščionybės pergalės Rytuose priežastys
Krikščionybės ankstyvieji kompromisai
1. Graikų įtaka
2. Romėnų įtaka
3. Romos imperijos priespaudoje
4. Europos viduramžiai
5. Šiuolaikinė problema
6. Materializmas
7. Materializmo pažeidžiamumas
8. Pasaulietinis totalitarizmas
9. Krikščionybės problema
10. Ateitis
196. Jėzaus įtikėjimas
Jėzaus gyvas įtikejimas į Dievą
“Pirmiausia ieškokite dangaus karalystės.”
“Kodėl gi tu mane vadini gerasis?”
Ką malda reiške Jėzui
Jėzaus panašus į vaiko įtikejimas į Dievą
1. Jėzus — žmogus
2. Jėzaus religija
Religija apie Jezų
Religija kaip asmeninis patyrimas
3. Religijos viršenybė
Faktas, idėja, ir ryšys
Priežastis, išmintis, ir įtikėjimas
Dalykas, prasmė, ir vertybė
Jeigu toks dieviškasis mylėtojas negyventų žmogaus viduje...
Moralė ir religija
Tėvas yra gyvoji meilė...

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved