Knygos turinys

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

Knygos turinys

Turinys Puslapis

Įvadas1

I. Dievybė ir Dieviškumas2

II. Dievas3

III. Pirmasis Šaltinis ir Centras4

IV. Visatos tikrovė6

V. Asmenybės realybės8

VI. Energija ir modelis9

VII. Aukščiausioji Būtybė10

VIII. Dievas Septinkartis11

IX. Dievas Galutinysis12

X. Dievas Absoliutas13

XI. Trys Absoliutai13

XII. Trejybės15

I DALIS Centrinė Visata ir Supervisatos

Turinys Puslapis

1. Visuotinis Tėvas21

1. Tėvo vardas22

2. Dievo tikrovė23

3. Dievas yra Visuotinė Dvasia25

4. Dievo paslaptis26

5. Visuotinio Tėvo asmenybė27

6. Asmenybė visatoje29

7. Asmenybės sampratos dvasinė vertė31

2. Dievo prigimtis33

1. Dievo begalybė33

2. Tėvo amžinasis tobulumas35

3. Teisingumas ir teisumas36

4. Dieviškasis gailestingumas38

5. Dievo meilė38

6. Dievo gerumas40

7. Dieviškoji tiesa ir grožis42

3. Dievo požymiai44

1. Dievo esamumas visur44

2. Dievo begalinė galia46

3. Dievo visuotinės žinios48

4. Dievo beribiškumas49

5. Tėvo aukščiausiasis valdymas50

6. Tėvo primatas52

4. Dievo ryšys su visata54

1. Visatos požiūris į Tėva54

2. Dievas ir gamta56

3. Dievo nesikeičiantis charakteris57

4. Dievo suvokimas58

5. Klaidingos idejos apie Dievą59

5. Dievo ryšys su individu62

1. Prisiartinimas prie Dievo62

2. Dievo buvimas64

3. Tikrasis garbinimas65

4. Dievas religijoje66

5. Dievo sąmonė68

6. Asmenybės Dievas70

6. Amžinasis Sūnus73

1. Amžinojo Sūnaus tapatybė73

2. Amžinojo Sūnaus prigimtis74

3. Tėvo meilės tarnystė75

4. Amžinojo Sūnaus savybės76

5. Amžinojo Sūnaus apribojimai77

6. Dvasios protas78

7. Amžinojo Sūnaus asmenybė79

8. Amžinojo Sūnaus suvokimas79

7. Amžinojo Sūnaus ryšys su visata81

1. Dvasinės gravitacijos grandine81

2. Amžinojo Sūnaus administracija83

3. Amžinojo Sūnaus ryšys su individu84

4. Dieviškojo tobulumo planai85

5. Savęs padovanojimo Dvasia86

6. Rojaus Dievo Sūnūs87

7. Aukščiausiasis Tėvo apreiškimas88

8. Begalinė Dvasia90

1. Veiksmo Dievas90

2. Begalinės Dvasios prigimtis92

3. Dvasios ryšys su Tevu ir Sūnumi93

4. Dieviškojo tarnavimo Dvasia94

5. Dievo buvimas95

6. Begalinės Dvasios asmenybė96

9. Begalinės Dvasios ryšys su visata98

1. Treciojo Šaltinio ir Centro savybės98

2. Visur esanti Dvasia100

3. Visuotinis Manipuliatorius101

4. Absoliutus Protas102

5. Proto tarnavimas102

6. Proto gravitacijos grandinė103

7. Visatos atspindėjimas105

8. Begalinės Dvasios asmenybės105

10. Rojaus Trejybė108

1. Pirmojo Šaltinio ir Centro savęs paskleidimas108

2. Dievybės įasmeninimas109

3. Dievybės trys asmenys110

4. Dievybės Trejybės sajunga112

5. Trejybės funkcijos113

6. Trejybės Stacionarūs Sūnūs114

7. Aukštybės virškontrolė115

8. Trejybė, pranokstanti ribinio suvokimą116

11. Amžinoji Rojaus Sala118

1. Dieviškoji buveinė118

2. Amžinosios Salos prigimtis119

3. Viršutinis Rojus120

4. Periferinis Rojus121

5. Apatinis Rojus122

6. Erdvės kvėpavimas123

7. Rojaus erdvinės funkcijos124

8. Rojaus gravitacija125

9. Rojaus unikalumas126

12. Visatų visata128

1. Pagrindinės visatos Erdvės lygiai128

2. Beribio Absoliuto sferos130

3. Visuotinė gravitacija131

4. Erdvė ir judėjimas133

5. Erdvė ir laikas134

6. Visuotinė virškontrolė135

7. Dalis ir visuma137

8. Materija, protas, ir dvasia139

9. Asmenės realybės141

13. Rojaus šventosios sferos143

1. Tėvo Septyni Šventieji Pasauliai144

2. Tėvo-Pasauliė ryšiai147

3. Amžinojo Sūnaus Šventieji Pasauliai149

4. Begalinės Dvasios Pasauliai149

14. Centrinė ir dieviškoji visata152

1. Rojaus-Havonos sistema152

2. Havonos sandara154

3. Havonos pasauliai155

4. Centrinės visatos tvariniai156

5. Gyvenimas Havonoje158

6. Centrinės visatos tikslas160

15. Septynios supervisatos164

1. Supervisatos erdvės lygis164

2. Supervisaų organizacija165

3. Orvontono supervisata167

4. Ukai — visaų protėviai169

5. Erdvės kūnų kilmė170

6. Erdvės sferos172

7. Architektūrinės sferos174

8. Energijos kontrolė ir reguliavimas175

9. Supervisaų grandinės176

10. Supervisaų valdovai178

11. Svarstymų asamblėja179

12. Aukščiausieji tribunolai180

13. Sektorių vyriausybės181

14. Septynių supervisaų tikslai181

16. Septynios Pagrindinės Dvasios184

1. Ryšys su Triviene Dievybe185

2. Ryšys su Begaline Dvasia185

3. Pagrindinių Dvasių tapatybe ir skirtingumas186

4. Pagrindinių Dvasių savybės ir funkcijos189

5. Ryšys su tvariniais190

6. Kosminis Protas191

7. Morale, dora, ir asmenybė192

8. Urantijos asmenybė194

9. Žmogiškosios sąmonės tikrovė195

17. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės197

1. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai198

2. Madžestonas — atspindėjimo vadovas199

3. Atspindinčiosios Dvasios200

4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai202

5. Septynios Grandinių Dvasios202

6. Vietinės visatos Kuriančiosios Dvasios203

7. Pagalbinės Proto Dvasios205

8. Aukšč1iausiųjų Dvasių funkcijos205

18. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės207

1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys207

2. Dienų Amžinieji208

3. Dienų Senieji209

4. Dienų Tobulieji210

5. Dienų Nesenieji211

6. Dienų Sajungos212

7. Dienų Ištikimieji213

19. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės214

1. Trejybės Sūnūs Mokytojai214

2. Išminties Tobulintojai215

3. Dieviškieji Patarejai216

4. Visuotiniai Cenzoriai217

5. Trejybės Ikvėptosios Dvasios219

6. Havonos Vietiniai Gyventojai221

7. Rojaus Piliečiai222

20. Dievo Rojaus Sūnūs223

1. Besileidžiantieji Dievo Sūnūs223

2. Sūnūs Arbitrai224

3. Juridiniai veiksmai226

4. Arbitrinės misijos226

5. Dievo Rojaus Sūnų savęs padovanojimas227

6. Savęs padovanojimo karjera mirtingojo pavidalu228

7. Trejybės Sūnūs Mokytojai230

8. Deinalų tarnavimas vietinėje visatoje231

9. Deinalų planetinė tarnystė231

10. Rojaus Sūnų suvienyta tarnystė232

21. Rojaus Sūnūs Kūrėjai234

1. Sūnų Kūrejų kilmė ir prigimtis234

2. Vietinių visaų Kūrejai235

3. Vietinės visatos suverenumas237

4. Mykolų savęs padovanojimai239

5. Sūnų Šeimininkų ryšys su visata240

6. Mykolų Šeimininkų likimas241

22. Sutrejybinti Dievo Sūnūs243

1. Trejybės Apkabinti Sūnūs243

2. Galingieji Žinianešiai245

3. Tie Aukštai Valdžioje246

4. Tie be Vardo ir Skaičiaus246

5. Sutrejybinti Saugotojai247

6. Sutrejybinti Ambasadoriai248

7. Sutrejybinimo metodai249

8. Tvarinių Sutrejybinti Sūnūs251

9. Dangiškieji Sargybiniai252

10. Aukštujų Sūnų Padėjėjai253

23. Atsiskyrusieji Žinianešiai256

1. Atsiskyrusiujų Žinianešių prigimtis ir kilmė256

2. Atsiskyrusiujų Žinianešių paskyrimai257

3. Atsiskyrusiujų Žinianešių laiko ir Erdvės tarnystė260

4. Atsiskyrusiujų Žinianešių speciali tarnystė262

24. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės264

1. Visatos Grandinių Prižiūretojai265

2. Surašymo Reguliuotojai266

3. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai268

4. Asocijuotieji Inspektoriai268

5. Paskirtieji Sargybiniai268

6. Absolventų Vadovai269

7. Absolventų Vadovų kilmė270

25. Erdvės Žinianešių gausybės273

1. Havonos Tarnai273

2. Visuotiniai Sutaikytojai275

3. Toli siekianti Sutaikytojų tarnystė276

4. Juridiniai Patarėjai279

5. Dokumentų Saugotojai Rojuje281

6. Dangiškieji Registruotojai281

7. Morontiniai Kompanionai282

8. Rojaus Kompanionai283

26. Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios285

1. Tarnaujančiosios Dvasios285

2. Galingieji Supernafimai286

3. Tretiniai Supernafimai288

4. Antriniai Supernafimai289

5. Piligrimų Pagalbininkai291

6. Aukštybės Vadovai292

7. Trejybės Vadovai292

8. Sūnaus Suradėjai293

9. Tėvo Vadovai294

10. Patarėjai ir Konsultantai295

11. Poilsio Papildytojai296

27. Pirminių supernafimų tarnavimas298

1. Poilsio Skatintojai299

2. Užduočių Vadovai300

3. Etikos Aiškintojai300

4. Elgesio Reguliuotojai301

5. Žinių Saugotojai301

6. Filosofijos Meistrai302

7. Garbinimo Rengėjai303

28. Supervisatų tarnaujančiosios dvasios306

1. Tertiafimai306

2. Omniafimai307

3. Sekonafimai307

4. Pirminiai Sekonafimai307

5. Antriniai Sekonafimai310

6. Tretiniai Sekonafimai313

7. Sekonafimų Tarnystė317

29. Visatos Energijos Reguliuotojai319

1. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai320

2. Aukščiausieji Energijos Centrai320

3. Energijos Centrų sfera322

4. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai324

5. Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai329

30. Didžiosios visatos asmenybės330

1. Gyvū Butybiū Rojaus klasifikacija330

2. Uversos asmenybių registras334

3. Paslaugumo Kolonijos338

4. Kylantieji Mirtingieji340

31. Užbaigtumo Korpusai345

1. Havonos Vietiniai Gyventojai346

2. Gravitacijos Žinianešiai346

3. Pašlovintieji Mirtingieji347

4. Įsūnytieji Serafimai348

5. Pašlovintieji Materialieji Sūnūs349

6. Pašlovintieji Tarpiniai tvariniai349

7. Šviesos Evangelai349

8. Transcendentalai350

9. Pagrindinės Visatos Architektai351

10. Galutinis jaudinantis pažinimas352

II DALIS Vietinė Visata

Turinys Puslapis

32. Vietinių visatų evoliucija357

1. Fizinis visaų atsiradimas357

2. Visatos organizavimas358

3. Evoliucinė idėja360

4. Dievo ryšys su vietine visata362

5. Amžinasis ir dieviškasis tikslas364

33. Vietinės visatos administracija366

1. Nebadono Mykolas366

2. Nebadono Akščiausiasis Valdovas367

3. Visatos Sūnūs ir Dvasia368

4. Gabrielis — Vyriausiasis Vykdytojas369

5. Trejybės Ambasadoriai370

6. Bendroji Administracija371

7. Nebadono Teismai372

8. Istatymus leidžiančioji ir vykdančioji funkcijos373

34. Vietinės visatos Motina Dvasia374

1. Kuriančiosios Dvasios Įasmeninimas374

2. Dieviškojo Tarno prigimtis375

3. Sūnūs ir Dvasia laike ir Erdvėje376

4. Vietinės visatos grandinės377

5. Dvasios tarnavimas379

6. Dvasia žmoguje380

7. Dvasia ir materialus kūnas382

35. Vietinės visatos Dievo Sūnūs384

1. Tėvas Melkizedekas384

2. Sūnūs Melkizedekai385

3. Melkizedekų pasauliai387

4. Melkizedekų specialus darbas388

5. Sūnūs Vorondadekai389

6. Žvaigždynų Tėvai390

7. Vorondadekų pasauliai391

8. Sūnūs Lanonandekai392

9. Lanonandekų Valdytojai393

10. Lanonandekų pasauliai394

36. Gyvybės Nešėjai396

1. Gyvybės Nešėjų kilmė ir prigimtis396

2. Gyvybės Nešėjų pasauliai397

3. Gyvybės transplantavimas399

4. Gyvybės Nešėjai Melkizedekai400

5. Septynios Pagalbinės Proto Dvasios401

6. Gyvosios jėgos403

37. Vietinės visatos asmenybės406

1. Visatos Padėjėjai406

2. Spindinciosios Vakaro Žvaigždės407

3. Archangelai408

4. Patys Aukštieji Padėjėjai409

5. Aukštieji Įgaliotiniai410

6. Dangiškieji Stebėtojai412

7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai413

8. Aukščiausiosios dvasinės paskyrimo kategorijos413

9. Vietinės visatos nuolatiniai pilieciai414

10. Kitos Vietinės visatos grupės416

38. Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios418

1. Serafimų kilmė418

2. Angeliškosios savybės419

3. Neapreikštieji angelai420

4. Serafiniai pasauliai420

5. Serafinis mokymas420

6. Serafinė organizacija421

7. Cherubimai ir Sanobimai422

8. Cherubimų ir Sanobimų evoliucija423

9. Tarpiniai Tvariniai424

39. Serafinės gausybės426

1. Aukščiausieji Serafimai427

2. Aukštesnieji Serafimai429

3. Prižiūretojai Serafimai432

4. Administratoriai Serafimai434

5. Planetiniai Pagalbininkai436

6. Pervedimo Tarnai439

7. Ateities Serafimai440

8. Serafinis Likimas440

9. Serafinio Užbaigtumo Korpusas441

40. Kylantieji Dievo Sūnūs443

1. Evoliuciniai Serafimai443

2. Kylantieji Materialieji Sūnūs444

3. Pervestos Tarpinės Būtybės444

4. Personalizuoti Derintojai444

5. Laiko ir Erdvės Mirtingieji445

6. Įtikėjimo Dievo Sūnūs447

7. Su Tėvu Susilieję Mirtingieji448

8. Su Sunumi Susilieję Mirtingieji449

9. Su Dvasia Susilieję Mirtingieji450

10. Kylančiųjų likimai452

41. Vietinės visatos fiziniai aspektai455

1. Nebadono Energetiniai Centrai455

2. Satanijos Fiziniai Kontrolieriai456

3. Mūsų žvaigždėti partneriai458

4. Saulės tankis459

5. Saulės radiacija460

6. Kalcis — keliauninkas erdvėje461

7. Saulės energijos šaltiniai463

8. Saulės energijos reakcijos464

9. Saulės stabilumas465

10. Apgyvendintų pasaulių kilmė465

42. Energija — protas ir materija467

1. Rojaus jėgos ir energijos467

2. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos
(fizinės energijos)
469

3. Materijos klasifikacija471

4. Energijos ir materijos transmutacijos472

5. Banginės energijos pasireiškimai474

6. Ultimatonai, elektronai, ir atomai476

7. Atominė materija477

8. Atomų sukibimas478

9. Naturfilosofija479

10. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos
(Materialaus proto sistemos)
480

11. Visatos mechanizmai481

12. Modelis ir forma — proto viešpatavimas483

43. Žvaigždynai485

1. Žvaigždynų bustinės485

2. Žvaigždyno valdymas487

3. Norlatiadeko Patys Aukštieji488

4. Asamblejos Kalnas — Dienų Ištikimasis489

5. Edentijos Tevai po Liuciferio maišto490

6. Dievo Sodai492

7. Univitatijos493

8. Edentijos mokymo pasauliai493

9. Edentijos pilietybe495

44. Dangiškieji Meistrai497

1. Dangiškieji Muzikantai499

2. Dangiškieji Atgamintojai500

3. Dieviškieji Statybininkai501

4. Minties Registruotojai503

5. Energijos Manipuliuotojai504

6. Dizaineriai ir Puošejai506

7. Harmonijos Darbininkai507

8. Mirtingojo siekiai ir morontiniai laimejimai507

45. Vietinės sistemos administracija509

1. Pereinamosios kulturos pasauliai509

2. Sistemos Aukščiausiasis Valdovas511

3. Sistemos vyriausybe512

4. Keturi ir dvidešimt patareju513

5. Materialieji Sūnūs514

6. Adominis kylančiųjų mokymas515

7. Melkizedekų mokyklos517

46. Vietinės sistemos būstinės519

1. Jerusemo fiziniai aspektai519

2. Jerusemo fiziniai bruožai520

3. Jerusemo transliuojamos programos522

4. Gyvenamosios ir administracinės teritorijos522

5. Jerusemo apskritimai523

6. Vykdomieji-Administraciniai kvadratai527

7. Stačiakampiai — Spornagijos527

8. Jerusemo trikampiai528

47. Septyni gyvenamieji pasauliai530

1. Užbaigtųjų pasaulis530

2. Bandomieji vaikų darželiai531

3. Pirmasis gyvenamasis pasaulis532

4. Antrasis gyvenamasis pasaulis534

5. Trečiasis gyvenamasis pasaulis535

6. Ketvirtasis gyvenamasis pasaulis536

7. Penktasis gyvenamasis pasaulis537

8. Šeštasis gyvenamasis pasaulis537

9. Septintasis gyvenamasis pasaulis538

10. Jerusemo pilietybė539

48. Morontinis gyvenimas541

1. Morontinės medžiagos541

2. Morontinės energijos prižiūrėtojai542

3. Morontiniai Kompanionai545

4. Praeities Vaizdo Reguliuotojai547

5. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai550

6. Morontinių Pasaulių Serafimai — Pereinamieji Tarnai551

7. Morontinė Mota556

8. Morontiniai Progresuotojai557

49. Apgyvendinti pasauliai559

1. Planetinė gyvybė559

2. Planetų fiziniai tipai560

3. Nekvėpuojančiųjų pasauliai563

4. Evoliuciniai valiniai tvariniai564

5. Mirtingųjų planetinės serijos565

6. Išsilaisvinimas iš Žemės568

50. Planetų Princai572

1. Princų misija572

2. Planetų administravimas573

3. Princo Materialusis Personalas574

4. Planetinės būstinės ir mokyklos575

5. Progresuojanti civilizacija576

6. Planetinė kultūra578

7. Atlygis už izoliaciją578

51. Planetų Adomai580

1. Dievo Materialiųjų Sūnų kilmė ir prigimtis580

2. Planetų Adomų gabenimas582

3. Adominės misijos582

4. Šešios evoliucinės rasės584

5. Rasinis susiliejimas —
Adominio kraujo padovanojimas
585

6. Edeninis režimas586

7. Suvienytas administravimas587

52. Planetinės mirtingųjų epochos589

1. Primityvusis žmogus589

2. Žmogus, atvykus Planetos Princui591

3. Žmogus, atvykus Adomui592

4. Žmogus, atvykus Sūnui Arbitrui594

5. Žmogus, atvykus save padovanojanciam Sūnui595

6. Urantijos amžius po save padovanojancio Sūnaus597

7. Žmogus po Sūnaus Mokytojo pasirodymo598

53. Liuciferio maištas601

1. Maišto vadovai601

2. Maišto priežastys602

3. Liuciferio manifestas603

4. Maišto pradžia604

5. Konfl ikto pobūdis605

6. Ištikimas serafinis vadas606

7. Maišto istorija607

8. Žmogaus Sūnus Urantijoje609

9. Dabartinis maišto statusas610

54. Liuciferio maišto problemos613

1. Tikroji ir netikroji laisve613

2. Laisvės vagystė614

3. Teisingumo atsilikimas laike615

4. Gailestingumo uždelsimas laike615

5. Delsimo išmintis617

6. Mėilės triumfas618

55. Šviesos ir gyvenimo sferos621

1. Morontinė šventovė622

2. Mirtis ir pervedimas623

3. Aukso amžiai624

4. Administraciniai perreguliavimai626

5. Materialaus vystymosi viršūnė629

6. Individualus mirtingasis630

7. Pirmasis arba planetinis etapas631

8. Antrasis arba sistemos etapas632

9. Treciasis arba žvaigždymo etapas633

10. Ketvirtasis arba vietinės visatos etapas634

11. Mažojo ir didžiojo sektoriaus etapai635

12. Septintasis arba supervisatos etapas636

56. Visuotinė vienybė637

1. Fizinis koordinavimas637

2. Intelektuali vienybė638

3. Dvasinis suvienijimas639

4. Asmenybės suvienijimas639

5. Dievybės vienybė640

6. Evoliucinės Dievybės suvienijimas641

7. Visuotinės evoliucinės pasekmės642

8. Aukščiausiasis Suvienytojas643

9. Visuotinė Absoliuti vienybė644

10. Tiesa, Grožis, ir Gėris646

III DALIS Urantijos Istorija

Turinys Puslapis

57. Urantijos kilmė651

1. Andronoverio ūkas651

2. Pirminis ūko etapas652

3. Antrinis ūko etapas653

4. Trečiasis ir ketvirtasis etapai654

5. Monmatijos — Urantijos saulės sistemos — kilmė655

6. Saulės sistemos etapas — planetų formavimosi era657

7. Meteoritų era — Ugnikalnių amžius
Primityvioji planetos atmosfera
658

8. Plutos stabilizavimas
Žemės drebejimų amžius
Pasaulinis vandenynas ir pirmasis kontinentas
660

58. Gyvybės įkūrimas Urantijoje664

1. Būtinos salygos fizinei gyvybei664

2. Urantijos atmosfera665

3. Erdvinė aplinka666

4. Gyvybės aušros era667

5. Kontinentų dreifas668

6. Pereinamasis periodas669

7. Geologijos istorijos knyga670

59. Jūrinės gyvybės era Urantijoje672

1. Ankstyvoji jūrinė gyvybe sekliose jūrose
Trilobitų amžius
673

2. Kontinentinių potvynių pirmasis etapas
Bestuburių gyvūnų amžius
674

3. Antrasis didžiojo potvynio etapas
Koralų periodas — Pečiakojų amžius
676

4. Didysis sausumos iškilimo etapas
Vegetatyvinis sausumos gyvybės periodas
Žuvų amžius
678

5. Plutos slinkimo etapas
Papartinių miškų karbono periodas
Varlių amžius
680

6. Klimato pereinamasis etapas
Seklinių augalų periodas
Biologinių sukretimų amžius
682

60. Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje685

1. Ankstyvasis roplių amžius685

2. Vėlesnis roplių amžius687

3. Kreidos periodas
Žydinčių augalų periodas
Paukščių amžius
688

4. Kreidos periodo pabaiga691

61. Žinduolių era Urantijoje693

1. Naujasis kontinentinės sausumos etapas
Ankstyvųjų žinduolių amžius
693

2. Nesenų potvynių etapas
Išsivysciusių žinduolių amžius
694

3. Šiuolaikinių kalnų etapas
Dramblio ir arklio amžius
696

4. Nesenas kontinentų iškilimo etapas
Paskutinė didžioji žinduolių migracija
698

5. Ankstyvasis ledynmetis699

6. Primityvusis žmogus ledo amžiuje700

7. Tebesitęsiantis ledo amžius700

62. Pirmykščio žmogaus aušros rasės703

1. Ankstyvieji lemūrų tipai703

2. Aušros žinduoliai703

3. Vidurinieji žinduoliai704

4. Primatai706

5. Pirmosios žmogiškosios būtybės707

6. Žmogiškojo proto evoliucija709

7. Kaip apgyvendinto pasaulio pripažinimas709

63. Pirmoji žmogiškoji šeima711

1. Andonas ir Fonta711

2. Dvynių pabegimas712

3. Andono šeima713

4. Andoniniai klanai713

5. Andonitų pasklidimas715

6. Onagaras — pirmasis Tiesos Mokytojas715

7. Andono ir Fontos išlikimas717

64. Evoliucinės spalvotosios rasės718

1. Andoniniai aborigenai718

2. Foksholo gentys719

3. Badonano gentys720

4. Neandertaliečių rasės720

5. Spalvotųjų rasių kilmė722

6. Šešios Urantijos Sangikų rasės722

7. Spalvotųjų rasių pasklidimas726

65. Evoliucijos kontrolė iš viršaus730

1. Gyvybės Nešėjų funkcijos730

2. Evoliucijos panorama731

3. Evoliucijos skatinimas733

4. Urantijos jaudinantis patyrimas734

5. Gyvybės evoliucijos vingiai736

6. Evoliuciniai gyvybės metodai737

7. Evoliuciniai proto lygiai738

8. Evoliucija laike ir erdvėje739

66. Urantijos Planetos Princas741

1. Princas Kaligastija741

2. Princo personalas742

3. Dalamatija — Princo miestas743

4. Šios šimtinės pirmosios dienos743

5. Šios šimtinės organizacija745

6. Princo valdymas749

7. Gyvenimas Dalamatijoje750

8. Kaligastijos nelaimes752

67. Planetos maištas754

1. Kaligastijos išdavystė754

2. Maišto pradžia755

3. Septyneri lemiami metai756

4. Kaligastijos šimtinė po maišto757

5. Tiesioginės maišto pasekmės758

6. Tvirtasis Vanas759

7. Nuodemės toli siekiancios pasekmės760

8. Maišto žmogiškasis didvyris761

68. Civilizacijos aušra763

1. Apsauginis visuomeninimas763

2. Visuomeniniai progresavimo faktoriai764

3. Velių baimės visuomeninantis poveikis766

4. Papročių evoliucija767

5. Žemės panaudojimo metodai — pragyvenimo priemonės768

6. Kultūros evoliucija769

69. Primityviosios žmogiškosios, institucijos772

1. Pagrindinės žmogiškosios institucijos772

2. Gamybos aušra773

3. Darbo pasidalijimas773

4. Prekybos pradžia775

5. Kapitalo pradžia775

6. Ugnis civilizacijos atžvilgiu777

7. Gyvunų panaudojimas778

8. Vergove kaip civilizacijos faktorius778

9. Privati nuosavybė780

70. Žmogiškojo valdymo evoliucija783

1. Karo genezė783

2. Visuomeninė karo vertė785

3. Ankstyvieji žmogiškieji susivienijimai787

4. Klanai ir gentys788

5. Valdymo ištakos788

6. Monarchinis valdymas789

7. Primityvieji klubai ir draugijos790

8. Visuomeninės klases792

9. Žmogiškosios teises793

10. Teisingumo evoliucija794

11. Istatymai ir teismai796

12. Pilietinės valdžios paskyrimas797

71. Valstybės išsivystymas800

1. Embrionine valstybė800

2. Atstovaujamojo valdymo evoliucija801

3. Valstybingumo idealai803

4. Besivystanti civilizacija804

5. Konkurencijos evoliucija805

6. Pelno akstinas805

7. Švietimas806

8. Valstybingumo pobūdis806

72. Kaimyninės planetos valdymas808

1. Kontinentinė nacija808

2. Politinė organizacija809

3. Šeimos gyvenimas811

4. Švietimo sistema812

5. Gamybinė organizacija813

6. Senatvės draudimas814

7. Mokesčiai815

8. Specialūs koledžai816

9. Visuotinio balsavimo planas817

10. Kova prieš nusikalstamumą818

11. Karinis pasirengimas818

12. Kitos nacijos819

73. Edeno Sodas821

1. Noditai ir amadonitai821

2. Sodo planavimas822

3. Sodo vieta823

4. Sodo įrengimas823

5. Sodo namai824

6. Gyvybės medis825

7. Edeno dalia826

74. Adomas ir Ieva828

1. Adomas ir Ieva Jeruseme828

2. Adomo ir Ievos atvykimas829

3. Adomas ir Ieva susipažista su planeta830

4. Pirmoji suirutė832

5. Adomo administracija833

6. Adomo ir Ievos šeimos gyvenimas834

7. Gyvenimas Sode835

8. Legenda apie sukūrimą836

75. Adomo ir Ievos pražanga839

1. Urantijos problema839

2. Kaligastijos samokslas840

3. Ievos viliojimas841

4. Pražangos suvokimas842

5. Pražangos pasekmės843

6. Adomas ir Ieva palieka Sodą844

7. Adomo ir Ievos degradavimas845

8. Vadinamasis žmogaus nuopuolis845

76. Antrasis Sodas847

1. Edenitai įžengia į Mesopotamiją847

2. Kainas ir Abelis848

3. Gyvenimas Mesopotamijoje849

4. Violetinė rasė850

5. Adomo ir Ievos mirtis851

6. Adomo ir Ievos išlikimas853

77. Tarpiniai Tvariniai855

1. Pirminės Tarpinės Būtybės855

2. Noditų rasė856

3. Babelio bokštas858

4. Noditų civilizacijos centrai859

5. Adomsonas ir Rata861

6. Antrinės Tarpinės Būtybės862

7. Tarpiniai tvariniai maištininkai863

8. Suvienyti tarpiniai tvariniai864

9. Urantijos nuolatiniai piliečiai865

78. Violetinė rasė laikmečiu po Adomo868

1. Rasinis ir kulturinis pasiskirstymas868

2. Adomitai antrajame Sode869

3. Adomitų ankstyvosios ekspansijos870

4. Anditai871

5. Anditų migravimai872

6. Paskutinieji anditų pasklidimai873

7. Potvyniai Mesopotamijoje874

8. Šumerai — paskutinieji iš anditų875

79. Anditų ekspansija Rytuose878

1. Turkestano anditai878

2. Anditai užkariauja Indiją879

3. Dravidų Indiją881

4. Arijų įsiveržimas į Indiją882

5. Raudonasis žmogus ir geltonasis žmogus883

6. Kiniečių civilizacijos aušra884

7. Anditai įžengia į Kiniją886

8. Velesne kiniečių civilizacija887

80. Anditų ekspansija Vakaruose889

1. Adomitai įžengia į Europą889

2. Klimatiniai ir geologiniai pasikeitimai890

3. Kromanjonietis mėlynasis žmogus891

4. Anditų įsiveržimai į Europą892

5. Anditai užkariauja Šiaurės Europą893

6. Anditai palei Nilą894

7. Viduržemio jūros salų anditai895

8. Dunojaus andonitai896

9. Trys baltųjų rasės897

81. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis900

1. Civilizacijos lopšys900

2. Civilizacijos priemonės901

3. Miestai, gamyba, ir prekyba903

4. Mišrios rasės904

5. Kultūrinė visuomenė905

6. Civilizacijos išsaugojimas906

82. Santuokos evoliucija913

1. Poravimosi instinktas913

2. Ribojantys tabu914

3. Ankstyvieji vedybiniai papročiai915

4. Vedybos, esant nuosavybės papročiams917

5. Endogamija ir eksogamija918

6. Rasiniai mišiniai919

83. Santuokos institutas922

1. Santuoka kaip visuomeninis institutas922

2. Asistavimas ir sužadėtuvės923

3. Pirkimas ir kraitis923

4. Vedybų ritualas924

5. Daugiskaitinės vedybos925

6. Tikroji monogamija — porinės vedybos927

7. Vedybinio ryšio nutraukimas928

8. Santuokos idealizavimas929

84. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas931

1. Primityvūs poriniai susivienijimai931

2. Ankstyvoji matriarchalinė šeima932

3. Šeima, viešpataujant tėvui933

4. Moters padėtis ankstyvojoje visuomenėje935

5. Moterys, besivystančių papročių laikotarpiu936

6. Vyro ir moters partnerystė938

7. Šeimyninio gyenimo idealai939

8. Savęs patenkinimo pavojai942

85. Garbinimo kilmė944

1. Akmenų ir kalvų garbinimas944

2. Augalų ir medžių garbinimas945

3. Gyvunų garbinimas946

4. Stichijų garbinimas946

5. Dangaus kūnų garbinimas947

6. Žmogaus garbinimas948

7. Garbinimo ir Išminties Pagalbinės Proto Dvasios948

86. Religijos ankstyvoji evoliucija950

1. Atsitiktinumas: sekmė ir nesėkmė950

2. Atsitiktinumo įasmeninimas951

3. Mirtis — nesuprantamoji952

4. Išlikimo po mirties samprata952

5. Samprata apie velę-sielą953

6. Velių-Dvasių aplinka955

7. Primityviosios religijos funkcija956

87. Vėlių kultai958

1. Velių baimė958

2. Velių nuraminimas959

3. Protėvių garbinimas960

4. Geros ir blogos dvasinės vėlės961

5. Besivystantis vėlių kultas962

6. Prievarta ir dvasių išvarymas963

7. Kulto prigimtis965

88. Fetišai, talismanai, ir magija967

1. Tikėjimas į fetišus967

2. Fetišų evoliucija968

3. Totemizmas970

4. Magija970

5. Magiški talismanai971

6. Magijos praktika972

89. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas974

1. Tabu974

2. Nuodemės samprata975

3. Atsižadėjimas ir nusižeminimas976

4. Aukos kilmė977

5. Paaukojimai ir kanibalizmas978

6. Žmonių aukojimo evoliucija980

7. Žmonių aukojimo modifikavimas981

8. Išpirkimas ir susitarimas982

9. Aukojimai ir sakramentai983

10. Nuodėmės atleidimas984

90. Šamanizmas — kerėtojai ir žyniai986

1. Pirmieji šamanai — keretojai986

2. Šamanistiniai ritualai987

3. Ligos ir mirties šamaninė teorija989

4. Medicina, vadovaujant šamanams990

5. Žyniai ir ritualai992

91. Maldos evoliucija994

1. Primityvioji malda994

2. Besivystanti malda995

3. Malda ir antrasis aš996

4. Etinė malda997

5. Maldos visuomeninės pasekmės998

6. Maldos kompetencija999

7. Misticizmas, ekstazė, ir įkvėpimas1000

8. Meldimasis kaip asmeninis patyrimas1001

9. Veiksmingos maldos sąlygos1002

92. Vėlesnė religijos evoliucija1003

1. Evoliucinės religijos prigimtis1003

2. Religija ir papročiai1004

3. Evoliucinės religijos prigimtis1005

4. Apreiškimo dovana1007

5. Didieji religiniai vadovai1008

6. Sudetinės religijos1010

7. Tolesnė religijos evoliucija1012

93. Makiventa Melkizedekas1014

1. Makiventos įsikunijimas1014

2. Salemo išmincius1015

3. Melkizedeko mokymai1016

4. Salemo religija1017

5. Abraomo pasirinkimas1018

6. Melkizedeko susitarimas su Abraomu1020

7. Melkizedeko misionieriai1021

8. Melkizedeko išvykimas1022

9. Po Melkizedeko išvykimo1022

10. Makiventos Melkizedeko dabartinis statusas1024

94. Melkizedeko mokymai Rytuose1027

1. Salemo mokymai Vedų Indijoje1027

2. Brahmanizmas1028

3. Brahmaninė filosofija1030

4. Induizmo religija1031

5. Kova už Tiesą Kinijoje1032

6. Lao-Tse ir Konfucijus1033

7. Gautama Sidharta1035

8. Budistų tikejimas1036

9. Budizmo paplitimas1037

10. Religija Tibete1038

11. Budistų filosofija1038

12. Dievo samprata budizme1040

95. Melkizedeko mokymai Levante1042

1. Salemo religija Mesopotamijoje1042

2. Ankstyvoji Egipto religija1043

3. Moralinių sampratų evoliucija1045

4. Amenemopo mokymai1046

5. Nuostabusis Ichnatonas1047

6. Salemo doktrinos Irane1049

7. Salemo mokymai Arabijoje1050

96. Jahvė — hebrajų Dievas1052

1. Dievybės samprata tarp semitų1052

2. Semitų tautos1054

3. Neprilygstamasis Mozė1055

4. Jahvės skelbimas1056

5. Mozės mokymai1057

6. Dievo samprata po Mozės mirties1059

7. Psalmės ir Jobo knyga1060

97. Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų1062

1. Samuelis — pirmasis iš hebrajų pranašų1062

2. Elijas ir Elišas1064

3. Jahvė ir Baalis1064

4. Amosas ir Osijas1065

5. Pirmasis Isajas1066

6. Bebaimis Jeremijas1067

7. Antrasis Isajas1068

8. Šventa ir pasaulietinė istorija1070

9. Hebrajų istorija1071

10. Hebrajų religija1075

98. Melkizedeko mokymai Vakaruose1077

1. Salemo religija tarp graikų1077

2. Graikų filosofinė mintis1078

3. Melkizedeko mokymai Romoje1080

4. Misteriniai kultai1081

5. Mitros kultas1082

6. Mitraizmas ir krikščionybė1083

7. Krikščioniškoji religija1083

99. Religijos visuomeninės problemos1086

1. Religija ir visuomeninis pertvarkymas1086

2. Institucinės religijos silpnumas1087

3. Religija ir religininkas1088

4. Pereinamojo laikotarpio sunkumai1089

5. Religijos visuomeniniai aspektai1090

6. Institucinė religija1092

7. Religijos indėlis1092

100. Religija žmogiškajame patyrime1094

1. Religinis augimas1094

2. Dvasinis augimas1095

3. Samprata apie aukščiausiąją vertybę1096

4. Augimo problemos1097

5. Atsivertimas ir misticizmas1098

6. Religinio gyvenimo požymiai1100

7. Religinio gyvenimo viršūnė1101

101. Tikroji religijos prigimtis1104

1. Tikroji religija1104

2. Religijos faktas1105

3. Religijos savybės1107

4. Apreiškimo apribojimai1109

5. Religija išplėsta apreiškimo1110

6. Augantis religinis patyrimas1111

7. Asmeninė religijos filosofija1113

8. Įtikejimas ir tikėjimas1114

9. Religija ir moralė1115

10. Religija kaip žmogaus išlaisvintoja1116

102. Religinio įtikėjimo pamatai1118

1. Įtikejimo garantijos1118

2. Religija ir tikrovė1119

3. Žinios, išmintis, ir įžvalga1121

4. Patyrimo faktas1123

5. Tikslingo potencialo aukštybė1123

6. Religinio įtikėjimo tikrumas1124

7. To, kas yra dieviška, tikrumas1126

8. Religijos įrodymai1127

103. Religinio patyrimo tikrovė1129

1. Religijos filosofija1129

2. Religija ir individas1130

3. Religija ir žmogiškoji rasė1132

4. Dvasinė komunija1133

5. Idealų kilmė1133

6. Filosofinis derinimas1135

7. Mokslas ir religija1137

8. Filosofija ir religija1140

9. Religijos esmė1140

104. Sampratos apie Trejybę augimas1143

1. Trejybės samprata Urantijoje1143

2. Trejybės vienybe ir Dievybės daugiskaitiškumas1145

3. Trejybės ir Trivienybės1146

4. Septynios Trivienybės1147

5. Trisajungos1151

105. Dievybė ir tikrovė1152

1. Filosofinė šio AŠ ESU koncepcija1152

2. Šis AŠ ESU kaip Trivienybė ir kaip Septinkartis1153

3. Septyni Begalybės Absoliutai1155

4. Vienybe, Dualybė, ir Trivienybė1157

5. Ribinės tikrovės paskleidimas1158

6. Ribinės tikrovės atgarsiai1159

7. Transcendentalų atsiradimas1159

106. Tikrovės visatos lygiai1162

1. Ribinių Funkcionalų pirminis susivienijimas1163

2. Antrinė aukščiausioji ribinė integracija1164

3. Transcendentinis tretinis tikrovės susivienijimas1165

4. Galutinioji ketvirtoji integracija1166

5. Bendraabsoliutus arba penktosios fazės susivienijimas1167

6. Absoliuti arba šeštosios fazės integracija1167

7. Likimo užbaigtumas1168

8. Trejybių Trejybė1170

9. Egzistencialus begalinis suvienijimas1173

107. Minties Derintojų kilmė ir prigimtis1176

1. Minties Derintojų kilmė1177

2. Derintojų klasifikacija1178

3. Derintojų namai Dieviningtone1179

4. Derintojų prigimtis ir buvimas1180

5. Derintojo protingumas1181

6. Derintojai kaip grynos dvasios1182

7. Derintojai ir asmenybė1183

108. Minties Derintojų misija ir tarnavimas1185

1. Parinkimas ir paskyrimas1185

2. Derintojo apsigyvenimui butinos salygos1186

3. Organizacija ir administravimas1188

4. Ryšys sų kitomis dvasinemis itakomis1190

5. Derintojo misija1191

6. Dievas žmoguje1192

109. Derintojų ryšys su visatos tvariniais1195

1. Derintojų vystymasis1195

2. Savaime veikiantys Derintojai1196

3. Derintojų ryšys su mirtingųjų tipais1197

4. Derintojai ir žmogiškoji asmenybe1198

5. Materialios kliūtys Derintojo apsigyvenimui1199

6. Tikrųjų vertybių išsaugojimas1200

7. Personalizuotų Derintojų likimas1201

110. Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais1203

1. Apsigyvenimas mirtingojo prote1203

2. Derintojai ir žmogiškoji valia1204

3. Bendradarbiavimas su Derintoju1205

4. Derintojo darbas prote1207

5. Klaidingos sampratos apie Derintojo vadovavimą1207

6. Septyni psichiniai apskritimai1209

7. Nemirtingumo pasiekimas1212

111. Derintojas ir siela1215

1. Proto pasirinkimo arena1216

2. Sielos prigimtis1217

3. Besivystanti siela1218

4. Vidinis gyvenimas1219

5. Pasirinkimo pašventimas1221

6. Žmogiškasis paradoksas1221

7. Derintojo problema1223

112. Asmenybės išlikimas1225

1. Asmenybe ir tikrovė1226

2. Savasis aš1227

3. Mirties reiškinys1229

4. Derintojai po mirties1231

5. Žmogiškojo aš išlikimas1232

6. Morontinis aš1235

7. Susiliejimas su Derintoju1237

113. Serafiniai likimo sargai1241

1. Angelai sargai1241

2. Likimo sargai1242

3. Ryšys su kitais dvasiniais poveikiais1244

4. Serafinės veikimo sferos1245

5. Serafinė tarnystė mirtingiesiems1245

6. Angelai sargai po mirties1246

7. Serafimai ir kylanciojo karjera1248

114. Serafinis planetinis valdymas1250

1. Urantijos aukščiausioji valdžia1250

2. Planetinių prižiūrėtojų valdyba1251

3. Reziduojantis vyriausiasis vadovas1252

4. Stebėtojas nuo Pačių Aukštųjų1253

5. Planetinis valdymas1254

6. Planetinės priežiūros pagrindiniai serafimai1254

7. Rezervinis likmo korpusas1257

115. Aukščiausioji Būtybė1260

1. Savokų ribų santykinumas1260

2. Absoliutus pagrindas Aukštybei1261

3. Pirminis, aktualus, ir potencialus1261

4. Aukščiausiosios tikrovės šaltiniai1263

5. Aukščiausiojo ryšys su Rojaus Trejybe1264

6. Aukščiausiojo ryšys su Trisajungomis1265

7. Aukščiausiojo prigimtis1266

116. Visagalis Aukščiausiasis1268

1. Aukščiausiasis Protas1268

2. Visagalis ir Dievas Septinkartis1269

3. Visagalis ir Rojaus Dievybė1270

4. Visagalis ir Aukščiausieji Kūrejai1271

5. Visagalis ir Septinkarčiai Kontrolieriai1273

6. Dvasios viešpatavimas1275

7. Didžiosios visatos gyvas organizmas1276

117. Dievas Aukščiausiasis1278

1. Aukščiausiosios Būtybės prigimtis1278

2. Evoliucinio augimo šaltinis1280

3. Aukščiausiojo reikšmė visatos tvariniams1281

4. Ribinis Dievas1283

5. Kūrinijos viršsiela1285

6. Aukščiausiojo ieškojimas1287

7. Aukščiausiojo ateitis1291

118. Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė1294

1. Laikas ir amžinybė1295

2. Visur esamumas ir visur buvimas1296

3. Laiko-Erdvės ryšiai1297

4. Pirminis ir antrinis priežastingumas1298

5. Visagališkumas ir suderinamumas1299

6. Visagališkumas ir visakūrybiškumas1299

7. Visažiniškumas ir lemtis1300

8. Valdymas ir viršvaldymas1301

9. Visaų mechanizmai1303

10. Apvaizdos funkcijos1304

119. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai1308

1. Pirmasis savęs padovanojimas1309

2. Antrasis savęs padovanojimas1310

3. Trečiasis savęs padovanojimas1312

4. Ketvirtasis savęs padovanojimas1313

5. Penktasis savęs padovanojimas1314

6. Šeštasis savęs padovanojimas1315

7. Septintasis ir paskutinysis savęs padovanojimas1316

8. Mykolo statusas po savęs padovanojimu1317

IV DALIS Jėzaus Gyvenimas ir Mokymai

Turinys Puslapis

120. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje1323

1. Septintojo Savęs padovanojimo komisija1325

2. Savęs padovanojimo apribojimai1327

3. Kitos rekomendacijos ir patarimai1329

4. Isikūnijimas — du paverčiant vienu1331

121. Mykolo savęs padovanojimo laikai1332

1. Vakarai pirmajame amžiuje po Kristaus1332

2. Žydų tauta1333

3. Tarp pagonių1334

4. Pagoniškoji filosofija1335

5. Pagonių religijos1336

6. Hebrajų religija1338

7. Žydai ir pagonys1339

8. Ankstesnieji parašyti dokumentai1341

122. Jėzaus gimimas ir kūdikystė1344

1. Juozapas ir Marija1344

2. Gabrielis apsireiškia Elžbietai1345

3. Gabrielio paskelbimas Marijai1346

4. Juozapo sapnas1347

5. Jėzaus žemiškieji tėvai1348

6. Namai Nazarete1349

7. Kelione į Betliejų1350

8. Jėzaus gimimas1351

9. Pateikimas šventykloje1352

10. Erodo veiksmai1353

123. Jėzaus ankstyvoji vaikystė1355

1. Sugrižus į Nazaretą1356

2. Penktieji metai (2 m. pr. Kr.)1357

3. Įvykiai šeštaisiais metais (1 m. pr. Kr.)1359

4. Septintieji metai (1 m. po Kr. gim.)1361

5. Mokyklinis gyvenimas Nazarete1362

6. Jo aštuntieji metai (2 m. po Kr. gim)1364

124. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė1366

1. Jėzaus devintieji metai (3 m. po Kr. gim.)1366

2. Dešimtieji metai ( 4 m. po Kr. gim.)1368

3. Vienuoliktieji metai (5 m. po Kr. gim.)1369

4. Dvyliktieji metai (6 m. po Kr. gim.)1371

5. Jo tryliktieji metai (7 m. po Kr. gim.)1373

6. Kelionė į Jeruzalę1374

125. Jėzus Jeruzalėje1377

1. Jėzus apžiūri šventykla1378

2. Jėzus ir Perejimo šventė1379

3. Juozapo ir Marijos išvykimas1381

4. Pirmoji ir antroji dienos šventykloje1381

5. Trecioji diena šventykloje1382

6. Ketvirtoji diena šventykloje1383

126. Šie dveji lemiami metai1386

1. Jo keturioliktieji metai (8 m. po Kr. gim.)1387

2. Juozapo mirtis1388

3. Penkioliktieji metai (9 m. po Kr. gim.)1389

4. Pirmasis pamokslas sinagogoje1391

5. Finansinė kova1392

127. Paauglystės metai1395

1. Šešioliktieji metai (10 m. po Kr. gim.)1395

2. Septynioliktieji metai (11 m. po Kr. gim.)1396

3. Aštuonioliktieji metai (12 m. po Kr. gim.)1398

4. Devynioliktieji metai (13 m. po Kr. gim.)1401

5. Rebeka, Ezro dukra1402

6. Jo dvidešimtieji metai (14 m. po Kr. gim.)1403

128. Jėzaus ankstyvoji vyrystė1407

1. Dvidešimt pirmieji metai (15 m. po Kr. gim.)1407

2. Dvidešimt antrieji metai (16 m. po Kr. gim.)1409

3. Dvidešimt tretieji metai (17 m. po Kr. gim.)1411

4. Damasko epizodas1412

5. Dvidešimt ketvirtieji metai (18 m. po Kr. gim.)1413

6. Dvidešimt penktieji metai (19 m. po Kr. gim.)1415

7. Dvidešimt šeštieji metai (20 m. po Kr. gim.)1416

129. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas1419

1. Dvidešimt septintieji metai (21 m. po Kr. gim.)1419

2. Dvidešimt aštuntieji metai (22 m. po Kr. gim.)1421

3. Dvidešimt devintieji metai (23 m. po Kr. gim.)1423

4. Žmogiškasis Jėzus1424

130. Pakeliui į Romą1427

1. Jopoje — pakalbis apie Joną1428

2. Cezarėjoje1429

3. Aleksandrijoje1432

4. Pasikalbėjimas apie tikrovę1433

5. Kretos saloje1436

6. Jaunas vyras, kuris bijojo1437

7. Kartagenoje — diskusija apie laiką ir erdvė1438

8. Pakeliui į Neapoli ir Romą1440

131. Pasaulio religijos1442

1. Cinizmas1442

2. Judaizmas1444

3. Budizmas1446

4. Induizmas1447

5. Zoroastrizmas1449

6. Suduanizmas (Džainizmas)1450

7. Sintoizmas1451

8. Daoizmas1451

9. Konfucijonizmas1452

10. “Mūsų religija”1453

132. Viešnagė Romoje1455

1. Tikrosios vertybės1456

2. Gėris ir blogis1457

3. Tiesa ir įtikėjimas1459

4. Asmeninis tarnavimas1460

5. Patarimai turtingam vyrui1462

6. Visuomeninis tarnavimas1465

7. Išvykos apie Romą1466

133. Sugrįžimas iš Romos1468

1. Gailestingumas ir teisingumas1468

2. Lipant į laivą Tarentume1470

3. Korinte1471

4. Asmeninis darbas Korinte1474

5. Atėnuose — pokalbis apie mokslą1476

6. Efese — pokalbis apie sielą1477

7. Viešėjimas Kipre — pokalbis apie protą1479

8. Antioke1480

9. Mesopotamijoje1481

134. Pereinamieji metai1483

1. Trisdešimtieji metai (24 m. po Kr. gim.)1483

2. Vilkstinės kelionė prie Kaspijos jūros1484

3. Urmijos paskaitos1485

4. Suverenumas — dieviškasis ir žmogiškasis1486

5. Politinis suverenumas1487

6. Įstatymas, laisvė, ir suverenitetas1490

7. Trisdešimt pirmieji metai (25 m. po Kr. gim.)1492

8. Gyvenimas ant Hermono kalno1492

9. Laukimo laikas1494

135. Jonas Krikštytojas1496

1. Jonas tampa nazariečiu1496

2. Zakarijo mirtis1497

3. Piemens gyvenimas1497

4. Elžbietos mirtis1499

5. Dievo karalystė1500

6. Jonas pradeda pamokslauti1501

7. Jonas keliauna į šiaurę1503

8. Jėzaus ir Jono susitikimas1503

9. Keturiasdešimt pamokslavimo dienų1505

10. Jonas keliauna į pietus1506

11. Jonas kalėjime1506

12. Jono Krikštytojo mirtis1508

136. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų1509

1. Sampratos apie laukiamą Mesiją1509

2. Jėzaus pakrikštijimas1510

3. Tos keturiasdešimt Dienų1512

4. Planai viešam darbui1514

5. Pirmasis didysis sprendimas1516

6. Antrasis sprendimas1517

7. Trečiasis sprendimas1519

8. Ketvirtasis sprendimas1520

9. Penktasis sprendimas1521

10. Šeštasis sprendimas1523

137. Belaukiant Galilėjoje1524

1. Pirmųjų keturių apaštalų pasirinkimas1524

2. Pilypo ir Natanieliaus pasirinkimas1526

3. Apsilankymas Kapernaume1527

4. Vestuvės Kanoje1528

5. Sugrįžus į Kapernaumą1531

6. Sabato dienos įvykiai1532

7. Keturi mokymo mėnesiai1533

8. Pamokslas apie karalystę1535

138. Karalystės pasiuntinių rengimas1538

1. Paskutinieji nurodymai1538

2. Tų šešių parinkimas1539

3. Motiejaus ir Simono pakvietimas1540

4. Dvynių pakvietimas1541

5. Tomo ir Judo pakvietimas1542

6. Intensyvaus mokymo savaitė1542

7. Kitas nusivylimas1543

8. Šių dvylikos pirmasis darbas1545

9. Penki išbandymo menesiai1546

10. Dvyliktuko organizacija1547

139. Dvylika apaštalų1548

1. Andriejus, pirmasis pasirinktas1548

2. Simonas Petras1550

3. Jokūbas Zabediejus1552

4. Jonas Zabediejus1553

5. Pilypas Smalsusis1556

6. Sąžiningasis Natanielius1558

7. Motiejus Levis1559

8. Tomas Didymus1561

9. ir 10. Alfiejaus Jokūbas ir Judas1563

11. Simonas Uolusis1564

12. Judas Iskarijotas1565

140. Šių dvylikos įšventinimas1568

1. Parengiamieji nurodymai1568

2. Išventinimas1569

3. Įšventinimo pamokslas1570

4. Jūs esate žemės druska1572

5. Teviška ir broliška meilė1573

6. Įšventinimo vakaras1576

7. Savaitė po įšventinimo1578

8. Ketvirtadienio popietę prie ežero1579

9. Pašventimo diena1583

10. Vakaras po pašventimo1584

141. Viešojo darbo pradžia1587

1. Išvykstant iš Galilėjos1587

2. Dievo istatymas ir Tėvo valia1588

3. Gyvenimas Amate1589

4. Mokymas apie Tevą1590

5. Dvasinė vienybė1591

6. Paskutinė savaitė prie Amato1592

7. Prie Betanės už Jordano1593

8. Darbas Jeriche1595

9. Išvykstant į Jeruzalę1595

142. Perėjimo šventė Jeruzalėje1596

1. Mokymas šventykloje1596

2. Dievo įniršis1597

3. Dievo samprata1598

4. Flavijus ir graikų kultūra1600

5. Pokalbis apie užtikrinimą1601

6. Bendravimas su Nokodemu1601

7. Pamoka apie šeimą1603

8. Pietų Judėjoje1605

143. Einant per Samariją1607

1. Pamokslavimas Arkelajuje1607

2. Pamoka apie savęs įvaldymą1609

3. Pramoga ir atsipalaidavimas1610

4. Žydai ir samariečiai1612

5. Moteris iš Saikaro1612

6. Samariečių atgimimas1615

7. Mokymai apie maldą ir garbinimą1616

144. Gilbojoje ir Dekapolyje1617

1. Gilbojos stovykla1617

2. Samprotavimas apie maldą1618

3. Tikinčiojo malda1619

4. Daugiau apie maldą1620

5. Maldos kitos formos1621

6. Pasitarimas su Jono apaštalais1624

7. Dekapolio miestuose1626

8. Stovykloje netoli Pelos1626

9. Jono Krikštytojo mirtis1627

145. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume1628

1. Sužvejotos žuvys1628

2. Popietė sinagogoje1629

3. Gydymas per saulelydį1631

4. Kitą vakarą1634

5. Anksti sekmadienio rytą1634

146. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje1637

1. Pamokslavimas Rimone1637

2. Jotapatoje1638

3. Sustojimas Ramahe1641

4. Evangelija Irone1643

5. Sugrįžus į Kaną1644

6. Nainas ir našlės sūnus1645

7. Endore1646

147. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje1647

1. Centuriono tarnas1647

2. Kelionė į Jeruzalę1648

3. Prie Betsaidos tvenkinio1649

4. Gyvenimo taisyklė1650

5. Apsilankymas pas fariziejų Simoną1651

6. Grižtant į Kapernaumą1653

7. Sugrižus į Kapernaumą1655

8. Dvasinio gėrio šventė1656

148. Evangelininkų mokymas Betsaidoje1657

1. Naujoji pranašų mokykla1657

2. Betsaidos ligoninė1658

3. Tėvo reikalas1659

4. Blogis, nuodėmė, ir piktybinis blogis1659

5. Kančios tikslas1661

6. Klaidinga kančios samprata —
diskusija apie Jobą
1662

7. Vyras su nudžiūvusia ranka1664

8. Paskutinioji savaitė Betsaidoje1665

9. Paralitiko išgydymas1666

149. Antroji pamokslavimo kelionė1668

1. Placiai išplitęs garsas apie Jėzų1668

2. Žmonių požiūris1670

3. Religinių vadovų priešiškumas1672

4. Pamokslavimo kelionės vystymasis1673

5. Pamoka apie pasitenkinimą1674

6. “Viešpaties baimė”1675

7. Sugrįžimas į Betsaidą1677

150. Trečioji pamokslavimo kelionė1678

1. Moterų evangelininkių korpusas1678

2. Sustojimas Magdaloje1679

3. Sabatas Tiberijuje1680

4. Apaštalų išsiuntimas po du1681

5. Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas?1682

6. Pamokos vakarais1683

7. Viešnagė Nazarete1683

8. Sabato pamaldos1684

9. Nazaretąs atstumia1686

151. Laukdami ir mokydami pajūryje1688

1. Parabolė apie sėjėją1688

2. Parabolės aiškinimas1689

3. Dar daugiau apie parabolės1691

4. Daugiau parabolių prie juros1693

5. Apsilankymas Cherese1694

6. Chereso pamišėlis1695

152. Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę1698

1. Jairo namuose1699

2. Penkių tūkstančių pamaitinimas1700

3. Karaliaus karūnavimo epizodas1702

4. Simono Petro nakties vizija1703

5. Sugrįžus į Betsaidą1703

6. Genesarete1705

7. Jeruzalėje1706

153. Krizė Kapernaume1707

1. Aplinkos parengimas1707

2. Epochos pamokslas1709

3. Susirinkimas po visko1712

4. Paskutinieji žodžiai sinagogoje1713

5. Šeštadienio vakaras1715

154. Paskutiniosios dienos Kapernaume1717

1. Pasitarimų savaitė1717

2. Poilsio savaitė1718

3. Antrasis pasitarimas Tiberijuje1719

4. Šeštadienio naktis Kapernaume1719

5. Įsimintinas sekmadienio rytas1720

6. Jėzaus šeimos atvykimas1721

7. Skubus pabėgimas1723

155. Bėgimas per Galilėjos šiaurę1725

1. Kodėl niršta pagonys?1725

2. Evangelininkai Chorazine1726

3. Pilypo-Cezarejoje1727

4. Pakeliui į Finikiją1728

5. Pasikalbėjimas apie tikrąją religiją1728

6. Antrasis pasikalbėjimas apie religiją1730

156. Viešnagė Tyre ir Sidone1734

1. Sirietė moteris1734

2. Mokymas Sidone1735

3. Kelionė pakrante į šiaurę1736

4. Tyre1737

5. Jėzaus mokymai Tyre1737

6. Sugrįžimas iš Finikijos1741

157. Pilypo-Cezarėjoje1743

1. Šventyklos mokesčių rinkėjas1743

2. Julijaus-Betsaidoje1744

3. Petro išpažinimas1745

4. Pokalbis apie karalystę1746

5. Naujoji samprata1748

6. Kitą popietę1748

7. Andriejaus pasitarimas1750

158. Transfigūracijos Kalnas1752

1. Transfigūracija1752

2. Leidžiantis nuo kalno1754

3. Transfigūracijos prasme1755

4. Epileptikas berniukas1755

5. Jėzus berniuką išgydo1757

6. Celso sode1758

7. Petro protestas1759

8. Petro namuose1761

159. Kelionė po Dekapolį1762

1. Pamokslas apie atleidimą1762

2. Nepažįstamas pamokslininkas1764

3. Nurodymai mokytojams ir tikintiesiems1765

4. Pokalbis su Natanieliumi1767

5. Jėzaus religijos teigiamas pobūdis1769

6. Sugrįžimas į Magadaną1771

160. Rodanas iš Aleksandrijos1772

1. Rodano graikiškoji filosofija1772

2. Gyvenimo menas1775

3. Brandos pagundos1777

4. Brandos pusiausvyra1778

5. Idealo religija1780

161. Tolesnės diskusijos su Rodanu1783

1. Dievo asmenybe1783

2. Jėzaus dieviškoji prigimtis1785

3. Jėzaus žmogiškasis protas ir dieviškasis protas1787

162. Tabernakulių šventėje1788

1. Pavojai, susiję su apsilankymu Jeruzalėje1788

2. Pirmoji kalba šventykloje1790

3. Moteris, pagauta neištikima1792

4. Tabernakulių šventė1793

5. Pamokslas apie pasaulio šviesą1794

6. Pokalbis apie gyvenimo vandenį1795

7. Diskusija apie dvasinę laisvę1796

8. Bendravimas su Morta ir Marija1797

9. Betliejuje su Abneriu1798

163. Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane1800

1. Šių septyniasdešimties įšventinimas1800

2. Turtingas jaunas vyras ir kiti1801

3. Samprotavimas apie turtą1803

4. Atsisveikinimas su šiais septyniasdešimčia1804

5. Stovyklos perkėlimas į Pelą1806

6. Šių septyniasdešimties sugrįžimas1806

7. Pasiruošimas paskutiniajai misijai1808

164. Atsidavimo šventėje1809

1. Pasakojimas apie gerajį samarietį1809

2. Jeruzalėje1810

3. Aklo elgetos išgydymas1811

4. Josijas prieš Sanhedriną1813

5. Mokymas Saliamono prieangyje1815

165. Perėjos misija prasideda1817

1. Pelos stovykloje1817

2. Pamokslas apie gerajį piemenį1818

3. Sabato pamokslas Peloje1819

4. Palikimo paskirstymas1821

5. Pokalbiai apie turtą su apaštalais1823

6. Atsakymas į Petro klausimą1824

166. Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje1825

1. Fariziejai Ragabe1825

2. Dešimt raupsuotųjų1827

3. Pamokslas Gerase1828

4. Mokymas apie nelaimingus atsitikimus1830

5. Tikintieji Filadelfijoje1831

167. Apsilankymas Filadelfijoje1833

1. Pusryčiai su fariziejais1833

2. Didžiosios vakarienės parabolė1835

3. Moteris su negalios dvasia1835

4. Žinia iš Betanės1836

5. Pakeliui į Betanė1838

6. Mažų vaikų laiminimas1839

7. Pokalbis apie angelus1840

168. Lozoriaus prisikėlimas1842

1. Prie Lozoriaus kapo1843

2. Lozoriaus prisikėlimas1845

3. Sanhedrino susirinkimas1847

4. Atsakymas į maldą1848

5. Kaip klojosi Lozoriui toliau1849

169. Paskutinysis mokymas Peloje1850

1. Parabolė apie sūnų paklydeli1850

2. Parabolė apie gudru prievaizdą1853

3. Turtuolis ir elgeta1854

4. Tėvas ir jo karalystė1855

170. Dangaus karalystė1858

1. Sampratos apie dangaus karalystę1858

2. Jėzaus samprata apie karalystę1859

3. Kas susiję su teisumu1861

4. Jėzaus mokymas apie karalystę1862

5. Vėlesnės idejos apie karalystę1864

171. Pakeliui į Jeruzalę1867

1. Išvykimas iš Pelos1868

2. Kainos apskaita1869

3. Kelione po Pereją1870

4. Mokymas Livijuje1871

5. Neregys Jeriche1873

6. Apsilankymas pas Zakijų1873

7. “Jėzui einant pro šalį”1874

8. Parabolė apie svarus1875

172. Ėjimas į Jeruzalę1878

1. Sabatas Betanėje1878

2. Sekmadienio rytą su apaštalais1880

3. Išėjimas į Jeruzalę1880

4. Apsilankymas prie šventyklos1883

5. Apaštalų požiūris1883

173. Pirmadienis Jeruzalėje1888

1. Šventyklos išvalymas1888

2. Iššūkis Mokytojo įgaliojimams1891

3. Parabolė apie du sūnūs1893

4. Parabolė apie išvykusį žemvaldį1893

5. Parabolė apie vestuvių puotą1894

174. Antradienio rytas šventykloje1897

1. Dieviškasis atleidi mas1898

2. Žydų valdovų klausimai1899

3. Sedukėjai ir prisikėlimas1900

4. Didysis įsakymas1901

5. Besiteiraujantys graikai1902

175. Paskutinioji kalba šventykloje1905

1. Kalba1905

2. Individualių žydų statusas1909

3. Lemtingas Sanhedrino susirinkimas1909

4. Padėtis Jeruzalėje1910

176. Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno1912

1. Jeruzalės sugriovimas1912

2. Mokytojo antrasis atėjimas1914

3. Velesnė diskusija stovykloje1916

4. Mykolo sugrįžimas1918

177. Trečiadienis, poilsio diena1920

1. Vieną dieną vienas su Dievu1920

2. Vaikystė šeimoje1921

3. Diena stovykloje1923

4. Judas ir vyriausieji šventikai1924

5. Paskutinioji visuomeninė valanda1927

178. Paskutinioji diena stovykloje1929

1. Kalba apie sunyste ir pilietybę1929

2. Po vidurdienio valgio1932

3. Einant valgyti Vakarienės1934

179. Paskutinioji Vakarienė1936

1. Troškimas pirmenybės1936

2. Pradedant Vakariene1937

3. Apaštalų kojų mazgojimas1938

4. Paskutinieji žodžiai išdavikui1940

5. Atminimo Vakarienės sukūrimas1941

180. Atsisveikinimo kalba1944

1. Naujasis įsakymas1944

2. Vynmedis ir šakos1945

3. Pasaulio priešiškumas1946

4. Pažadėtasis pagalbininkas1948

5. Tiesos Dvasia1949

6. Butinybė išvykti1951

181. Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai1953

1. Paskutinieji paguodos žodžiai1953

2. Atsisveikinimo asmeniniai patarimai1955

182. Getsemanėje1963

1. Paskutinioji grupinė malda1963

2. Paskutinioji valanda prieš išdavystę1966

3. Vienas Getsemanėje1968

183. Jėzaus išdavimas ir suėmimas1971

1. Tėvo valia1971

2. Judas mieste1972

3. Mokytojo suemimas1973

4. Diskusija prie alyvų preso1975

5. Pakeliui į aukštojo šventiko rūmus1977

184. Sanhedrino teisme1978

1. Anasas apklausia1978

2. Petras kieme1980

3. Sanhedristų teisme1982

4. Pažeminimo valanda1984

5. Antrasis teismo posėdis1985

185. Teismas pas Pilotą1987

1. Pontijus Pilotas1987

2. Jėzus pasirodo prieš Pilotą1989

3. Pilotas apklausia vienas1991

4. Jėzus pas Erodą1992

5. Jėzus sugrįžta pas Pilotą1993

6. Piloto paskutinis kreipimasis1994

7. Piloto paskutinis klausinėjimas1995

8. Piloto tragiškas pasidavimas1996

186. Prieš pat nukryžiavimą1997

1. Judo Iskarijoto galas1997

2. Mokytojo požiūris1999

3. Patikimasis Dovydas Zabediejus2000

4. Pasiruošimas nukryžiavimui2001

5. Jėzaus mirtis Perejimo šventės atžvilgiu2002

187. Nukryžiavimas2004

1. Pakeliui į Golgotą2004

2. Nukryžiavimas2006

3. Tie, kurie matė nukryžiavimą2008

4. Vagis ant kryžiaus2008

5. Paskutinioji valanda ant kryžiaus2010

6. Po nukryžiavimo2011

188. Laikas kapavietėje2012

1. Jėzaus palaidojimas2012

2. Saugant kapavietę2014

3. Sabato dieną2014

4. Mirties ant kryžiaus prasmė2016

5. Kryžiaus pamokos2017

189. Prisikėlimas2020

1. Morontinis perėjimas2020

2. Jėzaus materialus kūnas2022

3. Prisikėlimas dėl naujos dieviškosios tvarkos2024

4. Tuščios kapavietės suradimas2025

5. Petras ir Jonas prie kapavietės2027

190. Morontiniai Jėzaus apsireiškimai2029

1. Prisikėlimo šaukliai2029

2. Jėzaus apsireiškimas Betanėje2031

3. Juozapo namuose2033

4. Apsireiškimas graikams2033

5. Einant su dviem broliais2034

191. Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams2037

1. Apsireiškimas Petrui2039

2. Pirmasis apsireiškimas apaštalams2040

3. Su morontiniais tvariniais2040

4. Dešimtasis apsireiškimas (Filadelfijoje)2041

5. Antrasis apsireiškimas apaštalams2042

6. Apsireiškimas Aleksandrijoje2044

192. Apsireiškimai Galilėjoje2045

1. Apsireiškimas prie ežero2045

2. Bendravimas su apaštalais po du2047

3. Ant įšventinimo kalno2050

4. Susibūrimas ežero pakrantėje2050

193. Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas2052

1. Apsireiškimas Saikare2053

2. Apsireiškimas Finikijoje2054

3. Paskutinysis apsireiškimas Jeruzalėje2055

4. Judo nuopuolio priežastys2055

5. Mokytojo pakilimas2057

6. Petras kviecia susirinkimą2057

194. Tiesos Dvasios padovanojimas2059

1. Pentakosto pamokslas2060

2. Pentakosto reikšme2060

3. Kas atsitiko Pentakosto metu2062

4. Krikščioniškosios bažnyčios pradžia2066

195. Po Pentakosto2069

1. Graikų įtaka2071

2. Romėnų įtaka2072

3. Romos imperijos priespaudoje2073

4. Europos viduramžiai2074

5. Šiuolaikinė problema2075

6. Materializmas2076

7. Materializmo pažeidžiamumas2078

8. Pasaulietinis totalitarizmas2081

9. Krikščionybės problema2082

10. Ateitis2084

196. Jėzaus įtikėjimas2087

1. Jėzus — žmogus2090

2. Jėzaus religija2091

3. Religijos viršenybė2093

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved