Spis treści książki

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Spis treści książki

Treść Strona

Przedmowa 1

I. Bóstwo i boskość 2

II. Bóg 3

III. Pierwsze Źródło i Centrum 4

IV. Wszechświatowa rzeczywistość 6

V. Rzeczywistości osobowościowe 8

VI. Energia i forma 9

VII. Istota Najwyższa 10

VIII. Bóg Siedmioraki 11

IX. Bóg Ostateczny 12

X. Bóg Absolutny 13

XI. Trzy Absoluty 13

XII. Trójce 15

CZĘŚĆ I
Wszechświat Centralny i Superwszechświaty

Treść Strona

1. Ojciec Wszechświatowy 21

1. Imię Ojca 22

2. Rzeczywistość Boga 23

3. Bóg jest wszechświatowym duchem 25

4. Tajemnica Boga 26

5. Osobowość Ojca Wszechświatowego 27

6. Osobowość we wszechświecie 29

7. Duchowa wartość koncepcji osobowości 31

2. Natura Boga 33

1. Nieskończoność Boga 33

2. Wieczna doskonałość Ojca 35

3. Sprawiedliwość i prawość 36

4. Boskie miłosierdzie 38

5. Boża miłość 38

6. Boża dobroć 40

7. Boża prawda i piękno 42

3. Atrybuty Boga 44

1. Boska wszechobecność 44

2. Nieskończona moc Boża 46

3. Wszechwiedza Boża 48

4. Boża nieograniczoność 49

5. Najwyższa władza Ojca 50

6. Prymat Ojca 52

4. Stosunek Boga do wszechświata 54

1. Postawa Ojca wobec wszechświata 54

2. Bóg i natura 56

3. Niezmienny charakter Boga 57

4. Uświadomienie sobie Boga 58

5. Błędne idee Boga 59

5. Stosunek Boga do jednostki 62

1. Dostęp do Boga 62

2. Boska obecność 64

3. Prawdziwe czczenie 65

4. Bóg w religii 66

5. Poznanie Boga 68

6. Bóg osobowości 70

6. Wieczny Syn 73

1. Tożsamość Wiecznego Syna 73

2. Natura Wiecznego Syna 74

3. Służba Ojcowskiej miłości 75

4. Atrybuty Wiecznego Syna 76

5. Ograniczenia Wiecznego Syna 77

6. Umysł ducha 78

7. Osobowość Wiecznego Syna 79

8. Rozpoznanie Wiecznego Syna 79

7. Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata 81

1. Obwód grawitacji duchowej 81

2. Administracja Wiecznego Syna 83

3. Stosunek Wiecznego Syna do jednostki 84

4. Boskie plany doskonalenia 85

5. Duch obdarzenia 86

6. Rajscy Synowie Boga 87

7. Najwyższe objawienie Ojca 88

8. Nieskończony Duch 90

1. Bóg działania 90

2. Natura Nieskończonego Ducha 92

3. Stosunek Ducha do Ojca i Syna 93

4. Duch Boskiej służby 94

5. Obecność Boga 95

6. Osobowość Nieskończonego Ducha 96

9. Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata 98

1. Atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum 98

2. Wszechobecny duch 100

3. Wszechświatowy operator 101

4. Absolutny umysł 102

5. Służba umysłu 102

6. Obwód grawitacji umysłu 103

7. Wszechświatowe odzwierciedlanie 105

8. Osobowości Nieskończonego Ducha 105

10. Rajska Trójca 108

1. Samorozdzielczość Pierwszego Źródła i Centrum 108

2. Uosobienie Bóstwa 109

3. Trzy osoby Bóstwa 110

4. Trójcowa jedność Bóstwa 112

5. Funkcje Trójcy 113

6. Niezmienni Synowie Trójcy 114

7. Kontrola nadrzędna najwyższości 115

8. Trójca poza skończonym 116

11. Wieczna Wyspa Raj 118

1. Rezydencja Boga 118

2. Natura Wiecznej Wyspy 119

3. Raj górny 120

4. Raj obwodowy 121

5. Raj dolny 122

6. Oddychanie przestrzeni 123

7. Funkcje przestrzenne Raju 124

8. Grawitacja Raju 125

9. Unikalność Raju 126

12. Wszechświat wszechświatów 128

1. Poziomy przestrzeni wszechświata nadrzędnego 128

2. Domeny Absolutu Nieuwarunkowanego 130

3. Powszechna grawitacja 131

4. Przestrzeń i ruch 133

5. Przestrzeń i czas 134

6. Wszechświatowa kontrola nadrzędna 135

7. Część i całość 137

8. Materia, umysł i duch 139

9. Rzeczywistości osobowe 141

13. Święte sfery Raju 143

1. Siedem świętych światów Ojca 144

2. Związki wzajemne światów Ojca 147

3. Święte światy Wiecznego Syna 149

4. Światy Nieskończonego Ducha 149

14. Wszechświat centralny i Boski 152

1. System Raj-Havona 152

2. Struktura Havony 154

3. Światy Havony 155

4. Istoty wszechświata centralnego 156

5. Życie w Havonie 158

6. Cel istnienia wszechświata centralnego 160

15. Siedem superwszechświatów 164

1. Poziom przestrzeni superwszechświatowej 164

2. Struktura superwszechświatów 165

3. Superwszechświat Orvonton 167

4. Mgławice – protoplastki wszechświatów 169

5. Pochodzenie ciał niebieskich 170

6. Sfery przestrzeni 172

7. Sfery zaprojektowane 174

8. Kontrola i regulacja energii 175

9. Obwody superwszechświatów 176

10. Władcy superwszechświatów 178

11. Zgromadzenie opiniodawcze 179

12. Najwyższe trybunały 180

13. Rządy sektora 181

14. Cele istnienia siedmiu superwszechświatów 181

16. Siedem Duchów Nadrzędnych 184

1. Związek z Bóstwem trójjednym 185

2. Związek z Nieskończonym Duchem 185

3. Tożsamość i zróżnicowanie Duchów Nadrzędnych 186

4. Cechy i funkcje Duchów Nadrzędnych 189

5. Stosunek do istot stworzonych 190

6. Kosmiczny umysł 191

7. Moralność, cnota i osobowość 192

8. Urantiańska osobowość 194

9. Rzeczywistość świadomości ludzkiej 195

17. Siedem grup Duchów Najwyższych 197

1. Siedmiu Najwyższych Wykonawców 198

2. Majeston – szef odzwierciedlania 199

3. Duchy Zwierciadlane 200

4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane 202

5. Siedem Duchów Orbit 202

6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych 203

7. Przyboczne umysły-duchy 205

8. Funkcje Duchów Najwyższych 205

18. Najwyższe Osobowości Trójcy 207

1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości 207

2. Wieczni Czasu 208

3. Pradawni Czasu 209

4. Doskonalący Czasu 210

5. Niedawni Czasu 211

6. Jednoczący Czasu 212

7. Wierni Czasu 213

19. Partnerzy-pochodzący od Trójcy 214

1. Nauczyciele-Synowie Trójcy 214

2. Perfektorzy Mądrości 215

3. Niebiańscy Radcy 216

4. Wszechświatowi Cenzorzy 217

5. Natchnione Duchy Trójcy 219

6. Mieszkańcy Havony 221

7. Obywatele Raju 222

20. Rajscy Synowie Boga 223

1. Zstępujący Synowie Boga 223

2. Synowie-Arbitrzy 224

3. Czynności sędziowskie 226

4. Misje arbitrażowe 226

5. Obdarzenia dokonywane przez Rajskich Synów Boga 227

6. Misje obdarzające w charakterze śmiertelnika 228

7. Nauczyciele-Synowie Trójcy 230

8. Służba Daynali we wszechświecie lokalnym 231

9. Planetarna służba Daynali 231

10. Jednolita służba Rajskich Synów 232

21. Rajscy Synowie Stwórcy 234

1. Pochodzenie i natura Synów Stwórców 234

2. Stwórcy wszechświatów lokalnych 235

3. Władza we wszechświecie lokalnym 237

4. Obdarzenia dokonywane przez Michałów 239

5. Stosunek Synów-Mistrzów do wszechświata 240

6. Przeznaczenie Mistrzów Michałów 241

22. Utrójcowieni Synowie Boga 243

1. Synowie objęci Trójcą 243

2. Możni Posłańcy 245

3. Posiadający Wysokie Uprawnienia 246

4. Nieposiadający Imienia i Numeru 246

5. Utrójcowieni Kuratorzy 247

6. Utrójcowieni Ambasadorzy 248

7. Procedura utrójcowienia 249

8. Synowie utrójcowieni przez stworzonych 251

9. Niebiańscy Opiekunowie 252

10. Asystenci Wysokiego Syna 253

23. Samotni Posłańcy 256

1. Natura i pochodzenie Samotnych Posłańców 256

2. Zadania Samotnych Posłańców 257

3. Służba Samotnych Posłańców w czasie i przestrzeni 260

4. Służba specjalna Samotnych Posłańców 262

24. Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha 264

1. Nadzorcy Obwodów Wszechświata 265

2. Kierownicy Spisu 266

3. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha 268

4. Inspektorzy Pomocniczy 268

5. Przydzieleni Strażnicy 268

6. Przewodnicy Absolwentów 269

7. Pochodzenie Przewodników Absolwentów 270

25. Zastępy Posłańców Przestrzeni 273

1. Servitale Havony 273

2. Wszechświatowi Rozjemcy 275

3. Szeroki zakres służby rozjemców 276

4. Doradcy Proceduralni 279

5. Opiekunowie Zapisów w Raju 281

6. Niebiańscy Kronikarze 281

7. Morontiańscy Towarzysze 282

8. Rajscy Towarzysze 283

26. Duchy usługujące wszechświata centralnego 285

1. Duchy usługujące 285

2. Możni supernafini 286

3. Supernafini klasy trzeciej 288

4. Supernafini klasy drugiej 289

5. Pomocnicy pielgrzymów 291

6. Przewodnicy do najwyższości 292

7. Przewodnicy do Trójcy 292

8. Odkrywający Syna 293

9. Przewodnicy do Ojca 294

10. Doradcy i konsultanci 295

11. Asystenci w odpoczynku 296

27. Służba supernafinów klasy pierwszej 298

1. Inspiratorzy odpoczynku 299

2. Szefowie od przydziału 300

3. Interpretatorzy etyki 300

4. Koordynatorzy postępowania 301

5. Kuratorzy wiedzy 301

6. Mistrzowie filozofii 302

7. Przewodnicy czczenia 303

28. Duchy usługujące superwszechświatów 306

1. Tertiafini 306

2. Omniafini 307

3. Sekonafini 307

4. Sekonafini klasy pierwszej 307

5. Sekonafini klasy drugiej 310

6. Sekonafini klasy trzeciej 313

7. Służba sekonafinów 317

29. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata 319

1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy 320

2. Najwyższe Centra Mocy 320

3. Zakres działania Centrów Mocy 322

4. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni 324

5. Nadrzędni Organizatorzy Siły 329

30. Osobowości wielkiego wszechświata 330

1. Rajska klasyfikacja istot żywych 330

2. Uversański rejestr osobowości 334

3. Kolonie kurtuazyjne 338

4. Wznoszący się śmiertelnicy 340

31. Korpus Finalizmu 345

1. Mieszkańcy Havony 346

2. Posłańcy Grawitacji 346

3. Gloryfikowani Śmiertelnicy 347

4. Przybrani Serafini 348

5. Gloryfikowani Synowie Materialni 349

6. Gloryfikowane Istoty Pośrednie 349

7. Ewangeliści Światłości 349

8. Transcendentalni 350

9. Architekci Wszechświata Nadrzędnego 351

10. Ostateczna epopeja 352

CZĘŚĆ II
Wszechświat Lokalny

Treść Strona

32. Ewolucja wszechświatów lokalnych 357

1. Materialne wyłanianie się wszechświatów 357

2. Organizowanie wszechświata 358

3. Idea ewolucji 360

4. Stosunek Boga do wszechświata lokalnego 362

5. Wieczny i Boski cel 364

33. Administracja wszechświata lokalnego 366

1. Michał z Nebadonu 366

2. Władca Nebadonu 367

3. Syn i Duch wszechświata 368

4. Gabriel – główny administrator 369

5. Ambasadorzy Trójcy 370

6. Administracja ogólna 371

7. Sądy Nebadonu 372

8. Funkcje prawodawcze i wykonawcze 373

34. Matka Duch wszechświata lokalnego 374

1. Uosobienie Stwórczego Ducha 374

2. Natura Boskiej Opiekunki 375

3. Syn i Duch w czasie i przestrzeni 376

4. Obwody wszechświata lokalnego 377

5. Służba Ducha 379

6. Duch w człowieku 380

7. Duch a ciało 382

35. Synowie Boży wszechświata lokalnego 384

1. Ojciec Melchizedek 384

2. Synowie Melchizedecy 385

3. Światy Melchizedeków 387

4. Działalność specjalna Melchizedeków 388

5. Synowie Vorondadecy 389

6. Ojcowie Konstelacji 390

7. Światy Vorondadeków 391

8. Synowie Lanonandecy 392

9. Władcy Lanonandecy 393

10. Światy Lanonandeków 394

36. Nosiciele Życia 396

1. Pochodzenie i natura Nosicieli Życia 396

2. Światy Nosicieli Życia 397

3. Transplantacja życia 399

4. Melchizedecy-Nosiciele Życia 400

5. Siedem przybocznych umysłów-duchów 401

6. Siły żywe 403

37. Osobowości wszechświata lokalnego 406

1. Wszechświatowi Pomocnicy 406

2. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne 407

3. Archaniołowie 408

4. Asystenci Najwyższych Ojców 409

5. Wysocy Komisarze 410

6. Niebiańscy Nadzorcy 412

7. Nauczyciele Światów-Mieszkań 413

8. Przydziały wyższych klas duchowych 413

9. Stali obywatele wszechświata lokalnego 414

10. Inne grupy istot wszechświata lokalnego 416

38. Duchy usługujące wszechświata lokalnego 418

1. Pochodzenie serafinów 418

2. Natura aniołów 419

3. Aniołowie nie objawieni 420

4. Światy seraficzne 420

5. Szkolenie serafinów 420

6. Organizacja seraficzna 421

7. Cherubini i sanobini 422

8. Rozwój cherubinów i sanobinów 423

9. Istoty pośrednie 424

39. Zastępy seraficzne 426

1. Najwyżsi serafini 427

2. Zwierzchni serafini 429

3. Serafini nadzorcy 432

4. Serafini administratorzy 434

5. Pomocnicy planetarni 436

6. Opiekunowie przejścia 439

7. Serafini przyszłości 440

8. Przeznaczenie serafinów 440

9. Korpus Seraficznej Kompletności 441

40. Wznoszący się Synowie Boga 443

1. Serafini ewolucyjni 443

2. Wznoszący się Synowie Materialni 444

3. Transponowani pośredni 444

4. Uosobieni Dostrajacze 444

5. Śmiertelnicy czasu i przestrzeni 445

6. Wierni Synowie Boga 447

7. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy 448

8. Zespoleni z Synem śmiertelnicy 449

9. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy 450

10. Przeznaczenia istot wznoszących się 452

41. Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego 455

1. Centra mocy Nebadonu 455

2. Kontrolerzy fizyczni Satanii 456

3. Nasi gwiezdni towarzysze 458

4. Gęstość Słońca 459

5. Promieniowanie słoneczne 460

6. Wapń – kosmiczny wędrowiec 461

7. Źródła energii słonecznej 463

8. Reakcje energii słonecznej 464

9. Stabilność Słońca 465

10. Pochodzenie światów zamieszkałych 465

42. Energia – umysł i materia 467

1. Rajskie siły i energie 467

2. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej
(energie fizyczne)
469

3. Klasyfikacja materii 471

4. Przeobrażenia energii i materii 472

5. Przejawy energii falowej 474

6. Ultimatony, elektrony i atomy 476

7. Materia atomowa 477

8. Kohezja atomowa 478

9. Filozofia przyrody 479

10. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej
(systemy umysłu materialnego)
480

11. Mechanizmy wszechświatowe 481

12. Forma i kształt – dominacja umysłu 483

43. Konstelacje 485

1. Stolica konstelacji 485

2. Rząd konstelacji 487

3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku 488

4. Góra obrad – Wierny Czasu 489

5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera 490

6. Boże ogrody 492

7. Univitaci 493

8. Światy szkoleniowe Edentii 493

9. Obywatelstwo Edentii 495

44. Niebiańscy twórcy 497

1. Niebiańscy muzycy 499

2. Niebiańscy odtwórcy 500

3. Niebiańscy budowniczowie 501

4. Rejestratorzy myśli 503

5. Operatorzy energii 504

6. Projektanci i dekoratorzy 506

7. Harmonizatorzy 507

8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne 507

45. Administracja systemu lokalnego 509

1. Światy kultury przejściowej 509

2. Władca systemu 511

3. Rząd systemu 512

4. Dwudziestu czterech radców 513

5. Synowie Materialni 514

6. Adamiczne szkolenie wznoszących się istot 515

7. Szkoły Melchizedeków 517

46. Zarząd systemu lokalnego 519

1. Fizyczne aspekty Jerusem 519

2. Cechy fizyczne Jerusem 520

3. Transmisje Jerusem 522

4. Obszary mieszkalne i administracyjne 522

5. Okręgi Jerusem 523

6. Kwadraty wykonawczo-administracyjne 527

7. Prostokąty – spornagie 527

8. Trójkąty Jerusem 528

47. Siedem światów-mieszkań 530

1. Świat finalistów 530

2. Ochronka próbna 531

3. Pierwszy świat-mieszkanie 532

4. Drugi świat-mieszkanie 534

5. Trzeci świat-mieszkanie 535

6. Czwarty świat-mieszkanie 536

7. Piąty świat-mieszkanie 537

8. Szósty świat-mieszkanie 537

9. Siódmy świat-mieszkanie 538

10. Obywatelstwo Jerusem 539

48. Życie morontialne 541

1. Materiały morontialne 541

2. Nadzorcy Mocy Morontialnej 542

3. Morontiańscy Towarzysze 545

4. Organizatorzy Powrotu 547

5. Nauczyciele Światów-Mieszkań 550

6. Serafini świata morontialnego – opiekunowie przejścia 551

7. Mota morontialna 556

8. Zaawansowani w morontii 557

49. Światy zamieszkałe 559

1. Życie planetarne 559

2. Planetarne typy fizyczne 560

3. Światy zamieszkałe przez istoty nie oddychające 563

4. Ewolucyjne istoty obdarzone wolą 564

5. Planetarne grupy śmiertelników 565

6. Opuszczanie Ziemi 568

50. Książęta Planetarni 572

1. Misja Książąt 572

2. Administracja planetarna 573

3. Cielesny personel Księcia 574

4. Zarząd planetarny i szkoły 575

5. Rozwijająca się cywilizacja 576

6. Kultura planetarna 578

7. Zalety odosobnienia 578

51. Adamowie Planetarni 580

1. Pochodzenie i natura Materialnych Synów Boga 580

2. Przemieszczanie się Planetarnych Adamów 582

3. Misje adamiczne 582

4. Sześć ras ewolucyjnych 584

5. Mieszanie ras –
obdarzenie krwią adamiczną
585

6. Rządy edeniczne 586

7. Zjednoczona administracja 587

52. Planetarne epoki śmiertelników 589

1. Człowiek prymitywny 589

2. Człowiek po Księciu Planetarnym 591

3. Człowiek poadamiczny 592

4. Człowiek po Synu-Arbitrze 594

5. Człowiek po Synu obdarzającym 595

6. Epoka po obdarzeniu na Urantii 597

7. Człowiek po Nauczycielu-Synu 598

53. Bunt Lucyfera 601

1. Przywódcy buntu 601

2. Przyczyny buntu 602

3. Manifest Lucyfera 603

4. Wybuch buntu 604

5. Natura konfliktu 605

6. Lojalny przywódca seraficzny 606

7. Historia buntu 607

8. Syn Człowieczy na Urantii 609

9. Obecny status buntu 610

54. Problemy wynikające z buntu Lucyfera 613

1. Prawdziwa i fałszywa wolność 613

2. Kradzież wolności 614

3. Opóźnienie sprawiedliwości 615

4. Miłosierne opóźnienie 615

5. Mądrość opóźnienia 617

6. Tryumf miłości 618

55. Sfery światłości i życia 621

1. Świątynia morontialna 622

2. Śmierć a transponowanie 623

3. Złoty wiek 624

4. Przemiany administracyjne 626

5. Punkt kulminacyjny rozwoju materialnego 629

6. Indywidualny śmiertelnik 630

7. Stadium pierwsze albo planetarne 631

8. Stadium drugie albo systemu 632

9. Stadium trzecie albo konstelacji 633

10. Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego 634

11. Stadia mniejszego i większego sektora 635

12. Stadium siódme albo superwszechświata 636

56. Jedność wszechświatowa 637

1. Koordynacja fizyczna 637

2. Jedność intelektualna 638

3. Zjednoczenie duchowe 639

4. Zjednoczenie osobowości 639

5. Jedność Bóstwa 640

6. Zjednoczenie Bóstwa ewolucyjnego 641

7. Wszechświatowe następstwa ewolucji 642

8. Najwyższy unifikator 643

9. Wszechświatowa jedność absolutna 644

10. Prawda, piękno i dobroć 646

CZĘŚĆ III
Historia Urantii

Treść Strona

57. Pochodzenie Urantii 651

1. Mgławica Andronover 651

2. Pierwsze stadium mgławicowe 652

3. Drugie stadium mgławicowe 653

4. Trzecie i czwarte stadium 654

5. Pochodzenie Monmatii – Układu Słonecznego Urantii 655

6. Stadium Układu Słonecznego – era formowania się planet 657

7. Era meteorytów – epoka wulkaniczna
Prymitywna atmosfera planetarna
658

8. Stabilizacja skorupy
Epoka trzęsień ziemi
Ocean światowy i pierwszy kontynent
660

58. Ustanowienie życia na Urantii 664

1. Warunki niezbędne dla zaistnienia życia materialnego 664

2. Atmosfera Urantii 665

3. Środowisko kosmiczne 666

4. Era początków życia 667

5. Dryf kontynentalny 668

6. Okres przejściowy 669

7. Księga historii geologicznej 670

59. Era życia morskiego na Urantii 672

1. Wczesne życie morskie w płytkich morzach
Epoka trylobitów
673

2. Pierwszy okres zalewu kontynentów
Epoka zwierząt bezkręgowych
674

3. Drugie stadium wielkiego potopu
Okres koralowy – epoka ramienionogów
676

4. Stadium wielkiego wynurzenia lądu
Okres życia roślinnego na lądzie
Epoka ryb
678

5. Stadium przemieszczania się skorupy ziemskiej
Las paprotny okresu karbońskiego
Epoka żab
680

6. Stadium zmian klimatycznych
Okres roślin nasiennych
Epoka perturbacji biologicznych
682

60. Urantia we wczesnej erze życia lądowego 685

1. Wczesna epoka gadów 685

2. Późniejsza epoka gadów 687

3. Stadium kredowe
Okres roślin kwiatowych
Epoka ptaków
688

4. Koniec okresu kredowego 691

61. Era ssaków na Urantii 693

1. Nowe stadium lądu kontynentalnego
Epoka wczesnych ssaków
693

2. Ostatnie stadium zatopienia
Epoka zaawansowanych ssaków
694

3. Stadium współczesnych gór
Epoka słonia i konia
696

4. Nowe stadium wyniesienia kontynentalnego
Ostatnia wielka migracja ssaków
698

5. Pierwsza epoka lodowcowa 699

6. Człowiek prymitywny w epoce lodowcowej 700

7. Dalszy ciąg epoki lodowcowej 700

62. Zaranie gatunku człowieka pierwotnego 703

1. Wczesne gatunki lemurów 703

2. Ssaki wczesne 703

3. Ssaki pośrednie 704

4. Naczelne 706

5. Pierwsze istoty ludzkie 707

6. Ewolucja umysłu ludzkiego 709

7. Uznanie świata za zamieszkały 709

63. Pierwsza rodzina ludzka 711

1. Andon i Fonta 711

2. Ucieczka bliźniaków 712

3. Rodzina Andona 713

4. Klany Andonowe 713

5. Rozproszenie Andonitów 715

6. Onagar – pierwszy nauczyciel prawdy 715

7. Przetrwanie Andona i Fonty 717

64. Ewolucyjne rasy kolorowe 718

1. Andoniczni autochtoni 718

2. Ludy foxhalskie 719

3. Plemiona badonańskie 720

4. Rasy neandertalskie 720

5. Początek ras kolorowych 722

6. Sześć sangikowych ras Urantii 722

7. Rozproszenie ras kolorowych 726

65. Kontrola ewolucji 730

1. Funkcje Nosicieli Życia 730

2. Panorama ewolucyjna 731

3. Wspomaganie ewolucji 733

4. Urantiańska epopeja 734

5. Zmienne koleje życia ewolucyjnego 736

6. Ewolucyjne technologie życia 737

7. Ewolucyjne poziomy umysłu 738

8. Ewolucja w czasie i przestrzeni 739

66. Planetarny Książę Urantii 741

1. Książę Caligastia 741

2. Personel Księcia 742

3. Dalamatia – miasto księcia 743

4. Wczesne dni setki 743

5. Organizacja setki 745

6. Rządy Księcia 749

7. Życie w Dalamatii 750

8. Nieszczęścia spowodowane przez Caligastię 752

67. Bunt planetarny 754

1. Zdrada Caligastii 754

2. Wybuch buntu 755

3. Siedem krytycznych lat 756

4. Setka Caligastii po buncie 757

5. Bezpośrednie skutki buntu 758

6. Niezłomny Van 759

7. Późniejsze następstwa grzechu 760

8. Ludzki bohater buntu 761

68. Zaranie cywilizacji 763

1. Uspołecznienie obronne 763

2. Czynniki postępu społecznego 764

3. Uspołeczniający wpływ strachu przed duchami 766

4. Ewolucja obyczajów 767

5. Metody uprawy ziemi – sztuka zdobywania środków do życia 768

6. Ewolucja kultury 769

69. Prymitywne instytucje ludzkie 772

1. Podstawowe instytucje ludzkie 772

2. Początki wytwórczości 773

3. Podział pracy 773

4. Początki handlu 775

5. Początki kapitału 775

6. Znaczenie ognia dla cywilizacji 777

7. Zastosowanie zwierząt 778

8. Niewolnictwo jako czynnik cywilizacyjny 778

9. Własność prywatna 780

70. Ewolucja rządu u ludzi 783

1. Geneza wojny 783

2. Społeczne wartości wojny 785

3. Wczesne związki międzyludzkie 787

4. Klany i plemiona 788

5. Początki rządu 788

6. Rząd monarszy 789

7. Prymitywne kluby i tajne stowarzyszenia 790

8. Klasy społeczne 792

9. Prawa człowieka 793

10. Ewolucja systemu sprawiedliwości 794

11. Prawa i sądy 796

12. Podział władzy państwowej 797

71. Kształtowanie się państwa 800

1. Zalążek państwa 800

2. Ewolucja rządu przedstawicielskiego 801

3. Ideały państwowości 803

4. Rozwijająca się cywilizacja 804

5. Ewolucja współzawodnictwa 805

6. Motyw zysku 805

7. Edukacja 806

8. Charakter państwowości 806

72. Rząd na pobliskiej planecie 808

1. Naród kontynentalny 808

2. Organizacja polityczna 809

3. Życie rodzinne 811

4. System edukacyjny 812

5. Organizacja industrialna 813

6. Zabezpieczenie na starość 814

7. Opodatkowanie 815

8. Wyższe szkoły specjalistyczne 816

9. Plan powszechnego głosowania 817

10. Walka z przestępczością 818

11. Gotowość bojowa 818

12. Pozostałe narody 819

73. Ogród Eden 821

1. Nodyci i Amadonici 821

2. Planowanie Ogrodu 822

3. Lokalizacja Ogrodu 823

4. Założenie Ogrodu 823

5. Zabudowania ogrodowe 824

6. Drzewo życia 825

7. Losy Edenu 826

74. Adam i Ewa 828

1. Adam i Ewa na Jerusem 828

2. Przybycie Adama i Ewy 829

3. Adam i Ewa zaznajamiają się z planetą 830

4. Pierwsze problemy 832

5. Rządy Adama 833

6. Życie rodzinne Adama i Ewy 834

7. Życie w Ogrodzie 835

8. Legenda o stworzeniu świata 836

75. Odstępstwo Adama i Ewy 839

1. Problem Urantii 839

2. Intryga Caligastii 840

3. Kuszenie Ewy 841

4. Zrozumienie odstępstwa 842

5. Konsekwencje odstępstwa 843

6. Adam i Ewa opuszczają Ogród 844

7. Degradacja Adama i Ewy 845

8. Tak zwany upadek człowieka 845

76. Drugi ogród 847

1. Edeńczycy wkraczają do Mezopotamii 847

2. Kain i Abel 848

3. Życie w Mezopotamii 849

4. Rasa fioletowa 850

5. Śmierć Adama i Ewy 851

6. Przetrwanie Adama i Ewy 853

77. Istoty pośrednie 855

1. Pośredni pierwotni 855

2. Rasa Nodytów 856

3. Wieża Babel 858

4. Nodyckie centra cywilizacji 859

5. Adamson i Ratta 861

6. Pośredni wtórni 862

7. Zbuntowani pośredni 863

8. Zjednoczeni pośredni 864

9. Stali obywatele Urantii 865

78. Rasa fioletowa po dniach Adama 868

1. Rozmieszczenie kulturowe i rasowe 868

2. Adamici w drugim ogrodzie 869

3. Wczesne rozprzestrzenianie się Adamitów 870

4. Andici 871

5. Migracje Anditów 872

6. Ostatnie rozproszenie Anditów 873

7. Powodzie w Mezopotamii 874

8. Sumerowie – ostatni z Anditów 875

79. Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie 878

1. Andici z Turkiestanu 878

2. Podbój Indii przez Anditów 879

3. Indie drawidyjskie 881

4. Aryjski najazd na Indie 882

5. Człowiek czerwony i żółty 883

6. Zaranie cywilizacji chińskiej 884

7. Andici wkraczają do Chin 886

8. Późniejsza cywilizacja chińska 887

80. Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie 889

1. Adamici wkraczają do Europy 889

2. Zmiany klimatyczne i geologiczne 890

3. Kromanioński człowiek niebieski 891

4. Najazd Anditów na Europę 892

5. Podbój Europy północnej przez Anditów 893

6. Andici w dolinie Nilu 894

7. Andici z wysp Morza Śródziemnego 895

8. Andonici naddunajscy 896

9. Trzy rasy białe 897

81. Kształtowanie się cywilizacji współczesnej 900

1. Kolebka cywilizacji 900

2. Elementy rozwoju cywilizacji 901

3. Miasta, wytwórczość i handel 903

4. Rasy mieszane 904

5. Społeczeństwo kulturowe 905

6. Zachowanie cywilizacji 906

82. Ewolucja małżeństwa 913

1. Instynkt kojarzenia się 913

2. Tabu ograniczające 914

3. Wczesne obyczaje małżeńskie 915

4. Małżeństwo wobec obyczajów własności 917

5. Endogamia i egzogamia 918

6. Rasy mieszane 919

83. Instytucja małżeństwa 922

1. Małżeństwo jako instytucja społeczna 922

2. Zaloty i zaręczyny 923

3. Kupno a wiano 923

4. Ceremonia ślubna 924

5. Małżeństwa wieloosobowe 925

6. Prawdziwa monogamia – para małżeńska 927

7. Rozwiązanie węzła małżeńskiego 928

8. Idealizacja małżeństwa 929

84. Małżeństwo a życie rodzinne 931

1. Prymitywny związek pary 931

2. Wczesny matriarchat 932

3. Rodzina w epoce patriarchatu 933

4. Status kobiety w społeczeństwie pierwotnym 935

5. Kobieta na tle kształtujących się obyczajów 936

6. Partnerstwo mężczyzny i kobiety 938

7. Ideały życia rodzinnego 939

8. Niebezpieczeństwa samozadowolenia 942

85. Początki czczenia 944

1. Czczenie kamieni i wzgórz 944

2. Czczenie roślin i drzew 945

3. Czczenie zwierząt 946

4. Czczenie żywiołów 946

5. Czczenie ciał niebieskich 947

6. Czczenie człowieka 948

7. Przyboczni czci i mądrości 948

86. Wczesne stadium ewolucji religii 950

1. Przypadek: szczęście i nieszczęście 950

2. Personifikacja przypadku 951

3. Niewytłumaczalna śmierć 952

4. Idea życia po śmierci 952

5. Idea ducha-duszy 953

6. Środowisko widm-duchów 955

7. Funkcja prymitywnej religii 956

87. Kult duchów 958

1. Strach przed duchami 958

2. Przebłaganie duchów 959

3. Czczenie przodków 960

4. Dobre i złe duchy-widma 961

5. Zaawansowany kult duchów 962

6. Przymuszanie i egzorcyzm 963

7. Natura kultów 965

88. Fetysze, amulety i magia 967

1. Wiara w fetysze 967

2. Ewolucja fetysza 968

3. Totemizm 970

4. Magia 970

5. Magiczne amulety 971

6. Praktykowanie magii 972

89. Grzech, ofiara i pokuta 974

1. Tabu 974

2. Koncepcja grzechu 975

3. Asceza i upokorzenie 976

4. Początki ofiarowania 977

5. Ofiary i kanibalizm 978

6. Ewolucja ofiar ludzkich 980

7. Modyfikacje ofiar ludzkich 981

8. Okupienie i przymierza 982

9. Ofiarowania i sakramenty 983

10. Przebaczenie grzechu 984

90. Szamanizm – uzdrawiacze i kapłani 986

1. Pierwsi szamani – uzdrawiacze 986

2. Praktyki szamańskie 987

3. Teoria choroby i śmierci w szamanizmie 989

4. Medycyna według szamanów 990

5. Kapłani i rytuały 992

91. Ewolucja modlitwy 994

1. Prymitywna modlitwa 994

2. Rozwijająca się modlitwa 995

3. Modlitwa i alter ego 996

4. Modlitwa etyczna 997

5. Społeczne reperkusje modlitwy 998

6. Domena modlitwy 999

7. Mistycyzm, ekstaza i natchnienie 1000

8. Modlitwa jako doświadczenie osobiste 1001

9. Warunki skutecznej modlitwy 1002

92. Późniejsza ewolucja religii 1003

1. Ewolucyjna natura religii 1003

2. Religia a obyczaje 1004

3. Natura religii ewolucyjnej 1005

4. Dar objawienia 1007

5. Wielcy przywódcy religijni 1008

6. Religie złożone 1010

7. Dalsza ewolucja religii 1012

93. Machiventa Melchizedek 1014

1. Wcielenie Machiventy 1014

2. Mędrzec z Salemu 1015

3. Nauki Melchizedeka 1016

4. Religia salemska 1017

5. Wybór Abrahama 1018

6. Przymierze Melchizedeka z Abrahamem 1020

7. Misjonarze Melchizedeka 1021

8. Odejście Melchizedeka 1022

9. Po odejściu Melchizedeka 1022

10. Obecny status Machiventy Melchizedeka 1024

94. Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie 1027

1. Nauki salemskie w Indiach wedyjskich 1027

2. Braminizm 1028

3. Filozofia bramińska 1030

4. Religia hinduska 1031

5. Walka o prawdę w Chinach 1032

6. Laozi i Konfucjusz 1033

7. Gautama Siddhartha 1035

8. Wiara buddyjska 1036

9. Szerzenie się buddyzmu 1037

10. Religia w Tybecie 1038

11. Filozofia buddyjska 1038

12. Buddyjska koncepcja Boga 1040

95. Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie 1042

1. Religia salemska w Mezopotamii 1042

2. Wczesna religia egipska 1043

3. Ewolucja koncepcji moralnych 1045

4. Nauki Amenemopa 1046

5. Znakomity Echnaton 1047

6. Doktryny salemskie w Iranie 1049

7. Nauki salemskie w Arabii 1050

96. Jahwe – Bóg Hebrajczyków 1052

1. Koncepcje Bóstwa u Semitów 1052

2. Ludy semickie 1054

3. Niezrównany Mojżesz 1055

4. Obwieszczenie Jahwe 1056

5. Nauki Mojżesza 1057

6. Koncepcja Boga po śmierci Mojżesza 1059

7. Psalmy i Księga Hioba 1060

97. Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków 1062

1. Samuel – pierwszy z proroków hebrajskich 1062

2. Eliasz i Elizeusz 1064

3. Jahwe i Baal 1064

4. Amos i Ozeasz 1065

5. Pierwszy Izajasz 1066

6. Nieustraszony Jeremiasz 1067

7. Drugi Izajasz 1068

8. Historia święta i świecka 1070

9. Historia hebrajska 1071

10. Religia hebrajska 1075

98. Nauki Melchizedeka na Zachodzie 1077

1. Religia salemska u Greków 1077

2. Grecka myśl filozoficzna 1078

3. Nauki Melchizedeka w Rzymie 1080

4. Kulty misteryjne 1081

5. Kult Mitry 1082

6. Mitraizm a chrześcijaństwo 1083

7. Religia chrześcijańska 1083

99. Społeczne problemy religii 1086

1. Religia a przebudowa społeczna 1086

2. Słabość religii instytucjonalnej 1087

3. Religia a człowiek religijny 1088

4. Trudności okresu przejściowego 1089

5. Społeczne aspekty religii 1090

6. Religia instytucjonalna 1092

7. Zasługi religii 1092

100. Religia w doświadczeniu ludzkim 1094

1. Rozwój religijny 1094

2. Rozwój duchowy 1095

3. Koncepcje najwyższych wartości 1096

4. Problemy rozwoju 1097

5. Nawrócenie i mistycyzm 1098

6. Cechy charakterystyczne życia religijnego 1100

7. Kulminacja życia religijnego 1101

101. Prawdziwa natura religii 1104

1. Prawdziwa religia 1104

2. Rzeczywistość religii 1105

3. Cechy charakterystyczne religii 1107

4. Ograniczenia objawienia 1109

5. Religia poszerzona przez objawienie 1110

6. Progresywne doświadczenie religijne 1111

7. Osobista filozofia religii 1113

8. Wiara a wierzenie 1114

9. Religia a moralność 1115

10. Religia jako wyzwoliciel człowieka 1116

102. Podstawy wiary religijnej 1118

1. Pewność jaką daje wiara 1118

2. Religia a rzeczywistość 1119

3. Wiedza, mądrość i wnikliwość 1121

4. Fakt doświadczenia 1123

5. Najwyższość celowego potencjału 1123

6. Pewność wiary religijnej 1124

7. Pewność tego, co Boskie 1126

8. Dowody religii 1127

103. Rzeczywistość doświadczenia religijnego 1129

1. Filozofia religii 1129

2. Religia a jednostka 1130

3. Religia a gatunek ludzki 1132

4. Komunia duchowa 1133

5. Pochodzenie ideałów 1133

6. Koordynacja filozoficzna 1135

7. Nauka a religia 1137

8. Filozofia a religia 1140

9. Istota religii 1140

104. Rozwój koncepcji Trójcy 1143

1. Urantiańskie koncepcje Trójcy 1143

2. Jedność Trójcy i wielorakość Bóstwa 1145

3. Trójce i trójjedności 1146

4. Siedem trójjedności 1147

5. Triodyty 1151

105. Bóstwo a rzeczywistość 1152

1. Filozoficzna koncepcja JESTEM 1152

2. JESTEM jako trójjeden i jako siedmioraki 1153

3. Siedem Absolutów Nieskończoności 1155

4. Jedność, dualizm i trójjedność 1157

5. Pojawienie się rzeczywistości skończonej 1158

6. Reperkusje rzeczywistości skończonej 1159

7. Wynikanie istot transcendentalnych 1159

106. Wszechświatowe poziomy rzeczywistości 1162

1. Pierwszy związek funkcjonalności skończonych 1163

2. Druga najwyższa integracja skończonego 1164

3. Transcendentalny trzeci związek rzeczywistości 1165

4. Ostateczna, czwarta integracja 1166

5. Związek współabsolutny albo piątego stadium 1167

6. Absolutne albo szóste stadium integracji 1167

7. Finalizm przeznaczenia 1168

8. Trójca Trójc 1170

9. Egzystencjalne, nieskończone zjednoczenie 1173

107. Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli 1176

1. Pochodzenie Dostrajaczy Myśli 1177

2. Klasyfikacja Dostrajaczy 1178

3. Divinington – ojczyzna Dostrajaczy 1179

4. Natura i indywidualność Dostrajaczy 1180

5. Umysłowość Dostrajacza 1181

6. Dostrajacze jako czyste duchy 1182

7. Dostrajacze a osobowość 1183

108. Misja i służba Dostrajaczy Myśli 1185

1. Wybór i przydział 1185

2. Warunki wstępne zamieszkania przez Dostrajacza 1186

3. Organizacja i administracja 1188

4. Powiązania z innymi wpływami duchowymi 1190

5. Misja Dostrajacza 1191

6. Bóg w człowieku 1192

109. Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi 1195

1. Rozwój Dostrajaczy 1195

2. Samodzielne Dostrajacze 1196

3. Związek Dostrajaczy z różnymi rodzajami śmiertelników 1197

4. Dostrajacze a osobowość ludzka 1198

5. Materialne przeszkody uniemożliwiające zamieszkanie Dostrajacza 1199

6. Trwałość prawdziwych wartości 1200

7. Przeznaczenie Uosobionych Dostrajaczy 1201

110. Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami 1203

1. Zamieszkanie w umyśle śmiertelnika 1203

2. Dostrajacze a wola ludzka 1204

3. Współpraca z Dostrajaczem 1205

4. Działalność Dostrajacza w umyśle 1207

5. Błędne koncepcje o przewodnictwie Dostrajaczy 1207

6. Siedem okręgów psychicznych 1209

7. Zdobywanie nieśmiertelności 1212

111. Dostrajacz a dusza 1215

1. Umysł jako arena wyboru 1216

2. Natura duszy 1217

3. Rozwijająca się dusza 1218

4. Życie wewnętrzne 1219

5. Uświęcenie wyboru 1221

6. Paradoks ludzki 1221

7. Problem Dostrajacza 1223

112. Wieczne trwanie osobowości 1225

1. Osobowość a rzeczywistość 1226

2. Jaźń 1227

3. Zjawisko śmierci 1229

4. Dostrajacze po śmierci 1231

5. Wieczne trwanie ludzkiej jaźni 1232

6. Jaźń morontialna 1235

7. Zespolenie z Dostrajaczem 1237

113. Seraficzni opiekunowie przeznaczenia 1241

1. Anioły stróże 1241

2. Opiekunowie przeznaczenia 1242

3. Związki z innymi wpływami duchowymi 1244

4. Domeny działalności seraficznej 1245

5. Seraficzna służba dla śmiertelników 1245

6. Anioły stróże po śmierci 1246

7. Serafini a droga wznoszenia się 1248

114. Seraficzny rząd planetarny 1250

1. Najwyższe władze Urantii 1250

2. Rada nadzorców planetarnych 1251

3. Rezydujący gubernator generalny 1252

4. Najwyższy Ojciec-obserwator 1253

5. Rząd planetarny 1254

6. Wyżsi serafini nadzoru planetarnego 1254

7. Rezerwowy korpus przeznaczenia 1257

115. Istota Najwyższa 1260

1. Relatywność ram pojęciowych 1260

2. Absolutna podstawa najwyższości 1261

3. Pierwotne, aktualne i potencjalne 1261

4. Źródła rzeczywistości najwyższej 1263

5. Związek Najwyższego z Rajską Trójcą 1264

6. Związek Najwyższego z triodytami 1265

7. Natura Najwyższego 1266

116. Wszechmocny Najwyższy 1268

1. Najwyższy Umysł 1268

2. Wszechmocny a Bóg Siedmioraki 1269

3. Wszechmocny a Rajskie Bóstwo 1270

4. Wszechmocny a Najwyżsi Stwórcy 1271

5. Wszechmocny a siedmioracy kontrolerzy 1273

6. Dominacja ducha 1275

7. Żywy organizm wielkiego wszechświata 1276

117. Bóg Najwyższy 1278

1. Natura Istoty Najwyższej 1278

2. Źródło rozwoju ewolucyjnego 1280

3. Znaczenie Najwyższego dla wszechświatowych istot stworzonych 1281

4. Skończony Bóg 1283

5. Naddusza stworzenia 1285

6. Poszukiwanie Najwyższego 1287

7. Przyszłość Najwyższego 1291

118. Najwyższy i Ostateczny – czas i przestrzeń 1294

1. Czas i wieczność 1295

2. Wszechobecność a wszechbytność 1296

3. Związki czasowo-przestrzenne 1297

4. Przyczynowość pierwotna i wtórna 1298

5. Wszechmoc a możliwość koegzystencji 1299

6. Wszechmoc a wszechtworzenie 1299

7. Wszechwiedza a predestynacja 1300

8. Kontrola i kontrola nadrzędna 1301

9. Mechanizmy wszechświata 1303

10. Funkcje opatrzności 1304

119. Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała 1308

1. Pierwsze obdarzenie 1309

2. Drugie obdarzenie 1310

3. Trzecie obdarzenie 1312

4. Czwarte obdarzenie 1313

5. Piąte obdarzenie 1314

6. Szóste obdarzenie 1315

7. Siódme i ostatnie obdarzenie 1316

8. Postobdarzeniowy status Michała 1317

CZĘŚĆ IV
Życie i Nauki Jezusa

Treść Strona

120. Obdarzenie Urantii przez Michała 1323

1. Zalecenia dla siódmego obdarzenia 1325

2. Ograniczenia obdarzenia 1327

3. Dalsze rady i wskazówki 1329

4. Wcielenie – uczynienie z dwu jedności 1331

121. Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię 1332

1. Zachód w pierwszym wieku ery chrystusowej 1332

2. Naród żydowski 1333

3. Świat innowierców 1334

4. Filozofia innowierców 1335

5. Religie innowierców 1336

6. Religia hebrajska 1338

7. Żydzi i innowiercy 1339

8. Poprzednie zapisy 1341

122. Narodziny i lata niemowlęce Jezusa 1344

1. Józef i Maria 1344

2. Gabriel ukazuje się Elżbiecie 1345

3. Zwiastowanie Gabriela dla Marii 1346

4. Sen Józefa 1347

5. Ziemscy rodzice Jezusa 1348

6. Dom w Nazarecie 1349

7. Podróż do Betlejem 1350

8. Narodziny Jezusa 1351

9. Prezentacja w Świątyni 1352

10. Czyny Heroda 1353

123. Wczesne dzieciństwo Jezusa 1355

1. Znowu w Nazarecie 1356

2. Piąty rok (2 p.n.e.) 1357

3. Wydarzenia roku szóstego (1 p.n.e) 1359

4. Rok siódmy (1 n.e.) 1361

5. Szkolne lata w Nazarecie 1362

6. Jego ósmy rok (2 n.e.) 1364

124. Późne dzieciństwo Jezusa 1366

1. Dziewiąty rok życia Jezusa (3 n.e.) 1366

2. Rok dziesiąty (4 n.e.) 1368

3. Rok jedenasty (5 n.e.) 1369

4. Rok dwunasty (6 n.e.) 1371

5. Jego rok trzynasty (7 n.e.) 1373

6. W drodze do Jerozolimy 1374

125. Jezus w Jerozolimie 1377

1. Jezus ogląda Świątynię 1378

2. Jezus i Pascha 1379

3. Wyruszenie w drogę Józefa i Marii 1381

4. Pierwsze dwa dni w Świątyni 1381

5. Trzeci dzień w Świątyni 1382

6. Czwarty dzień w Świątyni 1383

126. Dwa przełomowe lata 1386

1. Jego rok czternasty (8 n.e.) 1387

2. Śmierć Józefa 1388

3. Rok piętnasty (9 n.e.) 1389

4. Pierwsze kazanie w synagodze 1391

5. Kłopoty finansowe 1392

127. Lata młodzieńcze 1395

1. Rok szesnasty (10 n.e.) 1395

2. Rok siedemnasty (11 n.e.) 1396

3. Rok osiemnasty (12 n.e.) 1398

4. Rok dziewiętnasty (13 n.e.) 1401

5. Rebeka córka Ezry 1402

6. Jego rok dwudziesty (14 n.e.) 1403

128. Wczesny wiek męski Jezusa 1407

1. Rok dwudziesty pierwszy (15 n.e.) 1407

2. Rok dwudziesty drugi (16 n.e.) 1409

3. Rok dwudziesty trzeci (17 n.e.) 1411

4. Epizod damasceński 1412

5. Rok dwudziesty czwarty (18 n.e.) 1413

6. Rok dwudziesty piąty (19 n.e.) 1415

7. Rok dwudziesty szósty (20 n.e.) 1416

129. Jezus jako człowiek dorosły 1419

1. Rok dwudziesty siódmy (21 n.e.) 1419

2. Rok dwudziesty ósmy (22 n.e.) 1421

3. Rok dwudziesty dziewiąty (23 n.e.) 1423

4. Jezus-człowiek 1424

130. W drodze do Rzymu 1427

1. W Jafie – rozprawa o Jonaszu 1428

2. W Cezarei 1429

3. W Aleksandrii 1432

4. Rozprawa o rzeczywistości 1433

5. Na wyspie Krecie 1436

6. Zdjęty strachem młodzieniec 1437

7. W Kartaginie – rozprawa o czasie i przestrzeni 1438

8. W drodze do Neapolu i Rzymu 1440

131. Religie świata 1442

1. Cynizm 1442

2. Judaizm 1444

3. Buddyzm 1446

4. Hinduizm 1447

5. Zoroastryzm 1449

6. Sudanizm (Dżinizm) 1450

7. Sinto 1451

8. Taoizm 1451

9. Konfucjanizm 1452

10. „Nasza religia” 1453

132. W Rzymie 1455

1. Prawdziwe wartości 1456

2. Dobro i zło 1457

3. Prawda i wiara 1459

4. Służba indywidualna 1460

5. Porady dla bogatego 1462

6. Służba społeczna 1465

7. Wycieczki po okolicach Rzymu 1466

133. Powrót z Rzymu 1468

1. Miłosierdzie i sprawiedliwość 1468

2. Zaokrętowanie w Tarencie 1470

3. W Koryncie 1471

4. Działalność indywidualna w Koryncie 1474

5. W Atenach – rozprawa o nauce 1476

6. W Efezie – rozprawa o duszy 1477

7. Pobyt na Cyprze – rozprawa o umyśle 1479

8. W Antiochii 1480

9. W Mezopotamii 1481

134. Lata przejściowe 1483

1. Rok trzydziesty (24 n.e.) 1483

2. Podróż karawaną do Morza Kaspijskiego 1484

3. Wykłady w Urmii 1485

4. Władza – Boska i ludzka 1486

5. Suwerenność polityczna 1487

6. Prawo, wolność i suwerenność 1490

7. Rok trzydziesty pierwszy (25 n.e.) 1492

8. Pobyt na górze Hermon 1492

9. Czas oczekiwania 1494

135. Jan Chrzciciel 1496

1. Jan zostaje nazirejczykiem 1496

2. Śmierć Zachariasza 1497

3. Życie pasterza 1497

4. Śmierć Elżbiety 1499

5. Królestwo Boże 1500

6. Jan zaczyna głosić kazania 1501

7. Jan idzie na północ 1503

8. Spotkanie Jana z Jezusem 1503

9. Czterdzieści dni uzgodnień 1505

10. Podróż Jana na południe 1506

11. Jan w więzieniu 1506

12. Śmierć Jana Chrzciciela 1508

136. Chrzest i czterdzieści dni 1509

1. Idee oczekiwanego Mesjasza 1509

2. Chrzest Jezusa 1510

3. Czterdzieści dni 1512

4. Plany pracy publicznej 1514

5. Pierwsza wielka decyzja 1516

6. Druga decyzja 1517

7. Trzecia decyzja 1519

8. Czwarta decyzja 1520

9. Piąta decyzja 1521

10. Szósta decyzja 1523

137. Czas oczekiwania w Galilei 1524

1. Wybór pierwszych czterech apostołów 1524

2. Wybór Filipa i Nataniela 1526

3. Pobyt w Kafarnaum 1527

4. Wesele w Kanie 1528

5. Znowu w Kafarnaum 1531

6. Wydarzenia dnia szabatu 1532

7. Cztery miesiące szkolenia 1533

8. Rozprawa o królestwie 1535

138. Nauczanie posłańców królestwa 1538

1. Końcowe pouczenia 1538

2. Wybór sześciu 1539

3. Powołanie Mateusza i Szymona 1540

4. Powołanie bliźniaków 1541

5. Powołanie Tomasza i Judasza 1542

6. Tydzień intensywnej nauki 1542

7. Nowe rozczarowanie 1543

8. Pierwsza praca dwunastu 1545

9. Pięć miesięcy prób 1546

10. Organizacja Dwunastu 1547

139. Dwunastu apostołów 1548

1. Andrzej, pierwszy wybrany 1548

2. Szymon Piotr 1550

3. Jakub Zebedeusz 1552

4. Jan Zebedeusz 1553

5. Filip Ciekawy 1556

6. Uczciwy Nataniel 1558

7. Mateusz Lewi 1559

8. Tomasz Didymos 1561

9. i 10. Jakub i Judasz Alfeusz 1563

11. Szymon Zelota 1564

12. Judasz Iskariota 1565

140. Wyświęcenie Dwunastu 1568

1. Nauczanie wstępne 1568

2. Wyświęcenie 1569

3. Kazanie wyświęcające 1570

4. Jesteście solą ziemi 1572

5. Ojcowska i braterska miłość 1573

6. Wieczór wyświęcenia 1576

7. Tydzień po wyświęceniu 1578

8. Czwartkowe popołudnie na jeziorze 1579

9. Dzień konsekracji 1583

10. Wieczór po konsekracji 1584

141. Początek działalności publicznej 1587

1. Wyruszenie z Galilei 1587

2. Boskie prawo i wola Ojca 1588

3. Pobyt w Amatus 1589

4. Nauka o Ojcu 1590

5. Jedność duchowa 1591

6. Ostatni tydzień w Amatus 1592

7. W Betanii za Jordanem 1593

8. Praca w Jerychu 1595

9. Droga do Jerozolimy 1595

142. Pascha w Jerozolimie 1596

1. Nauczanie w Świątyni 1596

2. Gniew Boży 1597

3. Idea Boga 1598

4. Flawiusz i kultura grecka 1600

5. Rozprawa o pewności 1601

6. Spotkanie z Nikodemem 1601

7. Lekcja o rodzinie 1603

8. W Judei południowej 1605

143. Po Samarii 1607

1. Głoszenie kazań w Archelais 1607

2. Lekcja samokontroli 1609

3. Rozrywka i odpoczynek 1610

4. Żydzi i Samarytanie 1612

5. Kobieta z Sychar 1612

6. Odrodzenie religijne Samarytan 1615

7. Nauka o modlitwie i czczeniu 1616

144. Na Gilboa i w Dekapolu 1617

1. Obozowisko na Gilboa 1617

2. Rozprawa o modlitwie 1618

3. Modlitwa wierzącego 1619

4. Jeszcze o modlitwie 1620

5. Inne formy modlitwy 1621

6. Narada z apostołami Jana 1624

7. W miastach Dekapolu 1626

8. W obozie niedaleko Pelli 1626

9. Śmierć Jana Chrzciciela 1627

145. Cztery pamiętne dni w Kafarnaum 1628

1. Połów ryb 1628

2. Popołudnie w synagodze 1629

3. Uzdrowienie o zachodzie słońca 1631

4. Wieczorem 1634

5. Wczesny niedzielny poranek 1634

146. Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei 1637

1. Nauczanie w Rimmonie 1637

2. W Jotapacie 1638

3. Postój w Haramie 1641

4. Głoszenie ewangelii w Jireon 1643

5. Znowu w Kanie 1644

6. Nain i syn wdowy 1645

7. W Endorze 1646

147. Krótka wizyta w Jerozolimie 1647

1. Służący setnika 1647

2. W drodze do Jerozolimy 1648

3. Przy sadzawce Betesda 1649

4. Zasady życia 1650

5. Odwiedziny u Szymona faryzeusza 1651

6. Powrót do Kafarnaum 1653

7. Znowu w Kafarnaum 1655

8. Święto duchowej dobroci 1656

148. Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie 1657

1. Nowa szkoła proroków 1657

2. Szpital w Betsaidzie 1658

3. Sprawy Ojca 1659

4. Zło, grzech i nikczemność 1659

5. Sens cierpienia 1661

6. Niezrozumienie cierpienia –
rozprawa o Hiobie
1662

7. Człowiek z uschniętą ręką 1664

8. Ostatni tydzień w Betsaidzie 1665

9. Uzdrowienie paralityka 1666

149. Druga tura głoszenia kazań 1668

1. Szerząca się sława Jezusa 1668

2. Nastawienie ludzi 1670

3. Wrogość przywódców religijnych 1672

4. Przebieg tury kazań 1673

5. Nauka o zadowoleniu 1674

6. „Bojaźń Pańska” 1675

7. Powrót do Betsaidy 1677

150. Trzecia tura głoszenia kazań 1678

1. Kobieca grupa ewangeliczna 1678

2. Postój w Magdali 1679

3. Szabat w Tyberiadzie 1680

4. Rozesłanie apostołów parami 1681

5. Co muszę zrobić, aby być zbawiony(-a)? 1682

6. Lekcje wieczorne 1683

7. Pobyt w Nazarecie 1683

8. Szabatowe nabożeństwo 1684

9. Odrzucenie w Nazarecie 1686

151. Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem 1688

1. Przypowieść o siewcy 1688

2. Interpretacja przypowieści 1689

3. Więcej o przypowieściach 1691

4. Więcej przypowieści nad morzem 1693

5. Pobyt w Gergezie 1694

6. Opętany z Gergezy 1695

152. Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum 1698

1. W domu Jaira 1699

2. Nakarmienie pięciu tysięcy 1700

3. Obwołanie królem 1702

4. Nocne widzenie Szymona Piotra 1703

5. Powrót do Betsaidy 1703

6. W Genezaret 1705

7. W Jerozolimie 1706

153. Kryzys w Kafarnaum 1707

1. Tło wydarzeń 1707

2. Epokowe kazanie 1709

3. Zakończenie spotkania 1712

4. Ostatnie słowa w synagodze 1713

5. Sobotni wieczór 1715

154. Ostatnie dni w Kafarnaum 1717

1. Tydzień narad 1717

2. Tydzień odpoczynku 1718

3. Druga narada w Tyberiadzie 1719

4. Sobotni wieczór w Kafarnaum 1719

5. Pamiętny niedzielny poranek 1720

6. Przybycie rodziny Jezusa 1721

7. Pośpieszna ucieczka 1723

155. Ucieczka przez północną Galileę 1725

1. Dlaczego burzą się poganie? 1725

2. Ewangeliści w Korazin 1726

3. W Cezarei Filipowej 1727

4. W drodze do Fenicji 1728

5. Rozprawa o prawdziwej religii 1728

6. Druga rozprawa o religii 1730

156. Pobyt w Tyrze i Sydonie 1734

1. Syryjska kobieta 1734

2. Nauczanie w Sydonie 1735

3. Wybrzeżem na północ 1736

4. W Tyrze 1737

5. Nauki Jezusa w Tyrze 1737

6. Powrót z Fenicji 1741

157. W Cezarei Filipowej 1743

1. Poborca podatków świątynnych 1743

2. W Betsaidzie Juliusza 1744

3. Wyznanie Piotra 1745

4. Rozmowa o królestwie 1746

5. Nowa koncepcja 1748

6. Następnego popołudnia 1748

7. Rozmowy Andrzeja 1750

158. Góra Przemienienia 1752

1. Przemienienie 1752

2. Zejście z góry 1754

3. Znaczenie przemienienia 1755

4. Chłopiec epileptyk 1755

5. Jezus uzdrawia chłopca 1757

6. W ogrodzie Celsusa 1758

7. Protest Piotra 1759

8. W domu Piotra 1761

159. Tura po Dekapolu 1762

1. Rozprawa o przebaczaniu 1762

2. Obcy kaznodzieja 1764

3. Instrukcja dla nauczycieli i wierzących 1765

4. Rozmowa z Natanielem 1767

5. Konstruktywny charakter religii Jezusa 1769

6. Powrót do Magedanu 1771

160. Rodan z Aleksandrii 1772

1. Grecka filozofia Rodana 1772

2. Sztuka życia 1775

3. Pokusy dojrzałości 1777

4. Równowaga dojrzałości 1778

5. Religia ideału 1780

161. Dalsze rozmowy z Rodanem 1783

1. Osobowość Boga 1783

2. Boska natura Jezusa 1785

3. Ludzki i boski umysł Jezusa 1787

162. Święto Namiotów 1788

1. Niebezpieczeństwa wizyty w Jerozolimie 1788

2. Pierwsza mowa w Świątyni 1790

3. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie 1792

4. Święto Namiotów 1793

5. Kazanie o światłości świata 1794

6. Rozprawa o wodzie życia 1795

7. Rozprawa o wolności duchowej 1796

8. Spotkanie z Martą i Marią 1797

9. Z Abnerem w Betlejem 1798

163. Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie 1800

1. Wyświęcenie Siedemdziesięciu 1800

2. Bogaty młodzieniec i inni 1801

3. Rozmowa o bogactwie 1803

4. Pożegnanie Siedemdziesięciu 1804

5. Przeniesienie obozu do Pelli 1806

6. Powrót Siedemdziesięciu 1806

7. Przygotowania do ostatniej misji 1808

164. Święto Poświęcenia 1809

1. Opowieść o dobrym Samarytaninie 1809

2. W Jerozolimie 1810

3. Uzdrowienie ślepego żebraka 1811

4. Jozjasz przed Sanhedrynem 1813

5. Nauczanie w Portyku Salomona 1815

165. Początek misji pereańskiej 1817

1. W obozie w Pelli 1817

2. Kazanie o dobrym pasterzu 1818

3. Szabatowe kazanie w Pelli 1819

4. Podział spadku 1821

5. Pogadanka dla apostołów o bogactwie 1823

6. Odpowiedź na pytanie Piotra 1824

166. Ostatnia wizyta w północnej Perei 1825

1. Faryzeusze w Ragabie 1825

2. Dziesięciu trędowatych 1827

3. Kazanie w Gerasie 1828

4. Nauka o wypadkach 1830

5. Kongregacja w Filadelfii 1831

167. Wizyta w Filadelfii 1833

1. Śniadanie z faryzeuszami 1833

2. Przypowieść o wspaniałej wieczerzy 1835

3. Kobieta dotknięta duchem niemocy 1835

4. Wieści z Betanii 1836

5. W drodze do Betanii 1838

6. Błogosławienie małych dzieci 1839

7. Rozmowa o aniołach 1840

168. Wskrzeszenie Łazarza 1842

1. Przy grobowcu Łazarza 1843

2. Zmartwychwstanie Łazarza 1845

3. Zebranie Sanhedrynu 1847

4. Odpowiedź na modlitwę 1848

5. Dalsze losy Łazarza 1849

169. Ostatnie nauki w Pelli 1850

1. Przypowieść o utraconym synu 1850

2. Przypowieść o sprytnym rządcy 1853

3. Bogacz i żebrak 1854

4. Ojciec i jego królestwo 1855

170. Królestwo nieba 1858

1. Koncepcje królestwa nieba 1858

2. Jezusowa koncepcja królestwa 1859

3. O prawości 1861

4. Jezusowe nauki o królestwie 1862

5. Późniejsze idee królestwa 1864

171. W drodze do Jerozolimy 1867

1. Wyruszenie z Pelli 1868

2. O obliczaniu kosztu 1869

3. Tura pereańska 1870

4. Nauczanie w Liwias 1871

5. Ślepiec w Jerychu 1873

6. W gościnie u Zacheusza 1873

7. „Gdy Jezus przechodził obok” 1874

8. Przypowieść o minach 1875

172. Wjazd do Jerozolimy 1878

1. Szabat w Betanii 1878

2. Niedzielny ranek z apostołami 1880

3. Droga do Jerozolimy 1880

4. Pobyt w Świątyni 1883

5. Postawa apostołów 1883

173. Poniedziałek w Jerozolimie 1888

1. Oczyszczenie Świątyni 1888

2. Kwestionowanie autorytetu Mistrza 1891

3. Przypowieść o dwóch synach 1893

4. Przypowieść o nieobecnym ziemianinie 1893

5. Przypowieść o uczcie weselnej 1894

174. Wtorkowy ranek w Świątyni 1897

1. Boskie przebaczenie 1898

2. Indagowanie przez władców żydowskich 1899

3. Saduceusze i zmartwychwstanie 1900

4. Największe przykazanie 1901

5. Dociekliwi Grecy 1902

175. Ostatnia mowa w Świątyni 1905

1. Mowa 1905

2. Status Żydów jako jednostek 1909

3. Pamiętne spotkanie Sanhedrynu 1909

4. Sytuacja w Jerozolimie 1910

176. Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej 1912

1. Zniszczenie Jerozolimy 1912

2. Drugie przyjście Mistrza 1914

3. Dalsza dyskusja w obozie 1916

4. Powrót Michała 1918

177. Środa, dzień odpoczynku 1920

1. Dzień sam na sam z Bogiem 1920

2. Wczesne życie rodzinne 1921

3. Dzień w obozie 1923

4. Judasz i wyżsi kapłani 1924

5. Ostatnie spotkanie towarzyskie 1927

178. Ostatni dzień w obozie 1929

1. Rozprawa o synostwie i obywatelstwie 1929

2. Po obiedzie 1932

3. W drodze na wieczerzę 1934

179. Ostatnia Wieczerza 1936

1. Pragnienie pierwszeństwa 1936

2. Początek wieczerzy 1937

3. Mycie nóg apostołom 1938

4. Ostatnie słowa do zdrajcy 1940

5. Ustanowienie wieczerzy upamiętniającej 1941

180. Mowa pożegnalna 1944

1. Nowe przykazanie 1944

2. Krzew winny i latorośle 1945

3. Wrogość świata 1946

4. Obiecany pomocnik 1948

5. Duch Prawdy 1949

6. Konieczność odejścia 1951

181. Ostatnie upomnienia i przestrogi 1953

1. Ostatnie słowa pocieszenia 1953

2. Pożegnalne napomnienia osobiste 1955

182. W Getsemane 1963

1. Ostatnia wspólna modlitwa 1963

2. Ostatnia godzina przed zdradą 1966

3. Samotnie w Getsemane 1968

183. Zdrada i aresztowanie 1971

1. Wola Ojca 1971

2. Judasz w mieście 1972

3. Aresztowanie Mistrza 1973

4. Dyskusja przy tłoczni oliwy 1975

5. W drodze do pałacu arcykapłana 1977

184. Przed sądem Sanhedrynu 1978

1. Przesłuchanie przez Annasza 1978

2. Piotr na dziedzińcu 1980

3. Przed sądem członków Sanhedrynu 1982

4. Godzina upokorzenia 1984

5. Drugie posiedzenie sądu 1985

185. Rozprawa przed Piłatem 1987

1. Poncjusz Piłat 1987

2. Jezus staje przed Piłatem 1989

3. Prywatne przesłuchanie u Piłata 1991

4. Jezus przed Herodem 1992

5. Powrót Jezusa do Piłata 1993

6. Ostatni apel Piłata 1994

7. Ostatnie przesłuchanie u Piłata 1995

8. Tragiczna kapitulacja Piłata 1996

186. Tuż przed ukrzyżowaniem 1997

1. Koniec Judasza Iskarioty 1997

2. Postawa Mistrza 1999

3. Niezawodny Dawid Zebedeusz 2000

4. Przygotowania do ukrzyżowania 2001

5. Śmierć Jezusa a Pascha 2002

187. Ukrzyżowanie 2004

1. W drodze na Golgotę 2004

2. Ukrzyżowanie 2006

3. Świadkowie ukrzyżowania 2008

4. Złodziej na krzyżu 2008

5. Ostatnia godzina na krzyżu 2010

6. Po ukrzyżowaniu 2011

188. Czas grobu 2012

1. Pogrzeb Jezusa 2012

2. Zabezpieczenie grobu 2014

3. W dzień szabatu 2014

4. Znaczenie śmierci na krzyżu 2016

5. Nauki wynikające z krzyża 2017

189. Zmartwychwstanie 2020

1. Przejście morontialne 2020

2. Materialne ciało Jezusa 2022

3. Zmartwychwstanie na koniec systemu sprawiedliwości 2024

4. Odkrycie pustego grobu 2025

5. Piotr i Jan przy grobie 2027

190. Morontialne ukazania się Jezusa 2029

1. Heroldowie zmartwychwstania 2029

2. Ukazanie się Jezusa w Betanii 2031

3. W domu Józefa 2033

4. Ukazanie się Grekom 2033

5. Spacer z dwoma braćmi 2034

191. Ukazanie się apostołom i innym przywódcom 2037

1. Ukazanie się Piotrowi 2039

2. Pierwsze ukazanie się apostołom 2040

3. Z istotami morontialnymi 2040

4. Dziesiąte ukazanie się (w Filadelfii) 2041

5. Drugie ukazanie się apostołom 2042

6. Ukazanie się w Aleksandrii 2044

192. Ukazania się Jezusa w Galilei 2045

1. Ukazanie się nad jeziorem 2045

2. Rozmowy z dwójkami apostołów 2047

3. Na górze wyświęcenia 2050

4. Zgromadzenie nad jeziorem 2050

193. Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie 2052

1. Ukazanie się w Sychar 2053

2. Ukazanie się w Fenicji 2054

3. Ostatnie ukazanie się w Jerozolimie 2055

4. Przyczyny upadku Judasza 2055

5. Wniebowstąpienie Mistrza 2057

6. Piotr zwołuje zebranie 2057

194. Obdarzenie Duchem Prawdy 2059

1. Kazanie w dzień Zesłania Ducha 2060

2. Doniosłość Zesłania Ducha 2060

3. Co się stało podczas Zesłania Ducha 2062

4. Początki Kościoła chrześcijańskiego 2066

195. Po Zesłaniu Ducha 2069

1. Wpływ Greków 2071

2. Wpływy rzymskie 2072

3. W Cesarstwie Rzymskim 2073

4. Europejskie średniowiecze 2074

5. Problem współczesny 2075

6. Materializm 2076

7. Słabość materializmu 2078

8. Sekularny totalitaryzm 2081

9. Problem chrześcijaństwa 2082

10. Przyszłość 2084

196. Wiara Jezusa 2087

1. Jezus – człowiek 2090

2. Religia Jezusa 2091

3. Supremacja religii 2093

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone