Spis treści książki

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Spis treści książki

Treść Strona

Przedmowa1

I. Bóstwo i boskość2

II. Bóg3

III. Pierwsze Źródło i Centrum4

IV. Wszechświatowa rzeczywistość6

V. Rzeczywistości osobowościowe8

VI. Energia i forma9

VII. Istota Najwyższa10

VIII. Bóg Siedmioraki11

IX. Bóg Ostateczny12

X. Bóg Absolutny13

XI. Trzy Absoluty13

XII. Trójce15

CZĘŚĆ I Wszechświat Centralny i Superwszechświaty

Treść Strona

1. Ojciec Uniwersalny21

1. Imię Ojca22

2. Rzeczywistość Boga23

3. Bóg jest wszechświatowym duchem25

4. Tajemnica Boga26

5. Osobowość Ojca Uniwersalnego27

6. Osobowość we wszechświecie29

7. Duchowa wartość koncepcji osobowości31

2. Natura Boga33

1. Nieskończoność Boga33

2. Wieczna doskonałość Ojca35

3. Sprawiedliwość i prawość36

4. Boskie miłosierdzie38

5. Boża miłość38

6. Boża dobroć40

7. Boża prawda i piękno42

3. Atrybuty Boga44

1. Boska wszechobecność44

2. Nieskończona moc Boża46

3. Wszechwiedza Boża48

4. Boża nieograniczoność49

5. Najwyższa władza Ojca50

6. Prymat Ojca52

4. Stosunek Boga do wszechświata54

1. Postawa Ojca wobec wszechświata54

2. Bóg i natura56

3. Niezmienny charakter Boga57

4. Uświadomienie sobie Boga58

5. Błędne idee Boga59

5. Stosunek Boga do jednostki62

1. Dostęp do Boga62

2. Boska obecność64

3. Prawdziwe czczenie65

4. Bóg w religii66

5. Poznanie Boga68

6. Bóg osobowości70

6. Wieczny Syn73

1. Tożsamość Wiecznego Syna73

2. Natura Wiecznego Syna74

3. Służba Ojcowskiej miłości75

4. Atrybuty Wiecznego Syna76

5. Ograniczenia Wiecznego Syna77

6. Umysł ducha78

7. Osobowość Wiecznego Syna79

8. Rozpoznanie Wiecznego Syna79

7. Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata81

1. Obwód grawitacji duchowej81

2. Administracja Wiecznego Syna83

3. Stosunek Wiecznego Syna do jednostki84

4. Boskie plany doskonalenia85

5. Duch obdarzenia86

6. Rajscy Synowie Boga87

7. Najwyższe objawienie Ojca88

8. Nieskończony Duch90

1. Bóg działania90

2. Natura Nieskończonego Ducha92

3. Stosunek Ducha do Ojca i Syna93

4. Duch Boskiej służby94

5. Obecność Boga95

6. Osobowość Nieskończonego Ducha96

9. Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata98

1. Atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum98

2. Wszechobecny duch100

3. Wszechświatowy operator101

4. Absolutny umysł102

5. Służba umysłu102

6. Obwód grawitacji umysłu103

7. Wszechświatowe odzwierciedlanie105

8. Osobowości Nieskończonego Ducha105

10. Rajska Trójca108

1. Samorozdzielczość Pierwszego Źródła i Centrum108

2. Uosobienie Bóstwa109

3. Trzy osoby Bóstwa110

4. Trójcowa jedność Bóstwa112

5. Funkcje Trójcy113

6. Niezmienni Synowie Trójcy114

7. Kontrola nadrzędna najwyższości115

8. Trójca poza skończonym116

11. Wieczna Wyspa Raj118

1. Rezydencja Boga118

2. Natura Wiecznej Wyspy119

3. Raj górny120

4. Raj obwodowy121

5. Raj dolny122

6. Oddychanie przestrzeni123

7. Funkcje przestrzenne Raju124

8. Grawitacja Raju125

9. Unikalność Raju126

12. Wszechświat wszechświatów128

1. Poziomy przestrzeni wszechświata nadrzędnego128

2. Domeny Absolutu Nieuwarunkowanego130

3. Powszechna grawitacja131

4. Przestrzeń i ruch133

5. Przestrzeń i czas134

6. Wszechświatowa kontrola nadrzędna135

7. Część i całość137

8. Materia, umysł i duch139

9. Rzeczywistości osobowe141

13. Święte sfery Raju143

1. Siedem świętych światów Ojca144

2. Związki wzajemne światów Ojca147

3. Święte światy Wiecznego Syna149

4. Światy Nieskończonego Ducha149

14. Wszechświat centralny i Boski152

1. System Raj-Havona152

2. Struktura Havony154

3. Światy Havony155

4. Istoty wszechświata centralnego156

5. Życie w Havonie158

6. Cel istnienia wszechświata centralnego160

15. Siedem superwszechświatów164

1. Poziom przestrzeni superwszechświatowej164

2. Struktura superwszechświatów165

3. Superwszechświat Orvonton167

4. Mgławice — protoplastki wszechświatów169

5. Pochodzenie ciał niebieskich170

6. Sfery przestrzeni172

7. Sfery zaprojektowane174

8. Kontrola i regulacja energii175

9. Obwody superwszechświatów176

10. Władcy superwszechświatów178

11. Zgromadzenie opiniodawcze179

12. Najwyższe trybunały180

13. Rządy sektora181

14. Cele istnienia siedmiu superwszechświatów181

16. Siedem Duchów Nadrzędnych184

1. Związek z Bóstwem trójjednym185

2. Związek z Nieskończonym Duchem185

3. Tożsamość i zróżnicowanie Duchów Nadrzędnych186

4. Cechy i funkcje Duchów Nadrzędnych189

5. Stosunek do istot stworzonych190

6. Kosmiczny umysł191

7. Moralność, cnota i osobowość192

8. Urantiańska osobowość194

9. Rzeczywistość świadomości ludzkiej195

17. Siedem grup Duchów Najwyższych197

1. Siedmiu Najwyższych Wykonawców198

2. Majeston — szef odzwierciedlania199

3. Duchy Zwierciadlane200

4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane202

5. Siedem Duchów Orbit202

6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych203

7. Przyboczne umysły-duchy205

8. Funkcje Duchów Najwyższych205

18. Najwyższe Osobowości Trójcy207

1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości207

2. Wieczni Czasu208

3. Pradawni Czasu209

4. Doskonalący Czasu210

5. Niedawni Czasu211

6. Jednoczący Czasu212

7. Wierni Czasu213

19. Partnerzy—pochodzący od Trójcy214

1. Nauczyciele-Synowie Trójcy214

2. Perfektorzy Mądrości215

3. Niebiańscy Radcy216

4. Uniwersalni Cenzorzy217

5. Natchnione Duchy Trójcy219

6. Mieszkańcy Havony221

7. Obywatele Raju222

20. Rajscy Synowie Boga223

1. Zstępujący Synowie Boga223

2. Synowie-Arbitrzy224

3. Czynności sędziowskie226

4. Misje arbitrażowe226

5. Obdarzenia dokonywane przez Rajskich Synów Boga227

6. Misje obdarzające w charakterze śmiertelnika228

7. Nauczyciele-Synowie Trójcy230

8. Służba Daynali we wszechświecie lokalnym231

9. Planetarna służba Daynali231

10. Jednolita służba Rajskich Synów232

21. Rajscy Synowie Stwórcy234

1. Pochodzenie i natura Synów Stwórcy234

2. Stwórcy wszechświatów lokalnych235

3. Władza we wszechświecie lokalnym237

4. Obdarzenia dokonywane przez Michałów239

5. Stosunek Synów-Mistrzów do wszechświata240

6. Przeznaczenie Mistrzów Michałów241

22. Utrójcowieni Synowie Boga243

1. Synowie objęci Trójcą243

2. Możni Posłańcy245

3. Posiadający Wysokie Uprawnienia246

4. Nieposiadający Imienia i Numeru246

5. Utrójcowieni Kuratorzy247

6. Utrójcowieni Ambasadorzy248

7. Procedura utrójcowienia249

8. Synowie utrójcowieni przez stworzonych251

9. Niebiańscy Opiekunowie252

10. Asystenci Wysokiego Syna253

23. Samotni Posłańcy256

1. Natura i pochodzenie Samotnych Posłańców256

2. Zadania Samotnych Posłańców257

3. Służba Samotnych Posłańców w czasie i przestrzeni260

4. Służba specjalna Samotnych Posłańców262

24. Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha264

1. Nadzorcy Obwodów Wszechświata265

2. Kierownicy Spisu266

3. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha268

4. Inspektorzy Pomocniczy268

5. Przydzieleni Strażnicy268

6. Przewodnicy Absolwentów269

7. Pochodzenie Przewodników Absolwentów270

25. Zastępy Posłańców Przestrzeni273

1. Servitale Havony273

2. Wszechświatowi Rozjemcy275

3. Szeroki zakres służby rozjemców276

4. Doradcy Proceduralni279

5. Opiekunowie Zapisów w Raju281

6. Niebiańscy Kronikarze281

7. Morontiańscy Towarzysze282

8. Rajscy Towarzysze283

26. Duchy usługujące wszechświata centralnego285

1. Duchy usługujące285

2. Możni supernafini286

3. Supernafini klasy trzeciej288

4. Supernafini klasy drugiej289

5. Pomocnicy pielgrzymów291

6. Przewodnicy do najwyższości292

7. Przewodnicy do Trójcy292

8. Odkrywający Syna293

9. Przewodnicy do Ojca294

10. Doradcy i konsultanci295

11. Asystenci w odpoczynku296

27. Służba supernafinów klasy pierwszej298

1. Inspiratorzy odpoczynku299

2. Szefowie od przydziału300

3. Interpretatorzy etyki300

4. Koordynatorzy postępowania301

5. Kuratorzy wiedzy301

6. Mistrzowie filozofii302

7. Przewodnicy czczenia303

28. Duchy usługujące superwszechświatów306

1. Tertiafini306

2. Omniafini307

3. Sekonafini307

4. Sekonafini klasy pierwszej307

5. Sekonafini klasy drugiej310

6. Sekonafini klasy trzeciej313

7. Służba sekonafinów317

29. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata319

1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy320

2. Najwyższe Centra Mocy320

3. Zakres działania Centrów Mocy322

4. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni324

5. Nadrzędni Organizatorzy Siły329

30. Osobowości wielkiego wszechświata330

1. Rajska klasyfikacja istot żywych330

2. Uversański rejestr osobowości334

3. Kolonie kurtuazyjne338

4. Wznoszący się śmiertelnicy340

31. Korpus Finalizmu345

1. Mieszkańcy Havony346

2. Posłańcy Grawitacji346

3. Gloryfikowani Śmiertelnicy347

4. Przybrani Serafini348

5. Gloryfikowani Synowie Materialni349

6. Gloryfikowane Istoty Pośrednie349

7. Ewangeliści Światłości349

8. Transcendentalni350

9. Architekci Wszechświata Nadrzędnego351

10. Ostateczna epopeja352

CZĘŚĆ II Wszechświat Lokalny

Treść Strona

32. Ewolucja wszechświatów lokalnych357

1. Materialne wyłanianie się wszechświatów357

2. Organizowanie wszechświata358

3. Idea ewolucji360

4. Stosunek Boga do wszechświata lokalnego362

5. Wieczny i Boski cel364

33. Administracja wszechświata lokalnego366

1. Michał z Nebadonu366

2. Władca Nebadonu367

3. Syn i Duch wszechświata368

4. Gabriel — główny administrator369

5. Ambasadorzy Trójcy370

6. Administracja ogólna371

7. Sądy Nebadonu372

8. Funkcje prawodawcze i wykonawcze373

34. Matka Duch wszechświata lokalnego374

1. Uosobienie Stwórczego Ducha374

2. Natura Boskiej Opiekunki375

3. Syn i Duch w czasie i przestrzeni376

4. Obwody wszechświata lokalnego377

5. Służba Ducha379

6. Duch w człowieku380

7. Duch a ciało382

35. Synowie Boży wszechświata lokalnego384

1. Ojciec Melchizedek384

2. Synowie Melchizedecy385

3. Światy Melchizedeków387

4. Działalność specjalna Melchizedeków388

5. Synowie Vorondadecy389

6. Ojcowie Konstelacji390

7. Światy Vorondadeków391

8. Synowie Lanonandecy392

9. Władcy Lanonandecy393

10. Światy Lanonandeków394

36. Nosiciele Życia396

1. Pochodzenie i natura Nosicieli Życia396

2. Światy Nosicieli Życia397

3. Transplantacja życia399

4. Melchizedecy-Nosiciele Życia400

5. Siedem przybocznych umysłów-duchów401

6. Siły żywe403

37. Osobowości wszechświata lokalnego406

1. Wszechświatowi Pomocnicy406

2. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne407

3. Archaniołowie408

4. Asystenci Najwyższych Ojców409

5. Wysocy Komisarze410

6. Niebiańscy Nadzorcy412

7. Nauczyciele Światów-Mieszkań413

8. Przydziały wyższych klas duchowych413

9. Stali obywatele wszechświata lokalnego414

10. Inne grupy istot wszechświata lokalnego416

38. Duchy usługujące wszechświata lokalnego418

1. Pochodzenie serafinów418

2. Natura aniołów419

3. Aniołowie nie objawieni420

4. Światy seraficzne420

5. Szkolenie serafinów420

6. Organizacja seraficzna421

7. Cherubini i sanobini422

8. Rozwój cherubinów i sanobinów423

9. Istoty pośrednie424

39. Zastępy seraficzne426

1. Najwyżsi serafini427

2. Zwierzchni serafini429

3. Serafini nadzorcy432

4. Serafini administratorzy434

5. Pomocnicy planetarni436

6. Opiekunowie przejścia439

7. Serafini przyszłości440

8. Przeznaczenie serafinów440

9. Korpus Seraficznej Kompletności441

40. Wznoszący się Synowie Boga443

1. Serafini ewolucyjni443

2. Wznoszący się Synowie Materialni444

3. Transponowani pośredni444

4. Uosobieni Dostrajacze444

5. Śmiertelnicy czasu i przestrzeni445

6. Wierni Synowie Boga447

7. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy448

8. Zespoleni z Synem śmiertelnicy449

9. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy450

10. Przeznaczenia istot wznoszących się452

41. Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego455

1. Centra mocy Nebadonu455

2. Kontrolerzy fizyczni Satanii456

3. Nasi gwiezdni towarzysze458

4. Gęstość Słońca459

5. Promieniowanie słoneczne460

6. Wapń — kosmiczny wędrowiec461

7. Źródła energii słonecznej463

8. Reakcje energii słonecznej464

9. Stabilność Słońca465

10. Pochodzenie światów zamieszkałych465

42. Energia — umysł i materia467

1. Rajskie siły i energie467

2. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej
(energie fizyczne)
469

3. Klasyfikacja materii471

4. Przeobrażenia energii i materii472

5. Przejawy energii falowej474

6. Ultimatony, elektrony i atomy476

7. Materia atomowa477

8. Kohezja atomowa478

9. Filozofia przyrody479

10. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej
(systemy umysłu materialnego)
480

11. Mechanizmy wszechświatowe481

12. Forma i kształt — dominacja umysłu483

43. Konstelacje485

1. Stolica konstelacji485

2. Rząd konstelacji487

3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku488

4. Góra obrad — Wierny Czasu489

5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera490

6. Boże ogrody492

7. Univitaci493

8. Światy szkoleniowe Edentii493

9. Obywatelstwo Edentii495

44. Niebiańscy twórcy497

1. Niebiańscy muzycy499

2. Niebiańscy odtwórcy500

3. Niebiańscy budowniczowie501

4. Rejestratorzy myśli503

5. Operatorzy energii504

6. Projektanci i dekoratorzy506

7. Harmonizatorzy507

8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne507

45. Administracja systemu lokalnego509

1. Światy kultury przejściowej509

2. Władca systemu511

3. Rząd systemu512

4. Dwudziestu czterech radców513

5. Synowie Materialni514

6. Adamiczne szkolenie wznoszących się istot515

7. Szkoły Melchizedeków517

46. Zarząd systemu lokalnego519

1. Fizyczne aspekty Jerusem519

2. Cechy fizyczne Jerusem520

3. Transmisje Jerusem522

4. Obszary mieszkalne i administracyjne522

5. Okręgi Jerusem523

6. Kwadraty wykonawczo-administracyjne527

7. Prostokąty — spornagie527

8. Trójkąty Jerusem528

47. Siedem światów-mieszkań530

1. Świat finalistów530

2. Ochronka próbna531

3. Pierwszy świat-mieszkanie532

4. Drugi świat-mieszkanie534

5. Trzeci świat-mieszkanie535

6. Czwarty świat-mieszkanie536

7. Piąty świat-mieszkanie537

8. Szósty świat-mieszkanie537

9. Siódmy świat-mieszkanie538

10. Obywatelstwo Jerusem539

48. Życie morontialne541

1. Materiały morontialne541

2. Nadzorcy Mocy Morontialnej542

3. Morontiańscy Towarzysze545

4. Organizatorzy Powrotu547

5. Nauczyciele Światów-Mieszkań550

6. Serafini świata morontialnego — opiekunowie przejścia551

7. Mota morontialna556

8. Zaawansowani w morontii557

49. Światy zamieszkałe559

1. Życie planetarne559

2. Planetarne typy fizyczne560

3. Światy zamieszkałe przez istoty nie oddychające563

4. Ewolucyjne istoty obdarzone wolą564

5. Planetarne grupy śmiertelników565

6. Opuszczanie Ziemi568

50. Książęta Planetarni572

1. Misja Książąt572

2. Administracja planetarna573

3. Cielesny personel Księcia574

4. Zarząd planetarny i szkoły575

5. Rozwijająca się cywilizacja576

6. Kultura planetarna578

7. Zalety odosobnienia578

51. Adamowie Planetarni580

1. Pochodzenie i natura Materialnych Synów Boga580

2. Przemieszczanie się Planetarnych Adamów582

3. Misje adamiczne582

4. Sześć ras ewolucyjnych584

5. Mieszanie ras —
obdarzenie krwią adamiczną
585

6. Rządy edeniczne586

7. Zjednoczona administracja587

52. Planetarne epoki śmiertelników589

1. Człowiek prymitywny589

2. Człowiek po Księciu Planetarnym591

3. Człowiek poadamiczny592

4. Człowiek po Synu-Arbitrze594

5. Człowiek po Synu obdarzającym595

6. Epoka po obdarzeniu na Urantii597

7. Człowiek po Nauczycielu-Synu598

53. Bunt Lucyfera601

1. Przywódcy buntu601

2. Przyczyny buntu602

3. Manifest Lucyfera603

4. Wybuch buntu604

5. Natura konfliktu605

6. Lojalny przywódca seraficzny606

7. Historia buntu607

8. Syn Człowieczy na Urantii609

9. Obecny status buntu610

54. Problemy wynikające z buntu Lucyfera613

1. Prawdziwa i fałszywa wolność613

2. Kradzież wolności614

3. Opóźnienie sprawiedliwości615

4. Miłosierne opóźnienie615

5. Mądrość opóźnienia617

6. Tryumf miłości618

55. Sfery światłości i życia621

1. Świątynia morontialna622

2. Śmierć a transponowanie623

3. Złoty wiek624

4. Przemiany administracyjne626

5. Punkt kulminacyjny rozwoju materialnego629

6. Indywidualny śmiertelnik630

7. Stadium pierwsze albo planetarne631

8. Stadium drugie albo systemu632

9. Stadium trzecie albo konstelacji633

10. Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego634

11. Stadia mniejszego i większego sektora635

12. Stadium siódme albo superwszechświata636

56. Jedność wszechświatowa637

1. Koordynacja fizyczna637

2. Jedność intelektualna638

3. Zjednoczenie duchowe639

4. Zjednoczenie osobowości639

5. Jedność Bóstwa640

6. Zjednoczenie Bóstwa ewolucyjnego641

7. Wszechświatowe następstwa ewolucji642

8. Najwyższy unifikator643

9. Wszechświatowa jedność absolutna644

10. Prawda, piękno i dobroć646

CZĘŚĆ III Historia Urantii

Treść Strona

57. Pochodzenie Urantii651

1. Mgławica Andronover651

2. Pierwsze stadium mgławicowe652

3. Drugie stadium mgławicowe653

4. Trzecie i czwarte stadium654

5. Pochodzenie Monmatii — Układu Słonecznego Urantii655

6. Stadium Układu Słonecznego — era formowania się planet657

7. Era meteorytów — epoka wulkaniczna
prymitywna atmosfera planetarna
658

8. Stabilizacja skorupy
epoka trzęsień ziemi
ocean światowy i pierwszy kontynent
660

58. Ustanowienie życia na Urantii664

1. Warunki niezbędne dla zaistnienia życia materialnego664

2. Atmosfera Urantii665

3. Środowisko kosmiczne666

4. Era początków życia667

5. Dryf kontynentalny668

6. Okres przejściowy669

7. Księga historii geologicznej670

59. Era życia morskiego na Urantii672

1. Wczesne życie morskie w płytkich morzach
epoka trylobitów
673

2. Pierwszy okres zalewu kontynentów
epoka zwierząt bezkręgowych
674

3. Drugie stadium wielkiego potopu okres koralowy — epoka ramienionogów676

4. Stadium wielkiego wynurzenia lądu
okres życia roślinnego na lądzie
epoka ryb
678

5. Stadium przemieszczania się skorupy ziemskiej
las paprotny okresu karbońskiego
epoka żab
680

6. Stadium zmian klimatycznych
okres roślin nasiennych
epoka perturbacji biologicznych
682

60. Urantia we wczesnej erze życia lądowego685

1. Wczesna epoka gadów685

2. Późniejsza epoka gadów687

3. Stadium kredowe
okres roślin kwiatowych
epoka ptaków
688

4. Koniec okresu kredowego691

61. Era ssaków na Urantii693

1. Nowe stadium lądu kontynentalnego epoka wczesnych ssaków693

2. Ostatnie stadium zatopienia
epoka zaawansowanych ssaków
694

3. Stadium współczesnych gór
epoka słonia i konia
696

4. Nowe stadium wyniesienia kontynentalnego ostatnia wielka migracja ssaków698

5. Pierwsza epoka lodowcowa699

6. Człowiek prymitywny w epoce lodowcowej700

7. Dalszy ciąg epoki lodowcowej700

62. Zaranie gatunku człowieka pierwotnego703

1. Wczesne gatunki lemurów703

2. Ssaki wczesne703

3. Ssaki pośrednie704

4. Naczelne706

5. Pierwsze istoty ludzkie707

6. Ewolucja umysłu ludzkiego709

7. Uznanie świata za zamieszkały709

63. Pierwsza rodzina ludzka711

1. Andon i Fonta711

2. Ucieczka bliźniaków712

3. Rodzina Andona713

4. Klany Andonowe713

5. Rozproszenie Andonitów715

6. Onagar — pierwszy nauczyciel prawdy715

7. Przetrwanie Andona i Fonty717

64. Ewolucyjne rasy kolorowe718

1. Andoniczni autochtoni718

2. Ludy foxhalskie719

3. Plemiona badonańskie720

4. Rasy neandertalskie720

5. Początek ras kolorowych722

6. Sześć sangikowych ras Urantii722

7. Rozproszenie ras kolorowych726

65. Kontrola ewolucji730

1. Funkcje Nosicieli Życia730

2. Panorama ewolucyjna731

3. Wspomaganie ewolucji733

4. Urantiańska epopeja734

5. Zmienne koleje życia ewolucyjnego736

6. Ewolucyjne technologie życia737

7. Ewolucyjne poziomy umysłu738

8. Ewolucja w czasie i przestrzeni739

66. Planetarny Książę Urantii741

1. Książę Caligastia741

2. Personel Księcia742

3. Dalamatia — miasto księcia743

4. Wczesne dni setki743

5. Organizacja setki745

6. Rządy Księcia749

7. Życie w Dalamatii750

8. Nieszczęścia spowodowane przez Caligastię752

67. Bunt planetarny754

1. Zdrada Caligastii754

2. Wybuch buntu755

3. Siedem krytycznych lat756

4. Setka Caligastii po buncie757

5. Bezpośrednie skutki buntu758

6. Niezłomny Van759

7. Późniejsze następstwa grzechu760

8. Ludzki bohater buntu761

68. Zaranie cywilizacji763

1. Uspołecznienie obronne763

2. Czynniki postępu społecznego764

3. Uspołeczniający wpływ strachu przed duchami766

4. Ewolucja obyczajów767

5. Metody uprawy ziemi — sztuka zdobywania środków do życia768

6. Ewolucja kultury769

69. Prymitywne instytucje ludzkie772

1. Podstawowe instytucje ludzkie772

2. Początki wytwórczości773

3. Podział pracy773

4. Początki handlu775

5. Początki kapitału775

6. Znaczenie ognia dla cywilizacji777

7. Zastosowanie zwierząt778

8. Niewolnictwo jako czynnik cywilizacyjny778

9. Własność prywatna780

70. Ewolucja rządu u ludzi783

1. Geneza wojny783

2. Społeczne wartości wojny785

3. Wczesne związki międzyludzkie787

4. Klany i plemiona788

5. Początki rządu788

6. Rząd monarszy789

7. Prymitywne kluby i tajne stowarzyszenia790

8. Klasy społeczne792

9. Prawa człowieka793

10. Ewolucja systemu sprawiedliwości794

11. Prawa i sądy796

12. Podział władzy państwowej797

71. Kształtowanie się państwa800

1. Zalążek państwa800

2. Ewolucja rządu przedstawicielskiego801

3. Ideały państwowości803

4. Rozwijająca się cywilizacja804

5. Ewolucja współzawodnictwa805

6. Motyw zysku805

7. Edukacja806

8. Charakter państwowości806

72. Rząd na pobliskiej planecie808

1. Naród kontynentalny808

2. Organizacja polityczna809

3. Życie rodzinne811

4. System edukacyjny812

5. Organizacja industrialna813

6. Zabezpieczenie na starość814

7. Opodatkowanie815

8. Wyższe szkoły specjalistyczne816

9. Plan powszechnego głosowania817

10. Walka z przestępczością818

11. Gotowość bojowa818

12. Pozostałe narody819

73. Ogród Eden821

1. Nodyci i Amadonici821

2. Planowanie Ogrodu822

3. Lokalizacja Ogrodu823

4. Założenie Ogrodu823

5. Zabudowania ogrodowe824

6. Drzewo życia825

7. Losy Edenu826

74. Adam i Ewa828

1. Adam i Ewa na Jerusem828

2. Przybycie Adama i Ewy829

3. Adam i Ewa zaznajamiają się z planetą830

4. Pierwsze problemy832

5. Rządy Adama833

6. Życie rodzinne Adama i Ewy834

7. Życie w Ogrodzie835

8. Legenda o stworzeniu świata836

75. Odstępstwo Adama i Ewy839

1. Problem Urantii839

2. Intryga Caligastii840

3. Kuszenie Ewy841

4. Zrozumienie odstępstwa842

5. Konsekwencje odstępstwa843

6. Adam i Ewa opuszczają Ogród844

7. Degradacja Adama i Ewy845

8. Tak zwany upadek człowieka845

76. Drugi ogród847

1. Edeńczycy wkraczają do Mezopotamii847

2. Kain i Abel848

3. Życie w Mezopotamii849

4. Rasa fioletowa850

5. Śmierć Adama i Ewy851

6. Przetrwanie Adama i Ewy853

77. Istoty pośrednie855

1. Pośredni pierwotni855

2. Rasa Nodytów856

3. Wieża Babel858

4. Nodyckie centra cywilizacji859

5. Adamson i Ratta861

6. Pośredni wtórni862

7. Zbuntowani pośredni863

8. Zjednoczeni pośredni864

9. Stali obywatele Urantii865

78. Rasa fioletowa po dniach Adama868

1. Rozmieszczenie kulturowe i rasowe868

2. Adamici w drugim ogrodzie869

3. Wczesne rozprzestrzenianie się Adamitów870

4. Andici871

5. Migracje Anditów872

6. Ostatnie rozproszenie Anditów873

7. Powodzie w Mezopotamii874

8. Sumerowie — ostatni z Anditów875

79. Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie878

1. Andici z Turkiestanu878

2. Podbój Indii przez Anditów879

3. Indie drawidyjskie881

4. Aryjski najazd na Indie882

5. Człowiek czerwony i żółty883

6. Zaranie cywilizacji chińskiej884

7. Andici wkraczają do Chin886

8. Późniejsza cywilizacja chińska887

80. Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie889

1. Adamici wkraczają do Europy889

2. Zmiany klimatyczne i geologiczne890

3. Kromanioński człowiek niebieski891

4. Najazd Anditów na Europę892

5. Podbój Europy północnej przez Anditów893

6. Andici w dolinie Nilu894

7. Andici z wysp Morza Śródziemnego895

8. Andonici naddunajscy896

9. Trzy rasy białe897

81. Kształtowanie się cywilizacji współczesnej900

1. Kolebka cywilizacji900

2. Elementy rozwoju cywilizacji901

3. Miasta, wytwórczość i handel903

4. Rasy mieszane904

5. Społeczeństwo kulturowe905

6. Zachowanie cywilizacji906

82. Ewolucja małżeństwa913

1. Instynkt kojarzenia się913

2. Tabu ograniczające914

3. Wczesne obyczaje małżeńskie915

4. Małżeństwo wobec obyczajów własności917

5. Endogamia i egzogamia918

6. Rasy mieszane919

83. Instytucja małżeństwa922

1. Małżeństwo jako instytucja społeczna922

2. Zaloty i zaręczyny923

3. Kupno a wiano923

4. Ceremonia ślubna924

5. Małżeństwa wieloosobowe925

6. Prawdziwa monogamia — para małżeńska927

7. Rozwiązanie węzła małżeńskiego928

8. Idealizacja małżeństwa929

84. Małżeństwo a życie rodzinne931

1. Prymitywny związek pary931

2. Wczesny matriarchat932

3. Rodzina w epoce patriarchatu933

4. Status kobiety w społeczeństwie pierwotnym935

5. Kobieta na tle kształtujących się obyczajów936

6. Partnerstwo mężczyzny i kobiety938

7. Ideały życia rodzinnego939

8. Niebezpieczeństwa samozadowolenia942

85. Początki czczenia944

1. Czczenie kamieni i wzgórz944

2. Czczenie roślin i drzew945

3. Czczenie zwierząt946

4. Czczenie żywiołów946

5. Czczenie ciał niebieskich947

6. Czczenie człowieka948

7. Przyboczni czci i mądrości948

86. Wczesne stadium ewolucji religii950

1. Przypadek: szczęście i nieszczęście950

2. Personifikacja przypadku951

3. Niewytłumaczalna śmierć952

4. Idea życia po śmierci952

5. Idea ducha-duszy953

6. Środowisko widm-duchów955

7. Funkcja prymitywnej religii956

87. Kult duchów958

1. Strach przed duchami958

2. Przebłaganie duchów959

3. Czczenie przodków960

4. Dobre i złe duchy-widma961

5. Zaawansowany kult duchów962

6. Przymuszanie i egzorcyzm963

7. Natura kultów965

88. Fetysze, amulety i magia967

1. Wiara w fetysze967

2. Ewolucja fetysza968

3. Totemizm970

4. Magia970

5. Magiczne amulety971

6. Praktykowanie magii972

89. Grzech, ofiara i pokuta974

1. Tabu974

2. Koncepcja grzechu975

3. Asceza i upokorzenie976

4. Początki ofiarowania977

5. Ofiary i kanibalizm978

6. Ewolucja ofiar ludzkich980

7. Modyfikacje ofiar ludzkich981

8. Okupienie i przymierza982

9. Ofiarowania i sakramenty983

10. Przebaczenie grzechu984

90. Szamanizm — uzdrawiacze i kapłani986

1. Pierwsi szamani — uzdrawiacze986

2. Praktyki szamańskie987

3. Teoria choroby i śmierci w szamanizmie989

4. Medycyna według szamanów990

5. Kapłani i rytuały992

91. Ewolucja modlitwy994

1. Prymitywna modlitwa994

2. Rozwijająca się modlitwa995

3. Modlitwa i alter ego996

4. Modlitwa etyczna997

5. Społeczne reperkusje modlitwy998

6. Domena modlitwy999

7. Mistycyzm, ekstaza i natchnienie1000

8. Modlitwa jako doświadczenie osobiste1001

9. Warunki skutecznej modlitwy1002

92. Późniejsza ewolucja religii1003

1. Ewolucyjna natura religii1003

2. Religia a obyczaje1004

3. Natura religii ewolucyjnej1005

4. Dar objawienia1007

5. Wielcy przywódcy religijni1008

6. Religie złożone1010

7. Dalsza ewolucja religii1012

93. Machiventa Melchizedek1014

1. Wcielenie Machiventy1014

2. Mędrzec z Salemu1015

3. Nauki Melchizedeka1016

4. Religia salemska1017

5. Wybór Abrahama1018

6. Przymierze Melchizedeka z Abrahamem1020

7. Misjonarze Melchizedeka1021

8. Odejście Melchizedeka1022

9. Po odejściu Melchizedeka1022

10. Obecny status Machiventy Melchizedeka1024

94. Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie1027

1. Nauki salemskie w Indiach wedyjskich1027

2. Braminizm1028

3. Filozofia bramińska1030

4. Religia hinduska1031

5. Walka o prawdę w Chinach1032

6. Lao-tsy i Konfucjusz1033

7. Gautama Siddhartha1035

8. Wiara buddyjska1036

9. Szerzenie się buddyzmu1037

10. Religia w Tybecie1038

11. Filozofia buddyjska1038

12. Buddyjska koncepcja Boga1040

95. Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie1042

1. Religia salemska w Mezopotamii1042

2. Wczesna religia egipska1043

3. Ewolucja koncepcji moralnych1045

4. Nauki Amenemopa1046

5. Znakomity Echnaton1047

6. Doktryny salemskie w Iranie1049

7. Nauki salemskie w Arabii1050

96. Jahwe — Bóg Hebrajczyków1052

1. Koncepcje Bóstwa u Semitów1052

2. Ludy semickie1054

3. Niezrównany Mojżesz1055

4. Obwieszczenie Jahwe1056

5. Nauki Mojżesza1057

6. Koncepcja Boga po śmierci Mojżesza1059

7. Psalmy i Księga Hioba1060

97. Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków1062

1. Samuel — pierwszy z proroków hebrajskich1062

2. Eliasz i Elizeusz1064

3. Jahwe i Baal1064

4. Amos i Ozeasz1065

5. Pierwszy Izajasz1066

6. Nieustraszony Jeremiasz1067

7. Drugi Izajasz1068

8. Historia święta i świecka1070

9. Historia hebrajska1071

10. Religia hebrajska1075

98. Nauki Melchizedeka na Zachodzie1077

1. Religia salemska u Greków1077

2. Grecka myśl filozoficzna1078

3. Nauki Melchizedeka w Rzymie1080

4. Kulty misteryjne1081

5. Kult Mitry1082

6. Mitraizm a chrześcijaństwo1083

7. Religia chrześcijańska1083

99. Społeczne problemy religii1086

1. Religia a przebudowa społeczna1086

2. Słabość religii instytucjonalnej1087

3. Religia a człowiek religijny1088

4. Trudności okresu przejściowego1089

5. Społeczne aspekty religii1090

6. Religia instytucjonalna1092

7. Zasługi religii1092

100. Religia w doświadczeniu ludzkim1094

1. Rozwój religijny1094

2. Rozwój duchowy1095

3. Koncepcje najwyższych wartości1096

4. Problemy rozwoju1097

5. Nawrócenie i mistycyzm1098

6. Cechy charakterystyczne życia religijnego1100

7. Kulminacja życia religijnego1101

101. Prawdziwa natura religii1104

1. Prawdziwa religia1104

2. Rzeczywistość religii1105

3. Cechy charakterystyczne religii1107

4. Ograniczenia objawienia1109

5. Religia poszerzona przez objawienie1110

6. Progresywne doświadczenie religijne1111

7. Osobista filozofia religii1113

8. Wiara a wierzenie1114

9. Religia a moralność1115

10. Religia jako wyzwoliciel człowieka1116

102. Podstawy wiary religijnej1118

1. Pewność jaką daje wiara1118

2. Religia a rzeczywistość1119

3. Wiedza, mądrość i wnikliwość1121

4. Fakt doświadczenia1123

5. Najwyższość celowego potencjału1123

6. Pewność wiary religijnej1124

7. Pewność tego, co Boskie1126

8. Dowody religii1127

103. Rzeczywistość doświadczenia religijnego1129

1. Filozofia religii1129

2. Religia a jednostka1130

3. Religia a gatunek ludzki1132

4. Komunia duchowa1133

5. Pochodzenie ideałów1133

6. Koordynacja filozoficzna1135

7. Nauka a religia1137

8. Filozofia a religia1140

9. Istota religii1140

104. Rozwój koncepcji Trójcy1143

1. Urantiańskie koncepcje Trójcy1143

2. Jedność Trójcy i wielorakość Bóstwa1145

3. Trójce i trójjedności1146

4. Siedem trójjedności1147

5. Triodyty1151

105. Bóstwo a rzeczywistość1152

1. Filozoficzna koncepcja JESTEM1152

2. JESTEM jako trójjeden i jako siedmioraki1153

3. Siedem Absolutów Nieskończoności1155

4. Jedność, dualizm i trójjedność1157

5. Pojawienie się rzeczywistości skończonej1158

6. Reperkusje rzeczywistości skończonej1159

7. Wynikanie istot transcendentalnych1159

106. Wszechświatowe poziomy rzeczywistości1162

1. Pierwszy związek funkcjonalności skończonych1163

2. Druga najwyższa integracja skończonego1164

3. Transcendentalny trzeci związek rzeczywistości1165

4. Ostateczna, czwarta integracja1166

5. Związek współabsolutny albo piątego stadium1167

6. Absolutne albo szóste stadium integracji1167

7. Finalizm przeznaczenia1168

8. Trójca Trójc1170

9. Egzystencjalne, nieskończone zjednoczenie1173

107. Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli1176

1. Pochodzenie Dostrajaczy Myśli1177

2. Klasyfikacja Dostrajaczy1178

3. Divinington — ojczyzna dostrajaczy1179

4. Natura i indywidualność Dostrajaczy1180

5. Umysłowość Dostrajacza1181

6. Dostrajacze jako czyste duchy1182

7. Dostrajacze a osobowość1183

108. Misja i służba Dostrajaczy Myśli1185

1. Wybór i przydział1185

2. Warunki wstępne zamieszkania przez Dostrajacza1186

3. Organizacja i administracja1188

4. Powiązania z innymi wpływami duchowymi1190

5. Misja Dostrajacza1191

6. Bóg w człowieku1192

109. Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi1195

1. Rozwój Dostrajaczy1195

2. Samodzielne Dostrajacze1196

3. Związek Dostrajaczy z różnymi rodzajami śmiertelników1197

4. Dostrajacze a osobowość ludzka1198

5. Materialne przeszkody uniemożliwiające zamieszkanie Dostrajacza1199

6. Trwałość prawdziwych wartości1200

7. Przeznaczenie Uosobionych Dostrajaczy1201

110. Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami1203

1. Zamieszkanie w umyśle śmiertelnika1203

2. Dostrajacze a wola ludzka1204

3. Współpraca z Dostrajaczem1205

4. Działalność Dostrajacza w umyśle1207

5. Błędne koncepcje o przewodnictwie Dostrajaczy1207

6. Siedem okręgów psychicznych1209

7. Zdobywanie nieśmiertelności1212

111. Dostrajacz a dusza1215

1. Umysł jako arena wyboru1216

2. Natura duszy1217

3. Rozwijająca się dusza1218

4. Życie wewnętrzne1219

5. Uświęcenie wyboru1221

6. Paradoks ludzki1221

7. Problem Dostrajacza1223

112. Wieczne trwanie osobowości1225

1. Osobowość a rzeczywistość1226

2. Jaźń1227

3. Zjawisko śmierci1229

4. Dostrajacze po śmierci1231

5. Wieczne trwanie ludzkiej jaźni1232

6. Jaźń morontialna1235

7. Zespolenie z Dostrajaczem1237

113. Seraficzni opiekunowie przeznaczenia1241

1. Anioły stróże1241

2. Opiekunowie przeznaczenia1242

3. Związki z innymi wpływami duchowymi1244

4. Domeny działalności seraficznej1245

5. Seraficzna służba dla śmiertelników1245

6. Anioły stróże po śmierci1246

7. Serafini a droga wznoszenia się1248

114. Seraficzny rząd planetarny1250

1. Najwyższe władze Urantii1250

2. Rada nadzorców planetarnych1251

3. Rezydujący gubernator generalny1252

4. Najwyższy Ojciec-obserwator1253

5. Rząd planetarny1254

6. Wyżsi serafini nadzoru planetarnego1254

7. Rezerwowy korpus przeznaczenia1257

115. Istota Najwyższa1260

1. Relatywność ram pojęciowych1260

2. Absolutna podstawa najwyższości1261

3. Pierwotne, aktualne i potencjalne1261

4. Źródła rzeczywistości najwyższej1263

5. Związek Najwyższego z Rajsk Trójcą1264

6. Związek Najwyższego z triodytami1265

7. Natura Najwyższego1266

116. Wszechmocny Najwyższy1268

1. Najwyższy Umysł1268

2. Wszechmocny a Bóg Siedmioraki1269

3. Wszechmocny a Rajskie Bóstwo1270

4. Wszechmocny a Najwyżsi Stwórcy1271

5. Wszechmocny a siedmioracy kontrolerzy1273

6. Dominacja ducha1275

7. Żywy organizm wielkiego wszechświata1276

117. Bóg Najwyższy1278

1. Natura Istoty Najwyższej1278

2. Źródło rozwoju ewolucyjnego1280

3. Znaczenie Najwyższego dla wszechświatowych istot stworzonych1281

4. Skończony Bóg1283

5. Naddusza stworzenia1285

6. Poszukiwanie Najwyższego1287

7. Przyszłość Najwyższego1291

118. Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeń1294

1. Czas i wieczność1295

2. Wszechobecność a wszechbytność1296

3. Związki czasowo-przestrzenne1297

4. Przyczynowość pierwotna i wtórna1298

5. Wszechmoc a możliwość koegzystencji1299

6. Wszechmoc a wszechtworzenie1299

7. Wszechwiedza a predestynacja1300

8. Kontrola i kontrola nadrzędna1301

9. Mechanizmy wszechświata1303

10. Funkcje opatrzności1304

119. Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała1308

1. Pierwsze obdarzenie1309

2. Drugie obdarzenie1310

3. Trzecie obdarzenie1312

4. Czwarte obdarzenie1313

5. Piąte obdarzenie1314

6. Szóste obdarzenie1315

7. Siódme i ostatnie obdarzenie1316

8. Postobdarzeniowy status Michała1317

CZĘŚĆ IV Życie i Nauki Jezusa

Treść Strona

120. Obdarzenie Urantii przez Michała1323

1. Zalecenia dla siódmego obdarzenia1325

2. Ograniczenia obdarzenia1327

3. Dalsze rady i wskazówki1329

4. Wcielenie — uczynienie z dwu jedności1331

121. Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię1332

1. Zachód w pierwszym wieku ery chrystusowej1332

2. Naród żydowski1333

3. Świat innowierców1334

4. Filozofia innowierców1335

5. Religie innowierców1336

6. Religia hebrajska1338

7. Żydzi i innowiercy1339

8. Poprzednie zapisy1341

122. Narodziny i lata niemowlęce Jezusa1344

1. Józef i Maria1344

2. Gabriel ukazuje się Elżbiecie1345

3. Zwiastowanie Gabriela dla Marii1346

4. Sen Józefa1347

5. Ziemscy rodzice Jezusa1348

6. Dom w Nazarecie1349

7. Podróż do Betlejem1350

8. Narodziny Jezusa1351

9. Prezentacja w Świątyni1352

10. Czyny Heroda1353

123. Wczesne dzieciństwo Jezusa1355

1. Znowu w Nazarecie1356

2. Piąty rok (2 p.n.e.)1357

3. Wydarzenia roku szóstego (1 p.n.e)1359

4. Rok siódmy (1 n.e.)1361

5. Szkolne lata w Nazarecie1362

6. Jego ósmy rok (2 n.e.)1364

124. Późne dzieciństwo Jezusa1366

1. Dziewiąty rok życia Jezusa (3 n.e.)1366

2. Rok dziesiąty (4 n.e.)1368

3. Rok jedenasty (5 n.e.)1369

4. Rok dwunasty (6 n.e.)1371

5. Jego rok trzynasty (7 n.e.)1373

6. W drodze do Jerozolimy1374

125. Jezus w Jerozolimie1377

1. Jezus ogląda Świątynię1378

2. Jezus i Pascha1379

3. Wyruszenie w drogę Józefa i Marii1381

4. Pierwsze dwa dni w Świątyni1381

5. Trzeci dzień w Świątyni1382

6. Czwarty dzień w Świątyni1383

126. Dwa przełomowe lata1386

1. Jego rok czternasty (8 n.e.)1387

2. Śmierć Józefa1388

3. Rok piętnasty (9 n.e.)1389

4. Pierwsze kazanie w synagodze1391

5. Kłopoty finansowe1392

127. Lata młodzieńcze1395

1. Rok szesnasty (10 n.e.)1395

2. Rok siedemnasty (11 n.e.)1396

3. Rok osiemnasty (12 n.e.)1398

4. Rok dziewiętnasty (13 n.e.)1401

5. Rebeka córka Ezry1402

6. Jego rok dwudziesty (14 n.e.)1403

128. Wczesny wiek męski Jezusa1407

1. Rok dwudziesty pierwszy (15 n.e.)1407

2. Rok dwudziesty drugi (16 n.e.)1409

3. Rok dwudziesty trzeci (17 n.e.)1411

4. Epizod damasceński1412

5. Rok dwudziesty czwarty (18 n.e.)1413

6. Rok dwudziesty piąty (19 n.e.)1415

7. Rok dwudziesty szósty (20 n.e.)1416

129. Jezus jako człowiek dorosły1419

1. Rok dwudziesty siódmy (21 n.e.)1419

2. Rok dwudziesty ósmy (22 n.e.)1421

3. Rok dwudziesty dziewiąty (23 n.e.)1423

4. Jezus-człowiek1424

130. W drodze do Rzymu1427

1. W Jafie — rozprawa o Jonaszu1428

2. W Cezarei1429

3. W Aleksandrii1432

4. Rozprawa o rzeczywistości1433

5. Na wyspie Krecie1436

6. Zdjęty strachem młodzieniec1437

7. W Kartaginie — rozprawa o czasie i przestrzeni1438

8. W drodze do Neapolu i Rzymu1440

131. Religie świata1442

1. Cynizm1442

2. Judaizm1444

3. Buddyzm1446

4. Hinduizm1447

5. Zoroastryzm1449

6. Sudanizm (Dżinizm)1450

7. Sinto1451

8. Taoizm1451

9. Konfucjanizm1452

10. „Nasza religia”1453

132. W Rzymie1455

1. Prawdziwe wartości1456

2. Dobro i zło1457

3. Prawda i wiara1459

4. Służba indywidualna1460

5. Porady dla bogatego1462

6. Służba społeczna1465

7. Wycieczki po okolicach Rzymu1466

133. Powrót z Rzymu1468

1. Miłosierdzie i sprawiedliwość1468

2. Zaokrętowanie w Tarencie1470

3. W Koryncie1471

4. Działalność indywidualna w Koryncie1474

5. W Atenach — rozprawa o nauce1476

6. W Efezie — rozprawa o duszy1477

7. Pobyt na Cyprze — rozprawa o umyśle1479

8. W Antiochii1480

9. W Mezopotamii1481

134. Lata przejściowe1483

1. Rok trzydziesty (24 n.e.)1483

2. Podróż karawaną do Morza Kaspijskiego1484

3. Wykłady w Urmii1485

4. Władza — Boska i ludzka1486

5. Suwerenność polityczna1487

6. Prawo, wolność i suwerenność1490

7. Rok trzydziesty pierwszy (25 n.e.)1492

8. Pobyt na górze Hermon1492

9. Czas oczekiwania1494

135. Jan Chrzciciel1496

1. Jan zostaje nazirejczykiem1496

2. Śmierć Zachariasza1497

3. Życie pasterza1497

4. Śmierć Elżbiety1499

5. Królestwo Boże1500

6. Jan zaczyna głosić kazania1501

7. Jan idzie na północ1503

8. Spotkanie Jana z Jezusem1503

9. Czterdzieści dni uzgodnień1505

10. Podróż Jana na południe1506

11. Jan w więzieniu1506

12. Śmierć Jana Chrzciciela1508

136. Chrzest i czterdzieści dni1509

1. Idee oczekiwanego Mesjasza1509

2. Chrzest Jezusa1510

3. Czterdzieści dni1512

4. Plany pracy publicznej1514

5. Pierwsza wielka decyzja1516

6. Druga decyzja1517

7. Trzecia decyzja1519

8. Czwarta decyzja1520

9. Piąta decyzja1521

10. Szósta decyzja1523

137. Czas oczekiwania w Galilei1524

1. Wybór pierwszych czterech apostołów1524

2. Wybór Filipa i Nataniela1526

3. Pobyt w Kafarnaum1527

4. Wesele w Kanie1528

5. Znowu w Kafarnaum1531

6. Wydarzenia dnia szabatu1532

7. Cztery miesiące szkolenia1533

8. Rozprawa o królestwie1535

138. Nauczanie posłańców królestwa1538

1. Końcowe pouczenia1538

2. Wybór sześciu1539

3. Powołanie Mateusza i Szymona1540

4. Powołanie bliźniaków1541

5. Powołanie Tomasza i Judasza1542

6. Tydzień intensywnej nauki1542

7. Nowe rozczarowanie1543

8. Pierwsza praca dwunastu1545

9. Pięć miesięcy prób1546

10. Organizacja Dwunastu1547

139. Dwunastu apostołów1548

1. Andrzej, pierwszy wybrany1548

2. Szymon Piotr1550

3. Jakub Zebedeusz1552

4. Jan Zebedeusz1553

5. Filip Ciekawy1556

6. Uczciwy Nataniel1558

7. Mateusz Lewi1559

8. Tomasz Didymos1561

9. i 10. Jakub i Judasz Alfeusz1563

11. Szymon Zelota1564

12. Judasz Iskariota1565

140. Wyświęcenie Dwunastu1568

1. Nauczanie wstępne1568

2. Wyświęcenie1569

3. Kazanie wyświęcające1570

4. Jesteście solą ziemi1572

5. Ojcowska i braterska miłość1573

6. Wieczór wyświęcenia1576

7. Tydzień po wyświęceniu1578

8. Czwartkowe popołudnie na jeziorze1579

9. Dzień konsekracji1583

10. Wieczór po konsekracji1584

141. Początek działalności publicznej1587

1. Wyruszenie z Galilei1587

2. Boskie prawo i wola Ojca1588

3. Pobyt w Amatus1589

4. Nauka o Ojcu1590

5. Jedność duchowa1591

6. Ostatni tydzień w Amatus1592

7. W Betanii za Jordanem1593

8. Praca w Jerychu1595

9. Droga do Jerozolimy1595

142. Pascha w Jerozolimie1596

1. Nauczanie w Świątyni1596

2. Gniew Boży1597

3. Idea Boga1598

4. Flawiusz i kultura grecka1600

5. Rozprawa o pewności1601

6. Spotkanie z Nikodemem1601

7. Lekcja o rodzinie1603

8. W Judei południowej1605

143. Po Samarii1607

1. Głoszenie kazań w Archelais1607

2. Lekcja samokontroli1609

3. Rozrywka i odpoczynek1610

4. Żydzi i Samarytanie1612

5. Kobieta z Sychar1612

6. Odrodzenie religijne Samarytan1615

7. Nauka o modlitwie i czczeniu1616

144. Na Gilboa i w Dekapolu1617

1. Obozowisko na Gilboa1617

2. Rozprawa o modlitwie1618

3. Modlitwa wierzącego1619

4. Jeszcze o modlitwie1620

5. Inne formy modlitwy1621

6. Narada z apostołami Jana1624

7. W miastach Dekapolu1626

8. W obozie niedaleko Pelli1626

9. Śmierć Jana Chrzciciela1627

145. Cztery pamiętne dni w Kafarnaum1628

1. Połów ryb1628

2. Popołudnie w synagodze1629

3. Uzdrowienie o zachodzie słońca1631

4. Wieczorem1634

5. Wczesny niedzielny poranek1634

146. Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei1637

1. Nauczanie w Rimmonie1637

2. W Jotapacie1638

3. Postój w Haramie1641

4. Głoszenie ewangelii w Jireon1643

5. Znowu w Kanie1644

6. Nain i syn wdowy1645

7. W Endorze1646

147. Krótka wizyta w Jerozolimie1647

1. Służący setnika1647

2. W drodze do Jerozolimy1648

3. Przy sadzawce Betesda1649

4. Zasady życia1650

5. Odwiedziny u Szymona faryzeusza1651

6. Powrót do Kafarnaum1653

7. Znowu w Kafarnaum1655

8. Święto duchowej dobroci1656

148. Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie1657

1. Nowa szkoła proroków1657

2. Szpital w Betsaidzie1658

3. Sprawy Ojca1659

4. Zło, grzech i nikczemność1659

5. Sens cierpienia1661

6. Niezrozumienie cierpienia —
rozprawa o Hiobie
1662

7. Człowiek z uschniętą ręką1664

8. Ostatni tydzień w Betsaidzie1665

9. Uzdrowienie paralityka1666

149. Druga tura głoszenia kazań1668

1. Szerząca się sława Jezusa1668

2. Nastawienie ludzi1670

3. Wrogość przywódców religijnych1672

4. Przebieg tury kazań1673

5. Nauka o zadowoleniu1674

6. „Bojaźń Pańska”1675

7. Powrót do Betsaidy1677

150. Trzecia tura głoszenia kazań1678

1. Kobieca grupa ewangeliczna1678

2. Postój w Magdali1679

3. Szabat w Tyberiadzie1680

4. Rozesłanie apostołów parami1681

5. Co muszę zrobić, aby być zbawiony(a)?1682

6. Lekcje wieczorne1683

7. Pobyt w Nazarecie1683

8. Szabatowe nabożeństwo1684

9. Odrzucenie w Nazarecie1686

151. Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem1688

1. Przypowieść o siewcy1688

2. Interpretacja przypowieści1689

3. Więcej o przypowieściach1691

4. Więcej przypowieści nad morzem1693

5. Pobyt w Gergezie1694

6. Opętany z Gergezy1695

152. Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum1698

1. W domu Jaira1699

2. Nakarmienie pięciu tysięcy1700

3. Obwołanie królem1702

4. Nocne widzenie Szymona Piotra1703

5. Powrót do Betsaidy1703

6. W Genezaret1705

7. W Jerozolimie1706

153. Kryzys w Kafarnaum1707

1. Tło wydarzeń1707

2. Epokowe kazanie1709

3. Zakończenie spotkania1712

4. Ostatnie słowa w synagodze1713

5. Sobotni wieczór1715

154. Ostatnie dni w Kafarnaum1717

1. Tydzień narad1717

2. Tydzień odpoczynku1718

3. Druga narada w Tyberiadzie1719

4. Sobotni wieczór w Kafarnaum1719

5. Pamiętny niedzielny poranek1720

6. Przybycie rodziny Jezusa1721

7. Pośpieszna ucieczka1723

155. Ucieczka przez północną Galileę1725

1. Dlaczego burzą się poganie?1725

2. Ewangeliści w Korazin1726

3. W Cezarei Filipowej1727

4. W drodze do Fenicji1728

5. Rozprawa o prawdziwej religii1728

6. Druga rozprawa o religii1730

156. Pobyt w Tyrze i Sydonie1734

1. Syryjska kobieta1734

2. Nauczanie w Sydonie1735

3. Wybrzeżem na północ1736

4. W Tyrze1737

5. Nauki Jezusa w Tyrze1737

6. Powrót z Fenicji1741

157. W Cezarei Filipowej1743

1. Poborca podatków świątynnych1743

2. W Betsaidzie Juliusza1744

3. Wyznanie Piotra1745

4. Rozmowa o królestwie1746

5. Nowa koncepcja1748

6. Następnego popołudnia1748

7. Rozmowy Andrzeja1750

158. Góra Przemienienia1752

1. Przemienienie1752

2. Zejście z góry1754

3. Znaczenie przemienienia1755

4. Chłopiec epileptyk1755

5. Jezus uzdrawia chłopca1757

6. W ogrodzie Celsusa1758

7. Protest Piotra1759

8. W domu Piotra1761

159. Tura po Dekapolu1762

1. Rozprawa o przebaczaniu1762

2. Obcy kaznodzieja1764

3. Instrukcja dla nauczycieli i wierzących1765

4. Rozmowa z Natanielem1767

5. Konstruktywny charakter religii Jezusa1769

6. Powrót do Magedanu1771

160. Rodan z Aleksandrii1772

1. Grecka filozofia Rodana1772

2. Sztuka życia1775

3. Pokusy dojrzałości1777

4. Równowaga dojrzałości1778

5. Religia ideału1780

161. Dalsze rozmowy z Rodanem1783

1. Osobowość Boga1783

2. Boska natura Jezusa1785

3. Ludzki i boski umysł Jezusa1787

162. Święto Namiotów1788

1. Niebezpieczeństwa wizyty w Jerozolimie1788

2. Pierwsza mowa w Świątyni1790

3. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie1792

4. Święto Namiotów1793

5. Kazanie o światłości świata1794

6. Rozprawa o wodzie życia1795

7. Rozprawa o wolności duchowej1796

8. Spotkanie z Martą i Marią1797

9. Z Abnerem w Betlejem1798

163. Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie1800

1. Wyświęcenie Siedemdziesięciu1800

2. Bogaty młodzieniec i inni1801

3. Rozmowa o bogactwie1803

4. Pożegnanie Siedemdziesięciu1804

5. Przeniesienie obozu do Pelli1806

6. Powrót Siedemdziesięciu1806

7. Przygotowania do ostatniej misji1808

164. Święto Poświęcenia1809

1. Opowieść o dobrym Samarytaninie1809

2. W Jerozolimie1810

3. Uzdrowienie ślepego żebraka1811

4. Jozjasz przed Sanhedrynem1813

5. Nauczanie w Portyku Salomona1815

165. Początek misji pereańskiej1817

1. W obozie w Pelli1817

2. Kazanie o dobrym pasterzu1818

3. Szabatowe kazanie w Pelli1819

4. Podział spadku1821

5. Pogadanka dla apostołów o bogactwie1823

6. Odpowiedź na pytanie Piotra1824

166. Ostatnia wizyta w północnej Perei1825

1. Faryzeusze w Ragabie1825

2. Dziesięciu trędowatych1827

3. Kazanie w Gerasie1828

4. Nauka o wypadkach1830

5. Kongregacja w Filadelfii1831

167. Wizyta w Filadelfii1833

1. Śniadanie z faryzeuszami1833

2. Przypowieść o wspaniałej wieczerzy1835

3. Kobieta dotknięta duchem niemocy1835

4. Wieści z Betanii1836

5. W drodze do Betanii1838

6. Błogosławienie małych dzieci1839

7. Rozmowa o aniołach1840

168. Wskrzeszenie Łazarza1842

1. Przy grobowcu Łazarza1843

2. Zmartwychwstanie Łazarza1845

3. Zebranie Sanhedrynu1847

4. Odpowiedź na modlitwę1848

5. Dalsze losy Łazarza1849

169. Ostatnie nauki w Pelli1850

1. Przypowieść o utraconym synu1850

2. Przypowieść o sprytnym rządcy1853

3. Bogacz i żebrak1854

4. Ojciec i jego królestwo1855

170. Królestwo nieba1858

1. Koncepcje królestwa nieba1858

2. Jezusowa koncepcja królestwa1859

3. O prawości1861

4. Jezusowe nauki o królestwie1862

5. Późniejsze idee królestwa1864

171. W drodze do Jerozolimy1867

1. Wyruszenie z Pelli1868

2. O obliczaniu kosztu1869

3. Tura pereańska1870

4. Nauczanie w Liwias1871

5. Ślepiec w Jerychu1873

6. W gościnie u Zacheusza1873

7. „Gdy Jezus przechodził obok”1874

8. Przypowieść o minach1875

172. Wjazd do Jerozolimy1878

1. Szabat w Betanii1878

2. Niedzielny ranek z apostołami1880

3. Droga do Jerozolimy1880

4. Pobyt w Świątyni1883

5. Postawa apostołów1883

173. Poniedziałek w Jerozolimie1888

1. Oczyszczenie Świątyni1888

2. Kwestionowanie autorytetu Mistrza1891

3. Przypowieść o dwóch synach1893

4. Przypowieść o nieobecnym ziemianinie1893

5. Przypowieść o uczcie weselnej1894

174. Wtorkowy ranek w Świątyni1897

1. Boskie przebaczenie1898

2. Indagowanie przez władców żydowskich1899

3. Saduceusze i zmartwychwstanie1900

4. Największe przykazanie1901

5. Dociekliwi Grecy1902

175. Ostatnia mowa w Świątyni1905

1. Mowa1905

2. Status Żydów jako jednostek1909

3. Pamiętne spotkanie Sanhedrynu1909

4. Sytuacja w Jerozolimie1910

176. Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej1912

1. Zniszczenie Jerozolimy1912

2. Drugie przyjście Mistrza1914

3. Dalsza dyskusja w obozie1916

4. Powrót Michała1918

177. Środa, dzień odpoczynku1920

1. Dzień sam na sam z Bogiem1920

2. Wczesne życie rodzinne1921

3. Dzień w obozie1923

4. Judasz i wyżsi kapłani1924

5. Ostatnie spotkanie towarzyskie1927

178. Ostatni dzień w obozie1929

1. Rozprawa o synostwie i obywatelstwie1929

2. Po obiedzie1932

3. W drodze na wieczerzę1934

179. Ostatnia Wieczerza1936

1. Pragnienie pierwszeństwa1936

2. Początek wieczerzy1937

3. Mycie stóp apostołom1938

4. Ostatnie słowa do zdrajcy1940

5. Ustanowienie wieczerzy upamiętniającej1941

180. Mowa pożegnalna1944

1. Nowe przykazanie1944

2. Krzew winny i latorośle1945

3. Wrogość świata1946

4. Obiecany pomocnik1948

5. Duch Prawdy1949

6. Konieczność odejścia1951

181. Ostatnie upomnienia i przestrogi1953

1. Ostanie słowa pocieszenia1953

2. Pożegnalne napomnienia osobiste1955

182. W Getsemane1963

1. Ostatnia wspólna modlitwa1963

2. Ostatnia godzina przed zdradą1966

3. Samotnie w Getsemane1968

183. Zdrada i aresztowanie1971

1. Wola Ojca1971

2. Judasz w mieście1972

3. Aresztowanie Mistrza1973

4. Dyskusja przy tłoczni oliwy1975

5. W drodze do pałacu arcykapłana1977

184. Przed sądem Sanhedrynu1978

1. Przesłuchanie u Annasza1978

2. Piotr na dziedzińcu1980

3. Przed sądem członków Sanhedrynu1982

4. Godzina upokorzenia1984

5. Drugie posiedzenie sądu1985

185. Rozprawa przed Piłatem1987

1. Poncjusz Piłat1987

2. Jezus staje przed Piłatem1989

3. Prywatne przesłuchanie u Piłata1991

4. Jezus przed Herodem1992

5. Powrót Jezusa do Piłata1993

6. Ostatni apel Piłata1994

7. Ostatnie przesłuchanie u Piłata1995

8. Tragiczna kapitulacja Piłata1996

186. Tuż przed ukrzyżowaniem1997

1. Koniec Judasza Iskarioty1997

2. Postawa Mistrza1999

3. Niezawodny Dawid Zebedeusz2000

4. Przygotowania do ukrzyżowania2001

5. Śmierć Jezusa a Pascha2002

187. Ukrzyżowanie2004

1. W drodze na Golgotę2004

2. Ukrzyżowanie2006

3. Świadkowie ukrzyżowania2008

4. Złodziej na krzyżu2008

5. Ostania godzina na krzyżu2010

6. Po ukrzyżowaniu2011

188. Czas grobu2012

1. Pogrzeb Jezusa2012

2. Zabezpieczenie grobu2014

3. W dzień szabatu2014

4. Znaczenie śmierci na krzyżu2016

5. Nauki wynikające z krzyża2017

189. Zmartwychwstanie2020

1. Przejście morontialne2020

2. Materialne ciało Jezusa2022

3. Zmartwychwstanie na koniec systemu sprawiedliwości2024

4. Odkrycie pustego grobu2025

5. Piotr i Jan przy grobie2027

190. Morontialne ukazania się Jezusa2029

1. Heroldowie zmartwychwstania2029

2. Ukazanie się Jezusa w Betanii2031

3. W domu Józefa2033

4. Ukazanie się Grekom2033

5. Spacer z dwoma braćmi2034

191. Ukazanie się apostołom i innym przywódcom2037

1. Ukazanie się Piotrowi2039

2. Pierwsze ukazanie się apostołom2040

3. Z istotami morontialnymi2040

4. Dziesiąte ukazanie się (w Filadelfii)2041

5. Drugie ukazanie się apostołom2042

6. Ukazanie się w Aleksandrii2044

192. Ukazania się Jezusa w Galilei2045

1. Ukazanie się nad jeziorem2045

2. Rozmowy z dwójkami apostołów2047

3. Na górze wyświęcenia2050

4. Zgromadzenie nad jeziorem2050

193. Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie2052

1. Ukazanie się w Sychar2053

2. Ukazanie się w Fenicji2054

3. Ostanie ukazanie się w Jerozolimie2055

4. Przyczyny upadku Judasza2055

5. Wniebowstąpienie Mistrza2057

6. Piotr zwołuje zebranie2057

194. Obdarzenie Duchem Prawdy2059

1. Kazanie w dzień Zesłania Ducha2060

2. Doniosłość Zesłania Ducha2060

3. Co się stało podczas Zesłania Ducha2062

4. Początki Kościoła chrześcijańskiego2066

195. Po Zesłaniu Ducha2069

1. Wpływ Greków2071

2. Wpływy rzymskie2072

3. W Cesarstwie Rzymskim2073

4. Europejskie średniowiecze2074

5. Problem współczesny2075

6. Materializm2076

7. Słabość materializmu2078

8. Sekularny totalitaryzm2081

9. Problem chrześcijaństwa2082

10. Przyszłość2084

196. Wiara Jezusa2087

1. Jezus — człowiek2090

2. Religia Jezusa2091

3. Supremacja religii2093

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone