Przekaz 9, Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 9

Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata

9:0.1 (98.1) NIEZWYKŁA rzecz się zdarzyła, kiedy w obecności Raju złączyli się Ojciec Wszechświatowy i Wieczny Syn, aby się uosobić. W tej sytuacji, w wieczności, nic nie wskazywało na to, że Wspólny Aktywizator mógłby się uosobić jako nieograniczona duchowość, partner absolutnego umysłu, wyposażony w unikalne prerogatywy oddziaływania na energię. Jego pojawienie się dopełnia oswobodzenia Ojca z więzów scentralizowanej doskonałości i z pęt absolutyzmu osobowości. I to wyzwolenie przejawia się w zadziwiającej mocy Wspólnego Aktywizatora, w możliwości stwarzania istot dobrze przystosowanych do służby w charakterze duchów opiekuńczych, nawet dla istot materialnych w rozwijających się później wszechświatach.

9:0.2 (98.2) Ojciec jest nieskończony w miłości i woli, w duchowej myśli i celu; jest wszechświatowym podtrzymywaczem. Syn jest nieskończony w mądrości i prawdzie, w duchowej ekspresji i interpretacji; jest wszechświatowym objawicielem. Raj jest nieskończony w potencjale nadawania siły i w możliwościach panowania nad energią; jest wszechświatowym stabilizatorem. Wspólny Aktywizator posiada unikalne właściwości syntezy, nieskończone możliwości koordynacji wszystkich istniejących energii wszechświata, wszystkich aktualnych duchów wszechświata i wszystkich rzeczywistych intelektów wszechświata; Trzecie Źródło i Centrum jest wszechświatowym unifikatorem różnorodnych energii i rozmaitych kreacji, które pojawiły się jako konsekwencja realizacji Boskiego planu i wiecznego celu Ojca Wszechświatowego.

9:0.3 (98.3) Nieskończony Duch, Wspólny Stwórca, jest wszechświatowym, Boskim opiekunem. Duch nieustannie służy miłosierdziem Syna i Ojcowską miłością, nawet w harmonii ze stabilną, niezmienną i prawą sprawiedliwością Rajskiej Trójcy. Jego wpływ i jego osobowości są zawsze obok was; naprawdę znają one was i prawdziwie was rozumieją.

9:0.4 (98.4) Na obszarze wszechświatów czynniki Wspólnego Aktywizatora nieustannie kierują siłami i energiami całej przestrzeni. Podobnie jak Pierwsze Źródło i Centrum, Trzecie też reaguje na to, co duchowe jak i na to, co materialne. Wspólny Aktywizator jest objawieniem jedności Boga, w którym wszystko się zawiera – rzeczy, znaczenia i wartości; energie, umysły i duchy.

9:0.5 (98.5) Nieskończony Duch przenika całą przestrzeń; zamieszkuje okrąg wieczności i Duch, podobnie jak Ojciec i Syn, jest doskonały i niezmienny – absolutny.

1. Atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum

9:1.1 (98.6) Trzecie Źródło i Centrum znane jest pod wieloma imionami – wszystkie z nich określają zależność od niego i uznanie dla jego działalności. Jako Bóg-Duch jest on w osobowości partnerem a w boskości równy Bogu-Synowi i Bogu-Ojcu. Jako Nieskończony Duch jest on wszechobecnym wpływem duchowym. Jako Wszechświatowy Operator jest on protoplastą istot kontrolujących moc i aktywizatorem kosmicznych sił przestrzeni. Jako Wspólny Aktywizator jest on równocześnie reprezentantem i czynnikiem wykonawczym partnerstwa Ojciec-Syn. Jako Absolutny Umysł jest on źródłem i dawcą intelektu we wszechświatach. Jako Bóg Działania jest on najwyraźniej protoplastą ruchu, zmian i zależności.

9:1.2 (99.1) Niektóre atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum wywodzą się od Ojca, niektóre od Syna, kiedy jeszcze innych nie dostrzega się, jako istniejących czynnie i osobowo, czy to u Ojca czy to u Syna – tych atrybutów, które są trudne do wytłumaczenia, chyba, że się założy, że partnerstwo Ojciec-Syn, którego uwiecznieniem jest Trzecie Źródło i Centrum, działa konsekwentnie w harmonii i w świadomości wiecznego faktu absolutności Raju. Wspólny Stwórca uosabia pełnię wspólnych i nieskończonych idei Pierwszej i Drugiej Osoby Bóstwa.

9:1.3 (99.2) Kiedy wyobrażacie sobie Ojca jako pierwotnego Stwórcę a Syna jako duchowego administratora, powinniście wyobrażać sobie Trzecie Źródło i Centrum jako wszechświatowego koordynatora, wykonawcę, którego zakres współpracy jest nieograniczony. Wspólny Aktywizator jest korelatorem całej aktualnej rzeczywistości; jest on Boskim powiernikiem Ojcowskiej myśli, Synowskiego słowa a w działaniu wiecznie dba o materialną absolutność centralnej Wyspy. Rajska Trójca zarządziła powszechny porządek rozwoju a opatrzność Boża jest domeną Wspólnego Stwórcy i ewoluującej Istoty Najwyższej. Żadna aktualna czy aktualizująca się rzeczywistość nie może uniknąć ostatecznego związku z Trzecim Źródłem i Centrum.

9:1.4 (99.3) Ojciec Wszechświatowy przewodzi domenom przedenergii, przedducha i osobowości; Wieczny Syn panuje nad domenami aktywności duchowych; obecność Wyspy Raj jednoczy domeny energii fizycznej i mocy materializującej; Wspólny Aktywizator działa nie tylko jako nieskończony duch, reprezentujący Syna, ale także jako wszechświatowy operator sił i energii Raju, powołując tym samym do istnienia wszechświatowy i absolutny umysł. Wspólny Aktywizator działa na obszarze wielkiego wszechświata jako autentyczna i wyrazista osobowość, zwłaszcza w wyższych domenach wartości duchowych, w zależnościach fizyczno-energetycznych i w prawdziwych wartościach umysłowych. Działa zwłaszcza tam, gdzie energia i duch wiążą się ze sobą i oddziałują na siebie wzajemnie; panuje nad wszystkimi reakcjami umysłu, dzierży wielką moc świata duchowego i wywiera potężny wpływ na energię i materię. Trzecie Źródło jest zawsze wyrazem natury Pierwszego Źródła i Centrum.

9:1.5 (99.4) Trzecie Źródło i Centrum uczestniczy, doskonale i bez ograniczeń, we wszechobecności Pierwszego Źródła i Centrum; czasami zwane jest także Wszechobecnym Duchem. Właściwym sobie, bardzo indywidualnym sposobem, Bóg umysłu podziela wszechwiedzę Ojca Wszechświatowego i jego Wiecznego Syna; wiedza Ducha jest dogłębna i kompletna. Wspólny Aktywizator przejawia pewne stadia wszechmocy Ojca Wszechświatowego, jednak aktualnie jest wszechmocny tylko w domenach umysłu. Trzecia Osoba Bóstwa jest intelektualnym centrum i wszechświatowym administratorem domen umysłu; w tej dziedzinie jest absolutny – jego władza jest nie uwarunkowana.

9:1.6 (99.5) Wspólny Aktywizator wydaje się być motywowany partnerstwem Ojca-Syna, jednak cała jego działalność wydaje się identyfikować z relacją Ojciec-Raj. Czasami i w pewnych funkcjach, wydaje się on kompensować niekompletność rozwoju Bóstw empirycznych – Boga Najwyższego i Boga Ostatecznego.

9:1.7 (100.1) I tutaj pojawia się nieskończona tajemnica: że Nieskończony równocześnie objawia swą nieskończoność w Synu i jako Raj, a potem zaczyna istnieć istota dorównująca boskością Bogu, odzwierciedlająca duchową naturę Syna, zdolna do aktywizacji rajskiej formy, istota, której władza jest w pewnym sensie uzależniona a jednak, najwyraźniej, jest ona na wiele sposobów najbardziej wszechstronna w działaniu. I ta oczywista wyższość w działaniu przejawia się w tym atrybucie Trzeciego Źródła i Centrum, który przewyższa nawet grawitację fizyczną – wszechświatowy wpływ Wyspy Raj.

9:1.8 (100.2) W dodatku do nadrzędnej kontroli energii i wszystkich rzeczy fizycznych, Nieskończony Duch jest wspaniale wyposażony w te atrybuty cierpliwości, miłosierdzia i miłości, które objawiają się tak doskonale w jego służbie duchowej. Duch jest wyjątkowo operatywny w obdzielaniu miłością i w łagodzeniu sprawiedliwości miłosierdziem. Bóg-Duch posiada całą Boską dobroć i miłosierną życzliwość Pierwszego i Wiecznego Syna. Wszechświat, z którego pochodzicie, wykuwany jest między kowadłem sprawiedliwości a młotem cierpienia; jednak ci, którzy dzierżą młot, są dziećmi miłosierdzia, duchowym potomstwem Nieskończonego Ducha.

2. Wszechobecny duch

9:2.1 (100.3) Bóg jest duchem w potrójnym znaczeniu. On sam jest duchem, w swoim Synu pojawia się jako duch bez uwarunkowań a we Wspólnym Aktywizatorze jako duch pokrewny umysłowi. Uważamy, że w dodatku do tych duchowych rzeczywistości, dostrzegamy również poziomy fenomenu ducha empirycznego – ducha Istoty Najwyższej, Bóstwa Ostatecznego i Bóstwa-Absolutu.

9:2.2 (100.4) Nieskończony Duch tak samo jest dopełnieniem Wiecznego Syna, jak Syn jest dopełnieniem Ojca Wszechświatowego. Wieczny Syn jest uduchowionym uosobieniem Ojca; Nieskończony Duch jest uosobionym uduchowieniem tak Wiecznego Syna jak i Ojca Wszechświatowego.

9:2.3 (100.5) Jest wiele nieograniczonych linii sił duchowych i źródeł nadmaterialnej mocy, które łączą ludzi z Urantii bezpośrednio z Bóstwami w Raju. Istnieje bezpośrednie połączenie Dostrajaczy Myśli z Ojcem Wszechświatowym, jest szeroki wpływ grawitacji duchowej – przyciąganie Wiecznego Syna oraz duchowa obecność Wspólnego Stwórcy. Jest różnica w funkcjonowaniu pomiędzy duchem Syna a duchem Ducha. W swojej służbie duchowej, Trzecia Osoba może funkcjonować jako umysł z dodatkiem ducha, albo jako sam duch.

9:2.4 (100.6) W dodatku do tych rajskich obecności, Urantianie korzystają z duchowych wpływów i funkcji wszechświata lokalnego i superwszechświata, z ich prawie nieskończonym szeregiem kochających osobowości, które zawsze wiodą szczerego w zamiarach i uczciwego w sercu ku górze i do wewnątrz, ku ideałom boskości i celom najwyższej doskonałości.

9:2.5 (100.7) Znamy obecność wszechświatowego ducha Wiecznego Syna – potrafimy bezbłędnie ją rozróżnić. Obecność Nieskończonego Ducha, Trzeciej Osoby Bóstwa, może rozpoznać nawet człowiek śmiertelny, gdyż istoty materialne mogą rzeczywiście odczuwać dobrodziejstwa tego, Boskiego wpływu, który działa jako obdarzenie Duchem Świętym wszechświata lokalnego dla gatunku ludzkiego. Istota ludzka również może w pewnym stopniu uświadomić sobie istnienie Dostrajacza, nieosobowej obecności Ojca Wszechświatowego. Te Boskie duchy, które działają, aby doskonalić i uduchowiać człowieka, funkcjonują zgodnie wszystkie razem i doskonale ze sobą współpracują. Są jako jedność, gdy realizują duchowe plany wznoszenia się śmiertelnika i osiągania przezeń doskonałości.

3. Wszechświatowy operator

9:3.1 (101.1) Wyspa Raj jest źródłem i treścią grawitacji fizycznej i to powinno wam odpowiednio uświadomić, że grawitacja jest jedną z najbardziej rzeczywistych i wiecznie niezawodnych rzeczy w całym fizycznym wszechświecie wszechświatów. Grawitacji nie można przekształcić czy znieść, za wyjątkiem tych sił i energii, które są utrzymywane wspólnie przez Ojca i Syna, i które zostały powierzone Trzeciemu Źródłu i Centrum, i są funkcjonalnie związane z jego osobą.

9:3.2 (101.2) Nieskończony Duch posiada unikalną i zdumiewającą moc – antygrawitację. Moc ta nie jest funkcjonalnie (dostrzegalnie) obecna ani w Ojcu ani w Synu. Ta możliwość przeciwstawiania się sile grawitacji materialnej, właściwa dla Trzeciego Źródła, objawia się w osobistych reakcjach Wspólnego Aktywizatora na pewne stadia związków wszechświata. I ta unikalna właściwość przekazywalna jest pewnym wyższym osobowościom Nieskończonego Ducha.

9:3.3 (101.3) Antygrawitacja może znosić grawitację w warunkach lokalnych; dzieje się to dzięki stosowaniu siły równoważącej. Działa ona tylko w odniesieniu do grawitacji materialnej; to nie jest działanie umysłu. Zjawisko żyroskopu, przeciwstawiającego się grawitacji, jest dobrą ilustracją skutku antygrawitacji, ale nie posiada wartości jako ilustracja przyczyny antygrawitacji.

9:3.4 (101.4) Oprócz tego wszystkiego, Wspólny Aktywizator wykazuje te moce, które mogą górować nad siłą i neutralizować energię. Moce te działają przez spowalnianie energii do punktu materializacji oraz innymi, nieznanymi wam sposobami.

9:3.5 (101.5) Wspólny Stwórca nie jest ani energią, ani też źródłem energii, nie jest też przeznaczeniem energii; jest operatorem energii. Wspólny Stwórca jest działaniem – ruchem, zmianą, modyfikacją, koordynacją, stabilizacją i równowagą. Energie, podległe bezpośredniej czy pośredniej kontroli Raju, są z natury wrażliwe na działania Trzeciego Źródła i Centrum oraz różnorodnych jego czynników.

9:3.6 (101.6) Wszechświat wszechświatów przenikają kontrolujące moc istoty Trzeciego Źródła i Centrum: kontrolerzy fizyczni, dyspozytorzy mocy, centra mocy oraz inni reprezentanci Boga Działania, mający do czynienia z regulacją i stabilizacją energii fizycznych. Wszystkie te unikalne istoty, pełniące funkcje fizyczne, posiadają różnorodne właściwości kontroli mocy, takie jak antygrawitacja, których używają w swych działaniach zmierzających do zaprowadzenia fizycznej równowagi materii i energii wielkiego wszechświata.

9:3.7 (101.7) Wszystkie te materialne funkcje Boga Działania wydają się wiązać jego poczynania z Wyspą Raj i naprawdę wszystkie środki mocy nawiązują, a nawet są zależne, od absolutności wiecznej Wyspy. Jednak Wspólny Aktywizator nie działa na rzecz Raju ani nie reaguje na niego. Osobowo działa on dla Ojca i Syna. Raj nie jest osobą. Działania Trzeciego Źródła i Centrum, nieosobowe, bezosobowe i inne nie dotyczące osobowych, są aktami woli samego Wspólnego Aktywizatora; nie są odzwierciedleniem, pochodną czy reperkusją czegokolwiek lub kogokolwiek.

9:3.8 (101.8) Raj jest formą nieskończoności, Bóg Działania jest aktywizatorem tej formy. Raj jest materialnym punktem oparcia nieskończoności; przedstawiciele Trzeciego Źródła i Centrum są dźwigniami tej inteligencji, która aktywizuje poziom materialny i wstrzykuje spontaniczność w mechanizm kreacji fizycznej.

4. Absolutny umysł

9:4.1 (102.1) Istnieje intelektualna natura Trzeciego Źródła i Centrum, która jest odmienna od jego własności fizycznych i duchowych. Prawie nie można się skontaktować z tą naturą, jednak można z nią się łączyć – intelektualnie, chociaż nie osobowo. Jest ona odróżnialna od własności fizycznych i charakteru duchowego Trzeciej Osoby, funkcjonującego na poziomie umysłowym, ale tak jak ją dostrzegają osobowości, natura ta nigdy nie działa w oderwaniu od przejawów fizycznych i duchowych.

9:4.2 (102.2) Absolutny umysł jest umysłem Trzeciej Osoby; jest nierozdzielny od osobowości Boga-Ducha. W funkcjonujących istotach umysł nie jest oderwany od energii czy ducha, czy jednego i drugiego równocześnie. Umysł nie jest nieodłączny energii; energia jest podatna i reaguje na działalność umysłu; umysł może być nałożony na energię, jednak świadomość nie jest własnością poziomu czysto materialnego. Umysł nie musi być dodawany do czystego ducha, gdyż duch z natury jest świadomy i posiada tożsamość. Duch zawsze jest inteligentny, w pewnym sensie umysłowy. Może to być taki czy inny umysł, może to być przedumysł czy superumysł a nawet umysł duchowy, ale działa on jako ekwiwalent myślenia i rozumowania. Wnikliwość ducha przewyższa umysł, dołącza się do niego i teoretycznie poprzedza świadomość umysłu.

9:4.3 (102.3) Wspólny Stwórca jest absolutny tylko w domenie umysłu, w sferze inteligencji wszechświatowej. Umysł Trzeciego Źródła i Centrum jest nieskończony; absolutnie przewyższa aktywne i funkcjonujące obwody umysłowe wszechświata wszechświatów. Wyposażenie umysłowe siedmiu superwszechświatów pochodzi od Siedmiu Duchów Nadrzędnych, głównych osobowości Wspólnego Stwórcy. Te Duchy Nadrzędne rozdzielają umysł dla wielkiego wszechświata jako umysł kosmiczny, a wasz wszechświat lokalny przenikany jest nebadońskim wariantem kosmicznego umysłu typu orvontońskiego.

9:4.4 (102.4) Nieskończony umysł ignoruje czas, ostateczny umysł przewyższa czas, kosmiczny umysł jest zależny od czasu. Tak samo jest z przestrzenią – Nieskończony Umysł jest niezależny od przestrzeni, jednak, kiedy pojawia się zstępowanie, od poziomu nieskończonego do przybocznych poziomów umysłu, intelekt coraz bardziej musi się liczyć z przestrzenią i jej ograniczeniami.

9:4.5 (102.5) Siła kosmiczna reaguje na umysł, tak jak kosmiczny umysł reaguje na ducha. Duch jest Boskim celem a duchowy umysł jest Boskim celem w trakcie realizacji. Energia jest rzeczą, umysł jest znaczeniem, duch jest wartością. Nawet w czasie i przestrzeni, umysł zaprowadza te względne związki pomiędzy energią a duchem, które sugerują ich wzajemne pokrewieństwo w wieczności.

9:4.6 (102.6) Umysł przekształca wartości duchowe w znaczenia intelektualne; wola może doprowadzić do tego, aby znaczenia umysłu wydały owoce, tak w domenach materialnych jak i duchowych. Wznoszenie się do Raju pociąga za sobą względny i zróżnicowany rozwój w duchu, umyśle i energii. Osobowość jest czynnikiem jednoczącym te komponenty empirycznej indywidualności.

5. Służba umysłu

9:5.1 (102.7) Trzecie Źródło i Centrum jest w umyśle nieskończone. Gdyby wszechświat miał się rozwijać do nieskończoności, potencjał jego umysłu wciąż byłby odpowiedni do wyposażenia niezliczonej ilości istot we właściwe umysły i inne przesłanki intelektu.

9:5.2 (102.8) W domenach umysłu stworzonego Trzecia Osoba, razem ze swymi partnerami i podporządkowanymi towarzyszami, rządzi wszechwładnie. Domeny umysłu istoty stworzonej pochodzą wyłącznie od Trzeciego Źródła i Centrum; to ono nadaje umysł. Nawet fragmenty Ojca nie mogą zamieszkać umysłów ludzkich, zanim droga nie zostanie dla nich odpowiednio przygotowana przez akcję umysłu i duchową działalność Nieskończonego Ducha.

9:5.3 (103.1) Umysł ma unikalne właściwości, polegające na tym, że można go nadawać bardzo szerokiemu zakresowi życia. Trzecie Źródło i Centrum służy wszystkim umysłom, na wszystkich sferach, przez swoje stwórcze i stworzone istoty pomocnicze. Służy intelektowi ludzkiemu i podludzkiemu, poprzez przybocznych z wszechświatów lokalnych, a dzięki środkom kontrolerów fizycznych, służy nawet najniższym bytom nie doświadczającym, należącym do najbardziej prymitywnych gatunków rzeczy żywych. Umysł zawsze tak jest ukierunkowany, aby służył osobowościom umysłowo-duchowym czy umysłowo-energetycznym.

9:5.4 (103.2) Skoro Trzecia Osoba Bóstwa jest źródłem umysłu, jest zupełnie naturalne, że istotom ewolucyjnym, obdarzonym wolą, łatwiej będzie sformułować zrozumiałe koncepcje Nieskończonego Ducha, niż Wiecznego Syna czy Ojca Wszechświatowego. Rzeczywistość Wspólnego Stwórcy odzwierciedla się niedoskonale właśnie w istnieniu ludzkiego umysłu. Wspólny Stwórca jest rodzicem kosmicznego umysłu a umysł ludzki jest zindywidualizowanym obwodem, bezosobową częścią tego kosmicznego umysłu, który jest nadawany we wszechświecie lokalnym przez Stwórczą Córkę Trzeciego Źródła i Centrum.

9:5.5 (103.3) Nie zakładajcie, że wszystkie fenomeny umysłu są boskie, z tego powodu, że Trzecia Osoba jest źródłem umysłu. Ludzki intelekt zakorzeniony jest w materialnym podłożu gatunków zwierzęcych. Inteligencja wszechświatowa tak samo nie jest prawdziwym objawieniem Boga, który jest umysłem, jak materialna przyroda nie jest prawdziwym objawieniem piękna i harmonii Raju. Istnieje doskonałość w przyrodzie, ale przyroda nie jest doskonała. Wspólny Stwórca jest źródłem umysłu, ale umysł nie jest Wspólnym Stwórcą.

9:5.6 (103.4) Na Urantii umysł stanowi kompromis pomiędzy esencją doskonałości myśli a ewoluującą mentalnością waszej, niedojrzałej natury ludzkiej. Plan waszej intelektualnej ewolucji jest co prawda jedną wzniosłą doskonałością, kiedy jednak funkcjonujecie w cielesnym tabernakulum, dalecy jesteście jeszcze od tego Boskiego celu. Umysł ma prawdziwie Boskie pochodzenie i posiada Boskie przeznaczenie, ale wasze śmiertelne umysły nie mają jeszcze Boskiego dostojeństwa.

9:5.7 (103.5) Często, zbyt często, mącicie wasze umysły nieszczerością i wysuszacie je nieprawością; podporządkowujecie je zwierzęcemu strachowi, wypaczacie niepotrzebnym lękiem. Dlatego też, chociaż źródło umysłu jest Boskie, taki umysł, jaki znacie na waszym świecie, raczej nie może być obiektem wielkiego podziwu, jeszcze mniej uwielbienia czy czczenia. Kontemplacja niedojrzałego i bezczynnego intelektu ludzkiego powinna prowadzić tylko do odruchów pokory.

6. Obwód grawitacji umysłu

9:6.1 (103.6) Trzecie Źródło i Centrum, wszechświatowa inteligencja, jest osobiście świadome każdego umysłu, każdego intelektu, na obszarze całego stworzenia i utrzymuje osobistą oraz doskonałą łączność ze wszystkimi tymi, wyposażonymi w umysł istotami fizycznymi, morontialnymi i duchowymi, w całym rozległym wszechświecie. Wszelkie funkcjonowanie umysłu objęte jest absolutnym obwodem grawitacji umysłu, który ogniskuje się w Trzecim Źródle i Centrum i jest częścią osobistej świadomości Nieskończonego Ducha.

9:6.2 (103.7) Tak samo jak Ojciec pociąga ku sobie wszystkie osobowości i jak Syn przyciąga wszystkie rzeczywistości duchowe, tak też Wspólny Aktywizator używa przyciągającej mocy w stosunku do wszystkich umysłów; bezwzględnie panuje i sprawuje kontrolę nad wszechświatowym obwodem umysłu. Wszystkie prawdziwe i oryginalne wartości intelektualne, wszelkie boskie myśli i doskonałe idee, niezawodnie są wciągane w ten absolutny obwód umysłu.

9:6.3 (104.1) Grawitacja umysłowa może działać niezależnie od grawitacji materialnej i duchowej, ale gdziekolwiek i kiedykolwiek te dwie ostatnie się zazębiają, zawsze działa grawitacja umysłowa. Kiedy wszystkie trzy są ze sobą związane, grawitacja osobowości obejmować może istotę materialną – fizyczną czy morontialną, skończoną czy absoniczną. Jednak niezależnie od tego, wyposażenie umysłowe, nawet istot nieosobowych, daje im zdolność myślenia i nadaje im świadomość, nawet przy całkowitym braku osobowości.

9:6.4 (104.2) Indywidualność, posiadająca dostojeństwo osobowości, ludzkiej czy boskiej, nieśmiertelnej czy potencjalnie nieśmiertelnej, nie pochodzi jednak ani od ducha, ani od umysłu czy materii; jest ona darem Ojca Wszechświatowego. Tak samo wzajemne oddziaływanie ducha, umysłu i grawitacji materialnej nie jest warunkiem wstępnym pojawienia się grawitacji osobowości. Obwód Ojca może obejmować istotę umysłowo-materialną, która nie reaguje na grawitację duchową, czy może zawierać w sobie istotę umysłowo-duchową, która nie reaguje na grawitację materialną. Działanie grawitacji osobowej jest zawsze wolicjonalnym aktem Ojca Wszechświatowego.

9:6.5 (104.3) Podczas gdy umysł towarzyszy energii w istotach czysto materialnych a duchowi w osobowościach czysto duchowych, niezliczone klasy osobowości, z człowiekiem włącznie, posiadają umysł, który związany jest zarówno z energią jak i z duchem. Duchowe aspekty umysłu istoty stworzonej niezawodnie reagują na siłę grawitacji duchowej Wiecznego Syna; własności materialne reagują na impulsy grawitacyjne wszechświata materialnego.

9:6.6 (104.4) Kosmiczny umysł, kiedy nie jest związany ani z energią, ani z duchem, nie podlega grawitacji ani obwodu materialnego ani też duchowego. Czysty umysł podlega wyłącznie ujęciu grawitacji wszechświatowej Wspólnego Aktywizatora. Czysty umysł jest blisko spokrewniony z nieskończonym umysłem a nieskończony umysł (teoretyczny partner absolutów ducha i energii) jest najwidoczniej prawem samym w sobie.

9:6.7 (104.5) Im większa rozbieżność występuje między duchem a energią, tym intensywniejsze daje się zauważać działanie umysłu; im mniejsze zróżnicowanie energii i ducha, tym słabsze się zauważa działanie umysłu. Najwyraźniej, największa aktywność umysłu kosmicznego przypada na czasowe wszechświaty przestrzeni. Tutaj umysł wydaje się działać w strefie pośredniej, pomiędzy energią a duchem, jednak inaczej jest na wyższych poziomach umysłu; w Raju energia i duch są w zasadzie jednością.

9:6.8 (104.6) Obwód grawitacji umysłowej jest niezawodny; emanuje on z Trzeciej Osoby Bóstwa w Raju, jednak nie wszystkie dostrzegalne działania umysłu są przewidywalne. Na obszarze całego znanego stworzenia działa równolegle do obwodu umysłu jakaś obecność, trudna do zrozumienia, której funkcjonowanie jest nieprzewidywalne. Wierzymy, że ta nieprzewidywalność jest po części rezultatem funkcjonowania Absolutu Wszechświatowego. Nie wiemy, czym jest to funkcjonowanie; możemy się tylko domyślać, co nim kieruje; w sprawie jego związków z istotami możemy snuć tylko przypuszczenia.

9:6.9 (104.7) Pewne stadia nieprzewidywalności skończonego umysłu mogą być spowodowane niekompletnością Istoty Najwyższej i tutaj otwiera się ta rozległa strefa działań, gdzie Wspólny Aktywizator i Absolut Wszechświatowy mogą się ewentualnie stykać ze sobą. Z umysłem wiąże się wiele nieznanych spraw, ale jednego jesteśmy pewni – Nieskończony Duch jest doskonałą ekspresją umysłu Stwórcy dla wszelkich istot stworzonych; Istota Najwyższa jest wyłaniającą się ekspresją umysłów wszystkich stworzonych dla ich Stwórcy.

7. Wszechświatowe odzwierciedlanie

9:7.1 (105.1) Wspólny Aktywizator potrafi koordynować wszystkie poziomy aktualności wszechświatowej, tak, aby umożliwić równoczesne poznanie tego, co umysłowe, materialne i duchowe. Jest to fenomen wszechświatowego odzwierciedlania, owa unikalna i niewytłumaczalna zdolność widzenia, słyszenia, czucia i poznania wszystkich rzeczy, jak przebiegają na obszarze superwszechświata, oraz dzięki odzwierciedlaniu ogniskowanie całej tej informacji i wiedzy w dowolnym, wymaganym punkcie. Działanie odzwierciedlania widoczne jest doskonale na każdym świecie zarządu siedmiu superwszechświatów. Działa ono również we wszystkich sektorach superwszechświatów i w granicach wszechświatów lokalnych. Ostatecznie odzwierciedlanie ogniskuje się w Raju.

9:7.2 (105.2) Fenomen odzwierciedlania, jak można go widzieć na światach zarządu superwszechświata, w zadziwiającym funkcjonowaniu przebywających tam osobowości zwierciadlanych, reprezentuje najbardziej kompleksowe związki wzajemne wszelkich stadiów istnienia, jakie można znaleźć w całym stworzeniu. Linie ducha mogą być prześledzone aż do Syna, energia fizyczna do Raju a umysł do Trzeciego Źródła, jednak w nadzwyczajnym fenomenie wszechświatowego odzwierciedlania istnieje unikalne i wyjątkowe zjednoczenie wszystkich trzech, tak połączone, że pozwala władcom wszechświata poznać odległe warunki momentalnie z ich występowaniem.

9:7.3 (105.3) Rozumiemy bardzo wiele z techniki odzwierciedlania, ale występuje wiele takich jej stadiów, które doprawdy zbijają nas z tropu. Wiemy, że Wspólny Aktywizator jest wszechświatowym centrum obwodu umysłu, że jest on protoplastą kosmicznego umysłu i że ten kosmiczny umysł działa pod wpływem absolutnej grawitacji umysłu Trzeciego Źródła i Centrum. Dalej wiemy, że obwody kosmicznego umysłu wywierają wpływ na poziom intelektualny całego znanego istnienia; zawierają wszechświatowe raporty przestrzenne i oczywiście ogniskują się w Siedmiu Duchach Nadrzędnych oraz zbiegają w Trzecim Źródle i Centrum.

9:7.4 (105.4) Związki pomiędzy skończonym umysłem kosmicznym a Boskim umysłem absolutnym wydają się rozwijać w empirycznym umyśle Najwyższego. Zostaliśmy pouczeni, że o świcie czasu ten empiryczny umysł został nadany Najwyższemu przez Nieskończonego Ducha i domyślamy się, że pewne cechy fenomenu odzwierciedlania mogą być wytłumaczone jedynie przy postulowaniu aktywności Najwyższego Umysłu. Jeśli Najwyższy nie ma udziału w odzwierciedlaniu, jesteśmy w rozterce, jak wytłumaczyć zawiłe operacje i bezbłędne działania tej świadomości kosmosu.

9:7.5 (105.5) Odzwierciedlanie wydaje się być wszechwiedzą, w obrębie ograniczeń empirycznej skończoności i może reprezentować wyłanianie się obecności-świadomości Istoty Najwyższej. Jeśli to założenie jest prawdą, wtedy stosowanie odzwierciedlania, w dowolnym jego stadium, jest odpowiednikiem częściowego kontaktu ze świadomością Najwyższego.

8. Osobowości Nieskończonego Ducha

9:8.1 (105.6) Nieskończony Duch ma nieograniczoną możliwość przekazywania wielu swoich mocy i prerogatyw swym partnerskim i podporządkowanym osobowościom i przedstawicielstwom.

9:8.2 (105.7) Pierwszy, stwarzający Bóstwo akt Nieskończonego Ducha, działającego niezależnie od Trójcy, ale w jakimś nie objawionym związku z Ojcem i Synem, uosobił do bytu Siedem Duchów Nadrzędnych w Raju, które rozdzielają Nieskończonego Ducha na wszechświaty.

9:8.3 (106.1) Nie ma bezpośrednich reprezentantów Trzeciego Źródła i Centrum w zarządzie superwszechświata. Każda z tych siedmiu kreacji jest zależna od jednego z Duchów Nadrzędnych z Raju, który działa przez siedem Duchów Zwierciadlanych, rozmieszczonych w stolicy superwszechświata.

9:8.4 (106.2) Następny i nigdy nie kończący się akt stwórczy Nieskończonego Ducha ujawnia się w tworzeniu, od czasu do czasu, Stwórczych Duchów. Za każdym razem, gdy Ojciec Wszechświatowy i Wieczny Syn zostają rodzicami Syna Stwórcy, Nieskończony Duch staje się protoplastą Stwórczego Ducha wszechświata lokalnego, który jest blisko związany z tym Synem Stwórcy we wszystkich jego późniejszych, wszechświatowych doświadczeniach.

9:8.5 (106.3) Tak jak koniecznie dostrzegać trzeba różnicę pomiędzy Wiecznym Synem a Synami Stwórcami, konieczne jest także rozróżnienie pomiędzy Nieskończonym Duchem a Stwórczymi Duchami, partnerkami Synów Stwórcy we wszechświecie lokalnym. Tym, czym jest Nieskończony Duch dla całego stworzenia, tym jest Stwórczy Duch dla wszechświata lokalnego.

9:8.6 (106.4) W wielkim wszechświecie Trzecie Źródło i Centrum reprezentują ogromne rzesze duchów opiekuńczych, posłańców, nauczycieli, sędziów, pomocników i doradców, wraz z nadzorcami pewnych obwodów natury fizycznej, morontialnej i duchowej. Nie wszystkie te istoty są osobowościami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Osobowość rozmaitych istot skończonych charakteryzuje się:

9:8.7 (106.5) 1. Subiektywną samoświadomością.

9:8.8 (106.6) 2. Obiektywną reakcją na Ojcowski obwód osobowości.

9:8.9 (106.7) Istnieją osobowości stwórców i osobowości istot stworzonych a w dodatku do tych dwu zasadniczych typów istnieją osobowości Trzeciego Źródła i Centrum, istoty, które są osobowe dla Nieskończonego Ducha, ale które nie są zupełnie osobowe dla istot stworzonych. Te osobowości Trzeciego Źródła nie są częścią obwodu osobowości Ojca. Osobowości Pierwszego Źródła i osobowości Trzeciego Źródła mogą się kontaktować wzajemnie; wszystkie osobowości mogą się kontaktować ze sobą.

9:8.10 (106.8) Ojciec nadaje osobowość decyzją swej osobistej, wolnej woli. Dlaczego to robi, możemy tylko przypuszczać; jak to robi, nie wiemy. Nie wiemy również, dlaczego Trzecie Źródło nadaje nie-Ojcowską osobowość, jednak Nieskończony Duch robi to w swym własnym imieniu, w stwórczym związku z Wiecznym Synem, wieloma nieznanymi wam sposobami. Nieskończony Duch może także działać za Ojca, nadając osobowości Pierwszego Źródła.

9:8.11 (106.9) Jest wiele rodzajów osobowości Trzeciego Źródła. Nieskończony Duch nadaje osobowość Trzeciego Źródła licznym grupom, nie objętym obwodem osobowości Ojca, takim jak niektórzy dyspozytorzy mocy. Nieskończony Duch również traktuje jako osobowości liczne grupy istot, takich jak Stwórcze Duchy, które stanowią kategorię samą w sobie, w ich relacjach z istotami objętymi obwodem Ojca.

9:8.12 (106.10) Zarówno osobowości Pierwszego Źródła jak i Trzeciego Źródła są wyposażone we wszystko a nawet więcej tego, co człowiek kojarzy z pojęciem osobowości; posiadają umysły zawierające pamięć, logikę, osąd, kreatywną wyobraźnię, skojarzenia idei, decyzje, wybór i liczne dodatkowe zdolności intelektualne, zupełnie nieznane śmiertelnikom. Poza kilkoma wyjątkami, klasy wam objawione posiadają formę i wyraźną indywidualność; są to prawdziwe istoty. Większość z nich jest widzialna dla wszystkich klas duchowego bytu.

9:8.13 (107.1) Nawet wy będziecie mogli dostrzec waszych duchowych towarzyszy niższych klas, jak tylko zostaniecie uwolnieni od ograniczonego spostrzegania waszych dzisiejszych, materialnych oczu i zostaniecie wyposażeni w formę morontialną, z jej poszerzoną wrażliwością na rzeczywistość rzeczy duchowych.

9:8.14 (107.2) Funkcjonalna rodzina Trzeciego Źródła i Centrum, tak jak jest objawiona w tych narracjach, dzieli się na trzy zasadnicze grupy:

9:8.15 (107.3) I. Duchy Najwyższe. Grupa o złożonym pochodzeniu, która obejmuje między innymi następujące klasy:

9:8.16 (107.4) 1. Siedem Duchów Nadrzędnych z Raju.

9:8.17 (107.5) 2. Zwierciadlane Duchy superwszechświatów.

9:8.18 (107.6) 3. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych.

9:8.19 (107.7) II. Dyspozytorzy Mocy. Grupa istot i czynników kontrolujących, która działa w całej zorganizowanej przestrzeni.

9:8.20 (107.8) III. Osobowości Nieskończonego Ducha. Określenie to niekoniecznie musi sugerować, że istoty te są osobowościami Trzeciego Źródła, aczkolwiek niektóre z nich są unikalne, jako istoty obdarzone wolą. Są one zwykle grupowane w trzech głównych kategoriach:

9:8.21 (107.9) 1. Wyższe osobowości Nieskończonego Ducha.

9:8.22 (107.10) 2. Zastępy posłańców przestrzeni.

9:8.23 (107.11) 3. Usługujące duchy czasu.

9:8.24 (107.12) Grupy te służą w Raju, we wszechświecie centralnym albo zamieszkałym i w superwszechświatach, a obejmują one również klasy działające we wszechświatach lokalnych, aż do konstelacji, systemów i planet.

9:8.25 (107.13) Duchowe osobowości, z rozległej rodziny Boskiego i Nieskończonego Ducha, zawsze zajmują się służbą niesienia Bożej miłości i Synowskiego miłosierdzia wszystkim inteligentnym istotom z ewolucyjnych światów czasu i przestrzeni. Te duchowe istoty stanowią żywą drabinę, po której śmiertelny człowiek wspina się od chaosu do chwały.

9:8.26 (107.14) [Objawione na Urantii przez Niebiańskiego Radcę z Uversy, upoważnionego przez Pradawnych Czasu do zobrazowania natury i działalności Nieskończonego Ducha].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone