9 Kiri - Lõpmatu Vaimu suhe universumiga

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

9. Kiri

Lõpmatu Vaimu suhe universumiga

9:0.1 (98.1) MIDAGI kummalist sündis, kui Kõikne Isa ja Igavene Poeg Paradiisi kohalolekus enese isikustamiseks ühinesid. Selles igavikuolukorras ei ennusta mitte miski, et isikustub ka Ühine Toimija — piiramatu vaimsus, kooskõlastatuna absoluutse meelega ja varustatuna energia suunamise ainukordsete eesõigustega. Tema olevaks muutumine viib lõpule Isa vabanemise koondunud täiuslikkuse köidikuist ja isiksusliku absoluutsuse ahelaist. See vabanemine avaldub Ühise Looja vapustavas võimes luua olendeid, kes hoolitsevate vaimudena sobivad hästi teenima isegi hiljem tekkivate universumite ainelisi loodud-olendeid.

9:0.2 (98.2) Armastuse ja tahte poolest on Isa lõpmatu, nii nagu oma vaimsetelt võimetelt ja eesmärkideltki: ta on kõikne toetaja. Poeg on lõpmatu tarkuselt ja tõelt, vaimse väljenduslikkuse ja tõlgendamise poolest: ta on kõikne ilmutaja. Paradiis on lõpmatu oma jõuga varustamise potentsiaalilt ja suutlikkuselt energiat valitseda, kuna tegu on kõikse tasakaalustajaga. Ühisele Toimijale kuuluvad sünteesi ainuõigused, lõpmatu võime kooskõlastada omavahel kõiki olemasolevaid universumienergiaid, kõiki universumites toimivaid vaime ja kõiki reaalseid universumiintellekte. Kolmas Allikas ja Kese on mitmekesiste energiate ja kogu loodu kõikne ühtlustaja, kes on olevaks saanud Kõikse Isa jumaliku plaani ja igavese eesmärgi tagajärjena.

9:0.3 (98.3) Lõpmatu Vaim, see Ühine Looja, on kõikne ja jumalik hoolekandja. Lakkamatult osutab Vaim Poja armu ja Isa armastust ning alati on see kõik kooskõlas Paradiisi-Kolmsuse kindla, muutumatu ja õiglasest meelest kantud õigusemõistmisega. Tema mõju on alati teie läheduses nagu ta isiksusedki, nad tunnevad ja mõistavad teid tegelikult ja tõeliselt.

9:0.4 (98.4) Ühise Toimija jõud valitsevad kõikides universumites lakkamatult kõiki kosmilisi jõudusid ja energiaid. Nagu Esimene Allikas ja Kese, nii reageerib Kolmaski nii vaimsele kui ka ainelisele. Ühine Toimija on ilmutus Jumala ühtsusest, kelles sisaldub kõik olemasolev: asjad, tähendused ja väärtused; energiad, meeled ja vaimud.

9:0.5 (98.5) Lõpmatu Vaim läbistab kogu kosmose, sest ta asub igaviku ringis, ning nii nagu Isa ja Poeg on ka Vaim täiuslik ning muutumatu — absoluutne.

1. Kolmanda Allika ja Keskme omadused

9:1.1 (98.6) Kolmandat Allikat ja Keset tuntakse paljude nimede all, mis kõik märgivad tema suhteseoseid ja rõhutavad ta tegevust. Jumal-Vaimuna on ta isiksuslikult üheväärne ja jumalikult võrdne Jumal-Poja ja Jumal-Isaga. Lõpmatu Vaimuna on ta kõikjal olev vaimne mõju. Kõikse Korraldajana on ta universumi jõudu valitsevate olendite esiisa ja maailmaruumi kosmiliste jõudude käivitaja. Ühise Toimijana on ta Isa ja Poja ühine esindaja ja nende partnerluse vastutav korraldaja. Absoluutse Meelena on ta intellektiga varustamise läte kõikides universumites. Tegutsemise Jumalana on ta see, kes täiesti ilmselt pani aluse liikumisele, muutumisele ja suhetele.

9:1.2 (99.1) Ühed Kolmanda Allika ja Keskme lahutamatud omadused pärinevad Isalt, teised Pojalt, kuid mõnda pole aktiivsel ja isikulisel kujul võimalik hoomata ei Isas ega Pojas. Viimasel juhul on tegu lahutamatute omadustega, mida ei saa seletada teisiti kui vaid eeldades, et Isa ja Poja kaaslus, mis igavikustab Kolmanda Allika ja Keskme, toimib järjepidevas kooskõlas Paradiisi absoluutsuse igavese faktiga ja tunnistab seda tõika. Ühine Looja kehastab täiust, mis iseloomustab ühendatud ja lõpmatuid ideid Jumaluse Esimesest ja Teisest Isikust.

9:1.3 (99.2) Kui vaatlete Isa esmase loojana ja Poega vaimse haldurina, tuleks teil Kolmandast Allikast ja Keskmest mõelda kui kõiksest kooskõlastajast, hoolitsejast, kelle koostöövalmidus on piiritu. Ühine Toimija kooskõlastab kogu tegeliku reaalsuse: ta on Isa mõtte ja Poja sõna jumaluslik varaait ning oma toimingutes peab ta igavesti silmas keskse Saare ainelist absoluutsust. Paradiisi-Kolmsus on ette kirjutanud kõikse progressi korra ning Jumala ettehooldus on Ühise Looja ja areneva Ülima Olendi valdkond. Mitte ükski tegelik või tegelikustuv reaalsus ei saa vältida seda, et ta lõpuks astub suhetesse Kolmanda Allika ja Keskmega.

9:1.4 (99.3) Kõikne Isa valitseb eelenergia, eelvaimu ja isiksuse vallas, Igavene Poeg on ülekaalus vaimse tegevuse sfäärides, Paradiisisaare kohalolek ühendab füüsilise energia valdkonna ja materialiseeruva võimsuse. Ühine Toimija ei tegutse mitte ainult Poega esindava lõpmatu vaimuna, vaid on ka Paradiisi jõudude ja energiate kõikne korraldaja, kes muudab sel moel olevaks kõikse ja absoluutse meele. Ühine Toimija tegutseb kogu suuruniversumis kindla ja selgepiirilise isiksusena, eeskätt aga vaimsete väärtuste, füüsilis-energeetiliste suhete ja tõeliste mõistuslike tähenduste kõrgemates sfäärides. Iseäranis selgesti võib tema tegutsemist hoomata siis, kui energia ja vaim ükskõik kus ja ükskõik millal seostuvad ja vastastikku teineteist mõjutavad: ta valitseb kõikide meelega seostuvate reaktsioonide üle, hoiab enda käes suurt võimu vaimses maailmas ning avaldab hiiglaslikku mõju energiale ja mateeriale. Lakkamatult väljendab Kolmas Allikas Esimese Allika ja Keskme olemust.

9:1.5 (99.4) Täiuslikult ja ilma mingite piiranguteta jagab Kolmas Allikas ja Kese Esimese Allika ja Keskme kõikjalolekut ning teinekord nimetatakse teda Kõikjalolevaks Vaimuks. Kummalisel ja väga isiklikul moel jagab meele Jumal Kõikse Isa ja tema Igavese Poja kõiketeadmist, kusjuures Vaimu teadmised on põhjalikud ja täielikud. Ühises Loojas tulevad ilmsiks Kõikse Isa kõikvõimsuse mõned faasid, kuid tegelikult on ta kõikvõimas ainult meele vallas. Jumaluse Kolmas Isik on meele vallas intellektuaalne keskus ja kõikne haldur, siin on ta absoluutne — tema suveräänsus on täielik.

9:1.6 (99.5) Ühise Toimija liikumapanevaks jõuks näib olevat Isa ja Poja partnerlus, kuid tundub, et kogu oma tegevuses arvestab ta Isa ja Paradiisi vahelist suhet. Ajuti ja teatud kindlates tegevusvaldkondades näib ta korvavat kogemuslike Jumaluste — Ülima Jumala ja Viimase Jumala — veel lõpule jõudmata arengut.

9:1.7 (100.1) Ja siin ongi meil tegu lõpmatu saladusega: Lõpmatu ilmutas oma lõpmatuse üheaegselt nii Pojas kui ka Paradiisina, ja siis aga tärkab olemisse olend, kes oma jumalikkuse poolest on Jumalaga võrdne, peegeldab Poja vaimset olemust ja suudab tegevusse rakendada Paradiisi algkuju. See olend on oma suveräänsuse poolest ajutiselt küll alluva osas, kuid on selgesti ülisuutlik tegutsemises. Ja see ilmne ülemvõim tegutsemise vallas avaldub Kolmanda Allika ja Keskme omaduses, mis on kõrgemgi kui Paradiisisaare kõikne ilming ehk füüsiline gravitatsioon.

9:1.8 (100.2) Lisaks energia ja füüsiliste asjade kõrgeimale juhtimisele on Lõpmatu Vaim võrratul kombel varustatud nende kannatlikkuse, armu ja armastusomadustega, mis nii oivaliselt saavad ilmsiks tema vaimses hoolitsemises. Vaim on ülimalt pädev osutama armastust ja põimima õiglust armuga. Jumal-Vaimule kuulub Algse ja Igavese Poja kogu taevalik lahkus ja armuküllane kiindumus. Seda universumit, kust teie pärinete, sepistatakse kannatuste haamri ja õigluse alasi vahel, kuid haamer on armu laste, Lõpmatu Vaimu vaimujärglaste käes.

2. Kõikjalolev Vaim

9:2.1 (100.3) Jumal on vaim kolmes mõttes: ta on ise vaim ning avaldub oma Pojas määratlematu vaimuna, Ühises Toimijas aga meelega liitunud vaimuna. Ja lisaks neile vaimsetele reaalsustele usume suutvat eristada ka kogemuslike vaimunähtuste tasandeid — Ülima Olendi, Viimase Jumaluse ja Jumalus-Absoluudi vaimu.

9:2.2 (100.4) Lõpmatu Vaim on täpselt niisama suurel määral Igavese Poja täiendus, nagu Poeg on Kõikse Isa täiendus. Igavene Poeg on Isa vaimsustunud isikustumine, Lõpmatu Vaim on Igavese Poja ja Kõikse Isa isikustunud vaimsustumine.

9:2.3 (100.5) Leidub ohtrasti vabu vaimse jõu kanaleid ja üleainelise jõu allikaid, mis ühendavad Urantia inimesi otseselt Paradiisi Jumalustega. Nii on näiteks olemas Mõttekohandajate otsene side Kõikse Isaga, Igavese Poja vaimugravitatsiooni kaugeleküündiv mõju ning Ühise Looja vaimne kohalolek. Poja vaim ja Vaimu vaim toimivad erinevalt. Kolmas Isik võib oma vaimse hoolitsuse käigus tegutseda kui meel pluss vaim või kui ainult vaim.

9:2.4 (100.6) Lisaks mainitud Paradiisi-kohalolekutele toovad urantialastele kasu nii kohaliku kui ka superuniversumi mõju ja tegevus, kus peaaegu arvutud armastavate isiksuste hulgad juhivad eesmärgile ustavaid ja südamelt ausaid ikka kõrgemale ja üha sissepoole — jumalike ideaalide ning ülima täiuse suunas.

9:2.5 (100.7) Igavese Poja kõikse vaimu kohalolekut me tunneme, oskame seda eksimatult ära tunda. Isegi surelik inimene võib tunda Lõpmatu Vaimu, Jumaluse Kolmanda Isiku kohalolekut, sest ainelised olendid saavad tegelikkuses kogeda selle jumaliku mõju heategusid, kes toimib Püha Vaimu annetamise kaudu kohaliku universumi inimrassidele. Mõningal määral võivad inimesed teadlikuks saada ka Kohandajast, Kõikse Isa mitteisikulisest kohalolekust. Kõik need jumalikud vaimud, kes tegutsevad inimese tõusuks ja vaimsustamiseks, teevad seda täielikus kooskõlas ning täiuslikus koostöös. Surelike kõrgemale tõusmist ja täiusele jõudmist ettenägevate plaanide elluviimisel on nad otsekui üks.

3. Kõikne Korraldaja

9:3.1 (101.1) Füüsilise gravitatsiooni allikaks ja algolemuseks on Paradiisisaar; sellest peaks piisama, et näidata: kogu füüsilises universumite universumis on gravitatsioon üks kõige reaalsemaid asju ja sellele võib igavesti kindel olla. Gravitatsiooni ei ole võimalik muuta või olematuks teha muidu, kui ainult nende jõudude abil, mida Isa ja Poeg ühiselt kontrollivad, mis on usaldatud Kolmanda Allika ja Keskme hooleks ja mis temaga funktsionaalselt seostuvad.

9:3.2 (101.2) Lõpmatu Vaim valdab ainulaadset ja hämmastavat jõudu — antigravitatsiooni. Niisugust võimu ei ole talituslikult (märgatavalt) olemas ei Isas ega Pojas. See Kolmanda Allika loomuomane võime seista vastu ainelise gravitatsiooni toimele saab ilmsiks Ühise Toimija reageerimises universumisuhete teatud arengufaasidele. Ja see ainukordne omadus on ülekantav Lõpmatu Vaimu mõnedele kõrgematele isiksustele.

9:3.3 (101.3) Antigravitatsioon saab raskusjõu olematuks muuta kohalikes piirides, see sünnib võrdse jõu rakendamise abil. Ta toimib ainult ainelise gravitatsiooni suhtes ega ole meele tegevus. Güroskoobi puhul avalduvad vastutoime ilmingud gravitatsioonile sobivad hästi illustreerima antigravitatsiooni kui tagajärge, kuid temast ei ole mitte mingit kasu antigravitatsiooni põhjuse selgitamisel.

9:3.4 (101.4) Ühises Toimijas avalduvad teisedki võimed, mille abil ta suudab ületada jõudu ja neutraliseerida energiat. Need võimed toimivad energia aeglustamise kaudu kuni selle materialiseerumispunktini ja muude teile tundmatute menetluste läbi.

9:3.5 (101.5) Ühine Looja pole ei energia, energiaallikas ega energia saatus: ta on energia korraldaja. Ühine Looja on tegutsemine — liikumine, muutumine, teisenemine, kooskõlastamine, stabiliseerimine ja tasakaal. Oma iseloomust tingituna reageerivad Paradiisi otsesele või kaudsele juhtimisele alluvad energiad Kolmanda Allika ja Keskme ning tema mitmesuguste esindajate tegevusele.

9:3.6 (101.6) Universumite universum on tulvil Kolmanda Allika ja Keskme olendeid, kes juhivad võimsust: seal on füüsilised juhtijad, võimsusesuunajad, võimsuskeskused ja muud Tegutseva Jumala esindajad, kes tegelevad füüsiliste energiate reguleerimise ja tasakaalustamisega. Kõikidel neil füüsiliselt toimivatel, unikaalsetel loodud-olenditel on mitmesuguseid võimalusi juhtida jõudu, näiteks antigravitatsiooni; kõiki neid võimalusi nad ka kasutavad, püüdes suuruniversumis leiduvat ainet ja energiat hoida füüsilises tasakaalus.

9:3.7 (101.7) Kogu see Toimiva Jumala aineline tegevus näitab, et tema toimimine on seotud Paradiisisaarega ning tõepoolest arvestavad kõik jõuvaldkonna esindajad igavese Saare absoluutsust ja koguni sõltuvad sellest. Kuid Ühine Toimija ei tegutse Paradiisi nimel ega vastuseks sellele. Ta tegutseb isikuliselt Isa ja Poja nimel. Paradiis ei ole isik. Kõik Kolmanda Allika ja Keskme mitteisikulised, ebaisikulised ja muul moel isikulisusega mitteseostuvad ettevõtmised on Ühise Toimija enda tahte väljendus — nad ei ole millegi ega kellegi peegeldus, tuletis või tagajärg.

9:3.8 (101.8) Paradiis on lõpmatuse mudel ja selle mudeli käivitab Tegutsev Jumal. Paradiis on lõpmatuse aineline toetuspunkt ning Kolmanda Allika ja Keskme toimejõud on need arukusehoovad, mis annavad ainelisele tasandile käivitava tõuke ning muudavad füüsilise loodu masinavärgi iseliikuvaks.

4. Absoluutne meel

9:4.1 (102.1) Kolmanda Allika ja Keskme mõistuslik olemus eristub selgesti tema füüsilistest ja vaimsetest omadustest. Niisuguse olemusega ei ole võimalik kontakti saada, aga ta on mõtteliselt assotsieeritav — mõistuslikult, kuigi mitte isikuliselt. Meele toimimistasanditel saab teda eristada Kolmanda Isiku füüsilistest omadustest ja vaimsest iseloomust, ent isiksused ei suuda eales mõista selle olemuse iseseisvat toimimist lahus füüsilistest või vaimsetest ilmingutest.

9:4.2 (102.2) Absoluutne meel on Kolmanda Isiku meel, ta on Jumal-Vaimu isiksusest lahutamatu. Toimivates olendites pole meel eraldi ei energiast ega vaimust, mitte kummastki neist. Meel ei kuulu olemuslikult energia juurde. Energia on meelele avatud ja reageerib sellele ning meele võib energiale lisada, kuid puhtalt ainelisele tasandile pole teadvus loomuomane. Meelt pole tarvis lisada ehedale vaimule, sest vaim on juba oma olemuslikult teadvuslik ja identifitseeriv. Vaim on alati arukas, ta on mingis mõttes mõistuslik. Tegu võib olla üht või teist liiki meelega, eelmeelega või ülemeelega, isegi vaimumeelega, aga tal on alati olemas mõtlemise ja teadmise vasted. Vaimu taip ületab meele teadvuse ja möödub sellest ning teoreetiliselt eelneb sellele.

9:4.3 (102.3) Ühine Looja on absoluutne ainult meele vallas, kõikse arukuse maailmas. Kolmanda Allika ja Keskme meel on lõpmatu, ületades täielikult universumite universumi aktiivsed ja toimivad meeleringlused. Seitsmele superuniversumile annetatud meel tuleb Seitsmelt Meistervaimult, Ühise Looja algsetelt isiksustelt. Meelt jaotavad need Meistervaimud suuruniversumile kosmilise meele kujul ning teie kohalikku universumit läbistab kosmilise meele Orvontoni tüübi Nebadoni variant.

9:4.4 (102.4) Lõpmatu meel eirab aega, lõplik meel ületab aja, kosmiline meel sõltub ajast. Ning sama kehtib ka ruumi suhtes: Lõpmatu Meel on ruumist sõltumatu, aga kui laskuda meele lõpmatult tasandilt madalamale, abistavatele tasanditele, peab intellekt ikka rohkem arvestama ruumi olemasolu ja piiranguid.

9:4.5 (102.5) Kosmiline jõud reageerib meelele samamoodi nagu kosmiline meel vaimule. Vaim on jumalik siht ning vaimumeel on tegutsev jumalik siht. Energia on asi, meel on tähendus, vaim on väärtus. Isegi ajas ja ruumis kehtestab meel need suhteseosed energia ja vaimu vahel, mis viitavad nende vastastikusele sugulusele igavikus.

9:4.6 (102.6) Meel teisendab vaimuomased väärtused intellektuaalseteks tähendusteks, ent tahe suudab panna mõistuslikud tähendused vilja kandma nii ainelises kui ka vaimses maailmas. Paradiisi poole tõusmine sisaldab endas nii vaimu, meele kui ka energia suhtelist ja erilist kasvu. Isiksus on see, mis ühendab neid kogemusliku individuaalsuse osiseid.

5. Meele hoolekanne

9:5.1 (102.7) Kolmas Allikas ja Kese on meele poolest lõpmatu. Kui kõiksus peaks kasvama kord lõpmatult suureks, piisaks tema meelepotentsiaalist ikkagi täiesti, et varustada arvutuid olendeid sobiva meelega ja intellekti teiste eeldustega.

9:5.2 (102.8) Loodud meele valdkonda valitseb Kolmas Isik koos nii oma kooskõlastatud kui ka alluvate kaaslastega ülimuslikult. Loodud-olendi meele vallad saavad kõik eranditult alguse Kolmandast Allikast ja Keskmest — see on meele annetaja. Isegi Isa fragmentidel ei ole võimalik asuda inimmeelesse enne, kui Lõpmatu Vaimu meeletegevus ja vaimne toimimine on neile tee korralikult ette valmistanud.

9:5.3 (103.1) See, et meelt saab annetada nii paljudele eluvormidele, kujutab endast tema ainulaadset omadust. Loovate ja loodud-olenditest kaaslaste kaudu hoolitseb Kolmas Allikas ja Kese kogu meele eest kõikides sfäärides. Ta hooldab inimomast ja eelinimlikku intellekti kohalikes universumites toimivate abiliste kaudu ning hoolitseb füüsiliste juhtijate vahendusel isegi kõige algelisemate elusolevuste madalaimate, mittekogemuslike olemusvormide eest. Ning meele juhtimine on alati meel-vaimu või meel-energia isiksuste hooleks.

9:5.4 (103.2) Kuna Jumaluse Kolmas Isik on meele allikas, on täiesti loomulik, et arenevad tahteolendid leiavad olevat kergema luua arusaadavaid mõisteid Lõpmatust Vaimust kui Igavesest Pojast või Kõiksest Isast. Ebatäiuslikult avaldub Ühise Looja reaalsus selleski, et inimmeel üldse olemas on. Ühine Looja on kosmilise meele esiisa, inimmeel aga kujutab endast Kolmanda Allika ja Keskme Loova Tütre poolt kohalikus univer sumis annetatud kosmilise meele individualiseeritud ringlust, mitteisikulist osa sellest kosmilisest meelest.

9:5.5 (103.3) Ehkki Kolmas Isik on meele läte, ei maksa arvata, et kõik meele ilmingud on jumalikud. Inimintellekti juured on loomaliikide ainelises olemuses. Universumi arukus ei ilmuta Jumalat, kes on meel, ehedamalt kui füüsiline loodusmaailm Paradiisi ilu ja harmooniat. Loodusmaailmas leidub täiuslikkust, aga loodusmaailm ei ole täiuslik. Ühine Looja on meele läte, aga meel ei ole Ühine Looja.

9:5.6 (103.4) Urantial kujutab meel endast kompromissi mõttetäiuse tuuma ja teie ebaküpse inimloomuse areneva vaimulaadi vahel. Teie intellektuaalse evolutsiooni kava on tõepoolest ülimalt täiuslik, ent lihalikus kehas tegutsedes jääb teil sellest jumalikust eesmärgist paljugi puudu. On tõsi, et meel on jumalikku päritolu ning et tal on oma jumalik saatus, kuid teie surelik meel ei ole veel jumalikult väärikas.

9:5.7 (103.5) Sageli, liiga sageli rikute te oma meelt ebasiirusega ja muudate kalgiks ebaõiglusega, allutate teda loomalikule hirmule või moonutate kasutu muretsemise tõttu. Järelikult on nii, et ehkki meele allikas on jumalik, võib meel — nii nagu teie seda oma tõusumaailmas tunnete — küll vaevu erilise imetluse, veelgi vähem jumaldamise või austamise objektiks saada. Mõtisklemine peaks ebaküpses ja loius inimintellektis tekitama ainult alandlikkusetunnet.

6. Meelegravitatsiooniringlus

9:6.1 (103.6) Kolmas Allikas ja Kese, see kõikne arukus, on isiklikult teadlik igast meelest, igast intellektist, ta peab isiklikku ja täiuslikku ühendust kõikide mõistuslike füüsiliste, morontialike ja vaimsete olenditega kogu loodus ning kaugele küündivates universumites. Kogu selline meele tegevus haaratakse absoluutsesse meelegravitatsiooniringlusse, mis keskendub Kolmandas Allikas ja Keskmes ning mis on osa Lõpmatu Vaimu isiklikust teadvusest.

9:6.2 (103.7) Nii nagu Isa tõmbab enda juurde kogu isiksuse ja nagu Poeg tõmbab ligi kogu vaimse reaalsuse, rakendab Ühine Toimija tõmbejõudu kõikide meelte suhtes; ta valitseb täielikult kõikse meeleringluse üle ja juhib seda. Kõik ehedad ja tõelised intellektuaalsed väärtused, kõik jumalikud mõtted ja täiuslikud ideed tõmmatakse eksimatult sellesse absoluutsesse meeleringlusse.

9:6.3 (104.1) Meelegravitatsioon võib toimida ainelisest ja vaimsest gravitatsioonist sõltumatult, ent ükskõik kus ja ükskõik millal viimased kaks ka mõjuvad, toimib ikka ja alati ka meelegravitatsioon. Kui kõik kolm toimivad üheskoos, võib isiksusegravitatsioon haarata endasse ainelise olendi — kas siis füüsilise või morontialiku, piiritletud või absoniitse. Kuid sellest sõltumatult muudab meele olemasolu isegi mitteisikulistes olendites nad mõtlemisvõimeliseks ja annab neile teadvuse, ehkki isiksus puudub täielikult.

9:6.4 (104.2) Isiksusliku väärtusega individuaalsus — kas siis inimlik või jumalik, surematu või potentsiaalselt surematu — pole aga pärit ei vaimust, meelest ega mateeriast, see on Kõikse Isa annetus. Samuti pole vaimu-, meele- ega ainegravitatsioon mingiks eelduseks isiksusegravitatsiooni ilmumisele. Isa ringlus võib endasse haarata meelt omava ainelise olendi, kes ei reageeri vaimugravitatsioonile, või siis kaasa tõmmata meelt omava vaimse olendi, kellele ei avalda mõju ainegravitatsioon. Isiksusegravitatsiooni toimimine on alati Kõikse Isa tahteakt.

9:6.5 (104.3) Täielikult ainelistes olendites seostub meel energiaga ning täiesti vaimsetes isiksustes vaimuga, aga leidub arvutult ka isiksuste klasse, inimesed kaasa arvatud, kelle meel seostub nii energia kui ka vaimuga. Loodud-olendi meele vaimne külg reageerib eksimatult Igavese Poja vaimugravitatsiooni tõmbele, aineline tahk aga ainelises universumis valitsevale tõmbejõule.

9:6.6 (104.4) Siis, kui kosmiline meel pole seotud ei energia ega vaimuga, ei kuuletu ta ei ainelise ega vaimse ringluse gravitatsioonijõule. Puhas meel allub ainult Ühise Toimija gravitatsiooni kõiksele mõjuväljale. Puhas meel on lähedalt suguluses lõpmatu meelega, aga lõpmatu meel (teoreetiliselt samaväärne vaimu ja energia absoluutidega) ei arvesta ilmselt mitte millegagi peale iseenda.

9:6.7 (104.5) Mida suurem on vaimu ja energia lahknevus, seda ulatuslikumalt võib jälgida meele toimimist; mida väiksem erinevus valitseb energia ja vaimu vahel, seda vähem on jälgitav meele toimimine. Ilmselt tegutseb kosmiline meel kõige ulatuslikumalt kosmose ajauniversumites. Siin näib meel tegutsevat energia ja vaimu vahelises kesktsoonis, ent see ei kehti kõrgemate meeletasandite kohta: Paradiisis on energia ja vaim põhimõtteliselt üks ja seesama.

9:6.8 (104.6) Meelegravitatsiooniringlus on usaldusväärne: ta lähtub Paradiisis asuvast Jumaluse Kolmandast Isikust, kuid mitte kogu meele jälgitavat toimimist pole võimalik ennustada. Terves teada olevas loodus on selle meeleringluse kõrval olemas mingi teatud kohalolek, mida pole õnnestunud kuigi hästi mõista ja mille toime ei ole prognoositav. Usutavasti tuleneb selline ettearvamatus osaliselt Kõikse Absoluudi toimimisest. Me ei tea, milles see toimimine avaldub, ja oskame ainult oletada, mis selle käivitab; mainitud toimimise ja loodud-olendite suhete kohta mõistame püstitada ainult hüpoteese.

9:6.9 (104.7) Piiritletud meele prognoosimatuse teatud faasid võivad johtuda Ülima Olendi ebatäielikkusest, ka on olemas hiiglaslik tegevuspiirkond, kus Ühine Toimija ja Kõikne Absoluut võivad tõenäoliselt kokku puutuda. Paljutki meelega seostuvat ei tunta, aga ühes asjas võime olla kindlad: Lõpmatu Vaim on kõikide loodud-olendite jaoks Looja meele täiuslik väljendus, Ülim Olend aga on kõikide loodud-olendite meele arenev väljendus nende Looja jaoks.

7. Universumi peegelduvus

9:7.1 (105.1) Ühine Toimija suudab kõiki universumitegelikkuse tasandeid omavahel kooskõlla viia nõnda, et osutub võimalikuks üheaegselt ära tunda nii mõttelist, ainelist kui ka vaimset. See nähtus on universumi peegelduvus, see ainulaadne ja seletamatu võime näha, kuulda, aistida ja teada kõiki asju superuniversumis nende toimumishetkel ning koondada peegelduvuse abil kogu see teave ja teadmine ükskõik millisesse soovitud punkti. Peegelduvuse toime avaldub täiuslikult seitsme superuniversumi igas keskusmaailmas. Samuti kehtib ta superuniversumi kõikides sektorites ja kohalike universumite piires. Lõplikult keskendub peegelduvus Paradiisis.

9:7.2 (105.2) Sellisena, nagu peegelduvusnähtus avaldub superuniversumite keskusmaailmadesse paigutatud peegeldavate isiksuste hämmastavas tegutsemises, kujutab ta endast kogu loodus leiduvate olemisfaaside ülikeerukat vastastikust ühendust. Vaimsed jõujooned ulatuvad tagasi Pojani, füüsiline energia Paradiisi ja meel Kolmanda Allikani, aga universumi ebatavaline peegelduvusnähtus kätkeb endas kõigi kolme kordumatut ja erandlikku liitumist; nad on seostunud sellisel kombel, et universumite valitsejatel osutub võimalikuks teada kaugeid sündmusi silmapilkselt, otsekohe, kui need juhtuvad.

9:7.3 (105.3) Me mõistame peegelduvusnähtusest nii mõndagi, kuid mitmed selle faasid on meile täielikuks mõistatuseks. Teame, et Ühine Toimija on meeleringluse universumikeskpunkt, et ta on kosmilise meele esiisa ning et kosmilise meele toimimise üle valitseb Kolmanda Allika ja Keskme absoluutne meelegravitatsioon. Teame ka, et kosmilise meele ringlused mõjutavad kogu teadaoleva eksistentsi intellektitasandeid ning sisaldavad üldisi teateid kosmose kohta; kindlalt on teada, et nad keskenduvad Seitsmes Meistervaimus ning koonduvad Kolmandas Allikas ja Keskmes.

9:7.4 (105.4) Piiritletud kosmilise meele ja jumaliku absoluutse meele suhted tunduvad arenevat Ülima kogemuslikus meeles. Meile on õpetatud, et Ülimale annetas aegade koidikul selle kogemusliku meele Lõpmatu Vaim, ning me oletame, et peegelduvusnähtuse teatud jooni saab seletada ainult siis, kui lugeda Ülima Meele tegevus tõestamatult kehtivaks. Kui Ülim ei ole peegelduvusega seotud, ei oska me selle kosmoseteadvuse keerukaid toiminguid ja eksimatut tegutsemist seletada.

9:7.5 (105.5) Ilmselt kujutab peegelduvus endast kõiketeadmist kogemuslike piiride raames ja ta võib märkida Ülima Olendi kohalolekuteadvuse esiletulekut. Kui see oletus on õige, võrdub suvalise peegelduvusfaasi kasutamine osalise kontaktiga, mis on loodud Ülima teadvusega.

8. Lõpmatu Vaimu isiksused

9:8.1 (105.6) Lõpmatul Vaimul on täielik voli kanda paljusid oma võimeid ja eesõigusi üle nii oma kooskõlastatud kui ka alluvatele isiksustele ja esindajatele.

9:8.2 (105.7) Kolmsusest lahus toimiva, kuid mingil varjatud moel siiski Isa ja Pojaga seotud Lõpmatu Vaimu kui Jumaluse esimene loov tegu isikustus Paradiisi Seitsmes Meistervaimus, kes jagavad universumitele Lõpmatut Vaimu.

9:8.3 (106.1) Superuniversumite keskustes ei ole Kolmandal Allikal ja Keskmel otsest esindajat. Igaüks neist seitsmest loodust sõltub ühest Paradiisi Meistervaimust, kes toimib superuniversumi keskusmaailmas asuva seitsme Peegeldava Vaimu kaudu.

9:8.4 (106.2) Aeg-ajalt avaldub Lõpmatu Vaimu järgmine ja pidevalt kestev loovuslik tegu Loovate Vaimude olevaks muutmises. Iga kord, kui Kõikne Isa ja Igavene Poeg saavad Looja-Poja vanemateks, saab Lõpmatust Vaimust kohaliku universumi Loova Vaimu esiisa ning sellest Loovast Vaimust saab uue Looja-Poja ustav kaaslane kogu järgnevas universumikogemuses.

9:8.5 (106.3) Niisamuti, nagu on vaja vahet teha Igavesel Pojal ja Loojatel-Poegadel, tuleb Lõpmatut Vaimu eristada Loovatest Vaimudest, kes on kohalikes universumites Loojate-Poegadega kooskõlastatud. Mida Lõpmatu Vaim tähendab kõige loodu jaoks, seda on Loov Vaim kohalikule universumile.

9:8.6 (106.4) Suuruniversumis esindab Kolmandat Allikat ja Keset hiigelvägi teenivaid vaime, sõnumitoojaid, õpetajaid, kohtumõistjaid, abilisi ja nõuandjaid koos mõningate füüsiliste, morontialike ja vaimsete ringluste ülevaatajatega. Mitte kõik need olendid ei ole isiksused selle sõna otseses tähenduses. Piiritletud loodud-olendi isiksust iseloomustab:

9:8.7 (106.5) 1. subjektiivne eneseteadvus;

9:8.8 (106.6) 2. objektiivne reageerimine Isa isiksusringlusele.

9:8.9 (106.7) On olemas looja isiksus ja loodud-olendi isiksus ning lisaks neile kahele põhitüübile veel Kolmanda Allika ja Keskme isiksused—olendid, kes on küll isikulised Lõpmatu Vaimu jaoks, aga pole tingimata isikulised loodud-olendite jaoks. Need Kolmanda Allika isiksused ei moodusta osa Isa isiksusringlusest. Esimese Allika isiksus ja Kolmanda Allika isiksus suudavad omavahel suhelda, kuna kõik isiksused on omavahel suhtlemisvõimelised.

9:8.10 (106.8) Isa annetab isiksust oma vabast tahtest. Miks ta nii teeb, seda võime ainult oletada; kuidas ta seda teeb, seda me ei tea. Ka ei tea me, miks Kolmas Allikas annetab isiksust, mis ei ole Isale omane, kuid Lõpmatu Vaim teeb seda oma kindla eesmärgiga, üheskoos Igavese Pojaga ning mitmel erineval moel, mida te ei tunne. Samuti võib Lõpmatu Vaim tegutseda Isa nimel Esimese Allika isiksuse annetamisel.

9:8.11 (106.9) Kolmanda Allika isiksuseliike leidub ohtrasti. Lõpmatu Vaim annab isiksuse arvukatele rühmadele, keda Isa isiksuseringlus ei hõlma — näiteks mõnedele võimsusesuunajatele. Samuti kohtleb Lõpmatu Vaim isiksustena mitmeid olendite rühmi, nagu näiteks Loovaid Vaime, kes seisavad Isa isiksusringlusse hõlmatud loodud-olenditega võrreldes sootuks omaette.

9:8.12 (106.10) Nii Esimese Allika kui ka Kolmanda Allika isiksused on varustatud kõigega, mida inimene seostab isiksuse mõistega, ja veel enamagagi: neil on olemas meel, milles sisaldub mälu, mõistus, hindamisvõime, loov fantaasia, mõistete seostamisoskus, suutlikkus otsuseid langetada ja valikut teha ning veel hulganisti teisi intellektuaalseid võimeid, millest surelikud üldse mitte midagi ei tea. Väheste eranditega on teile ilmutatud klasside liikmetel kuju ja oma kindel individuaalsus, nad on reaalsed olendid. Enamik neist on nähtavad kõikidele vaimueksistentsiga olendiklassidele.

9:8.13 (107.1) Isegi teil on võimalik näha oma madalamatesse klassidesse kuuluvaid vaimseid kaaslasi niipea, kui olete vabanenud oma praeguste aineliste silmade piiratud nägemisvõimest ning saanud morontialiku kuju, mille juurde kuulub suurem tundlikkus vaimse reaalsuse suhtes.

9:8.14 (107.2) Nii nagu Kolmanda Allika ja Keskme perekonda neis jutustustes toimimisvaldkondade alusel ilmutatakse, jaguneb see kolmeks suureks rühmaks:

9:8.15 (107.3) I. Ülimad Vaimud. Sellesse segapäritolu rühma kuuluvad teiste kõrval järgmised klassid:

9:8.16 (107.4) 1. Paradiisi Seitse Meistervaimu;

9:8.17 (107.5) 2. Superuniversumite Peegeldavad Vaimud;

9:8.18 (107.6) 3. Kohalike Universumite Loovad Vaimud.

9:8.19 (107.7) II. Võimsusesuunajad. Rühm juhtolendeid ja -jõudusid, kes tegutsevad kõikjal korrastatud kosmoses.

9:8.20 (107.8) III. Lõpmatu Vaimu Isiksused. Niisugune määrang ei tarvitse tingimata tähendada, et need olendid on Kolmanda Allika isiksused, ehkki mõned neist on tahteolenditena ainulaadsed. Harilikult rühmitatakse nad kolme põhiklassi:

9:8.21 (107.9) 1. Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused;

9:8.22 (107.10) 2. Kosmose Sõnumitoojate Väed;

9:8.23 (107.11) 3. Aja Hoolekande Vaimud.

9:8.24 (107.12) Need rühmad teenivad Paradiisis, keskses ehk koduuniversumis ja superuniversumites ning nad hõlmavad kõik klassid, mis toimivad kohalikes universumites — kuni tähtkujude, süsteemide ja planeetideni välja.

9:8.25 (107.13) Jumaliku ja Lõpmatu Vaimu hiiglaslikku perekonda kuuluvad vaimisiksused on igaveseks pühendunud Jumala armastuse ja Poja armu osutamise teenistusele, jagades mõlemat aja ja ruumi kõikidele mõistuslikele olenditele. Need vaimolendid moodustavad elava redeli, mida mööda surelik inimene jõuab kaosest aulisusse.

9:8.26 (107.14) [Urantial ilmutanud Uversa Jumalik Nõuandja, kellele Päevilt Vanad tegid ülesandeks kirjeldada Lõpmatu Vaimu olemust ja tegevust.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.