Luku 9, Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 9

Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen

9:0.1 (98.1) JOTAKIN outoa tapahtui, silloin kun Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika Paratiisin läsnä ollessa itsensä personoimisen tarkoituksessa yhdistyvät. Tässä ikuisuuteen kuuluvassa hetkessä ei ole mitään enteilemässä sellaista, että Myötätoimija personoituisi absoluuttiseen mieleen koordinoituneena ja ainoalaatuiset energian manipuloinnin oikeudet omaavana rajattomana hengellisyytenä. Hänen tulonsa olemassaolon piiriin saattaa päätökseen Isän vapautumisen häneen keskittyneen täydellisyyden siteistä ja persoonallisuuden absolutismin kahleista. Ja tämä vapautuminen tulee ilmi Myötäluojan hämmästyttävässä kyvyssä luoda olentoja, jotka ovat erinomaisen sopivia palvelemaan hoivaavina henkinä, jotka huolehtivat sellaisistakin kuin sittemmin kehittyvien universumien aineellisista luoduista.

9:0.2 (98.2) Rakkautensa ja tahtonsa puolesta, hengellisen aikomuksensa ja tarkoitusperänsä puolesta Isä on infiniittinen; hän on universaalinen ylläpitäjä. Poika on infiniittinen viisaudessa ja totuudessa, hengellisessä julkituomisessa ja tulkinnassa; hän on universaalinen julkituoja. Paratiisi on infiniittinen sikäli, että sen potentiaali vahvuuden edelleenjakamiseen ja sen kapasiteetti energian hallitsemiseen ovat infiniittisiä; se on universaalinen tasapainottaja. Myötätoimija omaa ainutlaatuiset oikeudet synteesin tekemiseen, infiniittisen kapasiteetin kaikkien olemassa olevien universumienergioiden, kaikkien aktuaalisten universumihenkien ja maailmankaikkeuden kaikkien reaalisten älyllisolentojen koordinoimiseen; Kolmas Lähde ja Keskus on niiden moninaisten energioiden ja erilaisten luomistulosten universaalinen yhdistäjä, jotka ovat ilmestyneet jumalallisen suunnitelman ja Universaalisen Isän ikuisen tarkoituksen seurauksena.

9:0.3 (98.3) Ääretön Henki, Myötäluoja, on universaalinen ja jumalallinen hoivaaja. Henki jakaa lakkaamatta Pojan armoa ja Isän rakkautta, aina sopusoinnussa Paratiisin-Kolminaisuuden vakaan, muuttumattoman ja vanhurskaan oikeudenmukaisuuden kanssa. Hänen vaikutuksensa ja persoonallisuutensa ovat aina lähellä teitä. He todella tuntevat teidät ja toden totta ymmärtävät teitä.

9:0.4 (98.4) Kautta universumien Myötätoimijan edustajat käsittelevät taukoamatta koko avaruuden vahvuuksia ja energioita. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen tavoin myös Kolmas reagoi sekä hengelliseen että aineelliseen. Myötätoimija on Jumalan ykseyden paljastus – Jumalan, johon kaikki olevainen sisältyy: olevaiset, merkitykset ja arvot; energiat, mielet ja henget.

9:0.5 (98.5) Ääretön Henki läpäisee koko avaruuden; hän asuu ikuisuuden kehää; ja Isän ja Pojan tavoin Henki on täydellinen ja muuttumaton – absoluuttinen.

1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit

9:1.1 (98.6) Kolmas Lähde ja Keskus tunnetaan monilla nimillä, jotka kaikki viittaavat siihen, miten hän suhteutuu muihin, ja jotka tuovat esille hänen tehtävänsä: Jumala Henkenä hän on Jumala Pojan ja Jumala Isän suhteen tasavertainen persoonallisuuden osalta ja samanveroinen jumaluuden osalta. Äärettömänä Henkenä hän on kaikkialla läsnä oleva hengellinen vaikutus. Universaalisena Säätelijänä hän on voimaa kontrolloivien luotujen alkuisä ja avaruuden kosmisten vahvuuksien aktivoija. Myötätoimijana hän on Isä–Pojan yhteinen edustaja ja heidän kumppanuussuhteensa täytäntöönpanija. Absoluuttisen Mielen ominaisuudessa hän on älyllisyyden alkulähde kaikkialla universumien piirissä. Toiminnan Jumalana hän on se, joka näyttää olevan liikkeen, muutoksen ja suhteutumisen alkuunpanija.

9:1.2 (99.1) Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuuteista toiset juontuvat Isästä, toiset taas Pojasta, samalla kun joitakin piirteitä ei voi havaita aktiivisina ja persoonakohtaisesti läsnä olevina sen kummemmin Isässä kuin Pojassakaan. Ne ovat attribuutteja, joita voi tuskin selittää muuten kuin olettamalla, että Isä–Poika-kumppanuussuhde, joka iäistää Kolmannen Lähteen ja Keskuksen, toimii johdonmukaisesti sopusoinnussa Paratiisin absoluuttisuuden ikuisen tosiasian kanssa ja tämän tosiasian tunnustaen. Myötäluoja tuo täysimääräisesti julki sen, mitä Jumaluuden Ensimmäisen ja Toisen Persoonan yhteen nivoutuviin ja infiniittisiin käsitteisiin sisältyy.

9:1.3 (99.2) Hahmottaessanne Isän alkuperäiseksi luojaksi ja Pojan hengelliseksi hallintopersoonaksi teidän tulisi ajatella Kolmatta Lähdettä ja Keskusta universaalisena koordinoijana, hoivaajana, joka harjoittaa rajoittamatonta yhteistyötä. Myötätoimija korreloi kaiken aktuaalisen reaalisuuden. Hän on Isän ajatuksen ja Pojan sanan jumaluustyyssija, ja toiminnassa hän ottaa iäti huomioon Keskussaaren aineellisen absoluuttisuuden. Paratiisin-Kolminaisuus on säätänyt universaalisen edistymisen järjestyksen, ja Jumalan kaitselmus on Myötäluojan ja kehittyvän Korkeimman Olennon toimipiiri. Ei yksikään aktuaalinen eikä aktuaalistuva realiteetti voi välttyä tulemasta lopulta yhteyteen Kolmannen Lähteen ja Keskuksen kanssa.

9:1.4 (99.3) Universaalinen Isä hallitsee esienergian, esihengen ja persoonallisuuden maailmoja, Iankaikkinen Poika hallitsee hengellisten toimintojen sfäärejä, Paratiisin Saaren läsnäolo yhdistää fyysisen energian ja aineellistuvan voiman valtakunnan, Myötätoimija ei toimi pelkästään Poikaa edustavana infiniittisenä henkenä vaan myös Paratiisin vahvuuksien ja energioiden universaalisena manipuloijana, joka tuo näin universaalisen ja absoluuttisen mielen olemassaolon piiriin. Myötätoimija toimii kautta suuruniversumin positiivisena ja erillisenä persoonallisuutena, eritoten hengellisten arvojen, fyysis-energiaalisten suhteitten ja todellisten mielellisten merkitysten korkeammissa sfääreissä. Hän toimii erityisesti siellä, missä ja milloin energia ja henki yhdistyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Hän hallitsee kaikkia reaktioita, joihin liittyy mieli, hän käyttää suurta valtaa hengellisessä maailmassa, ja hänellä on voimakas vaikutus energiaan ja aineeseen. Kolmas Lähde ilmentää joka hetki Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen olemusta.

9:1.5 (99.4) Kolmas Lähde ja Keskus jakaa täydellisesti ja rajoituksetta Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen omnipresenssin, ja häntä kutsutaankin toisinaan Kaikkialliseksi Hengeksi. Mielen Jumalalle on erikoisella ja varsin persoonallisella tavalla yhteistä kaikentietävyys Universaalisen Isän ja hänen Iankaikkisen Poikansa kanssa. Hengen tietämys on syvällistä ja täydellistä. Myötäluoja tuo esille Universaalisen Isän tiettyjä kaikkivoipaisuuden osa-alueita, mutta hän on itse asiassa kaikkivoipa vain mielen alueella. Jumaluuden Kolmas Persoona on mielen maailmojen älyllinen keskus ja universaalinen hallintopersoona; siinä hän on absoluuttinen – hänen suvereenisuutensa on kvalifioimatonta.

9:1.6 (99.5) Myötätoimijan liikkeelle panevana voimana näyttää olevan Isän ja Pojan kumppanuussuhde, mutta kaikki hänen toimensa näyttävät ottavan huomioon Isän ja Paratiisin suhteen. Ajoittain ja tietyissä tehtävissä hän näyttää kompensoivan kokemuksellisten jumaluuksien, Korkeimman Jumalan ja Perimmäisen Jumalan, kehityksen keskeneräisyyttä.

9:1.7 (100.1) Tässä meillä onkin infiniittinen mysteeri: nimittäin siinä, että Infiniittinen paljasti infiniittisyytensä samanaikaisesti sekä Pojassa että Paratiisin hahmossa, ja että sitten olemassaolon piiriin ilmaantuu olento, joka on Jumalan vertainen jumaluudessa, joka heijastaa Pojan hengellistä olemusta ja joka kykenee aktivoimaan paratiisiesikuvan, olento, joka väliaikaisesti on suvereenisuuden suhteen alisteinen, mutta monin tavoin ilmeisestikin kaikkein monitaitoisin toiminnassa. Ja tämä ylivertaisuus, joka näyttää vallitsevan toiminnan alalla, paljastuu Kolmannen Lähteen ja Keskuksen eräässä attribuutissa, joka on jopa fyysistä gravitaatiota – Paratiisin Saaren universaalista ilmenemää – verrattomampi.

9:1.8 (100.2) Tämän energiaan ja fyysiseen olemassaoloon kohdistuvan supervalvonnan lisäksi Ääretön Henki omaa ylivertaisella tavalla ne kärsivällisyyden, armeliaisuuden ja rakkauden ominaisuudet, jotka niin erinomaisesti tulevat esiin hänen hengellisessä hoivassaan. Henki on äärimmäisen pätevä jakamaan rakkautta ja kietomaan oikeudenmukaisuuden armeliaisuuden varjoon. Jumala Henki omaa kaiken Alkuperäisen ja Iankaikkisen Pojan verrattomasta hyvyydestä ja armeliaasta kiintymyksestä. Sitä universumia, josta te olette lähtöisin, taotaan muotoonsa oikeudenmukaisuuden alasimen ja kärsimyksen moukarin välissä, mutta ne, jotka ovat moukarin varressa, ovat armeliaisuuden lapsia, Äärettömän Hengen henkijälkeläisiä.

2. Kaikkialla oleva Henki

9:2.1 (100.3) Jumala on kolmessa mielessä henki: hän itse on henki; Pojassaan hän ilmenee kvalifioimattomana henkenä; Myötätoimijassa henkenä, joka on liitossa mielen kanssa. Ja näiden hengellisten realiteettien lisäksi uskomme erottavamme kokemuksellisten henki-ilmiöitten tasoja – Korkeimman Olennon, Perimmäisen Jumaluuden ja Jumaluusabsoluutin henget.

9:2.2 (100.4) Ääretön Henki on aivan yhtä paljon Iankaikkisen Pojan täydenne kuin Poika on Universaalisen Isän täydenne. Iankaikkinen Poika on Isän hengellistynyt personoituma; Ääretön Henki on Iankaikkisen Pojan ja Universaalisen Isän personoitu hengellistymä.

9:2.3 (100.5) On moniaita hengellisen vahvuuden esteettömiä uomia ja aineellisuuden ylittävän voiman lähteitä, jotka kytkevät Urantian ihmiset suoraan Paratiisin Jumaluuksiin. On olemassa Ajatuksensuuntaajien yhteys suoraan Universaaliseen Isään, Iankaikkisen Pojan laajalle ulottuva hengellisen vetovoiman vaikutus sekä Myötäluojan hengellinen läsnäolo. Pojan hengen ja Hengen toiminnan välillä on eroa. Hengellisessä hoivassaan Kolmas Persoona saattaa toimia joko mielenä, johon on lisätty henki, tai pelkästään henkenä.

9:2.4 (100.6) Näiden paratiisillisten läsnäolojen lisäksi urantialaiset saavat hyödykseen paikallis- ja superuniversumin hengelliset vaikutukset ja toiminnat, sillä nämä universumit tarjoavat miltei loputtoman joukon rakastavia persoonallisuuksia, jotka johtavat tarkoitukseltaan vilpittömiä ja sydämeltään rehellisiä alati ylöspäin ja sisäänpäin, kohti Jumaluuden ihanteita ja tavoitteena olevaa korkeinta täydellisyyttä.

9:2.5 (100.7) Me tunnemme Iankaikkisen Pojan universaalisen hengen läsnäolon – voimme erehtymättä tunnistaa sen. Äärettömän Hengen, Jumaluuden Kolmannen Persoonan, läsnäolon voi tuntea jopa kuolevainen ihminen, sillä aineelliset olennot voivat aktuaalisesti kokea tämän jumalallisen vaikutuksen siunauksellisuuden, vaikutuksen, joka toimii Pyhän Hengen vuodattumana paikallisuniversumien ihmisroduille. Ihmiset voivat myös jossakin määrin tiedostaa Suuntaajan, Universaalisen Isän persoonattoman läsnäolevan. Nämä jumalalliset henget, jotka työskentelevät ihmisen ylentämiseksi ja hengellistämiseksi, toimivat kaikki yhteisymmärryksessä ja täydellisessä yhteistyössä. Kuolevaisen ylösnousemukseen ja täydellisyyden saavuttamiseen tähtäävien suunnitelmien hengellisen toimeenpanon osalta he ovat kuin yksi.

3. Universaalinen Säätelijä

9:3.1 (101.1) Paratiisin Saari on fyysisen gravitaation lähde ja substanssi; ja sen tulisi riittää kertomaan teille, että gravitaatio on eräs kaikkein todellisimmista ja iäti luotettavimmista olevaisista koko fyysisessä universumien universumissa. Gravitaatiota ei voi muunnella eikä kumota muutoin kuin Isän ja Pojan yhteisesti tukemin voimin ja energioin, jotka on uskottu Kolmannen Lähteen ja Keskuksen persoonan huostaan ja jotka toiminnallisesti liittyvät häneen.

9:3.2 (101.2) Äärettömän Hengen hallussa on ainutlaatuinen ja ällistyttävä voima – antigravitaatio. Tämä voima ei ole toiminnallisesti (havaittavasti) läsnä Isässä eikä Pojassa. Tämä aineellisen gravitaation puoleensa vetävän voiman vastustamisen kyky, joka kuuluu luonnostaan Kolmanteen Lähteeseen, ilmenee Myötätoimijan henkilökohtaisissa reaktioissa tiettyihin maailmankaikkeuden suhteiden osa-alueisiin. Ja tämä ainutlaatuinen ominaisuus on siirrettävissä tietyille Äärettömän Hengen korkeammille persoonallisuuksille.

9:3.3 (101.3) Antigravitaatio voi kumota painovoiman paikallisissa puitteissa. Se tapahtuu käyttämällä vastaavan suuruista vahvuusläsnäoloa. Se toimii vain aineelliseen vetovoimaan nähden, eikä se ole mielen suorittama toimenpide. Gyroskoopissa ilmenevä vetovoimaa vastustava ilmiö antaa likimain oikean kuvan siitä, miten antigravitaatio vaikuttaa, mutta se ei kelpaa kuvaamaan antigravitaation syytä.

9:3.4 (101.4) Tämän lisäksi Myötätoimija tuo esille voimia, jotka pystyvät ylittämään vahvuuden ja neutraloimaan energian. Tällaiset voimat toimivat siten, että ne hidastavat energiaa aineellistumispisteeseen saakka, kuin myös muita, teille tuntemattomia, menetelmiä käyttäen.

9:3.5 (101.5) Myötäluoja ei ole energiaa eikä energian lähde, ei myöskään energian määränpää; hän on energian säätelijä. Myötäluoja on toimintaa – liikettä, muutosta, muuntumista, koordinointia, vakautumista ja tasapainoa. Paratiisin suoran tai epäsuoran valvonnan kohteina olevat energiat reagoivat luonnostaan Kolmannen Lähteen ja Keskuksen sekä hänen moninaisten edustajiensa toimenpiteisiin.

9:3.6 (101.6) Universumien universumi on Kolmannen Lähteen ja Keskuksen voimanvalvontaolentojen läpitunkema. Tällaisia olentoja ovat fyysiset valvojat, voimanohjaajat, voimakeskukset ja Toiminnan Jumalan muut edustajat, jotka ovat tekemisissä fyysisten energioiden säätelyn ja vakaannuttamisen kanssa. Kaikki nämä fyysiseen toimintaan liittyvät ainutlaatuiset luodut olennot omaavat toisistaan poikkeavia voiman valvontaan liittyviä attribuutteja – sellaisia kuin antigravitaatio –, joita he käyttävät hyväkseen pyrkiessään saamaan aikaan suuruniversumin aineen ja energioiden fyysisen tasapainon.

9:3.7 (101.7) Kaikki nämä Toiminnan Jumalan aineelliset tehtävät näyttävät liittävän hänen toimintansa Paratiisin Saareen, ja voiman suhteen toimivat yksiköt ottavat todellakin huomioon ikuisen Saaren absoluuttisuuden, ovat jopa riippuvaisia siitä. Mutta Myötätoimija ei toimi Paratiisin Saaren puolesta eikä siihen reagoiden. Hän toimii – persoonallisesti – Isän ja Pojan puolesta. Paratiisi ei ole persoona. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen ei-persoonalliset, epäpersoonalliset ja muutoin persoonattomat teot ovat kaikki itsensä Myötätoimijan tahdonvaraisia toimia; ne eivät ole heijastumia, johdannaisia tai seurauksia mistään eikä kenestäkään.

9:3.8 (101.8) Paratiisi on infiniittisyyden kaava; Toiminnan Jumala on tämän kaavan aktivoija. Paratiisi on infiniittisyyden aineellinen tukipiste; Kolmannen Lähteen ja Keskuksen toiminnalliset yksiköt ovat ne älyllisyyttä olevat vipusimet, jotka antavat virikkeen aineelliselle tasolle ja ruiskuttavat spontaanisuutta fyysisen luomistuloksen koneistoon.

4. Absoluuttinen mieli

9:4.1 (102.1) On olemassa yksi Kolmannen Lähteen ja Keskuksen älyllinen ominaispiirre, joka on erillinen hänen fyysisistä ja hengellisistä attribuuteistaan. Tähän ominaispiirteeseen on tuskin mahdollista saada yhteyttä, mutta se on assosioitavissa – älyllisesti, vaikkei persoonallisesti. Se on erotettavissa Kolmannen Persoonan fyysisistä ominaisuuksista ja hengellisestä olemuksesta toiminnan mielellisillä tasoilla, mutta tämä ominaispiirre ei koskaan toimi erillään fyysisistä eikä hengellisistä ilmenemistä niin, että se olisi persoonallisuuksien havaittavissa.

9:4.2 (102.2) Absoluuttinen mieli on Kolmannen Persoonan mieli; se kuuluu erottamattomasti Jumala Hengen persoonallisuuteen. Toimivissa olennoissa mieli ei ole erillään energiasta tai hengestä, ei kummastakaan. Mieli ei luonnostaan kuulu energiaan; energia on avoin mielelle ja siihen reagoivaa; mieli voidaan liittää energiaan, mutta tajunta ei luonnostaan kuulu puhtaasti aineelliseen tasoon. Mieltä ei tarvitse lisätä puhtaaseen henkeen, sillä henki on syntyjään tietoista ja tunnistavaa. Henki on aina älyllistä, jollakin tavoin mielellistä. Kysymyksessä voi olla se tai tämä mieli, esimieli tai supermieli, jopa henkimieli, mutta se suorittaa ajattelua ja tietämistä vastaavaa toimintaa. Henkeen sisältyvä ymmärrys ohittaa ja ylittää mielen tietoisuuden, ja teoreettisesti se edeltää sitä.

9:4.3 (102.3) Myötäluoja on absoluuttinen vain mielen alueella, universaalisen älyn maailmoissa. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen mieli on infiniittinen; se nousee kauas universumien universumin aktiivisten ja toimivien mielen yhteyspiirien yläpuolelle. Seitsemän superuniversumin saama mielellisyys on lähtöisin Seitsemästä Valtiashengestä, Myötäluojan primaarisista persoonallisuuksista. Nämä Valtiashenget jakavat mieltä suuruniversumille kosmisen mielen muodossa, ja teidän paikallisuniversumissanne vallitsee Nebadonin muunnos Orvontontyyppisestä kosmisesta mielestä.

9:4.4 (102.4) Infiniittinen mieli ei piittaa ajasta, perimmäinen mieli ylittää ajan, kosminen mieli on ajan ehdollistama. Ja sama pätee avaruuden suhteen: Infiniittinen Mieli on riippumaton avaruudesta, mutta laskeuduttaessa infiniittisyydestä mielenauttajahenkien tasoille älymekanismin on otettava yhä laajemmin huomioon avaruuden tosiasia ja sen asettamat rajoitukset.

9:4.5 (102.5) Kosminen vahvuus reagoi mieleen aivan kuin kosminen mieli reagoi henkeen. Henki on jumalallinen tarkoitus, ja henkimieli on toimiva jumalallinen tarkoitus. Energia on elottoman olemassaolon ilmiö, mieli on merkitystä, henki on arvoa. Juuri ajallisuudessa ja avaruudessa mieli luo sellaiset suhteelliset energian ja hengen keskinäissuhteet, jotka antavat aavistaa niiden keskinäisen sukulaissuhteen ikuisuudessa.

9:4.6 (102.6) Mieli muuntaa hengen arvot älyn merkityksiksi; tahtomiseen sisältyy kyky saada mielen sisältämät merkitykset hedelmöimään sekä aineellisella että hengellisellä alueella. Paratiisiin-nousussa on kysymys toisiinsa suhteutuvasta ja erillisestä kasvusta hengen, mielen ja energian alalla. Persoonallisuus on se, joka yhdistää nämä kokemuksellisen yksilöllisyyden osatekijät.

5. Mielen antaminen

9:5.1 (102.7) Kolmas Lähde ja Keskus on mielen osalta infiniittinen. Jos maailmankaikkeus laajenisi äärettömyyteen asti, hänen mielipotentiaalinsa olisi yhäti riittävä lahjoittamaan sopivan mielen ja muut älyllisyyden edellytykset rajattomalle määrälle luotuja.

9:5.2 (102.8) Luomalla aikaansaadun mielen alueella Kolmas Persoona hallitsee korkeimpana, yhdessä hänen rinnakkaisten ja hänelle alistettujen kumppaniensa kanssa. Luodun mielen maailmat ovat peräisin yksinomaisesti Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta; hän on mielen lahjoittaja. Isän osastenkin on mahdollista asua ihmismielessä, vasta kun Äärettömän Hengen mielitoiminta ja hengellinen työskentely ovat asianmukaisesti valmistelleet niille tien.

9:5.3 (103.1) Mielen ainutlaatuinen ominaispiirre on siinä, että sitä voidaan lahjoittaa niin monenlaisille elollisille. Luovien ja luotujen kumppaniensa kautta Kolmas Lähde ja Keskus huolehtii kaikista mielistä kaikilla sfääreillä. Hän huolehtii ihmisen – ja ihmisen alapuolella olevasta – älyllisyydestä paikallisuniversumien mielenauttajien kautta, ja fyysisten valvojien toimintayksikön kautta hän hoivaa jopa kaikkein alkukantaisimpien elollislajien ei-kokevia entiteettejä. Ja aina on mielen ohjaaminen mieli-henki- tai mieli-energia-persoonallisuuksien huolena.

9:5.4 (103.2) Kun kerran Jumaluuden Kolmas Persoona on mielen lähde, on täysin luonnollista, että evolutionaaristen tahdollisten olentojen on helpompi muodostaa ymmärrettäviä käsityksiä Äärettömästä Hengestä kuin Iankaikkisesta Pojasta tai Universaalisesta Isästä. Myötäluojan reaalisuus paljastuu epätäydellisesti itsessään ihmismielen olemassaolossa. Myötäluoja on kosmisen mielen alkuisä, ja ihmisen mieli on yksilöllistetty yhteyspiiri, persoonaton osa tästä kosmisesta mielestä, sellaisena kuin Kolmannen Lähteen ja Keskuksen Luova Tytär sen paikallisuniversumissa lahjoittaa.

9:5.5 (103.3) Vaikka Kolmas Persoona on mielen lähde, älkää silti ottako sellaista vapautta, että pidätte kaikkia mielen ilmiöitä jumalallisina. Ihmisäly on lujasti kiinni eläinlajien aineellisessa alkuperässä. Maailmankaikkeudessa esiintyvä äly ei ole sen enempää totuudenmukainen paljastus Jumalasta, joka on mieli, kuin fyysinen luonto on totuudenmukainen paljastus Paratiisin kauneudesta ja harmoniasta. Täydellisyys on luonnossa, mutta luonto ei ole täydellinen. Myötäluoja on mielen alkulähde, mutta mieli ei ole Myötäluoja.

9:5.6 (103.4) Urantialla ilmenevä mieli on kompromissi olemukseltaan täydellisen ajattelun ja epäkypsälle ihmisyydellenne ominaisen kehittyvän mentaalisuuden välillä. Älyllistä kehitystänne koskeva suunnitelma on tosiaankin ylevää täydellisyyttä tavoitteleva, mutta ruumiin temppelin puitteissa toimiessanne olette kaukana tästä jumalallisesta määränpäästä. Mieli on toden totta alkuperältään jumalallista, ja sillä on varmasti jumalallinen päämäärä, mutta kuolevaisen mielenne ei vielä edusta jumalallista arvokkuutta.

9:5.7 (103.5) Liian usein, aivan liian usein, turmelette mielenne epärehellisyydellä ja paadutatte sen epäoikeudenmukaisuudella, alistatte sen eläimelliselle pelolle ja vääristelette sitä hyödyttömällä huolekkuudella. Niinpä, vaikka mielen alkulähde onkin jumalallinen, ei mielestä, sellaisena kuin te sen omassa ylösnousemusmaailmassanne tunnette, juuri ole suurenkaan ihailun kohteeksi saati ylistyksen tai palvonnan esineeksi. Kypsymättömän ja velton ihmisälyn tarkastelun tulisi johtaa vain nöyryydestä kertoviin reaktioihin.

6. Mieligravitaation piiri

9:6.1 (103.6) Kolmas Lähde ja Keskus, universaalinen äly, on henkilökohtaisesti tietoinen jokaisesta mielestä, jokaisesta älymekanismista, koko luomakunnassa, ja hän pitää yllä henkilökohtaista ja täydellistä yhteyttä kaikkiin näihin fyysisiin, morontiaalisiin ja hengellisiin, mielellä varustettuihin luotuihin kaukaisuuksiin ulottuvissa universumeissa. Kaikki nämä mielen toiminnot sulkee otteeseensa absoluuttinen mieligravitaatiopiiri, jonka keskus on Kolmannessa Lähteessä ja Keskuksessa ja joka on osa Äärettömän Hengen henkilökohtaista tietoisuutta.

9:6.2 (103.7) Paljolti samalla tavoin kuin Isä vetää luokseen kaikkea persoonallista ja kuten Poika vetää puoleensa kaikkea hengellistä reaalisuutta, Myötätoimija käyttää puoleensa vetävää voimaa kaikkiin mieliin nähden. Universaalinen mielipiiri on varauksetta hänen valvonnassaan ja hallinnassaan. Kaikki todelliset ja väärentämättömät älylliset arvot, kaikki jumalalliset ajatukset ja täydelliset ideat joutuvat vääjäämättä tähän absoluuttiseen mielipiiriin.

9:6.3 (104.1) Mieligravitaatio voi toimia aineellisesta ja hengellisestä vetovoimasta riippumatta, mutta missä tahansa ja milloin hyvänsä jälkimmäiset kaksi törmäävät, siellä ja silloin toimii aina mieligravitaatio. Milloin kaikki kolme sattuvat yhteen, persoonallisuusgravitaatio saattaa sulkea piiriinsä aineellisen luodun – olkoonpa tämä fyysinen tai morontiaalinen, finiittinen tai absoniittinen. Mutta tästä riippumatta jopa persoonattomissakin olennoissa esiintyvä mieli antaa niille kyvyn ajatella ja antaa niille tietoisuuden, vaikka niiltä persoonallisuus kokonaan puuttuukin.

9:6.4 (104.2) Persoonallisuuden arvon omaava minuus, olipa se inhimillinen tai jumalallinen, kuolematon tai potentiaalisesti kuolematon, ei kuitenkaan ole alkuisin hengestä, mielestä eikä aineesta, vaan se on Universaalisen Isän antama lahja. Ei myöskään henki-, mieli- tai aineellisen gravitaation vuorovaikutus ole edellytyksenä persoonallisuusgravitaation ilmestymiselle. Isän piiri saattaa sulkea yhteyteensä aineellisen mielen omaavan olennon, joka ei reagoi henkigravitaatioon, tai se saattaa sisällyttää itseensä henkimielellisen olennon, joka ei reagoi aineelliseen vetovoimaan. Persoonallisuusgravitaation operointi on aina Universaalisen Isän tahdonvarainen toimi.

9:6.5 (104.3) Vaikka mieli on puhtaasti aineellisissa olennoissa energiaan liittynyttä ja puhtaasti hengellisissä olennoissa henkeen yhdistynyttä, niin lukemattomat persoonallisuuksien ryhmät – ihmispersoonallisuus mukaan luettuna – omaavat kuitenkin mielen, joka liittyy sekä energiaan että henkeen. Luodun olennon mielen hengelliset puolet reagoivat vääjäämättä Iankaikkisen Pojan henkigravitaation vetoon, aineelliset puolet reagoivat aineellisen universumin vetovoimaan.

9:6.6 (104.4) Kun kosminen mieli ei ole liittyneenä energiaan eikä henkeen, se ei ole aineellisten sen enempää kuin hengellistenkään piirien gravitaatiovaatimusten alainen. Pelkkä mieli sinällään on vain Myötätoimijan universaalisen gravitaation puoleensa vetävän voiman alainen. Mieli sinänsä on läheistä sukua infiniittiselle mielelle, ja infiniittinen mieli (hengen ja energian absoluuttien teoreettinen rinnakkaisilmiö) on ilmeisesti sinänsä laki.

9:6.7 (104.5) Mitä suurempi on hengen ja energian eroavuus, sitä laajempaa on havaittavissa oleva mielen toiminta; mitä vähäisempi on energian ja hengen erilaisuus, sitä vähäisempää on havaittavissa oleva mielen toiminta. Niinpä siis kosmisen mielen toiminta lienee laajimmillaan avaruuden ajallisissa universumeissa. Täällä mieli näyttää toimivan energian ja hengen välivyöhykkeessä, mutta sama ei päde puhuttaessa mielen korkeammista tasoista. Paratiisissa energia ja henki ovat pohjimmiltaan sama asia.

9:6.8 (104.6) Mieligravitaatiopiiri on luotettava; se lähtee Paratiisissa olevasta Jumaluuden Kolmannesta Persoonasta, muttei kaikki mielen havaittavissa oleva toiminta ole ennalta arvattavaa. Kautta koko tunnetun luomistuloksen tämän mielipiirin rinnalla esiintyy jokin vain vähän ymmärretty läsnäoleva, jonka toiminta ei ole ennustettavissa. Uskomme, että tämä ennalta-arvaamattomuus voidaan panna osittain Universaalisen Absoluutin toiminnan tiliin. Mitä tämä toiminta on, emme tiedä; mikä sen saa aikaan, siitä voimme esittää vain otaksumia; mitä tulee sen suhteeseen luotuihin olentoihin, sitä voimme vain arvailla.

9:6.9 (104.7) Finiittisen mielen ennalta-arvaamattomuuden tietyt osa-alueet saattavat johtua Korkeimman Olennon keskeneräisyydestä, ja on olemassa laaja toimintavyöhyke, jossa Myötätoimija ja Universaalinen Absoluutti saattavat mahdollisesti sivuta toisiaan. Mielen suhteen on olemassa paljon sellaista, jota ei tunneta, mutta seuraavasta olemme varmoja: Ääretön Henki on Luojan mielen täydellinen ilmentymä kaikille luoduille; Korkein Olento on kaikkien luotujen olentojen mielen kehittyvä ilmennys Luojalleen.

7. Universumiheijasteisuus

9:7.1 (105.1) Myötätoimija kykenee koordinoimaan maailmankaikkeuden aktuaalisuuden kaikki tasot tavalla, joka mahdollistaa mentaalisen, aineellisen ja hengellisen samanaikaisen huomioonottamisen. Kysymys on universumiheijasteisuuden ilmiöstä, tuosta ainutlaatuisesta ja selittämättömästä kyvystä nähdä, kuulla, tuntea ja tietää kaikki asiat niiden tapahtumishetkellä kaikkialla superuniversumissa, ja keskittää heijastamalla tämä kaikki tieto ja tietämys mihin tahansa haluttuun paikkaan. Heijastamistoiminta näyttäytyy täydellisenä kussakin seitsemän superuniversumin päämajamaailmassa. Se toimii myös kaikissa superuniversumien sektoreissa ja paikallisuniversumien rajojen sisäpuolella. Heijastaminen kohdentuu lopulta Paratiisiin.

9:7.2 (105.2) Heijastusilmiö, sellaisena kuin se ilmenee superuniversumien päämajamaailmoissa niihin sijoitettujen heijastavien persoonallisuuksien hämmästyttävissä suorituksissa, edustaa kaikkien, koko luomistuloksesta tavattavien olemassaolovaiheiden monimutkaisinta keskinäistä vuorovaikutusta. Hengen voimalinjat päätyvät Poikaan, fyysinen energia päätyy Paratiisiin ja mieli Kolmanteen Lähteeseen; mutta universumiheijastuksen ihmeellisessä ilmiössä tapahtuu näiden kaikkien kolmen ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen yhdistyminen, sillä ne liittyvät sillä tavoin toisiinsa, että ne tekevät universumin hallitsijoille mahdolliseksi tietää kaukaisista tapahtumista silmänräpäyksessä, samana hetkenä, jona ne sattuvat.

9:7.3 (105.3) Ymmärrämme paljonkin heijastustekniikasta, mutta siinä on monia vaiheita, jotka totisesti saavat meidät ymmälle. Tiedämme Myötätoimijan olevan mieliyhteyspiirin universumikeskus, tiedämme hänet kosmisen mielen alkuisäksi ja tiedämme kosmisen mielen toimivan Kolmannen Lähteen ja Keskuksen absoluuttisen mieligravitaation alaisuudessa. Tiedämme lisäksi, että kosmisen mielen yhteyspiirit vaikuttavat koko tunnetun olemassaolon älyllisiin tasoihin; ne sisältävät universaaliset avaruusraportit, ja aivan yhtä varmasti ne kohdentuvat Seitsemään Valtiashenkeen ja yhdistyvät Kolmannessa Lähteessä ja Keskuksessa.

9:7.4 (105.4) Finiittisen kosmisen mielen ja jumalallisen absoluuttisen mielen välinen suhde näyttää olevan kehittymässä Korkeimman kokemuksellisessa mielessä. Meille opetetaan, että ajallisuuden aamunkoitossa Ääretön Henki antoi tämän kokemuksellisen mielen Korkeimmalle, ja arvelemme, että tietyt heijastusilmiön piirteet voidaan selvittää vain postuloimalla niiden olevan Korkeimman Mielen toimintaa. Ellei Korkein ole tekemisissä heijastamisen kanssa, emme laisinkaan osaa selittää kosmoksen puheena olevan tietoisuuden mutkikkaita toimia ja erehtymättömiä toimenpiteitä.

9:7.5 (105.5) Heijasteisuus näyttää olevan kaikentietävyyttä kokemuksellisen finiittisyyden rajoissa, ja se edustanee Korkeimman Olennon läsnäolotietoisuuden esiinnousemista. Jos tämä otaksuma on oikea, heijastamisen hyväksikäyttö missä tahansa sen vaiheista on samaa kuin osittainen kontakti Korkeimman tajuntaan.

8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet

9:8.1 (105.6) Äärettömällä Hengellä on täysi valta siirtää moniakin valtuuksiaan ja oikeuksiaan hänen rinnasteisille ja alisteisille persoonallisuuksilleen ja edustajilleen.

9:8.2 (105.7) Äärettömän Hengen ensimmäinen jumaluutta luova teko, jossa hän toimi erillään Kolminaisuudesta, mutta kuitenkin jollakin paljastumattomalla tavalla yhdessä Isän ja Pojan kanssa, personoitui Paratiisin Seitsemän Valtiashengen olemassaoloksi. Nämä henget jakavat Äärettömän Hengen universumeille.

9:8.3 (106.1) Superuniversumin päämajassa ei ole mitään välitöntä Kolmannen Lähteen ja Keskuksen edustajaa. Kukin näistä seitsemästä luomuksesta on riippuvainen jostakusta Paratiisin Valtiashengestä, jotka toimivat seitsemän Heijastavan Hengen kautta, ja näiden asemapaikkoina ovat superuniversumien pääkaupungit.

9:8.4 (106.2) Seuraava ja jatkuva Äärettömän Hengen luomisteko ilmenee aika ajoin tapahtuvana Luovien Henkien aikaansaamisena. Joka kerta, kun Universaalisesta Isästä ja Iankaikkisesta Pojasta tulee Luoja-Pojan vanhempia, Äärettömästä Hengestä tulee esi-isä paikallisuniversumin Luovalle Hengelle, ja tästä tulee mainitun Luoja-Pojan läheinen kumppani kaikissa myöhemmissä universumikokemuksissa.

9:8.5 (106.3) Aivan kuten on tärkeätä tehdä ero Iankaikkisen Pojan ja Luoja-Poikien välillä, aivan samoin on välttämätöntä erottaa Ääretön Henki ja Luovat Henget, jotka ovat Luoja-Poikien rinnakkaisolentoja paikallisuniversumeissa. Mitä Ääretön Henki on koko luomistulokselle, sitä Luova Henki on paikallisuniversumille.

9:8.6 (106.4) Kolmatta Lähdettä ja Keskusta edustaa suuruniversumissa laaja joukko hoivaavia henkiä, sanansaattajia, opettajia, tuomareita, avustajia ja neuvonantajia yhdessä tiettyjen fyysis-, morontiaalis- ja hengellisluontoisten piirien valvojien kanssa. Näistä olennoista eivät kaikki ole sanan varsinaisessa merkityksessä persoonallisuuksia. Finiittisten luotujen lajiin kuuluvaa persoonallisuutta luonnehtivat:

9:8.7 (106.5) 1. Subjektiivinen tietoisuus.

9:8.8 (106.6) 2. Objektiivinen reagointi Isän persoonallisuuspiiriin.

9:8.9 (106.7) On olemassa luojapersoonallisuuksia ja luotuja persoonallisuuksia, ja näiden kahden perustyypin lisäksi on Kolmannen Lähteen ja Keskuksen persoonallisuuksia, olentoja, jotka ovat Äärettömän Hengen katsannossa persoonallisia, mutta jotka eivät ole luotujen olentojen näkökulmasta varauksettomasti persoonallisia. Nämä Kolmannen Lähteen persoonallisuudet eivät ole osa Isän persoonallisuuspiiriä. Ensimmäisen Lähteen persoonallisuus ja Kolmannen Lähteen persoonallisuus ovat keskenään kanssakäymiskykyisiä. Kaikki persoonallisuus on kanssakäymiskykyistä.

9:8.10 (106.8) Isä lahjoittaa persoonallisuutta omasta vapaasta tahdostaan. Miksi hän niin tekee, sitä voimme vain arvailla; kuinka hän sen tekee, sitä emme tiedä. Emme myöskään tiedä, miksi Kolmas Lähde lahjoittaa muuta kuin Isä-persoonallisuutta, mutta Ääretön Henki tekee sen omissa nimissään, luovassa liitossa Iankaikkisen Pojan kanssa ja lukuisilla tavoilla, joita ette tunne. Ääretön Henki voi myös toimia Isän puolesta Ensimmäisen Lähteen persoonallisuuden lahjoittamisessa.

9:8.11 (106.9) Kolmannen Lähteen persoonallisuuksia on lukuisia tyyppejä. Ääretön Henki lahjoittaa Kolmannen Lähteen persoonallisuutta lukuisille ryhmille, jotka eivät liity Isän persoonallisuuspiiriin. Näitä ovat muiden muassa tietyt voimanohjaajat. Ääretön Henki käsittelee persoonallisuuksina niin ikään lukuisia olentoryhmiä, kuten Luovia Henkiä, jotka ovat omaa luokkaansa suhteissaan Isän yhteyspiiriin kuuluviin luotuihin.

9:8.12 (106.10) Sekä Ensimmäisen että Kolmannen Lähteen persoonallisuuksilla on kaikki ne piirteet, jotka ihminen persoonallisuuden käsitteeseen liittää, ja enemmänkin: heillä on mieli, johon sisältyvät muisti, järki, arvostelukyky, luova mielikuvitus, käsitteiden yhdistelykyky, päättelykyky, valintakyky sekä lukuisia muita kuolevaisille kokonaan tuntemattomia mielen avuja. Vain muutamin poikkeuksin nämä teille paljastetut ryhmät omaavat hahmon ja selkeän yksilöllisyyden; he ovat reaalisia olentoja. Valtaosaltaan he ovat näkyväisiä kaikille hengellisen olemassaolon piiriin kuuluville olennoille.

9:8.13 (107.1) Myös sinä saat kyvyn nähdä alempiin olentoryhmiin kuuluvat hengelliset kumppanisi, heti kun olet vapautunut nykyisten aineellisten silmiesi rajallisesta näkökyvystä ja sinulle on annettu morontiaalinen hahmo ja sen suurempi herkkyys hengellisen olevaisuuden todellisuutta kohtaan.

9:8.14 (107.2) Kolmannen Lähteen ja Keskuksen toiminnallinen perhe, sellaisena kuin se näissä kertomuksissa teille ilmoitetaan, jakaantuu kolmeen suureen ryhmään:

9:8.15 (107.3) I. Korkeimmat Henget. Useampaa eri alkuperää oleva ryhmä, johon muiden ohella kuuluvat seuraavat luokat:

9:8.16 (107.4) 1. Paratiisin Seitsemän Valtiashenkeä.

9:8.17 (107.5) 2. Superuniversumien Heijastavat Henget.

9:8.18 (107.6) 3. Paikallisuniversumien Luovat Henget.

9:8.19 (107.7) II. Voimanohjaajat. Ryhmä valvontaolentoja ja -toimijoita, jotka toimivat organisoidun avaruuden joka puolella.

9:8.20 (107.8) III. Äärettömän Hengen persoonallisuudet. Tämä nimitys ei välttämättä merkitse, että nämä olennot ovat Kolmannen Lähteen persoonallisuuksia, vaikka jotkut heistä ovat tahdollisina olentoina ainutlaatuisia. Tavallisesti heidät ryhmitetään kolmeen pääluokkaan:

9:8.21 (107.9) 1. Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet.

9:8.22 (107.10) 2. Avaruuden Sanansaattajajoukot.

9:8.23 (107.11) 3. Ajallisuuden Hoivaavat Henget.

9:8.24 (107.12) Nämä ryhmät palvelevat Paratiisissa, keskus- eli asuinsijauniversumissa ja superuniversumeissa, ja niihin kuuluu luokkia, jotka toimivat paikallisuniversumeissa konstellaatioita, järjestelmiä ja planeettoja myöten.

9:8.25 (107.13) Jumalallisen ja Äärettömän Hengen laajan perheen henkipersoonallisuudet ovat iäksi antautuneet palvelemaan jakaakseen Jumalan rakkautta ja Pojan armeliaisuutta ajallisuuden ja avaruuden evolutionaaristen maailmojen älyllisille luoduille. Nämä henkiolennot muodostavat sen elävän portaikon, jota pitkin kuolevainen ihminen kapuaa kaaoksesta kirkkauteen.

9:8.26 (107.14) [Tämän ilmoituksen antoi Urantialla eräs uversalainen Jumalallinen Neuvonantaja, jonka Päivien Muinaiset valtuuttivat kuvailemaan Äärettömän Hengen olemusta ja toimintaa.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään