Kapitola 9 Vztah Nekonečného Ducha k vesmíru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 9

Vztah Nekonečného Ducha k vesmíru

9:0.1 (98.1) ZVLÁŠTNÍ věc se stala ve chvíli, kdy, v přítomnosti Ráje, Vesmírný Otec a Věčný Syn se spojili, aby se sami zosobnili. Nic v této věčné situaci nenaznačuje, že Společný Činitel by se zosobnil jako neomezená duchovnost, koordinovaná s absolutní myslí a obdařená ojedinělou výsadou zacházet s energií. Zosobnění Třetí Osoby završuje osvobození Otce z pout centralizované dokonalosti a z okovů absolutizmu osobnosti. A toto osvobození se projevuje v úžasné schopnosti Společného Tvořitele tvořit bytosti, skvěle přizpůsobené sloužit jako pečující duchové, dokonce i materiálním tvorům následných evolučních vesmírů.

9:0.2 (98.2) Otec je nekonečný v lásce a projevu vlastní vůle, v duchovní myšlence a záměru; on je univerzální udržovatel. Syn je nekonečný v moudrosti a pravdě, v duchovním projevu a výkladu; on je univerzální zjevovatel. Ráj je nekonečný v potenciálu poskytování síly a schopnosti energetické dominance; on je univerzální stabilizátor. Společný Činitel má unikátní výsadní právo syntézy, nekonečné způsobilosti koordinovat všechny existující vesmírné energie, všechny současné vesmírné duchy a všechny reálné myslící tvory ve vesmíru; Třetí Zdroj a Střed je univerzální sjednotitel různorodých energií a rozmanitých tvoření, které se objevili jako důsledek božského plánu a věčného záměru Vesmírného Otce.

9:0.3 (98.3) Nekonečný Duch—Společný Tvořitel je univerzální a božský pečovatel. Duch nepřetržitě pečuje o Synův soucit a Otcovu lásku, a dokonce v harmonii s ustáleným, neměnným a spravedlivým právem Rajské Trojice. Jeho působení a jeho osobnosti jsou stále blízko vás; oni vás opravdu znají a skutečně vám rozumějí.

9:0.4 (98.4) Ve všech vesmírech zástupci Společného Činitele nepřetržitě regulují síly a energie v celém prostoru. Podobně jako Prvotní Zdroj a Střed, také Třetí Osoba reaguje jak na duchovní, tak i na materiální procesy. Společný Činitel je zjevení jednoty Boha, ve kterém všechno spočívá—věci, významy a hodnoty; všechny energie, veškerá mysl a veškerý duch.

9:0.5 (98.5) Nekonečný Duch prostupuje všechen prostor; on pobývá v okruhu věčnosti. Stejně jako Otec a Syn, i Duch je dokonalý a neměnný—je absolutní.

1. Vlastnosti Třetího Zdroje a Středu

9:1.1 (98.6) Třetí Zdroj a Střed je známý pod četnými jmény a všechna tato jména vyjadřují jeho vztahy a naznačují jeho funkci. Jako Bůh-Duch, on je rovnoprávným v osobnosti a rovnocenným v božsko-sti Bohu-Synovi a Bohu-Otci. Jako Nekonečný Duch, on je všudypřítomným duchovním vlivem. Jako Univerzální Manipulátor, on je předchůdcem tvorů, řídící energii a aktivátorem kosmických sil prostoru. Jako Společný Činitel, on je společným zástupcem a vykonavatelem partnerství Otce-Syna. Jako Absolutná Mysl, on je zdrojem intelektu ve všech vesmírech. Jako Bůh Působení, on je nepochybně předchůdcem pohybu, změny a souvislosti.

9:1.2 (99.1) Některé z vlastností Třetího Zdroje a Středu jsou odvozeny od Otce, některé od Syna, zatímco některé nejsou doposud aktivní a osobně přítomné ani v Otci, ani v Synovi—tyto vlastnosti mohou být stěží vysvětleny, mimo předpokladu, že partnerství Otce-Syna, které Třetí Zdroj a Střed zosobňuje, uznává věčnou skutečnost absolutnosti Ráje a plní důsledně svoje poslání v souladu s touto skutečností. Společný Činitel ztělesňuje úplnou naplněnost sloučených a nekonečných představ o První a Druhé Osobě Božstva.

9:1.3 (99.2) Když si představujete Otce jako prvotního tvořitele a Syna jako duchovního vykonavatele, měli byste přemýšlet o Třetím Zdroji a Středu jako o univerzálním koordinátorovi, poskytovateli neomezené spolupráce. Společný Činitel uskutečňuje vzájemnost celé aktuální reality; on je Božskou pokladnicí myšlenky Boha a slova Synova a svoji činnost věčně koordinuje s materiální absolutností středního Ostrova. Rajská Trojice stanovila vesmírný řád progresu a prozřetelnost Boha je oblast Společného Tvořitele a formulující se Nejvyšší Bytosti. Žádná existující, nebo formulující se realita, nemůže uniknouteventuálnímu vztahu se Třetím Zdrojem a Středem.

9:1.4 (99.3) Vesmírný Otec řídí oblasti předenergie, předducha a osobnosti; Věčný Syn ovládá sféry duchovních aktivit; přítomnost Ostrova Ráj sjednocuje oblasti fyzické energie a materializující se síly; Společný Činitel působí nejenom jako nekonečný duch, zastupující Syna, ale také jako univerzální manipulátor sil a energií Ráje, čímž vytváří existenci univerzální a absolutní mysli. Společný Činitel působí v celém velkém vesmíru jako pozitivní a výrazná osobnost především ve vyšších sférách duchovních hodnot, fyziko-energetických souvislostí a skutečných intelektuálních významů. On plní svoji specifickou funkci kdekoliv a kdykoliv se energie a duch spojují a vzájemně na sebe působí; on má nadvládu nad všemi reakcemi mysli, má obrovskou moc v duchovním světě a velmi výrazně ovlivňuje energii a hmotu. Třetí Zdroj vždy vyjadřuje podstatu Prvotního Zdroje a Středu.

9:1.5 (99.4) Třetí Zdroj a Střed dokonale a bez omezení sdílí všudypřítomnost Prvotního Zdroje a Středu a někdy je nazýván Všudypřítomným Duchem. Zvláštním a velmi osobitým způsobem se Bůh mysli dělí o vševědoucnost Vesmírného Otce a Věčného Syna; vědomosti Ducha jsou hluboké a úplné. Společný Tvořitel projevuje určité rysy všemohoucnosti Vesmírného Otce, ale ve skutečnosti je všemohoucí pouze v oblasti myšlení. Třetí Osoba Božstva je intelektuálním centrem a vesmírným správcem v oblastech myšlení; tady on je absolutní—jeho svrchovanost je neomezená.

9:1.6 (99.5) Činnosti Společného Činitele se jeví, jako by byly motivovány partnerstvím Otce a Syna, ale ve veškerých jeho činech je patrno, že projevují rysy příbuzenského vztahu Otec-Ráj. Občas a v určitých činnostech se zdá, že on vyrovnává nedokončenost vývoje empirických Božstev—Boha Nejvyššího a Boha Konečného.

9:1.7 (100.1) A tady se setkáváme s nekonečnou záhadou: Nekonečný současně odhalil svoji nekonečnost v Synovi a v Ráji, načež se objeví bytost, která se vyrovná Bohu v božskosti, zrcadlí v sobě duchovní podstatu Syna a má schopnost aktivovat model Ráje—bytost, dočasně podřízená ve vztahu ke svrchovanosti, ale v mnoha ohledech zřejmě nejvšestrannější v působení. A tato zřejmá nadvláda v působení se objevuje ve vlastnostech Třetího Zdroje a Středu, který je dokonce nadřazený fyzické gravitaci, univerzálnímu projevu Ostrova Ráj.

9:1.8 (100.2) Kromě takové nadvlády nad energií a fyzickými věcmi, Nekonečný Duch je jedinečně obdarován takovými vlastnostmi jako trpělivost, soucit a láska, které jsou tak znamenitě odhalovány v jeho duchovní péči. Duch má největší schopnost poskytovat lásku a zastínit spravedlnost soucitem. Bůh-Duch vlastní všechnu božskou laskavost a soucitné vnímání Prvorozeného a Věčného Syna. Váš lokální vesmír je vykováván mezi kovadlinou spravedlnosti a kladivem utrpení, ale ti, kteří drží v rukách kladivo, jsou děti soucitu, duchovní potomci Nekonečného Ducha.

2. Všudypřítomný Duch

9:2.1 (100.3) Bůh je duch v trojnásobném smyslu: on sám je duch; ve svém Synovi se jako duch objevuje bez omezení; ve Společném Činiteli je jako duch spřízněný s myslí. A my se domníváme, že kromě těchto duchovních reality, rozlišujeme úrovně empirických duchovních fenoménů—duchy Nejvyšší Bytosti, Božstva Konečného a Božstva Absolutního.

9:2.2 (100.4) Nekonečný Duch je stejným doplněním Věčného Syna, jako je Syn doplněním Vesmírného Otce. Věčný Syn je oduševnělým zosobněním Otce; Nekonečný Duch je zosobněním oduševnělosti Věčného Syna a Vesmírného Otce.

9:2.3 (100.5) Je mnoho otevřených kanálů duchovní síly a zdrojů nadmateriální energie, spojující lidi na Urantii přímo s Božstvy Ráje. Existuje přímé spojení Ladičů Myšlení s Vesmírným Otcem, široko rozšířený vliv a působení duchovní gravitace Věčného Syna a duchovní přítomnost Společného Tvořitele. Mezi funkcemi ducha Syna a ducha Ducha je rozdíl. Třetí Osoba může při své duchovní službě působit jako mysl a duch, nebo pouze jako duch.

9:2.4 (100.6) Kromě přítomnosti těchto Rajských Božstev na Urantii, urantijcům pomáhájí duchovní vlivy a aktivity lokálního vesmíru a supervesmíru s jejich téměř nekonečným množstvím milujících osobností, které vždy vedou k výšinám a hlubinám ideálů božskosti a k dosažení nejvyšší dokonalosti ty, s upřímným úmyslem a čistým srdcem.

9:2.5 (100.7) Přítomnost univerzálního ducha Věčného Syna je nám známa—my jsme schopni ho neomylně rozpoznat. Přítomnost Nekonečného Ducha, Třetí Osoby Božstva, může dokonce poznat i smrtelný člověk, protože materiální tvorové mohou skutečně zakusit blahodárný účinek tohoto božského vlivu, který působí jako Svatý Duch lokálního vesmíru, poskytnutý lidským rasám. Do určité míry si také člověk může uvědomovat Ladiče Myšlení, neosobní přítomnost Vesmírného Otce. Všichni tito božští duchové pracují jednotně a v dokonalé harmonii pro povznesení a oduševnění člověka. Oni jsou jako jeden v duchovním uskutečňování plánů povznesení smrtelníků a dosažení dokonalosti.

3. Vesmírný Manipulátor

9:3.1 (101.1) Ostrov Ráj je zdrojem a jádrem fyzické gravitace; a toto by měla pro vás být dostačující informace pro to, abyste pochopili, že gravitace je jednou z reálnějších a věčně spolehlivých věcí v celém fyzickém vesmíru vesmírů. Gravitace nemůže být modifikována nebo anulována, ale podléhá silám a energiím, které jsou pod společným dohledem Otce a Syna; tyto síly a energie byly svěřeny Třetímu Zdroji a Středu a jsou s ním funkčně spojeny.

9:3.2 (101.2) Nekonečný Duch vlastní unikátní a úžasnou sílu—antigravitaci. Tato síla není funkčně (není pozorovatelná) přítomná ani v Otci, ani v Synovi. Tato přirozená schopnost Třetího Zdroje odolávat přitažlivosti materiální gravitace je odhalena v osobních reakcích Společného Činitele na určité aspekty vesmírných vztahů. A tato unikátní vlastnost se může přenášet na vyšší osobnosti Nekonečného Ducha.

9:3.3 (101.3) Antigravitace může anulovat gravitaci lokálně; toho se dosáhne použitím stejné silové přítomnosti. Toto účinkuje pouze ve vztahu k materiální gravitaci a není to působení mysli. Úkaz odolnosti gyroskopu proti gravitaci je dobrým příkladem účinnosti antigravitace, ale nijak neobjasňuje příčinu antigravitace.

9:3.4 (101.4) Kromě toho, Společný Činitel projevuje schopnosti, které mu umožňují překonávat sílu a neutralizovat energii. Dosahuje toho tím, že zpomaluje energii až do stavu zhmotnění a také ještě jinými, vám neznámými metodami.

9:3.5 (101.5) Společný Tvořitel není ani energie, ani zdroj energie a není ani osud energie; on je manipulátor energie. Společný Tvořitel je činnost—pohyb, změna, modifikace, koordinace, stabilizace a rovnováha. Ty druhy energií, které podléhají přímé či nepřímé kontrole Ráje, svojí povahou reagují na činy Třetího Zdroje a Středu a jeho různorodých sil.

9:3.6 (101.6) Vesmír vesmírů je zaplněn tvory Třetího Zdroje a Středu, působící jako regulátoři energie: fyzičtí kontroloři, usměrňovači energie, energetická centra a další zástupci Boha Působení, kteří se zabývají regulací a stabilizací fyzických energií. Všichni tito unikátní tvorové, vykonávající fyzické funkce, disponují pestrými schopnosti pro ovládání energie, jako například, antigravitace, kterou oni využívají ve svém úsilí zajistit fyzickou rovnováhu hmoty a energií ve velkém vesmíru.

9:3.7 (101.7) Je zřejmé, že všechny tyto materiální aktivity Boha Působení spojují jeho činnost s Ostrovem Ráj. A skutečně, všechny energetické faktory mají spojitost s absolutností věčného Ostrova a dokonce na ní závisejí. Ale Společný Činitel nepředstavuje Ráj a ani nereaguje na jeho vliv. Jako osobnost, on je představitelem Otce a Syna. Ráj není osoba. Všechny neosobní, bezosobní, nebo jinak neosobní činnosti Třetího Zdroje a Středu jsou projevem vlastní vůle samotného Společného Činitele; oni nejsou odrazem, odvozením nebo důsledkem něčeho či někoho.

9:3.8 (101.8) Ráj je modelem nekonečnosti; Bůh Působení je aktivátorem tohoto modelu. Ráj je materiální osa nekonečnosti; síly Třetího Zdroje a Středu jsou páky inteligence, která motivuje materiální úroveň a vkládá spontánnost do procesu materiálního tvoření.

4. Absolutní mysl

9:4.1 (102.1) Intelektuální podstata Třetího Zdroje a Středu je odlišná od jeho fyzických a duchovních vlastností. S takovou podstatou se obtížně navazuje kontakt, ale může se s ní vytvořit vztah—vztah intelektuální, ale ne osobní. Ona je odlišitelná od fyzických vlastností a duchovní povahy Třetí Osoby na funkčně intelektuálních úrovních mysli, ale když je posuzována osobnostmi, tato podstata nikdy nepůsobí samostatně od fyzických a duchovních projevů.

9:4.2 (102.2) Absolutní mysl je mysl Třetí Osoby; je neoddělitelná od osobnosti Boha-Ducha. Ve tvořivých bytostech je mysl neoddělitelně spojena s energií nebo duchem, nebo s oběma. Mysl není přirozenou součástí energie; energie vnímá mysl a reaguje na ni; mysl může být nadřazena energii, ale vědomí není součástí čistě materiální úrovně. Mysl nemusí doplňovat ryzího ducha, protože duch je přirozeně vědomý a má schopnost poznávání. Duch je vždy chápavý, určitým způsobem je vnímavý. Může to být taková mysl nebo jinaká mysl, může to být předmysl nebo nadmysl, dokonce to může být duchovní mysl, ale vždycky bude schopna myšlení a poznávání. Vnímavost ducha převyšuje, překonává a teoreticky předchází vědomí mysli.

9:4.3 (102.3) Společný Tvořitel je absolutní pouze v oblasti mysli, ve sférách univerzálního intelektu. Mysl Třetího Zdroje a Středu je nekonečná; ona daleko přesahuje aktivní a činné okruhy myšlení vesmíru vesmírů. Obdarování sedmi supervesmírů myslí pochází od Sedmi Hlavních Duchů, nejdůležitějších osobností Společného Tvořitele. Tito Hlavní Duchové rozesílají mysl do velkého vesmíru jako kosmickou mysl a váš lokální vesmír je prostoupen nebadonskou variací orvontonského typu kosmické mysli.

9:4.4 (102.4) Nekonečná mysl nebere na vědomí čas, konečná mysl přesahuje čas a kosmická mysl je podmíněna časem. Stejně tak prostor: Nekonečná Mysl je nezávislá na prostoru, ale jak sestupuje z nekonečnosti na pobočné úrovně mysli, musí intelekt stále víc počítat s faktorem prostoru a jeho ohraničením.

9:4.5 (102.5) Kosmická síla reaguje na působení mysli stejně jako kosmická síla reaguje na působení ducha. Duch je božský smysl a duchovní mysl je božský smysl v činnosti. Energie je věc, mysl je smysl a duch je hodnota. Také v čase a prostoru mysl vytváří ty vzájemné vztahy mezi energií a duchem, které naznačují jejich společné příbuzenství ve věčnosti.

9:4.6 (102.6) Mysl přeměňuje hodnoty ducha do intelektuálních významů; vůle má schopnost přetvářet významy mysli do materiálních a duchovních rovin. Vzestup do Ráje zahrnuje úměrný a odstupňovaný růst v duchu, mysli a energii. Osobnost je sjednotitelem těchto částí empirické individuality.

5. Působení mysli

9:5.1 (102.7) Třetí Zdroj a Střed je nekonečný v mysli. Jestliže by vesmír měl růst do nekonečnosti, tak stále je potenciál jeho mysli dostatečný na to, aby obdaroval neomezený počet tvorů vhodnou myslí a dalšími nezbytnými dispozicemi intelektu.

9:5.2 (102.8) V oblasti stvořené mysli Třetí Osoba, se svými rovnocennými a podřízenými společníky, má svrchované právo vládnout. Oblasti mysli tvora mají svůj výluční původ ve Třetím Zdroji a Středu; on je poskytovatel mysli.Také fragmenty Otce shledávají, že je nemožné obývat lidské mysli, pokud Nekonečný Duch nepřipravil pro ně patřičné podmínky působením své mysli a svojí duchovní činností.

9:5.3 (103.1) Unikátním rysem mysli je to, že může být poskytnuta tak rozsáhlé škále živých tvorů. Prostřednictvím svých tvořivých a stvořených společníků působí Třetí Zdroj a Střed na všechny mysli ve všech sférách. On pomáhá lidskému a sublidskému intelektu prostřednictvím pomocných duchů lokálního vesmíru a skrze fyzické operátory pečuje dokonce o nejnižší, neempirické tvory neprimitivnějších druhů živých organismů. Řízení mysli je vždy službou vědomě duchovních a vědomě energetických osobností.

9:5.4 (103.2) Vzhledem k tomu, že Třetí Osoba Božstva je zdrojem mysli, je zcela přirozené, že pro evoluční tvory vlastní vůle je snadnější vytvářet si pochopitelné představy o Nekonečném Duchu, než je tomu tak u Věčného Syna, nebo Vesmírného Otce. Realita Společného Tvořitele je neúplně odhalena v samé existenci lidské mysli. Společný Tvořitel je předchůdcem kosmické mysli a mysl člověka je individualizovaný okruh, neosobní část této kosmické mysli, tak jak byla poskytnuta lokálnímu vesmíru Tvořivou Dcerou Třetího Zdroje a Středu.

9:5.5 (103.3) Třebaže je Třetí Osoba zdrojem mysli, neodvažujte se předpokládat, že všechny projevy mysli jsou božské. Lidský intelekt je zakořeněný v materiálním původu živočišných druhů. Vesmírná inteligence není nic jiného, než věrné odhalení Boha, který je mysl, tak jako je fyzická příroda věrné odhalení krásy a harmonie Ráje. V přírodě je dokonalost, ale příroda není dokonalá. Společný Tvořitel je zdrojem mysli, ale mysl není Společným Tvořitelem.

9:5.6 (103.4) Na Urantii je mysl kompromisem mezi podstatou dokonalé myšlenky a vyvíjející se mentalitou vaší nevyzrálé lidské povahy. Plán pro vaši intelektuální evoluci je opravdu plánem úžasné dokonalosti, ale vy jste stále od tohoto cíle hodně vzdáleni, protože sloužíte vaší tělesné schránce. Mysl je skutečně božského původu a má božský osud, ale vaše smrtelné mysli ještě nemají božskou důstojnost.

9:5.7 (103.5) Velmi často, dokonce velmi často, škodíte vašim myslím neupřímností a spalujete je nepoctivostí; vystavujete je živočišnému strachu a deformujete je zbytečnou úzkostí. Ačkoliv zdroj mysli je božský, taková mysl jak ji znáte na vašem světě vzestupu, může jen stěží být předmětem velkého uznání, natož obdivu a úcty. Rozjímání nevyzrálého a netečného lidského intelektu může vést pouze k pokoře.

6. Okruh gravitace mysli

9:6.1 (103.6) Třetí Zdroj a Střed, univerzální inteligence, je si osobně vědom každé mysli, každého intelektu ve všech tvoření a udržuje osobní a dokonalý kontakt se všemi těmito fyzickými, morontiálními a duchovními myslícími tvory ve vzdálených vesmírech. Všechny aktivity mysli jsou v sevření absolutního gravitačního okruhu mysli, který má střed ve Třetím Zdroji a Středu a je součástí osobního vědomí Nekonečného Ducha.

9:6.2 (103.7) Tak, jako Otec přitahuje k sobě všechny osobnosti a tak, jako Syn přitahuje všechny duchovní reality, tak rovněž Společný Činitel používá gravitační sílu, aby přitahoval k sobě všechny mysli; on neomezeně ovládá a kontroluje univerzální okruh mysli. Všechny skutečné a opravdové intelektuální hodnoty, všechny božské myšlenky a dokonalé ideje jsou neomylně přitahovány do tohoto absolutního okruhu mysli.

9:6.3 (104.1) Gravitace mysli může působit nezávisle na materiální a duchovní gravitaci, ale kdekoliv a kdykoliv nastane střet s těmito dvěma gravitacemi, gravitace mysli vždy převládá. Když jsou všechny tři gravitace spojeny, okruh osobnosti může přijmout materiálního tvora—fyzického nebo morontiálního, konečného nebo absonitního. Bez ohledu na tuto skutečnost, poskytnutí mysli dokonce neosobním bytostem, jim umožňuje myslet a obdarovává je vědomím, přestože zcela postrádají osobnost.

9:6.4 (104.2) Ale individuálnost, příslušející důstojnosti osobnosti—lidské nebo božské, nesmrtelné nebo potenciálně nesmrtelné—nemá svůj původ ani v duchu, ani mysli nebo hmotě; je to dar Vesmírného Otce. Vzájemné působení ducha, mysli a materiální gravitace také není podmínkou pro vznik gravitace osobnosti. Okruh Otce může přijmout myslící materiální bytost, která nereaguje na duchovní gravitaci, nebo může přitáhnout myslící duchovní bytost, která nereaguje na materiální gravitaci. Působení gravitace osobnosti je vždy projevem vlastní vůle Vesmírného Otce.

9:6.5 (104.3) Zatímco mysl je spojená s energií v ryze materiálních bytostech a s duchem v ryze duchovních osobnostech, nesčetné řády osobností, včetně lidských, mají mysl, která je spojena jak s energií, tak i s duchem. Duchovní aspekty mysli tvora neomylně reagují na přitažlivost duchovní gravitace Věčného Syna; materiální vlastnosti reagují na gravitační přitažlivost materiálního vesmíru.

9:6.6 (104.4) Kosmická mysl, když není spojena ani s energií, ani s duchem, není vystavena gravitačním požadavkům jak materiálních okruhů, tak ani duchovních. Ryzí mysl podléhá pouze univerzálnímu gravitačnímu sevření Společného Činitele. Ryzí mysl je úzce spřízněná s nekonečnou myslí a nekonečná mysl (teoreticky rovnocenná s absolutny ducha a energie) je očividně zákon sám o sobě.

9:6.7 (104.5) Čím více se duch a energie od sebe odchylují, tím více je patrnější působení mysli; čím méně se energie a duch od sebe různí, tím méně je působení mysli patrnější. Je zřejmé, že maximální působení mysli se děje v časových vesmírech prostoru. Tady se mysl jeví, že působí ve středním pásmu mezi energií a duchem, ale toto není pravdou pro vyšší úrovně mysli; v Ráji jsou energie a duch v podstatě jeden.

9:6.8 (104.6) Okruh gravitace mysli je spolehlivý; vychází z Třetího Zdroje a Středu Božstva v Ráji, ale ne všechny pozorovatelné funkce mysli jsou předvídatelné. Ve všech známých tvořeních působí souběžně s tímto okruhem mysli určitá, málo srozumitelná existence, jejíž funkce není předvídatelná. My věříme, že tato nepředvídatelnost se může částečně přisuzovat Univerzálnímu Absolutnu. Co je tato funkce, to my nevíme; co ji uvádí v činnost, to my pouze tušíme; pokud se jedná o její vztahy k tvorům, o tom my můžeme jenom přemýšlet.

9:6.9 (104.7) Určité aspekty nepředvídatelnosti konečné mysli mohou být způsobeny nedokončeností Nejvyšší Bytosti a tam existuje rozsáhlá oblast, ve které se Společný Činitel a Univerzální Absolutno mohou eventuálně spolu střetnout. Je toho hodně neznámého ohledně mysli, ale o tomto jsme si jisti: Nekonečný Duch je dokonalým vyjádřením mysli Tvořitele všem tvorům; Nejvyšší Bytost je vyvíjejícím se vyjádřením myslí všech tvorů jejich Tvořiteli.

7. Vesmírná reflexe

9:7.1 (105.1) Společný Činitel má schopnost koordinovat všechny úrovně vesmírné reality takovým způsobem, který umožňuje současně poznat intelektuálnost, materiálnost a duchovnost. Tento jev se nazývá vesmírná reflexe, což je unikátní a nevysvětlitelná schopnost vidět, slyšet, vnímat a vědět všechno, co se děje v celém supervesmíru a prostřednictvím reflexe soustředit všechny tyto informace a poznatky v jakémkoliv požadovaném místě. Účinek reflexe se dokonale projevuje v každém řídícím centru světů sedmi supervesmírů. Reflexe také účinkuje ve všech sektorech supervesmírů a v rozmezí lokálních vesmírů. Vesmírná reflexe má konečný ohniskový bod v Ráji.

9:7.2 (105.2) Jev reflexe, tak jak je odhalen v řídících centrech světů supervesmíru v úžasných výkonech tam umístěných reflexivních osobností, představuje nejsložitější propojení všech fází bytí v celém tvoření. Je možno vysledovat jak linie ducha vedou zpátky k Synovi, fyzická energie k Ráji a mysl k Třetímu Zdroji; ale v mimořádném fenoménu vesmírné reflexe dochází k unikátnímu a výjimečnému sjednocení všech tří a toto spojení umožňuje vesmírným vládcům se okamžitě dovědět o vzdálených okolnostech, současně s jejich výskytem.

9:7.3 (105.3) Velkou část metody reflexe my chápeme, ale je tam mnoho aspektů, které nás opravdu matou. My víme, že Společný Činitel je vesmírný střed okruhu mysli, my víme, že on je předchůdce kosmické mysli a že kosmická mysl působí pod nadvládou absolutní gravitace mysli Třetího Zdroje a Středu. My dále víme, že okruhy kosmické mysli mají vliv na intelektuální úrovně všech známých existencí; oni obsahují univerzální vesmírné záznamy a také jsme si jisti, že vycházejí ze Sedmi Hlavních Duchů a spojují se ve Třetím Zdroji a Středu.

9:7.4 (105.4) Zdá se, že vztah mezi konečnou kosmickou myslí a božskou absolutní myslí se vyvíjí v empirické mysli Nejvyšší Bytosti. Nás učí, že při začátku času byla tato empirická mysl poskytnuta Nejvyšší Bytosti Nekonečným Duchem a my se domníváme, že určité rysy fenoménu reflexe mohou být pouze vysvětleny předpokládanou činností Nejvyšší Mysli. Jestli Nejvyšší Mysl není zapojena ve vesmírné reflexi, tak jsme v rozpacích jak vysvětlit složité úkony a neomylné působení tohoto kosmického vědomí.

9:7.5 (105.5) Reflexe se zdá, že v rozmezí empirické konečnosti je vševědoucí a může být svědectvím vznikání přítomnosti-vědomí Nejvyšší Bytosti. Jestli je tento předpoklad správný, potom je využití jakéhokoliv aspektu reflexe rovnocenné částečnému spojení s vědomím Nejvyšší Bytosti.

8. Osobnosti Nekonečného Ducha

9:8.1 (105.6) Nekonečný Duch má plnou moc předávat mnoho svých schopností a výsad svým rovnocenným a podřízeným osobnostem a činitelům.

9:8.2 (105.7) Prvním Božským tvořivým činem Nekonečného Ducha, působícího nezávisle na Trojici, ale stále ještě do jisté míry v nějakém neodhaleném spojení s Otcem a Synem, bylo jeho ztělesnění osobností Sedmi Hlavních Duchů Ráje, roznašečů Nekonečného Ducha ve vesmírech.

9:8.3 (106.1) V řídících centrech supervesmírů není přímý zástupce Třetího Zdroje a Středu. Každé z těchto sedmi tvoření je závislé na jednom z Hlavních Duchů Ráje, který působí prostřednictvím sedmi Duchů Reflexe, umístěných v hlavním centru supervesmíru.

9:8.4 (106.2) Následující apokračující tvořivý čin Nekonečného Ducha je občas odhalen ve tvoření Tvořivých Duchů. Pokaždé, když se Vesmírný Otec a Věčný Syn stanou rodiči Synu Tvořiteli, Nekonečný Duch zrodí lokálnímu vesmíru Tvořivého Ducha, který se stane blízkým spolupracovníkem Syna Tvořitele ve všech následných vesmírných činnostech.

9:8.5 (106.3) Tak, jak je nutno rozlišovat mezi Věčným Synem a Syny Tvořiteli, tak je nutno odlišovat Nekonečného Ducha od Tvořivých Duchů, rovnocenných společníků Synů Tvořitelů v lokálních vesmírech. To, co Nekonečný Duch znamená pro celé tvoření, to je Tvořivý Duch pro lokální vesmír.

9:8.6 (106.4) Ve velkém vesmíru je Třetí Zdroj a Střed zastupován nesmírným množstvím pečujících duchů, poslů, učitelů, soudců, pomocníků a poradců, spolu s dohlížiteli určitých okruhů fyzické, morontiální a duchovní povahy. Ne všechny tyto bytosti jsou osobnosti v přímém smyslu slova. Různost osobnosti konečných tvorů je charakterizována následovně:

9:8.7 (106.5) 1. Subjektivním vědomím vlastního „já“.

9:8.8 (106.6) 2. Objektivní reakcí na osobní okruh Otce.

9:8.9 (106.7) Existují tvořivé osobnosti a stvořené osobnosti a kromě těchto dvou základních typů existují osobnosti Třetího Zdroje a Středu, bytosti, které jsou osobní Nekonečnému Duchu, ale které nejsou neomezeně osobní stvořeným bytostem. Tyto osobnosti Třetího Zdroje nejsou součástí osobního okruhu Otce. Osobnost Prvotního Zdroje a osobnost Třetího Zdroje se mohou vzájemně kontaktovat; všechny osobnosti se mohou vzájemně kontaktovat.

9:8.10 (106.8) Otec poskytuje osobnost podle své vlastní svobodné vůle. Proč to tak dělá, si my můžeme pouze domýšlet; jak to dělá, my nevíme. My rovněž nevíme, proč Třetí Zdroj poskytuje osobnost, kterou nemá Otec, ale toto Nekonečný Duch dělá ve vlastním zájmu ve tvořivém spojení s Věčným Synem a mnoha různými způsoby, které jsou pro vás neznámé. Nekonečný Duch může také zastupovat Otce při poskytování osobnosti Prvního Zdroje.

9:8.11 (106.9) Existuje velké množství typů osobností Třetího Zdroje. Nekonečný Duch poskytuje osobnost početným skupinám, které nejsou zahrnuty do osobního okruhu Otce, jako například, někteří usměrňovatelé energie. Stejně tak, Nekonečný Duch považuje za osobnosti četné skupiny bytostí, jako jsou Tvořiví Duchové, kteří jsou, v jejich vztazích k tvorům na okruhu Otce, skupinou sami o sobě.

9:8.12 (106.10) Osobnosti Prvotního Zdroje i Třetího Zdroje jsou obdařeny vším, co člověk spojuje s představou osobnosti, a ještě mnohem víc; jejich mysl obsahuje paměť, úsudek, soudnost, tvořivou představivost, spojování myšlenek, rozhodování, volbu a mnoho dalších intelektuálních schopností, které jsou smrtelníkům zcela neznámé. Až na několik výjimek, řády osobností, které vám byly odhaleny, mají podobu a výraznou individuálnost; ony jsou opravdové bytosti. Většina z nich je viditelná všem řádům duchovní existence.

9:8.13 (107.1) Také vy budete schopni vidět vaše duchovní společníky nižších řádů, jakmile se osvobodíte od omezeného vidění vašich současných materiálních očí a budete obdařeni morontiální podobou s její zvětšenou citlivostí na realitu duchovních procesů.

9:8.14 (107.2) Funkční rodina Třetího Zdroje a Středu, tak jak je odhalena v tomto vypravování, se dělí na tři velké skupiny:

9:8.15 (107.3) I. Nejvyšší Duchové. Skupina smíšeného původu, která zahrnuje, mimo jiné, tyto následující řády:

9:8.16 (107.4) 1 Sedm Hlavních Duchů Ráje.

9:8.17 (107.5) 2. Reflexivní Duchové supervesmírů.

9:8.18 (107.6) 3. Tvořiví Duchové lokálních vesmírů.

9:8.19 (107.7) II.Usměrňovatelé Energie. Skupina kontrolních tvorů a činitelů, která působí v celém organizovaném prostoru.

9:8.20 (107.8) III.Osobnosti Nekonečného Ducha. Toto pojmenování nemusí nutně znamenat, že tyto bytosti jsou osobnosti Třetího Zdroje, ačkoliv některé z nich jsou unikátní jako tvorové vlastní vůle. Jsou obvykle rozděleny do tří hlavních kategorií:

9:8.21 (107.9) 1. Vyšší osobnosti Nekonečného Ducha.

9:8.22 (107.10) 2. Armády poslů prostoru.

9:8.23 (107.11) 3. Sloužící duchové času.

9:8.24 (107.12) Tyto skupiny slouží v Ráji, ve středním nebo rezidenčním vesmíru, v supervesmírech a zahrnují řády, které působí v lokálních vesmírech a dokonce v souhvězdích, soustavách a na planetách.

9:8.25 (107.13) Duchovní osobnosti rozsáhlé rodiny Božského a Nekonečného Ducha jsou navždy oddány službě rozdávat lásku Boha a soucit Syna všem myslícím tvorům evolučních světů času a prostoru. Tyto duchovní bytosti tvoří živý žebřík, po kterém smrtelný člověk stoupá od chaosu k dokonalosti.

9:8.26 (107.14) [Odhaleno na Urantii Božským Poradcem Uversy, zplnomocněným Věčně Moudrými popsat podstatu a činnost Nekonečného Ducha.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.