Kapitola 8 Nekonečný Duch

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 8

Nekonečný Duch

8:0.1 (90.1) TEHDY ve věčnosti, když „první“ nekonečná a absolutní myšlenka Vesmírného Otce získávala ve Věčném Synovi tak dokonalé a adekvátní slovo pro svoje božské vyjádření, Bůh-Myšlenka a Bůh-Slovo si následně nanejvýš přejí univerzálního a nekonečného prostředníka pro jejich vzájemné vyjádření a společné působení.

8:0.2 (90.2) Při úsvitu věčnosti jak Otec, tak i Syn získají nekonečné uvědomění své vzájemné závislosti, jejich věčné a absolutní jednoty; proto uzavřou věčnou a trvalou smlouvu o božské spolupráci. Cílem této nikdy nekončící dohody je uskutečnění jejich společných konceptů po celém okruhu věčnosti; od okamžiku, kdy se tato událost věčnosti odehrála, Otec a Syn zůstávají v tomto božském spojení.

8:0.3 (90.3) Tak jsme se nyní ocitli tváří v tvář věčnosti původu Nekonečného Ducha, Třetí Osoby Božstva. V tom okamžiku, kdy Bůh-Otec a Bůh-Syn společně pomýšlejí na totožný a nekonečný čin—uskutečnění absolutní myšlenky-záměru—v tu stejnou chvíli vzniká plnoprávná existence Nekonečného Ducha.

8:0.4 (90.4) Popisováním pořadí původu Božstev já vám pouze umožňuji si představit jejich vzájemné vztahy. Ve skutečnosti, oni všichni tři existují věčně; oni jsou existenciální. Oni nemají začátek, ani konec; oni jsou rovnocenní, nejvyšší, největší, absolutní a nekoneční. Oni jsou, vždy byli a vždy budou. A oni jsou tři výrazně osobité, ale navždy sloučené osoby, Bůh-Otec, Bůh-Syn a Bůh-Duch.

1. Bůh působení

8:1.1 (90.5) Zosobněním Nekonečného Ducha v předcházející věčnosti se božský cyklus osobnosti stává dokonalý a dokončený. Objevuje se Bůh Působení a rozsáhlé jeviště prostoru je připraveno pro úžasné drama tvoření—vesmírné dobrodružství—božské panoráma věčných epoch.

8:1.2 (90.6) Prvním činem Nekonečného Ducha je prozkoumání a poznání svých božských rodičů, Otce-Otce a Matky-Syna. On, duch, bezvýhradně poznává oba dva. On si je plně vědom jejich odlišných osobností a nekonečných vlastností, právě tak, jako jejich sloučené podstaty a společné funkce. Potom, bez ohledu na svoji rovnoprávnost s První a Druhou osobou, Třetí Osoba Božstva, dobrovolně, s nesrovnatelnou ochotou a inspirující spontánností, slibuje věčnou oddanost Bohu-Otci a stvrzuje trvalou podporu Bohu-Synovi.

8:1.3 (90.7) Vytvoření cyklu věčnosti je neoddělitelně spjato s podstatou tohoto ujednání a se vzájemným uznáním nezávislosti každé z osobností a výkonným sdružením všech tří. Rajská Trojice je vytvořena. Jeviště vesmírného prostoru je připraveno pro mnohotvárné a nikdy nekončící panoráma tvořivého odhalení záměru Vesmírného Otce skrze osobnost Věčného Syna a prostřednictvím Boha Působení, výkonného činitele pro reálné uskutečňování tvůrčí spolupráce Otce a Syna.

8:1.4 (91.1) Bůh Působení začíná pracovat a neživé klenby vesmírného prostoru ožívají. Během mrknutí oka vznikne jedna miliarda dokonalých sfér. Před tímto hypotetickým momentem ve věčnosti, prostorové energie obsažené v Ráji jsou existenciální a potenciálně účinné, ale reálně se vůbec neprojevují; ani fyzická gravitace nemůže být měřena, kromě reakcí materiálních realit na její neustálou přitažlivost. Materiální vesmír v tento (předpokládaný) věčně vzdálený moment neexistuje, ale současně se vznikem jedné miliardy světů se objeví gravitace, dostačující a adekvátní pro to, aby je udržela v trvalém sevření Ráje.

8:1.5 (91.2) Nyní skrze tvoření Bohů vyzařuje druhá forma energie a tento proudící duch je okamžitě uchopen duchovní gravitací Věčného Syna. Sevřen dvěma gravitačními silami, vesmír je takto prostoupen energií nekonečnosti a pohroužen v duchu božskosti. Tímto způsobem je půda života připravena pro vědomí mysli, projevující se v přidružených okruzích inteligence Nekonečného Ducha.

8:1.6 (91.3) Po rozsetí těchto semínek potenciální existence po celém středním tvoření Bohů, Otec zapůsobí a objevuje se osobnost tvoření. Poté přítomnost Rajských Božstev zaplňuje všechen organizovaný prostor a začínají účinně přitahovat všechny věci a bytosti k Ráji.

8:1.7 (91.4) Nekonečný Duch se zvěčňuje současně se zrozením světů Havony, neboť tento střední vesmír je vytvořen jím, s ním i v něm věrně podle sloučených konceptů a společné vůle Otce a Syna. Právě tímto činem společného tvoření nabývá Třetí Osoba božskost a tak se stává navždy Společným Tvořitelem.

8:1.8 (91.5) Toto jsou důležité a velkolepé epochy tvořivé rozpínavosti Otce a Syna prostřednictvím a působením jejich rovnocenného společníka a osobního vykonavatele, Třetího Zdroje a Středu. Neexistuje žádný záznam o těchto vzrušujících časech. Všechno, co my víme a co může prokázat tyto pozoruhodné procesy, jsou stručná vysvětlení Nekonečného Ducha, ale on pouze potvrzuje skutečnost, že střední vesmír a všechno co k němu náleží, vzniklo a stalo se věčným současně s jeho získáním osobnosti a vědomé existence.

8:1.9 (91.6) Ve stručnosti, Nekonečný Duch je důkazem toho, že jelikož on je věčný, tak je věčný také střední vesmír . A toto je tradiční výchozí bod historie vesmíru vesmírů. Není naprosto nic známo a neexistují žádné záznamy o jakékoliv události nebo procesu před touto obrovskou erupcí tvořivé energie a organizační moudrosti, která vytvořila rozsáhlý vesmír, existující a dokonale fungující ve středu všeho dění. Za hranicemi této události se nacházejí nepředvídatelné procesy věčnosti a hloubky nekonečnosti—absolutní záhada.

8:1.10 (91.7) My takto popisujeme postupný vznik Třetího Zdroje a Středu jako blahovolné vysvětlení pro časově omezenou a prostorově podmíněnou mysl smrtelných tvorů. Mysl člověka musí mít výchozí bod, aby si představila vesmírnou historii a mně bylo přikázáno, abych poskytl tuto metodu přístupu k historickému pojetí věčnosti. Zásadovost v materiální mysli potřebuje Prvopříčinu; proto my stanovíme Vesmírného Otce jako Prvotní Zdroj a Absolutní Střed všeho tvoření a současně informujeme všechny mysli tvorů, že Syn a Duch jsou souvěční s Otcem ve všech fázích vesmírné historie a ve všech oblastech tvořivé činnosti. Tímto tvrzením my v žádném případě nepřehlížíme realitu a věčnost Ostrova Ráj, Neomezeného Absolutna, Vesmírného Absolutna a Božstev Absolutních.

8:1.11 (92.1) Materiální mysl dětí času je natolik schopná, že si může představit Otce ve věčnosti. My víme, že nejlepší způsob, jak každé dítě může najít vztah k realitě, je to, že nejdříve pochopí vztahy mezi ním a rodičem a potom, rozšířením tohoto konceptu, pojme do tohoto vztahu celou rodinu. Postupné rozvíjení mysli dítěte mu umožní přizpůsobovat se konceptu rodinných vztahů, vztahům ve společnosti, v etnické skupině, ve světě a potom vztahům ve vesmíru, supervesmíru a dokonce ve vesmíru vesmírů.

2. Podstata Nekonečného Ducha

8:2.1 (92.2) Společný Tvořitel pochází z věčnosti a je plně a bez omezení roven Vesmírnému Otci a Věčnému Synovi. V Nekonečném Duchu se dokonale zrcadlí nejenom podstata Rajského Otce, ale také podstata Prvorozeného Syna.

8:2.2 (92.3) Třetí Zdroj a Střed je znám podle četných pojmenováních: Vesmírný Duch, Nejvyšší Průvodce, Společný Tvořitel, Božský Vykonavatel, Nekonečná Mysl, Duch Duchů, Mateřský Duch Ráje, Společný Činitel, Konečný Koordinátor, Všudypřítomný Duch, Absolutní Inteligence, Božské Působení; a na Urantii je někdy zaměňován s kosmickou myslí.

8:2.3 (92.4) Je naprosto správné pojmenovat Třetí Osobu Božstva Nekonečným Duchem, protože Bůh je duch. Ale materiální tvorové, kteří mají mylnou tendenci považovat hmotu za základní realitu a tvrdí, že mysl a duch jsou odvozeny z hmoty, by lépe pochopili Třetí Zdroj a Střed, kdyby se jmenoval Nekonečná Realita, Vesmírný Organizátor, nebo Koordinátor Osobnosti.

8:2.4 (92.5) Jako vesmírné zjevení božskosti je Nekonečný Duch nepředvídatelný a zcela za hranicemi lidského chápání. Abyste vnímali absolutnost Ducha, stačí vám pouze rozjímat o nekonečnosti Vesmírného Otce a být naplněni úctou k věčnosti Prvorozeného Syna.

8:2.5 (92.6) V osobě Nekonečného Ducha se opravdu skrývá tajemství, ale ne tak veliké, jako v Otci a Synovi. Ze všech stránek Otcovi podstaty Společný Činitel nejvýrazněji odhaluje jeho nekonečnost. I když se hlavní vesmír nakonec rozšíří do nekonečnosti, přítomnost ducha, ovládání energie a potenciál mysli Společného Činitele budou postačovat, aby uspokojily potřeby takového bezmezného tvoření.

8:2.6 (92.7) Bez ohledu na to, že Nekonečný Duch se všestranně podílí na dokonalosti, spravedlnosti a lásce Vesmírného Otce, on tíhne k laskavým vlastnostem Věčného Syna a proto je poskytovatelem soucitu Rajských Božstev ve velkém vesmíru. Všude a vždy—ve smyslu univerzálním a věčném—Duch je poskytovatelem soucitu, protože tak, jak božští Synové zjevují lásku Boha, tak božský Duch zobrazuje soucit Boha.

8:2.7 (93.1) Není možné, aby Duch měl více laskavosti než Otec, protože všechna laskavost má svůj původ v Otci, ale v činech Ducha my můžeme takovou laskavost lépe pochopit. Věrnost Otce a stálost Syna se stávají pro duchovní bytosti a materiální tvory opravdu reálnými prostřednictvím milující péče a nepřetržité služby osobností Nekonečného Ducha.

8:2.8 (93.2) Společný Tvořitel zdědil všechnu krásu Otcova myšlení a pravost jeho charakteru. A tyto ušlechtilé rysy božskosti jsou sladěny v téměř nejvyšších úrovních kosmické mysli v závislosti na nekonečnou a věčnou moudrost nepodmíněné a neomezené mysli Třetího Zdroje a Středu.

3. Vztah Ducha k Otci a Synovi

8:3.1 (93.3) Tak, jako je Věčný Syn slovním vyjádřením „první“ absolutní a nekonečné myšlenky Vesmírného Otce, tak Společný Činitel je dokonalým uskutečňováním „prvního“ dokončeného tvořivého konceptu či plánu společného působení osobního partnerství Otce a Syna v absolutní shodě mysli a slova. Třetí Zdroj a Střed se zvěčňuje současně se středním čili stanoveným tvořením a pouze toto střední tvoření je věčné ve svém trvání uprostřed vesmírů.

8:3.2 (93.4) Po poskytnutí osobnosti Třetímu Zdroji, První Zdroj se již osobně vůbec nepodílí na vesmírném tvoření. Vesmírný Otec pověřuje svého Věčného Syna vším možným; rovněž Věčný Syn uděluje všechnu možnou pravomoc a oprávnění Společnému Činiteli.

8:3.3 (93.5) Jako partneři a prostřednictvím svých rovnocenných osobností, Věčný Syn a Společný Tvořitel naplánovali a dali tvar každému vesmíru, který byl uveden do života v posthavonské epoše. Ve všech následných tvořeních Duch udržuje stejný osobní vztah se Synem, jaký existuje mezi Synem a Otcem v prvním a středním tvoření.

8:3.4 (93.6) Syn Tvořitel Věčného Syna a Tvořivý Duch Nekonečného Ducha stvořili vás a váš vesmír; a zatímco Otec spolehlivě udržuje to, co oni sestavili, Vesmírnému Synovi a Vesmírnému Duchu připadá odpovědnost podporovat a posilovat svoje dílo a zároveň pečovat o tvory jimi stvořené.

8:3.5 (93.7) Nekonečný Duch je výkonným zástupcem vše milujícího Otce a vše soucitného Syna v uskutečňování jejich společného projektu přitahovat k sobě všechny pravdu milující duše na všech světech času a prostoru. V tom okamžiku, kdy Věčný Syn přijal Otcův plán na dosažení dokonalosti tvorů ve vesmírech, tento projekt vzestupu se stal plánem Otce i Syna a v tom stejném okamžiku se Nekonečný Duch stal společným vykonavatelem Otce a Syna pro uskutečňování jejich společného a věčného záměru. A tímto se Nekonečný Duch zavázal Otci a Synovi, že pro tuto činnost věnuje všechny svoje zdroje božské přítomnosti a všechny duchovní osobnosti; on zasvětil všechno gigantickému plánu povznést věčně žijící tvory vlastní vůle k božským výšinám dokonalosti Ráje.

8:3.6 (93.8) Nekonečný Duch je dokonalým, úplným a univerzálním zjevením Vesmírného Otce a jeho Věčného Syna. Všechny poznatky o spolupráci Otce a Syna musí přijít skrze Nekonečného Ducha, společného představitele božského spojení myšlenky a slova.

8:3.7 (93.9) Věčný Syn je jediná cesta přiblížit se k Vesmírnému Otci a Nekonečný Duch je jediný způsob jak dosáhnout Věčného Syna. Pouze trpělivou péčí Ducha jsou vzestupné bytosti schopny objevit Syna.

8:3.8 (94.1) Ve středu všech věcí je Nekonečný Duch první z Rajských Božstev, kterého poznají vzestupní poutníci. Třetí Osoba obklopuje Druhou a První Osobu a proto musí být vždy první, kterou poznají všichni ti, kteří jsou kandidáti na představení Synovi a jeho Otci.

8:3.9 (94.2) A ještě mnoha jinými způsoby Duch stejnou měrou reprezentuje a stejně slouží Otci a Synovi.

4. Duch božské služby

8:4.1 (94.3) Paralelně s fyzickým vesmírem, kde gravitace Ráje udržuje všechny věci pohromadě, existuje duchovní vesmír, kde slovo Syna ztvárňuje myšlenku Boha a když se „ztělesní“, projevuje milující soucit společné podstaty sdružených Tvořitelů. Ale skrz naskrz celým tímto materiálním a duchovním tvořením se rozprostírá obrovské jeviště, na kterém Nekonečný Duch a jeho duchovní potomstvo demonstrují sloučení soucitu, trpělivosti a neustálého pochopení božských rodičů pro děti rozumu, vymyšlených a vytvořených v důsledku jejich společného tvořivého úsilí. Nepřetržitá služba mysli je podstatou božského charakteru Ducha. A všechno duchovní potomstvo Společného Činitele sdílí tuto touhu pomáhat, tuto božskou pohnutku sloužit.

8:4.2 (94.4) Bůh je láska, Syn je soucit, Duch je služba—služba božské lásky a nekonečného soucitu ke všemu myslícímu tvoření. Duch je zosobněním Otcovy lásky a Synova soucitu; v něm jsou tyto vlastnosti věčně spojeny pro vesmírnou službu. Duch je láska přenášená na tvory tvoření, sloučená láska Otce a Syna.

8:4.3 (94.5) Na Urantii je Nekonečný Duch známý jako všudypřítomný vliv, univerzální přítomnost, ale v Havoně vy ho poznáte jako osobní přítomnost skutečné služby. Tady je služba Rajského Ducha příkladným a inspirujícím vzorem pro každého z jeho rovnocenných Duchů a podřízených osobností, sloužících vytvořeným bytostem na světech času a prostoru. V tomto božském vesmíru se Nekonečný Duch plně zúčastnil všech sedmi transcendentálních zjeveních Věčného Syna; stejně tak se zúčastnil s prvorozeným Synem Michaelem sedmi poskytnutí v okruzích Havony, čímž se stal soucitným a tolerantním sloužícím duchem každému poutníkovi času, procházející těmito dokonalými nebeskými okruhy.

8:4.4 (94.6) Když Boží Syn Tvořitel přijímá na sebe odpovědnost za tvořivé řízení navrženého lokálního vesmíru, osobnosti Nekonečného Ducha slibují, že budou neúnavnými pomocníky Syna Michaela na jeho misi tvořivého dobrodružství. Především v osobách Tvořivých Dcer—Mateřských Duchů lokálního vesmíru my poznáváme Nekonečného Ducha, oddaného úkolu podporovat vzestup materiálních tvorů k vyšším a vyšším úrovním duchovního poznání. A všechna tato činnost na pomoc tvorům je prováděna v dokonalé harmonii se záměry Synů Tvořitelů těchto lokálních vesmírů a v těsném spojení s jejich osobnostmi.

8:4.5 (94.7) Tak, jako se Synové Boha zabývají gigantickým úkolem odhalit vesmíru milující osobnost Otce, tak se Nekonečný Duch věnuje nikdy nekončící službě odhalit individuálním myslím všech dětí ve všech vesmírech sloučenou lásku Otce a Syna. V těchto lokálních tvoření Duch nesestupuje dolů k materiálním rasám v podobě lidského těla tak, jak to dělají určití Synové Boha, ale Nekonečný Duch a jeho rovnocenní Duchové sami sestupují dolů, radostně se podrobují řadě úžasných procesů ztlumení božskosti, až se objeví jako andělé, aby stáli po vašem boku a vedli vás po nevyvinutých cestách pozemské existence.

8:4.6 (95.1) Právě skrze tyto procesy zmenšení božskosti se Nekonečný Duch skutečně přiblíží, a to jako osoba, velmi blízko každé bytosti ve sférách živočišného původu. A to všechno Duch koná, aniž by v nejmenším narušoval svoji existenci jako Třetí Osoba Božstva ve středu všech věcí.

8:4.7 (95.2) Společný Tvořitel je opravdu a navždy velkou pečující osobností, vesmírným laskavým pečovatelem. Abyste pochopili službu Ducha, přemýšlejte o té pravdě, že on je sloučeným obrazem nekončící lásky Otce a věčného soucitu Syna. Nicméně, služba Ducha není jenom omezena na zpodobování Věčného Syna a Vesmírného Otce. Nekonečný Duch má také pravomoc sloužit bytostem jakéhokoliv světa pod svým vlastním jménem a vlastním právem; Třetí Osoba má božskou důstojnost a poskytuje univerzální laskavou péči také ve vlastním zájmu.

8:4.8 (95.3) Čím více se člověk dovídá o milující a neúnavné službě, kterou Nekonečný Duch věnuje nižším řádům rodiny tvorů, tím bude mnohem více obdivovat a uctívat nadsmyslnou podstatu a nesrovnatelný charakter tohoto společného Působení Vesmírného Otce a Věčného Syna. Opravdu je tento Duch „ zrak Páně, který stále spočívá na poctivých“ a „božský sluch, který stále naslouchá jejich modlitbám.“

5. Přítomnost Boha

8:5.1 (95.4) Pozoruhodnou vlastností Nekonečného Ducha je všudypřítomnost. Po celém vesmíru vesmírů je všude přítomen tento vše prostupující duch, který je tak podobný přítomnosti vesmírné a božské mysli. Na každém světě jsou, jak Druhá Osoba, tak i Třetí Osoba Božstva, zastoupeny svými všude přítomnými duchy.

8:5.2 (95.5) Otec je nekonečný a proto je omezen pouze vlastní vůlí. Poskytnutí Ladičů Myšlení a zapojení osobnosti do svého okruhu, jsou samostatným činem Otce, ale pro navázání kontaktu duchovních sil s myslícími bytostmi, on využívá duchovní a osobní bytosti Věčného Syna a Nekonečného Ducha. Podle vlastní vůle, on může být duchovně přítomen stejně se Synem, nebo se Společným Činitelem; on je současně přítomen se Synem i v Duchu. Otec je nepochybně všude přítomen a my pozorujeme jeho přítomnost v každé a ve všech těch rozmanitých, ale sdružených silách, vlivech a přítomností.

8:5.3 (95.6) Ve vašich posvátných spisech je zjevné, že výraz Duch Boží je používán zaměnitelně pro pojmenování jak Nekonečného Ducha v Ráji, tak i Tvořivého Ducha vašeho lokálního vesmíru. Svatý Duch je duchovní okruh této Tvořivé Dcery Rajského Nekonečného Ducha. Svatý Duch je okruh, který je původní v každém lokálním vesmíru a je upoután k duchovní oblasti tohoto tvoření; ale Nekonečný Duch je všudypřítomný.

8:5.4 (95.7) Existuje mnoho duchovních vlivů, ale oni všichni jsou jako jeden. Dokonce činnost Ladičů Myšlení, ačkoliv je nezávislá na jiných činnostech, trvale splývá s duchovní službou společné činnosti Nekonečného Ducha a Mateřského Ducha lokálního vesmíru. V životech lidí na Urantii jsou tyto duchovní přítomnosti neoddělitelné jedna od druhé. Navzdory jejich odlišným původům, oni působí ve vašich myslích a vašich duších jako jeden duch. A když tuto duchovní službu poznáte, stane se pro vás působením Nejvyššího, „který je schopen vás nepřetržitě chránit před selháním a představit vás bezúhonného vašemu Otci na nebesích.“

8:5.5 (96.1) Vždy si pamatujte, že Nekonečný Duch je Společný Činitel; v něm i skrze něho působí jak Otec, tak i Syn; on je přítomen nejenom jak on sám, ale také jako Otec a jako Syn a jako Otec-Syn. Kvůli této skutečnosti a mnoha dalším důvodům se o duchovní přítomnosti Nekonečného Ducha často hovoří jako o „duchu Boha.

8:5.6 (96.2) Bylo by také odpovídající hovořit o spojení celé duchovní služby jako o duchu Boha, protože takové spojení je opravdovým sjednocením duchů Boha-Otce, Boha-Syna, Boha-Ducha a Boha Sedmidílného a dokonce ducha Boha Nejvyššího.

6. Osobnost Nekonečného Ducha

8:6.1 (96.3) Nedovolte, aby široce rozšířené poskytnutí a rozsáhlé rozprostření Třetího Zdroje a Středu nezastínilo, nebo jinak neodvedlo vaši pozornost od skutečnosti, že on je osobnost. Nekonečný Duch je vesmírná přítomnost, věčná činnost, kosmická síla, svatý vliv a univerzální mysl; on je toto všechno a nekonečně víc, ale on je také skutečnou a božskou osobností.

8:6.2 (96.4) Nekonečný Duch je hotová a dokonalá osobnost; on je božsky rovnocenný a rovnoprávný s Vesmírným Otcem a Věčným Synem. Společný Činitel je právě tak reálným a viditelným pro vyšší inteligence ve vesmíru, jako jsou Otec a Syn; ve skutečnosti však mnohem více, protože je to právě Duch, kterého musí všichni vzestupní poutníci dosáhnout ještě předtím, než se mohou skrze Syna přiblížit k Otci.

8:6.3 (96.5) Nekonečný Duch, Třetí Osoba Božstva, má všechny vlastnosti, které vy přisuzujete osobnosti. Duch je obdařen absolutní myslí: „Duch zkoumá všechny věci, dokonce nepředvídatelné věci Boží.“ Duch není pouze obdařen myslí, ale také vůlí. O poskytování jeho darů je zaznamenáno: „Všechny tyto dary jsou dílem jednoho a téhož Ducha, obdařujícího každého člověka jednotlivě a podle jeho vlastní vůle.“

8:6.4 (96.6) „Láska Ducha“ je skutečná, tak jako jsou jeho trápení; proto „netrapte Ducha Božího.“ Jestli my vidíme Nekonečného Ducha jako Rajské Božstvo, nebo jako Tvořivého Ducha lokálního vesmíru, shledáváme, že Společný Tvořitel není jenom Třetím Zdrojem a Středem, ale je také božskou osobou. Duch vám říká: „Ten kdo má sluch, ať slyší co Duch říká.“ Duch sám se za vás přimlouvá.“ Duch uplatňuje svůj přímý a osobní vliv na stvořené bytosti, „neboť všichni ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím, jsou synové Boha.“

8:6.5 (96.7) Třebaže my pozorujeme fenomén působení Nekonečného Ducha ve vzdálených světech vesmíru vesmírů, třebaže my předpokládáme, že toto stejné rovnocenné Božstvo působí vně a skrze nespočetného množství rozmanitých bytostí, které mají původ ve Třetím Zdroji a Středu, třebaže my poznáme všudypřítomnost Ducha, přesto my stále tvrdíme, že tento stejný Třetí Zdroj a Střed je osobou, Společným Tvořitelem všech věcí a všech bytostí ve všech vesmírech.

8:6.6 (96.8) Při řízení vesmírů jsou Otec, Syn a Duch dokonale a navždy vzájemně spojeni. Ačkoliv každý z nich se zabývá svojí vlastní službou všemu tvoření, při řízení a udržování tvoření jsou všichni tři božsky a absolutně vzájemně propojeni, což z nich navždy dělá jednoho.

8:6.7 (97.1) Otec a Syn jsou navždy a v neomezené dokonalosti společně přítomni v osobě Nekonečného Ducha, neboť Duch je stejný jako Otec a stejný jako Syn a také jako Otec a Syn, protože oni dva jsou navždy jeden.

8:6.8 (97.2) [Sepsáno na Urantii Božským Poradcem Uversy, zplnomocněným Věčně Moudrými popsat podstatu a činnost Nekonečného Ducha.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.