Kapitel 188. Tiden I Gravkammeret

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 188

Tiden I Gravkammeret

188:0.1 (2012.1) DEN halvanden dag som Jesu jordiske legeme lå i Josefs gravkammer, perioden mellem hans død på korset og hans opstandelse, er et kapitel i Mikaels jordiske liv, som vi ikke ved meget om. Vi kan redegøre for Menneskesønnens begravelse og inkluderet i denne redegørelse de begivenheder som er relateret til hans opstandelse, men vi er ikke i stand til at levere mange oplysninger af en autentisk natur om, hvad der virkelig skete i løbet af denne periode på omkring seksogtredive timer, fra klokken tre fredag eftermiddag til kokken tre søndag morgen. Denne periode i Mesterens livsforløb begyndte kort før han blev taget ned fra korset af de romerske soldater. Han hang på korset omkring en time efter sin død. Han ville have været taget ned tidligere, hvis ikke henrettelsen af de to røvere havde forårsaget forsinkelsen.

188:0.2 (2012.2) Jødernes herskere havde planlagt at Jesu legeme skulle kastes i de åbne nedgravning gruber i Gehenna, syd for byen; det var skik på denne måde at skaffe sig af med dem, der led korsfæstelse. Hvis denne plan var blevet fulgt, ville Mesterens krop have været sat ud til de vilde dyr.

188:0.3 (2012.3) I mellemtiden, var Josef af Arimatæa, ledsaget af Nikodemus gået til Pilatus og bedt om at Jesu legeme kunne blive udleveret til dem for en ordentlig begravelse. Det var ikke ualmindeligt, at venner af korsfæstede personer, der tilbød bestikkelse til de romerske myndigheder for at få lov til at tage sig af sådanne organer. Joseph havde medbragt en stor sum penge, da han gik foran Pilatus, hvis det blev nødvendigt at betale for tilladelsen til at flytte Jesu legeme til en privat begravelse grav. Men Pilatus ønskede ikke nogen penge for dette. Da han hørte anmodningen underskrev han hurtigt ordren, der gav Josef ret til at gå til Golgata og straks tage Mesterens krop i sin fulde besiddelse. I mellemtiden, havde sandstorm aftaget betydeligt, og en gruppe af jøder, der repræsenterer jødernes råd var gået ud til Golgata for at se, at Jesu legeme ledsagede røvernes kroppe til de åbne offentlige nedgravnings gruber.

1. Jesu begravelse

188:1.1 (2012.4) Da Josef og Nikodemus ankom til Golgata, fandt de soldaterne i færd med at tage Jesus ned fra korset og repræsentanterne for jødernes råd stående for at se, at ingen af Jesu disciple forhindrede hans krop fra at følge med de kriminelles til begravelse gruberne. Da Joseph præsenterede Pilatus ordre om Mesterens krop til officeren, rejste jøderne en tumult og krævede højlydt at tage sig af det. Under deres raseri forsøgte de med vold at lægge beslag på kroppen, og da de gjorde dette beordrede officeren fire soldater til sin side, og med trukne sværd stod de overskrævs af Mesterens krop som den lå der på jorden. Officeren beordrede de andre soldater til at forlade de to tyve, mens de drev den vrede hob af rasende jøder tilbage. Da orden var blevet genoprettet læste officeren tilladelse fra Pilatus til jøderne, trådte til side og sagde til Josef: ”Denne krop er jeres for at gøre, som I vil med. Jeg og mine soldater vil holde os i nærheden for at sikre at ingen kommer og blander sig.”

188:1.2 (2013.1) En korsfæstet person kunne ikke blive begravet på en jødisk kirkegård; der var en streng lov mod en sådan procedure. Josef og Nikodemus kendte denne lov, og på vej ud til Golgata havde de besluttet at begrave Jesus i Josefs nye familie grav, der var blevet hugget ud af klippen, som var en kort afstand nord for Golgata på den anden side af vejen som førte til Samaria. Ingen havde nogensinde ligget i denne grav, og de troede, det var passende, at Mesteren skulle hvile der. Josef troede virkelig, at Jesus ville opstå fra de døde, men Nikodemus var meget tvivlende. Disse tidligere medlemmer af jødernes råd havde holdt deres tro på Jesus mere eller mindre hemmelig, selv om de øvrige medlemmer af rådet længe havde mistænkt dem, selv før de trak sig ud fra rådet. Fra nu af, hørte de til Jesu mest åbenhjertige disciple i hele Jerusalem.

188:1.3 (2013.2) Omtrent klokken halv fem begav begravelsesprocession af Jesus af Nazaret sig væk fra Golgata til Josefs gravkammer på den anden side af vejen. Liget blev pakket ind i et linned lagen da de fire mænd bar det, efterfulgt af de trofaste kvindelige iagttagere fra Galilæa. De dødelige som bar Jesu materielle legeme til graven var: Josef, Nikodemus, Johannes, og den romerske centurion.

188:1.4 (2013.3) De bar kroppen ind i gravkammeret, et firkantet kammer på omkring tre gange tre meter, hvor de hurtigt forberedte det til begravelse. Jøderne begravede egentlig ikke deres døde; i virkeligheden, balsamerede de dem. Josef og Nikodemus havde medbragt store mængder af myrra og aloe, og de indpakket nu kroppen med bandager, der var blevet mættet i disse opløsninger. Da balsameringen blev afsluttet, bandt de en lille serviet om ansigtet, indpakkede kroppen i en linned lagen, og placerede det ærbødigt på en hylde i graven.

188:1.5 (2013.4) Efter at have placeret kroppen i gravkammeret kaldte officeren på sine soldater for at hjælpe med at rulle dørstenen foran indgangen til gravkammeret. Soldaterne gik derefter til Gehenna med ligene af tyvene, mens de andre vendte tilbage til Jerusalem for i deres sorg at fejre påsken i henhold til Moseloven.

188:1.6 (2013.5) Jesu begravelse fandt sted med en betydelig fart og hastværk, fordi det var forberedelsesdag og sabbatten hurtigt nærmede sig. Mændene skyndte sig tilbage til byen, men kvinderne dvælede nær graven, indtil det var næsten helt mørkt.

188:1.7 (2013.6) Mens alt dette foregik gemte kvinderne sig i nærheden, så at de så det hele og bemærkede hvor Mesteren var blevet lagt. De opholdt sig på denne måde skjult fordi det ikke var tilladt for kvinder at associere sammen med mændene på et sådant tidspunkt. Kvinderne troede ikke Jesus var blevet ordentligt forberedt til graven, og de blev gensidigt enige om at gå tilbage til Josef hjem, hvile over sabbatten, klargøre krydderier og salver, og vende tilbage søndag morgen for på korrekt måde at forberede Mesterens krop for dødshvilen. De kvinder, der tøvede ved graven denne fredag aften var: Maria Magdalene, Klopas hustru Maria, Marta som var en anden søster til Jesu mor, og Rebecca fra Sepphoris.

188:1.8 (2013.7) Bortset fra David Zebedæus og Josef af Arimatæa troede, eller forstod meget få af Jesu disciple, at han ville opstå fra graven på den tredje dag.

2. Beskyttelse af gravkammeret

188:2.1 (2014.1) Hvis Jesu disciple var uopmærksomme på hans løfte om at opstå fra graven på den tredje dag, så var hans fjender det ikke. Ypperstepræsterne, farisæerne og saddukæerne huskede, at de havde modtaget rapporter om hans udtalelse om, at han ville opstå fra de døde.

188:2.2 (2014.2) Denne fredag aften efter påskemåltidet samledes en gruppe af jødiske ledere omkring midnat i Kajfas hjem, hvor de diskuterede deres frygt for Mesterens påstand om, at han på tredje dagen ville opstå fra de døde. Dette møde endte med udnævnelsen af en komité af rådets medlemmer som skulle besøge Pilatus tidligt næste morgen og bringe en officiel anmodning fra jødernes råd, at en romersk vagt blev stationeret uden for Jesu grav for at forhindre hans venner fra at gøre noget utilbøjeligt med den. Komitéens talsmand sagde til Pilatus: ”Herre! Vi husker, at dette bedrager, Jesus af Nazaret, mens han stadig var i live sagde: ”Efter tre dage opstår jeg igen.” Vi er derfor komme foran dig for at anmode om, at du udsteder sådan en ordre som sikre graven mod hans tilhængere, i hvert fald indtil efter den tredje dag. Vi frygter i høj grad, at hans disciple vil komme og stjæle ham om natten og derefter proklamere for folket, at han er oprejst fra de døde. Hvis vi lader det ske, ville denne fejl være langt værre end hvis vi havde ladet ham leve.”

188:2.3 (2014.3) Da Pilatus hørte rådsmedlemmernes anmodning, sagde han: ”Jeg vil give dig en vagt på ti soldater. Gå jeres vej og sikre graven.” De gik tilbage til templet, tog ti af deres egne vagter med sig, og marcherede derefter ud til Josefs grav med disse ti jødiske vagter og ti romerske soldater, selv på denne sabbat morgen, for at sætte disse mænd på vagt foran graven. Disse mænd rullede endnu en sten foran graven og satte Pilatus segl på og omkring disse sten, så de ikke kunne skubbes uden vagternes viden. Disse tyve mand forblev på vagt lige op til tidspunktet for opstandelsen og jøderne bragte mad og drikke til dem.

3. Sabbatdagens hændelser

188:3.1 (2014.4) Under hele denne sabbat holdt disciplene og apostlene sig i skjul, mens hele Jerusalem drøftede Jesu død på korset. Der var på dette tidspunkt i Jerusalem næsten halvanden million jøder, som var kommet fra alle dele af Romerriget og fra Mesopotamien. Dette var starten på påskeugen, og alle disse pilgrimme ville være i byen og høre om Jesu opstandelse og bringe budskabet hjem.

188:3.2 (2014.5) Sent lørdag aften sendte Johannes Markus bud til de elleve apostle om i hemmelighed at komme til sin fars hus, hvor de lige før midnat alle samlede sig i samme rum ovenpå, hvor de to nætter tidligere havde indtaget den sidste nadver med deres Mester.

188:3.3 (2014.6) Jesu mor Maria, vendte sammen med Ruth og Juda, tilbage til Betsaida for at blive genforenet med deres familie lige før solnedgang denne lørdag nat. David Zebedæus opholdt sig i Nikodemus hjem, hvor han havde aftalt med sine budbringere at samles tidligt søndag morgen. Kvinderne i Galilæa, som forberedte krydderier for den videre balsamering af Jesu legeme, opholdt sig hjemme hos Josef af Arimatæa.

188:3.4 (2014.7) Vi kan ikke helt forklare, hvad der præcist skete med Jesus af Nazaret i denne periode af en dag og et halvt, da han hvilede i Josefs nye gravkammer. Tilsyneladende, døde han på korset den samme naturlige død som enhver dødelig under de samme omstændigheder. Vi hørte ham sige: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Vi forstår ikke fuldt ud betydningen af en sådan erklæring idet hans Tankeretter for længst var blevet personaliseret og dermed havde en separat eksistens adskilt fra Jesu jordiske væsen. Mesterens personaliserede Retter kunne på ingen måde blive påvirket af hans fysiske død på korset. Det som Jesus indtil videre efterlod i Faderens hånd må have været åndens modstykke til Retterens tidlige arbejde på at åndeliggøre det dødelige sind, for at tilgodese overførelsen af kopien af Jesu menneskelige erfaring til mansoniaverdnerne. Det må have været en åndelig virkelighed i Jesu liv, som var analog med åndens natur, eller sjæl, hos de i troen voksende dødelige på sfærerne. Men det er blot vores opfattelse - faktisk ved ikke, hvad det var, at Jesus betroede til sin Fader.

188:3.5 (2015.1) Vi ved, at Mesterens fysiske form hvilede i Josefs grav til omkring klokken tre søndag morgen, men vi er i tvivl om hvilken status Jesu personlighed havde i denne periode af seksogtredive timer. Vi har nogle gange vovet at forklare os selv disse ting nogenlunde som følger:

188:3.6 (2015.2) 1. Mikaels skaberbevidsthed må have været ubundet og helt fri fra den fysiske inkarnations dødelige sind, som den var forbundet med.

188:3.7 (2015.3) 2. Vi ved, at Jesu tidligere Tankeretter var til stede på jorden i løbet af denne periode, og personligt tog kommandoen over de forsamlede himmelske hærskarer.

188:3.8 (2015.4) 3. Manden fra Nazarets erhvervede åndelig identitet, som blev bygget op i løbet af hans kødelige liv - først ved den direkte indsats af hans Tankeretter og senere som et resultat af hans egen perfekte tilpasning mellem de fysiske fornødenheder og de åndelige fordringer for den ideelle dødelige eksistens som opnås gennem hans uophørlige valg af Faderens vilje - må have været hvad der blev overdraget i Paradisfaderens varetægt. Hvorvidt denne åndsrealitet vendte tilbage for at blive en del af den opstandne personlighed, ved vi ikke, men vi tror, at det skete. Men der er dem i universet, der mener, at denne Jesu sjælsidentitet nu hviler i ”Faderens favn”, for senere at blive frigivet til ledelsen af Nebadons Finaliterkorps i deres uåbenbarede skæbne i universerne i de uorganiserede områder af det ydre rum.

188:3.9 (2015.5) 4. Vi tror, at den menneskelige eller dødelige bevidsthed af Jesus sov i løbet af disse seksogtredive timer. Vi har grund til at tro, at den menneskelige Jesus intet vidste om, hvad der skete i universet i denne periode. For den dødelige bevidsthed, forholder det sig, som om ingen tid er gået; opstandelse til livet fulgte dødens søvn, som om det skete i samme øjeblik.

188:3.10 (2015.6) Dette er omtrent alt som vi kan nedskrive om Jesu status under tidsperioden i graven. Der er en række af korrelerede kendsgerninger, som vi kan antyde selvom vi næppe er kompetence til at foretage en fortolkning af dem.

188:3.11 (2015.7) På en vældig stor gårdsplads ved opstandelsens haller på den første mansoniaverden i Satania kan man nu se en storslået materiel-morontia struktur kendt som ” Mindesmærket over Mikael,”, som nu bærer Gabriels segl. Dette mindesmærke blev oprettet kort efter Mikael forlod denne verden, og det bærer følgende indskrift: ”Til minde om den dødelige transit af Jesus af Nazaret fra Urantia”

188:3.12 (2016.1) Der er bevarede optegnelser som viser, at Salvingtons øverste råd, som består af hundrede medlemmer, i denne periode, og under formandskab af Gabriel holdt et udøvende møde på Urantia. Der er også optegnelser som viser, at Dagenes Ældste på Uversa i løbet af denne tid kommunikerede med Mikael vedrørende status i Nebadons univers.

188:3.13 (2016.2) Vi ved, at mindst én meddelelse gik mellem Mikael og Immanuel på Salvington mens Mesterens legeme lå i graven.

188:3.14 (2016.3) Der er gode grunde til at tro, at nogen personlighed sad på Caligastias plads da Planetprinsernes Systemråd trådte sammen i Jerusem, mens Jesu legeme hvilede i graven.

188:3.15 (2016.4) Edentias arkiver viser, at Norlatiadeks Konstellationsfader var på Urantia, og at han modtog instrukser fra Mikael under denne tid i graven.

188:3.16 (2016.5) Og der er også meget andet bevismateriale, som tyder på, at ikke hele Jesus personlighed sov og var ubevidst i løbet af denne tid af tilsyneladende fysiske død.

4. Betydningen af døden på korset

188:4.1 (2016.6) Selvom Jesus ikke døde på korset for at sone for menneskehedens skyld eller for at tilbyde en form for effektiv tilgang til en ellers fornærmet og nådesløs Gud; selv om Menneskesønnen ikke tilbød sig selv som et offer for at formilde Guds vrede og for at bane vejen til frelse for syndige menneske; selv om disse idéer om forsonende og formildelse er fejlagtige, ikke desto mindre er der betydninger knyttet til Jesu død på korset, som ikke bør overses. Det er en kendsgerning, at Urantia er blevet kendt blandt nærbeliggende beboede planeter som ”Korsets verden.”

188:4.2 (2016.7) Jesus ønskede at leve et fuldt, jordisk menneskeliv på Urantia. Døden er normalt en del af livet. Døden er den sidste handling i det dødelige drama. I jeres velmente bestræbelser på at undslippe de overtroiske vildfarelser fra fejlfortolkningen af døden på korsets betydning, bør du passe på ikke at begå den store fejl at undlade at opfatte den sande betydning og dybere mening af Mesterens død.

188:4.3 (2016.8) Det dødelige menneske var aldrig ejet af ærkebedragerne. Jesus døde ikke for at løskøbe mennesket fra sfærernes frafaldne herskere og faldne prinsers greb. Faderen i himlen kunne aldrig forestille sig sådan en grov uretfærdighed som at fordømme et menneskes sjæl for dets forfædres onde gerninger. Og korsfæstelsen af Mesterens var ikke et offer som bestod i et forsøg på at tilbagebetale en gæld til Gud, som menneskeheden var blevet ham skyldig.

188:4.4 (2016.9) Før Jesus levede på jorden kunne det muligvis have været berettiget for dig at tro på sådan en Gud, men ikke siden Mesteren levede og døde blandt mennesker ligesom dig. Moses forkyndte en skabende Guds værdighed og retfærdighed, men Jesus beskrev en himmelsk Faders kærlighed og barmhjertighed.

188:4.5 (2016.10) Dyrets natur - tilbøjelighed til at gøre ondt - kan være arveligt, men synd kan ikke overføres fra forældre til barn. Synd er en handling af bevidst og velovervejet oprør mod Faderens vilje og Sønnens love af et individuelt viljevæsen.

188:4.6 (2017.1) Jesus levede og døde for et helt univers, ikke bare for racerne i denne verden. Mens der fandtes frelse for de dødelige i de forskellige verdener, selv før Jesus levede og døde på Urantia, er det dog en kendsgerning, at hans overdragelse på denne verden i høj grad belyste frelsens vej. Hans død gjorde meget for at afklare den evige sikkerhed for de dødeliges overlevelse efter den kødelige krops død.

188:4.7 (2017.2) Selv om det næppe er korrekt at tale om Jesus som en, der ofrede sig selv som en forløser eller en forsoner, er det helt korrekt at kalde ham en frelser. Han har altid gjort vejen til frelse (overlevelse) mere klar og mere sikker; han viste en bedre og mere sikker vej til frelse for alle de dødelige i alle verdener i universet Nebadon.

188:4.8 (2017.3) Så snart du forstår tanken om Gud som en sand og kærlig Fader, den eneste koncept, som Jesus nogensinde lærte, er du nødt til at være konsekvent og samtidig opgive alle disse primitive forestillinger om Gud som en fornærmet monark, en streng og almægtig hersker, hvis primære glæde er at fange sine undersåtter i forseelser og sikre, at de er behørigt straffet, medmindre noget væsen som er næsten lig med ham selv vil melde sig frivilligt til at lide for dem, til at dø som en erstatning og i stedet for dem. Hele konceptet om forløsning og forsoning er uforenelig med det begreb om Gud som Jesus af Nazaret prædikede og eksemplificerede. Den uendelige Guds kærlighed er ikke sekundær til noget andet i hans guddommelige natur.

188:4.9 (2017.4) Hele dette begreb om forsoning og offerbaseret frelse er forankret og rodfæstet i selviskhed. Jesus lærte, at tjeneste til ens medmennesker er den højeste koncept af de åndstroendes broderskab. Frelse bør tages for givet af dem, der tror på Guds Faderskab. Den troendes største bekymring bør ikke være det selviske ønske om personlig frelse, men snarere uselviske trang til at elske og derfor tjene andre som Jesus elskede og tjente dødelige mennesker.

188:4.10 (2017.5) Sande troende bør ikke bekymre sig så meget for den fremtidige straf for synd. De sande troende er kun bekymret om den nuværende adskillelse fra Gud. Sandt nok, kloge fædre revser deres sønner, men de gør alt dette ud af kærlighed og i korrigerende formål. De straffer ikke af vrede, ej heller revser de for hævn.

188:4.11 (2017.6) Selv hvis Gud var den strenge og juridiske konge i et univers, hvor retfærdigheden ville være alt dominerende ville han sikkert ikke være tilfreds med den barnlige plan om at erstatte en skyldig synder mod en uskyldig lidende.

188:4.12 (2017.7) Det store ved Jesu død, som den er relateret til berigelse af menneskelig erfaring og en udvidelse af frelse, er ikke det faktum, at han døde, men snarere den fantastiske måde, og mageløs ånd, med hvilken han mødte døden.

188:4.13 (2017.8) Hele denne idé om løsesum for forsoning, placerer frelse i en uvirkelig plan; en sådan opfattelse er rent filosofisk. Menneskelig frelse er virkelig; den baserer sig på to virkeligheder, som den skabendes tro kan fatte, og som dermed kan indarbejdes i det enkelte menneskes oplevelse: det faktum, at Gud er en Fader og dens korrelerede sandhed, at mennesker er brødre til hinanden. Det er ikke desto mindre sandt, at I skal ”få tilgivelse for jeres gæld, selv når I tilgiver dem, der står i gæld til jer.”

5. Korsets lærdomme

188:5.1 (2017.9) Jesu kors illustrerer den sande hyrdes fulde mål af den øverste hengivenhed for selv de uværdige medlemmer af hans flok. Det placerer for evigt alle relationer mellem Gud og menneske på familiens grundlag: Gud er Faderen, mennesket er hans børn. Kærligheden, en faders kærlighed til sine børn, bliver den centrale sandhed i universet mellem Skaberen og den skabte - ikke retfærdigheden hos en konge som søger tilfredsstillelse i de ondskabsfulde undersåtters lidelser og straf.

188:5.2 (2018.1) Korset viser for evigt at Jesu holdning til syndere hverken var fordømmende eller havde overbærenhed med dem - hans holdning var snarere evig og kærlig frelse. Jesus er i sandhed en frelser i den forstand, at hans liv og død faktisk vinder folk over til godhed og retfærdig overlevelse. Jesus elsker menneskerne så meget, at hans kærlighed vækker respons af kærlighed i det menneskelige hjerte. Kærligheden er virkelig smitsom og evigt skabende. Jesu død på korset er et eksempel på en kærlighed, der er tilstrækkelig stærk og guddommelig til at tilgive synd og opsluge alle onde gerninger. Jesus åbenbarede til denne verden en højere form for retfærdighed end retskaffenhed - end bare teknisk rigtigt og forkert. Den guddommelige kærlighed ikke blot tilgiver fejltagelser, der er begået; den absorberer og faktisk ødelægger dem. Tilgivelse som sker ud af kærlighed overgår fuldstændig tilgivelse, som sker af barmhjertighed. Barmhjertigheden sætter skylden for de onde gerninger til side, men kærligheden ødelægger for evigt synd og al svaghed som følge deraf. Jesus kom til Urantia med en ny måde at leve. Han lærte os til ikke at modstå det onde, men gennem ham at finde en godhed, der effektivt destruerer ondskab. Når Jesus tilgiver, er det ikke overbærende; det er frelse fra fordømmelse. Frelsen ignorerer ikke uretten; den retter dem. Ægte kærlighed går ikke på kompromis eller tolerere had - den ødelægger det. Jesu kærlighed nøjes aldrig med at tilgive. Mesterens kærlighed indebærer genoptræning, evig overlevelse. Det er helt rigtigt at tale om frelse som forløsning, hvis du mener denne evige rehabilitering.

188:5.3 (2018.2) Jesus kunne ved kraften af hans personlige kærlighed til menneskerne, bryde syndens og ondskabens greb. Derigennem gjorde han menneskerne frie til at vælge bedre måder at leve på. Jesus udførte en frigørelse fra fortiden, som i sig selv lovede en triumf for fremtiden. Tilgivelse førte således frelse med sig. Når skønheden i den guddommelige kærlighed engang har fået lov til at komme ind i menneskets hjerte ødelægger den for evigt syndens charme og det ondes magt.

188:5.4 (2018.3) Jesu lidelse var ikke begrænset til korsfæstelsen. I virkeligheden tilbragte Jesus af Nazaret over 25 år på korset af en virkelig og intens jordiske tilværelse. Korsets sande værdi ligger i det faktum, at det var det højeste og sidste udtryk for hans kærlighed, den færdige åbenbaring af hans nåde.

188:5.5 (2018.4) På millioner af beboede verdner, kunne snesevis af trillioner af udviklende væsener blive fristet til at opgive den moralske strid og opgive troens gode kamp - men de har endnu en gang kastet et blik på Jesus på korset og derefter kæmpet videre, inspireret af synet af en Gud, der lagde ned sit inkarnerede liv indviet til uselvisk tjeneste for mennesket.

188:5.6 (2018.5) Sejren som døden på korset betød, er helt sammenfattet i den ånd som udtrykte Jesu holdning til dem, der angreb ham. Han gjorde korset til et evigt symbol på kærlighedens triumf over had og sandhedens sejr over det onde, da han bad: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør.” Denne hengiven kærlighed smittede sig selv ud over et helt enormt univers; disciplene blev smittet af deres Mester. Den første lærer, der blev tvunget til at ofre sit liv i evangeliets tjeneste sagde, da de stenede ham til døde: ”Medregn dem ikke denne synd.”

188:5.7 (2018.6) Korset appellere på en enestående måde til det bedste i mennesket, fordi det viser en, som var villig til at ofre sit liv i sine medmenneskers tjeneste. Større kærlighed kan ingen mennesker have, end at være villig til at ofre sit liv for sine venner - og Jesus havde sådan en kærlighed, at han var villig til at ofre sit liv for sine fjender, en kærlighed, der var større end hvad der tidligere havde været kendt på jorden.

188:5.8 (2019.1) I andre verdener samt på Urantia, har denne sublime vision af den menneskelige Jesus død på korset på Golgata rørt de dødelige følelser, mens det har opvækket englenes allerstørste hengivenhed.

188:5.9 (2019.2) Korset er det høje symbol på den hellige tjeneste - at vie sit liv til sine medmenneskers velfærd og frelse. Korset er ikke et symbol på ofringen af Guds uskyldige Søn i stedet for skyldige syndere, og at formilde en fornærmet Guds vrede, men derimod forbliver korset for altid, både på jorden og ude i et stort univers, et helligt symbol på det gode, der skænker sig selv til de onde og derigennem frelser dem gennem selve denne hengivenhed i deres kærlighed. Korset står virkelig som et symbol på den højeste form for uselvisk tjeneste - den højeste hengivenhed af den fulde overdragelse af et retskaffent liv til at gøre en helhjertet tjeneste og tilmed i døden, døden på korset. Alene synet af dette store symbol på Jesu overdragelsesliv inspirerer virkelig os alle til at ønske at gå og gøre det samme.

188:5.10 (2019.3) Når tænkende mænd og kvinder betragter Jesus, når han giver sit liv på korset, vil de næppe tillade sig at klage over selv de mest alvorlige vanskeligheder i livet, for ikke at tale om mindre irritationsmomenter og deres mange rent imaginære misfornøjelser. Hans liv var så herligt og hans død så triumferende, at vi alle er lokket til ønsket om at blive inddraget i begge. Det er sandt, der findes en tiltrækningskraft i hele Mikaels overdragelse, fra hans ungdom til dette overvældende syn af hans død på korset.

188:5.11 (2019.4) Sørg derfor for, at du, når du betragter korset som en åbenbaring fra Gud, at du ikke se med det primitive menneskes øjne, og heller ikke se det fra det senere barbariske synspunkt, der begge betragter Gud som en nådesløs Hersker der holder på en streng retfærdighed og striks retshåndhævelse. Se snarere at du ser korset som den endelige manifestation af Jesu kærlighed og hengivenhed til sin mission til at leve sit overdragelsesliv for menneskeracerne i hans store univers. Se i Menneskesønnens død kulminationen på åbenbaringen af Faderens guddommelige kærlighed til sine børn i de dødelige riger. Korset illustrerer dermed helliggørelse af en villig hengivenhed og den frivillige frelsens gave til dem, der er villige til at modtage sådanne gaver og en sådan hengivenhed. Der var intet i korset som Faderen krævede - kun det, som Jesus så villigt gav, og som han nægtede at undgå.

188:5.12 (2019.5) Hvis mennesket ikke på anden måde kan værdsætte Jesus og forstå betydningen af hans overdragelse på jorden kan det i det mindste forstå hans delagtighed i hans menneskelige lidelser. Ingen mennesker behøver nogensinde frygte, at Skaberen ikke kender arten eller omfanget af hans timelige sorg og lidelse.

188:5.13 (2019.6) Vi ved, at døden på korset ikke var nødvendigt for at forsone mennesket med Gud, men at stimulere menneskets erkendelse af Faderens evige kærlighed og hans Søns uendelige barmhjertighed og at sprede disse universelle sandheder til et helt univers.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.