عناوین مقالات

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

عناوین مقالات

قسمت اول
جهان مرکزی و ابرجهانها

قسمت دوم
جهان محلی

قسمت سوم
تاریخ یورنشیا

قسمت چهارم
زندگی و آموزشهای عیسی

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©