شرح خلاصۀ کتاب یورنشیا

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

کتاب یورنشیا که در ابتدا در سال 1955 توسط بنیاد یورنشیا انتشار یافت، منشأ، تاریخ، و سرنوشت بشریت را به ما عرضه می‌دارد. این کتاب به پرسشهایی دربارۀ خدا، زندگی در جهان مسکونی، تاریخ و آیندۀ این دنیا پاسخ می‌دهد، و یک شرح انگیزاننده از زندگی و آموزشهای عیسی را در بر می‌گیرد.

کتاب یورنشیا رابطۀ ما با خدای پدر را توصیف می‌کند. کلیۀ موجودات بشری پسران و دختران یک خدای بامحبت هستند و از این رو در خانوادۀ خداوند خواهر و برادرند. این کتاب حقیقت معنوی نوینی برای مردان و زنان عصر حاضر فراهم می‌کند و راهی برای یک رابطۀ شخصی با خداوند را نشان می‌دهد.

کتاب یورنشیا روی میراث مذهبی دنیا بنا شده است، و یک سرنوشت بی‌پایان برای نوع بشر را توصیف می‌کند. این کتاب چنین آموزش می‌دهد که ایمان زنده کلید پیشرفت شخصی معنوی و بقای جاودان است. کتاب همچنین طرح خداوند برای تکامل تدریجی افراد، جامعۀ بشری، و جهان به عنوان یک مجموعه را شرح می‌دهد.

انسانهای بسیاری در اطراف و اکناف دنیا گفته‌اند که خواندن کتاب یورنشیا آنها را برای دستیابی به سطوح عمیق‌تر رشد معنوی عمیقاً الهام بخشیده است. کتاب معنی نوینی برای زندگی و اشتیاق برای خدمت به بشریت به آنها داده است.

ما شما را تشویق می‌کنیم که شما نیز این کتاب را بخوانید و پیام تعالی بخش آن را برای خودتان کشف کنید.

شروع به خواندن کتاب یورنشیا کنید

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©