Съдържанието на книгата

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия

Съдържание на книгата

Съдържание страница

Предисловие1

I. Божество и божественост2

II. Бог3

III. ПЪрвият източник и центЪр4

IV. Вселенска реалност6

V. Личностни реалности8

VI. Енергия и модел9

VII. Висшето сЪщество10

VIII. Бог-седмократният11

IX. Бог-пределният12

X. Бог-абсолютният13

XI. Трите абсолюта13

XII. Троиците15

ЧАСТ I Централната и свръхвселените

Съдържание страница

1. Всеобщият Баща21

1. Името на Отеца22

2. Реалността на Бога23

3. Бог е всеобщ дух25

4. Тайнството на Бога26

5. Личността на Всеобщия Отец27

6. Личността във вселената29

7. Духовната ценност на разбирането на личността31

2. Природата на Бога33

1. Безкрайността на Бога33

2. Вечното съвършенство на Отеца35

3. Правосъдието и праведността36

4. Божието милосърдие38

5. Любовта на Бога38

6. Добродетелта на Бога40

7. Божествената истина и красота42

3. Атрибутите на Бога44

1. Вездесъщността на Бога44

2. Безкрайното могъщество на Бога46

3. Всезнанието на Бога48

4. Безкрайността на Бога49

5. Върховната власт на Отеца50

6. Първенството на Отеца52

4. Връзката между Бога и Вселената54

1. Отношението на Отеца към Вселената54

2. Бог и природата56

3. Неизменният характер на Бога57

4. Осъзнаването на Бога58

5. Погрешните представи за Бога59

5. Връзката между Бога и индивида62

1. Приближаването към Бога62

2. Присъствието на Бога64

3. Истинското поклонение65

4. Бог в религията66

5. Осъзнаването на Бога68

6. Богът на личността70

6. Вечният Син73

1. Индивидуалността на Вечния Син73

2. Същността на Вечния Син74

3. Претворяването на любовта на Отеца75

4. Атрибутите на Вечния Син76

5. Ограниченията на Вечния Син77

6. Разумът на Духа78

7. Личността на Вечния Син79

8. Осъзнаването на Вечния Син79

7. Връзката на Вечния Син с Вселената81

1. Контурът на духовната гравитация81

2. Ръководството на Вечния Син83

3. Връзката на Вечния Син с индивида84

4. Божествените планове за усъвършенстване85

5. Духът на посвещението86

6. Райските Божии Синове87

7. Висшето разкриване на Отеца88

8. Безкрайният Дух90

1. Богът на Действието90

2. Природата на Безкрайния Дух92

3. Връзката на Духа с Отеца и Сина93

4. Духът на Божественото Служене94

5. Присъствието на Бога95

6. Личността на Безкрайния Дух96

9. Връзката между Безкрайния Дух и Вселената98

1. Атрибутите на Третия Източник и Център98

2. Вездесъщият Дух100

3. Всеобщият Оператор101

4. Абсолютният разум102

5. Служенето на разума102

6. Кръгът на гравитацията на разума103

7. Вселенското отражение105

8. Личностите на Безкрайния Дух105

10. Райската Троица108

1. Саморазпространяването на Първия Източник и Център108

2. Персонализацията на Божеството109

3. Трите лица на Божеството110

4. Троичното единство на Божеството112

5. Функциите на Троицата113

6. Неизменните синове на Троицата114

7. Свръхуправлението на върховенството115

8. Троицата отвъд пределите на Крайното116

11. Вечният остров на Рая118

1. Божествената обител118

2. Природата на Вечния Остров119

3. Горният Рай120

4. Периферният Рай121

5. Долният рай122

6. Респирацията на пространството123

7. Пространствените функции на Рая124

8. Гравитацията на Рая125

9. Уникалността на Рая126

12. Вселената на Вселените128

1. Пространствените нива на Главната Вселена128

2. Областта на Безусловния Абсолют130

3. Всеобщата гравитация131

4. Пространството и движението133

5. Пространството и времето134

6. Всеобщото свръхуправление135

7. Частта и цялото137

8. Материята, разумът и духът139

9. Личностните реалности141

13. Свещените сфери на Рая143

1. Седемте свещени свята на Отеца144

2. Взаимоотношенията между световете и Отеца147

3. Свещените светове на Вечния Син149

4. Световете на Безкрайния Дух149

14. Централната Божествена Вселена152

1. Системата Рай-Хавона152

2. Строежът на Хавона154

3. Световете на Хавона155

4. Създанията на Централната Вселена156

5. Животът в Хавона158

6. Предназначението на Централната Вселена160

15. Седемте свръхвселени164

1. Пространственото ниво на свръхвселените164

2. Структура на свръхвселените165

3. Свръхвселената Орвонтон167

4. Мъглявините — прародителки на вселените169

5. Произходът на небесните тела170

6. Сферите на пространството172

7. Архитектурните сфери174

8. Управлението и регулирането на енергията175

9. Кръговете на свръхвселените176

10. Управителите на свръхвселените178

11. Съвещателната асамблея179

12. Върховните съдилища180

13. Правителствата на секторите181

14. Целите на седемте свръхвселени181

16. Седемте Главни Духа184

1. Връзката с Триединното Божество185

2. Връзката с Безкрайния Дух185

3. Индивидуалността и разнообразието на главните духове186

4. Атрибути и функции на главните духове189

5. Връзката със създанията190

6. Космическият разум191

7. Нравствеността, добродетелта и личността192

8. Урантийската личност194

9. Реалността на човешкото съзнание195

17. Седемте групи Висши Духове197

1. Седемте Висши Администратора198

2. Маджестон — ръководителят на системата за отразяване199

3. Отразяващите Духове200

4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове202

5. Седемте Духа на Кръговете202

6. Съзидателни Духове на Локалните Вселени203

7. Спомагателните Духове на Разума205

8. Функции на Върховните Духове205

18. Висшите Троични Личности207

1. Тринитизираните Тайнства на Върховността.207

2. Извечно Вечните.208

3. Извечно Древните.209

4. Извечно Съвършените.210

5. Съвременниците на Вечността.211

6. Извечно Единните.212

7. Извечно Верните.213

19. Еднородните Същества с Троичен произход214

1. Троичните Синове-Учители214

2. Възпитателите по Мъдрост215

3. Божествените Съветници216

4. Всеобщите Цензори217

5. Свещените Троични Духове219

6. Местните жители на Хавона221

7. Жителите на Рая222

20. Райските Божии Синове223

1. Низходящите Божии Синове223

2. Синовете-Арбитри224

3. Съдебната дейност226

4. Арбитражните мисии226

5. Посвещаването на Райските Божии Синове227

6. Посвещенията в образа на смъртни228

7. Троичните Синове-Учители230

8. Служенето на Дейналовците в локалните вселени231

9. Планетарното служене на Дейналовците231

10. Обединеното служене на Райските Синове232

21. Райските Синове-Създатели234

1. Произходът и природата на Синовете-Създатели234

2. Създателите на локалните вселени235

3. Пълновластието в локалната вселена237

4. Посвещенията на Михаиловците239

5. Връзката на Синовете-Владетели с Вселената240

6. Предназначението на владетелите Михаиловци241

22. Тринитизираните Божии Синове243

1. Синовете, обхванати от Троицата243

2. Могъщите Посланици245

3. Снабдените с Върховни Пълномощия246

4. Нямащите Име и Номер246

5. Тринитизираните Опекуни247

6. Тринитизираните Посланици248

7. Методите за тринитизация249

8. Синовете, тринитизирани от създания251

9. Небесните Пазители252

10. Помощниците на Върховните Синове253

23. Единичните Посланици256

1. Природата и произходът на Единичните Посланици256

2. Назначенията на Единичните Посланици257

3. Служенето на Единичните Посланици във времето и пространството260

4. Особеното служене на Единичните Посланици262

24. Върховните Личности на Безкрайния Дух264

1. Надзирателите на Вселенските Кръгове265

2. Регистраторите на Волеви Създания266

3. Лични Помощници на Безкрайния Дух268

4. Спомагателните Инспектори268

5. Пълномощните Стражи268

6. Придружителите на Смъртните Кандидати269

7. Произходът на Придружителите на Смъртните Кандидати270

25. Пространствените Войнства на Посланиците273

1. Хавонските Подчинени273

2. Всеобщите Миротворци275

3. Широкомащабното служене на миротворците276

4. Юридическите Съветници279

5. Пазителите на Райските Архиви281

6. Небесните Архивариуси281

7. Моронтийните Спътници282

8. Райските Спътници283

26. Попечителски духове на централната вселена285

1. Попечителските духове285

2. Могъщите Свръхнафими286

3. Третичните Свръхнафими288

4. Вторичните Свръхнафими289

5. Помощниците на странстващите291

6. Придружителите до Върховността292

7. Придружителите до Троицата292

8. Придружителите до Сина293

9. Придружителите до Отеца294

10. Съветниците и Консултантите295

11. Спътниците на Покоя296

27. Служене на Първичните свръхнафими298

1. Успокоителите299

2. Ръководителите на назначенията300

3. Тълкувателите на етиката300

4. Възпитателите301

5. Пазителите на знанията301

6. Преподавателите по философия302

7. Възпитателите по поклонение303

28. Попечителски духове на свръхвселените306

1. Тертиафимите306

2. Омниафимите307

3. Секонафимите307

4. Първичните Секонафими307

5. Вторичните Секонафими310

6. Третичните Секонафими313

7. Служенето на Секонафимите317

29. Управляващите Вселенската Енергия319

1. Седемте Върховни Управляващи Енергиите320

2. Върховните Енергийни Центрове320

3. Сферата на дейност на Енергийните центрове322

4. Главните Физически Регулатори324

5. Главните Организатори на Силата329

30. Личности в Голямата Вселена330

1. Райската класификация на живите същества330

2. Уверският регистър на личностите334

3. Доброволческите колонии338

4. Възвисяващите се смъртни340

31. Корпусът на Завършилите345

1. Обитателите на Хавона346

2. Гравитационните Посланици346

3. Прославените Смъртни347

4. Допуснатите Серафими348

5. Прославените Материални Синове349

6. Прославените Промеждутъчни Създания349

7. Апостолите на Светлината349

8. Трансценденталите350

9. Архитектите на Мирозданието351

10. Пътешествие в областта на Пределния352

ЧАСТ II Локалната вселена

Съдържание страница

32. Еволюцията на локалните вселени357

1. Физическата поява на вселените357

2. Организацията на вселената358

3. Идеята за еволюция360

4. Връзката на Бога с локалната вселена362

5. Извечният и божествен замисъл364

33. Администрация на локалната вселена366

1. Михаил Небадонски366

2. Властелинът на Небадон367

3. Синът и Духът на вселената368

4. Гавраил — Главният Администратор369

5. Троичните посланици370

6. Общото управление371

7. Съдилищата на Небадон372

8. Законодателните и изпълнителните функции373

34. Майчинският Дух на локалната вселена374

1. Персонализацията на Съзидателния Дух374

2. Природата на Божествената Попечителка375

3. Синът и Духът във времето и пространството376

4. Кръговете на локалната вселена377

5. Служенето на Духа379

6. Духът в човека380

7. Духът и плътта382

35. Божиите Синове на локалната вселена384

1. Бащата-Мелхиседек384

2. Синовете Мелхиседек385

3. Световете на Мелхиседек387

4. Специалната дейност на Мелхиседек388

5. Синовете Ворондадек389

6. Бащите на съзвездия390

7. Световете на Ворондадек391

8. Синовете Ланонандек392

9. Управителите-Ланонандек393

10. Световете на Ланонандек394

36. Носителите на Живот396

1. Произходът и природата на Носителите на Живот396

2. Световете на Носителите на Живота397

3. Трансплантирането на живот399

4. Мелхиседек — Носителите на Живот400

5. Седемте спомагателни духове на разума401

6. Живите сили403

37. Личности на локалната вселена406

1. Вселенските Помощници406

2. Ярките Вечерни Звезди407

3. Архангелите408

4. Височайшите Помощници409

5. Върховните Упълномощени410

6. Небесните Наблюдатели412

7. Учителите на Обителските Светове413

8. Върховните духовни категории413

9. постоянните жители на локалната вселена414

10. Другите групи на локалната вселена416

38. Попечителски духове на локалната вселена418

1. Произходът на Серафимите418

2. Природата на Ангелите419

3. Неразкритите Ангели420

4. Серафическите светове420

5. Подготовката на Серафимите420

6. Серафическата организация421

7. Херувимите и Сановимите422

8. Еволюцията на Херувимите и Сановимите423

9. Промеждутъчните Създания424

39. Серафическите войнства426

1. Върховните Серафими427

2. Висшестоящите Серафими429

3. Старшите Серафими432

4. Управляващите Серафими434

5. Планетарните помощници436

6. Преходните попечители439

7. Серафимите на бъдещето440

8. Предназначението на Серафимите440

9. Серафическият корпус на завършилите441

40. Възходящи Божии Синове443

1. Еволюционните Серафими443

2. Възходящите Материални Синове444

3. Преобразуваните Промеждутъчни Създания444

4. Личностните Настройчици444

5. Смъртните на времето и пространството445

6. Вероизповедните Божии Синове447

7. Смъртните, слели се с Отеца448

8. Смъртните, слели се със Сина449

9. Смъртните, слели се с Духа450

10. Съдбата на възходящите създания452

41. Физически аспекти на локалната вселена455

1. Енергийните центрове на Небадон455

2. Физическите контрольори на Сатания456

3. Нашите звездни партньори458

4. Плътността на Слънцето459

5. Слънчевата радиация460

6. Калцият — космически пътешественик461

7. Източниците на слънчева енергия463

8. Енергийните реакции на Слънцето464

9. Стабилността на Слънцето465

10. Произходът на обитаемите светове465

42. Енергия — разум и материя467

1. Райските сили и енергии467

2. Всеобщите недуховни енергийни системи
(ФИЗИЧЕСКИТЕ ЕНЕРГИИ)
469

3. Класификация на материята471

4. Превръщането на енергията и материята472

5. Проявленията на вълновата енергия474

6. Ултиматоните, електроните и атомите476

7. Атомната материя477

8. Атомната кохезия478

9. Натурфилософията479

10. Всеобщите недуховни енергийни системи (Системите на материалния разум)
(СИСТЕМИТЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ РАЗУМ)
480

11. Вселенските механизми481

12. Структурата и формата — господство на разума483

43. Съзвездията485

1. Столичната сфера на Съзвездието485

2. Правителството на Съзвездието487

3. Всевишните на Норлатиадек488

4. Планинският събор — Извечно Верният489

5. Бащите на Едемия от времето на бунта на Луцифер490

6. Божиите градини492

7. Унивитатите493

8. Образователните светове на Едемия493

9. Гражданството на Едемия495

44. Небесните творци497

1. Небесните музиканти499

2. Свещените пресъздаващи500

3. Божествените строители501

4. Регистраторите на мисли503

5. Енергийните оператори504

6. Художниците и декораторите506

7. Хармонизаторите507

8. Стремежите на смъртните и моронтийните постижения507

45. Администрацията на локалната система509

1. Световете на преходна култура509

2. Властелинът на системата511

3. Правителството на системата512

4. Съветът на Двадесет и Четиримата513

5. Материалните Синове514

6. Адамическата подготовка на възходящите създания515

7. Училищата на Мелхиседек517

46. Столица на локалната система519

1. Физически аспекти на Йерусем519

2. Физически черти на Йерусем520

3. Транслационната служба на Йерусем522

4. Жилища и административни зони522

5. Йерусемските кръгове523

6. Квадрати: Административно-управленчески зони527

7. Правоъгълници: Спорнаги527

8. Йерусемските триъгълници528

47. Седемте Обителски Свята530

1. Светът на Завършилите530

2. Изпитателният приют531

3. Първият Обителски Свят532

4. Вторият Обителски Свят534

5. Третият Обителски Свят535

6. Четвъртият Обителски Свят536

7. Петият Обителски Свят537

8. Шестият Обителски Свят537

9. Седмият Обителски Свят538

10. Гражданство в Йерусем539

48. Моронтийният живот541

1. Моронтийните материали541

2. Управляващите моронтийната енергия542

3. Моронтийните спътници545

4. Управляващите реверсията547

5. Учителите в Обителските Светове550

6. Серафимите на моронтийните светове — преходните попечители551

7. Моронтийните мота556

8. Моронтийните прогресори557

49. Населените светове559

1. Планетарният живот559

2. Планетарните физически типове560

3. Световете на недишащите563

4. Еволюционните волеви създания564

5. Планетарните групи смъртни565

6. Освобождаване от земен живот568

50. Планетарните Принцове572

1. Мисията на Принцовете572

2. Планетарната администрация573

3. Телесният персонал на Принца574

4. Планетарната столица и училищата575

5. Прогресиращата Цивилизация576

6. Планетарната култура578

7. Наградата за изолацията578

51. Планетарните Адамовци580

1. Произход и природа на Материалните Божии Синове580

2. Пренос на Планетарните Адамовци582

3. Адамическите мисии582

4. Шестте еволюционни раси584

5. Расово смесване — Посвещаване на Адамическата кръв
ПОСВЕЩАВАНЕ НА АДАМИЧЕСКАТА КРЪВ
585

6. Едемическият режим586

7. Обединено управление587

52. Планетарните епохи на смъртните589

1. Първобитният човек589

2. Човекът в епохата след пристигането на Планетарен Принц591

3. Човекът в епохата след пристигането на Адам592

4. Човекът в епохата след пристигането на Син-Арбитър594

5. Човекът в епохата след пристигането на Посвещенчески Син595

6. Урантия в епохата след идването на Посвещенчески Син597

7. Човекът в епохата след пристигането на Син-Учител598

53. Бунтът на Луцифер601

1. Водачите на бунта601

2. Причините за бунта602

3. Манифестът на Луцифер603

4. Обявяване на бунта604

5. Характер на конфликта605

6. Преданият командир на Серафимите606

7. История на бунта607

8. Човешкият Син на Урантия609

9. Настоящото състояние на бунта610

54. Проблеми вследствие бунта на луцифер613

1. Истинската и лъжливата свобода613

2. Похищаването на свободата614

3. Отсрочване на правосъдието615

4. Милосърдната отсрочка615

5. Мъдростта на отсрочката617

6. Триумфът на любовта618

55. Сферите на светлината и живота621

1. Моронтийният храм622

2. Смъртта и преобразуването623

3. Златният век624

4. Реорганизацията на управлението626

5. Върхът на материалното развитие629

6. Смъртният индивид630

7. Първият, или планетарен, етап631

8. Вторият етап, или етапът Система632

9. Третият етап, или етапът Съзвездие633

10. Четвъртият етап, или етапът локална вселена634

11. Етапите малък и голям сектор635

12. СЕДМИЯТ ЕТАП, ИЛИ ЕТАПЪТ СВРЪХВСЕЛЕНА636

56. Всеобщото единство637

1. Физическата координация637

2. Интелектуалното единство638

3. Духовното обединение639

4. Личностното обединение639

5. Единството на божествата640

6. Обединението на Еволюционното Божество641

7. Всеобщите последствия от еволюцията642

8. Върховният обединител643

9. Всеобщото абсолютно единство644

10. Истината, красотата и добродетелта646

ЧАСТ III Историята на Урантия

Съдържание страница

57. Произход на Урантия651

1. Мъглявината Андроновер651

2. Първичният мъглявинен стадий652

3. Вторичният мъглявинен стадий653

4. Третичният и Четвъртичният стадий654

5. Произход на Монматия - слънчевата система на Урантия655

6. Стадият на слънчевата система657

7. Ерата на метеоритите
НИТЕ ПЪРВИЧНАТА ПЛАНЕТАРНА АТМОСФЕРА
658

8. Стабилизацията на кората
ЕПОХАТА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
СВЕТОВНИЯТ ОКЕАН И ПЪРВИЯТ КОНТИНЕНТ
660

58. Установяване живота на Урантия664

1. Предпоставки за физически живот664

2. Атмосферата на Урантия665

3. Пространственото обкръжение666

4. Ерата на зараждане на живота667

5. Континенталният дрейф668

6. Преходният период669

7. Геоложката летопис670

59. Ерата на морския живот на Урантия672

1. Ранният морски живот в плитководните морета
ЕПОХАТА НА ТРИЛОБИТИТЕ
673

2. Първият етап на на континенталните наводнения
ЕПОХАТА НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
674

3. Вторият етап на големите наводнения
ПЕРИОДЪТ НА КОРАЛИТЕ — ЕПОХАТА НА БРАХИОПОДИТЕ
676

4. Стадият на голям подем на сушата
ПЕРИОДЪТ НА ВЕГЕТАТИВНИЯ НАЗЕМЕН ЖИВОТ
ЕПОХАТА НА РИБИТЕ
678

5. Стадият на наместване на кората
КАМЕНОВЪГЛЕНИЯТ ПЕРИОД НА ПАПРАТОВИДНИТЕ ГОРИ
ЕПОХАТА НА ЖАБИТЕ
680

6. Стадият на преходния климат
ПЕРИОДЪТ НА СЕМЕННИТЕ РАСТЕНИЯ
ЕПОХАТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ ТРУСОВЕ
682

60. Урантия в ерата на ранния наземен живот685

1. Епохата на ранните влечуги685

2. Епохата на късните влечуги687

3. Кредният период
ПЕРИОДЪТ НА ЦВЕТОНОСНИТЕ РАСТЕНИЯ
ЕПОХАТА НА ПТИЦИТЕ
688

4. Краят на кредния период691

61. Ерата на млекопитаещите на Урантия693

1. Стадият на новата континентална суша
ЕПОХАТА НА РАННИТЕ МЛЕКОПИТАЕЩИ
693

2. Стадият на нови наводнения
ЕПОХАТА НА ПО-РАЗВИТИТЕ МЛЕКОПИТАЕЩИ
694

3. Стадият на формиране на съвременните планини
ЕПОХАТА НА СЛОНА И КОНЯ
696

4. Стадият на новото издигане на континентите
ПОСЛЕДНАТА ГОЛЯМА МИГРАЦИЯ НА МЛЕКОПИТАЕЩИТЕ
698

5. Първият ледников период699

6. Първобитният човек в ледниковия период700

7. Продължението на ледниковия период700

62. Ранните видове първобитен човек703

1. Ранните лемури703

2. Ранните млекопитаещи703

3. Промеждутъчните млекопитаещи704

4. Приматите706

5. Първите човешки същества707

6. Еволюцията на човешкия разум709

7. Признаването като обитаем свят709

63. Първото човешко семейство711

1. Андон и Фонта711

2. Бягството на близнаците712

3. Семейството на Андон713

4. Андоническите кланове713

5. Разпръскване на Андонитите715

6. Онагар — първият проповедник715

7. Продължаването на живота на Андон и Фонта717

64. Еволюционните цветни раси718

1. Коренните Андонити718

2. Фоксхолските племена719

3. Бадонанските племена720

4. Неандерталските раси720

5. Произход на цветните раси722

6. Шестте Сангикски раси на Урантия722

7. Разпръскване на цветните раси726

65. Свръхуправление на еволюцията730

1. Функции на Носителите на живота730

2. Еволюционната панорама731

3. Съдействието на еволюцията733

4. Урантийската епопея734

5. Превратностите в еволюцията на живите същества736

6. Еволюционните методи на живот737

7. Еволюционните нива на разума738

8. Еволюцията във времето и пространството739

66. Планетарният Принц на Урантия741

1. Принц Калигастия741

2. Персоналът на Принца742

3. Далматия — Градът на Принца743

4. Ранният период на дейността на стоте743

5. Организацията на стоте745

6. Управлението на Принца749

7. Животът в Далматия750

8. Нещастията, донесени от Калигастия752

67. Планетарният бунт754

1. Предателството на Калигастия754

2. Началото на бунта755

3. Седемте решаващи години756

4. Стотицата на Калигастия след бунта757

5. Преките последици от бунта758

6. Ван — непоколебимият759

7. Далечните последици от греха760

8. Човешкият герой от бунта761

68. Началото на цивилизацията763

1. Предпазна социализация763

2. Факторите за социално развитие764

3. Социализиращото въздействие на страха пред духовете766

4. Еволюцията на нравите767

5. Методите за използване на земята като средство за съществуване768

6. Еволюцията на културата769

69. Първобитните човешки институции772

1. Основните човешки институции772

2. Зараждането на промишленото производство773

3. Разделението на труда773

4. Възникването на търговията775

5. Раждането на капитала775

6. Значението на огъня за цивилизацията777

7. Използване на животните778

8. Владеенето на роби като фактор на цивилизацията778

9. Частната собственост780

70. Еволюция на управлението при хората783

1. Възникването на войните783

2. Социалното значение на войната785

3. Първите човешки обединения787

4. Клановете и племената788

5. Зараждането на управлението788

6. Монархическото управление789

7. Първобитните клубове и тайните общества790

8. Обществените класи792

9. Правата на човека793

10. Еволюцията на правосъдието794

11. Законите и съдилищата796

12. Разпределянето на гражданската власт797

71. Развитие на държавата800

1. Зачеването на държавата800

2. Еволюцията на представителното управление801

3. Идеалите на държавата803

4. Развитие на цивилизацията804

5. Еволюция на конкуренцията805

6. Печалбата като мотив805

7. Образованието806

8. Характерът на държавността806

72. Управлението на една съседна планета808

1. Континенталната нация808

2. Политическо устройство809

3. Семеен живот811

4. Системата за просвещение812

5. Организация на промишлеността813

6. Пенсионно осигуряване814

7. Облагане с данъци815

8. Специалните колежи816

9. Система за всеобщо избирателно право817

10. Борба с престъпността818

11. Военна подготовка818

12. Останалите нации819

73. Едемската градина821

1. Нодитите и Амадонитите821

2. Планирането на градината822

3. Местоположението на градината823

4. Създаването на градината823

5. Градинската обител824

6. Дървото на живота825

7. Съдбата на Едем826

74. Адам и Ева828

1. Адам и Ева в Йерусем828

2. Пристигането на Адам и Ева829

3. Адам и Ева се запознават с планетата830

4. Първи вълнения832

5. Управлението на Адам833

6. Семейният живот на Адам и Ева834

7. Животът в градината835

8. Легендата за сътворението на света836

75. Простъпката на Адам и Ева839

1. Проблемът на Урантия839

2. Заговорът на Калигастия840

3. Изкушаването на Ева841

4. Осъзнаването на простъпката842

5. Последиците от простъпката843

6. Адам и Ева напускат градината844

7. Понижаването на статута на Адам и Ева845

8. Така наричаното грехопадение на човека845

76. Втората градина847

1. Едемитите пристигат в Месопотамия847

2. Каин и Авел848

3. Животът в Месопотамия849

4. Виолетовата раса850

5. Смъртта на Адам и Ева851

6. Продължаването на живота на Адам и Ева853

77. Промеждутъчните създания855

1. Първични промеждутъчни създания855

2. Нодитската раса856

3. Вавилонската кула858

4. Центровете на цивилизацията на нодитите859

5. Адамсон и Ратта861

6. Вторичните промеждутъчни създания862

7. Метежните промеждутъчни създания863

8. Обединяване на промеждутъчните създания864

9. Постоянните жители на Урантия865

78. Виолетовата раса след епохата на Адам868

1. Разпределянето на расите и културите868

2. Адамитите във втората градина869

3. Първите миграции на адамитите870

4. Андитите871

5. Миграцията на андитите872

6. Последните преселения на андитите873

7. Наводненията в Месопотамия874

8. Шумерите — последните от андитите875

79. Разпространение на андитите на изток878

1. Андитите на Туркестан878

2. Покоряването на Индия от андитите879

3. Дравидийска Индия881

4. Нахлуването на арийците в Индия882

5. Червената и жълтата раси883

6. Началото на китайската цивилизация884

7. Андитите влизат в Китай886

8. По-нататъшното развитие на китайската цивилизация887

80. Разпространение на андитите на запад889

1. Адамитите навлизат в Европа889

2. Климатични и геоложки изменения890

3. Кроманьоидният син човек891

4. Нахлуване на андитите в Европа892

5. Покоряването на северна Европа от андитите893

6. Андитите край бреговете на Нил894

7. Андитите от островите в средиземноморието895

8. Дунавските андонити896

9. Трите бели раси897

81. Развиване на съвременна цивилизация900

1. Люлката на цивилизацията900

2. Средствата на цивилизацията901

3. Градове, производство и търговия903

4. Смесените раси904

5. Културното общество905

6. Запазване на цивилизацията906

82. Еволюция на брака913

1. Брачният инстинкт913

2. Ограничителните табу914

3. Ранните брачни структури915

4. Бракът в епохата на отношението към собствеността917

5. Ендогамията и екзогамията918

6. Расовите смесвания919

83. Институцията на брака922

1. Бракът като обществена институция922

2. Ухажването и годежът923

3. Откупуването и зестрата923

4. Сватбената церемония924

5. Многобрачието925

6. Истинската моногамия — бракът по двойки927

7. Разтрогването на брачния съюз928

8. Идеализирането на брака929

84. Бракът и семейният живот931

1. Първобитните връзки по двойки931

2. Ранният матриархат932

3. Семейството в епохата на патриархата933

4. Положението на жената в древното общество935

5. Жената в условията на еволюиращите нрави936

6. партньорството между мъжете и жените938

7. Идеалът за семеен живот939

8. Опасността от самонаслаждението942

85. Източниците на поклонение944

1. Поклонението пред камъните и хълмовете944

2. Поклонението пред растенията и дърветата945

3. Поклонението пред животните946

4. Поклонението пред стихиите946

5. Поклонението пред небесните тела947

6. Поклонението пред човека948

7. Спомагателните духове на поклонението и мъдростта948

86. Ранната еволюция на религията950

1. Случайност: сполука и несполука950

2. Персонификацията на случайността951

3. Смъртта — необяснимото952

4. Представата за продължаването на живота след смъртта952

5. Представата за призрака-душа953

6. Средата на призраците-духове955

7. Функцията на примитивната религия956

87. Култовете към духове958

1. Страхът от духове958

2. Умиротворяването на духовете959

3. Поклонението пред предците960

4. Добрите и злите духове961

5. Еволюцията на култа към духове962

6. Принудата и заклинанието963

7. Природата на култа965

88. Фетиши, талисмани и магия967

1. Вяра във фетишите967

2. Еволюция на фетиша968

3. Тотемизъм970

4. Магия970

5. Магически талисмани971

6. Магически ритуали972

89. Грях, жертвоприношение и изкупление974

1. Табу974

2. Концепцията за греха975

3. Самоотречението и унижението976

4. Произход на жертвоприношенията977

5. Жертвоприношение и канибализъм978

6. Еволюцията на жертвоприношенията на хора980

7. Преобразуването на жертвоприношенията на хора981

8. Изкуплението на заветите982

9. Жертвоприношенията и причастията983

10. Опрощаването на греха984

90. Шаманство — знахари и жреци986

1. Първите шамани — знахарите986

2. Ритуалите на шаманите987

3. Теорията за болестта и смъртта в шаманството989

4. Медицината при шаманите990

5. Жреците и ритуалите992

91. Еволюция на молитвата994

1. Примитивната молитва994

2. Еволюцията на молитвата995

3. Молитвата и второто “аз”996

4. Етичната молитва997

5. Социалните последствия на молитвата998

6. Компетенцията на молитвата999

7. Мистицизъм, екстаз и вдъхновение1000

8. Моленето като личен опит1001

9. Условия за ефективност на молитвата1002

92. По-нататъшната еволюция на религията1003

1. Еволюционната природа на религията1003

2. Религията и нравите1004

3. Природата на еволюционната религия1005

4. Дарът на откровението1007

5. Великите религиозни вождове1008

6. Съставните религии1010

7. По-нататъшната еволюция на религията1012

93. Макивента Мелхиседек1014

1. Инкарнацията на Макивента1014

2. Салимският мъдрец1015

3. Ученията на Мелхиседек1016

4. Религията на Салим1017

5. Избирането на Авраам1018

6. Заветът на Мелхиседек с Авраам1020

7. Мисионерите на Мелхиседек1021

8. Заминаването на Мелхиседек1022

9. След заминаването на Мелхиседек1022

10. Сегашният статут на Макивента Мелхиседек1024

94. Ученията на Мелхиседек на изток1027

1. Салимските учения във ведическа Индия1027

2. Брахманизмът1028

3. Брахманската философия1030

4. Индуистката религия1031

5. Борбата за истината в Китай1032

6. Лао-Дзъ и Конфуций1033

7. Гаутама Сидхартха1035

8. Будистката вяра1036

9. Разпространяването на будизма1037

10. Религията в Тибет1038

11. Философията на будизма1038

12. Концепцията за Бога в будизма1040

95. Ученията на Мелхиседек в Левант1042

1. Салимската религия в Месопотамия1042

2. Религията на древен Египет1043

3. Еволюцията на морала1045

4. Учението на Аменемоп1046

5. Необикновеният Ехнатон1047

6. Салимските учения в Иран1049

7. Салимските учения в Арабия1050

96. Яхве — Бог на евреите1052

1. Представата за божеството при семитите1052

2. Семитските народи1054

3. Несравнимият Мойсей1055

4. Провъзгласяването на Яхве1056

5. Ученията на Мойсей1057

6. Представата за Бога след смъртта на Мойсей1059

7. Псалмите и книгата на Йов1060

97. Развитие на представите за Бога сред древните евреи1062

1. Самуил — първият от древноеврейските пророци1062

2. Илия и Елисей1064

3. Яхве и Ваал1064

4. Амос и Осия1065

5. Първият Исая1066

6. безстрашният Еремия1067

7. Вторият Исая1068

8. Свещената и светска история1070

9. Древноеврейската история1071

10. Древноеврейската религия1075

98. Ученията на Мелхиседек на запад1077

1. Религията на Салим при гърците1077

2. Гръцката философска мисъл1078

3. Ученията на Мелхиседек в Рим1080

4. Мистерийните култове1081

5. Култът към Митра1082

6. Митраизмът и християнството1083

7. Християнската религия1083

99. Социалните проблеми на религията1086

1. Религията и преобразуването на обществото1086

2. Слабостта на институционалната религия1087

3. Религията и вярващият1088

4. Трудностите на преходния период1089

5. Социалните аспекти на религията1090

6. Институционалната религия1092

7. Приносът на религията1092

100. Религията в опита на човека1094

1. Религиозният растеж1094

2. Духовният растеж1095

3. Концепциите за висшата ценност1096

4. Проблемите на растежа1097

5. Обръщането и мистицизмът1098

6. Признаците на религиозния живот1100

7. Върхът на религиозния живот1101

101. Истинската природа на религията1104

1. Истинската религия1104

2. Действителността на религията1105

3. Свойствата на религията1107

4. Ограниченията на откровението1109

5. Религията, разширена с откровение1110

6. Растящият религиозен опит1111

7. Личната философия на религията1113

8. Вярата и вярването1114

9. Религията и моралът1115

10. Религията като освободител на човека1116

102. Основите на религиозната вяра1118

1. Религиозната убеденост1118

2. Религията и реалността1119

3. Знанието, мъдростта и проницателността1121

4. Фактът на опита1123

5. Върховността на целенасочения потенциал1123

6. Несъмнеността на религиозната вяра1124

7. Неизбежността на божественото1126

8. Доказателствата на религията1127

103. Действителността на религиозния опит1129

1. Философия на религията1129

2. Религията и индивида1130

3. Религията и човешкият род1132

4. Духовното общуване1133

5. Произходът на идеалите1133

6. Философската координация1135

7. Науката и религията1137

8. Философията и религията1140

9. Същността на религията1140

104. Развитие на концепцията за Троицата1143

1. Урантийските концепции за Троицата1143

2. Единството на Троицата и множествеността на Божеството1145

3. Троиците и триединствата1146

4. Седемте триединства1147

5. Тройствените съюзи1151

105. Божество и реалност1152

1. Философската концепция за “АЗ СЪМ”1152

2. “АЗ СЪМ” като триединно и седмократно1153

3. Седемте Абсолюта на Безкрайността1155

4. Единството, двойствеността и триединството1157

5. Разпространяване на крайната реалност1158

6. Последствия от крайната реалност1159

7. Възникването на трансценденталните същности1159

106. Вселенските нива на реалността1162

1. Първичната асоциация на крайните функционални същности1163

2. Вторична висша крайна интеграция1164

3. Трансценденталното третично обединяване на реалността1165

4. Пределната четвъртична интеграция1166

5. Петата степен — фазата на коабсолютно обединение1167

6. Шестата степен — фазата на абсолютната интеграция1167

7. Окончателността на предназначението1168

8. Троицата на троиците1170

9. Екзистенциалното безкрайно обединение1173

107. Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието1176

1. Произходът на Настройчиците на Съзнанието1177

2. Класификацията на Настройчиците1178

3. Сферата на Божествата — родина на Настройчиците1179

4. Същността и присъствието на Настройчиците1180

5. Разумността на Настройчиците1181

6. Настройчиците като чисто духовни същности1182

7. Настройчиците и личността1183

108. Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието1185

1. Избирането и назначаването1185

2. Предпоставките за вселяване на Настройчик1186

3. Организацията и управлението1188

4. Връзката с другите духовни явления1190

5. Мисията на Настройчиците1191

6. Бог в човека1192

109. Връзка на Настройчиците с вселенските създания1195

1. Развитието на Настройчиците1195

2. Самодействащите Настройчици1196

3. Връзката на Настройчиците с типовете смъртни1197

4. Настройчиците и човешката личност1198

5. Материалните препятствия за вселяване на Настройчик1199

6. Съхраняването на истинските ценности1200

7. Предназначението на Личностните Настройчици1201

110. Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни1203

1. Вселяването в смъртния разум1203

2. Настройчиците и човешката воля1204

3. Сътрудничеството с Настройчика1205

4. Дейността на Настройчика в разума1207

5. Погрешните представи за ръководството на Настройчиците1207

6. Седемте психически кръга1209

7. Постигането на безсмъртие1212

111. Настройчикът и душата1215

1. Разумът като арена на избора1216

2. Същността на душата1217

3. Еволюиращата душа1218

4. Вътрешният живот1219

5. Посвещаването на избора1221

6. Парадоксът на човека1221

7. Проблемът с Настройчика1223

112. Запазване на личността1225

1. Личността и реалността1226

2. Вътрешното “аз”1227

3. Феноменът на смъртта1229

4. Настройчиците след смъртта1231

5. Съхраняването на човешкия “аз”1232

6. Моронтийният “аз”1235

7. Сливането с Настройчика1237

113. Серафическите хранители на съдбата1241

1. Ангелите-хранители1241

2. Хранителите на съдбата1242

3. Връзката с другите духовни влияния1244

4. Областите на дейност на Серафимите1245

5. Серафическото служене на смъртните1245

6. Ангелите-хранители след смъртта1246

7. Серафимите и възходът1248

114. Серафическо планетарно управление1250

1. Върховната власт над Урантия1250

2. Съветът на планетарните наблюдатели1251

3. Местният управляващ1252

4. Всевишният наблюдател1253

5. Планетарното правителство1254

6. Главните Серафими за планетарен надзор1254

7. Резервният корпус на съдбата1257

115. Висшето Същество1260

1. Относителност на понятийните структури1260

2. Абсолютната основа на върховността1261

3. Изначалното, актуалното и потенциалното1261

4. Източници на висша реалност1263

5. Връзката на Висшия с Райската Троица1264

6. Връзката на Висшия с тройствените съюзи1265

7. Същността на Висшия1266

116. Всемогъщият-Висшият1268

1. Висшият Разум1268

2. Всемогъщият и Бог-Седмократният1269

3. Всемогъщият и Райското Божество1270

4. Всемогъщият и Висшите Създатели1271

5. Всемогъщият и Седмократните Управляващи1273

6. Господството на Духа1275

7. Живият организъм на Голямата Вселена1276

117. Бог-Висшият1278

1. Природата на Висшето Същество1278

2. Източникът на еволюционния растеж1280

3. Значението на Висшия за вселенските създания1281

4. Крайният Бог1283

5. Свръхдушата на творението1285

6. Търсенето на Висшия1287

7. Бъдещето на Висшия1291

118. Висшият и Пределният — време и пространство1294

1. Времето и вечността1295

2. Вездесъщността и повсеместността1296

3. Пространствено-времевите отношения1297

4. Първичната и вторичната причинност1298

5. Всемогъществото и взаимоприемливостта1299

6. Всемогъществото и всетворението1299

7. Всеведението и предназначението1300

8. Управлението и свръхуправлението1301

9. Механизмите на вселената1303

10. Функцията на провидението1304

119. Посвещенията на Христос Михаил1308

1. Първото посвещение1309

2. Второто посвещение1310

3. Третото посвещение1312

4. Четвъртото посвещение1313

5. Петото посвещение1314

6. Шестото посвещение1315

7. Седмото, последно посвещение1316

8. Следпосвещенческият статут на Михаил1317

ЧАСТ IV Животът и ученията на Иисус

Съдържание страница

120. Посвещаването на Михаил на Урантия1323

1. Седмото посвещенческо поръчение1325

2. Ограниченията, свързани с посвещението1327

3. По-нататъшните съвети и препоръки1329

4. Инкарнацията — превръщането на двама в един1331

121. Епохата на посвещаването на Михаил1332

1. Западът в първи век след Христа1332

2. Еврейският народ1333

3. Езическият свят1334

4. Езическата философия1335

5. Езическите религии1336

6. Юдейската религия1338

7. Юдеите и езичниците1339

8. Предшестващите писмени свидетелства1341

122. Раждане и младенчество на Иисус1344

1. Йосиф и Мария1344

2. Гавраил се явява на Елисавета1345

3. Гавраил се явява на Мария1346

4. Сънят на Йосиф1347

5. Земните родители на Иисус1348

6. Домът в Назарет1349

7. Пътуването до Витлеем1350

8. Раждането на Иисус1351

9. Представянето в храма1352

10. Ирод действа1353

123. Ранното детство на Иисус1355

1. Завръщането в Назарет1356

2. Петата година (2 година преди н.е.)1357

3. Събитията през шестата година (1 година до н.е.)1359

4. Седмата година (1 година след н.е.)1361

5. Училищните години в Назарет1362

6. Неговата осма година (2 година след н.е.)1364

124. Късното детство на Иисус1366

1. Деветата година НА Иисус (3 година след н.е.)1366

2. Десетата година (4 година след н.е.)1368

3. Единадесетата година (5 година след н.е.)1369

4. Дванадесетата година (6 година след н.е.)1371

5. Неговата тринадесета година (7 година след н.е.)1373

6. Пътуването до Йерусалим1374

125. Иисус в Йерусалим1377

1. Иисус разглежда храма1378

2. Иисус и Пасхата1379

3. Йосиф и Мария напускат Йерусалим1381

4. Първите два дни в храма1381

5. Третият ден в храма1382

6. Четвъртият ден в храма1383

126. Двете решаващи години1386

1. Неговата четиринадесета година (8 година след н.е.)1387

2. Смъртта на Йосиф1388

3. Петнадесетата година (9 година след н.е.)1389

4. Първата проповед в синагогата1391

5. Финансовите трудности1392

127. Юношеските години1395

1. Шестнадесетата година (10 година след н.е.)1395

2. Седемнадесетата година (11 година след н.е.)1396

3. Осемнадесетата година (12 година след н.е.)1398

4. Деветнадесетата година (13 година след н.е.)1401

5. Ребека, дъщерята на Езра1402

6. Неговата двадесета година (14 година след н.е.)1403

128. Иисус в периода на ранната зрелост1407

1. Двадесет и първата година (15 година след н.е.)1407

2. Двадесет и втората година (16 година след н.е.)1409

3. Двадесет и третата година (17 година след н.е.)1411

4. Епизодът в Дамаск1412

5. Двадесет и четвъртата година (18 година след н.е.)1413

6. Двадесет и петата година (19 година след н.е.)1415

7. Двадесет и шестата година (20 година след н.е.)1416

129. По-нататъшният живот на Иисус като възрастен1419

1. Двадесет и седмата година (21 година след н.е.)1419

2. Двадесет и осмата година (22 година след н.е.)1421

3. Двадесет и деветата година (23 година след н.е.)1423

4. Иисус-човекът1424

130. На път за Рим1427

1. В Йопия — беседата за Йон1428

2. В Кесария1429

3. В Александрия1432

4. Беседата за реалността1433

5. На остров Крит1436

6. Юношата, който се боеше1437

7. В Картаген — беседата за времето и пространството1438

8. По пътя към Неапол и Рим1440

131. Световните религии1442

1. Цинизъм1442

2. Юдаизъм1444

3. Будизъм1446

4. Индуизъм1447

5. Зороастризъм1449

6. Судуанизъм (Джайнизъм)1450

7. Индуизъм1451

8. Даоизъм1451

9. Конфуцианство1452

10. „Нашата религия”1453

132. В Рим1455

1. Истинските ценности1456

2. Добро и зло1457

3. Истината и вярата1459

4. Лично служене1460

5. Съветите към богатия човек1462

6. Социална опека1465

7. Пътувания в околностите на Рим1466

133. Завръщане от Рим1468

1. Милосърдие и правосъдие1468

2. Акостиране на кораба в Тарент1470

3. В Коринт1471

4. Индивидуални наставления в Коринт1474

5. В Атина — беседа за науката1476

6. В Ефес — беседата за душата1477

7. Пребиваването в Кипър — беседата за разума1479

8. В Антиохия1480

9. В Месопотамия1481

134. Преходните години1483

1. Тридесетата година (24 година след н.е.)1483

2. Пътешествието с кервана към Каспийско море1484

3. Урмските лекции1485

4. Суверенността — божествена и човешка1486

5. Политическа суверенност1487

6. Законът, свободата и суверенността1490

7. Тридесет и първата година (25 година от н.е.)1492

8. Пребиваването на планината Ермон1492

9. Времето на очакване1494

135. Йоан Кръстител1496

1. Йоан става назорей1496

2. Смъртта на Захария1497

3. Животът на един пастир1497

4. Смъртта на Елисавета1499

5. Царството Божие1500

6. Йоан започва да проповядва1501

7. Йоан отива на север1503

8. Срещата на Иисус и Йоан1503

9. Четиридесетте дни проповеди1505

10. Йоан отива на юг1506

11. Йоан в затвора1506

12. Смъртта на Йоан Кръстител1508

136. Кръщението и четиридесетте дни1509

1. Представите за очаквания Месия1509

2. Кръщаването на Иисус1510

3. Четиридесетте дни1512

4. Плановете за обществен труд1514

5. Първото велико решение1516

6. Второто решение1517

7. Третото решение1519

8. Четвъртото решение1520

9. Петото решение1521

10. Шестото решение1523

137. Очакване в Галилея1524

1. Избирането на първите четирима апостоли1524

2. Избирането на Филип и Натанаил1526

3. Посещението в Капернаум1527

4. Сватбата в Кана1528

5. Завръщането в Капернаум1531

6. Събитията от съботния ден1532

7. Четирите месеца подготовка1533

8. Проповедта за царството1535

138. Подготовка на посланиците на Царството1538

1. Последни наставления1538

2. Избирането на шестимата1539

3. Призоваването на Матей и Симон1540

4. Призоваването на близнаците1541

5. Призоваването на Тома и Юда1542

6. Седмицата на интензивна подготовка1542

7. Новото разочарование1543

8. Началото на дейността на дванадесетте апостоли1545

9. Петте месеца изпитания1546

10. Организацията на дванадесетте апостоли1547

139. Дванадесетте апостоли1548

1. Андрей Първозваният1548

2. Симон Петър1550

3. Яков Зеведеев1552

4. Йоан Зеведеев1553

5. Филип Любопитният1556

6. Честният Натанаил1558

7. Матей Левий1559

8. Тома Дидим1561

9 и 10. ЯКОВ И ЮДА АЛФЕЕВИ1563

11. Симон Зелот1564

12. Юда Искариот1565

140. Посвещаването на дванадесетте за апостоли1568

1. Предварителните наставления1568

2. Посвещаването в сан1569

3. Проповедта на посвещението1570

4. Вие сте солта на Земята1572

5. Бащинската и братската любов1573

6. Вечерта в деня на посвещението1576

7. Седмицата след посвещаването като апостоли1578

8. В четвъртък на обед на езерото1579

9. Денят на духовното посвещение1583

10. Вечерта след духовното посвещение1584

141. Начало на обществения труд1587

1. Иисус и апостолите напускат Галилея1587

2. Законът на Бога и волята на Отеца1588

3. Пристигането в Аматус1589

4. Учението за Отеца1590

5. Духовното единство1591

6. Последната седмица в Аматус1592

7. В Задйорданска Бетания1593

8. Работа в Йерихон1595

9. Заминаването за Йерусалим1595

142. Пасхата в Йерусалим1596

1. Обучението в храма1596

2. Божият гняв1597

3. Представата за Бога1598

4. Флавий и гръцката култура1600

5. Беседата за увереността1601

6. Срещата с Никодим1601

7. Урокът за семейството1603

8. В Южна Юдея1605

143. Преминаване през Самария1607

1. Проповедта в Архелаида1607

2. Урокът по самообладание1609

3. Развлечение и отдих1610

4. Евреите и самаряните1612

5. Жената от Сихар1612

6. Възраждането на вярата в Самария1615

7. Ученията за молитвата и поклонението1616

144. В Хеврон и в Декаполис1617

1. Лагерът в Хеврон1617

2. Беседата за молитвата1618

3. Молитвата на вярващия1619

4. Още за молитвата1620

5. Други форми на молитвата1621

6. Съвещанието с апостолите на Йоан Кръстител1624

7. В градовете на Декаполис1626

8. В лагера в Пела1626

9. Смъртта на Йоан Кръстител1627

145. Четири знаменателни дни в Капернаум1628

1. Риболовът1628

2. По обед в синагогата1629

3. Изцелението по залез слънце1631

4. Вечерта на същия ден1634

5. В неделя, рано сутринта1634

146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея1637

1. Проповедта в Римон1637

2. В Йотапата1638

3. Спирането в Рама1641

4. Евангелието в Ирон1643

5. Отново в Кана1644

6. Наин и синът на вдовицата1645

7. В Ендор1646

147. Кратко посещение на Йерусалим1647

1. Слугата на центуриона1647

2. Пътешествието до Йерусалим1648

3. В Къпалнята на Витезда1649

4. Правилото на живота1650

5. На гости при фарисея Симон1651

6. Завръщането в Капернаум1653

7. Обратно на Капернаум1655

8. Празникът на духовната добродетел1656

148. Подготовка на евангелисти във Витсаида1657

1. Ново училище на пророците1657

2. Болницата във Витсаида1658

3. Делото на Отеца1659

4. Злото, грехът и пророкът1659

5. Смисълът на страданието1661

6. Погрешното разбиране на страданието — беседата за Йов
БЕСЕДАТА ЗА ЙОВ
1662

7. Човекът с изсъхналата ръка1664

8. Последната седмица във Витсаида1665

9. Изцеляването на парализирания1666

149. Второто проповедническо пътешествие1668

1. Широкото разпространяване на славата на Иисус1668

2. Отношението на хората1670

3. Враждебността на религиозните водачи1672

4. Успехите на проповедническото пътешествие1673

5. Урокът за доброволството1674

6. “Страхът господен”1675

7. Завръщането във Витсаида1677

150. Третото проповедническо пътешествие1678

1. Женският евангелски корпус1678

2. Обстановката в Магдала1679

3. Събота в Тивериада1680

4. Изпращането на апостолите по двойки1681

5. Какво да направя, за да се спася?1682

6. Вечерните уроци1683

7. Пребиваването в Назарет1683

8. Съботно богослужение1684

9. Назарет отхвърля Иисус1686

151. Време за очакване и обучение край морето1688

1. Притчата за сеяча1688

2. Тълкуването на притчите1689

3. Още за притчите1691

4. Новите притчи край морето1693

5. Посещението на Хереса1694

6. Лудият от Хереса1695

152. Събитията, довели до кризата в Капернаум1698

1. В дома на Иаир1699

2. Нахранването на петте хиляди1700

3. Короноването1702

4. Нощното видение на Симон Петър1703

5. Завръщането във Витсаида1703

6. В Генисарет1705

7. В Йерусалим1706

153. Кризата в Капернаум1707

1. Обстановката в Синагогата1707

2. Епохалната проповед1709

3. Заключителната среща1712

4. Последните думи в синагогата1713

5. Съботната вечер1715

154. Последни дни в Капернаум1717

1. Седмицата на съвещания1717

2. Седмицата за отдих1718

3. Второто съвещание в Тивериада1719

4. Съботната вечер в Капернаум1719

5. Паметната неделна сутрин1720

6. Пристигането на семейството на Иисус1721

7. Прибързаното бягство1723

155. Бягство през северна Галилея1725

1. Защо беснеят езичниците?1725

2. Евангелистите в Хоразин1726

3. В Кесария Филипова1727

4. На път към Финикия1728

5. Беседата за истинската религия1728

6. Втората беседа за религията1730

156. Пребиваване в Тир и Сидон1734

1. Сирийката1734

2. Обучението в Сидон1735

3. Пътешествието по крайбрежието на север1736

4. В Тир1737

5. Учението на Иисус в Тир1737

6. Завръщането от Финикия1741

157. В Кесария Филипова1743

1. Събирачът на храмовия данък1743

2. Във Витсаида-Юлия1744

3. Признанието на Петър1745

4. Беседата за Царството1746

5. Новото разбиране1748

6. На следващия ден1748

7. Беседите на Андрей1750

158. Планината на преображението1752

1. Преображението1752

2. Спускането от планината1754

3. Значението на преображението1755

4. Момчето, страдащо от епилепсия1755

5. Иисус изцелява момчето1757

6. В градината на Селса1758

7. Протестът на Петър1759

8. В дома на Петър1761

159. Пътешествие в Декаполис1762

1. Проповедта за прошката1762

2. Непознатият проповедник1764

3. Наставлението за учителите и вярващите1765

4. Разговорът с Натанаил1767

5. Позитивният характер на религията на Иисус1769

6. Завръщането в Магадан1771

160. Родан от Александрия1772

1. Гръцката философия на Родан1772

2. Изкуството на живота1775

3. Съблазните на зрелостта1777

4. Уравновесеността на зрелостта1778

5. Религията на идеала1780

161. Продължение на беседата с Родан1783

1. Личността на Бога1783

2. Божествената същност на Иисус1785

3. Човешкият и божествен разум на Иисус1787

162. На Празника на шатрите1788

1. Опасностите, свързани с посещението на Йерусалим1788

2. Първата реч в храма1790

3. Жената, уличена в прелюбодеяние1792

4. Празникът на шатрите1793

5. Проповедта за светлината на света1794

6. Беседата за водата на живота1795

7. Беседата за духовната свобода1796

8. Срещата с Марта и Мария1797

9. Във Витлеем с Абнер1798

163. Посвещаването на седемдесетте в Магадан1800

1. Посвещаването на седемдесетте1800

2. Богатият младеж и другите1801

3. Дискусията за богатството1803

4. Прощаването със седемдесетте1804

5. Преместването на лагера в Пела1806

6. Завръщането на седемдесетте1806

7. Подготовката за последната мисия1808

164. На празника освещение на храма1809

1. Разказът за добрия самарянин1809

2. В Йерусалим1810

3. Изцеляването на слепия просяк1811

4. Йосия застава пред Синедриона1813

5. Обучението в притвора на Соломон1815

165. Начало на мисионерската дейност в Перея1817

1. В лагера край Пела1817

2. Проповедта за добрия пастир1818

3. Съботната проповед в Пела1819

4. Разделянето на наследството1821

5. Беседите с апостолите за богатството1823

6. Отговорът на въпроса на Петър1824

166. Последното посещение на северна Перея1825

1. Фарисеите в Рагаба1825

2. Десетимата прокажени1827

3. Проповедта в Гераса1828

4. Учението за нещастните случаи1830

5. Общината на Филаделфия1831

167. Посещението на Филаделфия1833

1. Закуската с фарисеите1833

2. Притчата за тържествената вечеря1835

3. Жената, обладана от Дух на Немощ1835

4. Вестта от Витания1836

5. По пътя към Витания1838

6. Благославянето на малките деца1839

7. Разговорът за ангелите1840

168. Възкресяването на Лазар1842

1. В гробницата на Лазар1843

2. Възкресяването на Лазар1845

3. Заседанието на Синедриона1847

4. Отговорът на молитвите1848

5. По-нататъшната съдба на Лазар1849

169. Последната седмица от обучението в Пела1850

1. Притчата за блудния син1850

2. Притчата за хитрия управител1853

3. Богаташът и беднякът1854

4. Отецът и неговото царство1855

170. Царството небесно1858

1. Представите за Царството небесно1858

2. Концепцията на Иисус за Царството1859

3. За праведността1861

4. Учението на Иисус за Царството1862

5. Последвалите представи за Царството1864

171. На път за Йерусалим1867

1. Тръгването от Пела1868

2. За изчисляването на стойността1869

3. Пътешествието из Перея1870

4. Обучението в Ливиас1871

5. Йерихонският слепец1873

6. Посещението при Зекхей1873

7. „Докато минаваше Иисус”1874

8. Притчата за талантите1875

172. Отиване в Йерусалим1878

1. Събота във Витания1878

2. Неделната сутрин с апостолите1880

3. Тръгването за Йерусалим1880

4. Посещението на храма1883

5. Отношението на апостолите1883

173. Понеделник в Йерусалим1888

1. Очистването на храма1888

2. Управителите оспорват властта на Учителя1891

3. Притчата за двамата сина1893

4. Притчата за отсъстващия земевладелец1893

5. Притчата за брачния пир1894

174. Вторник сутринта в храма1897

1. Божествената прошка1898

2. Въпросите на юдейските управители1899

3. Садукеите и неделята1900

4. Великата заповед1901

5. Делегацията на гърците1902

175. Последната проповед в храма1905

1. Проповедта1905

2. Статутът на евреина като индивид1909

3. Съдбовното заседание на Синедриона1909

4. Положението в Йерусалим1910

176. Във вторник вечерта на Елеонската планина1912

1. Разрушаването на Йерусалим1912

2. Второто пришествие на Учителя1914

3. Продължение на обсъждането в лагера1916

4. Завръщането на Михаил1918

177. Сряда, ден за отдих1920

1. Денят, прекаран насаме с Бога1920

2. Детство в кръга на семейството1921

3. Денят, прекаран в лагера1923

4. Юда и първосвещениците1924

5. Последните беседи1927

178. Последният ден в лагера1929

1. Беседата за синовството и гражданството1929

2. След обедната трапеза1932

3. На път за града1934

179. Тайната вечеря1936

1. Стремежът към предпочитание1936

2. Началото на вечерята1937

3. Умиването на краката на апостолите1938

4. Последното обръщение към предателя1940

5. Учредяването на възпоменателната вечеря1941

180. Прощалната реч1944

1. Новата заповед1944

2. Лозата и нейните клонки1945

3. Враждебността на света1946

4. Обещаният помощник1948

5. Духът на истината1949

6. Необходимостта от заминаване1951

181. Последни наставления и предупреждения1953

1. Последни утешения1953

2. Прощалните наставления към всеки от апостолите1955

182. В Гетсимания1963

1. Последната обща молитва1963

2. Един час преди предателството1966

3. Сам в Гетсимания1968

183. Предателство и арест1971

1. Волята на Отеца1971

2. Юда в града1972

3. Арестът на Учителя1973

4. Съвещанието край маслинената преса1975

5. На път към двореца на първосвещеника1977

184. Съдебното заседания на Синедриона1978

1. Разпитът при Ханан1978

2. Петър в двора1980

3. Съдебното заседание на Синедриона1982

4. Часът на унижения1984

5. Второто заседание на Трибунала1985

185. Съдът на Пилат1987

1. Понтий Пилат1987

2. Иисус застава пред Пилат1989

3. Насаме с Пилат1991

4. Иисус застава пред Ирод1992

5. Иисус се връща при Пилат1993

6. Последното възвание на Пилат1994

7. Последната беседа с Пилат1995

8. Трагичната капитулация на Пилат1996

186. Преди разпятието1997

1. Краят на Юда Искариот1997

2. Отношението на Учителя1999

3. Верният Давид Зеведеев2000

4. Подготовката за разпятието2001

5. Смъртта на Иисус и Пасхата2002

187. Разпъването2004

1. По пътя към Голгота2004

2. Разпъването2006

3. Свидетели на разпъването2008

4. Крадецът на кръста2008

5. Последният час на кръста2010

6. След разпъването2011

188. В гробницата2012

1. Погребението на Иисус2012

2. Охрана на гробницата2014

3. В съботния ден2014

4. Значението на смъртта на кръста2016

5. Уроците от кръста2017

189. Възкресението2020

1. Моронтийният преход2020

2. Материалното тяло на Иисус2022

3. Епохалното възкресение2024

4. Откриване на празната гробница2025

5. Петър и Йоан край гробницата2027

190. Моронтийните явявания на Иисус2029

1. Вестителите на възкресението2029

2. Явяванията на Иисус във Витания2031

3. В дома на Йосиф2033

4. Явяването пред гърците2033

5. Разходката с двамата братя2034

191. Явяванията пред апостолите и другите лидери2037

1. Явяването пред Петър2039

2. Първото явяване пред апостолите2040

3. В обществото на моронтийните създания2040

4. Десетото явяване (във Филаделфия)2041

5. Второто явяване пред апостолите2042

6. Явяването в Александрия2044

192. Явяванията в Галилея2045

1. Явяване край езерото2045

2. Беседи с апостолите по двама2047

3. На планината на посвещението2050

4. Събранието край езерото2050

193. Последните явявания и възнесението2052

1. Явяването в Сихар2053

2. Явяването във Финикия2054

3. Последното явяване в Йерусалим2055

4. Причини за падението на Юда2055

5. Възнесението на учителя2057

6. Петър свиква вярващите2057

194. Посвещаването на Духа на Истината2059

1. Проповедта в деня на Петдесетница2060

2. Значението на Петдесетница2060

3. Какво стана на Петдесетница2062

4. Ранната християнска църква2066

195. След Петдесетница2069

1. Влиянието на гърците2071

2. Римското влияние2072

3. Под властта на римската империя2073

4. Европейският мрак на мракобесието2074

5. Проблемът на съвременността2075

6. Материализмът2076

7. Уязвимостта на материализма2078

8. Секуларният тоталитаризъм2081

9. Проблемът на християнството2082

10. Бъдещето2084

196. Вярата на Иисус2087

1. Иисус-човекът2090

2. Религията на Иисус2091

3. Върховенството на религията2093

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.