5. A Paradicsom-Havona rendszer

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

5. A PARADICSOM-HAVONA RENDSZER

I. Bevezetés
II. Földrajz
III. A Havona felépítése
IV. A Havona-világok
V. Az Atya világai
VI. A Fiú világai
VII. A Szellem világai
VIII. A Központi Világegyetem rendeltetése
IX. Élet a Havonában

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: A Paradicsom-Havona Rendszer alkotja a világmindenség tökéletes és örökkévaló magját.

A Paradicsom-Havona Rendszer, az örök Szigetet körülvevő örökkévaló világegyetem alkotja a világmindenség tökéletes és örökkévaló magját; mind a hét felsőbb-világegyetem és a külső tér minden tájéka meghatározott pályákon kering a paradicsomi égitestek és a Havona-szférák óriási központi halmaza körül.” 12:1.11

2. Tétel: Az időt a Paradicsomon nem mérik — az ott élők fogalmaiban az egymást követő események sorozata él.

„Az időt a Paradicsomon nem mérik; az egymást követő események sorozata azok fogalmaiban él, akik a központi Szigeten honosak. De az idő a Havona körökhöz és az ott tartózkodó számos mennyei és földi eredetű lényhez köthető. Mindegyik Havona-világnak megvan a saját helyi ideje, melyet annak köre szab meg.” 14:1.11

3. Tétel: A Paradicsom-Havona rendszer az alkotó tökéletesség egysége.

„A Paradicsomon semmi sem kísérleti jellegű, és a Paradicsom-Havona rendszer az alkotó tökéletesség egysége.” 14:2.6

II. FÖLDRAJZ

1. Tétel: A Havona igen távol helyezkedik el tőlünk és a méretei felfoghatatlanok. Egymilliárd világot foglal magába.

„A tökéletes és isteni világegyetem a teremtésösszesség közepét foglalja el; az idő és tér hatalmas teremtésrészei ezen örökkévaló mag körül keringenek. A Paradicsom a csodálatos, örökkévaló világegyetem kellős közepében mozdulatlanul álló, teljesen állandósult állapotban lévő óriási központi Sziget. E központi bolygócsaládot Havonának nevezzük, és az igen távol helyezkedik el a Nebadon helyi világegyetemhez képest. Méretei óriásiak, tömege csaknem felfoghatatlanul nagy és felépítését tekintve egymilliárd, elképzelhetetlenül szép és fenséges szférából áll, de e hatalmas teremtésrész igazi méretei ténylegesen meghaladják az emberi elme felfogóképességét.” 14:0.1

2. Tétel: A Paradicsom és a Havona között három különleges kör található, melyek mindegyikét hét-hét szféra alkotja.

„A Paradicsom központi Szigete és a Havona legbelső bolygókörei közötti térben különleges szférák három kisebb köre található. A legbelső kör az Egyetemes Atya hét titkos szféráját alkotja; a második csoport az Örökkévaló Fiú hét fényes világából áll; a legkülsőben a Végtelen Szellem hét hatalmas szférája, a Hét Tökéletes Szellem központi székhely-világa van.” 13:0.1

3. Tétel:A huszonegy örökkévalóvá alakított világ nagyszerűségében páratlan, mindegyik különbözik a másiktól, kivéve a Fiú világait, melyek viszont hasonlók.

„Az Atya, a Fiú és a Szellem e három, hét-hét bolygóból álló köre nagyszerűségében páratlan és elképzelhetetlen dicsőségű szférákat képez. Még az anyagi vagy fizikai felépítésük is számotokra ismeretlen minőséget képvisel. Anyagi értelemben mindegyik kör más és más, és az egyes körök egyes világai is eltérnek egymástól, kivéve a Fiú hét világát, melyek a fizikai felépítésüket tekintve azonosak. Mind a huszonegy hatalmas szféra és mindegyik hetes csoport eltérő mértékben alakíttatott örökkévalóvá. Amennyire tudjuk, ezek mindig is léteztek; hasonlóan a Paradicsomhoz, ezek is örökkévalók. Eredetükre vonatkozóan nincsenek sem feljegyzések, sem szóbeli emlékek.” 13:0.2

4. Tétel: A Paradicsom és a felsőbb-világegyetemek belső határai között hét különböző térfeltétel van.

„A Paradicsom peremétől a hét felsőbb-világegyetem belső határaiig a következő hét térfeltétel és térmozgás figyelhető meg:

1. A Paradicsomot körülvevő nyugalmi középtéri körzetek.

2. A három paradicsomi és a hét havonai kör órajárásnak megfelelő irányú forgása.

3. A Havona-köröket a központi világegyetem sötét gravitációs testjeitől elválasztó félig nyugalmi állapotú térkörzet.

4. A sötét gravitációs testek belső, az óra járásával ellentétes irányban forgó öve.

5. A második különleges térkörzet, mely kettéosztja a sötét gravitációs testek két térösvényét.

6. A sötét gravitációs testek külső öve, mely az órajárás szerinti irányban forog a Paradicsom körül.

7. A harmadik térkörzet — egy félig nyugalmi állapotú körzet — mely a sötét gravitációs testek külső övét a hét felsőbb-világegyetem legbelső köreitől elválasztja.” 14:1.1

5. Tétel: A Havona egymilliárd világa hét egyközepű körbe szerveződik. Mindegyiket átjárja a Körök Hét Szellemének egyike.

„A Havona egymilliárd világa hét egyközepű körbe szerveződik, melyek közvetlenül a Paradicsomi égitestek három körét övezik. A legbelső Havona-körben több mint harmincötmillió világ, a legkülsőben pedig több mint kétszáznegyvenötmillió világ van, a maradék pedig közöttük található. Mindegyik kör különbözik a többitől, azonban mind tökéletesen kiegyensúlyozott és kiválóan szervezett, és mindegyiket átjárja a Végtelen Szellemet képviselő sajátos megnyilvánulás, a Körök Hét Szellemének egyike. Egyéb foglalatosságai mellett e személytelen Szellem hangolja össze a mennyei ügyek intézését az egyes körökben.” 14:1.9

6. Tétel: A Havonát sötét gravitációs testek köre övezi — ezek minden szempontból eltérnek a többi égitesttől.

„E hatalmas központi világegyetem külső övezetében, messze túl a Havona-világok hetedik övén, hihetetlenül nagy számú sötét gravitációs test kering. E roppant nagy sötét tömegek sok szempontból eltérnek a többi égitesttől; még a formájuk is nagyon más. E sötét gravitációs testek nem vernek vissza és nem nyelnek el fényt; nem érzékenyek a fizikai-energiai fényre, és olyan tökéletesen körülveszik és övezik a Havonát, hogy az még az idő és tér közeli, lakott világegyetemeiből sem figyelhető meg.” 14:1.14

7. Tétel:A sötét gravitációs testek keringése két ellentétes állású körön történik.

„A sötét gravitációs testek nagy övét egy különleges térbetüremkedés két egyenlő, elliptikus görbére osztja. A belső kör az órajárás irányával ellentétesen forog; a külső pedig az órajárás irányának megfelelően. Ezen ellentétes irányú mozgások a sötét testek rendkívül nagy tömegével együtt olyan hatékonyan ellensúlyozzák a Havona-gravitációs vonalakat, hogy mindez a központi világegyetemet fizikailag kiegyensúlyozott és tökéletesen állandósult teremtésrésszé teszi.” 14:1.15

8. Tétel: A gravitációs testek két köre eltérő elrendezésű, a köztes tér pedig egyedi.

„A sötét gravitációs testek belső körmozgása csőszerű, mely három kör alakú csoportból áll. E kör keresztmetszeti képén három, nagyjából egyenlő sűrűségű egyközepű kört láthatnánk. A sötét gravitációs testek külső köre merőleges elrendezésű, és méretét tekintve ezerszerese a belső körnek. A külső kör függőleges átmérője ötvenezerszerese a keresztmetszeti átmérőnek.

A közbenső tér, mely a gravitációs testek e két köre között helyezkedik el, különlegesannyiban, hogy ahhoz fogható a teljes széles világegyetemben sehol máshol nincs. E körzetet függőleges irányú, hatalmas mértékű hullámmozgás jellemzi és egy ismeretlen fajta, roppant nagy energiaműködés hatja át.” 14:1.16

III. A HAVONA FELÉPÍTÉSE

1. Tétel: A Havona anyaga ezer vegytani alapelemből és hét energiaforma hét-hét fázisából tevődik össze.

„A Havona anyaga pontosan ezer vegytani alapelem szerveződéséből és a Havona-energia hét formájának kiegyensúlyozott működéséből tevődik össze. Ezen alapvető energiák mindegyike hét gerjesztési állapotban nyilvánul meg, s ebből eredően a Havona honosai negyvenkilenc különböző érzékelési ingerre érzékenyek.” 14:2.3

2. Tétel: A Havona-energiák hármas jelleget mutatnak. A felsőbb-világegyetemiek kettősek.

„A Havona fizikai valóságai energiaszerveződési rendjüket tekintve gyökeresen eltérnek a tér evolúciós világegyetemeiben uralkodó energiaszerveződési formáktól. A Havona-energiák hármas jelleget mutatnak; az energia-anyag felsőbb-világegyetemi egységei kettős energiatartalommal rendelkeznek, bár egy energiaforma létezik ellenható és együttható szakaszban is. A központi világegyetemi teremtésrész hármas (Háromság); a helyi világegyetemi teremtésrész (közvetlenül) kettős, mely a Teremtő Fiúra és az Alkotó Szellemre mint okokra vezethető vissza.” 14:2.2

IV. A HAVONA-VILÁGOK

1. Tétel: A Havonán nincs kormányzat.

„A központi világegyetem kormányzását illetően az a helyzet, hogy olyan nincs. A Havona oly mértékben tökéletes, hogy semmiféle értelmi kormányzásra nincs szükség.” 14:3.1

2. Tétel: A Havonán semmi sincs, amit az emberi képzelet képes volna megragadni, de e világokon vannak folyók és tavak.

„A Havona-szférák építészeti, világítási és fűtési, valamint élőlénytani és művészeti jellegű ékesítése jelentősen meghaladja az emberi képzelet legtágabb határait is. Nektek nem sokat tudunk mondani a Havonáról; látnotok kellene ahhoz, hogy a szépségét és nagyszerűségét felmerhessétek. E tökéletes világokon még igazi folyók és tavak is vannak.” 14:3.7

3. Tétel: Mindegyik Havona-világ eredeti és különleges teremtésrész; mindegyiket a helyi Nappalok Örökkévalójának tervei szerint ékesítették fel.

„E bolygók mindegyike eredeti, különleges és kizárólagos teremtésrész; mindegyik bolygó páratlan, fenséges és tökéletes teremtésrész. És e változatos egyediség megmutatkozik a bolygólét minden fizikai, értelmi és szellemi oldalán. E milliárdnyi tökéletes szféra mindegyikét a helyi Nappalok Örökkévalójának tervei szerint dolgozták ki és ékesítették fel. És éppen ez az oka annak, hogy nincs közöttük két egyforma.” 14:5.6

4. Tétel: A Paradicsom-Havona nap alkotja a nagy világegyetemben a szabványos időmérés alapját — ez csupán kevéssel több mint hét perccel rövidebb az urantiai ezer évnél.

„Az »ezer esztendő annyi előtte, mint egy nap, mint egy őrjárási idő éjjel« kijelentést olvasva nem is voltatok tudatában az igazságtartalmának. Egy Paradicsom-Havona nap csupán hét perc, három és egynyolcad másodperccel rövidebb annál, mint amit ti a jelenlegi urantiai szökőéves naptárral ezer évnek mértek.

E Paradicsom-Havona nap alkotja a hét felsőbb-világegyetemben a szabványos időmérés alapját, bár mindegyik saját belső szabványidőt is mér.” 14:1.12

V. AZ ATYA VILÁGAI

1. Tétel: Az Atya hét titkos világa az Istenségek szellemi fényességét tükrözi a Paradicsomon és a Havona hét körén is.

„Az Egyetemes Atya hét titkos [szférája], mely a Paradicsom körül, az örökkévaló Szigethez nagyon közel kering, nagymértékben tükrözi az örökkévaló Istenségek központi ragyogásának szellemi fényességét, az isteni dicsőség e fényét árasztva szerte a Paradicsomon és még a Havona hét körében is.” 13:0.3

2. Tétel: Az Atya világait a Felsőség háromságivá tett Titkai vezetik.

„Az Atya paradicsomi világait a Háromság Állandó Fiainak legfelsőbb rendje, a Felsőség háromságivá tett Titkai vezetik.” 13:1.2

3. Tétel: Az Atya világai helyet adnak az Istenségek olyan sajátos megjelenítésének, melyet kizárólag az egyes világokon lakozó csoportok értenek.

„E világok titokzatos voltának egyik magyarázata abban rejlik, hogy e szent szférák mindegyike a paradicsomi Háromságot alkotó Istenségek sajátos megjelenítése, illetőleg megnyilatkozása; ez nem személyiség, hanem az Isteniség egyedi jelenléte, melyet kizárólag olyan értelmek ama különleges csoportjai képesek értékelni és megérteni, akik ott lakoznak, illetőleg az adott szférára beléphetnek. A Felsőség háromságivá tett Titkai ezen szakosodott és személytelen Isteniség-jelenléteknek a személyes segítői. És a Felsőség Titkai felsőbb személyes lények, akik magasztos és nagy pontosságot igénylő munkájukhoz kiváló képességekkel rendelkeznek és ahhoz nagyszerűen alkalmazkodtak.” 13:1.3

4. Tétel: A Divinington a Gondolatigazítóknak és az Egyetemes Atyától eredő számos egyéb rendnek az otthona.

„1. DIVININGTON. E világ, sajátos értelemben az „Atya kebele”, az Egyetemes Atya személyes-közösségi szférája, és azon az ő isteniségének különleges megnyilatkozása. Divinington a Gondolatigazítók paradicsomi gyülekezőhelye, de egyúttal számos egyéb, az Egyetemes Atyától származó entitás, személyiség és más lény otthona is.” 13:1.4

5. Tétel: A Divinington titkai közé tartozik a Gondolatigazítók adományozásának titka.

A Divinington titkai közé tartozik a Gondolatigazítók adományozásának és küldetésének titka.” 13:1.5

6. Tétel:A Divinington titkai közé tartoznak továbbá az egyéb Atya-szilánkokkal és a Gravitációs Hírvivőkkel kapcsolatos titkok.

„E szféra titkai közé tartoznak továbbá az Atya-szilánkok minden egyéb formáinak, a Gravitációs Hírvivőknek és az általatok nem ismert seregnyi egyéb lénynek a természetével, rendeltetésével és tevékenységével kapcsolatos titkok.” 13:1.6

7. Tétel: A Szonarington a központja a teljes hatáskört elnyert felemelkedő és alászálló Istenfiaknak.

„2. SZONARINGTON. E szféra a »Fiú kebele«, az Örökkévaló Fiú személyes fogadóvilága. Ez a hely a paradicsomi központja a felemelkedő és alászálló Istenfiaknak, amikor és miután megkapták a teljes hatáskört és a végleges kinevezést.” 13:1.7

8. Tétel: A Szonarington titkai közé tartozik az Istenfiak megtestesülésének titka.

A Szonarington titkai közé tartozik az isteni Fiak megtestesülésének titka. Amikor az Isten Fia az Ember Fiává válik, vagyis hogy ténylegesen asszony szüli, miként az a ti világotokon is így történt ezerkilencszáz évvel ezelőtt, ez bizony általános rejtély.” 13:1.8

9. Tétel: A Spiritington a Végtelen Szellem felsőbb lényeinek otthona. Itt gyűlik össze a Hét Tökéletes Szellem.

„3. SPIRITINGTON. E világ a »Szellem kebele«, a kizárólag a Végtelen Szellemet képviselő felsőbb lények paradicsomi otthona. Itt gyűlik össze a Hét Tökéletes Szellem és némely utóduk az összes világegyetemből. E mennyei lakóhelyen található még számos, általatok nem ismert szellemi személyiségrend is, olyan lények, akiket olyan, sokféle tevékenységre jelöltek ki a világegyetemekben, mely tevékenységek nem kapcsolódnak az idő halandó teremtményeinek az örökkévalóság paradicsomi szintjeire való felemelésének terveihez.” 13:1.9

10. Tétel: A Spiritington titkai közé tartozik a világegyetemi tükrözőműködés rejtélye is.

A Spiritington titkai közé tartozik a tükrözőműködés megfejthetetlen rejtélye is. Beszámolunk nektek a tükrözőműködés hatalmas és egyetemes jelenségéről, közelebbről, ahogyan az a hét felsőbb-világegyetem központi világain működik, azonban sohasem magyarázzuk meg teljesen e jelenséget, mert mi magunk sem értjük tökéletesen. Sokat, nagyon sokat megértünk, de számos alapvető részlet még előttünk is homályos.” 13:1.10

11. Tétel: A Vicegerington az otthona a ki nem nyilatkoztatott Atya-Fiú lényeknek.

„4. VICEGERINGTON. E bolygó az »Atya és a Fiú kebele« és bizonyos, ismeretlen lények titkos szférája, akik az Atya és a Fiú cselekedeteiből származnak.” 13:1.11

12. Tétel: A Vicegerington titkai közé tartoznak a háromságivá válás titkai.

A Vicegerington titkai közé tartoznak a háromságivá válás titkai, és a háromságivá válás a Háromság képviseletére vonatkozó hatáskör titkát jelenti, azt, hogy az Istenek helyetteseiként való cselekvésre adatik engedély.” 13:1.12

13. Tétel: A Szolitarington az otthona az Atya-Szellem előttünk ki nem nyilatkoztatott lényeinek.

„5. SZOLITARINGTON. E világ az »Atya és a Szellem kebele« és azon ismeretlen lények kiváló seregeinek gyülekezőhelye, melyek az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem együttes cselekedeteiből származnak, olyan lények ők, akik a Szellem örökségén kívül az Atya jegyeit is hordozzák.” 13:1.15

14. Tétel:A Szolitarington titkai közé tartoznak a háromságivá alakítás titkai mellett a Végtelen Szellem némely magas rangú gyermekével kialakított különös kapcsolatok is.

A Szolitarington titkai. A háromságivá alakítás bizonyos titkai mellett e világhoz kötődnek a Végtelen Szellem azon személyes viszonyának titkai, mely viszonyt a Harmadik Forrás és Középpont felsőbb utódaival tart fenn.” 13:1.18

15. Tétel: A Szerafington az otthona a Fiú és a Szellem ismeretlen lényeinek, valamint az angyalok számos rendjének is.

„6. SZERAFINGTON. E szféra a »Fiú és a Szellem kebele«, és a Fiú és a Szellem által teremtett ismeretlen lények hatalmas seregeinek otthona. E világ egyúttal az angyali seregek, beleértve a szupernáfokat, a szekonáfokat és a szeráfokat, összes szolgáló rendjének végső szférája. A központi világegyetemben és az attól kijjebb eső világegyetemekben a fenséges szellemeknek számos rendje szolgál, melyek nem »segédkező szellemei azoknak, akik az üdvözülés örökösei lesznek«. Mindezen szellemi munkások a világegyetemi tevékenységek összes szintjén és területén mind úgy tekintenek a Szerafingtonra, mint paradicsomi otthonukra.” 13:1.19

16. Tétel: A Szerafington titkai közé tartoznak a szeráfi szállítás rejtélyei is.

A Szerafington titkai hármas rejtélyt alkotnak, melyek közül csak egyről — a szeráfi szállítás rejtélyéről — tehetek említést.” 13:1.20

17. Tétel: Az Aszendington az otthona a felemelkedő evolúciós teremtményeknek.

„7. ASZENDINGTON. E különleges világ az »Atya, a Fiú és a Szellem kebele«, a tér felemelkedő teremtményeinek találkozóhelye, az idő azon zarándokainak fogadószférája, akik a Paradicsomra vezető útjukon áthaladnak a Havonán.” 13:1.21

18. Tétel: Az Aszendington titka a halhatatlan lélek kifejlődése az anyagi teremtményekben.

Az Aszendington titkai közé tartozik az a rejtély, hogy az anyagi és halandói elmében fokozatosan és biztosan kiépül a jellem és az önazonosság szellemi és magvában halhatatlan mása. E jelenség alkotja a világegyetemek leginkább zavarba ejtő rejtélyeinek egyikét — a halhatatlan lélek kifejlődését a halandó és anyagi teremtmény elméjében.” 13:1.22

VI. A FIÚ VILÁGAI

1. Tétel: A Fiú szent világain ered az egész Havonát beragyogó szellem-fényesség. E szférákon személyiséggel bíró lény nem tartózkodik.

„Úgy tűnik, hogy az Örökkévaló Fiú hét szent világán erednek a szellem-fényesség személytelen energiái. A hét fénylő szférán személyiséggel bíró lény nem tartózkodhat. A világok szellemi dicsőséggel világítják be az egész Paradicsomot és a Havonát, és tiszta szellem-fényességet küldenek a hét felsőbb-világegyetembe is. A második kör e ragyogó szférái fényüket (hő nélküli fényt) a Paradicsomra és a hétkörös központi világegyetem milliárdnyi világára is kisugározzák.” 13:0.4

2. Tétel: A Fiú e különleges világai adnak otthont a tisztán szellemi létezés hét szakaszának.

„Az Örökkévaló Fiú hét fényes szférája alkotja a tisztán szellemi létezés hét szakaszának világait. E fénylő égitestek képezik a Havona és a Paradicsom hármas fényének forrását, s a hatásuk nagyrészt, bár nem teljes mértékben a központi világegyetemre korlátozódik.” 13:3.1

3. Tétel: A Fiú e világai hemzsegnek a személyestől különböző élettől.

„Személyiség nincs jelen e paradicsomi segédszférákon; ennélfogva e tisztán szellemi helyszíneken kevés olyasmi van, mely a halandó és anyagi személyiség számára bemutatható. Nekünk azt tanították, hogy e világok hemzsegnek az Örökkévaló Fiú lényei jelentette, a személyestől különböző élettől. Következtetéseink szerint ezen entitások a külső térbe tervezett új világegyetemekben való segédkezésre gyülekeznek.” 13:3.2

VII. A SZELLEM VILÁGAI

1. Tétel: A Szellem világain lakoznak a Végtelen Szellem gyermekei, a megdicsőített teremtmények háromságivá tett fiai, valamint egyéb ismeretlen lények.

„A Havona belső köre és az Örökkévaló Fiú fénylő szférái között helyezkedik el a Végtelen Szellem hét égitestje, azok a világok, melyeken a Végtelen Szellem utódai, a megdicsőített teremtett személyiségek háromságivá tett fiai, valamint egyéb, a világegyetemi tevékenységek különféle területeivel kapcsolatos számos ügy hatékony igazgatásában közreműködő ismeretlen lények lakoznak.” 13:4.1

2. Tétel: A Szellem hét világa alkotja a Hét Tökéletes Szellem székhelyét. Szellemi fényüket árasztják a Havonára és a nagy világegyetemre, bele nem értve a Paradicsomot.

„A Végtelen Szellem hét világát a Hét Tökéletes Szellem foglalja el, akik a hét felsőbb-világegyetem végzete felett gyakorolnak ellenőrzést, s akik az Istenség Harmadik Személyének szellemi fényét árasztják ezen idő és tér teremtésrészek számára. És az egész Havona, bele nem értve a Paradicsom Szigetét, az ő, e szellemivé lényegítő befolyásukban fürdik.” 13:0.5

3. Tétel:A Tökéletes Szellemek e hét világról működve hozzák egyensúlyba és állandósítják a nagy világegyetem mindenségrendi-elme köreit.

„A Tökéletes Szellemek e hét különleges szféráról működve hozzák egyensúlyba és állandósítják a nagy világegyetem mindenségrendi-elme köreit. Közük van az Istenségeknek a szerte a nagy világegyetemben megnyilvánuló, kiegyenlítő szellemi magatartásformájához és jelenlétéhez is.” 13:4.3

4. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem igazgatási tartózkodási helye valójában a hét felsőbb-világegyetem központja.

„A Hét Tökéletes Szellem igazgatási tartózkodási helye valójában a hét felsőbb-világegyetem és az azokhoz tartozó külsőtér-részek paradicsomi központjain van. Minden egyes Tökéletes Szellem egy felsőbb-világegyetem felett gyakorol vezető hatalmat, és a hét világ mindegyike egy-egy Tökéletes Szellemhez tartozik. A hét felsőbb-világegyetem Paradicsom alatti igazgatási szintjein egyetlen olyan szakasz sincs, melyről ezen igazgatási világokon ne gondoskodnának.” 13:4.6

VIII. A KÖZPONTI VILÁGEGYETEM RENDELTETÉSE

1. Tétel:A Havona egymilliárd világa felkészülési szféraként szolgál az alászálló paradicsomi személyiségek és a felemelkedő evolúciós teremtmények számára.

„A központi világegyetem egymilliárd szférája a Paradicsomon és a Havonában honos felsőbb személyiségek felkészülési világait alkotja, továbbá az idő evolúciós világaiból felemelkedő teremtmények számára a végső megmérettetés színhelyéül is szolgál.” 14:3.4

2. Tétel: A Havona valószínűleg felsőbb tanintézet lesz majd az abszonit szinteken akkor, amikor a felsőbb-világegyetemek középiskolaként szolgálnak a külső térbeli elemi iskolákból kikerülők számára.

„A Havona abszonit jelentőségében vitathatatlanul tovább fog működni még azon eljövendő világegyetemi korszakokban is, melyekben tanúi lehetünk annak, hogy a tér zarándokai megpróbálják megtalálni Istent a véges-feletti szinteken. A Havona képes arra, hogy abszonit lények felkészülési világegyetemeként szolgáljon. Valószínűleg ez lesz a felsőbb tanintézet, amely mellett a hét felsőbb-világegyetem szolgál középtanodaként a külső térbeli elemi tanodákból kikerülők számára. És hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az örökkévaló Havona potenciáljai ténylegesen is korlátlanok, és hogy a központi világegyetem örökös képességgel rendelkezik ahhoz, hogy élményelvi felkészülési világegyetemül szolgáljon minden teremtett lénynek, legyenek azok múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli fajtájúak.” 14:6.41

3. Tétel: Az Atya felsőbb megelégedést nyer a Havona tökéletességéből.

„1. Az Egyetemes Atya — az Első Forrás és Középpont. Az Atya Isten felsőbb atyai megelégedést nyer a központi teremtésrész tökéletességéből. Élvezi a szeretettel való eltelés élményét az egyenlőséghez közeli szinteken. A tökéletes Teremtő istenmód elégedett a tökéletes teremtmény imádatával.” 14:6.6

4. Tétel:Az Örökkévaló Fiú számára a Havona bizonyságot ad az isteni család hatékony működésére. Itt mutatott először adományozási segédkezést.

„2. Az Örökkévaló Fiú — a Második Forrás és Középpont. Az Örökkévaló Fiú számára a fenséges központi teremtésrész örök bizonyságot ad az isteni családi — az Atya, a Fiú és a Szellem — társulás hatékony működésére. Ez az Egyetemes Atyában való abszolút bizodalom szellemi és anyagi alapja.

A Havona csaknem korlátlan alapot szolgáltat az Örökkévaló Fiúnak a szellemi hatalom örökké bővülő kivitelezésére. A központi világegyetem bocsátotta az Örökkévaló Fiú rendelkezésére azt a színteret, melyen ő biztonságosan és zavartalanul bemutathatja az adományozási segédkezés szellemét és eljárását a paradicsomi társ Fiak tanítása érdekében.” 14:6.12

5. Tétel: A Havona világegyetem teszi lehetővé a Végtelen Szellem számára, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy ő az Együttes Cselekvő.

„3. A Végtelen Szellem — a Harmadik Forrás és Középpont. A Havona világegyetem teszi lehetővé a Végtelen Szellem számára, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy ő az Együttes Cselekvő, az egyesült Atya-Fiú végtelen képviselője. A Végtelen Szellem a Havonában kettős megelégedést merít abból, hogy alkotó tevékenységet folytat, miközben az ezen isteni teljesítmény okozta elégedettséget ettől teljesen függetlenül átéli.” 14:6.17

6. Tétel: A Végtelen Szellem a Havonában tanulta be az evolúciós világegyetemek számára való segédkezést.

„A Havonában a Végtelen Szellem olyan színteret talált, melyen bizonyíthatja képességét és hajlandóságát arra, hogy magvábanvaló irgalmas segédkezőként szolgáljon. E tökéletes teremtésrészben próbálja el a Szellem az evolúciós világegyetemekben teljesítendő segédkezési kalandot.” 14:6.18

7. Tétel: A Havona a Legfelsőbb Lény szellemi valóságának bizonyítéka. Itt a Mindenható erőtér-potenciálja egyesül a Legfelsőbb szellemi természetével.

„4. A Legfelsőbb Lény — az élményelvi Istenség evolúciós egyesülése. A Havona teremtésrész a Legfelsőbb Lény szellemi valóságának örök és tökéletes bizonyítéka. E tökéletes teremtésrész a Legfelsőbb Isten tökéletes és arányos szellemtermészetének kinyilatkoztatása a paradicsomi Istenségeknek az idő és tér élményelvi világegyetemeiben való véges tükröződései erő-személyiség egységbe foglalásának kezdeteit megelőzően.

A Havonában a Mindenható erőtér-potenciáljai egyesülnek a Legfelsőbb szellemi természetével. E központi teremtésrész a Legfelsőbb eljövendő-örökkévaló egységének mintapéldája.” 14:6.23

8. Tétel: A Havona a Teremtő Fiak világegyetem-teremtéssel járó kalandokra való felkészítésének helye.

„5. A Mellérendelt Teremtő Fiak. A Havona nem más, mint a paradicsomi Mihályok világegyetem-teremtéssel járó kalandokra való felkészítésének oktatási és felkészülési helye. Ezen isteni és tökéletes teremtésrész minden Teremtő Fiú számára minta.” 14:6.27

9. Tétel: Az elő-személyes Anyaszellemek, vagyis a Teremtő Fiak társteremtői a Havona-világokon kapják meg felkészítésüket a Körök Szellemeivel együttműködésben.

„6. A Mellérendelt Segédkező Leányok. A világegyetemi Anyaszellemek, a helyi világegyetemek társteremtői a Havona-világokon kapják meg elő-személyes felkészítésüket a Körök Szellemeivel szoros együttműködésben.” 14:6.32

10. Tétel: A Havona az otthona minden halandói fajtabeli minta-személyiségnek, és megtalálhatók itt a halandói felemelkedők minden emberfeletti társa.

„7. A Felemelkedői létpályájú Evolúciós Halandók. A Havona az otthona minden halandói fajtabeli minta-személyiségnek és minden, halandói társulásban érintett emberfeletti személyiségnek, aki nem az idő teremtésrészeiben honos.” 14:6.37

11. Tétel: A halandók a Havonában lépnek először kapcsolatba a Legfelsőbb Lénnyel.

„E világok ösztönöznek minden emberi késztetést, mely a legmagasabb befogadható valóságszinteken lévő igaz szellemértékek felé irányul. A Havona minden felemelkedő halandó számára az elő-paradicsomi felkészülési cél. A halandók itt érik el az elő-paradicsomi Istenséget — a Legfelsőbb Lényt. A Havona minden saját akarattal bíró teremtmény számára a Paradicsom és az Isten-elérés kapuját jelenti.” 14:6.38

IX. ÉLET A HAVONÁBAN

1. Tétel: Az életnek hét alapformája van meg a Havona-világokon.

„Az élő dolgoknak és lényeknek hét alapformája van a Havona-világokon, és ezen alapformák mindegyike három különböző szakaszban létezik. E három-három szakasz mindegyike hetven nagyosztályba sorolható, és minden egyes nagyosztály ezer kisosztályból áll, mely még tovább bontható, és így tovább. Ezen alapvető életcsoportok feloszthatók úgy mint:

1. Anyagi.

2. Morontiai.

3. Szellemi.

4. Abszonit.

5. Végleges.

6. Mellérendelt-abszolút.

7. Abszolút.” 14:4.1

2. Tétel: A havonai honosoknak van saját életük is az alászállók és a felemelkedők számára végzett segédkezés mellett.

„Van honos havonai élet, mely önmagában és önmagától is jelentőséggel bír. A havonabeliek sokféleképpen segédkeznek a Paradicsomról alászállóknak és a felsőbb-világegyetemből felemelkedőknek, de olyan életet is élnek, mely csak a központi világegyetemben figyelhető meg és viszonylagos jelentéssel bír egészen függetlenül a Paradicsomtól vagy a felsőbb-világegyetemektől.” 14:4.12

3. Tétel: A Havona honosai a paradicsomi Háromság gyermekei, és ők nem szaporodó lények.

„A Havona honosai mind a paradicsomi Háromság utódai. Nincsenek teremtményi szüleik és nem képesek szaporodásra.” 14:4.10

4. Tétel: A Havona-világokon számos mintalény-osztály van.

„A Havona honosai mellett a központi világegyetem lakosai között is számos mintalény-osztály van a különféle világegyetemi csoportok körében — tanácsadók, igazgatók valamint a saját fajtájukat, illetőleg más fajtákat szerte a teremtésrészben tanítók.” 14:4.18

5. Tétel: Bűn eddig még soha sem jelent meg a Havonában. Sem a honosok, sem az evolúciós felemelkedők nem tértek rossz útra sohasem.

„Következtetésünk szerint a bűn lehetetlen eseménynek tekinthető, de e véleményünknek alapja az, hogy a Havona honos, szabad akaratú teremtményei eddig még soha sem találtattak bűnösnek az Istenség akaratának való ellenszegülésben. A teljes örökkévalóságban e fenséges lények mindig is következetesen hűségesek voltak a Nappalok Örökkévalóihoz. A Havonába zarándokként lépett egyetlen teremtményben sem termett bűn. Sohasem fordult elő helytelen viselkedés bármely olyan személyiség-csoportba tartozó teremtmény esetében, akit a központi Havona világegyetemben teremtettek vagy oda beengedtek. Az idő világegyetemeiben alkalmazott kiválasztási módszerek és eszközök oly tökéletesek és oly isteniek, hogy a Havona feljegyzéseiben sohasem fordult elő tévedés; sohasem vétettek hibát; egyetlen felemelkedő lelket sem engedtek be túl korán a központi világegyetembe.” 14:2.9

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.