13. Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

13. HELYI VILÁGEGYETEMI ALKOTÓ SZELLEM

I. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése
II. Az Isteni Segédkező természete
III. Világegyetemi Fiú és Alkotó Szellem
IV. A Szellem segédkezése
V. A Szellem az ember viszonylatában
VI. A fejlődés hét szakasza
VII. A hét elmeszellem-segéd

I. AZ ALKOTÓ SZELLEM MEGSZEMÉLYESÜLÉSE

1. Tétel:A Teremtő Fiú teremtésével egyidejűleg a Végtelen Szellem önmaga új és egyedi megjelenítését hozza létre abból a célból, hogy e Teremtő Fiúnak társa legyen.

„Amikor az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú megszemélyesít egy Teremtő Fiút, akkor a Végtelen Szellem önmaga új és egyedi megjelenítését hozza létre abból a célból, hogy e Teremtő Fiút a tér területére elkísérje, s ott a társa legyen, először a fizikai szervezési munkában, később pedig az újonnan megtervezett világegyetem teremtményeinek megteremtésében és a számukra való segédkezésben.” 34:0.1

2. Tétel:A fizikai teremtésrész megjelenését követően a felsőbb-világegyetemi Tökéletes Szellem elindítja a helyi világegyetemi Alkotó Szellem megszemélyesülését.

„(...) amikor az Istenségbe-foglalt Tökéletes Szellem a társai számára is felismerhetően megjelenik, akkor megy végbe az, amit »elsődleges kitörésnek« neveznek. Ez a hatalmas szellemi villanás még az adott felsőbb-világegyetem központján is érzékelhető jelenség; és e kevéssé érthető Háromság-megnyilatkozással egyszerre feltűnő változás megy végbe a Végtelen Szellem adott helyi világegyetemben honos teremtői szellemjelenlétének és erőterének természetében. E paradicsomi jelenségekre válaszként magának a Teremtő Fiúnak a jelenlétében azonnal megszemélyesül a Végtelen Szellem egy új személyes megjelenési formája. Ez az Isteni Segédkező. A Teremtő Fiú egyedivé lett Alkotó Szellem segítője az ő személyes teremtőtársává, a helyi világegyetemi Anyaszellemmé vált.” 34:1.1

3. Tétel: A fizikai teremtés ideje alatt az Alkotó Szellem nem különül el teljesen a Végtelen Szellemtől, azonban a Tökéletes Szellemtől való isteni befogadást követően átalakul a Tökéletes Szellem személyes hasonmásává.

„A helyi világegyetembeli Szellem-jelenlét a tisztán fizikai teremtés vagy szervezés ideje alatt nem különült el teljesen a paradicsomi Végtelen Szellem szellemétől; ugyanakkor, miután a felügyelő Tökéletes Szellem újból megjelent az Istenek titkos öleléséből kikelve és miután a szellemi energia felvillant, a Végtelen Szellem helyi világegyetemi megnyilvánulása hirtelen és teljesen átalakul ama Tökéletes Szellem személyes hasonmásává, aki átalakító kapcsolatban állt a Végtelen Szellemmel. A helyi világegyetemi Anyaszellem így tesz szert olyan személyes természetre, melyet a felsőbb-világegyetemi csillagászati illetékességű Tökéletes Szellem természete tesz színesebbé.” 34:1.3

4. Tétel: A Nebadon Világegyetemi Szelleme a Legfelsőbb Szellemek hatodik csoportjába tartozik, s e rend 611.121. tagja.

„A szalvingtoni Világegyetemi Anyaszellem, Mihály társa a Nebadon szabályozásában és igazgatásában, a Legfelsőbb Szellemek hatodik csoportjába tartozik, s e rend 611.121. tagja. Arra vállalkozott, hogy elkíséri Mihályt a paradicsomi kötelezettségei alól való felmentése alkalmával és azóta vele tevékenykedik Mihály világegyetemének megteremtésében és irányításában.” 33:3.2

II. AZ ISTENI SEGÉDKEZŐ TERMÉSZETE

1. Tétel:A Világegyetemi Anyaszellem a Végtelen Szellem összes fizikai-szabályozói sajátosságával rendelkezik — beleértve az antigravitációt is. Később teljes elmegravitációs ellenőrzést is gyakorol.

„A Teremtő Fiúval való legelső társulásától kezdve a Világegyetemi Szellem a Végtelen Szellem összes fizikai-szabályozói sajátosságával rendelkezik, beleértve az ellengravitáció képességével való teljes felruházottságot is. A személyi besorolás elérését követően a Világegyetemi Szellem éppoly teljes és végleges elmegravitációs ellenőrzést gyakorol a helyi világegyetemben, mint amilyet a Végtelen Szellem gyakorolna, ha ott személyesen lenne jelen.” 34:2.2

2. Tétel: Az Alkotó Szellem a Teremtő Fiúval közös felelősséget vállal a világegyetemük létrehozásában és támogatásában.

„Az Alkotó Szellem a Teremtő Fiúval közös felelősséget vállal a világok teremtményeinek létrehozásában és sohasem hagyja cserben a Fiút az e teremtések támogatására és megtartására irányuló erőfeszítéseiben. Az élet az Alkotó Szellem közvetítésén keresztül részesül segédkezésben és tartatik fenn. »Elküldöd a Szellemed, és ők megteremtetnek. Te újítod meg a föld arculatát.«” 34:2.4

III. VILÁGEGYETEMI FIÚ ÉS ALKOTÓ SZELLEM

1. Tétel: Mind a Fiú, mind a Szellem érzékeny a fizikai és a szellemi valóságokra is.

„Az Alkotó Szellem a fizikai és a szellemi valóságokra egyaránt érzékeny; hasonlóképpen viselkedik a Teremtő Fiú is; és így ők egymás mellérendeltjei és társai az idő és tér helyi világegyetemének igazgatásában.” 34:0.2

2. Tétel: Míg az Anyaszellem elismeri a Fiút urának, a Fiú mellérendelt helyzetben lévőként és egyenlő hatáskörrel rendelkezőként kezeli a Szellemet.

„A Tökéletes Teremtő Fiú a világegyetemének személyes ura, de annak minden irányítási részletét illetően a Világegyetemi Szellem a Fiú igazgatótársa. Míg a Szellem mindig elismeri a Fiút feljebbvalójának és urának, a Fiú mindig mellérendelt helyzetben lévőként és egyenlő hatáskörrel rendelkezőként kezeli a Szellemet a terület minden ügyében. A Teremtő Fiút a szeretet és élet adományozására irányuló minden munkájában mindig és tökéletesen támogatja és szakszerűen segíti a végtelenül bölcs és mindig hű Világegyetemi Szellem és az ő angyali személyiségekből álló színes kíséretének egésze. Az ilyen Isteni Segédkező valóban a szellemek és szellemszemélyiségek anyja, a Teremtő Fiú mindig jelenlévő és végtelenül bölcs tanácsadója, a paradicsomi Végtelen Szellem hűséges és igaz megnyilatkozása.” 33:3.3

3. Tétel: Az Alkotó Szellemet korlátozza az idő; a Teremtő Fiú nem. Amikor együtt munkálkodnak, akkor az időtől és tértől függetlenül teszik azt.

„Az Alkotó Szellem világegyetemi segédkezése állandó jelleggel csak az időelem esetében korlátozott. Egy Teremtő Fiú pillanatszerűen cselekszik szerte a világegyetemében; de az Alkotó Szellemnek szembesülnie kell az idővel az egyetemes elme segédkezésében, kivéve, amikor tudatosan és szándékosan él a Világegyetemi Fiú személyes előjogaival.” 34:3.4

4. Tétel: Az Anyaszellem sohasem hagyja el a világegyetem központját. A Teremtő Fiú viszont jöhet-mehet.

„De a Világegyetemi Anyaszellem sohasem hagyja el a helyi világegyetem központi világát. A Teremtő Fiú szelleme működhet a Fiú személyes jelenlététől függetlenül, és így is tesz, de más a helyzet az ő személyes szelleme esetében. Az Isteni Segédkező Szent Szelleme nem tudna tovább működni, ha a személyes jelenléte eltávolodna a Szalvingtontól.” 34:4.7

IV. A SZELLEM SEGÉDKEZÉSE

1. Tétel: A Fiú atyaként, a Szellem anyaként működik a világegyetemben.

„A Fiú atyaként működik a helyi világegyetemében. A Szellem, ahogy a halandó teremtmények értelmezik, egy anya szerepét játssza, aki mindig segíti a Fiút és örökké nélkülözhetetlen a világegyetem igazgatásában.” 33:3.4

2. Tétel: Az Alkotó Szellem a tértől független, de az időtől nem. Ő egyformán és általánosan van jelen az egész helyi világegyetemében.

„Személyiségi előjogaiban az Alkotó Szellem a tértől teljesen független, de az időtől nem. Egy ilyen Világegyetemi Szellemnek nincs külön személyes jelenléte sem a csillagvilági, sem a csillagrendszeri központokon. Ő egyformán és általánosan van jelen az egész helyi világegyetemében és ezért szó szerint és személyesen is jelen van az egyik világon éppúgy, mint egy másikon.” 34:3.3

3. Tétel: A helyi világegyetemben három szellemkör van.

„A Nebadon helyi világegyetemben három különálló szellemkör van:

1. A Teremtő Fiú alászálló szelleme, a Vigasztaló, az Igazság Szelleme.

2. Az Isteni Segédkező szellemköre, a Szent Szellem.

3. Az értelem-segédkezési kör, beleértve a hét elmeszellem-segéd többé-kevésbé egyesített tevékenységeit, ám elkülönülő működését.” 34:4.1

4. Tétel:Az Alkotó Szellem együttműködik a Fiúval seregnyi Fiú teremtésében, Gábrieltől az Anyagi Fiakig.

„Az értelmes teremtmények világegyetemének megteremtésében az Alkotó Anyaszellem először a világegyetemi tökéletességű szférában működik, együttműködik a Fiúval a Fényes Hajnalcsillag létrehozásában. Ez után a Szellem utódai egyre jobban megközelítik a teremtett lények rendjét a bolygókon, éppen úgy, ahogy a Fiak a melkizedekektől az Anyagi Fiakig egyre alacsonyabb szintekre mennek le, ténylegesen is kapcsolatba lépnek a teremtésrészek halandóival.” 34:2.5

5. Tétel: Amikor az Élethordozók kialakítják az anyagi testeket, az Alkotó Szellem adja hozzá az „élet leheletét”.

„A halandó teremtmények későbbi evolúciója során az Élethordozó Fiak bocsátják rendelkezésre a fizikai testet, melyet a teremtésrészen létező szervezett anyagból készítenek, míg a Világegyetemi Szellem az »élet leheletét« adja hozzá.” 34:2.5

V. A SZELLEM AZ EMBER VISZONYLATÁBAN

1. Tétel:A szellemsegédkezés célja, hogy erő adassék „az ember bensőjében lévőnek”. „Akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai”.

„Mindeme segédkezés célja az, »hogy hatalmasan megerősödjetek az ő, az ember bensőjében lévő szellemén keresztül«. És mindez csak a kezdeti lépéseket jelenti a tökéletes hűség és szolgálat végső elérésében, ama tapasztalásban, melyben »az Isten teljességével teltek el«, »mert akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai«.” 34:6.10

2. Tétel: Az isteni szellem jelenléte az élet vize, s ez oltja a halandói elégedetlenség emésztő szomját.

„Az isteni Szellem jelenléte, az élet vize az, ami a halandói elégedetlenség emésztő szomjúságának és a szellemiesületlen emberi elme leírhatatlan éhségének kialakulását megelőzi. A Szellem-késztette lények »sohasem szomjaznak, mert e szellemi víz bennük az örökkévaló életre feltörő megelégedés kútjává lesz«.” 34:6.8

3. Tétel: Az isteni forrás vizével felüdült lelkek csaknem függetlenek a halandói környezettől.

„Az isteni vízforrással rendelkező eme lelkek csaknem függetlenek az anyagi környezettől, ami az élet örömeit és a földi lét megelégedést okozó dolgait illeti. Ők szellemi értelemben megvilágosodottak és megújultak, erkölcsileg megerősödöttek és felruháztattak.” 34:6.8

4. Tétel:Az ember ereje és előrehaladása „az ő kegyelméből, a Szellem megújításán keresztül” van. A szellemi erőfeszítés szellemi kimerüléssel jár. „A Szellem ad életet.”

„Az isteni Szellem örökös segédkezés és bátorítás az ember gyermekeinek. Erőtök és előrehaladásotok »az ő kegyelméből, a Szellem megújításán keresztül« van. A szellemi élet, mint a fizikai energia, felemésztődik. A szellemi erőfeszítés viszonylagos szellemi kimerüléssel jár. A teljes felemelkedési tapasztalás valóságos és szellemi is; ezért igaz az írás, miszerint »A Szellem elevenít meg.« »A Szellem ad életet.«” 34:6.5

5. Tétel: Az Isteni Segédkező szelleme és az Igazság Szelleme egy jelenlétként munkálkodik a halandóknál.

„Az Igazság Szelleme egyként munkálkodik az Isteni Segédkező szellemének jelenlétével. E kettős szellemi összeköttetés a világok felett kering, azt keresve, hogy miként taníthatná igazra az emberi elméket és miként világosíthatná meg azokat szellemileg, miként ösztönözhetné a felemelkedő fajok teremtményeinek lelkét, és miként terelhetné az evolúciós bolygókon lakozó népeket mindegyre az isteni beteljesülést jelentő paradicsomi céljuk felé.” 34:5.4

6. Tétel: A Szellem sohasem hajt, csak vezet. A Szellem uralmát sohasem szennyezi erőszak és nem rontja kényszer.

„A Szellem sohasem hajtsenkit, csak vezet. Ha készséges tanulók vagytok, ha szellemi szinteket és isteni magasságokat akartok elérni, ha őszintén vágytok az örökkévaló cél elérésére, akkor az isteni Szellem gyöngéden és szeretőn vezetni fog benneteket a fiúi besorolás és szellemi fejlődés útján. Minden lépéseteket készségesen, okosan és derűs együttműködéssel kell megtennetek. A Szellem uralmát sohasem szennyezi erőszak és nem rontja kényszer.” 34:6.11

7. Tétel: Az elmélet nem képes alakítani az emberi jellemet. Az elméleti igazság magva halott, hacsak a Szellem meg nem tölti az igazság formáit és mintáit.

„Még a legmagasabb szintű vallási tantételek halott elmélete is alkalmatlan az emberi jellem alakítására vagy a halandói viselkedés szabályozására. Amire ma a világnak szüksége van az nem más, mint az igazság, melyet régi tanítótok hirdetett: »Nemcsak szóban, hanem hatalomban és a Szent Szellemben is.« Az elméleti igazság magva mindaddig halott, a legfelsőbb erkölcsi felfogások mindaddig hatástalanok, amíg az isteni Szellem meg nem tölti az igazság formáit és mozgásba nem hozza a pártatlanság mintáit.” 34:6.6

8. Tétel:Az emberi élet feletti szellemuralom a szellem gyümölcseit termi: szeretetet, örömöt, békességet, béketűrést, szelídséget, jóságot, hitet, alázatosságot és önmérsékletet.

„Az emberi élet feletti szellemuralom tudatosságával azonnal együtt jár a Szellem ismérveinek növekvő megnyilvánulása az ilyen szellem vezette halandó életmegnyilvánulásaiban, »mert a szellem gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szelídség, a jóság, a hit, az alázatosság és az önmérséklet«. Az ilyen szellem-vezérelte és istenien megvilágosodott halandók, miközben az alsóbb, fáradságos utat járják és emberi hűséggel tesznek eleget a földi feladataikkal járó kötelezettségeiknek, már meglátták az örök élet fényeit, amint azok a másik világ messzi vidékén derengenek; már elkezdték megérteni azon ösztönző és vigasztaló igazság valóságát, hogy »az Isten országa nem hús és ital, hanem méltányosság, béke és öröm a Szent Szellemben«.” 34:6.13

9. Tétel: Az elme, a tapasztalatokból való tanulás képességének megjelenése előtt, a Fizikai Főszabályozók területe. Az istenimádás és a bölcsesség előtt, a szellem-segédek működési területe. A szellemi válasz megjelenésével az elme rákapcsolódik a világegyetemi Anyaszellem köreire.

„Az élő elme, a tapasztalatokból való tanulás képességének megjelenése előtt, a Fizikai Főszabályozók segédkezési területe. A teremtményi elme, az isteniség felismerése képességének és az istenségimádás képességének megszerzése előtt, a szellem-segédek kizárólagos működési területe. A teremtményi értelem szellemi válaszadó-képességének megjelenésével e teremtett elmék egyszerre felsőbb rendű elmévé válnak, vagyis ettől kezdve állandó kapcsolatban lesznek a helyi világegyetemi Anyaszellem szellemköreivel.” 36:5.15

VI. A FEJLŐDÉS HÉT SZAKASZA

1. Tétel: A helyi világegyetemi Anyaszellem létpályája hét szakaszból áll:

1. Kezdeti paradicsomi elkülönülés

2. Előzetes teremtői felkészítés

3. A fizikai teremtés szakasza

4. Az élet-teremtési korszak

5. Az alászállás utáni korszakok

6. A fény és élet korszakai

7. Az ismeretlen létpálya. Ld. 17:6.2

2. Tétel: Az engedelmességi fogadalom letétele után a Teremtő Fiú elismerte a Szellemet a világegyetem társuraként.

„Miután az Alkotó Anyaszellem ezen engedelmességi fogadalmát megtette, a nebadoni Mihály nemesen elismerte az örökkévaló függését a Szellem-társától, s a Szellemet a világegyetemi területeinek társuraként ismerte el és minden teremtménytől megkövetelte, hogy fogadjanak hűséget a Szellemnek úgy, ahogy a Fiúnak is megesküdtek; és ekkor tették közzé és hirdették ki a végső »Egyenlőség Nyilatkozatot«.” 33:3.6

3. Tétel:Az Isteni Segédkező alászállás utáni kora megállapodott és biztonságos korszak.

„A Teremtő Fiú hetedik és utolsó teremtményi alászállásának teljesítését követően az időszakos elszigeteltséggel járó bizonytalanságok véget érnek az Isteni Segédkező számára, és a Fiú világegyetemi segítője mindörökre eléri a végleges állapotot a bizonyosságban és a szabályozásban. A Teremtő Fiúnak Tökéletes Fiúvá koronázásakor, az örömünnepek ünnepe alkalmával kerül sor arra, hogy a Világegyetemi Szellem, az összegyűlt seregek előtt először tesz nyilvános és egyetemes nyilatkozatot a Fiú alattvalójaként, hűséget és engedelmességet fogad. Ez az esemény a Nebadonban akkor történt, amikor Mihály az urantiai alászállást követően visszatért a Szalvingtonra.” 33:3.5

VII. A HÉT ELMESZELLEM-SEGÉD

1. Tétel: Ezek a szellemek az emberi elme befogadóképességének függvényében lépnek működésbe.

„A hét elmeszellem-segédet a következő megjelöléseknek megfeleltethető elnevezéssel szokás azonosítani: belső meglátás, értelem, bátorság, tudás, tanácskozás, istenimádat és bölcsesség. Ezen elmeszellemek hatásukat különféle késztetésekként fejtik ki az összes lakott világon, s mindegyikük az adott hatásra való válaszadás képességének megnyilvánulását keresi meglehetősen függetlenül attól, hogy a többi elmeszellem milyen mértékű fogadtatást és működési lehetőséget talál.” 36:5.2

2. Tétel: E segédszellemekről Izajás prófétának is tudomása volt. (Iz 11:2)

„Ez az »Isten hét szelleme«, »mint égő lámpások a királyiszék előtt«, melyeket a látnok a látomásában képletesen érzékelt.” 34:4.11

3. Tétel: A hét szellem-segéd leírása.

„Képtelenek vagyunk szavakkal megfelelően bemutatni e hét elmeszellem-segédet. Ők az élményelvi elme alacsonyabb szintjeinek segítői, és fejlődési rendjüknek megfelelő sorrendben a következőképpen jellemezhetők:

1. A belső meglátás szelleme — a gyors érzékelőképesség, a kezdetleges fizikai és veleszületett ingerválaszt adó ösztönök, az irányító és önfenntartó képességek minden elme-teremtményben; ez az egyetlen segéd, melynek működése általános az alacsonyrendű állati életben, és az egyetlen, amely a gépies elme nem-tanítható szintjeivel átfogó működési kapcsolatot létesít.

2. Az értelem szelleme — az összehangolási késztetés, a képzetek önkéntelen és láthatóan önműködő társítása. Ez a megszerzett ismeretek összehangolásának képessége, a gyors helyzetfelismerésnek, a késlekedés nélküli ítéletalkotásnak és az azonnali döntéshozatalnak a jelensége.

3. A bátorság szelleme — a hűség képessége — a személyiséggel rendelkező lényekben, a személyiség kialakításának alapja, és az erkölcsi tartás és a szellemi bátorság értelmi gyökere. A tények felismerése és az igazság sugallata eredményeképpen ez válik az értelmes és tudatos ön-irányítás csatornáin keresztül való evolúciós felemelkedésre irányuló késztetés titkává.

4. A tudás szelleme — a kaland és a felfedezés kíváncsiság-anyja, a tudományos szellem; a bátorság szellemének és a tanácskozás szellemének iránymutató vezetője és hűséges társa; a bátorság képességét a hasznos és tartós növekedési úton való haladás érdekében munkára bíró késztetés.

5. A tanácskozás szelleme — a társas késztetés, a fajon belüli együttműködés felruházottsága; az akarattal bíró teremtmények képessége a társaikkal való összhang kialakítására; az alacsonyabb rendű teremtményeknél a társas ösztön eredete.

6. Az istenimádat szelleme — az elme teremtményeket a két alapvető halandói létforma egyikébe való bekerülésre ösztökélő vallásos indíttatás, első önálló késztetés. Az istenimádat szelleme mindörökre megkülönbözteti a vele társult állatot az elmével rendelkező, léleknélküli teremtményektől. Az istenimádat a szellemi felemelkedésre való jelöltséget mutatja.

7. A bölcsesség szelleme — a minden erkölcsi teremtményben eredendően munkáló, az elrendelt és fokozatos evolúciós fejlődésre irányuló késztetés. Ez a legmagasabb rendű a segédek között, ez a többi segéd munkájának szellemi összehangolója és szervezője. E szellem a titka az elme teremtmények veleszületett késztetésének a felemelkedő besorolású létezés gyakorlati és hatékony programja elindítására és fenntartására; az élő dolgok esetében a megmagyarázhatatlan túlélőképesség oka, a továbbélő teremtmények esetében pedig annak a bámulatos képességnek a magyarázata, mely a hat másik elme-segítő közreműködésével az adott élőlény elméjében mozgósítható minden dolog megszerzéséhez az összes múltbéli tapasztalatukat és a mindenkori lehetőségeiket összehangolja. A bölcsesség az értelmi teljesítmény csúcsa. A bölcsesség a tisztán elmei és erkölcsi létezés célja.” 36:5.5

4. Tétel:A segédek az Élethordozók világáról fejtik ki hatásukat. Az Élethordozók nyomon követik a segédek működését bármely világon és bármely elmében.

„A segédszellemeknek az élethordozók központi világán való központi elhelyezkedése jelzi az Élethordozó ellenőrök számára, hogy a segédek milyen mértékben és milyen módon fejtik ki elmeműködésüket valamely világon és valamely adott, értelmes besorolású szervezetben.” 36:5.3

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.