4. Paradicsom

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

4. PARADICSOM

I. Bevezetés
II. Minden dolog középpontja és forrása
III. Az isteni lakóhely
IV. A Paradicsom természete
V. Felso-Paradicsom
VI. Külso-Paradicsom
VII. Alsó-Paradicsom
VIII. A Paradicsom térmuködése
IX. A felemelkedo teremtmények végso rendeltetése

I. BEVEZETÉS

1. Tétel:Az Atya az Örökkévaló Fiú örökkévalóvá lényegítésekor egyidejűleg kinyilatkoztatta az ő nem-személyes sajátlényegének végtelenség-potenciálját úgy, mint a Paradicsomot.

„A múlt örökkévalóságában, amikor az Egyetemes Atya a saját szellemlényegének végtelen személyiségi kifejeződést adott az Örökkévaló Fiú lényében, akkor egyidejűleg kinyilatkoztatta az ő nem-személyes sajátlényegének végtelenség-potenciálját úgy, mint a Paradicsomot. Úgy tűnik, hogy a nem-személyes és nem-szellemi Paradicsom elkerülhetetlen tükröződése volt az Atya azon akaratának és cselekedetének, mely örökkévalóvá tette az Eredeti Fiút.” 11:9.3

2. Tétel: A Paradicsom nem gömb alakú — hanem ellipszoid — lényegében lapos.

„Alakját illetően a Paradicsom eltér a lakott égitestektől: nem gömb alakú. Határozottan hosszúkás, szabályos, tojásdad idomú, melynek észak-déli átmérője egyhatodával meghaladja a kelet-nyugati átmérőjét. A központi Sziget lényegében lapos, és a felső és az alsó felszíne közötti távolság a kelet-nyugati átmérő tizedét teszi ki.” 11:2.2

3. Tétel: A Paradicsomon az idő és a tér nem létezik — abszolút.

Az abszolút szint kezdet és vég nélküli, időtlen és tértelen. Például: A Paradicsomon az idő és a tér nem létezik; a Paradicsom tér-idő állapota abszolút. Ezt a szintet Háromsági formában, lételvi értelemben, a paradicsomi Istenségek érik el, de az egyesítő Istenség-kifejeződés eme harmadik szintje a tapasztalást tekintve nem teljesen egyesített. Amikor, ahol és ahogyan az Istenség abszolút szintje működik, Paradicsom-abszolút értékek és jelentéstartalmak nyilvánulnak meg. 0:1.13

4. Tétel: A központi Szigetet három terület alkotja.

„A központi Sziget földrajzilag három működési területre osztható:

1. Felső-Paradicsom.

2. Külső-Paradicsom.

3. Alsó-Paradicsom.” 11:2.5

II. MINDEN DOLOG KÖZÉPPONTJA ÉS FORRÁSA

1. Tétel:A Paradicsom az Istenség lakóhelye és minden dolgok örökkévaló középpontja.

„A Paradicsom a világegyetemek mindenségének örökkévaló középpontja és az Egyetemes Atyának, az Örökkévaló Fiúnak, a Végtelen Szellemnek és az ő isteni mellérendeltjeiknek és társaiknak lakóhelye. E központi Sziget a mindenségrendi valóság leghatalmasabb szervezett égiteste az egész világmindenségben. A Paradicsom egyaránt anyagi szféra és szellemi lakhely.” 11:0.1

2. Tétel:A Paradicsom a végtelenség földrajzi középpontja — örökkévaló és páratlan lételvi létező.

„A Paradicsom a végtelenség földrajzi középpontja; nem része az egyetemes teremtésnek, még csak az örökkévaló Havona világegyetemnek sem igazán alkotja részét. A központi Szigetre egyszerűen csak úgy utalunk, mint amely az isteni világegyetemhez tartozik, de valójában nem ez a helyzet. A Paradicsom örökkévaló és páratlan lételvi létező.” 11:9.2

3. Tétel: A Paradicsom minden személyiségi tevékenység központja és minden erőtér-megnyilatkozás forrás-közepe.

„A Paradicsom minden személyiségi tevékenység egyetemes központja és minden erőtér- és energia-megnyilatkozás forrás-közepe. Minden, ami valaha csak volt vagy ma van, vagy holnap lesz, az mind az örökkévaló Istenek e központi lakhelyéből jött vagy jön, vagy fog jönni. A Paradicsom a középpontja a teremtésösszességnek, az a forrása az összes energiának, és az a helyszíne minden személyiség elsődleges eredetének.” 11:9.7

4. Tétel: Tér nem létezik a Paradicsomon. A Paradicsom a kitöltött és a ki nem töltött tér között elhelyezkedő nyugalmi állapotú körzetek ténylegesen mozdulatlan magja.

„A tér a Paradicsom egyik felszínén sem létezik. Ha valaki egyenesen »feltekintene« a Paradicsom felső felszínéről, akkor nem »látna« mást, mint a ki nem töltött tér kifelé vagy befelé irányuló mozgását, mely tér jelenleg éppen befelé áramlik. Tér nem érintkezik a Paradicsommal; kizárólag a nyugalmi középtér-körzetek lépnek kapcsolatba a központi Szigettel.

A Paradicsom a kitöltött és a ki nem töltött tér között elhelyezkedő viszonylagos nyugalmi állapotú körzetek ténylegesen mozdulatlan magja.” 11:7.1

III. AZ ISTENI LAKÓHELY

1. Tétel:A Paradicsom a központi világegyetemnek a kellős közepében található — ez a végtelenség földrajzi középpontja és az örökkévaló Isten lakóhelye.

„Ennek az örökkévaló és központi világegyetemnek a kellős közepében található az állandó helyzetű Paradicsom Szigete, a végtelenség földrajzi középpontja és az örökkévaló Isten lakóhelye.” 0:0.5

2. Tétel: A Paradicsom sokféle célt szolgál, de elsődlegesen az Istenség lakóhelye.

„A világegyetemi területek igazgatásában a Paradicsom sokféle célt szolgál, de a teremtmény-lények számára elsődlegesen úgy létezik, mint az Istenség lakóhelye.” 11:1.1

3. Tétel: Isten a Paradicsomon összpontosul, szellemileg ott személyesül meg és földrajzi értelemben ott lakozik.

„Isten e központi és örök lakóhelyen lakozik, mindig is itt lakozott és mindörökké itt is fog lakozni. Eddig mindig itt találtuk őt és mindig is itt fogjuk találni. Az Egyetemes Atya mindenségrendi értelemben a világegyetemek mindenségének e középpontjában összpontosul, szellemileg ott személyesül meg és földrajzi értelemben ott lakozik.” 11:1.2

IV. A PARADICSOM TERMÉSZETE

1. Tétel: A Paradicsom az anyagi-gravitációs szabályozás Abszolútja. Mozdulatlan, és van ugyan világegyetemi elhelyezkedése, de nincs térbeli helyzete.

[A] Paradicsom, ha másként nem határozzuk meg — az Első Forrás és Középpont által végzett anyagi-gravitációs szabályozás Abszolútja. A Paradicsom mozdulatlan, lévén ez az egyetlen állandó helyzetű dolog a világegyetemek mindenségében. A Paradicsom Szigetének van világegyetemi elhelyezkedése, de nincs térbeli helyzete.” 0:4.12

2. Tétel: A Paradicsom nem teremtő — a Paradicsom egyedi szabályozó. Az erővel, energiával és erőtérrel kapcsolatos reakciókat befolyásolja a Paradicsom.

„A Paradicsom nem teremtő; a Paradicsom számos világegyetemi tevékenység egyedi szabályozója, sokkal inkább szabályozó, semmint viszonzó szerepet tölt be. Az erővel, energiával és erőtérrel szerte az anyagi világegyetemekben kapcsolatba kerülő bármilyen lény válaszát és viselkedését befolyásolja a Paradicsom, de maga a Paradicsom egyedi, kizárólagos és elszigetelt a világegyetemekben. A Paradicsom nem képvisel semmit és semmi sem képviseli a Paradicsomot. Nem erő és nem is jelenlét; csak Paradicsom. 0:4.13

3. Tétel: A Paradicsom kiválósága anyagi, elmei és szellemi — az isteni szellemszemélyiség végtelen képessége.

„A Paradicsom anyagi szépségét a fizikai tökéletességének mértéke adja; az Isten Szigetének nagysága a lakosainak nagyszerű értelmi teljesítményében és elmebéli fejlettségében mutatkozik meg; a központi Sziget dicsősége az isteni szellemszemélyiség végtelen képességében — az élet fényében — nyilvánul meg.” 11:0.2

4. Tétel: A Paradicsom anyaga abszolútum, mely a világegyetemek mindenségében sehol máshol meg nem található térpotenciál egynemű szerveződése.

„Az örök Sziget egyetlen anyagiasult alakból áll — valóságos állandósult rendszerekből. A Paradicsom e valódi anyaga olyan térpotenciál egynemű szerveződése, mely a világegyetemek széles mindenségében sehol máshol nem található meg. A különböző világegyetemekben többféle néven ismeretes, és a nebadoni melkizedekek régóta úgy nevezik, hogy abszolútum. E paradicsomi forrásanyag nem élő és nem is holt; ez az Első Forrás és Középpont eredeti nem-szellemi kifejeződése; ez a Paradicsom, és a Paradicsomnak nincs másodpéldánya.” 11:2.9

5. Tétel: A Paradicsom tündökletessége nem írható le. Ehhez meg kell várnunk a felemelkedési létpályánk végét.

„De ezen túl hasztalan lenne minden további erőfeszítés, mely a Paradicsom tündökletességének a számotokra való bemutatására irányulna. Várnotok kell, és a várakozás közben emelkednetek kell, mert igazság van abban, hogy »szem nem látta, fül nem hallotta, és a halandó ember elméjében sem jelentek meg ama dolgok, melyeket az Egyetemes Atya azoknak készített, akik az idő és tér világain a húsvér testben eltöltött életet túlélik«.” 11:4.5

6. Tétel: Az Isten szellem, de a Paradicsom nem az. A szellemlények a valóságszférákon élnek.

„»Az Isten szellem«, de a Paradicsom nem az. Mindig az anyagi világegyetem a színkör, ahol az összes szellemi tevékenység zajlik; a szellemlények és a szellemi felemelkedők az anyagi valóság fizikai szféráiban élnek és munkálkodnak.” 12:8.1

7. Tétel: A Paradicsom nem Istenség — nem is tudatos.

„Az Istenség sok olyat hozhat létre, amely nem Istenség, és a Paradicsom nem Istenség; és nem is tudatos, ahogyan e fogalmat a halandó ember egyáltalán értelmezni tudja.” 11:9.4

8. Tétel: A Paradicsom a minták abszolútja. Az elme és szellem viszonyok átvihetők — a minták nem.

„A Paradicsom nem őse egyetlen lénynek vagy élő entitásnak sem; a Paradicsom nem teremtő. A személyiség és az elme-szellem viszonyok átvihetők, de a minta nem. A minták nem tükröződések; a minták másodpéldányok — másolatok. A Paradicsom a minták abszolútja; a Havona pedig eme magvábanvalók megjelenése a ténylegességben.” 11:9.5

V. FELSŐ-PARADICSOM

1. Tétel:A Paradicsom három szféráján a Legszentebb Terület az istenimádatra, a háromság elérése és a felsőbb szellemi fejlődésre van fenntartva.

„A felső-Paradicsomon három nagy tevékenység-szféra van, mégpedig az Istenség-jelenlét, a Legszentebb Szféra és a Szent Terület. Az Istenségek jelenlétét közvetlenül övező kiterjedt vidék a Legszentebb Szféraként van fenntartva, és rendeltetése szerint az istenimádatra, a háromság elérése és a felsőbb szellemi fejlődésre szolgál. E körzetben nincsenek sem anyagi szerkezetek, sem tisztán értelmi teremtésrészek; ott ezek nem létezhetnek.” 11:3.1

2. Tétel: A Paradicsom övezetei egymilliárd munkacsoportnak biztosítanak elhelyezést.

„A Paradicsomnak mind a hét övezete olyan további tartózkodási egységekre tagolódik, melyek egymilliárd megdicsőült egyed munkacsoportjainak biztosítanak szállásterületet. Ezer ilyen egység alkot egy osztályt. Százezer osztály kitesz egy gyülekezetet. Tízmillió gyülekezet alkot egy gyűlést. Egymilliárd gyűlés kitesz egy nagyegységet. És ez az összegzés folytatható a második, harmadik, és így tovább egészen a hetedik nagyegységig. És hét nagyegység alkotja a főegységet, és hét főegység kitesz egy felsőbb-egységet; és ezen összegződés hetesével sorra kiteszi a felsőbb-, a nagyfelsőbb-, a mennyei-, a felsőbbmennyei- és végül a legfelsőbb-egységet. De még ez sem használja ki teljesen a rendelkezésre álló teret.” 11:3.4

3. Tétel: A Szent Terület hét szálláskörzetét a Paradicsomon lakozók számos csoportja foglalja el.

„A Szent Terület, a külső vagy tartózkodási terület hét egyközepű körzetre oszlik. A Paradicsomot néha »az Atya Házának« nevezik, mert ez az ő örökkévaló tartózkodási helye, és e hét körzetet gyakran úgy nevezik, mint »az Atya paradicsomi házai«. A belső vagy első körzetet a történetesen a Paradicsomon lakozó paradicsomi Létpolgárok és a Havona honosai foglalják el. A következő vagy második körzet az idő és tér hét felsőbb-világegyeteméből származó őslakosok szállásterülete. E második körzet egy része hét óriási darabra oszlik, mely az evolúciós fejlődési világegyetemekből származó szellemlények és felemelkedő teremtmények paradicsomi otthona. Ezen övezetek mindegyike kizárólag egy-egy adott felsőbb-világegyetem személyiségeinek jólétét és fejlődését szolgálja, de az itt rendelkezésre álló lehetőségek csaknem végtelen mértékben meghaladják a jelenlegi hét felsőbb-világegyetem támasztotta igényeket.” 11:3.3

4. Tétel: A Paradicsomon mindig több helye van az istenimádatnak, mint amennyit korábban biztosítottak.

„A Paradicsomon kijelölt időszakok és helyszínek vannak az istenimádatra, de ezek nem elégségesek a szellemi érzelmek egyre növekvő áramának kiszolgálására, mely az örökkévaló Szigetre tapasztalati úton felemelkedett ragyogó lények gyarapodó értelméből és kiterjedő isteniség-felismeréséből fakad. Grandfanda kora óta a szupernáfok sohasem voltak képesek teljesen befogadni az istenimádat szellemét a Paradicsomon. Mindig többlet mutatkozik az istenimádat-igényből ahhoz képest, amire felkészültek. És ez azért van, mert az eredendően tökéletes személyiségek sohasem képesek teljesen felbecsülni ama lények szellemi érzelmeinek lenyűgöző válaszait, akik lassan és szorgalmasan megtalálták az utat felfelé a paradicsomi dicsőségre az idő és tér alsóbb világai szellemi sötétségének mélységeiből. Amikor ezen angyalok és az idő eme halandói eljutnak a Paradicsom Térerőinek jelenlétéhez, akkor a korszakok felhalmozódott érzelmei kifejeződnek, elképesztő látványt nyújtva a Paradicsom angyalainak és az isteni megelégedés legfelsőbb örömét okozva a paradicsomi Istenségeknek.” 27:7.6

5. Tétel: A Paradicsom rendszeresen elmerül az általános istenimádatban.

„Néha az egész Paradicsom elmerül a szellemi és istenimádati kifejeződés mindent elborító árjában. Az istenimádat-vezetők gyakran nem képesek e jelenségek ellenőrzés alatt tartására mindaddig, amíg meg nem jelenik az Istenség lakhelye fényének hármas lüktetése, jelezve, hogy az Istenek isteni szíve teljes egészében megelégedést nyert a Paradicsomon lakozók, a dicsőséges és tökéletes létpolgárok, valamint az idő felemelkedő teremtményeinek őszinte imádatától. Mily diadalmas készség! Mily beteljesülése ez az Istenek örökkévaló tervének és céljának, miszerint a teremtménygyermek értelmes szeretete adjon teljes megelégedést a Teremtő Atya végtelen szeretetének!” 27:7.7

VI. KÜLSŐ-PARADICSOM

1. Tétel: A Paradicsom külső felszínét részben a be- és kilépőmezők foglalják el — a nem-kitöltött tér-körzetekkel határosan.

„A Paradicsom külső felszínét részben azok a be- és kilépőmezők foglalják el, melyeket a szellemszemélyiségek különféle csoportjai vesznek igénybe. Mivel a nem-kitöltött tér-körzetek csaknem érintik e peremet, ezért a Paradicsomra irányuló minden személyiség-szállítmány e vidékeken ér földet. A szállító szupernáfok vagy másfajta térutazók sem a felső-, sem az alsó-Paradicsomot nem közelíthetik meg.” 11:4.1

2. Tétel: A Hét Tökéletes Szellem személyes hatalmi székhelyei a Végtelen Szellem hét világán vannak ugyan, de térerő-összpontosító központokat is fenntartanak a Paradicsom peremén.

„A Hét Tökéletes Szellem személyes hatalmi és hatásköri székhelyei a Szellem hét szféráján vannak, melyek a Fiú ragyogó éggömbjei és a Havona-világok belső köre között a Paradicsomot övezve helyezkednek el a térben, de a Hét Tökéletes Szellem térerő-összpontosító parancsnokságot is fenntart a Paradicsom peremén.” 11:4.2

3. Tétel:A külső-Paradicsomon található a Teremtő Fiak hétbillió történelmi és látnoki kiállítási területe.

„Itt, a külső-Paradicsomon találhatók a Teremtő Fiaknak adott hatalmas, történelmi és látnoki kiállítási területek, melyeket az idő és tér helyi világegyetemeinek szenteltek. Jelenleg éppen hétbillió ilyen történelmi emlékhely van használatban, illetőleg előkészületben, de mindezek együttesen is csak mintegy négy százalékát teszik ki a peremterület e célra kijelölt részének.” 11:4.3

VII. ALSÓ-PARADICSOM

1. Tétel: Az alsó-Paradicsomon található a Végtelenség-körzet és minden fizikaienergia- és mindenségrendierő-kör eredete.

„Annyit közöltek velünk, hogy minden fizikaienergia- és mindenségrendierő-kör az alsó-Paradicsomról ered, és annak felépítése a következő:

1. A Háromság telephelye alatt közvetlenül, az alsó-Paradicsom központi részében található az ismeretlen és ki nem nyilatkoztatott Végtelenség-körzet.

2. E Körzetet egy meg nem nevezett terület övezi szorosan.

3. Az alsó felület külső peremeit a leginkább a térpotenciállal és a térerő-energiával összefüggésbe hozható területrész tölti ki.” 11:5.1

2. Tétel: A világegyetemeken keresztül keringő energiák a Korlátlan Abszolút ezen alsó körzetéből lépnek ki és ide térnek vissza.

„Úgy tűnik, hogy a térerő minden formája és az energia minden szakasza összeköttetésben van egymással; átjárják a világegyetemeket és meghatározott útvonalakon visszatérnek. Viszont a Korlátlan Abszolút megelevenített körzetének kiáradásai esetében úgy tűnik, hogy vagy egy kifelé vagy pedig egy befelé mutató irányultság érvényesül — de sohasem egyidejűleg. E külső körzet roppant nagy méretekben, korszakos hosszúságú körökben lüktet. Egy kicsivel több mint egymilliárd urantiai évig e középpont térerője kifelé irányul; ezután hasonló időtartamig befelé. És e középpont térerő megnyilvánulásai egyetemesek; a teljes betölthető térre kiterjednek.” 11:5.8

3. Tétel: A térerő-központ belső körzeteegyfajta óriási szívként működik, melynek lüktetése áramokat küld a tér legkülső határaira.

„Úgy tűnik, hogy e térerő-központ belső körzete egyfajta óriási szívként működik, melynek lüktetése áramokat küld a fizikai tér legkülső határaira. Irányítja és módosítja a térerő-energiákat, de nem ez hajtja azokat.” 11:5.5

4. Tétel: A külső körzet a legnagyobb és a legtevékenyebb a nem azonosított térpotenciál három egyközepű öve közül. E térjelenlét válaszol a Háromságra.

A külső körzeta legnagyobb és a legtevékenyebb a nem azonosított térpotenciál három egyközepű és elliptikus öve közül. E terület elképzelhetetlen tevékenységek színtere, olyan kiáradások központi csomópontja, melyek a tér minden irányában kifelé haladnak egészen a hét felsőbb-világegyetem legkülső határaiig, sőt azon túl is, hogy kiterjedjenek a teljes külső tér hatalmas és felfoghatatlan területeire is. E tér-jelenlét teljes mértékben személytelen, eltekintve attól, hogy bizonyos nem világos módon láthatólag közvetve válaszol a végtelen Istenségek akaratára és rendelkezéseire, amikor ők a Háromságként cselekednek. Úgy gondoljuk, hogy ez a Korlátlan Abszolút tér-jelenlétének központi összpontosulása, a paradicsomi középpontja.” 11:5.7

VIII. A PARADICSOM TÉRMŰKÖDÉSE

1. Tétel: A mindenségrendi valóság összes abszolút potenciálja a Paradicsomban összpontosul. A Paradicsom idő nélkül létezik és nincs térbeli elhelyezkedése sem.

„Nekünk úgy tűnik, hogy az Első Forrás és Középpont a mindenségrendi valóság összes abszolút potenciálját a Paradicsomra összpontosította, mint azon eljárásának részét, mellyel megszabadította önmagát is a végtelenség jelentette korlátoktól, azzal a módszerrel, ahogy lehetővé teszi a végtelent el nem érő, sőt tér-idő jellegű teremtést. Ebből azonban még nem következik, hogy a Paradicsom csak azért tér-idő korlátolt lenne, mert a világegyetemek mindensége ilyen sajátosságokat mutat. A Paradicsom idő nélkül létezik és nincs térbeli elhelyezkedése sem.” 11:2.10

2. Tétel: A tér láthatóan az alsó-Paradicsomból ered; az idő pedig a felső-Paradicsomból. A mozgás nem a Paradicsomban rejlik — a mozgás akarati lényegű.

„Durva közelítésben: a tér láthatóan éppen az alsó-Paradicsom alól ered; az idő pedig éppen a felső-Paradicsom felettről. Az idő, ahogy azt ti értelmezitek, nem a paradicsomi létezés jellemzője, bár a központi Sziget létpolgárai teljesen tudatában vannak az események nem-idő jellegű sorozatának. A mozgás nem a Paradicsomban rejlik; a mozgás akarati lényegű.” 11:2.11

3. Tétel: A tér nem a Korlátlan Abszolúton belüli feltétel, nem is annak jelenléte. A tér a Paradicsom adománya.

„A tér nem a Korlátlan Abszolúton belüli, abszolútat el nem érő feltétel, nem is annak jelenléte, és nem is a Végleges működése. Ez a Paradicsom adománya, és úgy tartjuk, hogy a nagy világegyetem és az összes külső vidék terét ténylegesen a Korlátlan Abszolút ősi tér-potenciálja tölti ki.” 11:7.4

4. Tétel: A vízszintes térnek van egy felső és egy alsó korlátja. A Paradicsomtól távolodva e határok egyre kijjebb és kijjebb kerülnek.

„Bármely adott világegyetemi helyszín vonatkozásában a vízszintes térnek van egy felső és egy alsó korlátja. Ha valaki az Orvonton síkjához képest merőlegesen eléggé el tud távolodni akár felfelé, akár lefelé, akkor elérheti a kitöltött tér felső, illetőleg alsó határát. A világmindenség ismert kiterjedésein belül e határok a Paradicsomtól való távolsággal egyre kijjebb és kijjebb kerülnek; a tér sűrűsödik, mégpedig valamivel gyorsabban, mint a teremtés síkja, a világegyetemek összessége.” 11:7.6

IX. A FELEMELKEDŐ TEREMTMÉNYEK VÉGSŐ RENDELTETÉSE

1. Tétel: A Paradicsom az összes anyagfeletti személyiség vágyának tárgya.

„Igaz ugyan, hogy a helyi világegyetemek alacsonyabb rendű szellemlényei közül nem az összesnek közvetlen végzete a Paradicsom, de azért a Paradicsom ettől még az összes anyagfeletti személyiség vágyának tárgya marad.” 11:9.1

2. Tétel: Az Atya akaratának megcselekedését jelentő életpályával magukat eljegyzett, Istent ismerő halandók a tökéletesség keresésével jellemzett hosszú paradicsomi úton indultak el.

„Minden, Istent ismerő halandó, aki eljegyezte magát az Atya akaratának megcselekedését jelentő életpályával, már neki is indult annak a véges-végtelen paradicsomi útnak, melyet az isteniség keresése és a tökéletesség elérése jellemez. És amint az ilyen, állati eredetű lények ott állnak majd a Paradicsomon az Istenek előtt éppen olyan mérhetetlenül nagy számban, mint ahányan most vannak, lévén, hogy a tér alsóbb szféráiból emelkedtek fel, bizony akkor e teljesítmény nem jelent majd mást, mint annak a szellemi átalakulásnak a valóságát, mely a felsőség határait övezi.” 11:9.8

Megjegyzés: A Paradicsomra való utalás sokszor előfordul a Koránban, a Biblia viszont csak három helyen említi.

  1. Lk 23:43 Jézus megígéri a tolvajnak a kereszten, hogy találkozni fognak a Paradicsomban.
  2. 2Kor 12:4 Pál a Paradicsomba való elragadtatásról számol be egy kinyilatkoztatás megtapasztalásában.
  3. Jel 2:7 János az Isten Paradicsomában lévő élet fájáról beszél.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.