12. A Teremtő Fiak

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

12. A TEREMTŐ FIAK

I. Bevezetés
II. A Teremtő Fiak eredete és természete
III. A helyi világegyetemek teremtői
IV. A helyi világegyetem feletti fennhatóság
V. A Mihályi alászállások
VI. A Tökéletes Mihályok rendeltetése
VII. A helyi világegyetem szerveződése
VIII. Nebadoni Mihály
IX. Mihály hét alászállása

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: Az erőtér-irányítók megelőzik a Teremtő Fiakat a világegyetem-szervezési munkában. A Mihályok később hozzák létre a lakott világokat.

„A Teremtő Fiakat a világegyetem-szervezésben megelőzik az erőtér-irányítók és a Harmadik Forrástól és Középponttól származó egyéb lények. A tér így előzőleg már megszervezett energiáiból Mihály, a Teremtő Fiatok létrehozta a Nebadon világegyetem lakott területeit és azóta is gondoskodik azok igazgatásáról. Ebből az előbb-létezett energiából ezen isteni Fiak látható anyagot hoznak létre, élő teremtményeket terveznek, és a Végtelen Szellem világegyetemi jelenlétével együttműködésben a szellemszemélyiségek sokszínű kíséretét teremtik meg.” 32:2.1

2. Tétel:E Teremtő Mihályok neve, mihelyst elnyerték a legfőbb hatáskört, már az, hogy Tökéletes Mihály.

„Ezen elsődleges paradicsomi Fiak Mihályként személyesülnek meg. Amint elindulnak a Paradicsomról, hogy megtalálják világegyetemüket, onnantól fogva Teremtő Mihályoknak nevezik őket. Amint elnyerik a legfőbb hatáskört, akkor a nevük már Tökéletes Mihály. A világegyetemetek, a Nebadon urára néha úgy utalunk, mint Krisztus Mihályra. Mindig és örökké a »Mihály-rend« szerint uralkodnak, lévén, hogy a rendjük és természetük első Fiának ez az elnevezése.” 21:0.3

3. Tétel:Hétszázezernél is több Teremtő Fiú létezik; Nappalok Szövetségéből éppen hétszázezer van.

„Én nem tudom a létező Teremtő Fiak pontos számát, azonban több jó okom is van azt hinni, hogy több mint hétszázezren vannak. Tudjuk, hogy pontosan hétszázezer Nappalok Szövetsége van, és belőlük több nem képződik. Megfigyeltük azt is, hogy a jelen világegyetemi korszakra elrendelt terv azt jelzi, hogy egy Nappalok Szövetségének kell tartózkodnia minden egyes helyi világegyetemben, mint a Háromság tanácsadó követe. Azt is tudjuk, hogy a Teremtő Fiak folyamatosan növekvő száma már meghaladja a Nappalok Szövetségeinek állandó számát. De eddig még semmilyen tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy mi fog történni a hétszázezernél több Mihállyal.” 21:1.4

II. A TEREMTŐ FIAK EREDETE ÉS TERMÉSZETE

1. Tétel: A nebadoni Teremtő Fiú a 611.121. a Mihály-rendben. Ő az „egyszülött Fiú” az isteniség és végtelenség e világegyetemi fogalma szerint.

„Teremtő Fiunk az Egyetemes Atyától és az Örökkévaló Fiútól egyidejűleg származó végtelen azonosság 611.121. eredeti fogalma. A nebadoni Mihály az isteniség és végtelenség eme 611.121. egyetemes fogalmát megszemélyesítő »egyszülött Fiú«. Székhelye a fény hármas lakóvilágában, a Szalvingtonon van. És e lakóhelyet azért rendelték neki, mert Mihály megtapasztalta az értelmes teremtményi létezés mindhárom szakaszában való életet: a szellemit, a morontiait és az anyagit. A hetedik és végső alászállása során az Urantián kapott neve miatt néha Krisztus Mihályként is emlegetik.” 33:1.1

2. Tétel:A Mihályokat az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú teremti. Minden egyes Fiú természete és személyisége egyedi.

„A Teremtő Fiak az idő és tér helyi világegyetemeinek alkotói és urai. E világegyetemi teremtők és fejedelmek kettős eredetűek, bennük az Atya Isten és a Fiú Isten jelleme is megtestesül. De minden egyes Teremtő Fiú különbözik egymástól; mindegyikük természete egyedi, s ez a helyzet a személyiségükkel is; mindegyikük az eredetük tökéletes istenség-eszményképének »egyszülött Fia«.” 21:0.1

3. Tétel: Némely Teremtő Fiú jobban hasonlít az Atyára — mások inkább a Fiúra hasonlítanak. A nebadoni Mihály az Anya Fiúra hasonlít.

„Némely Teremtő Fiú jobban hasonlít az Atya Istenre; mások inkább a Fiú Istenhez hasonlatosak. Például: A Nebadon világegyetem igazgatási irányzata azt sugallja, hogy annak Teremtő és uralkodó Fia olyan, akinek természete és jelleme inkább az Örökkévaló Anya Fiúéra hasonlít.” 21:1.3

4. Tétel: A Teremtő Fiak egyediek — ők az eredetük fogalmának korlátlan, befejezett és végleges kifejeződése.

„Mindegyik Teremtő Fiú az egyszülött és egyetlen nemzhető utóda azon eredeti gondolatok tökéletes egyesülésének, mely gondolatok a világegyetemek mindensége örökké létező Teremtői két végtelen és örökkévaló és tökéletes elméjének sajátjai. Egy másik ugyanolyan Fiú már sohasem lehet, mert minden egyes Teremtő Fiú korlátlan, befejezett és végleges kifejeződése és megtestesülése minden olyan isteni valóság minden lehetősége minden vonása minden szakaszának, mely a teljes örökkévalóságban megtalálható, kifejeződhet vagy kifejlődhet azon isteni teremtő potenciálokból, melyek abból a célból egyesültek, hogy e Mihály Fiút létrehozzák. Mindegyik Teremtő Fiú azon egyesített istenségképeknek az abszolútja, melyek az isteni eredetüket alkotják.” 21:1.2

5. Tétel: Amikor az abszolút szellemi fogalomalkotás eredménye az Örökkévaló Fiúban találkozik az abszolút személyiség-fogalommal az Egyetemes Atyában — egy eredeti Teremtő Fiú jön létre.

„Amikor az abszolút szellemi fogalomalkotás teljessége az Örökkévaló Fiúban találkozik az abszolút személyiség-fogalom teljességével az Egyetemes Atyában, amikor az ilyen teremtő egyesülés véglegessé és teljessé válik, amikor a szellem ezen abszolút önazonossága és a személyiség-fogalom ezen végtelen egyedi volta bekövetkezik, akkor, éppen akkor és ott, anélkül, hogy a végtelen Istenségek bármely személyiségi vonása vagy előjoga csorbulna, pillanatszerűen létrejön egy teljes, új és eredeti Teremtő Fiú, annak a tökéletes eszményképnek és ama nagy gondolatnak az egyszülött Fia, melyek szövetsége létrehozza e hatalmas és tökéletes, új teremtő személyiséget.” 21:1.1

6. Tétel: A Teremtő Fiakat az Atya és a Fiú közösen hozza létre, amikor együtt kialakítanak egy új, eredeti, azonos, egyedi és abszolút személyes gondolatot.

„Minden alkalommal, amikor az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú közösen megtervez egy új, eredeti, azonos, egyedi és abszolút személyes gondolatot, akkor abban az adott pillanatban ezen alkotó idea tökéletesen és véglegesen megszemélyesül egy új és eredeti Teremtő Fiú lényében és személyiségében. E Teremtő Fiak szellemtermészetükben, isteni bölcsességükben és mellérendelt teremtő erejükben a lehetőséget tekintve egyenlők az Atya Istennel és a Fiú Istennel.” 7:6.3

7. Tétel: A Teremtő Fiak nem rendelkeznek az Első Forrás és Középpont végtelen természete egyetemes abszolútságának korlátlan lehetőségeivel, de az Atya mindenféleképpen istenmód jelen van ezekben a Fiakban.

„A paradicsomi Teremtő Fiak természete nem foglalja magába az Első Nagy Forrás és Középpont végtelen természete egyetemes abszolútságának korlátlan lehetőségeit, de az Egyetemes Atya mindenféleképpen istenmód jelen van a Teremtő Fiakban. Az Atya és Fiai egyek. A Mihály-rendbe tartozó eme paradicsomi Fiak tökéletes személyiségek, ők szolgálnak mintául az összes helyi világegyetemi személyiség számára a Fényes Hajnalcsillagoktól az állati evolúciós fejlődésen átesett, legalacsonyabb rendű emberi teremtményekig.” 1:5.6

8. Tétel: A Teremtő Fiak szellemi vonzerővel rendelkeznek. Megtestesítik azt a szellemvalóságot is, amelyet másoknak képesek adományozni — az Igazság Szellemét.

„Úgy tűnik, hogy a Teremtő Fiak olyan, a személyükben összpontosuló szellemi képességgel rendelkeznek, melyet irányítanak és amelyet képesek kiterjeszteni is, mint ahogy azt a ti Teremtő Fiatok is tette, amikor szellemét elküldte minden húsvér halandónak az Urantián. Minden Teremtő Fiú rendelkezik e szellemi vonzerővel a saját területén; ő személyesen tudatában van a területén szolgáló minden alászálló Istenfiú minden cselekedetének és érzelmének.” 20:1.13

III. A HELYI VILÁGEGYETEMEK TEREMTŐI

1. Tétel: Mihály és az Alkotó Szellem első közös teremtési cselekedete Gábriel létrehozása volt.

„Ekkor a világegyetem fizikai terve elkészült, és a Teremtő Fiú együttműködésben az Alkotó Szellemmel felvázolja az életteremtési tervét; ami után a Végtelen Szellem e képviselője megkezdi a külön alkotó személyiségként való világegyetemi működését. Amint e teremtői cselekedet megformálódik és kivitelezést nyer, létrejön a Fényes Hajnalcsillag, az azonosság ezen első teremtői fogalmának és az isteniség eszményképének megszemélyesülése. Ez a világegyetem főigazgatója, a Teremtő Fiú személyes társa, aki minden jellembéli ismérvében hozzá hasonló, bár az isteniségi sajátosságaiban határozottan korlátozottabb.” 32:2.6

2. Tétel: Mielőtt hozzáfoghatnának teremtői kalandjaikhoz, a Mihályoknak át kell esniük a paradicsomi és a havonai felkészítésen.

„Az első rendbe tartozó paradicsomi Fiak a saját területüknek, az idő és tér helyi világegyetemeinek, a hét evolúciós felsőbb-világegyetem alapvető teremtési egységeinek tervezői, teremtői, építői és irányítói. (...) És mindezek előtt a Mihály Fiú már átélte a paradicsomi megfigyelésekkel és a Havona-felkészítéssel kapcsolatos hosszas és egyedi tapasztalást.” 21:2.1

3. Tétel: Minden egyes Teremtő Fiúhoz a Végtelen Szellem egy Alkotó Leánya társul — az Isteni Segédkező.

„Ennélfogva minden egyes Teremtő Fiút a Végtelen Szellem egy Alkotó Leánya kísér el, egy olyan lény, akinek az a rendeltetése, hogy az új helyi világegyetem Isteni Segédkezőjévé, Anyaszellemévé váljon.” 21:2.2

4. Tétel: A Teremtő Fiak a hatalmuk és a hatáskörük három korlátjával szembesülnek.

„A helyi világegyetemi Atya egyébként mindenható teremtői előjogainak e korlátozásai közé tartoznak a következők:

1. Az energia-anyagot a Végtelen Szellem uralja. Mielőtt bármilyen új formájú dolog, legyen az nagy vagy kicsi, teremtésére sor kerülne, mielőtt bármilyen új energia-anyag átalakítással megpróbálkozna, a Teremtő Fiúnak be kell szereznie a Végtelen Szellem beleegyezését és bírnia kell a tevékeny együttműködését is.

2. A teremtményi formaterveket és fajtákat az Örökkévaló Fiú ellenőrzi. Mielőtt egy Teremtő Fiú bármilyen új fajtájú lény, bármilyen új teremtményi formaterv kialakításába belekezd, meg kell szereznie az Örökkévaló és Eredeti Anya Fiú egyetértését.

3. Személyiséget az Egyetemes Atya tervez és adományoz.

Az elmékfajtáit és mintáit a lény előteremtményi tényezői határozzák meg. Mihelyt ezek együtt vannak ahhoz, hogy (személyes vagy egyéb) teremtményt alkossanak, akkor az elme azon Harmadik Forrás és Középpont adományává lesz, mely az elmesegédkezés egyetemes forrása minden lény számára a paradicsomi Teremtők alatti szinteken.” 21:2.4

5. Tétel: A Nebadon helyi világegyetemben 3.840.101 lakott bolygó található. A Satania helyi csillagrendszerbe 619 lakott világ tartozik.

„A bolygói lakóhelyek szervezésének folyamata a Nebadonban még mindig tart, mert ez a világegyetem ténylegesen egy fiatal csillaghalmaz az Orvonton csillagok és bolygók alkotta területén. A legutóbbi összeíráskor 3.840.101 lakott bolygó volt a Nebadonban, és a Sataniának, a világotok helyi csillagrendszerének a felépítése meglehetősen hasonló a többi csillagrendszeréhez.

A Satania nem egységes fizikai rendszer, csillagászati egység vagy szerveződés. 619 lakott bolygója több mint ötszáz különböző fizikai rendszerben helyezkedik el. Mindössze öt rendszer rendelkezik kettőnél több lakott bolygóval, s ezek között is csupán egyben van négy lakott bolygó, míg negyvenhat rendszerben található két lakott világ.” 32:2.9

6. Tétel: A felsőbb-világegyetemben az ottani lények felének a természete meglehetősen hasonló, mert ők az egységes Alkotó Szellemtől származnak. A lények másik felének természete változó, mert ők egyedi Teremtő Fiaktól származnak.

„Egy felsőbb-világegyetemen belül a sajátosságaik fele meglehetősen hasonló, melyek az egységes Alkotó Szellemtől származnak; a másik fele változó, mely a különböző Teremtő Fiaktól származik. De ez a sokféleség nem jellemzi azokat a teremtményeket, melyek kizárólag az Alkotó Szellemből erednek, sem azokat a helyi világegyetembe áthelyezett lényeket, akik eredetileg a központi világegyetembe vagy a felsőbb-világegyetemekbe valók.” 21:2.10

7. Tétel:A világegyetemi központról való távollétének idejére a Teremtő Fiú felruházza az Anyaszellemet számos tevékenység felügyeletének hatáskörével.

„E távollétek alatt a Teremtő Fiú képes felruházni az Anyaszellem társát azzal az ellenőrzési hatáskörrel, mely az ő, a lakott világokon és a halandó gyermekeinek szívében való szellemi jelenlétével kapcsolatos. És a helyi világegyetem Anyaszelleme mindig a székhelyen tartózkodik, s kiterjeszti a támogató gondoskodását és szellemi segédkezését az ilyen evolúciós terület legtávolabbi részére is.” 21:2.11

8. Tétel:A Teremtő Fiakkal együttműködnek a Harmadik Forrás és Középpont alkotó segítői.

„A Teremtő Fiak a Paradicsomról indulnak el az idő világegyetemeibe és a Harmadik Forrás és Középpont szabályozó és alkotó segítőivel együttműködve fejezik be a fokozatos evolúción áteső helyi világegyetemek megszervezését.” 7:6.4

9. Tétel: A Teremtő Fiak mindenségrendi értelemben átalakító teremtők. Ők viszik véghez a potenciálisak ténylegesekké alakulását.

Világegyetemi ténylegességek teremtése és fejlődése. Az Istenség Véglegességének lehetőség-teremtő jelenlétével átjárt mindenségrend az alapja a Legfelsőbb Teremtők azon működésének, hogy a megérett magvábanvalók élményelvi ténylegesekké alakulását az időben elősegítsék. A világmindenségen belül a magvábanvaló valóság mindenféle ténylegesülését a végleges fejlődési képesség korlátozza, és e ténylegessé válást a megjelenés végleges szakaszaiban tér-idő korlátok is szabályozzák. A Paradicsomról jövő Teremtő Fiak — ténylegességüket tekintve — mindenségrendi értelemben átalakító teremtők. Ám ez semmiképpen sem érvényteleníti az embernek a róluk mint teremtőkről alkotott képét; véges nézőpontból ők valóban képesek teremteni és ténylegesen így is tesznek.” 118:4.7

IV. A HELYI VILÁGEGYETEM FELETTI FENNHATÓSÁG

1. Tétel: A Teremtő Fiú a paradicsomi Háromság beleegyezésével és az adott felsőbb-világegyetemet felügyelő Tökéletes Szellem egyetértésével kapja meg a világegyetemnyi teremtésrészt.

„A Teremtő Fiú a paradicsomi Háromság beleegyezésével és az adott felsőbb-világegyetemet felügyelő Tökéletes Szellem támogatásával kap egy világegyetemnyi részt. Ez az adomány fizikai birtokbavételt, mindenségrendi örökbérletet jelent. Azonban a Mihály Fiú felemelkedése az uralkodói lét e kezdeti és önmaga korlátozta szakaszából a kiérdemelt fennhatóság élményelvi felsőségéig nem másnak az eredménye, mint az ő saját, személyes tapasztalásainak, melyeket a világegyetem-teremtési és megtestesülési alászállási feladatok elvégzésekor szerzett. Az alászállás teljesítésével kiérdemelt fennhatóság elérésig az Egyetemes Atya helyetteseként kormányoz.” 21:3.1

2. Tétel:Az első helyettesi hatáskör elfogadásával a Teremtő Mihály esküt tesz a Háromságnak, hogy a legfőbb hatáskört addig nem gyakorolja, amíg az alászállási tapasztalatokat meg nem szerezte.

„Egy megtervezett helyi világegyetem esetében az első helyettesi hatáskör elfogadásával a Teremtő Mihály esküt tesz a Háromságnak, hogy a legfőbb hatáskört addig nem gyakorolja, amíg a hét teremtményi alászállást nem teljesítette és azt el nem fogadták a felsőbb-világegyetem urai. De ha egy Mihály Fiú saját akaratából nem lenne képes ilyen ki nem érdemelt hatáskört gyakorolni, akkor értelmetlen dolog lenne arra esküdni, hogy nem tesz ilyet.” 21:3.12

3. Tétel: Ha egy Teremtő Fiú az alászállások teljesítése előtt venné fel a legfőbb hatalmat, akkor a Nappalok Szövetsége visszavonulna.

„Egy Teremtő Fiú bármikor követelhetné a teljes fennhatóságot az ő személyes teremtésrésze fölött, azonban, igen bölcsen, nem így tesz. Ha a teremtményi alászállások teljesítése előtt, ki nem érdemelten venné fel a legfőbb hatalmat, akkor a helyi világegyetemében a paradicsomi személyiségek visszavonulnának. De ilyen az idő és tér teremtésösszességében eddig még nem történt.” 21:3.2

4. Tétel: Minden Mihály a fennhatóságának tapasztalati úton való kiérdemlését választja — nincs olyan, aki másként cselekedett volna.

„A teremtőség ténye egyúttal a fennhatóság teljességét is jelenti, azonban a Mihályok a tapasztalati úton való kiérdemlést választják, s ezáltal fenntartják az adott helyi világegyetemi kormányzathoz tartozó összes paradicsomi személyiséggel való teljes körű együttműködést. Nem ismerünk egyetlen olyan Mihályt sem, aki másként cselekedett volna; de megtehetnék ezt is, mert ők valóban szabad akaratú Fiak.” 21:3.3

5. Tétel: Minden Teremtő Fiú esetében a legfőbb hatalom elnyerésének ára az is, hogy alá kell szállnia a maga teremtette lényekhez hasonló alakban.

„Ugyanolyan életet élni, mint amilyet a maga teremtette értelmes lényeknek is elrendel, tehát hogy a teremtett lények különféle rendjeihez hasonló alakban adja át magát, mind részét képezi annak az árnak, melyet minden Teremtő Fiúnak meg kell fizetnie a dolgok és lények saját maga alkotta világegyeteme feletti teljes körű és legfelsőbb főhatalom elnyeréséhez.” 120:0.1

6. Tétel: A helyi világegyetem feletti főhatalom elnyerésének hét mozzanata van.

„Egy helyi világegyetemben a legfőbb hatáskör megszerzésének módja az alábbi hét élményelvi lépés megtételét jelenti:

1. Tapasztalati úton el kell jutnia a lények hét teremtményi szintjére a megtestesülési alászállás eljárásán keresztül az adott szinten lévő teremtményekhez nagyon hasonló alakban.

2. Tapasztalási értelemben el kell köteleznie magát a paradicsomi Istenség hétszeres akarata minden egyes szakaszának amint az a Hét Tökéletes Szellemben megtestesült.

3. A teremtményi szinteken mind a hét tapasztaláson át kell esnie egyidejűleg azzal, hogy magát a paradicsomi Istenség hét akarata egyikének alárendeli.

4. Minden egyes teremtményszinten tapasztalásilag be kell mutatnia a teremtményi élet csúcsát a paradicsomi Istenségnek és minden világegyetemi értelemnek.

5. Minden egyes teremtményszinten tapasztalásilag ki kell nyilvánítania az Istenség hétszeres akaratának egyik szakaszát az alászállási szint és minden világegyetem számára.

6. Élményelvi úton egyesítenie kell a hétszeres teremtményi tapasztalást azzal a hétszeres tapasztalással, hogy az Istenség természete és akarata kinyilatkoztatásának szenteli magát.

7. Új és magasabb szintű kapcsolatot kell kialakítania a Legfelsőbb Lénnyel. E Teremtő-teremtmény tapasztalás teljességének tükröződése megnemesíti a Legfelsőbb Isten felsőbb-világegyetemi valóságát és a Mindenható Legfelsőbb tér-idő fennhatóságát, valamint ténylegessé teszi a paradicsomi Mihály helyi világegyetemi legfőbb hatáskörét.” 21:3.16

7. Tétel:Egy Teremtő Fiú önálló hatáskörének változása hét szakaszban zajlik.

„Egy Teremtő Fiú hatásköre valamely helyi világegyetemben hat, esetleg hét élményelvi megnyilatkozási szakaszon megy át. Ezek megjelenési sorrendje a következő:

1. Első helyettesi hatáskör — a Teremtő Fiú által gyakorolt egyes és átmeneti hatáskör azt megelőzően, hogy a vele társult Alkotó Szellem révén megszerezi a személyes értékeket.

2. Együttes helyettesi hatáskör — a paradicsomi pár közös uralkodása azt követően, hogy a Világegyetemi Anyaszellem személyisége megjelent.

3. Kibővülő helyettesi hatáskör — a Teremtő Fiú kiteljesedő hatásköre a hét teremtményi alászállási időszakban.

4. A legfőbb hatáskör — a hetedik alászállás teljesítését követően elnyert szilárd fennhatóság. A Nebadonban a legfőbb hatáskör Mihály urantiai alászállásának teljesítésétől számítódik. Ez a ti bolygóidőtökben mérve alig több mint ezerkilencszáz év óta áll fenn.

5. Kibővülő legfőbb hatáskör — a fény és élet korszakának a teremtményi területük többségén való beköszöntére épülő, erősödő kapcsolatrendszer. E szakasz a helyi világegyetemetek jövőjének része.

6. Trinitárius hatáskör — melyet azt követően gyakorol, hogy a teljes helyi világegyetem elérte a fény és élet korszakát.

7. Ismeretlen hatáskör — a jövőbeli világegyetemi korszak ismeretlen kapcsolatrendszere.” 21:3.4

8. Tétel: Azzal, hogy a Teremtő Fiú megszerzi a helyi világegyetemi legfőbb hatáskört, lemond arról a jogáról, hogy teljesen új fajtájú teremtményeket teremtsen.

„Azzal, hogy a Mihály Fiú megszerzi a helyi világegyetemi legfőbb hatáskört, egyúttal elveszti azon képességét és a lehetőséget, hogy teljesen új fajtájú teremtménylényeket teremtsen a jelen világegyetemi korszakban. Azonban a Tökéletes Fiú e vesztesége, vagyis az, hogy nem hozhatja létre lények új rendjeit, semmilyen értelemben nem ütközik azzal az életkimunkálási tevékenységgel, mely feladat teljesítése már megkezdődött és a megszabott módon folyik; a világegyetemi evolúció e nagyszabású programjának kivitelezése megszakítás nélkül, töretlenül folytatódik.” 21:5.6

9. Tétel: Azáltal, hogy a helyi világegyetemi Alkotó Szellem alárendeli magát a Teremtő Fiúnak, e Tökéletes Fiak az Atya, a Fiú és a Szellem megjeleníthető isteniségének letéteményeseivé válnak.

„Azáltal, hogy az Isteni Segédkezők alárendelik magukat a helyi világegyetemi Teremtő Fiaknak, e Tökéletes Fiak az Atya, a Fiú és a Szellem végesen megjeleníthető isteniségének személyes letéteményeseivé válnak, míg a Mihályok teremtmény-alászállási tapasztalatai képessé teszik őket a Legfelsőbb Lény élményelvi isteniségének bemutatására. A világegyetemekben egyetlen más lény sem merítette ki személyesen a jelenlegi véges tapasztalás potenciáljait ennyire, és a világegyetemekben egyetlen más lény sem rendelkezik ilyen képességekkel a független hatáskörre.” 33:2.4

10. Tétel:Az önálló hatáskör kitejesedése a korszakos bizonytalanság végét jelenti. Ami nem hangolható össze a mindenségrendi valósággal, az végül elpusztul.

„A hétszeresen alászállt Fiú felemelkedése a világegyetemének megkérdőjelezhetetlen hatáskörére jelenti a kezdetét a korszakos bizonytalanság és a viszonylagos zavar lezárulásának. Ezen eseményt követően felbomlik minden, ami idővel nem alakítható szellemivé; elpusztul minden, ami idővel nem hangolható össze a mindenségrendi valósággal.” 21:5.7

11. Tétel: Amint az irgalom már kimerült, előtérbe kerül az igazságosság. Amit az irgalom nem képes helyreállítani, azt az igazságosság elpusztítja.

„Amint már a végtelen irgalom és a leírhatatlan türelem sem képes a területek saját akarattal bíró teremtményeinek hűségét és odaadását elnyerni, előtérbe kerül az igazságosság és a pártatlanság. Amit az irgalom nem képes helyreállítani, azt az igazságosság elpusztítja.” 21:5.7

12. Tétel: A nebadoni Mihály ugyan nem tagja a paradicsomi Háromságnak, de rendelkezik mindazon jegyekkel, amelyekkel az Örökkévaló Fiú rendelkezne, ha a Szalvingtonon működne. A Mihályok az evolúciós világegyetemekben működő összes isteni lény közül a legsokoldalúbbak és a leghatalmasabbak.

„A Teremtő Fiunk nem az Örökkévaló Fiú, vagyis az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem lételvi paradicsomi társa. A nebadoni Mihály nem tagja a paradicsomi Háromságnak. Mindazonáltal a Tökéletes Fiunk a saját területén mindazon isteni sajátossággal és hatalommal rendelkezik, melyet maga az Örökkévaló Fiú nyilatkoztatna meg, ha ténylegesen is jelen volna a Szalvingtonon és működne a Nebadonban. Mihály még további hatalmat és hatáskört is gyakorol, mert nemcsak az Örökkévaló Fiút személyesíti meg, hanem teljes mértékben képviseli és ténylegesen megtestesíti az Egyetemes Atya személyiség-jelenlétét az ő helyi világegyeteme számára, illetőleg abban. Még az Atya-Fiút is képviseli. E kapcsolatok teszik a Teremtő Fiút mindazon isteni lények leghatalmasabbjává, legsokoldalúbbjává és legbefolyásosabbjává, akik képesek az evolúciós világegyetemek közvetlen igazgatására és a tökéletlen teremtmény-lényekkel való személyes kapcsolatra.” 33:1.2

13. Tétel: A Teremtő Fiú éppoly eredményesen igazgatja a világegyetem ügyeit, ahogy az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú együttesen tenné.

„A Teremtő Fiú személyében olyan urunk és isteni atyánk van, aki éppen olyan fenséges, hozzáértő és jóságos, mint amilyen az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú lenne, ha mindkettő jelen volna a Szalvingtonon és részt venne a Nebadon világegyetem ügyeinek igazgatásában.” 33:1.5

V. A MIHÁLYI ALÁSZÁLLÁSOK

1. Tétel:Az eredeti Mihály sohasem élt át megtestesülést, azonban hétszer szállt alá a Havona körein.

„Az eredeti vagy elsőszülött Mihály sohasem élt át anyagi lényként való megtestesülést, azonban hétszer tapasztalt meg szellemi teremtményi felemelkedést a Havona hét körén, a külső körtől a központi teremtésrész legbelső köréig haladva.” 21:0.4

2. Tétel: A Teremtő Fiak csoportba sorolásának alapja az, hogy hány alászállást teljesítettek.

„Az alászálló Teremtő Fiak hét csoportba sorolhatók, és ezen osztályozás alapja az, hogy hányszor adományozták magukat a területük teremtményeinek. Vannak közöttük olyanok, akik még csak az első tapasztaláson estek át, s vannak olyanok, akik a további öt, egymást követő alászállási területet is megismerték részben vagy egészben, míg a többiek már elérték a teremtményi-teremtői tapasztalás hetedik és végső szakaszát.” 21:4.1

3. Tétel:A Mihályok alászállásai az istenségi akarat hétszeres kifejeződésével hozhatók kapcsolatba.

„Az Avonal alászállások mindig a halandói húsvér testhez hasonló formában történnek, azonban a Teremtő Fiú hét alászállása egyúttal azt is jelenti, hogy meg kell jelennie a lények hét teremtményi szintjén és ki kell nyilatkoztatnia az Istenség akaratának és természetének hét elsődleges kifejeződését. Az összes Teremtő Fiú kivétel nélkül e hét alkalommal átadja magát a teremtett gyermekeinek még azelőtt, hogy a végleges és legfőbb hatáskört megkapná a maga teremtette világegyetemben.” 21:4.2

4. Tétel: A Teremtő Fiú természetén minden egyes alászállás alkalmával nyomot hagy az adott teremtményi tapasztalás.

„Amikor egy Teremtő alászállásra vállalkozik, akkor egy valódi és végleges hatású változásnak kell végbemennie. Igaz, hogy az alászálló Fiú még mindig ugyanúgy egy Teremtő, viszont a természetéhez hozzáadódott a teremtményi tapasztalás, mely örökre elválasztja őt a Teremtő Fiú isteni szintjétől és felemeli a Tökéletes Fiú élményelvi síkjára, egy olyan személyére, aki teljesen kiérdemelte valamely világegyetem feletti irányítás és az annak világai feletti igazgatás jogát.” 21:4.6

5. Tétel:Egy Mihály Fiú az alászállási létpályája során összesen csak egyszer születik asszonytól.

„Egy paradicsomi Mihály a hét alászállási létpályája során csak egyszer születik asszonytól, mint ahogy a betlehemi gyermek esetében az írásotok arról beszámol. Csak egyszer él és hal meg úgy, mint a saját akarattal rendelkező, evolúciós eredetű teremtmények legalacsonyabb rendjébe tartozó lény.” 21:4.3

6. Tétel:A názáreti Jézus a hetedik alászállását teljesítette az urantiai ittlétével.

„Feljegyezték, hogy a bolygótokon az utolsó alászállását teljesítő isteni Fiú olyan paradicsomi Teremtő Fiú volt, aki már előzőleg teljesítette az alászállási létpályájának hat szakaszát; következésképp, amikor megvált attól az élettől, melyet tudatosan vett fel megtestesült életként az Urantián, akkor igazat szólhatott és szólt is, amikor azt mondta, »Bevégeztetett« — és ez szó szerint így igaz. Halála az Urantián kiteljesítette az ő alászállási létpályáját; ez volt az utolsó lépés a paradicsomi Teremtő Fiúként tett szent esküjének teljesítésében.” 21:4.5

VI. A TÖKÉLETES MIHÁLYOK RENDELTETÉSE

1. Tétel: A Mihályok az eredetüket jelentő fogalom abszolútját alkotják. A végtelenségnek olyan szakaszát testesítik meg, mely a mai véges világegyetemi korszakban egyelőre még ismeretlen.

„Senki sincs, aki megkérdőjelezhetetlen felsőbbséggel tárgyalhatná a helyi világegyetemek hétszeresen Tökéletes Urainak akár a természetét, akár a végzetét; mindazonáltal mi mindannyian sokat töprengünk ezeken a dolgokon. Nekünk azt tanították, és ezt is hisszük, hogy minden egyes paradicsomi Mihály a származására vonatkozó kettős istenségkép abszolútja; így az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú végtelenségének tényleges szakaszait testesíti meg. A Mihályok szükségképpen részlegesek a teljes végtelenséghez képest, azonban valószínűleg abszolútok az eredetüket érintő végtelenség-rész vonatkozásában. Ugyanakkor a jelen világegyetemi korszakban végzett munkájukat szemlélve semmi olyat nem érzékelünk, ami a végest meghaladná; minden, a végest meghaladó esetleges képességük ezért szükségképpen még bennük rejlik, ez idáig ismeretlen.” 21:6.1

2. Tétel:A Teremtő Fiak ismeretlen teremtői hatalma talán egy másik világegyetemben, a külső térben fog megnyilvánulni, amikor az Alkotó Szellemmel való együttműködésükből új és a tapasztalást meghaladó értékek jöhetnek létre.

„Igencsak valószínű, hogy ezen egyelőre még ismeretlen teremtői hatalom a jelen világegyetemi korszakban végig rejtve marad. Úgy gondoljuk azonban, hogy valamikor a távoli jövőben, a már most mozgásban lévő külső térben, a hétszeresen Tökéletes Fiú és a hetedik-szakaszú Alkotó Szellem közötti kapcsolat elérheti az abszonit szolgálati szintet is és egyúttal új dolgok, jelentéstartalmak és értékek is megjelenhetnek a végleges világegyetemi jelentőségű tapasztalás-meghaladó szinteken.” 21:6.3

3. Tétel: A Teremtő Fiak és a teljesen megszemélyesült Alkotó Szellemek újfajta főkormányzói rend megteremtésére egyesülhetnek a külső térben.

„A múlt örökkévalóságában az Atya és a Fiú a Végtelen Szellem kifejeződésében alkotott egységet. Ha a jövő örökkévalóságában a tér és idő helyi világegyetemeinek Teremtő Fiai és Alkotó Szellemei alkotó egységet hoznak létre a külső tér területein, akkor egységük, mint az ő isteni természetük együttes kifejeződése, vajon mit fog létrehozni? Nagyon is lehetséges, hogy egy mindezidáig ismeretlen Végleges-Istenség megnyilatkozásnak, egy újfajta főkormányzói rend megnyilvánulásának leszünk tanúi. E lények különleges személyiség-előjogokkal rendelkeznek majd, lévén ők a személyes Teremtő, a személytelen Alkotó Szellem, a halandó-teremtményi tapasztalás és az Isteni Segédkező fokozatos megszemélyesülésének egyesülése lesznek. E lények véglegesek lehetnek annyiban, hogy személyes és személytelen valóságot egyaránt magukba foglalnak, míg vegyítik a Teremtő és a teremtmény tapasztalatait. Akármilyen sajátságokkal rendelkezzenek is a külső tér teremtésrészeinek ezen eleve feltételezett feladatkörű háromságainak eme harmadik személyei, meg fognak tartani valamit abból az ő Teremtő Atyjukhoz és Alkotó Anyjukhoz fűződő ugyanazon viszonyból, amely a Végtelen Szellem, valamint az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú között is megvan.” 118:9.8

4. Tétel:A Teremtő Fiú igazán „az út, az igazság és az élet”, mely a legfelsőbb isteniségtől a végleges abszonitumon keresztül az örökkévaló véglegesség felé visz.

„Éppen úgy, ahogyan a Legfelsőbb Istensége élményelvi szolgálat révén ténylegessé válik, úgy teszik személyessé a Teremtő Fiak a kifürkészhetetlen természetükben eredendően bennük rejlő paradicsomi-isteniségi képességeket. Az Urantián való tartózkodása során Krisztus Mihály azt mondta, hogy »Én vagyok az út, az igazság és az élet.« És mi hisszük, hogy az örökkévalóságban a Mihályok szó szerint arra rendeltettek, hogy ők legyenek »az út, az igazság és az élet«, akik minden világegyetemi személyiség számára örökkön mutatják a legfelsőbb isteniségtől a végleges abszonitumon keresztül az örökkévaló istenség-véglegesség felé vivő utat.” 21:6.4

VII. A HELYI VILÁGEGYETEM SZERVEZŐDÉSE

1. Tétel: A helyi világegyetem számára a Mihály Fiú, gyakorlatilag, Isten. Ő az Atya és a Fiú megszemélyesülése.

„A helyi világegyetem gyermekei számára a Mihály Fiú, gyakorlatilag, Isten. Ő az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú helyi világegyetemi megszemélyesülése. A Végtelen Szellem a Világegyetemi Szellemeken, a paradicsomi Teremtő Fiak irányító- és teremtőtársain keresztül tart fenn személyes kapcsolatot e területek gyermekeivel.” 5:3.6

2. Tétel: A helyi világegyetemi bíróság hatásköre némely területen korlátozott.

„Az ítélkezést illetően a helyi világegyetemi bíróság hatásköre az alábbi területeken korlátozott:

1. A helyi világegyetem igazgatása a teremtésre, a fejlődésre, a fenntartásra és a segédkezésre terjed ki. A világegyetemi ítélőszékek ezért nem dönthetnek olyan ügyekben, ahol az örök élet és halál a kérdés. Ez nem érinti a természetes halált, ahogyan az az Urantián érvényesül, de ha a folytatódó létezés, az örökkévaló élet kérdésében kellene dönteni, akkor az ügyet át kell tenniük az orvontoni ítélőszékekhez, és ha azok az egyén hátrányára döntöttek, akkor minden elpusztítási ítéletet a felsőbb-kormány vezetőinek rendelkezése alapján és közvetítőin keresztül kell végrehajtani.

2. Bármely Helyi Világegyetemi Istenfiú vétkét vagy hitehagyását, mely az ő mint Fiak besorolását és hatáskörét veszélyezteti, sohasem vizsgálhatják ki a Fiú ítélőszékei; az ilyen vitás ügyeket haladéktalanul a felsőbb-világegyetemi bírósághoz kell továbbítani.

3. Valamely helyi világegyetem bármely alkotórészének — mint például egy helyi csillagrendszernek — a szellemi elszigeteltséget követően a helyi teremtésrészbeli teljes szellemi besorolásba való újbóli felvétele kérdésében a felsőbb-világegyetemi felsőbb gyűlés jogosult dönteni.” 33:7.3

3. Tétel:Gábriel felügyeli a Nebadon ítélkezési rendjét. E szalvingtoni bíróság hetven tagozata tíz részleget alkotva működik, egyenként hét osztállyal.

„A Nebadon egész ítélkezési rendje Gábriel felügyelete alá tartozik. A Szalvingtonon található felsőbb bíróságok az általános világegyetemi jelentőségű problémákkal és a csillagrendszeri ítélőszékektől felküldött fellebbezési ügyekkel foglalkoznak. E világegyetemi bíróságnak hetven tagozata van, és azok [tíz részleget alkotva működnek], egyenként hét osztállyal. Minden ítélkezési kérdésben kettős tisztviselői testület dönt, melyet egy tökéletes előéletű bíró és egy felemelkedői tapasztalattal rendelkező igazságszolgáltatási tisztviselő alkot.” 33:7.2

VIII. NEBADONI MIHÁLY

1. Tétel: Egy Teremtő Fiúnak némiképp határt szab a tér, de az idő nem korlátozza őt a saját világegyeteme határain belül.

„Bár az Örökkévaló Fiú szellem-gravitációs köre az időtől és tértől függetlenül működik, a Teremtő Fiaknak azért nem minden feladatköre mentesül a tér jelentette korlátok alól. Ha az evolúciós világok folyamatait figyelmen kívül hagyjuk, akkor e Mihály Fiak láthatólag képesek az időtől viszonylag függetlenül működni. A Teremtő Fiút nem korlátozza az idő, de határt szab neki a tér; egy időben nem tud két helyen lenni. A nebadoni Mihály időtlenül cselekszik a saját világegyetemén belül és a tükrözőműködés révén gyakorlatilag ugyanígy tesz a felsőbb-világegyetemben is. Időtlenül érintkezik közvetlenül az Örökkévaló Fiúval.” 34:3.5

2. Tétel:A Teremtő Fiak a saját teremtésrészük szellemivé lényegítésének szentelik magukat. Elősegítik a halandói felemelkedés paradicsomi tervének teljesülését. Ha a halandók elutasítják a felemelkedési tervet, akkor a Nappalok Elődei rendelik el a megszüntetésüket.

„A Teremtő Fiak uralkodása a helyi világegyetemekben egyaránt jelent teremtést és szellemivé lényegítést. E Fiak a fokozatos halandói felemelkedésre kidolgozott paradicsomi terv hatékony végrehajtásának, a lázadók és a megtévesztett bölcselők jó útra térítésének szentelik magukat, ám amint mindeme szeretet-erőfeszítésük végleges és örök visszautasításba ütközik, akkor a megszüntetést elrendelő végleges határozatnak a Nappalok Elődeinek felügyelete alatt működő erők érvényt szereznek.” 2:3.6

IX. MIHÁLY HÉT ALÁSZÁLLÁSA

1. Tétel: Mintegy egymilliárd évvel ezelőtt Mihály megtette az első alászállásához szükséges előzetes intézkedéseket. Ld. 119:1.1

1. Első alászállása: mint Melkizedek

2. Második alászállása: mint Lanonandek Fiú

3. Harmadik alászállása: mint Anyagi Fiú

4. Negyedik alászállása: mint szeráf

5. Ötödik alászállása: mint szellemi felemelkedő

6. Hatodik alászállása: mint morontia halandó

7. Hetedik alászállása: mint urantiai halandó. Ld. a 119. írást.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.