11. Angyalok

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

11. ANGYALOK

I. Segédkező szellemek
II. Elsőrendű szupernáfok
III. Másodrendű szupernáfok
IV. Harmadrendű szupernáfok
V. Elsőfajú szekonáfok
VI. Másodfajú szekonáfok
VII. Harmadfajú szekonáfok
VIII. A helyi világegyetem segédkező szellemei
IX. Szeráfok
X. Kerubok és szanóbok
XI. Legfelsőbb szeráfok
XII. Felettes szeráfok
XIII. Felügyelő szeráfok
XIV. Intéző szeráfok
XV. A bolygók segítői
XVI. Az átmenetben segédkezők
XVII. Őrangyalok
XVIII. Szeráfi végzet
XIX. A bolygó felügyeletét ellátó szeráfok

I. SEGÉDKEZŐ SZELLEMEK

1. Tétel: A nagy világegyetem segédkező szellemei.

„A nagy világegyetem segédkező szellemeit a következőképpen osztályozzuk:

1. Szupernáfok.

2. Szekonáfok.

3. Terciáfok.

4. Omniáfok.

5. Szeráfok.

6. Kerubok és Szanóbok.

7. Köztes Teremtmények.” 26:1.2

2. Tétel: A különböző angyali rendeket más és más módon teremtik.

„A Legfelsőbb Szellem-csoportok a Végtelen Anyaszellemükkel együtt közvetlen teremtői a Harmadik Forrás és Középpont népes teremtménycsaládjának. A segédkező szellemek minden rendje ebből a társulásból származik. Az elsőfajú szupernáfok a Végtelen Szellemből származnak; az e rendbe tartozó másodfajú lényeket a Tökéletes Szellemek teremtik; a harmadfajú szupernáfokat pedig a Körök Hét Szelleme. A Tükröző Szellemek együttesen az anyateremtői az angyali seregek egyik csodálatos rendjének, a felsőbb-világegyetemi szolgálatban álló fenséges szekonáfoknak. Alkotó Szellem az anyja a helyi teremtésrészek angyali rendjeinek; az ilyen szeráfsegédkezők az egyes helyi világegyetemekben őshonosak, bár központi világegyetemi minta után teremtik őket. A segédkező szellemek mindeme teremtőit csak közvetve segíti a Végtelen Szellemnek, az összes angyali segítő eredeti és örökkévaló anyjának központi elhelyezkedése.” 17:8.2

3. Tétel: Az angyali seregek szellemi energián élnek.

„A fény e ragyogó teremtményei azáltal tartják fenn magukat, hogy a világegyetem elsődleges köreinek szellemi energiáját közvetlenül magukba fogadják. Az urantiai halandóknak fényenergiát kell magukhoz venniük növényi táplálékon keresztül, viszont az angyali seregek a körökbe kapcsolódnak; nekik „olyan étkük van, melyet ti nem ismertek”. Részesülnek a bámulatos Háromsági Tanító Fiak körforgásban lévő tanításaiból is; a tudást és a bölcsességet az életenergiák felvételéhez sok tekintetben hasonlóan fogadják be, illetőleg veszik fel.” 26:1.17

4. Tétel: A felsőbb-világegyetemi segédkező szellemek három csoportba sorolhatók.

„Az eme beszámolókban közöltek szerint a felsőbb-világegyetemek segédkező szellemeit a következő három rend alkotja:

1. A Szekonáfok.

2. A Terciáfok.

3. Az Omniáfok.” 28:0.2

5. Tétel:Az omniáfokat a Végtelen Szellem teremti együttműködésben a Hét Legfőbb Végrehajtóval, és e Legfőbb Végrehajtóknak ők a kizárólagos szolgálói.

„Az omniáfokat a Végtelen Szellem teremti együttműködésben a Hét Legfőbb Végrehajtóval, és e Legfőbb Végrehajtóknak ők a kizárólagos szolgálói és hírvivői. Az omniáfok nagy-világegyetemi feladatokat látnak el, és az orvontoni testületük az Uversza északi részein tart fenn főhadiszállást, ahol is különleges önkéntes telepesekként állomásoznak. Nem szerepelnek az uverszai nyilvántartásban és a mi igazgatási rendszerünknek sem részei. A halandói fejlődés felemelkedési rendjéhez sincs közvetlen közük.” 28:2.1

II. ELSŐRENDŰ SZUPERNÁFOK

1. Tétel: A szupernáfok a Paradicsom segédkező szellemei; ők a legfelsőbb angyali rend.

„A szupernáfok a Paradicsom és a központi világegyetem segédkező szellemei; ők a Végtelen Szellem gyermekei legalsó csoportjának — az angyali seregeknek — a legfelsőbb rendje. E segédkező szellemek a Paradicsom Szigetétől kezdve az idő és tér világaiig mindenhol előfordulnak. A szervezett és lakott teremtésösszesség nagyobb részeiben igénybe vehetők a szolgálataik.” 26:0.1

2. Tétel: A szupernáfok mindenki számára segédkeznek, aki csak a Paradicsomon él.

„A szupernáfok mindenféle, a Paradicsomon és a központi világegyetemben tartózkodó lény számára gyakorlott segítőknek minősülnek. E magas rangú angyalok három nagyobb rend szerint teremtetnek: elsőrendűek, másodrendűek és harmadrendűek.” 26:2.1

3. Tétel: Az elsőrendű szupernáfok az Együttes Teremtő gyermekei.

„Az elsőrendű szupernáfok az Együttes Teremtő kizárólagos utódai. Segédkezésük nagyjából egyenlő mértékben oszlik meg a Paradicsomi Létpolgároknak, valamint a felemelkedő zarándokok egyre bővülő taglétszámú testületének bizonyos csoportjai között. Az örökkévaló Sziget ezen angyalai igen hatékonyak e paradicsomi lakhelyű két csoport alapvető felkészítésének előmozdításában.” 26:2.2

4. Tétel: Az elsőrendű szupernáfok az örökkévalóságtól fogva szolgálnak a Paradicsomon hét csoportban.

„Az elsőrendű szupernáfok az örökkévalóságtól fogva szolgálnak a Fény Szigetén és vesznek részt vezetői küldetéseken a tér világain, azonban a jelenlegi beosztásukban csak az idő Havona-zarándokainak a Paradicsomra való megérkezése óta működnek. E magas rangú angyalok jelenleg főleg az alábbi hét szolgálati rendben segédkeznek:

1. Istenimádat-vezetők.

2. A Bölcselet Mesterei.

3. A Tudás Őrzői.

4. Viselkedés-igazgatók.

5. Erkölcstan-tolmácsok.

6. Kinevezési Elöljárók.

7. Pihenés-ösztönzők.” 27:0.3

III. MÁSODRENDŰ SZUPERNÁFOK

1. Tétel:A másodrendű szupernáfok a Havona hét körén tevékenykednek — szolgálják mind a felemelkedőket, mind az alászállókat.

„A másodrendű szupernáfok a központi világegyetem hét bolygókörének segédkezői. Egy részük az idő zarándokait szolgálja és a rendjük felét az örökkévalóság paradicsomi zarándokainak felkészítésére jelölték ki. E Paradicsomi Létpolgárokat a Havona körökön való zarándokútjuk során a Halandói Végleges Testületből való önkéntesek is kísérik, mely intézkedés hatályos volta azóta figyelhető meg, amióta az első végleges rendű testület kiteljesedett.

A felemelkedő zarándokok segédkezésére való rendszeres kijelölésüknek megfelelően a másodrendű szupernáfok a következő hét csoportban dolgoznak:

1. Zarándok-segítők.

2. Felsőségi Kísérők.

3. Háromsági Kísérők.

4. Fiút-elértek.

5. Atyai Kísérők.

6. Tanácsosok és Kísérők.

7. A Pihenés Személyi Állománya.” 26:4.1

2. Tétel:A Végzős Kísérők és szolgálótársaik a Havona minden körén segédkeznek a zarándokoknak.

„A Paradicsomra ténylegesen elinduló felemelkedő lélekkel csak egy szállító-hármas tart: a szuperáfi kör-társ, a Végzős Kísérő, és az utóbbinak a mindig jelenlévő szolgáló társa. A Havona-körökről a Paradicsomra tartó eme kirándulások valójában próbák; a felemelkedők ekkor még nem paradicsomi besorolásúak.” 26:7.4

3. Tétel:A pihenés személyi állományába tartozók elkísérik az alvó zarándokokat az utolsó alvásra, mely az időből az örökkévalóságba visz át.

„És most, a Havona létpálya tetőpontján, amint ti halandók aludni tértek a belső kör kísérleti világán, nem egyedül tértek nyugovóra mint ahogy a szülővilágotokon tettétek, amikor a halandói halál természetes alvásában lezártátok a szemeteket, és nem is úgy, mint amikor hosszú átkelési öntudatlanságba merültetek felkészülvén a Havonába irányuló utazásra. Most, amikor elérési pihenésre készültök, akkor mellettetek lesz az első-körbeli régi társatok, a pihenés személyi állományába tartozó fenséges lény, aki a pihenésre úgy készül, mint aki egy veletek, mint a Havona-biztosítéka annak, hogy az átalakulásotok már teljes és hogy már csak a tökéletességgel való végső érintkezésre vártok.” 26:11.7

IV. HARMADRENDŰ SZUPERNÁFOK

1. Tétel: A harmadrendű szupernáfok a Körök Hét Szellemétől származnak, és a számuk egyre nő Grandfanda megérkezése óta.

„A harmadrendű szupernáfok a Körök Hét Szellemétől származnak. A Végtelen Szellem mindegyiküket külön Havona-körön ruházta fel azzal a hatalommal, hogy elégséges számú, magas rangú, harmadrendű szuperáfi segítőt teremtsenek a központi világegyetem igényeinek kielégítése céljából. Míg a Kör-szellemek viszonylag keveset alkottak ezen angyali segédkezőkből azt megelőzően, hogy az idő zarándokai megérkeztek a Havonába, addig a Hét Tökéletes Szellem még csak hozzá sem fogott a másodrendű szupernáfok teremtéséhez Grandfanda megérkezéséig.” 26:2.7

2. Tétel: A harmadrendű szupernáfoknak hét osztálya működik:

1. Összhang-felügyelők

2. Vezető Adatrögzítők

3. Hírközlők

4. Hírvivők

5. Hírszerzési Irányítók

6. Szállító Személyiségek

7. Tartalékos Testület. Ld. 26:3.3

V. ELSŐFAJÚ SZEKONÁFOK

1 Tétel:A szekonáfokat a hét Tükröző Szellem hozza létre, és a tükrözőműködés a természetük része.

„A szekoráfi seregeket az egyes felsőbb-világegyetemek központjaira kijelölt hét Tükröző Szellem hozza létre. Ezen angyalok hetes csoportokban való teremtésére egy meghatározott, a Paradicsomra visszaható eljárás létezik. Minden egyes hetes csoportban mindig egy elsőfajú, három másodfajú és három harmadfajú szekonáf van; mindig pontosan ilyen arányban kerül sor a megszemélyesülésükre. Amikor hét ilyen szekonáfot teremtenek, akkor az első, az elsőfajú a Nappalok Elődeinek szolgálatába áll. A három másodfajú angyal a felsőbb-világegyetemi kormányzásban érintett három, paradicsomi eredetű intézőcsoporthoz kerül: az Isteni Tanácsosokhoz, a Bölcsesség-tökéletesítőkhöz és a Világegyetemi Ítélőkhöz. A három harmadfajú angyalt a felsőbb-világegyetemi vezetők felemelkedő, háromságot elért társai mellé rendelik: ezek pedig a Fenséges Hírvivők, a Nagytekintélyűek és az Ismeretlen Nevűek és Származásúak.

A felsőbb-világegyetemek e szekonáfjai a Tükröző Szellemek utódai, és ennélfogva a tükrözőműködés a természetük része.” 28:3.1

2. Tétel: Az elsőfajú szekonáfok élő tükrök. A Nappalok Elődei képesek bármely pillanatban látni, hallani és tudni mindkét módon.

„Az elsőfajú szekonáfok, akik a Nappalok Elődeitől kapják a feladatukat, élő tükörként működnek e hármas uralkodók szolgálatában. Gondoljátok el, hogy mit jelent a felsőbb-világegyetemi működés szempontjából az, hogy mintegy élő tükröt lehet őket igénybe venni és bennük láthatók és hallhatók is egy, ezer vagy százezer fényév távolságra lévő másik lény bizonyos válaszai, és mindeme feladatukat a szekonáfok pillanatszerűen és hibátlanul teljesítik. A világegyetemek igazgatása szempontjából a feljegyzések lényegesek, a híradások hasznosak, a Független és az egyéb hírvivők munkája pedig különösen hasznos, azonban a Nappalok Elődei a lakott világok és a Paradicsom — ember és Isten — között feleúton való elhelyezkedésük folytán képesek minden pillanatban mindkét irányba figyelni, mindkét irányban hallgatni és mindkét irányban megismerni. 28:4.1

3. Tétel: Ezek az angyalok hét nagyobb osztályban működnek:

1. Az Együttes Cselekvő Hangja.

2. A Hét Tökéletes Szellem Hangja.

3. A Teremtő Fiak Hangja.

4. Az Angyali Seregek Hangja.

5. Híradás-fogadók.

6. Szállító-személyiségek.

7. A Tartalékos Testület. Ld. 28:4.3

VI. MÁSODFAJÚ SZEKONÁFOK

1. Tétel:A másodfajú szekonáfok sem kevésbé képesek a tükrözőműködésre, és a Nappalok Elődei mellé rendelték őket társul.

„A másodlagos rendbe tartozó szekonáfok semmivel sem kevésbé képesek a tükrözőműködésre, mint elsőfajú társaik. A szekonáfok elsőfajúként, másodfajúként és harmadfajúként való osztályozása nem valamiféle rendi vagy működésbeli különbségen alapul; pusztán eljárásrendi elkülönítésről van szó. Tevékenységeikben mindhárom csoport azonos képességekkel rendelkezik.

A másodfajú szekonáfok hét tükröző fajtáját a következőképpen osztják be a Nappalok Elődei mellé rendelt Háromsági-származású társak szolgálatára:

A Bölcsesség-tökéletesítőkhöz — a Bölcsesség Hangjait, a Bölcselet Lelkeit és a Lelkek Szövetségeit.

Az Isteni Tanácsosokhoz — a Tanács Szíveit, a Létezés Örömeit, és a Szolgálat Megelégedéseit.

A Világegyetemi Ítélőkhöz — a Szellemek Szakértőit.

Az elsődleges rendhez hasonlóan e csoportot is sorozatban teremtik; ez azt jelenti, hogy az elsőszülött a Bölcsesség Hangja, és hozzá hasonló az őt követő hetedik, és e tükrözőműködési angyalok további hat válfaja esetében is ez a rend.” 28:5.1

2. Tétel: E szekonáfok hét csoportban szolgálnak.

1. A Bölcsesség Hangja

2. A Bölcselet Lelke

3. A Lelkek Szövetsége

4. A Tanács Szíve

5. A Létezés Öröme

6. A Szolgálat Megelégedése

7. A Szellemek Szakértője. Ld. 28:5.6

VII. HARMADFAJÚ SZEKONÁFOK

1. Tétel:Az összes harmadfajú szekonáfot a Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiakhoz osztják be. Hét fajtájuk van:

1. Az Eredetek Jelentősége

2. Az Irgalom Emléke

3. Az Idő Jelentősége

4. A Bizalom Komolysága

5. A Szolgálat Szentsége

6. és 7. A Nagyszerűség Titka és a Jóság Lelke.

„Társaikhoz hasonlóan ezek az angyalok is sorozatban teremtetnek és hétféle tükröző fajtát alkotnak, de e fajtákat nem egyedileg rendelik a felsőbb-világegyetemi intézők külön szolgálatába. Az összes harmadfajú szekonáfot együtt küldik a Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiakhoz, és e felemelkedő fiak felváltva veszik igénybe őket; vagyis a Fenséges Hírvivők képesek bármely harmadfajú féleséget alkalmazni, és így is tesznek, de ugyanez érvényes a mellérendeltjeikre, vagyis a Nagytekintélyűekre és az Ismeretlen Nevűekre és Származásúakra is.” Ld. 28:6.1

VIII. A HELYI VILÁGEGYETEM SEGÉDKEZŐ SZELLEMEI

1. Tétel: Az angyalok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy tudomásuk legyen a dolgokról.

„Bár a személyi besorolásuk szerint az angyalok nem esnek nagyon távol az emberi lényektől, a szeráfok bizonyos működési képességeikben messze az emberek felett állnak. Sok olyasmire képesek, ami jóval meghaladja az emberi felfogóképességet. Például: Megtudhattátok, hogy »még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva«, és valóban ez a helyzet, azonban egy szeráf nem azzal tölti az idejét, hogy számolgatja a hajszálaitokat és naprakészen tartja e számadatot. Az angyalok eredendő és maguktól való (maguktól való alatt itt azt értjük, amit ti ezzel kapcsolatban el tudtok képzelni) képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy az ilyen dolgokról tudomásuk legyen; igazából úgy minősíthetnétek egy szeráfot, mint valamiféle számtani lángelmét. Ezért számos, a halandók számára iszonyúan nehéz feladatot játszi könnyedséggel látnak el a szeráfok.” 38:2.3

2. Tétel: Az angyalok nem imádat tárgyai.

„Jól teszitek, ha szeretitek őket, azonban nem szabad imádnotok őket; az angyalok nem imádat tárgyai. A nagy szeráf, Loyalatia, amikor a látnokotok »leborult az angyal lába elé, hogy imádja őt«, azt mondta: »Ne tedd ezt; én szolgálótársad vagyok melletted és a fajtáitok mellett, akiknek meghagyták, hogy az Istent imádja.«” 38:2.5

3. Tétel: Az „angyalok” kifejezés szűkebb értelemben a Világegyetemi Anyaszellem utódait jelöli.

„Szellemlények számos rendje működik szerte a helyi világegyetemi területeken, melyekről azért nem szólnak kinyilatkoztatások a halandók számára, mert nekik semmilyen kapcsolatuk sincs a paradicsomi felemelkedés evolúciós tervével. Ezen írásban az »angyal« kifejezést tudatosan a Világegyetemi Anyaszellem azon szeráfi és társ-utódainak a megjelölésére alkalmazzuk, akik nagymértékben érintettek a halandói túlélési tervek kivitelezésében.” 38:3.1

IX. SZERÁFOK

1. Tétel: A Világegyetemi Anyaszellem sok és sokféle szeráfrendet teremt.

„Ismereteink szerint a Végtelen Szellem a helyi világegyetemi központokon megszemélyesült formájában egységesen tökéletes szeráfokat szándékozik létrehozni, azonban valamilyen ismeretlen ok miatt e szeráfi utódok igen változatosak. E változatosság lehet a kifejlődő élményelvi Istenség ismeretlen természetű beavatkozásának eredménye is; ha valóban így van is, bizonyítani nem tudjuk. Azt viszont megfigyeltük, hogy amint a szeráfok átestek az oktatást követő vizsgákon és a kiképzéseken, mindig és egyértelműen besorolhatók a következő hét csoport valamelyikébe:

1. Legfelsőbb Szeráfok.

2. Felettes Szeráfok.

3. Felügyelő Szeráfok.

4. Intéző Szeráfok.

5. A Bolygók Segítői.

6. Az Átmenetben Segédkezők.

7. A Jövő Szeráfjai.

Aligha igaz az az állítás, hogy a szeráf bármely más angyali csoport egyedéhez képest alacsonyabb rendű. Ugyanakkor minden angyal szolgálata először az eredeti és természetes rendjének megfelelő csoportra korlátozódik. Szeráfi társam e beszámoló elkészítésében, Manotia, legfelsőbb szeráf, aki korábban is csak mint legfelsőbb szeráf működött. Szorgalommal és elkötelezett szolgálat révén egymás után teljesítette a szeráfi szolgálatnak mind a hét formáját, s ennek során a szeráfok számára rendelkezésre álló tevékenységek közül csaknem az összest kipróbálta, és jelenleg szeráf-társvezetői rangban áll az Urantián.” 39:0.1

2. Tétel: Honnan eredhet az a felfogás, hogy az angyaloknak szárnyuk van.

„Az angyalok szárnyakkal való felruházottságának téveszméje nem teljesen azokból a régi képzetekből fakad, hogy a repüléshez szárnyakra van szükségük. Emberi lények néha engedélyt kaptak arra, hogy megfigyelhessék a szeráfokat, amint azok éppen szállítási szolgálatra készülődtek, és e tapasztalatokból kialakult hagyományok nagyban meghatározták az urantiai angyalfogalmakat. Ha megfigyelünk egy szállító szeráfot, amint éppen felkészítik a bolygóközi utazásra rendelt utas fogadására, akkor olyasmit láthatunk, ami úgy tűnhet, mint az angyal fejétől a lábáig terjedő kettős szárny. A valóságban e szárnyak energiaszigetelések — súrlódási pajzsok.” 39:5.12

3. Tétel: A szeráfok számos magas rangra emelkedhetnek.

„A szeráfok őshonosak a helyi világegyetemekben, és éppen az otthonukat jelentő teremtésrészben éri el némelyikük a végső szolgálatot. A rangidős főangyalok segítsége és tanácsai révén némely szeráf felemelkedhet a Ragyogó Estcsillagok magas rangjára, mások az Estcsillagok ki nem nyilatkoztatott mellérendeltjeinek besorolását és szolgálatát érik el.” 39:8.1

4. Tétel: A felsőbb-világegyetemi lények közül a szeráfok a leginkább egyen szabásúak.

„A szeráfok meglehetősen egységes felépítésűek. Világegyetemről világegyetemre, szerte a hét felsőbb-világegyetemben a legkisebb mértékű eltérést mutatják; a személyes lények összes szellemfajtája közül ők a leginkább egyen szabásúak. Az ő különféle rendjeik alkotják a helyi teremtésrészek szakképzett és általános segédkezőinek testületét.” 38:0.3

5. Tétel: A szeráfokat a Világegyetemi Anyaszellem teremti — mégpedig 41.472-t egyszerre.

„A szeráfokat a Világegyetemi Anyaszellem teremti és egységenként tervezi őket — 41.472-t egyszerre — a »minta angyaloknak« és bizonyos angyali ősalakoknak a Nebadon kezdeti időszakában való teremtése óta. A Teremtő Fiú és a Végtelen Szellem világegyetemi képviselője együttműködik a nagyszámú Fiú és az egyéb világegyetemi személyiségek teremtésében.” 38:1.1

6. Tétel: Szeráfokat rendszeres időközönként teremtenek.

„Szeráfok rendszeres időközönként még mindig teremtetnek; a Nebadon világegyetem még kialakítás alatt áll. A Világegyetemi Anyaszellem egy növekvő és tökéletesedő világegyetemben sohasem hagy fel a teremtői tevékenységgel.” 38:1.3

7. Tétel: Az angyalok osztoznak a nem-érzékszervi érzelmeinkben. Szeretnek bennünket és megértik a nehézségeinket.

„Az angyaloknak nincs anyagi testük, azonban határozott és elkülönült lények; szellemtermészetűek és szellemi eredetűek. Bár a halandók számára láthatatlanok, átalakítók és átvivők segítsége nélkül érzékelnek benneteket a húsvér testben; értelmi úton képesek felfogni a halandói életmódot, és osztoznak az ember minden nem-érzékszervi érzelmeiben és érzéseiben. Értékelik és igencsak élvezik a zene, a művészet és az igazi szellemesség terén tett erőfeszítéseiteket. Teljes mértékben ismerik a lelkiismereti küzdelmeiteket és szellemi nehézségeiteket. Szeretik az emberi lényeket, és csak jó származhat abból, ha megpróbáljátok megérteni és megszeretni őket.

Bár a szeráfok igen ragaszkodó és rokonszenves lények, azért ők mégsem ivaros-késztetésű teremtmények. Sok tekintetben olyanok, mint amilyenek ti is lesztek a lakóvilágokon, ahol nem fogtok »megnősülni vagy férjhez menni, de ti lesztek a menny angyalai«. Mert senki, aki »érdemesnek találtatik a lakóvilágok elérésére, nem fog megnősülni vagy férjhez menni; ők többé már nem is halnak meg, mert már egyenlővé lettek az angyalokkal«.” 38:2.1

8. Tétel: Az elsődleges szférák kilencedik csoportja a Szalvingtonon az angyalok világait jelenti.

„A hét elsődleges szférából álló kilencedik csoport a szalvingtoni körben a szeráfok világa. E világok mindegyikének hat segédszférája van, ahol a szeráfi felkészítés szakaszainak szentelt, különleges tanintézetek működnek. Jóllehet a szeráfok szabadon meglátogathatják a szalvingtoni szférák e csoportjába tartozó mind a negyvenkilenc világot, mégis kizárólag az első hetes csoporton tartózkodnak. A többi hat halmazt az Urantián ki nem nyilatkoztatott angyali társak hat rendje foglalja el; minden ilyen csoport központot tart fenn e hat elsődleges világ egyikén és külön tevékenységet folytat a hat segédszférán. Mindegyik angyali rendnek szabad bejárása van e hetes csoportok világainak mindegyikére.” 38:4.1

9. Tétel: A szeráfoknak nincs nemük — ők negatívak és pozitívak.

„Bár ők nem egy hímnemű és egy nőnemű lény, mint ahogy ez az Anyagi Fiak és a halandó fajok esetében van, a szeráfok egyike ellenható, a másik pedig együttható. A feladatok többségében a teljesítés két angyalt igényel.” 38:4.3

10. Tétel: A szeráfok beutazzák az világegyetemet és a felsőbb-világegyetemet, és seregnyi szellemnek és anyagi lénynek segédkeznek.

„Ha a szeráfok ilyen megbízatást kaptak, akkor a feladatuk teljesítése során eljuthatnak bárhová az egész Nebadonban, sőt még az Orvontonban is. A világegyetemben végzendő munkájuk korlátozásoktól és megkötésektől mentes; szorosan együttműködnek a világok anyagi teremtményeivel és mindig szolgálatára állnak a szellemi személyiségek alacsonyabb rendjeinek is, kapcsolatot teremtve így a szellemvilág e lényei és az anyagi teremtésrészek halandói között.” 38:5.4

11. Tétel: A szeráfokat számos különböző csoportba szervezve állítják szolgálatba.

„A szeráfi központon való ottlétük második ezer éve leteltével a szeráfokat vezető kijelölése mellett tizenkettes csoportokba szervezik (12 pár, 24 szeráf), és tizenkét ilyen csoport alkot egy századot (144 pár, 288 szeráf), melyet egy vezér irányít. Tizenkét század egy parancsnok alatt alkot egy zászlóaljat (1.728 pár, illetőleg 3.456 szeráf), és tizenkét zászlóalj egy igazgató vezetése alatt kitesz egy szeráfi egységet (20.736 pár vagy 41.472 egyed), míg tizenkét egység egy felügyelő irányítása alatt alkot egy 248.832 párból, illetőleg 497.664 egyedből álló hadosztályt. Jézus egy ilyen csoportra utalt azon az estén a Getszemáni kertben, amikor azt mondta: »Akár most is megkérhetném Atyámat, és ő nyomban több mint tizenkét angyalhadosztályt adna nekem.«

Tizenkét angyalhadosztály alkotja a 2.985.984 párból, illetőleg 5.971.968 egyedből álló hadtestet, és tizenkét hadtest (35.831.808 pár, illetőleg 71.663.616 egyed) teszi ki a legnagyobb működő szeráfszervezetet, az angyalsereget. A szeráfhadtestet egy főangyal vagy egyéb, mellérendelt besorolású személyiség vezeti, míg az angyalseregeket a Ragyogó Estcsillagok vagy Gábriel egyéb, közvetlen helyettesei irányítják. És Gábriel a »mennyei seregek főparancsnoka«, a Nebadon Fejedelmének főigazgatója, »a seregek Úristene«.” 38:6.1

X. KERUBOK ÉS SZANÓBOK

1. Tétel: A kerubok eredetükben hasonlítanak a szeráfokra, de a végzetük különböző. Hatékony és ragaszkodó segédkezők.

„A kerubok és a szanóbok minden lényeges adottságukban hasonlítanak a szeráfokhoz. Az eredetük azonos, de a végzetük nem mindig ugyanaz. Csodálatosan értelmesek, bámulatra méltó a hatékonyságuk, megkapóan szeretetteljesek és csaknem emberiek. Ők a legalacsonyabb angyali rend, így ők állnak a legközelebb az evolúciós világok fejlettebb emberi lényfajtáihoz.” 38:7.1

2. Tétel: A kerubok és a szanóbok eredendően társítottak. A kerub pozitív töltésű — a szanób negatív.

„A kerubok és a szanóbok eredendően társítottak, működésileg egyesítettek. Egyikük energia-együttható személyiség; a másikuk energia-ellenható. A jobboldali deflektor, vagy pozitívtöltésű angyal a kerub — ő a rangidős vagy irányító személyiség. A baloldali deflektor vagy negatívtöltésű angyal pedig a szanób — a kiegészítő lény.” 38:7.2

3. Tétel: A kerubok és a szanóbok közel vannak a morontia létszinthez. Minden negyedik kerub és szanób anyagi látszatú teremtmény.

„A kerubok és a szanóbok természetüknél fogva igen közel állnak a morontia létszinthez, és igen hatékonyak a fizikai, a morontiai és a szellemi területek határmezsgyéin való munkában. A helyi világegyetemi Anyaszellem e gyermekeire éppúgy jellemző a „négy teremtmény” jelleg, mint a Havona-szolgálókra és a békéltető bizottságokra. Minden negyedik kerub és minden negyedik szanób anyagi látszatú, nagyon határozottan hasonlít a morontiai létszintre.

Ezen angyali negyedik teremtmények nagy segítségére vannak a szeráfoknak az ő világegyetemi és bolygói tevékenységeik anyagibb szakaszaiban. E morontia kerubok számos nélkülözhetetlen határterületi feladatot is ellátnak a morontia felkészülési világokon és nagy számban kapnak megbízatást a Morontia Társak szolgálatára is.” 38:7.6

4. Tétel:A keruboknak és a szanóboknak háromféleképpen van módjuk az előrelépésre.

„A magasabb rendű szolgálat számos útja áll a kerubok és a szanóbok előtt, melyek a besorolásuk javulásához vezet s amelyek még tovább javíthatók az Isteni Segédkező általi befogadás révén. A fejlődési lehetőségeiket tekintve a kerubok és a szanóbok három nagyobb osztályba sorolhatók:

1. Felemelkedésre Pályázók. E lények a természetüknél fogva a szeráfi besorolás várományosai. Az e rendbe tartozó kerubok és szanóbok ragyogóak, de az nem ér fel a szeráfok természetes felruházottságának szintjével; de szorgalommal és tapasztalás révén elérhetik a teljes szeráfi rangot.

2. Középszakaszú Kerubok. Nem minden kerub és szanób rendelkezik azonos felemelkedési lehetőséggel, és ők az angyali teremtések eredendően korlátozott lényei. Többségük kerub és szanób marad, bár a tehetségesebb egyedek elérhetik a korlátozott szeráfi szolgálat szintjét.

3. Morontia Kerubok. Az angyali rendek e »negyedik teremtményei« mindig megőrzik az anyagi látszatú jegyeiket. A középszakaszú fivéreik többségével együtt mindaddig megmaradnak keruboknak és szanóboknak, amíg a Legfelsőbb Lény ténylegessé válása végbe nem megy.” (423.1) 38:8.1

XI. LEGFELSŐBB SZERÁFOK

1. Tétel: A legfelsőbb szeráfokat a következőképpen osztályozzuk:

1. Fiú-Szellem Segédkezők

2. Bírósági Tanácsadók

3. Világegyetemi iránymutatók

4. Tanító Tanácsosok

5. Jelölő Igazgatók

6. Az Adatrögzítők

7. Önálló Segédkezők. Ld. 39:1.1

XII. FELETTES SZERÁFOK

1. Tétel: A felettes szeráfok hét csoportban működnek:

1. A Hírszerző Testület

2. Az Irgalom Hangja

3. Szellem Összehangolók

4. Segédtanítók

5. A Szállítók

6. Az Adatrögzítők

7. A Tartalékosok. Ld. 39:2.1

XIII. FELÜGYELŐ SZERÁFOK

1. Tétel: A felügyelő szeráfok hét csoportban tevékenykednek:

1. Segédfelügyelők

2. A Törvény Előrevetítői

3. A Közösségi érzék Kialakítói

4. Az Erkölcstani érzék Fejlesztői

5. A Szállítók

6. Az Adatrögzítők

7. A Tartalékosok. Ld. 39:3.1

XIV. INTÉZŐ SZERÁFOK

1. Tétel: Az intéző szeráfok hét rendben tevékenykednek:

1. Igazgatási Segédek

2. Igazságossági Kísérők

3. A Mindenségrendi Létpolgárság Tolmácsai

4. Az Erkölcsiség Serkentői

5. A Szállítók

6. Az Adatrögzítők

7. A Tartalékosok. Ld. 39:4.1

XV. A BOLYGÓK SEGÍTŐI

1. Tétel: A bolygók segítői hét csoportban szolgálnak.

1. A Kert Hangjai

2. A Testvériség Szellemei

3. A Béke Lelkei

4. A Bizodalom Szellemei

5. A Szállítók

6. Az Adatrögzítők

7. A Tartalékosok. Ld. 39:5.1

XVI. AZ ÁTMENETBEN SEGÉDKEZŐK

1. Tétel: Az átmenetben segédkezők hét csoportban működnek.

„Ahogy a nevük is sugallja, az átmenetben segédkező szeráfok mindenhol szolgálnak, ahol csak hozzájárulhatnak a teremtmények átviteléhez az anyagiból a szellemi állapotba. Ezek az angyalok a lakott világoktól kezdve a csillagrendszeri központokig mindenhol szolgálnak, de a sataniaiak jelenleg a legnagyobb erőfeszítést a hét lakóvilágon tartózkodó túlélő halandók oktatása érdekében teszik. E segédkezés jellege az alábbi hét kinevezési rendnek megfelelően alakul:

1. Szeráfi Örömhírhozók.

2. Faji Közvetítők.

3. Elmetervezők.

4. Morontia Tanácsosok.

5. Műszakiak.

6. Adatrögzítő-Tanítók.

7. Segédkező Tartalékosok.” 39:6.1

XVII. ŐRANGYALOK

1. Tétel: Az őrangyalokról szóló tanítás nem mítosz.

„Az őrangyalokról szóló tanítás nem hitrege; az emberi lények meghatározott csoportjai ténylegesen is rendelkeznek személyes angyalokkal. Ez a felismerés közöltetett, amikor Jézus a mennyország gyermekeiről szólva a következőket mondta: »Ügyeljetek, hogy eme kicsinyek közül egyre se tekintsetek megvetéssel, mert mondom nektek, az ő angyalaik mindenkor látják az Atyám szellemének jelenlétét.«” 113:1.1

2. Tétel: Az őrangyali felügyelet módja szerint az emberiség három osztályba sorolható:

1. Az átlagos szintet el nem érő elméjűek.

2. Az átlagos emberi elme.

3. Az átlagos szintet meghaladó elméjűek.

„A szeráfokat eredetileg kifejezetten a különböző urantiai emberfajtákhoz rendelték. De Mihály alászállása óta az emberi értelem, a szellemiség és az egyéni végzet szerint jelölik ki őket. Értelmi szempontból az emberiség három osztályba sorolható:

1. Az átlagos szintet el nem érő elméjűek — ők azok, akik egészséges akaraterőt nem gyakorolnak; akik nem hoznak hétköznapi döntéseket. Ebbe az osztályba sorolhatók azok, akik nem képesek felfogni Istent; nem rendelkeznek az értelmes istenségimádás képességével. Az átlagos szintet el nem érő urantiai lényekhez szeráf-alakulat van rendelve, egy század, valamint egy kerub zászlóalj, akiknek a szeráfok segítése, valamint annak tanúsítása a feladata, hogy a szférabeli életküzdelmeik során e lények is igazságosságban és irgalomban részesülnek.

2. Az átlagos, egészséges emberi elme. A szeráfi segédkezés rendjében a férfiak és nők többsége hetes csoportokba van sorolva, összhangban azzal, hogy az emberi előrehaladás és a szellemi fejlődés köreinek teljesítésében hol tartanak.

3. Az átlagos szintet meghaladó elméjűek — azok, akik nagy döntések meghozatalára képesek és kétségbevonhatatlan szellemi fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek; olyan férfiak és nők, akik többé-kevésbé már kapcsolatban vannak a bennük lakozó Igazítóval; ők a beteljesülés különböző tartalékos alakulatainak tagjai. Függetlenül attól, hogy valamely emberi lény éppen melyik körnél tart, ha a beteljesülés tartalékos alakulatainak valamelyikébe felvétetik, akkor és ott számára személyes szeráfot jelölnek ki, és az a halandó attól kezdve a földi létpályájának végéig az őrangyal folyamatos segédkezését és szüntelen felügyeletét élvezi. Ha bármely emberi lény meghozza a legmagasabb rendű döntést, amikor valóban eljegyzi az Igazítót, akkor úgyszintén azonnal személyes őrző jelöltetik ki a lélekhez.” 113:1.2

3. Tétel: Az őrangyalok kijelölése megfelel annak, hogy hol tart az ember az értelmi és szellemiség köreinek teljesítésében.

„Az úgynevezett átlagos lények számára végzett segédkezésben a szeráfi feladatok összhangban vannak az értelmi és szellemiség köreinek emberi teljesítésével. Halandói elme-adottságaitok alapján a hetedik körből indultok és az önmagatok megértésében, legyőzésében és egyre teljesebb szabályozásában juttok egyre előbbre; és így haladtok körről körre, amíg (feltéve, hogy a természetes halál nem zárja le a létpályátokat, amely a küzdelmeiteket így a lakóvilágokba vinné tovább) eléritek a bennetek lakozó Igazítóval való viszonylagos kapcsolat és közösség első vagy belső körét.” 113:1.6

4. Tétel: Az értelem és megszerzett szellemiség harmadik körének teljesítésével a halandók életük végéig személyes őrzőt kapnak.

„Amint a halandói elme legyőzi az állati örökségből származó tehetetlenséget és eléri az emberi értelem és megszerzett szellemiség harmadik körét, egy (a valóságban kettő) személyes angyal azon nyomban teljesen és kizárólagosan az adott felemelkedő halandóhoz szegődik. Az emberi lelkek tehát a bennük lakozó, állandóan és egyre hatékonyabban tevékenykedő Gondolatigazítón felül így kapnak személyes végzet-őrangyali osztatlan segítséget erőfeszítéseikhez, hogy teljesítsék a harmadik kört, átjussanak a másodikon és elérjék az elsőt.” 113:1.8

5. Tétel: Csoportőrzőket a lelki körökben való előrehaladás szerint rendelnek ki.

„A kiindulási vagy hetedik körben az emberi lényeknek egy őrangyaluk van, akit ezer halandó felügyeletére és vigyázására kijelölt, egy századnyi kerub segít. A hatodik körben a szeráf párral egy kerub század szolgál, és feladatuk a felemelkedő halandók ötszázas csoportjainak vezetése. Amint az emberi lények elérték az ötödik kört, mintegy száz főből álló századokba osztják őket és hozzájuk egy őrangyal-szeráf párt és egy kerub rajt jelölnek ki. A negyedik kör elérésével a halandó lényeket tízes rajokba rendezik, és felügyeletüket ez esetben is egy szeráf pár látja el, akiket egy kerub raj segít.” 113:1.7

6. Tétel: Az őrangyalok négyes csoportokban dolgoznak — két szeráf, egy kerub, egy szanób.

„Amikor valamely szeráfi pár őrangyali feladatot vállal, akkor az adott emberi lény életének hátralévő részében vele maradnak. A szeráf kiegészítő tagja (a két angyal egyike) a feladat végrehajtásának feljegyzőjeként tevékenykedik. Ezek a kiegészítő szeráfok alkotják az evolúciós világok halandóinak feljegyzéskészítő angyalait. A feljegyzéseket egy kerub-pár (egy kerub és egy szanób) tartja magánál, akik mindig a szeráfi őrangyalokkal vannak, de a feljegyzéseket mindig az egyik szeráf készíti.” 113:2.9

7. Tétel: A szeráfi őrangyalok összehangolják a következők sokféle hatását:

a) Végtelen Szellem

b) Fizikai szabályozók

c) Elmeszellem-segédek

d) A Szent Szellem

e) Gondolatigazító.

„Közelebbről, a szeráfi őrangyal képes összehangolni a Végtelen Szellem különböző közvetítőit és hatásait, és így is tesz, melyek a fizikai szabályozók és az elmeszellem-segédek területétől az Isteni Segédkező Szent Szelleméig és a paradicsomi Harmadik Forrás és Középpont Mindenütt-jelenvaló Szellem jelenlétéig terjednek. Miután a Végtelen Szellem e hatalmas segédkezéseit egyesítette és személyesebbé tette, a szeráf hozzáfog, hogy az Együttes Cselekvőnek e szerves egységbe rendezett hatását kölcsönös viszonyba hozza az Atya és a Fiú szellem-jelenlétével.” 113:3.2

8. Tétel: A szeráfi útmutatás nem a könnyű életet jelenti — hanem inkább az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés göröngyös útját.

„A szeráfok az ember olyan tanítóiként működnek, akik az emberi személyiség lépteit új és fejlődési tapasztalások ösvényeire irányítják. A szeráf útmutatásainak megfogadása aligha a könnyű életet jelenti. Amennyiben követitek e vezetést, biztosan elérkeztek az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés zord hegygerinceihez, melyeken kellő bátorsággal át is kelhettek.” 113:4.3

9. Tétel: Az őrangyalok és az Igazítók mindig tökéletes összhangban dolgoznak.

„Ugyan az emberben lakozó Igazító és az ember körül tevékenykedő szeráfok látszólag nem érintkeznek egymással, mégis úgy tűnik, hogy mindig tökéletes összhangban és teljes egyetértésben dolgoznak. Az őrangyalok akkor a legtevékenyebbek, amikor az Igazítók a legkevésbé azok, a segédkezésük mégis valamiképpen összefügg az Igazítókéval. Ez a kiváló együttműködés aligha lehet véletlenszerű vagy esetleges.” 113:4.5

10. Tétel:Az őrangyalok a közteslények segítségével képesek különféle anyagi módokon is segédkezni — de ilyesmire kevés példa akad.

„A szeráfok bizonyos körülmények között képesek az emberi lényeket anyagi értelemben is szolgálni, de az ilyen minőségben folytatott tevékenységükre igen kevés példa akad. A köztes teremtmények és a fizikai szabályozók segítségével képesek nagyon sokféleképpen tevékenykedni az emberi lények javára, sőt még tényleges kapcsolatba is léphetnek az emberiséggel, de ezek felettébb szokatlan jelenségek. Az esetek többségében az anyagi terület változatlan marad a szeráfi beavatkozás eredményeképpen, bár már eddig is lezajlottak olyan események, amelyek között az emberi evolúció élő láncszemeit veszélyeztető hatású is volt, amikor a szeráf őrangyalok saját indíttatásból és helyesen cselekedtek.” 113:5.5

11. Tétel:Ha az emberi léleknek nem sikerülne a továbbélés, holott számára már személyes őrangyalt jelöltek ki, akkor az őrangyalt a főangyalok ítélőszékének kell felmentenie a vádak alól.

„Abban az esetben, ha az emberi léleknek nem sikerülne a továbbélés, holott számára már személyes angyalt jelöltek ki, akkor a kijelölt szeráfnak a helyi világegyetemi központba kell utaznia, hogy ott tanúságot tegyen a társa által addig készített feljegyzések teljességéről. Ezt követően a főangyalok ítélőszéke elé járul abból a célból, hogy felmentést kaphasson a védence továbbélésének sikertelenségével összefüggő vádak alól; majd visszatér a világokra és új feladatot kap, egy másik lehetséges felemelkedő halandó segítésére vagy valamilyen más szeráfi segédkezésre osztják be.” 113:6.3

12. Tétel:Az őrangyal által követett szokásos eljárás az emberi társának halálát követően.

„Miután röviden beszámoltam nektek a természetes lét alatt végzett szeráfi segédkezésről, most a végzet-őrangyaloknak a halandó társuk halálát követő felbomláskor folytatott viselkedését kívánom bemutatni. Halálotokat követően a rólatok készült feljegyzéseket, azonosság-jegyeket és az emberi lélek morontia entitását — mely a halandói elme és az isteni Igazító közös működésének eredménye — a végzet-őrangyal hűségesen megőrizte minden egyéb, a jövőbeli létezésetekkel kapcsolatos értékkel egyetemben, mindennel, ami benneteket alkot, ami a ti valótok, leszámítva annak a folyamatos létezésnek az azonosságát, melyet az eltávozó Igazító és a személyiség ténylegessége képvisel.

Mihelyt az emberi elmében jelenlévő irányfény, az a szellem-fényesség, melyet a szeráf-társak az Igazító jelenlétével társítanak, eltűnik, az őrangyal személyesen jelentést tesz parancsnokainak, azaz sorban a szakasz-, század-, zászlóalj-, dandár-, hadosztály-, illetőleg hadtestparancsnokának; és miután az őrangyal így előírás szerint megtette a bejelentést az idő és a tér végső kalandjára, megkapja az adott bolygón szolgáló szeráfok vezetőjének jóváhagyását ahhoz, hogy jelentést tegyen az Estcsillagnak (vagy Gábriel valamely más hadnagyának), aki a világegyetemi felemelkedésre jelölt halandó szeráfi seregének parancsnoka. És miután a végzet-őrangyal a legmagasabb egység parancsnokától engedélyt kapott, elindul az első lakóvilágra és ott megvárja, amíg a korábban húsvér testben élő védence visszanyeri tudatát.” 113:6.1

13. Tétel:A szeráfi őrangyal a továbbélő elme- és emlék-mintáknak, valamint lélek-valóságoknak a személyes őrzőjévé válik a halálból a feltámadáshoz vezető átmenet alatt.

„És éppen ebben rejlik annak a magyarázata, hogy miért válik a szeráfi őrangyal a halandó továbbélő elme- és emlék-mintáinak, valamint lélek-valóságainak személyes őrzőjévé azalatt, amíg a halandó a húsvér test halála és a morontia feltámadás között tartózkodik. Csak a Végtelen Szellem segédkező gyermekei működhetnek így az emberi teremtmény érdekében az egyik világegyetemi szintről egy másik és magasabb világegyetemi szintre való átmenet e szakaszában. A teremtményazonosságotok őrzőjeként és a személyi épségetek biztosítékaként egy magas rangú szupernáf lesz mellettetek még akkor is, amikor az utolsó átmenet alvási szakaszában lesztek, amikor is az időből az örökkévalóságba átkerültök.” 113:3.4

14. Tétel:Az őrangyal a lélek-értékeid őrizője, az újra-személyesüléshez pedig az Igazító fog azonosítani téged.

„Az őrangyal-szeráf a halandó-emberi alvó lélek továbbélő értékeinek őrizője, mint ahogy a távollévő Igazító maga az ilyen halhatatlan világegyetemi lény azonossága. Amikor ők ketten az újonnan összeállított morontia alakot felhasználva együtt tevékenykednek a lakóvilág feltámadási csarnokaiban, akkor következik be a halandó felemelkedő lény személyiségét alkotó tényezők újraegyesülése.

Az Igazító fog benneteket azonosítani; az őrangyal-szeráf fog benneteket újra-személyesíteni, majd pedig a földi létben hűséges társatokul szolgáló Nevelő elébe visszavinni.” 113:6.5

15. Tétel: Az őrangyalok a morontia halandók mellett maradnak és hasznos társakként segítik őket.

„A morontia szférákon a benneteket kísérő szeráfok (ketten vannak) önálló társaitok lesznek. Ezek az angyalok nem csak egyszerűen veletek lesznek, miközben az átmeneti világok jelentette létpályán áthaladtok és eközben minden lehetséges módon segítenek benneteket a morontia- és szellembesorolás elnyerésében, hanem még hasznosabbá teszik magukat azáltal, hogy megragadják a fejlődés ama lehetőségeit, melyeket a lakóvilágokon az evolúciós szeráfok továbbképzése érdekében fenntartott tanodák nyújthatnak számukra.” 113:7.2

XVIII. SZERÁFI VÉGZET

1. Tétel:Némely végzet-őrangyal végigkíséri a halandó társát. Mások átkelnek a Szerafingtonon és bekerülnek a Teljes Szeráfi Testületbe.

„A halandói létpályát végig kísérő végzet-őrangyalok közül némelyik tovább követi a felemelkedő zarándokok útját a Havonán keresztül. A többiek átmenetileg búcsút vesznek a hosszú idő óta kísért halandó társuktól és ez után, miközben e halandók a központi világegyetem köreit járják be, a végzet-őrangyalok teljesítik a szerafingtoni köröket. Majd a Paradicsom területén fognak várakozni arra, hogy halandói társuk az utolsó időbeli átmenet átalvása után az örökkévalóság új tapasztalására ébredjen. Ezek a felemelkedő szeráfok ezt követően a végleges rendű testületek és a Teljes Szeráfi Testület állományában különböző szolgálatokba lépnek.” 113:7.5

2. Tétel:Egy szeráf számára a Paradicsom elérésének legbiztosabb útja az, ha végzet-őrangyal lesz belőle.

„A szeráfok számára a paradicsomi Istenségek eléréséhez vezető legbiztosabb út az, ha sikeresen vezetnek el egy evolúciós származású lelket a Paradicsom előcsarnokaiig. Ezért a végzet-őrangyalként való kijelölés a legtöbbre értékelt szeráfi feladat.” 113:7.7

3. Tétel: Mielőtt véglegesrendűvé válnának, a szeráfok eggyé kapcsolódnak az Egyetemes Atya egy nem-Igazító lényegű szilánkjával.

„Csak végzet-őrangyalokat vesznek fel az elsődleges vagy másként halandói Végleges Testületbe, és az ilyen párok az egyként való azonosulás legfelsőbb rendű kalandját élik meg; a két lény szellemi kettős-egyesülést ért el a Szerafingtonon még a végleges rendű testületbe való felvételük előtt. E tapasztalás során a két angyali természet, mely minden világegyetemi szerepkörét tekintve egymás kiegészítője, végleges szellemi kettős-egységet alakít ki, mely abban nyilvánul meg, hogy kialakul a paradicsomi Atya nem-Igazító lényegű szilánkjának befogadására, illetőleg az azzal eggyé kapcsolódásra való képessége. És az időben benneteket egykor oly szeretőn kísérő szeráf társaitok némelyike így válik az örökkévalóságban végleges rendű társatokká, a Legfelsőbb gyermekévé és a paradicsomi Atya tökéletessé lett fiává.” 113:7.8

4. Tétel: A Szerafington a célállomása mindenféle angyalnak.

„Szerafington az angyalok végzet-szférája, és e világ elérésében szerzett tapasztalataik igencsak különböznek a halandó zarándokok által az Aszendingtonon szerzett tapasztalatoktól. Az angyalok mindaddig nem lehetnek abszolút biztosak az örökkévaló jövőjükben, amíg el nem érték a Szerafingtont. A Szerafingtont elért angyalok közül még egyről sem derült ki, hogy megtévedt volna; bűn sohasem talál befogadásra egy teljessé lett szeráf szívében.” 39:8.9

5. Tétel: A Teljes Szeráfi Testületbe tartozó angyalok a nagy világegyetem minden szintjén seregnyi magas rangú személyiségnek szolgálnak.

„A szellemek Atyjának elérését és a teljes szeráfi szolgálatba való felvételt követően az angyalokat néha a fényben és életben megállapodott világokon való segédkezésre rendelik. A világegyetemek felsőbb háromságot-elért lényei mellé és paradicsomi, valamint havonai felsőbb szolgálatra jelölik őket. A helyi világegyetemek e szeráfjai már tapasztalati úton kiegyenlítették az isteniségi potenciálban meglévő ama hiányosságaikat, melyek korábban elválasztották őket a központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek segédkező szellemeitől. A Teljes Szeráfi Testületbe tartozó angyalok a felsőbb-világegyetemi szekonáfok társaiként és a felsőbb Paradicsom-Havona-rendű szupernáfok segédeiként szolgálnak. Ezen angyalok számára az időbeli létpálya véget ért; ők innentől mindörökre az Isten szolgálói, az isteni személyiségek kísérete és a paradicsomi véglegességet elért lények főrendjei.” 39:9.1

XIX. A BOLYGÓ FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERÁFOK

1. Tétel: A bolygó felügyeletét ellátó angyaloknak sok közük van az emberek országaihoz az Urantián. Több mint félmilliárd angyalpár állomásozik az Urantián.

„A Fenségesek számos mennyei erő és közvetítő útján uralkodnak az emberi világokon, de leginkább a szeráfok segítségére támaszkodnak.

A ma délben megtartott összeíráskor az Urantián angyali, őrző és egyéb feladatokat ellátó szeráf-párok száma 501.234.619 volt. A nyilvántartás szerint az irányításom alá kétszáz szeráfhadtest tartozik — ez 597.196.800 szeráf-párt vagy 1.194.393.600 angyali egyedet jelent. A jegyzékben ugyanakkor 1.002.469.238 egyed volt; ebből következik, hogy 191.924.362 angyal utazás, hírvivői feladatok okán és az emberi lények halálával kapcsolatos feladatok miatt nem volt jelen a bolygón. (Az Urantián a kerubok száma nagyjából megegyezik a szeráfokéval, és a szerveződésük is hasonló az utóbbiakéhoz.)

A szeráfoknak és a társaságukban lévő keruboknak sok közük van a bolygók emberfeletti kormányzásából eredő feladatokhoz, különösen a lázadás elszigetelte világok esetében. Az angyalok, akiket munkájukban ügyesen támogatnak a közteslények, az Urantián olyan tényleges anyagfeletti segítőkként működnek, akik az állandó főkormányzónak, valamint összes társának és alárendeltjének utasításait hajtják végre. A szeráfok osztályként számos olyan megbízatást teljesítenek, melyek nincsenek összefüggésben személyek vagy csoportok őrzésével.” 114:0.1

2. Tétel: A bolygó felügyeletét ellátó angyalok tizenkét osztályban tevékenykednek.

1. A korszakos angyalok

2. A fejlődés angyalai

3. A vallási őrangyalok

4. A nemzetlét angyalai

5. A fajok angyalai

6. A jövő angyalai

7. A megvilágosodás angyalai

8. Az egészség angyalai

9. Az otthon szeráfjai

10. Az ipar angyalai

11. A kikapcsolódás angyalai

12. Az emberfeletti szolgálat angyalai. Ld. 114:6.1

A BIBLIA IDEVÁGÓ RÉSZEI

„Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet?” Mt 26:53

„Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött.” Jn 1:51

„Nemde ők mind szolgáló lelkek? Azok szolgálatára vannak küldve, akik majd öröklik az üdvösséget.” Zsid 1:14

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon.” Zsolt 91:11

„Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” Mt 18:10

„Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.” Mt 24:31

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.