22. A morontia élet

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

22. A MORONTIA ÉLET

I. Bevezetés
II. Morontia Társak
III. Visszatekintési igazgatók
IV. Lakóvilági tanítók
V. Morontia-világi szeráfok
VI. Morontia mota
VII. Morontia fejlődő lények
VIII. Az égi mesterek
IX. A gyakorlóotthon
X. Az ember morontia valója
XI. A morontia világok
XII. A spornagia
XIII. Morontia Erőtér-felügyelők

I. BEVEZETÉS

1. Tétel:Nem azért lesztek továbbélőkké, hogy végtelen üdvösséget és örökkévaló jólétet élvezzetek. Minden másnál magasabb rendű célja van a jelen világegyetemi korszakban zajló felkészülésnek.

„A halandói-túlélési tervnek gyakorlati és hasznos célja van; nem csak azért részesültök mindezen isteni munkában és szorgos törekvésben, hogy a végtelen üdvösség és az örökkévaló jólét élvezete érdekében váljatok továbbélőkké. Érzékfeletti szolgálattal összefüggő cél rejtőzik a jelen világegyetemi korszak látóhatárán túl. Ha az Istenek pusztán csak arra szántak volna benneteket, hogy egyetlen hosszú és örökkévaló kéjutazásra vigyenek, akkor bizonyára nem alakították volna a teljes világegyetemet egyetlen hatalmas és összetett, gyakorlatias felkészítő tanhellyé, nem vennék igénybe a mennyei teremtésrész jelentékeny részét tanítókként és oktatókként, akik ez után is korszaknyi időket töltenek azzal, hogy végigkísérjenek benneteket az élményelvi felkészülés eme hatalmas világegyetemi tanintézetében.” 48:8.3

2. Tétel: A halandói tökéletesedési terv kivitelezése erősen támaszkodik a mai szervezett világegyetem mennyei intelligenciáinak tevékenységére.

„A halandói fejlődési rend előmozdítása láthatólag a fő feladata a jelenlegi szervezett világegyetemnek, és a teremtett értelmek megszámlálhatatlan rendjei közvetlenül vagy áttételesen részt vesznek a fokozatos tökéletesedési terv valamely szakaszának előmozdításában.” 48:8.3

3. Tétel:A halandói halál a húsvér testbeli anyagi léttől való megszabadulás módszere. A morontia élet az anyagi létezés és a felsőbb szellemi szint között elhelyezkedő létszint.

„A halandói halál a húsvér testbeli anyagi léttől való megszabadulás módszere; és a javítófelkészítés és a műveltségi képzés hét világán keresztül vezető fokozatos fejlődési élet lakóvilági tapasztalása jelenti a halandó túlélők bevezetését a morontia létpályára, az evolúciós anyagi létezés és az idő ama felemelkedőinek felsőbb szellemi teljesítménye között elhelyezkedő átmeneti létbe, akik az örökkévalóság kapuinak elérésére rendeltettek.” 47:10.7

4. Tétel: Az Istenek nem alakítanak át állati teremtményt tökéletesített szellemmé valamiféle teremtői varázserővel.

„Az Istenek a nagymértékben állati természettel rendelkező teremtményt nem képesek tökéletesített szellemmé átalakítani — legalábbis nem tesznek így — teremtői varázserőből táplálkozó valamiféle titokzatos cselekedettel. Amennyiben a Teremtők tökéletes lényeket kívánnak létrehozni, akkor azt közvetlen és eredeti teremtés révén teszik, de sohasem vállalkoznak arra, hogy állati eredetű és anyagi teremtményeket egyetlen lépésben tökéletes lényekké változtassanak.” 48:0.1

5. Tétel: Ez a közbenső vagy átmeneti morontia állapot mindig elválasztja a halandói állapotot a továbbélő emberi lények szellemi szintjétől.

„A továbbélő emberi lények esetében a halandó állapotot és az azt követő szellemi szintet mindig elválasztja e morontia átmenet. A világegyetemi fejlődés e közbenső állapota észrevehetően különböző az egyes helyi teremtésrészek esetében, de valójában mind meglehetősen hasonló. A lakóvilágok és a felsőbb morontia világok szerveződése a Nebadonban a morontia átmeneti rendszerekre meglehetősen jellemző sajátosságokat mutat az Orvonton e részében.” 48:0.3

6. Tétel: A halandók ugyanolyan fajta testtel támadnak fel, mint amilyennel Jézus is rendelkezett, amikor kikelt a sírból.

„A teremtésrészek halandói a feltámadás reggelén ugyanolyan fajta átmeneti vagy morontia testtel támadnak fel, mint amilyennel Jézus is rendelkezett, amikor kikelt a sírból ezen a vasárnap reggelen. E testekben nincs vérkeringés, és az ilyen lények nem fogyasztanak szokványos anyagi élelmet; mindazonáltal ezek a morontia alakok valóságosak.Amikor a különböző hívek meglátták Jézust e feltámadást követően, valóban látták őt; nem látási vagy hallási érzékcsalódások önámító áldozatai voltak.” 190:0.3

II. MORONTIA TÁRSAK

1. Tétel: A Morontia Társak a helyi világegyetemi Anyaszellem gyermekei, aki százezres csoportokban teremti őket.

„A lakó- és a morontia világok e seregei a helyi világegyetemi Anyaszellem utódai. Korszakról korszakra százezres csoportokban teremtetnek, és a Nebadonban jelenleg hetvenmilliárdnál is több ilyen különleges lény van.” 48:3.1

2. Tétel:A Morontia Társak telephelyet tartanak fenn a helyi csillagrendszerek minden egyes első lakóvilágán. A Lucifer-féle lázadás során ezrek vesztek oda közülük.

„A Morontia Társak tízezer telephelyet tartanak fenn a helyi világegyetemben — a helyi csillagrendszerek minden egyes első lakóvilágán. Csaknem teljesen önálló kormányzatuk van és általában véve eszes és hűséges lénycsoportot alkotnak; de tudjuk, hogy nagy ritkán, bizonyos szerencsétlen mennybeni lázongások alkalmával azért megtévedtek már. A Lucifer-féle lázadás során e hasznos teremtmények ezrei vesztek oda a Sataniában. A ti helyi csillagrendszeretekben e lények aránya teljes, a Lucifer-féle lázadás okozta veszteségeket csak a közelmúltban pótolták.” 48:3.3

3. Tétel:Ezek a társak a morontia világok tolmácsai és fordítói — a teremtésrészek nyelvészei. Az új nyelvek elsajátítása nem magától történik.

Tolmácsok és Fordítók. A lakóvilági létpálya elején gyakran fordultok a tolmácsokhoz és a fordítókhoz. Ők ismerik és beszélik az összes helyi világegyetemi nyelvet; ők a teremtésrészek nyelvészei.

Az új nyelvek elsajátítása nem magától történik; odaát nagyjából úgy tanultok meg egy nyelvet, mint idelent, és e ragyogó lények lesznek a nyelvtanáraitok. A lakóvilágokon megtanult első nyelv a Satania nyelve lesz, majd pedig a Nebadoné. És miközben ezen új nyelveket tanuljátok, a Morontia Társak a ti hatékony tolmácsaitok és türelmes fordítóitok lesznek. E világok egyikén sem, csakis a Morontia Társakén fogtok találkozni tolmácsként működni képes látogatóval.” 48:3.12

III. VISSZATEKINTÉSI IGAZGATÓK

1. Tétel:A szívből jövő vidámság és a mosollyal egyenértékű dolgok éppoly egyetemesek, mint a zene, és ezek a nevetés morontia megfelelői. A felemelkedői lét nagyjából egyenlő mértékben oszlik meg a munka és a játék között.

„A szívből jövő nevetés és a mosollyal egyenértékű dolgok éppoly egyetemesek, mint a zene. A nevetésnek és a kacagásnak megvan a morontiai és a szellemi megfelelője. A felemelkedői lét nagyjából egyenlő mértékben oszlik meg a munka és a játék — a feladatoktól való mentesség — között.” 48:4.1

2. Tétel:A Morontia Társak szakértő segítői a játéknak, és a mennyei kikapcsolódásban ügyesen támogatják őket a visszatekintési igazgatók.

„A mennyei kikapcsolódás és az emberfeletti humor meglehetősen különbözik az emberi megfelelőitől, de mi mindannyian valamilyen formában engedünk mindkettőnek; és ezek ugyanolyan szolgálatot tesznek nekünk, a mi állapotunkban, mint amilyet a legjobb humor tesz nektek az Urantián. A Morontia Társak szakértő segítői a játéknak, és ebben ügyesen támogatják őket a visszatekintési igazgatók.” 48:4.2

3. Tétel: A visszatekintési igazgatókat talán a rangosabb urantiai nevettetőkhöz lehetne hasonlítani — bár ez azért kissé durva párhuzam volna.

„Talán akkor értenétek meg a legjobban a visszatekintési igazgatók munkáját, ha őket a rangosabb urantiai nevettetőkhöz hasonlítanánk, bár ez azért igencsak nyers és némiképp szerencsétlen módja lenne annak, hogy megpróbáljam a változás és kikapcsolódás ezen igazgatóinak, a morontia és a szellemi területek fennkölt humorát előadóknak a működését bemutatni.” 48:4.3

4. Tétel: A visszatekintési igazgatók egy kiképzett csoportot alkotnak, soraikban a Havona-honosoktól a morontia fejlődő lényekig sokféle személyiség megtalálható. Annak szentelik magukat, hogy segítsék a társaikat a gondolataik elterelésében és az elméjük megnyugtatásában.

„Maguk a visszatekintési igazgatók nem teremtett csoport; ők egy kiképzett csoport, melyet a Havona-honosoktól kezdve a tér hírvivő seregein és az idő segédkező szellemein keresztül egészen az evolúciós világokról származó morontia fejlődő lényekig különféle lények alkotnak. Mindegyikük önkéntes, így adják át magukat annak a munkának, hogy segítsék társaikat a gondolataik elterelésében és az elméjük megnyugtatásában, mert ezek a magatartások a leghasznosabbak a kimerített energiák visszanyerésében.” 48:4.9

5. Tétel:Az önnön fontosságunk hangsúlyozásakor, ha többé már nem gondolunk az Alkotóinkra, akkor a saját magunk dicsőítése nevetségessé válik. A humor a tudatos én felmagasztalásának isteni ellenszere.

„Amikor kísért bennünket az erősödő önteltség, ha abbahagyjuk az Alkotóink nagysága és nagyszerűsége végtelenségének szemlélését, akkor a saját magunk dicsőítése teljesen nevetségessé válik, sőt akár mulatságossá is válhat. A humor egyik szerepe az, hogy segítsen mindnyájunknak kevésbé komolyan vennünk magunkat. A humor a tudatos én felmagasztalásának isteni ellenszere. 48:4.15

6. Tétel: A humor egyfajta biztonsági szelep, mely megelőzi az egyhangúsággal, az önvizsgálattal és a megfeszített küzdelemmel járó nyomás túlzott megemelkedését. A humor csökkenti az igazságok, a tények vagy az egyéb valóságok váratlan hatása okozta megrázkódtatást.

„A humornak egyfajta biztonsági szelepként kell működnie, mely megelőzi a túl nagy nyomás kialakulását, ami az egyén állandó és komoly önmegfigyelésével járó egyhangúságot kíséri, s ami mellett ott van még a fejlődés révén biztosítandó előrehaladásra és a célok nemes elérésére irányuló megfeszített küzdelem is. A humor azt a célt is szolgálja, hogy általa csökkenthető legyen a tények vagy az igazságok, a rideg és makacs tények és a rugalmas öröklétű igazságok váratlan hatása által okozott megrázkódtatás. A halandói személyiség, lévén, hogy sohasem lehet biztos abban, hogy mit hoz a jövő, a humoron keresztül sebesen felismerheti a helyzet, legyen az tény vagy igazság, váratlan természetét — megláthatja annak értelmét és betekintést nyerhet abba.” 48:4.18

IV. LAKÓVILÁGI TANÍTÓK

1. Tétel:A Lakóvilági Tanítók magára hagyott és megdicsőült kerubok. Amint a halandók megkezdik a morontia létet, a kísérő szeráfoknak többé már nincs szükségük a korábbi kerub és szanób társakra.

„A Lakóvilági Tanítók magára hagyott, de megdicsőült kerubok és szanóbok testülete. A tér egyik próbavilágáról a morontia felkészítés lakóvilágaira, illetőleg társvilágaira eljutó idő zarándokával tart az ő személyes vagy csoport szeráfja, a végzet-őrangyal. A halandói létezés világain a szeráfot ügyesen segítik a kerubok és a szanóbok; de amikor a halandó védence megszabadul a húsvér test béklyóitól és elindul a felemelkedési létpályán, amikor az anyagi utáni vagy morontia élet megkezdődik, a kísérő szeráfnak többé már nincs szüksége a korábbi helyetteseinek, a keruboknak és a szanóboknak a segédkezésére.” 48:5.1

V. MORONTIA-VILÁGI SZERÁFOK

1. Tétel: Noha sok angyal segédkezik a morontia világokon, az átmenetben segédkezők kizárólag e szférákon tevékenykednek.

„Noha az összes angyalrend, a bolygók segítőitől a legfelsőbb szeráfokig mind segédkezik a morontia világokon, az átmenetben segédkezők még inkább e tevékenységekre vannak kijelölve. Ezek az angyalok a szeráfi szolgálók hatodik rendjét képviselik, és a segédkezésük rendeltetése, hogy megkönnyítsék az anyagi és a halandó teremtmények átkelését a húsvér testben töltött ideigvaló létből tovább, a morontia létezés kezdeti szakaszaiba a hét lakóvilágon.” 48:6.1

2. Tétel: Az elmetervezők a morontia világok pszichológusai. A többségük rendelkezik őrangyalként szerzett korábbi tapasztalatokkal.

Elmetervezők.E szeráfok rendeltetése a morontia lények hatékony csoportba állítása és a lakóvilágokon való csapatmunkájuk megszervezése. Ők az első menny lélektankutatói. A szeráfi segédkezők e különleges egységének nagyobbik része rendelkezik korábbról, az idő gyermekei mellett őrangyalként szerzett tapasztalatokkal, de a védenceik valamilyen oknál fogva nem voltak képesek megszemélyesülni a lakóvilágokon vagy a Szellemmel való eggyé kapcsolódási eljárás révén váltak továbbélővé.” 48:6.24

VI. MORONTIA MOTA

1. Tétel: A mota alsóbb síkjai közvetlenül az emberi bölcselet felsőbb szintjeihez csatlakoznak. Az első lakóvilágon a kevésbé fejlett hallgatókat a párhuzamok módszerével oktatják.

„A morontia mota alsóbb síkjai közvetlenül az emberi bölcselet felsőbb szintjeihez csatlakoznak. A kevésbé fejlett hallgatókat az első lakóvilágon szokásos rend szerint a párhuzamos módszerrel oktatják; vagyis az egyik oszlopban bemutatják a mota jelentéstartalmak egyszerűbb fogalmait, a másik oszlopban pedig idézik a megfelelő halandói bölcselet alaptételeit.” 48:7.1

2. Tétel:A metafizika az ember hasztalan kísérlete a tudomány és a vallás közötti szakadék áthidalására — a morontia mota hiányának ellentételezésére.

„De sok halandó ismerte már fel annak kívánatos voltát, hogy rendelkezzenek valamilyen módszerrel a tudomány és a vallás erősen elkülönülő területei közötti kölcsönhatás összehangolására; és a létező dolgok bölcselete az ember hasztalan kísérlete e jól felismert szakadék áthidalására. Ám a létező dolgok emberi bölcselete inkább bizonyult zavarónak, mint megvilágosítónak. A természet dolgai után való vizsgálódás az ember jó szándékú, de felesleges erőfeszítését jelenti arra, hogy ellentételezze a morontia motájának hiányát.” 103:6.7

3. Tétel: A metafizika kudarc; a motát az ember nem képes felfogni. A kinyilatkoztatás az egyetlen eljárás, mely a motát helyettesítheti.

„A létező dolgok bölcselete kudarcnak bizonyult; a motát az ember nem képes felfogni. A kinyilatkoztatás az egyetlen eljárás, mely egy anyagi világon képes ellensúlyozni a mota igazság-érzékenységének hiányát. Egy evolúciós szférán a kinyilatkoztatás ellentmondást nem tűrően eloszlatja az értelem által kialakított, a létező dolgok bölcseletében megmutatkozó zűrzavart.” 103:6.8

4. Tétel:A kinyilatkoztatás az ember egyetlen reménye a morontia űr betöltésére. A mota látásmód hiányában az ember nem képes észrevenni az anyagi világ jelenségeiben az igazságot, a szeretetet és a jóságot.

„A kinyilatkoztatás az evolúciós ember egyetlen reménye a morontia űr betöltésére. A mota által nem segített hit és értelem nem képes felfogni és megalkotni egy okszerű világegyetemet. A mota látásmód hiányában a halandó ember nem képes észrevenni az anyagi világ jelenségeiben a jóságot, a szeretetet és az igazságot.” 103:6.13

5. Tétel:A legmagasabb szintű emberi bölcseletet a tudományos értelemre, a vallásos hitre és a kinyilatkoztatás által biztosított igazság-rálátásra kell alapozni.

„A halandó ember által elérhető legmagasabb bölcseletet okszerűen a tudományos értelemre, a vallásos hitre és a kinyilatkoztatás által biztosított igazság-rálátásra kell alapozni. Ezen egyesítés révén az ember képes némiképp ellensúlyozni azt, hogy nem tud megfelelő léteződolog-bölcseletet kialakítani és képtelen megérteni a morontia motáját.” 103:6.15

6. Tétel: A mota több mint felsőbbrendű bölcselet. Annyival több a bölcseletnél, mint amennyivel több a két szem az egynél. Az anyagi ember fél szemmel lát — a morontiai kettővel.

„A mota több mint felsőbbrendű bölcselet; annyival több a bölcseletnél, mint amennyivel több a két szem az egynél; térhatása van a jelentéstartalmakra és az értékekre. Az anyagi ember, hogy úgy mondjam, fél szemmel látja a világegyetemet — síknak látja azt. A lakóvilági hallgatók mindenségrendi távlatot — mélységet — is látnak azáltal, hogy a fizikai lét érzékleteire ráépítik a morontia élet érzékleteit. És képessé váltak ezen anyagi és morontiai nézőpontokat egy pontba gyűjteni, mégpedig nagyobbrészt a szeráfi tanácsosaik fáradhatatlan segédkezésén keresztül, akik oly türelmesen tanítják a lakóvilági hallgatókat és a morontia fejlődő lényeket.” 48:6.28

VII. MORONTIA FEJLŐDŐ LÉNYEK

1. Tétel: Mielőtt a morontia lények elhagyják a helyi világegyetemet, hogy a szellemi létpályájukon elinduljanak, minden intellektuális, művészi és társadalmi vágyukat már teljesen kielégítették. Eljutottak az önmegvalósítás kiteljesítéséig.

„Mielőtt a felemelkedő halandók elhagyják a helyi világegyetemet, hogy a szellemi létpályájukon elinduljanak, minden olyan értelmi, művészi és társadalmi vágyukat vagy igaz törekvésüket már teljesen kielégítették, melyek a létezés halandói vagy morontia síkjait valaha is jellemezték. Ez az önkifejezés és az önmegvalósítás kielégítésében az egyenlőség megteremtése, de nem az azonossági élményelvi rend elérése és nem is a szakértelemben, a műtudásban és a kifejezésmódban megmutatkozó jellegzetes egyéniség teljes kiirtása.” 44:8.5

2. Tétel:A személyes fejlődés különbözete nem válik kiegyenlítetté addig, amíg be nem fejezitek a Havona-létpálya utolsó körét is.

„De a személyes élményelvi képesség új szellemkülönbözete ezáltal nem válik egyszintűvé és kiegyenlítetté addig, amíg be nem fejezitek a Havona-létpálya utolsó körét is. És akkor a paradicsomi lakosok szembesülnek a személyes tapasztalás abszonit különbözetéhez való igazodás szükségességével, mely különbözet csak a teremtményi besorolás véglegességének — a halandói végleges rendű lények hetedik szintű szellemi végzetének — csoportos elérése révén egyenlítődhet ki.” 44:8.5

VIII. AZ ÉGI MESTEREK

1. Tétel:Az égi mesterek a morontia lények és az alsóbb rendű szellemlények összetett csoportját alkotják. Ők a morontia díszítéssel és a szellemi szépítéssel foglalkoznak.

„A különböző téregységi és világegyetemi központi világok önkéntes telepes csoportjai között található az égi mestereknek nevezett, összetett személyiségek különleges rendje. E lények a morontia és az alsóbb szellemi területek főművészei és főmesterei. Ők a morontia díszítéssel és a szellemi szépítéssel foglalkozó szellemek és félszellemek. E mesterek megtalálhatók szerte a nagy világegyetemben — a felsőbb-világegyetemek, a helyi világegyetemek, a csillagvilágok és a csillagrendszerek központi világain, valamint a fényben és életben megállapodott minden szférán is; de a fő tevékenységi területük a csillagvilágok, közelebbről is az egyes központi szférákat körülvevő hétszázhetven világ.” 44:0.1

2. Tétel: Az égi mesterek hét csoportban tevékenykednek.

„Minden égi mestert a felsőbb-világegyetemi központon iktatnak be, viszont irányításukat a morontia felügyelők végzik a helyi világegyetemi központokon. Megbízatásukat az alábbi hét főbb tevékenységi osztályban kapják az egyes helyi világegyetemi központi világokon működő morontia felügyelők központi testületétől:

1. Égi Zenészek.

2. Mennyei Előadóművészek.

3. Isteni Építők.

4. Gondolatrögzítők.

5. Energia-átalakítók.

6. Formatervezők és Díszítők.

7. Összhangmunkások.” 44:0.5

IX. A GYAKORLÓOTTHON

1. Tétel:A továbbélési besorolás elérése előtt meghalt gyermekek a végleges rendű lények gyakorlóotthonaiba kerülnek a gyermek egyik vagy mindkét szülőjének túlélésekor.

„A Satania gyermekeket befogadó tanhelyei a végleges rendű lények világán, az első jerusemi átmeneti-műveltségű szférán találhatók. Ezek a gyermek-fogadó tanodák a rendeltetésük szerint az idő gyermekeinek gondozását és nevelését végző vállalkozások, beleértve azokat is, akik a tér evolúciós világain még a világegyetemi nyilvántartásokba egyénekként való bekerülésük előtt meghaltak. Az ilyen gyermek egyik vagy mindkét szülőjének túlélésekor a végzet-őrangyal megbízza a kerubtársát azzal a feladattal, hogy a gyermek magvábanvaló azonosságának őre legyen, s felruházza a kerubot azzal a felelőséggel, hogy e kifejletlen lelket a Lakóvilági Tanítóknak a morontia világok gyakorlóotthonaiban átadja.” 47:2.1

2. Tétel:Minden gyermek, aki rendelkezik Gondolatigazítóval, de aki a halála előtt még nem hozott döntést a paradicsomi létpálya mellett, újraszemélyesül a végleges rendű lényeinek világán azokkal együtt, akik Igazító nélkül érkeznek.

„A fejlődő világokon minden gyermek, aki rendelkezik Gondolatigazítóval, de aki a halála előtt még nem hozott döntést a paradicsomi létpálya mellett, szintén újraszemélyesül a csillagrendszer végleges rendű lényeinek világán, ahol szintén az Anyagi Fiak és társaik családjaiba kerülnek, miként azok a kicsinyek is, akik Igazító nélkül érkeznek, de akik később Titkos Nevelőt kapnak azt követően, hogy elérték az erkölcsi választáshoz szükséges életkort.” 47:2.4

X. AZ EMBER MORONTIA VALÓJA

1. Tétel:A halhatatlan lélek és az isteni Igazító eggyé kapcsolódásakor a szeráf hívja a főangyalt, aki közzéteszi: „E szeretett fiúban nagy örömöm telik.”

„A kifejlődő halhatatlan lélek és az örökkévaló és isteni Igazító eggyé kapcsolódását a feltámasztott túlélőket felügyelő felsőbb angyal, valamint azon főangyal szeráfi berendelése jelzi, aki a harmadik napon megítélendőkről készít feljegyzést; és ekkor, az ilyen túlélő morontia társainak jelenlétében e megerősítő hírvivők szólnak: »E szeretett fiúban nagy örömöm telik.« Ezen egyszerű szertartás jelzi, hogy egy felemelkedő halandó megkezdte a paradicsomi szolgálat örökkévaló létpályáját.” 47:8.4

2. Tétel:Közvetlenül az Igazítóval való eggyé kapcsolódás megerősítését követően a morontia lényt először mutatják be a társainak az új nevén, s e lény többé-kevésbé még mindig anyagi — még messze vannak attól, hogy igaz szellemek legyenek.

„Közvetlenül az Igazítóval való eggyé kapcsolódás megerősítését követően az új morontia lényt először mutatják be a társainak az új nevén, és negyven napra szellemi viszonylatban felmentik mindenféle szokványos tevékenység alól, amikor is magába száll és kiválasztja a Havona felé vezető egyik lehetséges utat és választ a különféle paradicsom-elérési módszerek közül is.

De e ragyogó lények ekkor még mindig többé-kevésbé anyagiak; még messze vannak attól, hogy igaz szellemek legyenek; ők szellemi értelemben inkább halandó-felettiek, egy kicsit még mindig alacsonyabb rendűek az angyaloknál. Azonban most már valóban bámulatos teremtményekké válnak.” 47:8.5

3. Tétel: A segédelme a szülőbolygón maradt. A morontia lény a morontia intellektusára támaszkodik.

„Amint valamely teremtmény elhagyja a szülőbolygóját, maga mögött hagyja a segédek szolgálatát is és kizárólag a morontia értelemtől válik függővé. Amikor egy felemelkedő lény elhagyja a helyi világegyetemet, akkorra már elérte a szellemi létszintet és elhagyta a morontia szintet. Az újonnan megjelenő szellementitás ez után az orvontoni mindenségrendi elme közvetlen segédkezésének igénybevételére hangolódik.” 112:6.10

4. Tétel: A morontia lények a mindenségrendi elme nebadoni módosított változatával ruháztatnak fel. Bizonyos halandói elmeszakaszok megmaradnak a továbbélő lélekben, más értékeivel pedig az Igazító rendelkezik.

„A felemelkedő halandó a morontia állapotban az orvontoni tökéletes-szellemi mindenségrendi-elme képesség nebadoni módosított változatával ruháztatik fel. A halandói értelem, mint olyan, megsemmisült, megszűnt létezni úgy, mint az Alkotó Szellem külön nem vált elmeköreitől független, összpontosult világegyetemi entitás. A halandói elme jelentéstartalmai és értékei azonban nem semmisültek meg. Bizonyos elmeszakaszok továbbra is megmaradnak a továbbélő lélekben; a korábbi emberi elme bizonyos tapasztalás-értékeivel pedig az Igazító rendelkezik; és mindezek mellett a helyi világegyetemben megvannak a húsvér testben eltöltött emberi életről készített feljegyzések, valamint a felemelkedő halandó végső fejlődésében érdekelt, számos lényben — akik között a szeráftól a Világegyetemi Ítélőkig és valószínűleg még rajtuk túl, a Legfelsőbbig is terjedő körben sokféle entitás megtalálható — élő nyilvántartások is rendelkezésre állnak.” 112:6.4

5. Tétel: A morontia elme a mindenségrendi elmével létesített közvetlen kapcsolatban fejlődik, miután a helyi világegyetemi Alkotó Anyaszellem módosította.

„A helyi világegyetemi létben nincsenek ahhoz hasonló hatások, mint amelyet az emberi létezésben a hét elmeszellem-segéd gyakorolt. A morontia elmének a mindenségrendi elmével közvetlen kapcsolatban kell fejlődnie, miután ezt a mindenségrendi elmét a helyi világegyetemi értelem alkotó forrása, az Isteni Segédkező módosította és átalakította.” 112:6.6

XI. A MORONTIA VILÁGOK

1. Tétel: A lakóvilágokon a feltámasztott halandók ott folytatják az életüket, ahol a halál fölébük kerekedésekor tartottak.

„A lakóvilágokon a feltámasztott halandó túlélők éppen ott folytatják az életüket, ahol a halál fölébük kerekedésekor tartottak. Az Urantiáról az első lakóvilágra eljutva jelentős változást fogtok észlelni, de ha az idő egy szokványosabb és jobban fejlődő szférájáról jöttetek volna, akkor alig érzékelnétek a különbséget, eltekintve attól a ténytől, hogy más testtel rendelkeznétek; a húsvér sátrat a szülőbolygótokon hagytátok.” 47:3.1

2. Tétel:Az első lakóvilágon minden tevékenység központja a feltámadási csarnok. A végzet-őrangyalok, a Gondolatigazítók, a főangyalok és az élethordozók mind érintettek a halandói feltámadásban.

„Az első lakóvilágon minden tevékenység legfőbb központja a feltámadási csarnok, a személyiség-összeállítás óriási temploma. E hatalmas építmény a szeráfi végzet-őrangyalok, a Gondolatigazítók és a feltámadási főangyalok központi gyülekezőhelye. Az élethordozók is e mennyei lényekkel együtt működnek közre a holtak feltámasztásában.” 47:3.2

3. Tétel:Minden morontia világ épített szféra. Ezek a világok száz különböző elemből és százféle különleges energiából — morontia anyagból — épülnek fel.

„E világok mind épített szférák, és elemeik száma éppen kétszerese a fejlődő bolygókénak. E rendelésre létesített világok nemcsak, hogy bővelkednek a nehézfémekben és a kristályokban, melyek száz különböző fizikai elemből épülnek fel, hanem ugyancsak éppen százféle formáját öltik egy különleges energiaszerveződésnek, melynek neve morontia anyag. A Fizikai Főszabályozók és a Morontia Erőtér-felügyelők képesek úgy módosítani az anyag elsődleges egységeinek forgását és egyúttal úgy alakítani ezen energia-társulásokat, hogy ez az új anyag létrejöjjön.” 48:1.3

4. Tétel: Pál tudott a morontia világokról és a morontia anyagokról. „Van a mennyben egy jobb és többet bíró anyag.”

„Pál tudott a morontia világok létezéséről és a morontia anyagok valóságáról, hiszen azt írta, hogy »van a mennyben egy jobb és többet bíró anyag«. És e morontia anyagok valóságosak, valódiak, még »az alapokkal bíró városban is, melynek építője és alkotója az Isten«. És e csodálatos szférák mindegyike »egy jobb ország, vagyis mennyei ország«.” 48:1.7

5. Tétel:A morontia világok átjárhatók az anyagi és a szellemlények számára egyaránt. A morontia lények kapcsolatban maradnak az anyagi lényekkel, de kapcsolatba kerülnek szellemszemélyekkel is.

„Az összes morontia átmeneti terület az anyagi és a szellemlények számára egyaránt átjárható. Morontia fejlődő lényekként teljes kapcsolatban fogtok maradni az anyagi világgal és az anyagi személyiségekkel, miközben egyre nagyobb mértékben fogjátok érzékelni és megismerni a szellemlényeket; és a morontia rendszertől való elszakadás idejére már mind a hét szellemrendet láttátok, kivéve néhány felsőbb fajtát, mint például a Független Hírvivőket.” 48:2.26

6. Tétel:Ahogy a csillagrendszerek megállapodnak a fényben és életben, a lakóvilágok egyre kevésbé fognak átmeneti szférákként működni, és a végleges rendű lények megkezdik a mindenségtudati felkészülést.

„Ahogy a csillagrendszerek és a világegyetemek megállapodnak a fényben és életben, a lakóvilágok egyre kevésbé fognak a morontia felkészítés átmeneti szféráiként működni. Egyre több végleges rendű lény alapítja meg a maga új felkészülési rendszerét, ami arra utal, hogy a mindenségtudat a nagy világegyetem jelenlegi szintjéről a jövőbeli külső világegyetemekére helyeződik át. A Morontia Társak feladata, hogy egyre szorosabban működjenek együtt a végleges rendű lényekkel és számos egyéb területen is, melyekről most nem teszünk kinyilatkoztatást az Urantián.” 48:3.17

XII. A SPORNAGIA

1. Tétel:A Jerusemen ámulni lehet a spornagia mezőgazdasági vívmányain. Ott a földet nagyobbrészt művészi és díszítő céllal művelik. A spornagiát alkotók a tájkertészek.

„A Jerusemen ámulni fogtok a nagyszerű spornagia mezőgazdasági vívmányain. Ott a földet nagyobbrészt művészi és díszítő céllal művelik. A spornagiát alkotók a központi világok tájkertészei, és ők a jerusemi szabadterek művelését eredetien és művészien végzik. Igénybe vesznek mind állati, mind pedig számos gépi eszközt a talajműveléshez. Avatott szakértői a területeiken működő erőtér-közvetítők kihasználásának, valamint az alacsonyabb rendű, náluk kisebb testvér-teremtmények számos rendje igénybevételének, melyek közül sok áll a rendelkezésükre e különleges világokon. Az állati élet e rendjét jelenleg nagyobbrészt az evolúciós szférákról származó, felemelkedő köztes teremtmények irányítják.” 46:7.2

2. Tétel:A spornagiát alkotókba nem költözik Igazító — nekik nincs túlélő lelkük. De hosszú életűek —ötvenezer szabványévig is elélnek.

„A spornagiát alkotókba nem költözik Igazító. Nekik nincs túlélő lelkük, de azért hosszú életűek, néha negyven-ötvenezer szabványévig is elélnek. Rengetegen vannak, és fizikai segédkezést végeznek az anyagi szolgálatot igénylő világegyetemi személyiségek összes rendje számára.” 46:7.3

3. Tétel:A spornagiába tartozóknak nincs személyiségük, viszont egyéniséget fejlesztenek, mely képes reinkarnálódni. Az élethordozók közreműködésével készül új test a számukra.

„Bár a spornagiába tartozók nem rendelkeznek túlélő lélekkel és nem is fejlődik bennük ilyen, és bár nincs személyiségük sem, mindazonáltal kifejlődik az egyéniségük, mely képes megtapasztalni az újratestesülést. Amikor az idő múlásával e különleges teremtmények fizikai teste az elhasználódás és a kor miatt tönkremegy, akkor a teremtőik az élethordozókkal együttműködve új testet készítenek a számukra, melyben a régi spornagia újra megtelepszik.” 46:7.4

4. Tétel:A spornagiát alkotók az egyetlen teremtmények az egész világegyetemben, akik reinkarnációt élnek meg. Ők az első öt elmeszellem-segédre érzékenyek, mely egy hatodik és teljes valóságként megmaradó élményelvi önazonosságot teremt.

„A spornagiát alkotók az egyetlen teremtmények az egész Nebadon világegyetemben, akik ezt vagy bármely másfajta újratestesülést átélnek. Ők csak az első öt elmeszellem-segédre érzékenyek; nem válaszolnak az istenimádat szellemének és a bölcsesség szellemének működésére. De az ötsegédes-elme felér a teljes vagy hatodik valóságszinttel, és e tényező az, ami élményelvi azonosságként megmarad.” 46:7.5

XIII. MORONTIA ERŐTÉR-FELÜGYELŐK

1. Tétel: A Morontia Erőtér-felügyelők hét csoportban tevékenykednek.

„Az első Morontia Erőtér-felügyelők teremtésére azzal egyidejűleg kerül sor, hogy az első halandó túlélő a helyi világegyetembeli első lakóvilágok egyikének területére megérkezik. Teremtésük ezres csoportokban zajlik, s a következőképpen csoportosítjuk őket:

1. Kör-szabályozók 400

2. Rendszer Összehangolók 200

3. Bolygó Felügyelők 100

4. Együttes Szabályozók 100

5. Kapcsolat-állandósítók 100

6. Válogató-osztályozók 50

7. Iktató-segédek 50” 48:2.3

2. Tétel: A Morontia Erőtér-felügyelők képesek az anyagi és a szellemi energia egyesítésére — morontia anyag létrehozására. A nebadoni morontia léten való végighaladásotok során e felügyelők összesen 570 morontia testet adnak nektek.

„A Morontia Erőtér-felügyelők képesek az anyagi és a szellemi energiák egyfajta egyesítésére, s ezáltal a szellemi szabályozói beavatkozásra fogékony morontia formájú anyagiasulás szervezésére. Amint áthaladtok a nebadoni morontia léten, e türelmes és gyakorlott Morontia Erőtér-felügyelők egymás után 570 morontia testet adnak nektek, mely testek mindegyike a fejlődési átalakulásotok egy-egy szakaszát jelenti. Attól kezdve, hogy elhagyjátok az anyagi világot, egészen addig, amíg első-szakaszú szellemmé nem váltok a Szalvingtonon, pontosan 570 különböző és felemelkedési jellegű morontia változáson estek át. Ezek közül nyolcra a csillagrendszerben, hetvenegyre a csillagvilágban és 491-re a Szalvington szféráin való ottlétetek alatt kerül sor.” 48:1.5

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.