10. A paradicsomi Fiak

   
   Red Jesus Text: Be | Ki    Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

10. A PARADICSOMI FIAK

I. Bevezetés
II. Ítélkező Fiak
III. A Fiak alászállása
IV. Háromsági Tanító Fiak
V. Háromságba-foglalt Fiak
VI. Fenséges Hírvivők
VII. Nagytekintélyűek
VIII. Ismeretlen Nevűek és Származásúak
IX. Háromságot-elért Felügyelők
X. Háromságot-elért Követek
XI. Magas Fiú-segédek
XII. A háromságivá alakítás eljárása

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: A paradicsomi Istenfiaknak három rendbe sorolhatók — attól függően, hogy kik a szüleik.

„A paradicsomi Istenfiak hármas eredetűek: Az elsődleges vagy Teremtő Fiakat az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú hozza létre; a másodlagos vagy Ítélkező Fiak az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem gyermekei; a Háromsági Tanító Fiak az Atya, a Fiú és a Szellem utódai. A szolgálat, istenimádat és ima szempontjából a paradicsomi Fiak olyanok, mintha egyek volnának; a szellemük egy, és a feladatuk minőségében és teljességében azonos.” 20:1.11

2. Tétel: A paradicsomi Fiak az Istenség ajándékai a felemelkedő teremtmények számára — annak szentelik magukat, hogy segítsék az idő halandóit az örökkévalósági szellemi cél elérésében.

„A paradicsomi Fiak az Istenség három személye cselekvő természetének isteni megjelenését jelentik az idő és tér területei számára. A Teremtő, az Ítélkező és a Tanító Fiak az örökkévaló Istenségek ajándékai az ember gyermekeinek és minden más, a felemelkedésre eredendő lehetőséggel rendelkező világegyetemi teremtménynek. Ezen Istenfiak isteni segédkezőkként szüntelenül annak a munkának szentelik magukat, hogy segítsék az idő teremtményeit az örökkévalóság magas szellemi céljának elérésében.” 20:10.2

3. Tétel: A paradicsomi Fiak követik az Első Forrás és Középpont isteni kiterjeszkedését a Paradicsomtól a tér ismeretlen mélységeibe.

„A háromsági tevékenységeik összhangjában e paradicsomi Istenfiak mindig az Istenség személyiségeinek előőrseként működnek, amikor követik az Első Nagy Forrás és Középpont isteniségének az örök Paradicsom-Szigettől az ismeretlen mélységű térbe való végtelen kiterjedését.” 20:10.4

II. ÍTÉLKEZŐ FIAK

1. Tétel: Az Ítélkező Fiakat az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem hozza létre. Teremtményi megtestesülésen keresztül ezek a fiak elnyerik a jogot ahhoz, hogy úgy szolgáljanak, mint az idő és tér teremtésrészeinek túlélését megítélő bírák.

„Miként az Atya és a Fiú megszemélyesíti a Teremtő Fiakat, nagyobbrészt úgy személyesíti meg a Fiú és a Szellem az Ítélkező Fiakat. E Fiak azok, akik a teremtményi megtestesülés során szerzett tapasztalatokban elnyerik a jogot ahhoz, hogy úgy szolgáljanak, mint az idő és tér teremtésrészeinek túlélését megítélő bírák.” 7:6.5

2. Tétel: Az Örökkévaló Fiú abszolút gondolatával és a Végtelen Szellem isteni eszményképével jönnek létre az Avonal Fiak.

„Minden alkalommal, amikor egy eredeti és abszolút gondolat formálódik az Örökkévaló Fiúban s az egyesül a Végtelen Szellem által megformált szeretetteljes szolgálat új és isteni eszményképével, akkor egy új és eredeti Istenfiú, egy paradicsomi Ítélkező Fiú jön létre. E Fiak alkotják az Avonalok rendjét (...)” 20:2.1

3. Tétel: Az Avonalok a bolygók segédkezői és bírái. A számuk mintegy egymilliárd.

„Az Avonalok a bolygók segédkezői és bírái, a tér-idő teremtésrészek igazságszolgáltatási tisztviselői — minden faj, minden világ számára, és minden világegyetemben.

Több okunk is van azt hinni, hogy az Ítélkező Fiak teljes száma a nagy világegyetemben mintegy egymilliárd. Ők saját maguk szervezik a működésüket, és a tevékenységüket a belőlük álló legfelsőbb tanács irányítja a Paradicsomon, mely tanács a szolgálatból visszavonult, tapasztalt Avonalokból áll, mégpedig az összes világegyetemből.” 20:2.1

4. Tétel: Az Avonalok hármas szerepkörben működnek.

a. Ítélkezési tevékenység
b. Ítélkezői küldetések
c. Alászállási küldetések.  Ld. 20:2.4

5. Tétel:Az Avonalok több alkalommal is szolgálhatnak ítélkezői és alászállási küldetésen. A többszörös alászállást teljesített Fiak a Teremtő Fiak tanácsának tagjává válhatnak.

„Nincs megszabva, hogy az Avonal Fiak hány alkalommal szolgálhatnak ítélkezői és alászállási küldetésen, azonban amint hetedszer teljesítettek ilyen küldetést, akkortól már előnyt élveznek azokkal szemben, akik kevesebbet teljesítettek. Az ilyen, többszörös alászállást teljesített Fiakat kinevezik valamely Teremtő Fiú felsőbb személyes tanácsába, s így a világegyetemi ügyek igazgatásának részeseivé válnak.” 20:2.8

6. Tétel: Az Avonal Fiak küldetése éppoly hatékony, mint a Teremtő Fiúé.

„A lakott szférákon végzett minden munkájuk tulajdonképpen éppoly hatékony és elfogadható, mintha az egy Teremtő Fiúnak az ilyen, halandók által lakott világokon végzett szolgálata lett volna.” 20:2.9

7. Tétel:Az Avonalok a világok rendszeres megítéltetésének bírái. Ők felügyelik az élők megítéltetését és a holtak feltámadását.

„Az Avonalokat azért nevezik Ítélkező Fiaknak, mert ők a teremtésrészek felsőbb bírói tisztviselői, az idő világai rendszeres megítéltetésének bírái. Ők felügyelik az alvó továbbélők ébredését, ítéletet hoznak az adott teremtésrész felett, lezárják a késleltetett igazságszolgáltatású megítéltetési időszakot, végrehajtják a próbaidőt elrendelő kegyelmi döntéseket, új feladatokat osztanak a bolygón szolgáló égi teremtmények számára az új megítéltetési időszakban, és visszatérnek a helyi világegyetemük központjára a küldetésük teljesítését követően.” 20:3.1

8. Tétel:Az ítélkezői küldetések néha, az alászállási küldetések mindig megtestesülések. Más küldetéseiken szellemi lényként jelenhetnek meg.

„Egy paradicsomi Avonal eljövetele valamely evolúciós világra abból a célból, hogy egy megítéltetési időszakot lezárjon és egy új fejlődési szakaszt megnyisson a bolygó életében, nem szükségképpen ítélkezői küldetés vagy alászállási küldetés. Az ítélkezői küldetések néha, az alászállási küldetések pedig mindig megtestesülések; ami azt jelenti, hogy az Avonalok ilyenkor — szó szerint — anyagi alakban szolgálnak a bolygón. Egyéb látogatásaik »szakmai« jellegűek, és e minőségben az Avonal nem testesül meg a bolygón végzendő szolgálathoz. Ha valamely Ítélkező Fiú kizárólag mint a végítéletben közreműködő bíraként jön el, akkor az ott élő anyagi teremtmények számára láthatatlan szellemi lényként érkezik a bolygóra. Az ilyen szakmai jellegű látogatásokra a lakott világ hosszú történelme során több alkalommal is sor kerül.” 20:3.3

9. Tétel:Az alászálló Fiú megjelenését megelőzően a világon rendszerint megjelenik egy megtestesült Avonal ítélkezői küldetésen.

„Az alászálló Fiú megjelenését megelőzően ítélkezői küldetés keretében a lakott világra rendszerint ellátogat egy paradicsomi Avonal. Ha ez az ő első ítélkezői útja, akkor az Avonal mindig anyagi lényként testesül meg. A küldetése tárgyát képező bolygón a halandó fajok kifejlett hím egyedeként jelenik meg, mely az adott korszak és nemzedék halandó teremtményei számára teljes mértékben látható és fizikai kapcsolatot is létesíthetnek vele. Az ítélkezői megtestesülés időtartama alatt az Avonal Fiú teljes és töretlen kapcsolatban áll a helyi és a világegyetemi szellemi erőkkel.” 20:4.1

10. Tétel: Egyszer talán majd ellátogat az Urantiára egy megtestesült Avonal Fiú valamilyen ítélkezői küldetésen.

„Egyszer talán majd ellátogat egy Avonal az Urantiára valamely ítélkezői küldetéshez való megtestesülés céljával, de a paradicsomi Fiak jövőbeli megjelenését illetően még »az angyalok a mennyben sem ismerik e látogatások idejét és módját«, mert azok a világok, amelyekre egy Mihály alászállt, valójában e Tökéletes Fiú egyéni és személyes felügyelete alá tartoznak, és mint ilyenek, teljes mértékben az ő terveinek megfelelően és irányítása szerint működnek.” 20:4.5

III. A FIAK ALÁSZÁLLÁSA

1. Tétel: A megtestesült paradicsomi Fiaknak tapasztalt Igazítójuk van, melyek gyakorta megszemélyesülnek a megtestesülést követően.

„Amikor a paradicsomi Fiak alászállási vagy ítélkezői küldetésen vesznek részt, akkor tapasztalt Igazító van velük, és minden egyes megtestesüléskor más és más Igazítóval kerülnek kapcsolatba. A megtestesült Istenfiak elméjébe költöző Igazító sohasem remélheti, hogy személyiségre tehet szert az adott emberi-isteni lénnyel való eggyé kapcsolódás révén, azonban gyakran megszemélyesülnek az Egyetemes Atya rendelése szerint.” 20:4.3

2. Tétel:A paradicsomi Fiak alászállása szükséges ahhoz, hogy a Gondolatigazítók egyetemes elküldésére és az Igazság Szellemének eljövetelére sor kerülhessen.

„Valamely paradicsomi fiúi rendnek el kell jönnie minden egyes, halandó lakta világra annak érdekében, hogy a Gondolatigazítók számára lehetővé váljon, hogy azon a szférán minden egészséges emberi lény elméjébe beköltözhessenek, mert az Igazítók nem jönnek el minden őszinte emberi lényhez mindaddig, amíg az Igazság Szelleme ki nem áradt minden húsvér lényhez; és az Igazság Szellemének elküldése attól függ, hogy visszatért-e a világegyetemi központba az a paradicsomi Fiú, aki sikeresen teljesítette a halandói alászállási küldetését valamely fejlődő világon.” 20:5.3

3. Tétel:A kudarc lehetősége benne van az alászállási megtestesülésben — de ilyesmi még sohasem történt.

„Bár a teljes kudarc lehetősége benne van a paradicsomi Fiak alászállási megtestesülésében, én mégsem láttam egyetlen feljegyzést sem akár Ítélkező, akár Teremtő Fiú hibázásáról vagy vétségéről az alászállási küldetések kapcsán. Mindkettő eredete oly közel áll az abszolút tökéleteshez, hogy nem tudnak hibázni.” 20:5.7

4. Tétel: A paradicsomi Fiú megtestesülési eljárása egyetemes rejtély.

„Egyetemes rejtély az a módszer, melynek révén a paradicsomi Fiú az alászálló Fiúként való halandói megtestesülésére felkészül, vagyis arra, hogy az alászállása tárgyát képező bolygón anyától szülessen; és e szonaringtoni eljárás megismerésére irányuló bármiféle igyekezet bizonyosan sikertelen lesz.” 20:6.1

5. Tétel:Az alászálló Fiút mindig asszony szüli és mindig fiúgyermekként nő fel az adott világon.

„A halandói-alászállási küldetésen a paradicsomi Fiút mindig asszony szüli és mindig fiúgyermekként nő fel az adott világon, miként így volt ez Jézus esetében is az Urantián. E legfelsőbb szintű szolgálatot teljesítő Fiak a csecsemőkortól a fiatalkoron keresztül a felnőtt korig éppen úgy jutnak el, mint egy emberi lény. Minden tekintetben olyanná válnak, mint annak a fajnak a halandói, melyhez megszülettek.” 20:6.2

6. Tétel: A Mihályok és az Avonalok halandó-alászállása hasonló, de nem egyforma.

„A Mihályok és az Avonalok halandó-alászállási létpályája sok szempontból azonos ugyan, de mégsem mindenben: Egy Ítélkező Fiú sohasem hirdeti, hogy »aki látta a Fiút, az látta az Atyát”, mint ahogy ezt tette a Teremtő Fiatok húsvér testben az Urantián. Az alászállt Avonal azt hirdeti, hogy „aki látott engem, az látta az Isten Örökkévaló Fiát«.” 20:6.5

7. Tétel: Az alászálló Fiak meghalnak és a harmadik napon újból megjelennek. De semmi sem írja elő, hogy tragikus haláluk legyen.

„A halál kapuin átlépő alászálló Fiak, legyenek azok Teremtő vagy Ítélkező Fiak, a harmadik napon újra megjelennek. De ne gondoljátok, hogy mindig olyan megrendítően szomorú véggel szembesülnek, mint az a Teremtő Fiú, aki ezerkilencszáz évvel ezelőtt a világotokon tartózkodott. A názáreti Jézus által átélt különleges és szokatlanul kegyetlen tapasztalás az oka annak, hogy az Urantiát helyi viszonylatban úgy emlegetik, mint »a kereszt világát«. Az Istenfiakkal való ilyen embertelen bánásmódra nincs szükség, és a bolygók nagy többsége körültekintőbben bánik velük, megengedi, hogy halandói létpályájukat befussák, lezárják a korszakot, megítéljék az alvó továbbélőket és megnyissák az új megítéltetési időszakot anélkül, hogy erőszakos halált kellene halniuk. Egy alászálló Fiúnak szembe kell néznie a halállal, teljes egészében át kell élnie a világok halandóinak tényleges tapasztalását, azonban az isteni terv nem követeli meg, hogy a halála erőszakos vagy rendkívüli legyen.” 20:6.6

8. Tétel:Az alászálló Fiak önként mennek át a halál kapuin a feltámadásig — és mindez az alászállási tapasztalásuk része.

„Ha az alászálló Fiak nem erőszakos halállal halnak, akkor önként mondanak le az életükről és mennek át a halál kapuin, és nem azért, hogy eleget tegyenek a »könyörtelen igazságosság« vagy »isteni harag« követelményének, hanem inkább hogy teljesítsék az alászállást, »hogy kiigyák a keserűjét« annak a megtestesülési létpályának és mindazon személyes tapasztalásnak, ami azt a teremtményi létet alkotja, mely létet a halandói létezés világain a teremtmények élnek. Az alászállás bolygói és világegyetemi szükségszerűség, és a testi halál nem más, mint az alászállási küldetés szükséges része.” 20:6.7

9. Tétel:A Teremtő Fiú alászállása megváltoztatja az Avonal Fiú által korábban elküldött Igazság Szellemét.

„A Teremtő Fiú végső alászállásának teljesítését követően az Igazság Szelleme, melyet megelőzőleg elküldtek az összes Avonal-alászállási világra az adott helyi világegyetemben, természetében megváltozik, egyre inkább szó szerint az önálló Mihály szellemévé válik. E jelenség azzal egyidejűleg megy végbe, hogy az Igazság Szellemét felszabadítják a Mihály-halandói-alászállási bolygón való szolgálatra. Ezt követően minden egyes világ, mely ítélkezői alászállás megtiszteltetésében részesült, ugyanazon szellemi Vigasztalót kapja meg a hétszeres Teremtő Fiútól és a vele együttműködő Ítélkező Fiútól, amelyet akkor kapott volna, ha a helyi világegyetemi Fejedelem személyesen testesült volna meg úgy, mint a bolygó alászálló Fia.” 20:6.9

10. Tétel: Az alászállás sajátsága a paradicsomi Fiak szükségszerű tulajdonsága. Az Örökkévaló Fiú hétszer szállt alá a Havona hét körén.

„Az alászállás sajátsága az Egyetemes Atya paradicsomi Fiainak szükségszerű tulajdonsága. A paradicsomi Fiak különböző rendjeinek az alárendelt élő teremtmények élettapasztalataihoz való közeledés iránt érzett vágyaiban a paradicsomi szüleik isteni természete tükröződik. A paradicsomi Háromság Örökkévaló Fia vezette be ezt a szokást, hétszer szállt alá a Havona hét körébe Grandfanda és a térből és időből jövő első zarándokok felemelkedése idején. És az Örökkévaló Fiú a képviselőinek, a Mihály és Avonal Fiaknak a személyében folytatja önmaga adományozását a tér helyi világegyetemei számára.” 119:0.2

11. Tétel:A Fiak alászállásának célja nem az, hogy befolyásolják a mennyei Atyát. Hanem részét képezi a tapasztalási felkészülésüknek arra, hogy megbízható és rokonszenves urakká váljanak.

„Az Urantián széles körben elterjedt hiedelem, hogy a Fiú alászállásának célja valamiképpen befolyásolni az Egyetemes Atya magatartását. De az ismereteitek alapján sejtenetek kell, hogy ez bizony nem így van. Az Avonal és a Mihály Fiak alászállásai szükséges részét képezik annak a tapasztalási folyamatnak, melynek célja, hogy e Fiak az idő és tér népeinek és bolygóinak megbízható és rokonszenves bíráivá és uraivá váljanak.” 20:5.2

IV. HÁROMSÁGI TANÍTÓ FIAK

1. Tétel: A Háromsági Tanító Fiak száma folyamatosan nő. Az Orvontonban több mint huszonegymilliárd van belőlük.

„Míg a Háromság Állandó Fiainak száma már teljes, addig a Tanító Fiak száma folyamatosan nő. Azt nem tudjuk, hogy mennyi lesz a Tanító Fiak végleges száma. Kijelenthetem azonban, hogy a legutóbbi uverszai jelentési időszakra vonatkozóan a paradicsomi feljegyzésekben az áll, hogy e Fiak közül szolgálatban 21.001.624.821 volt.” 19:1.2

2. Tétel: A Háromsági Tanító Fiak a világegyetemi oktatók.

„Ők a világegyetemi oktatók, feladatuk pedig az összes teremtésrész szellemi eszméltetése és erkölcsi útbaigazítása. Segédkezésük közelebbi kapcsolatba hozható a Végtelen Szellemével, és szoros kapcsolatban van a teremtménylények paradicsomi felemelkedésével.” 20:7.3

3. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak közvetlenül a felsőbb-világegyetemi központokra mennek, ahonnan kirendelik őket szolgálatra valamelyik helyi világegyetembe.

„Ellentétben a paradicsomi testvéreikkel, a Mihályokkal és az Avonalokkal, a Háromsági Tanító Fiak nem kapnak előzetes felkészítést a központi világegyetemben. Közvetlenül a felsőbb-világegyetemi központokra küldik ki őket és onnan rendelik őket szolgálatra valamelyik helyi világegyetembe. Az ezen evolúciós teremtésrészek számára végzett segédkezésük alatt a Teremtő Fiúnak és az ő Ítélkező Fiú társainak az együttes szellemi befolyását veszik igénybe, mert a Daynalok magukban és maguktól nem rendelkeznek szellemi vonzerővel.” 20:7.5

4. Tétel:A Tanító Fiak iskolákat vezetnek és vizsgákat szerveznek a bolygói szinttől a Szalvingtonon található Bölcsesség-egyetemig mindenhol.

„A Tanító Fiak állítják össze azt a tantestületet, amely az összes megelőző világegyetemi szolgálati szakaszban az előőrsök feladataitól a csillagászat-hallgatók feladataiig minden vizsgát intéz és minden minősítést és igazolást elvégez. Hosszú felkészítésen vesznek részt, mely a bolygói továbbképzésektől a Szalvingtonon található Bölcsesség-egyetemig terjed.” 20:8.3

5. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak fognak működni az Urantián is, mihelyt a bolygó lakói megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvű korlátoktól.

„Amint valamely evolúciós világon az események sorának alakulása folytán nyilvánvalóvá válik, hogy elérkezett az ideje egy szellemi korszak kezdetének, akkor a Háromsági Tanító Fiak mindig önként jelentkeznek e szolgálatra. Ti azért nem ismeritek e fiúi rendet, mert az Urantia még sohasem élt át ilyen szellemi korszakot, a mindenségrendi megvilágosodás ezredévét. De a Tanító Fiak már most is ellátogatnak a világotokra abból a célból, hogy a szférátokon való későbbi ott tartózkodásuk terveit kidolgozzák. Akkor várható a megjelenésük az Urantián, miután a bolygó lakói többé-kevésbé megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvű korlátoktól.” 20:9.1

6. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak csak az új szellemi korszak — a szellemi valóságok korának — megindításában érdekeltek.

„A Háromsági Tanító Fiaknak nincs szerepük a bolygói megítéltetés lezárásában. Ők nem ítélnek a holtakon és nem viszik át az élőket, azonban minden egyes bolygói küldetésükre elkíséri őket egy Ítélkező Fiú, aki e szolgálatokat elvégzi. A Tanító Fiak teljes mértékben érdekeltek az új szellemi korszak megindításában, a szellemi valóságok korának az adott evolúciós bolygón való megkezdésében.” 20:9.2

7. Tétel: A Tanító Fiak rendszerint ezer évig vannak maradnak valamely bolygón. Az adott világ lakosaival való kapcsolatfelvételben az Estcsillagok segítenek nekik.

„A Tanító Fiak a látogatásuk tárgyát képező bolygó idejében mérve ezer évig vannak jelen az adott helyen. A bolygó ezeréves kormányzási időszakában egy Tanító Fiú elnököl és hetven rendbéli társa van a segítségére. A Daynalok nem testesülnek meg és más formában sem lényegülnek anyagivá azért, hogy a halandó lények láthassák őket; ennélfogva a meglátogatott bolygóval a kapcsolatot a Ragyogó Estcsillagok tevékenységén keresztül tartják, azon helyi világegyetemi személyiségeken keresztül, akik a Háromsági Tanító Fiakkal társultak.” 20:9.3

8. Tétel: A következő világegyetemi korszakban a Tanító Fiak valószínűleg örök társulást fognak kialakítani a Végleges Paradicsomi Testületével.

„Az Uverszán mi úgy hisszük, hogy amint a felsőbb-világegyetemek végül megkapják a fény és élet rendű besorolást, akkor e paradicsomi Tanító Fiak, akik oly alaposan megismerték az evolúciós világok problémáit és oly sokáig együtt haladtak az evolúciós halandókkal az ő létpályájukon, valószínűleg örök társulást fognak kialakítani a Végleges Paradicsomi Testületével.” 20:9.5

V. HÁROMSÁGBA-FOGLALT FIAK

1. Tétel:Az alászálló és a felemelkedő Istenfiak mellett van egy harmadik csoport is, a Háromságivá tett vagy Háromságba-foglalt Fiak.

„Az Istenfiaknak nevezett lények három csoportba sorolhatók. Az alászálló és a felemelkedő fiúi rendek mellett van egy harmadik is, az Isten Háromságot-elért Fiainak rendje. A háromságot-elért fiúi rend további három elsődleges osztályra bontható a megismerhető és az ismeretlen személyiségek számos fajtájának eredete szerint. Ezen elsődleges osztályok:

1. Istenségi-háromságot elért Fiak.

2. Háromságba-foglalt Fiak.

3. Teremtményi-háromságot elért Fiak.

Származásuktól függetlenül az Isten minden Háromságot-elért Fia egyaránt háromságivá válási tapasztalást élt meg, vagy a származása okán vagy a később elért Háromságba foglalási tapasztalás eredményeként. Az Istenségi-háromságot elért Fiakkal e beszámolókban nem foglalkozunk; emiatt ez az ismertetés a másik két csoportról, leginkább pedig az Isten Háromságba-foglalt Fiairól szól.” 22:0.1

2. Tétel: A Háromságba-foglalt fiak hét csoportot alkotnak.

„Minden Háromságba-foglalt fiú eredendően kettős vagy egyes származású, azonban a Háromságba foglalást követően örökre a háromsági szolgálatnak és feladatnak szentelik magukat. E testület ebben a bemutatásban és a felsőbb-világegyetemi szolgálatra való szerveződést tekintve hét személyiségi rendből áll:

1. Fenséges Hírvivők.

2. Nagytekintélyűek.

3. Ismeretlen Nevűek és Származásúak.

4. Háromságot-elért Felügyelők.

5. Háromságot-elért Követek.

6. Mennyei Oltalmazók.

7. Magas Fiú-segédek.” 22:1.1

3. Tétel: A Kiválasztott Háromságot-elért Fiakat a szeráfok, a közteslények, valamint a Fiúval és a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók közül választják ki.

A Kiválasztott Háromságot-elért Fiak közé tartoznak a Háromságot-elért Felügyelők és a Háromságot-elért Követek. Ők bizonyos evolúciós szeráfok és átvitt köztes teremtmények közül kerülnek ki, akik áthaladtak a Havonán és elérték a Paradicsomot, továbbá vannak köztük a Fiúval és a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók is, akik hasonlóképpen felemelkedtek a Fény és Élet központi Szigetéhez. Miután a paradicsomi Háromság befogadta őket, és miután egy rövid felkészítésen részt vettek a Havonában, a Kiválasztott Háromságot-elért Fiakat beosztják a Nappalok Elődeinek bíróságaihoz.” 22:1.11

4. Tétel: A Tökéletes Háromságot-elért Fiak a Paradicsom-Havona személyiségek, illetőleg a tökéletessé lett véglegesrendűek háromságot elért fiai.

A Tökéletes Háromságot-elért Fiak. A Mennyei Oltalmazók és mellérendelt társaik, a Magas Fiú-segédek a kétszeres háromságot-elért személyiségek egy különleges csoportját alkotják. Ők a Paradicsom-Havona személyiségek, illetőleg tökéletessé lett halandók azon teremtményi-háromságot elért fiai, akik már régóta kitűntek a Végleges Testületben. E teremtményi-háromságot elért fiak némelyikét, azt követően, hogy szolgáltak a Hét Tökéletes Szellem Legfőbb Végrehajtói mellett és a Háromsági Tanító Fiak alatt, újra háromságivá teszi (Háromságba foglalja) a paradicsomi Háromság és ez után megbízzák őket a Nappalok Elődeinek bíróságain Mennyei Oltalmazóként és Magas Fiú-segédként való szolgálattal. A Tökéletes Háromságot-elért Fiakat minden további felkészítés nélkül közvetlenül rendelik felsőbb-világegyetemi szolgálatra.” 22:1.12

5. Tétel: A Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak mindannyian Igazítóval eggyé kapcsolódott felemelkedő halandók, s amint Háromságba foglaltattak, a nevüket törölték a véglegességet elért lények nyilvántartásából.

A Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak — a Fenséges Hírvivők, a Nagytekintélyűek és az Ismeretlen Nevűek és Származásúak — mindannyian Igazítóval eggyé kapcsolódott felemelkedő halandók, akik elérték a Paradicsomot és felvétettek a Végleges Testületbe. De ők nem véglegességet elért lények; amint Háromságba foglaltattak, a nevüket törölték a véglegességet elért lények nyilvántartásából.” 22:1.10

6. Tétel: A Háromságba-foglalt fiakat felsőbb-világegyetemi szolgálatra osztják be a jelenlegi világegyetemi korszakban.

„A Háromságba-foglalt fiak láthatólag állandó megbízatást kaptak a hét felsőbb-világegyetembeli szolgálatra; e kijelölés bizonyosan a jelen világegyetemi korszakra vonatkozik, de arról nincs tudomásunk, hogy ez az örökkévalóságban is így lenne.” 22:1.15

7. Tétel:Nem minden teremtményi-háromságot elért fiú foglaltatik Háromságba. Némelyikükből a Tökéletes Szellemek, a Tükröző Szellemek és a helyi világegyetemi Anyaszellemek társa válik. Mások az Atya titkos világain látnak el szolgálatot.

„Nem minden teremtményi-háromságot elért fiú foglaltatik Háromságba; sokukból a paradicsomi Hét Tökéletes Szellemnek, a felsőbb-világegyetemek Tükröző Szellemeinek és a helyi teremtésrészek Anyaszellemeinek társa és követe válik. Mások különleges feladatot kapnak az örökkévaló Szigeten. Megint mások különleges szolgálatot látnak el az Atya titkos világain és a Szellem paradicsomi szféráin. Végül bekerülhetnek a Háromságot-elért Fiak közös testületébe a Havona belső körén.” 22:8.5

8. Tétel: A Vicegeringtonon gyülekezők kivételével a teremtményi-háromságot elért fiak rendeltetése az, hogy bekerüljenek a Háromságot elért Véglegesrendűek Testületébe.

„A Tökéletes Háromságot-elért Fiak, valamint minden teremtményi-háromságot elért fiú legfelsőbb beteljesülése láthatólag az, hogy bejusson a Háromságot elért Véglegesrendűek Testületébe, mely a hét paradicsomi Végleges Testület egyike.” 22:8.6

9. Tétel: A Tökéletes Háromságot-elért Fiaknak hiányosak a tér-idő tapasztalataik. A tapasztalatszerzésre valamely eljövendő világegyetemi korszakban fog sor kerülni.

„A Tökéletes Háromságot-elért Fiak az egyéb Háromságba-foglalt Fiakhoz képest korlátozottak, mert az élményelvi képességük érvényesülését a tér-idő gátolja. A tapasztalataik hiányosak annak ellenére, hogy hosszú felkészítésben részesülnek a Legfőbb Végrehajtók és a Tanító Fiak mellett, és ha ez nem így lenne, akkor az élményelvi képesség követelménye eleve kizárná, hogy tartalékban álljanak az eljövendő világegyetemi korszakban való tapasztalatszerzésre. A világegyetemi létezésben egész egyszerűen nincs semmi, ami a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti, és e teremtményi-háromságot elért fiakat készenlétben tartják az élményelvi működésre, melyre valamely eljövendő világegyetemi korszakban fog sor kerülni.

A lakóvilágokon gyakran megfigyelhettem, amint a felsőbb-világegyetemi felsőbb bíróságok e méltóságteljes tisztviselői epekedve és vágyakozva tekintenek a tér evolúciós világaiból még a legújabban érkezőkre is, és nem lehetett nem észrevenni, hogy a nem-élményelvi Háromságot elnyert eme lények valóban irigyelték a feltehetően kevésbé szerencsés testvéreiket, akik a világegyetemi utat az igaz tapasztalás és a tényleges megélés lépéseivel járják. A fogyatékosságaik és korlátaik ellenére ők csodálatosan hasznos munkát végző és mindig szolgálatkész testületnek minősülnek a felsőbb-világegyetemi kormányok összetett igazgatási terveinek kivitelezésében.” 22:9.7

VI. FENSÉGES HÍRVIVŐK

1. Tétel: A Fenséges Hírvivők a Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartoznak. Ők olyan halandók, akik kiállták a lázadás próbáját.

„A Fenséges Hírvivők a Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartoznak. Ők a tökéletessé lett halandók olyan osztályát alkotják, akik kiálltak lázadást vagy ezzel egyenértékűen, de másként bizonyították a személyes hűségüket; mindegyikük átesett valamilyen meghatározott, világegyetemi hűségpróbán. A paradicsomi felemelkedésük során valamikor szilárdan helytálltak és hűek maradtak akkor is, amikor a feletteseik hűtlenekké váltak, és némelyikük még e pártos vezetők helyében is tevékenyen és hűségesen működött.” 22:2.1

2. Tétel: Minden olyan felemelkedő teremtményből, aki megakadályozza lázadás kitörését vagy a kitört lázadás ellenére is hűségesen működik, előbb-utóbb Fenséges Hírvivő válik.

„Minden, felkeléssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkező felemelkedő halandóból, aki a kitört lázadás ellenére is hűségesen működik, előbb-utóbb felsőbb-világegyetemi szolgálatot ellátó Fenséges Hírvivő válik. Ugyanez vár minden olyan felemelkedő teremtményre is, aki hatékonyan megelőzi a vétekből, a rosszból vagy a bűnből táplálkozó ilyen felfordulásokat; mert azt a tevékenységet, mely a lázadás megelőzésére irányul vagy arra, hogy a világegyetemi válsághelyzetben felsőbb állhatatosságot eredményezzen, még értékesebbnek tartják annál, mint hogyha valaki hűséges marad a tényleges lázadás ellenére is.” 22:2.3

3. Tétel: A Fenséges Hírvivőket hétszázezres csoportokba rendezik. Csaknem egybillióan teljesítenek szolgálatot az Uverszán.

„A Fenséges Hírvivőket a paradicsomi Háromság hétszázezres osztályokba foglalja, minden egyes felsőbb-világegyetemhez százezret jelölnek ki. Csaknem egybillió Fenséges Hírvivő teljesít szolgálatot az Uverszán, és minden okunk megvan azt hinni, hogy a hét felsőbb-világegyetem mindegyikében pontosan ugyanennyi a számuk.” 22:2.5

4. Tétel: A Fenséges Hírvivők felsőbb-világegyetemi megfigyelők; ők az egyének és a bolygók védői. Segítenek a nagyövezet igazgatásában.

„A felsőbb-világegyetemi bíróságokban a Fenséges Hírvivők az egyének és a bolygók védőiként tevékenykednek, amikor a megítéltetésükre sor kerül; a Nappalok Tökéletességeit is segítik a nagyövezet ügyeinek igazgatásában. Csoportként a legmagasabb beosztást felsőbb-világegyetemi megfigyelőkként érik el. A különböző központi világokon és a fontosabb világokon a Nappalok Elődeinek hivatalos megfigyelőiként állomásoznak.” 22:2.8

5. Tétel: A Fenséges Hírvivők teljesen tudatában vannak a felemelkedői létpályájuknak.

„A Fenséges Hírvivők teljesen tudatában vannak a teljes felemelkedői létpályának, és ez az oka annak, hogy miért olyan hasznos és rokonszenves segédkezők, megértő hírvivők abban a szolgálatban, melyet a tér bármely világa és az idő bármely teremtménye számára teljesítenek.” 22:2.9

VII. NAGYTEKINTÉLYŰEK

1. Tétel: A Nagytekintélyűek olyan felemelkedő halandók, akik felsőbb rendű igazgatási képességekkel rendelkeznek. Egyszerre hetvenezrüket teszik háromságivá.

„A Nagytekintélyűek, a Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak második csoportja mind Igazítóval eggyé kapcsolódott, halandó-eredetű lényből áll. Ezek olyan tökéletessé lett halandók, akik felsőbb rendű igazgatási képességekkel rendelkeznek és tanúbizonyságát adták kivételes irányítási tehetségüknek végig a felemelkedői létpályájuk során. Ők alkotják a tér továbbélő halandóiból származó igazgatási képesség színe-javát.

Hetvenezer Nagytekintélyű lesz háromságivá minden egyes háromsági kapcsolatban.” 22:3.1

2. Tétel: A Nagytekintélyűek a Nappalok Elődei mellett működő ügyintézők.

„A Nagytekintélyűek intézőként való működésének nincsenek korlátai. Ők a Nappalok Elődeinek mindenütt jelenlévő és mindig hatékonyan tevékenykedő ügyintézői. Szolgálnak bármely szférán vagy bármely lakott bolygón, és bármilyen tevékenységi szakaszban a hét felsőbb-világegyetem bármelyikében.” 22:3.3

VIII. ISMERETLEN NEVŰEK ÉS SZÁRMAZÁSÚAK

1. Tétel: Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak olyan felemelkedő lelkek, akik az istenimádat képességét az evolúciós halandókénál magasabb szintre fejlesztették. Az Isten örökkévaló céljáról alkotott fogalmuk meghaladja a társaikét.

„Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak alkotják a Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiak harmadik és utolsó csoportját; ők azok a felemelkedő lelkek, akik az istenimádat képességét magasabb szintre fejlesztették annál, mint amit az idő és tér világairól jövő evolúciós fajok minden más fiai és leányai elértek. Az Egyetemes Atya örökkévaló céljának olyan szellemi fogalmát ragadták meg, mely viszonylagosan meghaladja azt a szintet, amelyre a névvel, illetőleg számmal ellátott evolúciós teremtmények felfogása kiterjed; innen ered az elnevezés, hogy Ismeretlen Nevűek és Származásúak. Pontosabb fordításban a nevük az lenne, hogy »Nevet és Származást Meghaladottak«.

E fiúrendet a paradicsomi Háromság hétezres csoportokban foglalja magába. Az uverszai feljegyzések szerint több mint százmillió ilyen fiú rendelkezik kinevezéssel az Orvontonban.” 22:4.1

IX. HÁROMSÁGOT-ELÉRT FELÜGYELŐK

1. Tétel: A Háromságot-elért Felügyelők olyan felemelkedő szeráfok és közteslények, akiket befogadott a Háromság.

„A Háromságot-elért Felügyelők nem mások, mint Kiválasztott Háromságot-elért Fiak. Nemcsak a ti fajtáitok és egyéb, túlélési értékkel rendelkező halandók kelnek át a Havonán, érik el a Paradicsomot és részesülnek egykor felsőbb-világegyetemi szolgálatra való kirendelésben a Háromság Állandó Fiai mellett, hanem a ti hűséges szeráf őrangyalaitok és az ugyanennyire hű közteslény-társaitok is pályázhatnak ugyanilyen háromsági elismerésre és fényes személyiségi végzetre.

A Háromságot-elért Felügyelők olyan felemelkedő szeráfok és átvitt köztes teremtmények, akik átjutottak a Havonán és elérték a Paradicsomot és a Végleges Testületet. Ezt követően pedig befogadta őket a paradicsomi Háromság és kijelöltettek a Nappalok Elődeinek szolgálatára.” 22:5.1

X. HÁROMSÁGOT-ELÉRT KÖVETEK

1. Tétel: A Háromságot-elért Követek olyan felemelkedő halandók, akik a Szellemmel vagy a Fiúval eggyé kapcsolódást éltek meg.

„A Háromságot-elért Követek a Kiválasztott Háromságot-elért Fiak második rendjét alkotják, és a társaikhoz, a Felügyelőkhöz hasonlóan a felemelkedő teremtmények két fajtájából kerülnek ki. Nem minden felemelkedő halandó él meg eggyé kapcsolódást Igazítóval vagy az Atyával; némelyikük a Szellemmel, mások a Fiúval élnek meg ilyet. A Szellemmel és a Fiúval való eggyé kapcsolódást megélt halandók némelyike eléri a Havonát és eljut a Paradicsomra is. A Paradicsomra eljutott ezen felemelkedők közül választanak ki némelyeket a Háromságba foglalásra, és időről időre hétezres osztályokban háromságivá teszik őket.” 22:6.1

XI. MAGAS FIÚ-SEGÉDEK

1. Tétel: A Magas Fiú-segédek legfelsőbb csoportját olyan felemelkedő halandók alkotják, akik újonnan háromságivá tett háromsági fiak.

„A Magas Fiú-segédek a legmagasabb rangú csoportját alkotják azon újonnan háromságivá tett háromsági fiaknak, akik a Halandói Végleges Testületnek és annak örökkévaló társainak, a Paradicsom-Havona személyiségeknek a megdicsőült felemelkedő lényei. Felsőbb-világegyetemi szolgálatra jelölték ki őket és a Nappalok Elődei kormányai magas rangú fiainak személyes segítőiként tevékenykednek. A személyi titkári beosztást is megfelelően el tudják látni. Időről időre különleges megbízatásokban és a magas rangú fiak egyéb csoportos társulásai számára jegyzőként is működnek. Szolgálják a Bölcsesség-tökéletesítőket, az Isteni Tanácsosokat, a Világegyetemi Ítélőket, a Fenséges Hírvivőket, a Nagytekintélyűeket és az Ismeretlen Nevűeket és Származásúakat.” 22:10.1

2. Tétel: E Magas Fiú-segédek ragaszkodó, hűséges és felettébb értelmes lények. Határtalanul bölcsek az eredetüket jelentő egyetlen eszmével kapcsolatban.

„A ragaszkodásuk megható, a hűségük nagyszerű, az értelmi képességeik kiválók, a bölcsességük — egy gondolatot illetően — tökéletes és a szerénységük páratlan. Átadhatják nektek a világegyetem tudástárát az ő egyetlen gondolatuk, illetőleg eszményképük vonatkozásában, viszont csaknem megrendítő látni őket, amint ismeretet és tudást gyűjtenek más dolgok sokaságáról, beleértve még a felemelkedő halandókat is.” 22:10.8

XII. A HÁROMSÁGIVÁ ALAKÍTÁS ELJÁRÁSA

1. Tétel:A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik. Az Istenség mellett csak Paradicsom-Havona személyiségek és az egyes végleges testületek bizonyos tagjai vesznek részt a háromságivá alakításban.

„Az emberi elme számára nem tudom teljes körűen ismertetni azt a tapasztalást, mely a tökéletes és a tökéletesített szellemi lények legfelsőbb szintű teremtői teljesítményével — vagyis a háromságivá alakítással — kapcsolatos. A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik és csakis azok számára megismerhető és felfogható, akik maguk is megtapasztalták e különleges eljárást. Ennélfogva bármely lény képtelen sikeresen bemutatni az emberi elme számára e rendkívüli jelenség természetét és értelmét.

Az Istenségek mellett csak Paradicsom-Havona személyiségek és az egyes végleges testületek bizonyos tagjai vesznek részt a háromságivá alakításban. Különleges paradicsomi tökéletességű feltételek mellett e fenséges lények különleges gondolat-azonossági kalandba kezdenek, és számos alkalommal sikeresen hoznak létre egy új lényt, egy teremtményi-háromságot elért fiút.” 22:7.1

2. Tétel:A háromságivá válásra készülő két halandó tevékenységének leírása.

„Ha két végleges rendű halandó a Világmindenség Építészei elé járulva bizonyítja, hogy egymástól függetlenül azonos fogalmat választottak a háromságivá váláshoz, akkor az Építészek hatalmában áll a saját belátásuk szerint nyilvánosan elrendelni, hogy e megdicsőült halandói felemelkedők szabadságukat meghosszabbíthassák és egy időre a paradicsomi Létpolgárok háromságivá válási övezetébe vonulhassanak. Ezen elrendelt visszahívás leteltével, ha azt jelentik, hogy önállóan és együttesen is úgy döntöttek, hogy paradicsomi erőfeszítést tesznek egy olyan kiválasztott és eredeti gondolat szellemivé, eszményivé és ténylegessé alakítására, mely addig még nem vált háromságivá, akkor a Hetedik Tökéletes Szellem rendelkezik e rendkívüli vállalkozás hivatalos elismeréséről.” 22:7.5

3. Tétel:A felemelkedő teremtmények háromságivá válásával egyidejűleg megy végbe a két ős szellemi egyesülése — eggyé válnak a végleges működési szinten.

„Az új, teremtményi-háromságot elért fiú megjelenésével egyidejűleg megy végbe a két ős működési szellemi egyesülése; a háromságot kialakító két szülő eggyé válik a végleges működési szinten.” 22:7.8

4. Tétel:Ha a halandói vagy a Paradicsom-Havona személyiség vesz részt a háromsági szülői működésben, akkor a továbbiakban nem paradicsomi, nem havonai és nem is véglegességet elért lényként alkotnak társulást. E szülők különleges testületté állnak össze.

„Ha a szülői kettős egyesülésben egy halandó (vagy egyéb) véglegességet elért lény és egy Paradicsom-Havona személyiség vesz részt, akkor az egyesült szülői lény nem paradicsomi, nem havonai honosként, és nem is véglegességet elért lényként működik. Az ilyen vegyes egyesülések a hasonló lényekből álló különleges testületté állnak össze. És minden háromsági egyesülésben, legyen az vegyes vagy másmilyen, a szülői lények egymásnak tudatában vannak és egymással érintkeznek, és olyan feladatokat láthatnak el, melyet előzőleg nem tudtak volna ellátni.” 22:7.9

5. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem szentesíti a véglegesrendűek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését. A fiaik a Világmindenség Építészeinek védenceivé válnak.

„A Hét Tökéletes Szellem hatásköre kiterjed arra, hogy a véglegesrendűek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését szentesítse, és az ilyen vegyes kapcsolatok mindig sikeresek. Az ennek eredményeként létrejött nagyszerű, teremtményi-háromságot elért fiak olyan fogalmakat képviselnek, melyeket sem a Paradicsom örökkévaló teremtményei, sem a tér idő-teremtményei nem képesek felfogni; ennélfogva ők a Világmindenség Építészeinek védenceivé válnak.” 22:7.10

6. Tétel: A központi világegyetemi háromságivá alakulási kalandok három csoportba sorolhatók.

„A központi világegyetem és a Paradicsom fenséges teremtményei a háromságivá alakulási kalandjaik során a Legfelsőbb Istenségét hármas értelemben fedezik fel, melynek eredménye a teremtményi-háromságot elért fiak három rendje:

1. Felemelkedő-háromságivá lett Fiak. A végleges rendű lények alkotói erőfeszítéseik során megkísérlik háromságivá alakítani a Mindenható Legfelsőbb bizonyos fogalmi valóságait, melyeket tapasztalati úton megragadtak az időn és téren át a Paradicsomra vezető felemelkedési útjuk során.

2. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak. A paradicsomi Létpolgárok és a havonaiak alkotó erőfeszítései a Legfelsőbb Lény bizonyos felsőbb szellemi jellegeinek háromságivá alakítását eredményezik, melyeket tapasztalati úton megragadtak a Véglegessel és az Örökkévalóval határos, a legfelsőbbet meghaladó területen.

3. A Végzet Háromságot-elért Fiai. Azonban amikor egy végleges rendű és egy Paradicsom-Havona lény együtt tesz háromságivá egy új teremtményt, akkor e közös erőfeszítés kihat a Legfelsőbb-Végleges Elme bizonyos szakaszaira is. Az így létrehozott, Teremtményi-háromságot elért Fiak a legteljesebb alkotói szintet jelentik; ők képviselik a Legfelsőbb-Végleges Istenség azon ténylegességeit, melyeket egyébként még senki sem ért el tapasztalati úton, és amelyek ennélfogva önmaguktól a Világmindenség Építészeinek, azon dolgok felügyelőinek a területéhez sorolódnak, mely dolgok meghaladják a jelen világegyetemi korszak teremtési korlátait.” 22:7.11

7. Tétel: Némely háromsági fiak nem rendelkeznek felemelkedői tapasztalatokkal. Teljes mértékben tudatában vannak e fogyatékosságuknak.

„E kétszeresen háromsági fiak csodálatos lények, de nem olyan sokoldalúak és nem olyan megbízhatóak, mint a felemelkedő társaik; nem rendelkeznek olyan sok és olyan széleskörű személyes tapasztalattal, melyet az e csoportba tartozó többi fiú azáltal szerzett meg, hogy ténylegesen felemelkedett a dicsőségre a tér sötét területeiről. Mi, felemelkedői létpályájúak szeretjük őket és mindent megteszünk, amit csak megtehetünk annak érdekében, hogy kárpótoljuk őket e fogyatékosságukért, de ők mindig is hálát ébresztenek bennünk az alacsony származásunkért és tapasztalási képességünkért. Bizony páratlanul csodálatos és néha nagyon megindító az, hogy hajlandók elismerni és megismerni a fogyatékosságaikat a világegyetemi felemelkedés megtapasztalható valóságai terén.” 22:9.6

8. Tétel:A háromságivá lett fiak maguk testesítik meg a háromsági lényegüket képező gondolatot.

„Amennyire az adott fogalom kinyilvánítható a világegyetemek számára, e személyiségek megtestesítenek mindent, amit bármely teremtményi vagy teremtői értelem egyáltalán felfoghat, kifejezhet vagy példázhat. Ők az a megszemélyesült gondolat. 22:10.2

9. Tétel: A teremtményi-háromságot elért fiak a jelen világegyetemi korszakban élnek, de nem növekednek — ők nem részei a Legfelsőbbnek. A következő világegyetemi korszakhoz tartoznak ők.

„Nézzük a teremtményi-háromságot elért fiak helyzetét: Ők a jelen világegyetemi korszakban születtek és élnek; van személyiségük és rendelkeznek elme- és szellem-adománnyal. Vannak tapasztalataik és azokról emlékeik is, de nem növekednekúgy, mint a felemelkedők. Úgy hisszük és úgy gondoljuk, hogy eme teremtményi-háromságot elért fiak, jóllehet benne élnek a jelenlegi világegyetemi korszakban, valójában a következő világegyetemi korszakhoz tartoznak — ahhoz a korszakhoz, amely a Legfelsőbb növekedésének kiteljesedését követi. Ennélfogva ők nem foglaltatnak benne abban a Legfelsőbben, mely jelenleg nem teljes és ebből eredően növekedési besorolású. Tehát nem résztvevői a jelen világegyetemi korszak élményelvi növekedésének, ők ugyanis a következő világegyetemi korszakra tartalékolt teremtmények.” 117:2.3

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.