Deklaracja Powiernictwa

DrukujDrukuj

(1950)...

PODAJE SIĘ WSZYSTKIM DO WIADOMOŚCI, ŻE PODCZAS GDY został napisany rękopis książki zatytułowanej “Księga Urantii” i z tego rękopisu wykonano około dwu tysięcy dwieście (2200) poniklowanych płyt stereotypu normatywnej grubości, w celu druku i powielania tej książki; i

PODCZAS GDY pewne osoby, nazywane dalej „ofiarodawcami”, pragnąc założyć fundację dla celów w niniejszym piśmie wyrażonych, znaną jako „FUNDACJA URANTII”, wniosły określone fundusze na ten cel i orzekły, że fundusze te powinny być poświęcone na wytworzenie omawianych płyt w celu drukowania i powielania Księgi Urantii; i

PODCZAS GDY ofiarodawcy, pragnąc zachować incognito, aby stworzenie takiej fundacji nie miało ograniczeń związanych z ich nazwiskami, odpowiednio do wypełnienia tej Deklaracji Powiernictwa i w pełni jej świadomości i zgodnie z nią, sprawili, aby osoby przez nich wyznaczone dostarczyły i oddały niżej podpisanym omawiane płyty w celu drukowania i powielania Księgi Urantii, aby były przechowywane w celu umożliwienia i wypełnienia owych zamierzeń i przeprowadzenia oraz ugruntowania celów w tym piśmie wyrażonych; i

PODCZAS GDY rozważa się również, że w przyszłości, od czasu do czasu, pieniądze i różnoraki majątek i zapisy będą dawane, dotowane, przekazywane, przypisywane, transferowane, darowane czy pozostawiane tej fundacji do użytku i celów zgodnych z powiernictwem i warunkami w tym piśmie wyrażonymi: Dlatego,

ARTYKUŁ I: UTWORZENIE FUNDACJI

1.1 UTWORZENIE: My, poniżej podpisani, dla oraz w imieniu ofiarodawców i tych, których idee przyczyniły się do powstania Fundacji, poprzez tą Deklarację Powiernictwa niniejszym tworzymy, zakładamy i ustanawiamy Fundację, zwaną „FUNDACJA URANTII”.

1.2 AKCEPTACJA I OŚWIADCZENIE: My, poniżej podpisani, dla nas samych i naszych następców w powiernictwie, jak to dalej określono, niniejszym oświadczamy, że przekazano nam i dostarczono około dwu tysięcy dwustu (2200) poniklowanych płyt stereotypu normatywnej grubości, przygotowanych z rękopisu Księgi Urantii w celu jej drukowania i powielania, które to płyty są teraz przechowywane w skarbcach płytowych firmy R.R. Donnelley & Sons Company w Crawfordsville, Indiana; i my, dla nas samych i naszych następców w powiernictwie, niniejszym oświadczamy, że omawiane płyty do drukowania i powielania Księgi Urantii i wszystkie pieniądze i różnoraki majątek i zapisy dawane, dotowane, przekazywane, przypisywane, transferowane, darowane czy pozostawiane albo w inny sposób nabyte przez FUNDACJĘ URANTII i jej Powierników, czy zaakceptowane i otrzymane przez Fundację i jej Powierników, powinny być zachowane w powiernictwie do użytku i celów i zgodnie z powiernictwami w dalszym ciągu określonymi.

ARTYKUŁ II: CELE DZIAŁANIA

2.1 CEL ZASADNICZY: Celem, dla którego Fundacja została stworzona, jest propagowanie, doskonalenie i szerzenie pośród ludzi tego świata zrozumienia i uzmysłowienia sobie Kosmologii i związków planety, na której żyjemy, z wszechświatem, początków i przeznaczenia człowieka i jego związków z Bogiem oraz prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa, jak również inicjowanie i zachęcanie do zaprowadzenia i uznania Ojcostwa Boga i Braterstwa Człowieka – aby ożywić i umocnić szczęście i pomyślność Człowieka, jako jednostki i jako członka społeczeństwa, poprzez stymulację religii, filozofii i kosmologii, proporcjonalnie do intelektualnego i kulturalnego rozwoju ludzkiego.

2.2. CELE DODATKOWE: Celami dodatkowymi, dla których Fundacja została stworzona, są zachowanie nienaruszonego tekstu Księgi Urantii i szerzenie zasad, nauk i doktryn Księgi Urantii.

ARTYKUŁ III: OBOWIĄZKI POWIERNIKÓW

3.1 ZACHOWANIE TEKSTU Księgi Urantii: Zasadniczym obowiązkiem powierników powinno być trwałe zachowanie nienaruszonego tekstu Księgi Uranti i powiernicy powinni używać i stosować takie środki, metody i urządzenia oraz poszerzać tak dalece Majątek Powierniczy, jak to będzie konieczne, właściwe i odpowiednie, zgodnie z oceną Powierników, dla zachowania i przechowania kopii pierwotnego tekstu Księgi Urantii, odpowiednio uwierzytelnionego przez Powierników, od utraty, uszkodzenia czy zniszczenia, poprawek, modyfikacji, korekty bądź zmian, dokonanych w jakikolwiek sposób czy w jakimkolwiek szczególe.

3.2 REALIZACJA CELU ZASADNICZEGO: Powinno być obowiązkiem Powierników stosowanie i wykorzystanie takich środków i metod, jakie mogą oni od czasu do czasu opracować rozwinąć i używać, rozporządzając Majątkiem Powierniczym, aby propagować i realizować ogólne cele ustalone w paragrafie 2.1.

3.3 OCHRONA I KONTROLA POWIELANIA Księgi Urantii: Powinno być obowiązkiem Powierników zachowanie absolutnej i bezwarunkowej kontroli wszystkich płyt i innych środków do drukowania i powielania Księgi Urantii i jakichkolwiek jej tłumaczeń, wykonanie lub sprawienie, aby zostały wykonane takie dodatkowe płyty czy inne środki, jakie od czasu do czasu mogą być potrzebne do drukowania i powielania Księgi Urantii i jakichkolwiek jej tłumaczeń oraz zachowanie absolutnej i bezwarunkowej kontroli nad posiadaniem, przechowywaniem, używaniem i dysponowaniem wszystkimi takimi płytami czy innymi środkami do drukowania i powielania Księgi Urantii i jakichkolwiek jej tłumaczeń i stosowanie i używanie do tych celów Majątku Powierniczego.

3.4 ROZPOWSZECHNIANIE NAUK Księgi Urantii: Powinno być obowiązkiem Powierników rozpowszechnianie nauk i doktryn Księgi Urantii oraz opracowanie, rozwijanie i wprowadzanie w życie środków i metod tego rozpowszechniania a dla osiągnięcia tego celu stosowanie i używanie Majątku Powierniczego.

ARTICLE IV: TRUST ESTATE ARTYKUŁ IV: MAJĄTEK POWIERNICZY

4.1 OKREŚLENIE MAJĄTKU POWIERNICZEGO: Majątek powierniczy, jak określany w niniejszym piśmie, powinien oznaczać, zawierać i być rozdzielany na Majątek Materialny i Majątek Pomocniczy, jak określono w tym Artykule.

4.2 OKREŚLENIE MAJĄTKU MATERIALNEGO: Majątek Materialny, jak określany w niniejszym piśmie, powinien oznaczać, zawierać i składać się z:

(a) Płyt i innych środków do drukowania i powielania Księgi Urantii i jakichkolwiek jej tłumaczeń, obejmując nie tylko płyty przekazane Powiernikom wraz z wypełnieniem tej Deklaracji Powiernictwa, lecz także takie płyty i inne środki do druku i powielania Księgi Urantii jakie mogą być od czasu do czasu utworzone; i

(b) Takich uwierzytelnionych kopii pierwotnego tekstu Księgi Urantii, ale nie mniej niż trzy (3) takie kopie i takich uwierzytelnionych kopii wszystkich jej tłumaczeń i takich uwierzytelnionych kopii wszystkich bez wyjątku wydań i publikacji Księgi Urantii, jakie są od czasu do czasu dokonywane, jakie Powiernicy, według swej wyłącznej decyzji i oceny, od czasu do czasu uznają za konieczne dla realizacji celu Fundacji, razem ze wszystkimi kopiami zastępczymi, jakie od czasu do czasu mogą być zrobione.

4.3 OKREŚLENIE MAJĄTKU POMOCNICZEGO: Majątek pomocniczy, jak określany w niniejszym piśmie, powinien oznaczać, zawierać i składać się z wszelkich innych pieniędzy i różnorakiego majątku i zapisów, które mogą być od czasu do czasu dawane, dotowane, przekazywane, przypisywane, transferowane, darowane czy pozostawiane FUNDACJI URANTII czy Powiernikom FUNDACJI URANTII i akceptowane i otrzymywane przez Fundację czy jej Powierników oraz wszelkie mienie każdego rodzaju, zapisy nabyte czy w inny sposób uzyskane przez Powierników i wszystkie zyski, inwestycje i reinwestycje, przywrócenia i substytucje i wszelkie zarobki, dochody, profity i wpływy z wszelkich takich pieniędzy i własności.

ARTYKUŁ V: UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE MAJĄTKU MATERIALNEGO

5.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: Powiernicy powinni posiadać wszelkie uprawnienia odnośnie Majątku Materialnego, takie, jakie uznają za stosowne dla realizacji celów Fundacji, jednak Powiernicy nie powinni mieć w żadnym czasie żadnych uprawnień do zastawienia czy zbycia Majątku Materialnego czy jakiejkolwiek jego części czy fragmentu, za wyjątkiem określonych w tym Artykule V.

5.2 ZACHOWANIE I ZNISZCZENIE MAJĄTKU MATERIALNEGO: Powiernicy powinni mieć prawo do zniszczenia całości lub jakiejkolwiek części Majątku Materialnego, za wyjątkiem trzech (3) kopii pierwotnego tekstu Księgi Urantii i jej kopii zastępczych, jednak żadna część Majątku Materialnego nie może być zniszczona zanim, albo

(a) Powiernicy jednomyślnie zgodzą się, że dalsze zachowanie takiej części Majątku Materialnego nie jest już potrzebne, aby osiągnąć cele dla których Fundacja została stworzona albo

(b) Powiernicy nie mogą zachować takiej części Majątku Materialnego ze względu na okoliczności, na które nie mają wpływu.

5.3 PRZEKAZANIE MAJĄTKU MATERIALNEGO: Powiernicy powinni mieć uprawnienia przekazania całego lub jakiejkolwiek części Majątku Materialnego, za wyjątkiem trzech (3) kopii pierwotnego tekstu Księgi Urantii i jej kopii zastępczych, jakiejkolwiek organizacji, powiernictwu, korporacji, instytucji czy jednostce organizacyjnej jakiegokolwiek rodzaju, która powinna być stworzona przez Powierników i podległa ich kontroli, lecz tylko pod warunkiem, że ta część Majątku Materialnego tak przekazana, powinna być zwrócona Powiernikom, kiedy cel, dla którego została przekazana, zostanie osiągnięty.

ARTYKUŁ VI: GENERALNE UPRAWNIENIA BUDŻETOWE

6.1 GENERALNE UPRAWNIENIA: Odpowiednio do postanowień Artykułu V, Powiernicy powinni mieć uprawnienia posiadania, utrzymywania, zarządzania, kontroli, operowania, opieki, chronienia i zachowania Majątku Powierniczego, zbierania i otrzymywania z niego dochodów i zysków i przyrostów i zawierania umów odnoszących się do Majątku Powierniczego czy jakiejkolwiek jego części i angażowania w ten sposób Majątku Powierniczego i stosowania i używania całego lub jakiejkolwiek części Majątku Powierniczego do realizacji celów Fundacji, wszystko to zgodnie z wyłącznym uznaniem i oceną Powierników.

6.2. KAPITAŁ I DOCHÓD: Powiernicy powinni mieć uprawnienia określenia, od czasu do czasu, czy powinien zaistnieć jakikolwiek podział Majątku Pomocniczego na „kapitał” i „dochód” i określenia, czym jest „kapitał” a czym „dochód”; i w jakimkolwiek przypadku, kiedy może to być istotne, konieczne czy pożądane, Powiernicy powinni mieć uprawnienia, zgodnie ze swym wyłącznym uznaniem i oceną, aby określić, jak wszystkie wpływy i rozchody powinny być uznawane, naliczane, przydzielane, gromadzone i skądinąd dzielone, rozdzielane proporcjonalnie czy księgowane, jako między kapitałem a dochodem czy jako między oddzielnymi funduszami czy kontami; i decyzja Powierników we wszystkich takich sprawach powinna być ostateczna.

6.3 NIERUCHOMOŚCI: Powiernicy powinni mieć uprawnienia zarówno

(a) aby realizować cele Fundacji oraz

(b) aby inwestować czy reinwestować Majątek Pomocniczy: kupowania czy w inny sposób nabywania uprawnej bądź nieuprawnej posiadłości czy jakichkolwiek w niej udziałów bądź częściowych udziałów, gdziekolwiek się znajdującej, zarówno w granicach kontynentalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki jak i poza nimi; wydzierżawienia jakiejkolwiek nieruchomości w jakimkolwiek czasie i na jakikolwiek okres i na takich warunkach, jakie Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, będą uważali za właściwe i odpowiednie; wprowadzenia jakichkolwiek udoskonaleń jakiegokolwiek rodzaju w nieruchomości posiadanej czy wydzierżawionej Fundacji, dokonywania jej przebudowy czy dobudowy do niej i zachowania takich usprawnień w nieruchomości, czy jakiejkolwiek jej części zabezpieczonej i w dobrej kondycji, do tego stopnia, jaki Powiernicy mogą uznać za wskazany; przyznania służebności czy jakichkolwiek opłat na poczet czy obciążających taką nieruchomość; zawierania umów czy porozumień dotyczących murów rozdzielających nieruchomość; wynajmowania czy skądinąd pobierania czynszu za jakąkolwiek część nieruchomości, na takich warunkach i w takiej wysokości, jaką Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, uznają za właściwą i odpowiednią; zrzeczenia się, przekazania czy nadania jakichkolwiek praw, tytułów własności czy odsetek w, czy dla takiej nieruchomości, czy jakiejkolwiek jej części czy fragmentu czy odsetek, zwolnionej i oswobodzonej z powiernictw w tym piśmie nałożonych, na takich warunkach i dla takich okoliczności, czy bez okoliczności, jakie Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny będą uważali za właściwe i odpowiednie.

6.4 MATERIALNA WŁASNOŚĆ OSOBISTA: Powiernicy powinni mieć uprawnienia zarówno

(a) aby realizować cele Fundacji jak również

(b) aby inwestować czy reinwestować Majątek Pomocniczy: kupowania czy w inny sposób nabywania materialnej własności osobistej wszelkiego rodzaju i gatunku, gdziekolwiek się znajdującej, zarówno w granicach kontynentalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki jak i poza nimi; sprzedaży, zamiany czy w inny sposób pozbywania się, od czasu do czasu, zwolnionej i oswobodzonej z powiernictw w tym piśmie nałożonych, jakiejkolwiek takiej materialnej własności osobistej, za taką cenę i na takich warunkach, jakie Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, uznają za właściwe i odpowiednie; stosowania, wykorzystywania i zużywania takiej materialnej własności osobistej tak, jak Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, będą uważali za właściwe i odpowiednie dla realizacji celów Fundacji.

6.5 INWESTOWANIE W PAPERY WARTOŚCIOWE: Powiernicy powinni mieć uprawnienia i być upoważnieni do inwestowania i reinwestowania jakiejkolwiek części lub całości Majątku Pomocniczego w obligacje, akcje, kredyty hipoteczne i inne papiery wartościowe, jakie Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, będą uważali za właściwe i odpowiednie; i dokonując takiego inwestowania, Powiernicy nie powinni być ograniczeni do inwestycji określonych ustawami prawnymi Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy jakiegokolwiek stanu bądź terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy jakiegokolwiek obcego państwa czy jednostki suwerennej, jakie mogą być od czasu do czasu narzucane w odniesieniu do inwestycji funduszy powierniczych czy podziału inwestycji funduszy powierniczych; ale Powiernicy powinni mieć prawo inwestowania takich akcji, obligacji, skryptów dłużnych i innych inwestycji, wymienionych tutaj bądź nie wymienionych, tak jak Powiernicy uznają za odpowiednie inwestować, niezależnie od jakichkolwiek takich ustaw czy praw odnoszących się do inwestowania czy zróżnicowania inwestowania przez Powierników; i Powiernicy powinni mieć prawo inwestowania i reinwestowania w papiery wartościowe, inwestycje i inne mienie, kiedy prawo ich nabycia przez kupno, datek, przekazanie lub w inny sposób powstaje z, lub na mocy, lub wynika z jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestycji lub z innego mienia będącego kiedykolwiek w posiadaniu Powierników.

6.6 PRAWO GŁOSOWANIA – PAPIERY WARTOŚCIOWE FIRMY: Powiernicy powinni mieć pełne prawo głosowania w sprawie jakichkolwiek udziałów w kapitale akcyjnym czy innych papierach wartościowych jakiejkolwiek korporacji, powiernictwa czy innej organizacji biznesowej i wszelkie takie udziały w akcjach, posiadane przez Powierników, mogą podlegać głosowaniu przez jednego lub więcej Powierników obecnych na jakimkolwiek posiedzeniu, kiedy odbywa się głosowanie, przy założeniu, że mają oni pełnomocnictwo od większości Powierników; powinni mieć oni pełne upoważnienie i prawo głosowania tak za jak i przeciw jakiejkolwiek reorganizacji, konsolidacji, fuzji czy rozwiązaniu jakiejkolwiek korporacji, powiernictwa, czy organizacji biznesowej, w sprawie udziałów w kapitale akcyjnym czy innych papierach wartościowych, które są zawarte w Majątku Pomocniczym oraz nawiązywania porozumień w odniesieniu do reorganizacji, konsolidacji, fuzji czy rozwiązania jakiejkolwiek korporacji, powiernictwa, czy innej organizacji biznesowej; i dokonywania i przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w odniesieniu do tych papierów wartościowych lub udziałów w kapitale akcyjnym, koniecznych, prawidłowych i odpowiednich w związku z jakąkolwiek taką proponowaną reorganizacją, konsolidacją, przystosowaniem bądź sprzedażą; i w przypadku jakichkolwiek papierów wartościowych czy udziałów w kapitale akcyjnym, stanowiących część Majątku Pomocniczego w jakimkolwiek czasie, powinno to obejmować prawo, możliwość czy przywilej ich właścicieli do przetworzenia tego na inne papiery wartościowe lub udziały w kapitale akcyjnym albo, w zależności od prawa, możliwości lub przywileju, powinno być oddane właścicielom takich papierów wartościowych lub udziałów w kapitale akcyjnym w celu subskrybowania dodatkowych papierów wartościowych lub udziałów w kapitale akcyjnym, Powiernicy są upoważnieni i mają prawo, według swojego uznania, realizacji takich możliwości, praw i przywilejów, od czasu do czasu, i dokonywania wypłaty z tego i zachowania takich papierów wartościowych i udziałów w kapitale akcyjnym tak nabytych, jako inwestycji Majątku Pomocniczego.

6.7 UPRAWNIENIA DO ZACIĄGANIA POŻYCZKI: Powiernicy powinni mieć uprawnienia zaciągania pożyczki pieniężnej w celu

(a) realizacji celów Fundacji,

(b) usprawnienia, przerobienia czy konserwowania jakiejkolwiek nieruchomości lub jej części, będącej w posiadaniu lub dzierżawionej przez Powierników,

(c) ochrony bądź zabezpieczenia Majątku Powierniczego lub

(d) inwestowania

(e) w innych celach, jakie Powiernicy, według własnego uznania i oceny, uznają za właściwe i odpowiednie do realizacji jakichkolwiek upoważnień przyznanych Powiernikom na warunkach Deklaracji Powiernictwa; i zaciągając taką pożyczkę finansową, Powiernicy powinni mieć prawo ustalania warunków takich pożyczek i obciążania, zastawiania czy obciążania hipoteki Majątku Pomocniczego, czy jakiejkolwiek jego części lub fragmentu, jako zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek wszelkich takich pożyczek.

6.8 UPRAWNIENIA DO POŻYCZANIA: Powiernicy powinni mieć uprawnienia pożyczania pieniędzy jakiejkolwiek instytucji, organizacji, korporacji, funduszowi czy grupie osób, utworzonej czy zorganizowanej dla celów zgodnych i zharmonizowanych, lub uzupełniających cele Fundacji; i dokonując takich pożyczek, Powiernicy powinni ustalić warunki takiej pożyczki i zażądać, lub nie zażądać, zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek od takiej pożyczki. Wszelkie takie pożyczki powinny być używane lub stosowane wyłącznie dla realizacji celów, dla których Fundacja została stworzona.

6.9 NOMINACI: Powiernicy powinni mieć i niniejszym dostają wszelkie uprawnienia i upoważnienia do mianowania nominatów, jednostek bądź zespołów, w wyłącznym celu dzierżawienia tytułu do jakichkolwiek papierów wartościowych należących do Majątku Pomocniczego, tak, że przepływ omawianych papierów wartościowych i realizacja pełnomocnictw, kontraktów i podobnych dokumentów związanych z wykonywaniem upoważnień i praw zgodnych z warunkami płatności takich papierów wartościowych może być dokonywana. Jeśli jakikolwiek taki nominat lub nominaci będą wyznaczeni, powinni oni postępować z takimi papierami wartościowymi wyłącznie odpowiednio do poleceń Powierników i nie powinni mieć niezależnych praw lub upoważnień do, czy związanych z, jakimikolwiek takimi papierami wartościowymi czy do, czy związanych z, jakimikolwiek prawami wynikającymi z własności takich papierów wartościowych.

6.10. KORPORACJE POMOCNICZE I STOWARZYSZONE: Powiernicy powinni mieć uprawnienia zakładania i organizowania lub sprawiania, aby były zakładane i organizowane, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki i zgodnie z prawem jakiegokolwiek stanu czy terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy zgodnie z prawem jakiegokolwiek innego państwa czy jednostki suwerennej, takich korporacji czy stowarzyszeń, dochodowych czy nie nastawionych na zyski, jakie Powiernicy, według własnej decyzji, uznają za odpowiednie, wskazane i użyteczne dla realizacji, lub do pomocy w realizacji, celów Fundacji i dla wszystkich spraw i rzeczy z tego wynikających i dla dzierżawienia, zarządzania, operowania, używania, inwestowania czy lokowania dla profitu jakiejkolwiek części lub fragmentu Majątku Pomocniczego; i takie korporacje powinny mieć takie uprawnienia, nazwy i tak być organizowane, jak Powiernicy uznają to za właściwe. Powiernicy mogą przekazać i dostarczyć takim korporacjom czy stowarzyszeniom, jednej czy większej ich ilości, tytuł do, posiadanie, opiekę, zarządzanie i prowadzenie jakiejkolwiek części czy całość Majątku Pomocniczego; i wszystkie takie korporacje czy stowarzyszenia powinny tym samym stać się pełnoprawnymi właścicielami tego majątku z pełnym i kompletnym prawem jego inwestowania i reinwestowania, sprzedaży, przekazania, przydzielania, wymiany czy innego stosowania, wydzierżawiania, czy skądinąd zyskownej lokaty w kredyty hipoteczne, zastawy czy skądinąd obciążania majątku tak przekazanego takiej korporacji lub stowarzyszeniu, wolnego od tego powiernictw i wszystkich jego udziałów, inaczej mówiąc majątek nie byłby częścią Majątku Powierniczego.

Dochód netto czy netto profity, jeżeli wystąpią, jako wynik działalności jakiejkolwiek takiej korporacji, tak zorganizowanej przez Powierników, powinny być wypłacane dla korporacji, czy zachowywane przez wszelkie takie korporacje czy stowarzyszenia podległe kierownictwu Powierników dla osiągnięcia celów w niniejszym piśmie wyrażonych. Powiernicy powinni cały czas kontrolować takie korporacje czy stowarzyszenia, albo poprzez ograniczenie członkostwa w nich do swego własnego grona, albo poprzez utrzymywanie lub skądinąd kontrolowanie wszystkich ich akcji, za wyjątkiem akcji kwalifikujących. W żadnym wypadku nie może żaden nabywca, wierzyciel, wierzyciel hipoteczny, czy posiadacz jakichkolwiek innych obciążeń danych lub stworzonych czy poniesionych przez jakąkolwiek taką korporację weryfikować zastosowania pieniędzy jemu wypłaconych czy jakiegokolwiek dochodu czy wydatku dokonanego przez jakąkolwiek taką korporację czy jej odpowiednio autoryzowanego urzędnika lub urzędników, czy to będzie depozyt czy pełna i kompletna wypłata dla osoby ją otrzymującej. Odpowiednio do postanowień Artykułu V, Powiernicy mogą powierzyć jakiejkolwiek takiej korporacji lub stowarzyszeniu, lub większej ich liczbie, płyty i inne środki służące do drukowania i powielania Księgi Urantii oraz drukowanie, publikowanie i sprzedaż Księgi Urantii.

6.11. POWIERNIK POMOCNICZY: Powiernicy, kiedykolwiek i tak często i na taki czas, jaki uznają to za konieczne czy korzystne, powinni mieć uprawnienia, z pełnymi prawami unieważnienia, mianować jedną lub więcej osób czy zespół powierniczy, czy kombinację jednej lub więcej osób czy jednego lub więcej zespołu powierniczego, jako powiernika pomocniczego lub powierników (w dalszym ciągu nazywanych razem „powiernik pomocniczy”) całości czy jakiejkolwiek części Majątku Powierniczego i przekazać i dostarczyć takiemu powiernikowi pomocniczemu Majątek Powierniczy czy jakąkolwiek jego część bądź fragment, w celu administracji, zarządzania i przechowywania; jednak taka nominacja powinna być na określony czas i taki pomocniczy powiernik całości czy jakiejkolwiek części Majątku Powierniczego, w zależności od okoliczności, powinien mieć wszelkie prawa, uprawnienia, obowiązki i możliwość decydowania, jaka jest nadana Powiernikom zgodnie z tym pismem, aby je egzekwował, aczkolwiek zgodnie z jakimikolwiek ograniczeniami tutaj zawartymi albo, które mogą być narzucone w nominacji. Jeśli Powiernicy zastrzegają prawo kierowania działalnością lub jakąkolwiek częścią działalności takiego powiernika pomocniczego, powiernik pomocniczy nie powinien w żadnej mierze ponosić odpowiedzialności za postępowanie zgodne z ukierunkowaniem. Po zakończeniu tego okresu, na jaki powiernik pomocniczy jest nominowany i po odwołaniu takiej nominacji, powiernik pomocniczy powinien zwrócić Powiernikom cały Majątek Powierniczy, znajdujący się w rękach takiego powiernika pomocniczego w czasie omawianego zakończenia lub odwołania: i potwierdzenie od Powierników zwolnienia takiego powiernika pomocniczego powinno uwolnić takiego powiernika pomocniczego od wszelkich odpowiedzialności w związku z działalnością prowadzoną jako powiernik pomocniczy w administracji, ochronie, zarządzaniu czy przechowywaniu Majątku Powierniczego przekazanego takiemu powiernikowi pomocniczemu. Powiernik pomocniczy, mianowany jak określono w tym paragrafie, nie powinien wymagać żadnego rozliczenia od Powierników i nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek postępowanie Powierników, czy to przed, czy po jego nominacji na powiernika pomocniczego. Akt mianowania takiego powiernika pomocniczego i jakiekolwiek jego odwołanie powinny być zarejestrowane odpowiednio do paragrafu 9.1.

6.12 POWIERNICY DODATKOWI: Powiernicy powinni mieć i niniejszym dostają pełne prawo i upoważnienie do nominacji jednej lub więcej osób, lub zespołów powierniczych, czy jakiejkolwiek kombinacji jednej czy więcej osób i jednego czy więcej zespołu powierniczego, na dodatkowego powiernika czy powierników, w celu utrzymywania tytułu do jakiejkolwiek nieruchomości stanowiącej część Majątku Pomocniczego. Jeśli taki dodatkowy powiernik czy powiernicy okażą się niezbędni, wtedy Powiernicy mogą przyznać i nadać jakiemukolwiek takiemu dodatkowemu powiernikowi lub powiernikom tak mianowanym, takie upoważnienia i prawa, jakie Powiernicy mogą uznać za wskazane czy konieczne; zakładając jednak, że dochód netto czerpany z jakiejkolwiek takiej nieruchomości lub innej własności i dochody netto, powstałe z jej sprzedaży, powinny być wypłacone Powiernikom przez jakiegokolwiek takiego dodatkowego powiernika czy powierników, działających w sprawach takiej nieruchomości i powinny być zachowane i zastosowane przez Powierników odpowiednio do warunków niniejszym określonych. Akt nominacji takiego dodatkowego powiernika czy powierników powinien być zarejestrowany jak określono w paragrafie 9.1.

6.13. PROWADZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH: Powiernicy powinni mieć uprawnienia inicjowania, organizowania, nabywania, utrzymywania i prowadzenia, na ryzyko Majątku Pomocniczego a nie na ryzyko Powierników indywidualnie, jakiegokolwiek przedsięwzięcia gospodarczego, jakie mogą oni zainicjować, zorganizować lub nabyć, czy też jakie może być dane, zapisane lub przekazane Fundacji czy jej Powiernikom, lub sprzedaży, zamiany czy innego pozbycia się całości lub jakiejkolwiek części takiego przedsięwzięcia gospodarczego, na takich warunkach i w takich okolicznościach, jakie Powiernicy uznają za wskazane, słuszne i odpowiednie. Powiernicy mogą inicjować, organizować, utrzymywać i prowadzić jakiekolwiek takie przedsięwzięcie gospodarcze pod taką nazwą, w takim kształcie i w takim miejscu czy miejscach, jakie Powiernicy, według swego wyłącznego uznania i oceny, uznają za właściwe i odpowiednie. Wszystkie netto dochody i netto profity, jeżeli się pojawią, z jakiegokolwiek takiego przedsięwzięcia gospodarczego powinny być wypłacane Powiernikom czy zachowane przez takie przedsięwzięcie gospodarcze odpowiednio do poleceń Powierników, dla osiągnięcia celów w niniejszym piśmie wyrażonych.

6.14. REGULACJA ROSZCZEŃ: Powiernicy powinni mieć uprawnienia regulowania, zażegnywania, rozstrzygania czy wybaczania jakichkolwiek roszczeń, za czy przeciw Fundacji, Majątkowi Powierniczemu czy Powiernikom na takich warunkach, jakie Powiernicy według swego wyłącznego uznania i oceny, uznają za właściwe i odpowiednie.

6.15. POSTĘPOWANIE SĄDOWE: Powiernicy powinni mieć uprawnienia, jako Powiernicy, czy jako FUNDACJA URANTII, zaskarżania w jakimkolwiek sądzie czy według prawa zwyczajowego albo egzekwowania jakichkolwiek praw czy interesów Powierników, związanych lub w jakikolwiek sposób odnoszących się do Majątku Powierniczego, czy jakiejkolwiek jego części czy jego odsetek, w ten sam sposób, jak gdyby byli prywatnymi i indywidualnymi jego właścicielami i ochrony i egzekwowania swych praw do jakiegokolwiek daru, zapisu, spadku, dziedzictwa i występowania w sprawach przeciw nim, jako Powiernikom czy przeciw Fundacji czy przeciw jakiejkolwiek części Majątku Powierniczego.

6.16. KUMULACYJNE PRAWA I UPOWAŻNIENIA: Powiernicy powinni mieć pełne prawa angażowania Majątku Powierniczego, bez osobistej odpowiedzialności i dokonywania i przeprowadzania wszelkich innych działań, które uznają za stosowne i odpowiednie dla realizacji celów, dla których Fundacja została stworzona; i generalnie, odpowiednio do ograniczeń, że Majątek Powierniczy i dochody z niego i zyski powinny być poświęcone na realizację celów, dla których Fundacja została stworzona, Powiernicy powinni mieć wszelkie prawa i upoważnienia w odniesieniu do Majątku Powierniczego, jakie mieliby, jako jednostki, gdyby wspólnie byli absolutnymi i niekwestionowanymi jego właścicielami, i wyszczególnienie specyficznych i specjalnych praw nie powinno być rozumiane jako limit czy restrykcja generalnych praw i upoważnień w tym piśmie nadanych czy rozsądnie wywnioskowanych z innych postanowień Deklaracji Powiernictwa. Żadne z praw tutaj nadanych nie powinno być wyczerpane przez jego stosowanie, lecz powinno trwać w swej ważności i można z niego korzystać od czasu do czasu tak często, jak Powiernicy według swego wyłącznego uznania i oceny, uznają to za konieczne, właściwe i odpowiednie.

6.17. PRAWA OSÓB TRZECICH: W żadnym wypadku nie może żaden nabywca, kontraktor, najemca, wierzyciel, wierzyciel hipoteczny, czy posiadacz jakiegokolwiek kontraktu, zobowiązania czy obciążenia być zobligowany do weryfikacji zastosowania pieniędzy z zakupu, czynszów, pieniędzy pożyczonych lub zaliczkowych na poczet lub obciążających Majątek Powierniczy, czy innych pieniędzy płaconych Powiernikom, czy być zobligowany do weryfikacji zgodności z warunkami tej Deklaracji Powiernictwa, czy być zobligowany do sprawdzenia konieczności czy stosowności jakichkolwiek decyzji Powierników.

6.18. PŁATNOŚCI: Powiernicy są upoważnieni i mają prawo płacić wszelkie konieczne i wymagane podatki, koszty, opłaty, wynagrodzenia i wydatki związane z powiernictwem i jego administrowaniem, włącznie z płaceniem honorariów prawnikom i przedstawicielom zatrudnianym przez Powierników od czasu do czasu oraz honorariów dla powierników pomocniczych i powierników dodatkowych, mianowanych zgodnie z uprawnieniami w tym piśmie przyznanymi i nadanymi.

ARTYKUŁ VII: POWIERNICY I ZARZĄD FUNDACJI URANTII

7.1. RADA POWIERNIKÓW: Fundacja i Majątek Powierniczy powinny być zarządzane przez Radę Powierników, składającą się z Powierników i ich następców w powiernictwie

7.2. POWIERNICY: Powiernicy, jak się używa tego słowa w niniejszym piśmie, oznaczają niżej podpisanych i ich następców w powiernictwie, którzy powinni być nazywani i określani jako „POWIERNICY FUNDACJI URANTII”. Powiernicy powinni pracować bez wynagrodzenia.

7.3. NOMINACJA NASTĘPCÓW POWIERNIKÓW: Kiedykolwiek się zdarzy, że jest za mało Powierników, z powodu zwiększenia ich liczby, z powodu śmierci, rezygnacji, trwałego inwalidztwa czy też usunięcia ze stanowiska, pozostali Powiernicy, 75 procentową większością głosów, powinni wybrać następcę, aby zapełnić nie obsadzone stanowisko, po czym powinni wystawić zaświadczenie podpisane i poświadczone przez 75 procentową większość Powierników, potwierdzające odpowiedni wybór takiego następcy; i omawiane zaświadczenie powinno być odpowiednio zarejestrowane, jak określono w paragrafie 9.1.

7.4. POWIERNIK EMERYTOWANY: W wypadku trwałego inwalidztwa jakiegokolwiek Powiernika, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim czy w wypadku rezygnacji jakiegokolwiek Powiernika, co może być dokonane poprzez dostarczenie jakiemukolwiek z pozostałych Powierników pisemnego oświadczenia o rezygnacji, należy uznać zaistnienie wolnego stanowiska wśród Powierników. Jakakolwiek osoba, która była Powiernikiem, jak podpisani poniżej i która doznała trwałego inwalidztwa, czy która zrezygnowała, może, jeśli zechce, zostać POWIERNIKIEM EMERYTOWANYM FUNDACJU URANTII, uznanym większością głosów pozostałych Powierników, poświadczonym i podpisanym przez omawianych pozostałych Powierników i zarejestrowanym odpowiednio jak określono w paragrafie 9.1. Powiernik Emerytowany nie powinien mieć praw, obowiązków i uprawnień tutaj omawianych, ale tytuł, który dostanie taka osoba, jest tylko wyrazem uznania jej dawnej pracy, jako powiernika.

7.5. USUNIĘCIE POWIERNIKA: Jakikolwiek Powiernik może być usunięty z jakiegokolwiek powodu 80 procentową większością głosów pozostałych Powierników, po czym powinni oni wystawić zaświadczenie podpisane i poświadczone przez pozostałych Powierników, świadczące o przeprowadzeniu takiego głosowania i o usunięciu takiego Powiernika i powinno to być zarejestrowane odpowiednio, jak określono w paragrafie 9.1. Po wypisaniu i zarejestrowaniu takiego zaświadczenia uznaje się, że zaistniało wolne miejsce wśród Powierników.

7.6. PRZEPISY: Powiernicy powinni stosować przepisy, które nie są sprzeczne z postanowieniami tej Deklaracji Powiernictwa, dla zarządzania Fundacją, postępowania i procedur Powierników, co przepisy powinny określać, między innymi,

(a) dla urzędników w składzie: Prezes, jeden czy więcej wiceprezesów, sekretarz i skarbnik; dwu ostatnich nie musi być Powiernikami,
(b) dla definicji uprawnień i obowiązków takich urzędników,
(c) dla wyborów takich urzędników i dla zapełniania stanowisk takich urzędników,
(d) dla regularnych spotkań Powierników
(e) dla wyboru znaku firmowego
(f) dla poprawek i zmian takich przepisów, od czasu do czasu dokonywanych 75 procentową większością głosów Powierników i
(g) dla nominacji komisji stałych i specjalnych.

7.7. POSTĘPOWANIE WEDŁUG DECYZJI WIĘKSZOŚCI: Jeśli Deklaracja Powiernictwa nie stanowi inaczej, Powiernicy powinni mieć uprawnienia działania zgodnie z postanowieniem większości swego składu, jak jest on ukształtowany od czasu do czasu i Powiernicy powinni zachować i zabezpieczyć dokładne protokóły i inne zapisy ze swych spotkań, obrad i działań i jakikolwiek Powiernik nie zgadzający się z większością Powierników powinien mieć prawo odnotowania swej niezgodności w takich protokółach i innych zapisach.

7.8. LICZBA POWIERNIKÓW: Najmniej powinno być pięciu Powierników a ich maksymalna liczba nie powinna przekraczać dziewięciu osób.

ARTYKUŁ VII: PRZYSZŁE UZUPEŁNIENIA MAJĄTKU POWIERNICZEGO

8.1. AKCEPTACJA UZUPEŁNIEŃ WYMAGANA: Nie można uzupełniać Majątku Powierniczego pieniędzmi lub własnością, która tym samym stanie się podległa powiernictwu tutaj nałożonemu, poprzez dar, dotację, zapis czy spadek tak długo, jak pieniądze czy własność tak dana, dotowana, zapisana czy zostawiona w spadku, nie zostanie zaakceptowana i odebrana przez Powierników.

8.2. DAROWIZNY BEZ OGRANICZEŃ: Powiernicy powinni mieć upoważnienia, według własnego uznania, akceptowania i otrzymywania jak również nie przyjmowania darów, dotacji, spadków czy zapisów pieniędzy czy własności, dla wspierania czy osiągnięcia celów w niniejszym piśmie wyrażonych. Jakiekolwiek pieniądze czy własność przekazana, przypisana, przeniesiona, dostarczona, zapisana czy zostawiona w spadku FUNDACJI URANTII czy POWIERNIKOM FUNDACJI URANTII, bez nawiązania czy to do Deklaracji Powiernictwa czy celów Fundacji, powinna być interpretowana jako uzupełnienie Majątku Pomocniczego i podległa powiernictwom w niniejszym piśmie narzuconym, kiedy zostanie zaakceptowana przez Powierników.

8.3. OGRANICZONE DAROWIZNY: Powiernicy, według własnego uznania, mogą akceptować i otrzymywać dary, zapisy i spadki przekazywane FUNDACJI URANTII czy Powiernikom, aby były używane i stosowane dla celów limitowanych i ograniczonych, jeśli, według wyłącznego uznania i oceny Powierników, takie limitowane i ograniczone cele są zgodne i zharmonizowane z celami Fundacji w niniejszym piśmie wyrażonymi. Każdy taki dar, zapis czy spadek, czy jakiekolwiek jego uzupełnienia, jeśli zostaną zaakceptowane przez Powierników, powinny być utrzymywane i zarządzane jako oddzielna własność czy fundusz i używane dla limitowanych i ograniczonych celów, dla których zostały dokonane, jednak Powiernicy powinni mieć i realizować wobec nich te same uprawnienia, jakie są w niniejszym piśmie przyznane w stosunku do Majątku Pomocniczego.

ARTYKUŁ IX: RÓŻNE

9.1. REJESTRACJA AKTÓW PRAWNYCH: Wszystkie dokumenty prawne, które należy złożyć do rejestracji według warunków i postanowień tej Deklaracji Powiernictwa powinny być przekazane w celu rejestracji do Biura Protokolarnego Cook County, Illinois i do innych miejsc, jak to może być wymagane prawem ze względów i z powodu natury dokumentu. W wypadku, czy z jakiejkolwiek przyczyny, kiedy jakiekolwiek takie akty prawne nie mogą być przekazane do rejestracji w omawianym Biurze Protokolarnym Cook County, Illinois, czy w jakimkolwiek innym biurze później odpowiednio określonym, Powiernicy powinni, dokumentem pisemnym, wyznaczyć inne biuro, gdzie akty prawne, takie, które należy złożyć czy zarejestrować, mogą być złożone, i powinni złożyć takie akty prawne w odpowiednim biurze; i potem, wszelkie akty prawne, które należy złożyć do rejestracji powinny być składane w takim biurze. Jakikolwiek akt prawny, złożony do rejestracji zgodnie z tym paragrafem, powinien stanowić ostateczny dowód faktów tutaj określonych.

9.2. WŁADZA SĄDOWA NIE WYMAGANA: Wszystkie uprawnienia i prawa w niniejszym piśmie dane i przyznane Powiernikom mogą być realizowane sposobem w niniejszym piśmie postanowionym, bez potrzeby wnoszenia do jakiegokolwiek sądu dla zezwolenia czy potwierdzenia.

9.3. Ta Deklaracja Powiernictwa powinna być złożona do rejestracji, jak postanowiono w paragrafie 9.1.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone