Hyppää pääsisältöön

Urantia-säätiön peruskirja

Urantia-säätiön peruskirja

TULKOON TÄTEN JOKAISEN TIETOON, että

koska on saatettu kirjoitettuun muotoon ”The Urantia Book” [Urantia-kirja] -nimisen kirjan käsikirjoitus, ja tästä käsikirjoituksesta on valmistettu noin kaksituhattakaksisataa (2.200) nikkelipäällysteistä ja erikoispaksua kirjapainolevykettä tällaisen kirjan painattamiseksi ja jäljentämiseksi, ja

koska tietyt henkilöt, joihin jäljempänä viitataan sanalla ’myötävaikuttajat’, tahtovat luoda tässä peruskirjassa julki tuotujen tavoitteiden vuoksi säätiön nimeltään ”URANTIA FOUNDATION” [Urantia-säätiö] ja ovat tätä varten asettaneet käyttöön tietyt varat ja nämä varat on käytet­ty edellä mainittujen painolevyjen valmistamiseen Urantia-kirjan painattamiseksi ja jäljentämiseksi, ja

koska myötävaikuttajat halutessaan henkilöl­lisyytensä jäävän tuntemattomaksi, jottei tällaiseen säätiöön kohdistuisi mitään rajoituksia sen vuoksi, että se yhdistetään heidän henkilöönsä, ovat yhdessä tämän peruskirjan toimeenpanon kanssa ja siitä täysin tietoisina ja asiaa harkittuaan antaneet nimeämiensä henkilöiden luovuttaa allekirjoittaneille ja antaa heidän haltuunsa edellä mainitut painolevyt Urantia-kirjan painattamiseksi ja jäljentämiseksi, säätiöitynä omaisuutena sanottujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja varmistamiseksi sekä jäljempänä julki tuotujen tarkoitus­perien toteuttamiseksi ja voimassapitämiseksi, ja

koska niin ikään on odotettavissa, että aika ajoin tämän jälkeen tällaiselle säätiölle annetaan, myönnetään, siirretään, osoitetaan, toimitetaan, us­kotaan ja testamentataan rahaa ja erilaista ja erilaatuista omaisuutta tässä peruskirjassa julki tuotuun käyttöön ja tarkoitukseen ja siinä mainituin ehdoin ja edellytyksin:

niin sen vuoksi

I artikla

SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN

1.1. PERUSTAMINEN: Me allekirjoittaneet myötävaikuttajien ja aloitteentekijöiden puolesta ja nimissä toimien täten luomme, muodostamme ja perustamme tämän peruskirjan kautta säätiön, jonka nimi olkoon ”URANTIA FOUNDATION”, [Urantia-säätiö].

1.2. HYVÄKSYMINEN JA JULISTUS: Me allekirjoittaneet itsemme ja jäljempänä määritellyssä luottamusteh­tävässä jälkeemme toimivien puolesta tunnustamme täten, että haltuumme on siirretty ja luovutettu noin kaksituhattakak­sisataa (2200) Urantia-kirjan käsikirjoituksesta sen painattamista ja jäljentämistä varten valmistettua nikkelipäällys­teistä, erikoispaksua painolevyket­tä, jotka ovat tällä hetkellä varastoituina R. R. Donnelly & Sons Companyn painolevyholvissa Crawfordsvillessä Indianassa, ja julistamme täten itsemme ja jäljempänä määritellyssä luottamusteh­tävässä jälkeemme toimivien puolesta, että sanotut painolevyt Urantia-kirjan painattamista ja jäljentämistä varten sekä tämän jälkeen mahdollisesti aika ajoin Urantia-säätiölle tai sen johtokun­nalle annetut, myönnetyt, siirretyt, osoitetut, toimitetut, uskotut ja testamentatut sekä säätiön tai sen johtokun­nan muulla tavoin hankkimat ja säätiön tai sen joh­tokunnan vastaanottamat erilaiset ja erilaatuiset raha­varat ja muut omaisuuserät katsotaan säätiöinnin kohteeksi ja niitä käytetään sen tarkoitusperien mukai­sesti ja jäljempänä julki tuotuja säätiöehtoja noudattaen.

II artikla

TARKOITUSPERÄT

2.1. PÄÄTAVOITE: Se tarkoitusperä, jota varten tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asut­tamamme planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon sekä hänen jumalasuhteensa ja Jeesuksen Kristuksen väären­tämättömien opetusten käsittämisen ja ymmärtämisen edistäminen, kohentaminen ja laajentaminen maailman kansojen keskuudessa samoin kuin Jumalan Isyyden ja ihmisten keskinäisen veljeyden käsittämisen ja arvos­tamisen mieleenjuurruttaminen ja edistäminen siinä tarkoituksessa, että ihmisen huojen­tuneisuus, onnel­lisuus ja hyvinvointi sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä lisääntyisivät ja enentyisivät, ja tapahtukoon tämä sellaista uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyk­sellistä kehitystä.

2.2. JOHDANNAISTAVOITTEET: Ne johdannaistavoitteet, joiden vuoksi säätiö on muodostettu, ovat Urantia-kirjan tekstin koskemattomuuden päättymätön varjeleminen ja Urantia-kirjan sisältämien periaat­teiden, opetusten ja oppien levittäminen.

III artikla

JOHTOKUNNAN VELVOLLISUUDET

3.1. Urantia-kirjaN TEKSTIN VAR­JELEMINEN: Johtokunnan ensisijainen velvollisuus on jatkuvasti varjella Urantia-kirjan tekstin kos­kemattomuutta, ja käyttäköön ja soveltakoon johtokunta sellaisia keinoja, menetelmiä ja toimenpiteitä sekä käyttäköön ja kuluttakoon niin paljon säätiön varal­lisuutta kuin johtokunnan arvion mukaan on välttämä­töntä, soveliasta ja sopivaa johtokunnan asianmukaisesti varmentamien Urantia-kirjan alkuperäis­tekstin sisältävien kopioiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi häviämiseltä, vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta samoin kuin siltä, että tekstiä millään tavoin tai miltään osin muutettaisiin, muokattaisiin, tarkistettaisiin tai siihen tehtäisiin vaihdoksia.

3.2. PÄÄTAVOITTEEN TOTEUTTA­MINEN: Johtokunnan velvollisuus on käyttää ja soveltaa sellaisia keinoja ja menetelmiä, jotka johtokun­ta kulloinkin näkee hyväksi ja jotka se kehittelee, samoin kuin käyttää ja ohjata säätiön varallisuutta pykälässä 2.1. asetettujen yleisten tarkoitus­perien edistämiseen ja toteutumiseen.

3.3. Urantia-kirjaN VARJELEMINEN JA SEN JÄLJENTÄMISEN VALVONTA: Johtokunnan velvollisuus on pidättää itselleen absoluuttinen ja ehdoton valvontavalta, joka kohdistuu Urantia-kirjan ja kaikkien siitä tehtävien käännösten painat­tamiseen ja jäljen­tämiseen tarvittaviin painolevyihin ja muihin jäljentämismenetelmiin, ja tehdä tai teettää sellaiset uudet painolevyt ja muut välineet, jotka tarvitaan Urantia-kirjan ja kaikkien siitä tehtyjen käännösten painattamiseen ja jäljentämiseen, ja pidättää itselleen absoluuttinen ja ehdoton omistamista, hallintaa, käyttöä ja käytöstä poistamista koskeva kontrolli kaikkien tällaisten Urantia-kirjan ja siitä tehdyn käännök­sen painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittavien paino­levyjen ja muiden välineiden suhteen ja käyttää ja ohjata tähän tarkoitukseen säätiön varoja.

3.4. Urantia-kirjaN OPETUSTEN LEVITTÄMINEN: Johtokunnan velvollisuus on levittää Urantia-kirjan opetuksia ja oppeja ja suunnitella, kehitellä ja panna täytäntöön keinoja ja menetelmiä tällaisen levittämisen toteuttamiseksi ja käyttää ja ohjata tähän tarkoitukseen säätiön varoja.

IV artikla

SÄÄTIÖN VARAT

4.1. SÄÄTIÖN VAROJEN MÄÄRITTELY: Asiasta jäljempänä käytetyllä ilmaisulla ”säätiön varat” tarkoitetaan ja siihen sisällytetään varat, jotka jakau­tuvat varsinaisiksi varoiksi ja liitännäis­varoiksi sen mukaan kuin tässä artiklassa määritellään.

4.2. VARSINAISTEN VAROJEN MÄÄRIT­TELY: Ilmaisu varsinaiset varat, siten kuin sitä jäljem­pänä käytetään, tarkoittaa seuraavia varoja, joista se koostuu ja jotka siihen sisältyvät:

(a) Urantia-kirjan ja kaikkien siitä tehtyjen käännösten painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittavat painolevyt ja muut välineet, joihin kuuluvat paitsi tämän säätiön peruskirjan toimeenpanon myötä johtokunnalle luovutetut painolevyt myös kul­loinkin valmistetut Urantia-kirjan painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittavat painolevyt ja muut välineet, sekä

(b) Sellaiset Urantia-kirjan alkuperäisen tekstin sisältävät, oikeaksi todistetut kappaleet, kui­tenkin vähintään kolmena (3) kappaleena, ja sellaiset oikeaksi todistetut kappaleet jokaisesta valmistetusta Urantia-kirjan painoksesta ja painoserästä, jotka johtokunta oman harkintansa ja arvionsa mukaisesti kulloinkin määrittelee tarpeellisiksi säätiön tarkoitus­perin täyttämiseksi, kaikki aika ajoin valmistettavat tällaiset varakappaleet korvaavat kappaleet mukaan luettuina.

4.3. LIITÄNNÄISVAROJEN MÄÄRIT­TELY: Liitännäisvarat, siten kuin ilmausta jäljempänä käytetään, tarkoittaa ja niihin luetaan ja sisällytetään kaikki muu erilainen ja erilaatuinen, aika ajoin Uran­tia-säätiölle tai Urantia-säätiön johtokun­nalle annettu, myönnetty, siirretty, osoitettu, toimitettu, uskottu ja testamentattu sekä Urantia-säätiön tai sen johtokunnan hyväksymä ja vastaanottama raha ja kaikki erilainen ja erilaatuinen omaisuus, jonka joh­tokunta on ostanut tai muulla tavoin hankkinut, sekä kaikki tällaisista rahoista ja omaisuudesta tehdyt sijoi­tukset ja uudelleensijoitukset, omaisuudenvaihdot ja korvaavat omaisuuserät sekä kaikki niistä saatavat tuotot, tulot, voitot ja saamiset.

V artikla

VARSINAISIIN VAROIHIN KOHDISTUVATVAL­TUUDET

5.1. YLEISTÄ: Johtokunnalla on täydet varsinaisiin varoihin kohdistuvat oikeudet ja valtuudet sen mukaan, mikä on säätiön tarkoitusperien täyt­tämiseksi tarpeellista, mutta säätiöllä ei ole milloinkaan mitään valtaa kiinnittää tai luovuttaa varsinaisia varoja tai mitään niiden osaa muutoin kuin sen mukaan, mitä tässä V artiklassa säädetään.

5.2. VARSINAISTEN VAROJEN SÄILYT­TÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN: Johtokunnalla on valta hävittää kaikki varsinaiset varat tai jokin niiden osa paitsi Urantia-kirjan alkuperäisen tekstin sisältäviä kolmea (3) kirjan kappaletta tai niiden varakappaleita, mutta mitään varsinaisten varojen osaa ei saa hävittää, ellei (a) johtokunta ole yksimielisesti sitä mieltä, että varsinaisten varojen tällaisen osan jatkuva säilyttäminen ei ole enää niiden tarkoitus­perien täyttämisen kannalta tarpeellista, joita varten säätiö on perustettu, tai (b) johtokunta on estynyt säilyttämästä tällaista varsinaisten varojen osaa sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole johtokunnan vallassa.

5.3. VARSINAISTEN VAROJEN SIIR­TÄMINEN TOISEN HALTUUN: Johtokunnalla on valta siirtää varsinaiset varat kokonaisuudessaan tai jokin niiden osa Urantia-kirjan alkuperäisen tekstin sisältävää kolmea (3) kirjan kappaletta tai niiden varakappaleita lukuun ottamatta sellaiselle or­ganisaatiolle, säätiölle, yhtiölle, instituutiolle tai muunlaiselle yhteisölle, jonka johtokunta on perustanut ja joka on johtokunnan valvonnassa, mutta vain sillä ehdolla, että näin toisen haltuun siirretyt varsinaiset varat palautetaan johtokunnalle, kun se tarkoitus, jota varten ne siirrettiin toisen haltuun, on saavutettu.

VI artikla

YLEISET VARAINHOIDOLLISETVALTUUDET

6.1. YLEISET VALTUUDET: Sen mukaan, mitä V artiklassa säädetään, johtokunnalla on valta omistaa, hallita, hoitaa, valvoa, käyttää, huolehtia, varjella ja säilyttää säätiön varoja ja tulouttaa ja ottaa haltuunsa niistä kertyvät tulot, voitot ja varain lisäykset sekä tehdä säätiön varoihin tai niiden osaan kohdistuvia sopimuksia ja sitoumuksia sekä käyttää kaikkia säätiön varoja tai niiden osaa säätiön tarkoitusperien täyt­tämiseksi, kokonaan sen mukaan, minkä johtokunta harkitsee ja arvioi oikeaksi.

6.2. PÄÄOMA JA TUOTOT: Johtokunnalla on valta kulloinkin määritellä, jaetaanko liitännäisvarat ”pääomaksi” ja ”tuotoiksi” ja määritellä, mikä on ”pääomaa” ja mikä on ”tuottoa”, ja aina milloin sellainen on asian kannalta merkittävää, välttämätöntä tai toivottavaa, johtokunnalla on valta oman harkintansa ja arvionsa mukaan määritellä missä suhteessa tulot ja menot hyvitetään, velotaan, rahoitetaan, lisätään varoihin tai muutoin jaetaan, eritetään tai kirjataan pääoman ja tuottojen välillä tai erillisten rahastojen ja tilien välillä, ja johtokunnan päätös on kaikissa tällaisis­sa tapauksissa lopullinen.

6.3. KIINTEÄ OMAISUUS: Johtokunnalla on valta joko (a) säätiön tarkoitusperien täyttämiseksi tai (b) liitännäisvarojen sijoittamisen tai uudelleensijoit­tamisen tarkoituksessa ostaa tai muulla tavoin hankkia rakennettuja tai rakentamattomia kiinteistöjä tai sel­laisen osuuksia tai osuuksien osia, sijaitkoon tällainen kiinteistö missä tahansa: Amerikan Yhdysvaltain mantereella tai sen ulkopuolella. Johtokunnalla on niin ikään valta milloin tahansa ja vuokra-ajan pituudesta riippumatta vuokrata kiinteistö sellaisin ehdoin ja edellytyksin, jotka johtokunta oman harkintansa mukaan katsoo sopiviksi ja soveliaiksi, pystyttää rakennuksia säätiön omistamalle tai vuokraamalle kiinteistölle, tehdä siihen muutoksia ja lisäyksiä sekä pitää nämä tällaisella kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset vakuutettuina ja kunnossa sellaiseen määrään saakka, jonka johtokunta katsoo viisaaksi; myöntää tällaiseen kiinteistöön kohdis­tuvaksi mitä tahansa rasiteoikeuksia ja velvoitteita; tehdä sopimuksia ja välipuheita, jotka koskevat eri kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten yhteisiä seinä­rakenteita ja niiden osia; antaa vuokralle tai luovuttaa muulla tavoin säännöllistä maksua vastaan kiinteistön lohkoja sellaisin ehdoin ja edellytyksin ja sellaista vuokraa vastaan, jonka johtokunta oman harkintansa ja arviointinsa mukaan katsoo sopivaksi ja soveliaaksi, sekä purkaa, siirtää tai osoittaa toiselle tällaiseen kiinteistöön tai johonkin sen osaan tai lohkoon kuuluva tai sellaiseen liittyvä oikeus, hallintaoikeus tai intressi, edellyttäen, ettei siihen enää kohdistu tässä peruskirjassa asetettuja velvoitteita, sen mukaan, mikä johtokunnan oman harkinnan ja arvion mukaan on sopivaa ja soveliasta.

6.4. IRTAIN AINEELLINEN OMAISUUS: Johtokunnalla on valta joko (a) säätiön tarkoitusperien täyttämiseksi tai (b) liitännäisvarojen sijoittamisen tai uudelleensijoittamisen tarkoituksessa ostaa tai muulla tavoin hankkia irtainta aineellista omaisuutta, olkoon se minkälaista tai minkä laatuista tahansa ja sijaitkoon tällainen omaisuus missä tahansa: Amerikan Yhdysval­tain mantereella tai sen ulkopuolella; myydä vaihtaa tai muulla tavoin luovuttaa mikä tahansa tällaisen omaisuu­den osa tai se kaikki edellyttäen, ettei siihen enää kohdistu tässä peruskirjassa asetettuja velvoitteita, sellaiseen hintaan ja sellaisin ehdoin ja edellytyksin, jotka johtokunnan oman harkinnan ja arvion mukaan ovat välttämättömiä ja soveliaita; ottaa käyttöön, käyttää ja ohjata tällaista irtainta aineellista omaisuutta sen mukaan, mikä johtokunnan oman harkinnan ja arvion mukaan on välttämätöntä ja sopivaa tämän säätiön tarkoitusperien täyttämiseksi.

6.5. ARVOPAPERISIJOITUKSET: Johtokun­nalla on valta ja valtuus sijoittaa ja uudelleensijoittaa mikä tahansa liitännäisvarojen osa tai ne kaikki obligaa­tioihin, osakkeisiin, kiinnelainoihin tai muihin arvo­papereihin sen mukaan, minkä johtokunta oman harkin­tansa mukaan katsoo sopivaksi ja soveliaaksi; ja tällaisia sijoituksia tehdessään johtokunnan ei tarvitse rajoittua sijoituksiin, jotka Amerikan Yhdysvaltain tai Amerikan Yhdysvaltain jonkin osavaltion tai territorion tai jonkin vieraan vallan tai hallituksen kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset säätävät säätiöityjen varojen sijoittamisesta tai säätiöityjen varojen sijoit­tamisen hajauttamisesta, vaan johtokunnalla on oikeus sijoittaa sellaisiin osakkeisiin, obligaatioihin, deben­tuureihin tai muihin noteerattuihin tai noteeraamat­tomiin sijoituskohteisiin, jotka johtokunta katsoo sijoittamiseen sopiviksi, säätiöiden johtokuntien suorit­tamia sijoituksia ja sijoitusten hajauttamista koskevista asetuksista ja laeista huolimatta, ja johtokunnalla on oikeus sijoittaa ja uudelleensijoittaa arvopapereihin, sijoituskohteisiin tai muuhun omaisuuteen, milloin tällaiseen johtokunnan kulloinkin hallitsemien arvo­papereiden, sijoituskohteiden tai omaisuuden osalta ilmenee oikeus johtokunnan suorittaman oston, osake­merkinnän, vaihdon tai muun toimen kautta.

6.6. ÄÄNIVALTA – LIIKEYRITYSTEN ARVOPAPERIT: Johtokunnalla on täysi valta ja valtuus käyttää kaikkien osakeyhtiöiden, luottoyhtiöiden ja muiden liikeyritysten osakkeisiin sisältyvää äänival­taa, ja kaikkiin tällaisiin johtokunnan omistamiin osakkeisiin sisältyvää äänivaltaa voi käyttää kuka tahansa johtokunnan jäsen yksin tai yhdessä muiden kanssa olemalla läsnä kokouksessa, jossa äänestetään, edellyttäen, että johtokunnan jäsenillä on johtokunnan enemmistön antama valtakirja; heillä on täysi valta ja valtuus antaa puoltava tai vastustava äänensä mistä tahansa sellaisen osakeyhtiön, luottoyhtiön tai liike­yrityksen uudelleenjärjestelystä, konsolidoinnista, fuusiosta tai purkamisesta, jonka osakkeita tai muita arvopapereita kuuluu liitännäisvaroihin, sekä mennä mukaan sopimuksiin, jotka koskevat jonkin tällaisen osakeyhtiön, luottoyhtiön tai muun liikeyrityksen uudelleenjärjestelyä, konsolidointia, fuusiota tai purka­mista; johtokunnalla on niin ikään täysi valta suostua minkä tahansa tällaisen osakeyhtiön, luottoyhtiön tai muun liikeyrityksen omaisuuden myymiseen tai varojen uudelleenjärjes­telyyn; ja tehdä ja suorittaa mikä tahansa tällaisiin arvopapereihin tai osakkeisiin liittyvä toimen­pide, joka on välttämätön, asianmukainen tai sovelias tällaisen ehdotetun uudelleenjärjestelyn, konsolidoinnin tai myynnin yhteydessä; ja siinä tapauksessa, että joihinkin tuolloin liitännäis­varoihin kuuluviin arvo­papereihin tai osakkeisiin sisältyy omistajalle kuuluva oikeus, optio tai etuoikeus vaihtaa nämä muiksi ar­vopapereiksi tai osakkeiksi tai siinä tapauksessa, että tällaisten ar­vopapereiden tai osakkeiden omistajalle myönnetään oikeus, optio tai etuoikeus merkitä lisää arvopapereita tai osakkeita, johtokunnalla on valta ja valtuus oman harkintansa mukaan käyttää kulloinkin tällaisia optioita, oikeuksia ja etuoikeuksia ja suorittaa niistä maksu ja ottaa haltuunsa tällaiset näin hankitut arvopaperit tai osakkeet liitännäisvaroihin kuuluvina sijoituksina.

6.7. LAINANOTTOVALTUUDET: Johtokun­nalla on valtuudet ottaa velaksi rahaa (a) säätiön tarkoitusperien täyttämiseksi, (b) säätiön omistaman tai vuokraaman kiinteistön tai sen lohkon rakentamiseksi, muuttamiseksi tai kunnossapitämiseksi, (c) säätiöityjen varojen tai jonkin sen osan suojelemiseksi ja voimas­sapitämiseksi, (d) sijoittamiseksi, tai (e) joihinkin muihin sellaisiin tarkoituksiin, jotka johtokunta oman harkintansa ja arviointinsa mukaan katsoo sopivaksi ja soveliaiksi jonkin tämän peruskirjan määräyksin myönnetyn valtuuden täyttämiseksi; ja tällaisia lainoja ottaessaan johtokunnalla on valta sopia niiden ehdoista ja antaa liitännäisvaroihin tai niiden osaan kohdistuva panttaus, sitoumus tai hypoteekki kaikkien tällaisten lainojen kuoletusten ja korkojenmaksun takaukseksi.

6.8. LAINANANTOVALTUUDET: Johtokun­nalla on valtuudet lainata rahaa instituutiolle, järjes­tölle, yhtiölle, säätiölle tai yksityishenkilöiden muodos­tamalle ryhmälle, joka on perustettu tai organisoitu sellaisten tarkoitusten toteuttamiseksi, jotka ovat sopusoinnussa ja harmoniassa säätiön tarkoitusperien kanssa tai niitä täydentäviä, ja tällaisia lainoja myöntäes­sään johtokunta sopii lainojen ehdoista ja saa vaatia tai olla vaatimatta takuut tällaisten lainojen kuoletusten ja korkojen takaisinmaksusta. Kaikki tällaiset lainat tulee käyttää vain ja yksinomaan niiden tarkoitusperien toteuttamiseen, joita varten säätiö on perustettu.

6.9. VALTUUTETUT: Johtokunnalla on ja täten sille myönnetään täysi valta ja valtuus antaa yksilöille tai yhteisöille valtakirja siinä ainoassa tarkoi­tuksessa, että nämä edustavat omistajaa liitännäis­varoihin kuuluvien arvopapereiden suhteen, jotta sanottujen arvopapereiden siirto ja tällaisten arvo­papereiden ehtojen mukaisten oikeuksien ja valtuuksien käyttämiseen liittyvä valtakirjojen, sopimusten ja muiden vastaavankaltaisten asiakirjojen toimittaminen käy helposti. Mikäli tällainen valtakirja tai tällaiset valtakirjat annetaan, niiden haltijan tulee käsitellä asiakirjoja vain ja pelkästään johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti eikä hänellä tule olla mitään itsenäistä valtaa tai valtuutta tällaisiin arvopapereihin nähden eikä mitään tällaisten arvopapereiden omistuk­sesta johtuvia oikeuksia.

6.10. AVUSTAVAT JA LIITÄNNÄISET YHTYMÄT: Johtokunnalla on oikeus muodostaa ja järjestää tai muodostuttaa ja järjestyttää Amerikan Yhdysvaltojen lakien mukaisesti tai Amerikan Yhdys­valtojen osavaltion tai terriotrion tai vieraan vallan tai hallituksen antamien lakien mukaisesti sellaisia liike­voittoa tavoittelevia tai sellaista tavoittelemattomia yhtiöitä tai yhtymiä, jotka johtokunta oman harkintansa mukaan katsoo säätiön tarkoitusperien saavuttamisen tai sellaisessa avustamisen kannalta tai joidenkin tästä johtuvien seikkojen vuoksi soveliaiksi, tarkoitustaan vastaaviksi tai hyödyllisiksi ja liitännäisvarojen tai niiden jonkin osan hallitsemiseksi, johtamiseksi, toiminnassa pitämiseksi, käyttämiseksi, investoimiseksi tai sijoittamiseksi tuottavasti; ja tällaisilla yhtiöillä on sellaiset valtuudet, sellainen nimi ja sellainen organi­saatiorakenne, jonka johtokunta katsoo soveliaaksi. Johtokunta saa siirtää ja luovuttaa tällaisille yhtiöille tai yhtymille, tahi yhdelle tai useammalle niistä, liitännäis­varoihin kuuluvan omaisuuden johonkin osaan tai koko tällaiseen omaisuuteen liittyvän hallintaoikeuden, hallussapidon, hallinnan, johdon ja käynnissä pidon, ja jokaisesta tai kaikista tällaisista yhtiöistä tai yhtymistä tulee sen jälkeen tällaisten varojen lainmukaisia omis­tajia täysine ja täysimääräisine valtuuksineen, joihin kuuluu valta investoida, jälleeninvestoida, myydä, siirtää, luopua, vaihtaa tai muutoin luovuttaa toiselle, antaa vuokralle tahi muulla tavoin sijoittaa tuottavasti, kiinnittää, antaa pantiksi tai muulla tavoin rasittaa tai saattaa rajoitusten alaiseksi tällä tavoin sanotulle yhtiölle tai yhtymälle siirretty omaisuus vapaana ja vailla tämän säätiön asettamia rajoituksia ja rasitteita, ikään kuin sanottu omaisuus ei olisi ollutkaan osa säätiön varallisuutta. Johtokunnan tällä tavoin organi­soiman yhtiön toiminnasta koituva nettotulos tai net­tovoitto, mikäli sellaista on, maksetaan johtokunnalle tai pidetään tällaisen yhtiön tai yhtymän hallussa johtokunnan ohjeiden mukaisesti tässä peruskirjassa ­mainittujen tarkoitusperien täyttämiseksi. Johtokun­nan tulee kaikkina aikoina pidättää itselleen tällaisten yhtiöiden ja yhtymien valvonta joko siten, että niiden jäsenyys rajoittuu johtokunnan jäseniin tai pitämällä hallussaan tai muulla tavoin hallitsemalla niiden osak­keita yhtiömuodon edellyttämiä osakkeita lukuun ottamatta. Missään tapauksessa kenenkään ostajan, pantinsaajan tai kiinnityksen haltijan tai tällaisen yhtiön antaman tai luoman tai salliman rasitteen haltijan velvollisuutena ei ole valvoa, että maksajalla on ollut oikeus hänen saamiensa rahojen maksamiseen, ja minkä tahansa tällaisen yhtiön tai sen asianmukaisesti val­tuutetun virkailijan tai valtuutettujen virkailijain antama kuitti tai luovutustodistus on saajalleen epäämätön kuittaus ja luovutustodistus. V artiklan määräysten mukaisesti johtokunta voi luovuttaa jollekin tällaiselle yhtiölle tai yhtymälle, yhdelle tai useammalle, Urantia-kirjan painattamiseen tarvittavat painolevyt ja muut välineet sekä Urantia-kirjan painattamisen, julkaisemisen ja myynnin.

6.11. JOHTOKUNNAN APUJÄSEN: Joh­tokunnalla on valta milloin hyvänsä ja niin usein kuin tarpeellista ja niin pitkäksi aikaa kuin johtokunta katsoo välttämättömäksi tai hyödylliseksi ja täysin päätöksen peruuttamisoikeuksin nimittää yhden tai useampia henkilöitä tai luottoyhtiöitä, tai useamman henkilön tai useamman luottoyhtiön yhteenliittymän johtokunnan apujäseneksi tai apujäseniksi (jäljempänä: ”apujäsen”), jonka valtuudet ulottuvat koko säätiövarallisuuteen tai sen osaan, ja siirtää ja luovuttaa tällaiselle apujäsenelle säätiövarallisuuden tai sen osan hallinnoitavaksi, hoidettavaksi tai suojeltavaksi, mutta tällaisen nimityk­sen tulee olla määräaikainen ja tällaisella koko säätiö­varallisuutta tai, tapauksen mukaan, sen osaa hoitavalla apujäsenellä on kaikki johtokunnalle tässä määritellyt oikeudet, valtuudet, velvollisuudet ja harkintavalta, joita kuitenkin on käytettävä noudattaen kaikkia tässä mainittuja rajoituksia tai rajoituksia, jotka on määritelty nimitysasia­kirjassa. Jos johtokunta varaa itselleen tällaisen apujäsenen toimintaa kokonaan tai osaksi koskevaa harkintavaltaa, apujäsen ei ole millään tavoin vastuussa, mikäli tällaisia ohjeita noudatetaan. Apu­jäsenen nimitykseen liittyvän määräajan kuluttua umpeen tai milloin tällainen nimitys on peruutettu, apujäsenen tulee määräajan umpeuduttua tai peruutuk­sen tultua voimaan palauttaa johtokunnalle koko se säätiövaral­lisuus, joka on tällaisen apujäsenen hallussa, ja johtokunnan tällaiselle apujäsenelle antama kuitti tai vapautus vapauttaa apujäsenen kaikista vastuista, jotka liittyvät hänen toimiinsa hänen vastuulleen apujäsenenä siirretyn säätiövarallisuuden hallinnassa, säilyttämises­sä, hoitamisessa tai suojelemisessa. Tämän pykälän määräyksiä noudattaen nimitetty apujäsen ei ole velvol­linen saamaan johtokunnalta mitään tilitystä eikä ole millään tavoin vastuussa johtokunnan toimista apu­jäsenen nimitystä edeltävältä tai sen jälkeiseltä ajalta. Tällaisen apujäsenen nimitysasiakirja ja sen peruutus on jätettävä rekisteröitäväksi niin kuin pykälässä 9.1. määrätään.

6.12. JOHTOKUNNAN LISÄJÄSENET: Johtokunnalla on valta ja sille annetaan täten täydet valtuudet nimittää henkilö tai henkilöitä tai luottoyh­tiöitä, tai yhden tai useamman henkilön ja luottoyhtiön tai useamman luottoyhtiön yhtymä johtokunnan lisä­jäseneksi tai -jäseniksi siinä tarkoituksessa, että lisä­jäsenellä on hallintaoikeus johonkin kiinteistöön, joka muodostaa osan liitännäisvarallisuutta. Jos lisäjäsen tai -jäsenet ovat välttämättömiä, silloin johtokunta luovut­taa ja myöntää näin nimitetylle lisäjäsenelle tai lisä­jäsenille sellaiset valtuudet ja vallan, jonka johtokunta katsoo viisaaksi ja hyödylliseksi, kuitenkin edellyttäen, että tällaisesta kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta koituva nettotulos ja sellaisen myynnistä saatavat nettotuotot maksetaan tällaiseen kiinteistöön kohdistuen toimivan lisäjäsenen tai -jäsenten toimesta johtokun­nalle, ja johtokunta pitää ne hallussaan ja käyttää ne tämän peruskirjan määräysten mukaisesti. Johtokunnan lisäjäsenen tai -jäsenten nimitysasiakirjat tulee jättää rekisteröitäväksi siten kuin pykälässä 9.1. määrätään.

6.13. LIIKEYRITYSTEN HOITO: Johtokun­nalla on valta aloittaa, organisoida ja hankkia sekä pitää toiminnassa, jatkaa ja hoitaa liitännäisvarallisuuteen, vaan ei yksittäisiin johtokunnan jäseniin yksilöinä ulottuvalla riskillä mitä tahansa liikeyritystä, jonka johtokunta saattaa perustaa, organisoida tai hankkia tai joka voidaan antaa, luovuttaa tai testamentata säätiölle tai sen johtokunnalle, tai myydä, vaihtaa tai muulla tavoin luovuttaa koko tällainen liikeyritys tai sen osa, sellaisin ehdoin ja sellaisiin seikkoihin nojaten, jotka johtokunta katsoo toivottaviksi, sopiviksi tai soveliaiksi. Johtokunta voi perustaa, organisoida, jatkaa ja hoitaa mitä tahansa tällaista liikeyritystä sellaisella nimellä ja tavalla sekä sellaisessa paikassa tai sellaisissa paikoissa, jotka johtokunta oman harkintansa ja arviointinsa mukaan katsoo sopivaksi tai soveliaaksi. Kaikki täl­laisesta liikeyrityksestä mahdollisesti koituvat net­totuotot maksetaan johtokunnalle, tai pidetään johtokun­nan ohjeiden mukaan yrityksen hallussa, tässä peruskirjassa ­esitettyjen tarkoitusperien täyttämiseksi.

6.14. VAATEIDEN SELVITTÄMINEN: Johtokunnalla on valta sovitella, lieventää, ratkaista kaikki säätiötä, säätiövarallisuutta tai johtokunnan tekemät tai sitä vastaan tehdyt vaateet tai antaa ne anteeksi, sellaisin ehdoin ja edellytyksin, jotka joh­tokunta oman harkintansa ja arviointinsa mukaan katsoo sopiviksi ja soveliaiksi.

6.15. OIKEUSRIIDAT: Johtokunnalla on oikeus omissa nimissään tai Urantia-säätiön nimissä nostaa kanne missä tahansa oikeusistuimessa suojellakseen tai valvoakseen kaikkia johtokunnan oikeuksia ja intressejä, joilla on jokin yhteys tai suhde säätiövarallisuuteen tai johonkin sen osaan tai siihen kohdistuvaan intressiin, aivan kuin johtokunnan jäsenet olisivat mainitun varallisuuden tai intressin yksityisiä omistajia, sekä suojellakseen ja valvoakseen oikeuk­siaan, jotka kohdistuvat lahjoitukseen, jälkisäädökseen, testamenttiin tai perintöön ja vastata heitä vastaan johtokunnan jäseninä tai säätiötä vastaan tahi jom­paakumpaa säätiövarallisuuden osaa vastaan nostettuun kanteeseen.

6.16. KUMULATIIVISET OIKEUDET JA VALTUUDET: Johtokunnalla on täysi valta tehdä säätiövarallisuut­ta koskevia sitoumuksia tekemättä itseään henkilökohtaisesti lain edessä vastuullisiksi sekä tehdä ja suorittaa mikä tahansa toimenpide, jonka johtokunnan jäsenet katsovat sopivaksi tai soveliaaksi täyttääkseen ne tarkoitusperät, joita varten säätiö on perustettu; sekä yleensä sitä lukuun ottamatta, että säätiövarallisuus ja siitä koituvat tuotot ja pääoman lisäykset tulee ohjata niihin tarkoitusperiin, joita varten säätiö on perustettu, johtokunnan jäsenillä on kaikki sama valta ja samat valtuudet säätiövarallisuuteen nähden, jotka heillä olisi jos he yksilöinä olisivat yhdessä tämän varallisuuden absoluuttisia ja ehdottomia omistajia, eikä tässä esitetä luetteloa erityisistä ja yksilöidyistä valtuuksista rajoittamaan tai supistamaan niitä yleisiä valtuuksia ja oikeuksia, jotka tämän peruskirjan muilla määräyksillä johtokunnalle annetaan tai jotka ovat niistä loogisesti johdettavissa. Mikään tässä peruskirjassa myönnetyistä valtuuksista ei ole tarkoitettu vain kerran käytettäväksi, vaan valtuudet ovat jatkuvia ja niitä voidaan käyttää niin usein kuin johtokunta oman harkintansa ja arvionsa mukaan katsoo välttämättömäksi, sopivaksi ja soveliaaksi.

6.17. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OI­KEUDET: Kukaan ostaja, sopimuspuoli, vuokralainen, kiinteistökiinnityksen haltija, pantinhaltija tai muu sopimuksen, velvoitteen tai rasitteen haltija ei ole velvollinen huolehtimaan siitä, että ostoraha, vuokrat, lainatut rahat tai säätiövarallisuutta vastaan luovutetut rahat tai johtokunnan jäsenille maksetut rahat on annettu oikein perustein, eikä ole velvollinen huoleh­timaan siitä, että tämän peruskirjan ehtoja on noudatettu, eikä ole velvollinen tiedustelemaan joh­tokunnan minkään toimen tarpeellisuutta tai asian­mukaisuut­ta.

6.18. KULUJEN MAKSAMINEN: Johtokun­nalla on oikeus ja valtuudet maksaa kaikki välttämät­tömät ja tarpeelliset verot, maksut, saamiset, laskut ja kustannukset, jotka johtuvat säätiöstä ja sen hallinnosta, mukaan lukien johtokunnan kulloinkin käyttämien asianajajien ja asiamiesten palkkiot samoin kuin niiden apujäsenille ja lisäjäsenille maksetut palkkiot, jotka on nimitetty tässä peruskirjassa myönnettyjen ja annettujen valtuuksien nojalla.

VII artikla

URANTIA-SÄÄTIÖN JOHTOKUNTA JA HALLIN­TO­ELIMET

7.1. JOHTOKUNTA: Säätiötä ja säätiö­omaisuutta hoitaa johtokunta, joka koostuu johtokunnan jäsenistä ja heidän seuraajistaan tässä tehtävässä.

7.2. JOHTOKUNNAN JÄSENET: Johtokun­nan jäsenillä tarkoitetaan tämän peruskirjan allekirjoit­tajia ja heidän seuraajiaan tässä luottamustehtävässä, joista käytetään nimitystä ”Urantia-säätiön johtokunta”. Johtokunnan jäsenet toimivat palk­kiotta.

7.3. JOHTOKUNNAN SEURAAJAJÄSENTEN NIMITTÄMINEN: Milloin johtokunnan jäsenen paikka jää avoimeksi joko johtokunnan jäsenmäärän lisäyksen, kuoleman, eroami­sen, pysyvän toimintakyvyttömyyden tai erottamisen johdosta, jäljellä olevat jäsenet valitsevat 75 %:n enemmis­töpäätöksellä seuraajan avoimeksi jääneelle paikalle, ja tämän jälkeen he laativat todistuksen, joka on varustettu jäljellä olevien jäsenten 75 %:n enemmistön allekirjoituksin ja sinetein ja joka todistaa seuraajan tulleen asian­mukaisesti valituksi, ja tämä todistus jätetään rekisteröi­täväksi siten kuin pykälässä 9.1. määrätään.

7.4. KUNNIAJÄSEN: Milloin johtokunnan jäsen käy pysyvästi toimintakyvyttömäksi, joka kyvyt­tömyys on näytettävä toteen pätevän lääkärin antamalla todistuksella, tai siinä tapauksessa, että johtokunnan jäsen eroaa, mikä eroaminen on tehtävä esittämällä kenelle hyvänsä toiselle johtokunnan jäsenelle kirjal­linen eroilmoitus, katsottakoon tällöin, että johtokunnan jäsenen paikka on jäänyt avoimeksi. Henkilö, joka on tämän peruskirjan nojalla ollut johtokunnan jäsen ja joka on käynyt pysyvästi toimintakyvyt­tömäksi tai joka on eronnut, voidaan hänen halutessaan johtokunnan jäljellä olevien jäsenten enemmis­töpäätöksellä julistaa Uran­tia-säätiön johtokunnan kun­nia­jäsenek­si; päätös on varmennettava johtokunnan jäljellä olevien jäsenten allekirjoituk­sin ja sinetein ja jätettävä rekisteröitäväksi siten kuin pykälässä 9.1. säädetään. Johtokunnan kunniajäsenellä ei ole tämän peruskirjan mukaisia oikeuksia, velvollisuuksia eikä valtuuksia, vaan tällainen nimitys annetaan kysei­selle henkilölle vain osoitukseksi hänen aikaisempaa toimintaansa johtokunnan jäsenenä kohtaan tunnetusta arvostuksesta.

7.5. JOHTOKUNNAN JÄSENEN EROT­TAMINEN: Kuka tahansa johtokunnan jäsen voidaan mistä hyvänsä syystä johtokunnan muiden jäsenten 80 %:n enemmistöpäätöksellä erottaa tehtävästään, ja johtokunnan muiden jäsenten annettua tällaisen 80 %:n enemmistö­päätöksen heidän tulee sen jälkeen laatia todistus, jonka johtokunnan jäljellä olevat jäsenet ovat allekirjoituk­sellaan ja sinetillään varmentaneet ja joka todistaa tällaisen äänestyksen toimitetuksi ja kyseisen jäsenen erotetuksi, ja asiakirja tulee jättää rekisteröitäväksi siten kuin pykälässä 9.1. määrätään. Tällaisen todistuksen laatimisen ja rekisteröinnin jälkeen tulee katsoa, että johtokunnassa on paikka avoinna.

7.6. TOIMINTASÄÄNNÖT: Johtokunnan tulee hyväksyä itselleen toimintasäännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa tämän peruskirjan määräysten kanssa. Säännöissä tulee olla määräykset säätiön hallinnosta ja johtokunnan toimista ja menettelytavoista, samoin kuin muun muassa (a) johtokunnan virkailijois­ta, joihin kuuluvat presidentti, yksi tai useampia varapresident­tejä, sihteeri ja rahastonhoitaja, joista kahden viimeksi mainitun ei tarvitse olla johtokunnan jäseniä, (b) määritelmä näiden virkailijoiden valtuuksis­ta ja velvollisuuksista, (c) näiden virkailijoiden valit­semisesta ja haltijatta olevien virkojen täyttämisestä, (d) johtokunnan sääntömääräisistä kokouksista, (e) sinetin määrittelystä, ja (f) toimintasääntöjen ajoittain tapahtuvasta korjaamisesta ja muuttamisesta, minkä tulee tapahtua johtokunnan 75 %:n enemmistöpäätöksellä, ja (g) pysyvien ja erityiskomiteoiden asettamisesta.

7.7. ENEMMISTÖVALTA: Ellei tässä peruskirjassa muuta määrätä, johtokunnalla on oikeus toimia kulloisenkin kokoonpanonsa enemmistön äänin, ja johtokunnan tulee laatia ja säilyttää täydelliset pöytäkirjat ja muut muistionsa kokouksistaan, käsit­telyprosesseistaan ja toimistaan, ja enemmistön kantaa vastaan äänestäneellä johtokunnan jäsenellä on oikeus merkityttää eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan tai muuhun kokousmuistioon.

7.8. JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ: Johtokunnan jäsenmäärä on vähintään viisi ja enintään yhdeksän.

VIII artikla

SÄÄTIÖINNIN KOHTEENLAAJENTAMINEN

8.1. LAAJENTAMISEEN VAADITAAN SUOSTUMUS: Säätiön varoihin ei saa lisätä lahjana, lahjoituksena, jälkisäädöksenä tai testamenttina saatua rahaa tai omaisuutta niin, että siitä tulee tässä ­peruskirjassa määritellyn säätiöinnin kohteen osa, ellei joh­tokunta ole hyväksynyt ja ottanut vastaan tällaista lahjana, lahjoituksena, luovutuksena tai testamenttina saatua rahaa tai omaisuutta.

8.2. RAJOITUKSIA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT LAHJAT: Johtokunnalla on oman harkintansa mukaan oikeus hyväksyä ja ottaa vastaan tai torjua raha- tai omaisuuslahoja, -lahjoituk­sia, testamentteja tai jälki­säädöksiä, jotka on tarkoitettu tässä peruskirjassa esitettyjen tavoitteiden täyttämisen tai saavuttamisen auttamiseksi. Kaikki raha tai omaisuus, joka on siirret­ty, osoitettu, luovutettu, jätetty, testamentattu tai annettu jälkisäädöksenä Urantia-säätiölle Tai Urantia-säätiön johtokunnalle, ilman, että missään tapauksessa viitataan tähän peruskirjaan ­tai säätiön tarkoitusperiin, katsotaan liitännäis­varojen lisäykseksi ja tässä peruskirjassa annettujen määräysten kohteeksi heti, kun johtokunta on sen hyväksynyt.

8.3. RAJOITUKSIA SISÄLTÄVÄT LAHJAT: Johtokunta voi harkintansa mukaan hyväksyä ja ottaa vastaan lahjoja, jälkisäädöksiä ja testamentteja, jotka on osoitettu Urantia-säätiölle tai johtokunnalle käytettäviksi johonkin rajoitettuun tai rajattuun tarkoi­tukseen, mikäli johtokunnan harkinnan ja arvioinnin mukaan tällaiset rajoitetut ja rajatut tarkoitukset ovat sopusoinnussa ja harmoniassa säätiön tässä peruskirjassa julki tuotujen tarkoitusperien kanssa. Jokainen tällainen lahja, jälkisäädös tai testamentti ja kaikki sellaiseen tehdyt lisäykset, mikäli johtokunta ne hyväksyy, on pidettävä ja säilytettävä erillisenä omaisuutena tai rahastona ja käytettävä siihen rajoitettuun tai rajattuun tarkoitukseen, jota varten lahja on annettu, mutta johtokunnalla on sen suhteen oikeus harjoittaa samoja valtuuksia, jotka sille on myönnetty liitännäisvaral­lisuuden osalta.

IX artikla

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

9.1. ASIAKIRJOJEN REKISTERÖIMINEN: Kaikki tämän peruskirjan määräysten ja ehtojen mukaan rekisteröimistä vaativat asiakirjat on jätettävä rekisteröitäviksi Illinoisin Cook Countyn kirjaajan­konttoriin ja asiakirjan luonteen vuoksi lain mahdol­lisesti vaatimiin muihin paikkoihin. Siinä tapauksessa, että jotakin tällaista asiakirjaa ei jostakin syystä voida jättää rekisteröitäväksi sanottuun Illinoisin Cook Countyn kirjaajankonttoriin tai mihinkään muuhunkaan julkiseen virastoon, jonka viranomaiset ovat osoittaneet tätä korvaavaksi, johtokunnan tulee kirjallisella asiakir­jalla osoittaa toinen julkinen virasto, johon asiakirjat niiden tässä peruskirjassa määritellyn luonteen mukaan on jätettävä kirjattaviksi, ja jätettävä tämä asiakirja näin määritellyn julkisen viranomaisen kirjattavaksi; ja tämän jälkeen kaikki rekisteröitäviksi jätettävät asiakir­jat on jätettävä tälle julkiselle viranomaiselle. Asiakirja, kun se on jätetty rekisteröitäväksi tämän pykälän määräyksiä noudattaen, on kattava todiste siinä tode­tuista seikoista.

9.2. OIKEUDEN VAHVISTUSTA EI TAR­VITA: Tässä peruskirjassa myönnettyjä ja johtokunnalle annettuja valtuuksia voidaan käyttää tässä peruskirjassa määritellyllä tavalla ilman oikeudelta tähän anottavaa lupaa tai vahvistusta.

9.3. Tämä peruskirja jätetään rekisteröitä­väksi siten kuin pykälässä 9.1. määrätään.