Alapító Okirat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

(1950)...

MINDENKI SZÁMÁRA KÖZZÉTESSZÜK EZT AZ IRATOT,

MIVEL elkészült „az Urantia könyv” című könyv kézirata és e kézirat szövegéről készíttetett mintegy kétezer-kétszáz (2.200), a könyv kinyomtatásához és sokszorosításához szabványos vastagságúan kialakított nikkelezett lemezöntvény; és

MIVEL bizonyos személyek, a továbbiakban „Hozzájárulók”, akiknek kívánsága „URANTIA ALAPÍTVÁNY” néven alapítvány létrehozására irányult az itt meghatározott célok elérése érdekében, bizonyos tőkét bocsátottak rendelkezésre e célból, és az említett tőke kiegészítésével elkészültek az Urantia könyv kinyomtatásához és sokszorosításához szükséges, fent említett nyomólemezek; és

MIVEL a Hozzájárulók kívánsága szerint a kilétüknek ismeretlennek kell maradnia annak érdekében, hogy az alapítvány számára ne jelentsen megkötést a Hozzájárulók nevével való kapcsolat, s ezzel együtt a jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint eljárva és az itt meghatározottak teljes tudatában és figyelembevételével, a megjelölt személyek átadják az alulírottak részére, az ő birtokukba az Urania könyv kinyomtatásához és sokszorosításához készített, fent említett nyomólemezeket annak érdekében, hogy a Hozzájárulók kívánságát megtarthassák, és az alábbiakban meghatározott célok elérésén folyamatosan munkálkodjanak; és

MIVEL a szándékolt alapítványi működéssel együtt jár különféle pénz- és egyéb vagyonelemek befogadása, úgymint az alapítvány számára történő felajánlás, adományozás, átruházás, átengedés, hagyakozás az itt meghatározott célokra és feltételek szerint történő felhasználásra; mindezért,

I. CIKK: AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSA

1.1. AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSA: Mi, alulírottak, a Hozzájárulók és azok nevében és részéről, akik kezdeményezésére minderre sor kerül, ezzel az Alapító Okirattal ezennel létrehozzuk, megalapítjuk és megalkotjuk ezt az alapítványt, melynek elnevezése „URANTIA ALAPÍTVÁNY”.

1.2. BEFOGADÓI NYILATKOZAT: Mi, alulírottak a magunk és a tisztségben minket az alábbiakban meghatározott rend szerint követők nevében elismerjük, hogy részünkre átadták és mi átvettük az Urantia könyv kéziratának szövegéről készített, mintegy kétezer-kétszáz (2.200), a könyv kinyomtatásához és sokszorosításához szabványos vastagságúra készített nikkelezett lemezöntvényt, mely lemezöntvények jelenlegi tárolási helye a Crawfordsville (Indiana) székhelyű R.R. Donnelley & Sons Company öntvénytároló alagsora; és alulírottak a magunk és a tisztségben minket követők nevében ezennel kijelentjük, hogy az Urantia könyv kinyomtatásához és sokszorosításához használatos, fent említett nyomólemezeket, valamint mindennemű pénzvagyont és egyéb vagyoni elemet, melyet az URANTIA ALAPÍTVÁNY vagy annak Kurátorai ezentúl felajánlás, adományozás, átruházás, átengedés, hagyakozás útján vagy egyéb módon megszereznek, illetőleg az Alapítvány vagy annak Kurátorai elfogadnak és átvesznek, az alapítványi vagyon részévé válik és az alábbiakban meghatározott célok elérése érdekében használandók.

II. CIKK: AZ ALAPÍTVÁNY RENDELTETÉSI CÉLJAI

2.1. ALAPVETŐ CÉL: Ennek az alapítványnak a rendeltetési célja nem más, mint a mindenségtannal, és az általunk lakott bolygónak a világegyetemhez fűződő viszonyával, az ember eredetével és létének értelmével, az embernek az Istenhez fűződő viszonyával, valamint Jézus Krisztus igazi tanításaival kapcsolatos ismeretek fejlesztése, bővítése és terjesztése a világ népei között; valamint az Isten atyaságának és az emberek testvériségének felismertetése és elismertetése – annak érdekében, hogy az emberiség jólétének, boldogságának és megelégedettségének szintje emelkedjék úgy egyéni, mint társadalmi léptékben, s történjék mindez olyan vallásra, bölcseletre és mindenségtanra építve, mely megfelel az emberiség értelmi és kulturális fejlődési szintjének.

2.2. AZ ALAPVETŐ CÉLBÓL LEVEZETHETŐ CÉLOK:

Az alapítványi alaprendeltetéssel összefüggő közvetlen célok közé tartozik az Urantia könyv eredeti és változatlan szövegének megőrzése, valamint az Urantia könyvben foglalt elvek, tanítások és tantételek terjesztése.

III. CIKK: A KURÁTOROK KÖTELESSÉGEI

3.1. Az Urantia könyv SZÖVEGÉNEK MEGŐRZÉSE: A Kurátorok első számú kötelessége folyamatosan őrködni az Urantia könyv változatlan szövegén, s a Kurátorok minden olyan eszközt, módozatot és lehetőséget igénybe vehetnek és az alapítványi vagyont olyan mértékben felhasználhatják és kimeríthetik, amilyen mértékben azt a Kurátorok szükségesnek, helyesnek és megfelelőnek találják ahhoz, hogy az Urantia könyv Kurátorok által hitelesnek elismert, eredeti szövegének példányait megőrizzék és megóvják az elveszéstől, sérüléstől és megsemmisüléstől, valamint a szöveg átírásától, javításától, felülvizsgálatától vagy bármely egyéb módon történő megváltoztatásától.

3.2. AZ ALAPVETŐ CÉL ELÉRÉSE: A Kurátorok kötelessége igénybe venni és alkalmazni azokat az eszközöket és módozatokat, melyeket a jövőben kidolgoznak és kifejlesztenek s az alapítványi vagyont olyan mértékben felhasználni és kimeríteni, hogy a 2.1. bekezdésben meghatározott általános célokat elérhessék és teljesíthessék.

3.3. Az Urantia könyv SOKSZOROSÍTÁSÁNAK FENNTARTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE: A Kurátorok kötelessége teljes körű és feltétlen felügyeletet gyakorolni minden nyomólemez és egyéb, az Urantia könyv és annak bármely fordításai nyomtatásához és sokszorosításához használatos eszköz felett, valamint az Urantia könyv és annak bármely fordításai nyomtatásához és sokszorosításához használandó további eszközöket létrehozni, illetőleg létrehozásukról gondoskodni, valamint megtartani minden ilyen nyomólemez és egyéb, az Urantia könyv és annak fordítása nyomtatásához és sokszorosításához használatos eszköz birtokban és letétben tartása, használata és rendelkezésre bocsátása feletti teljes körű és feltétlen felügyeletet, továbbá ennek érdekében az alapítványi vagyont felhasználni és igénybe venni.

3.4. Az Urantia könyv TANÍTÁSAINAK TERJESZTÉSE: A Kurátorok kötelessége az Urantia könyv tanításainak és tantételeinek terjesztése, valamint e terjesztéshez eszközöket és módozatokat kidolgozni, kifejleszteni és alkalmazni, továbbá az alapítványi vagyont e célból igénybe venni és felhasználni.

IV. CIKK: AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON

4.1. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MEGHATÁROZÁSA: Az alapítványi vagyon az e cikkben meghatározottak szerint a törzsvagyont, valamint a nem törzsvagyoni vagyonrészt jelenti, ezekből áll és e részekre oszlik.

4.2. A TÖRZSVAGYON MEGHATÁROZÁSA: A törzsvagyon e tekintetben az alábbiakat jelenti, az alábbiakból áll és magába foglalja az alábbiakat:

(a) A nyomólemezek és egyéb, az Urantia könyv és annak összes fordításai nyomtatásához és sokszorosításához használatos eszköz, beleértve nem csak a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg a Kurátoroknak átadott nyomólemezeket, hanem az Urantia könyv nyomtatásához és sokszorosításához a jövőben létrehozandó nyomólemezeket és egyéb eszközöket is; valamint

(b) az Urantia könyv eredeti szövegének hiteles példányai, értve ezalatt szám szerint nem kevesebb, mint három (3) ilyen példányt, továbbá a könyv minden fordításának hiteles példányai és az Urantia könyv jövőbeni összes kiadásának hiteles példányai, amint azt a Kurátorok saját hatáskörben hozott döntésük szerint mindenkor szükségesnek ítélik az alapítvány célkitűzéseinek eléréséhez, figyelembe véve e példányok időről időre szükségessé váló cseréjét is.

4.3. A NEM TÖRZSVAGYONI VAGYONRÉSZ MEGHATÁROZÁSA: A nem törzsvagyoni vagyonrész e tekintetben minden olyan egyéb pénzvagyont és mindenfajta olyan tulajdonvagyont jelent, ezekből áll és ezeket foglalja magában, amelyeket az URANTIA ALAPÍTVÁNY, illetőleg az URANTIA ALAPÍTVÁNY Kurátorai részére felajánlás, adományozás, átruházás, átengedés vagy hagyakozás útján a jövőben átadnak, s azt az Alapítvány, illetőleg annak Kurátorai elfogadják és befogadják, valamint minden olyan vagyonelem, melyet a Kurátorok megvásárolnak vagy más módon megszereznek, továbbá mindeme pénzvagyon és tulajdonvagyon összes hozadékából, összes befektetéséből és újbóli befektetéséből, pótlásából és cseréjéből származó minden jövedelem, bevétel, nyereség és hozam.

V. CIKK: A TÖRZSVAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

5.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: A Kurátorok mindazokkal a rendelkezési jogokkal bírnak a törzsvagyon felett, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez szükségesek, azonban a Kurátoroknak semmikor sincs joguk a törzsvagyont, illetőleg annak bármely részét vagy elemét – a jelen okirat V. cikkében említett kivétellel – eladni vagy bármilyen módon megterhelni, illetőleg értékesíteni.

5.2. A TÖRZSVAGYON MEGŐRZÉSE ÉS FELSZÁMOLÁSA: A Kurátoroknak jogukban áll a törzsvagyon egészének vagy bármely részének felszámolása, mely nem terjedhet ki az Urantia könyv eredeti szövegének három (3) példányára és pótpéldányaira, azonban a törzsvagyonnak semelyik része sem számolható fel, hacsak nem áll fenn az alábbi egyik, másik vagy mindkét feltétel:

(a) a Kurátorok egyhangúan egyetértenek abban, hogy az adott törzsvagyoni vagyonelem további megtartása nem szükséges ama célok eléréséhez, amely céllal az Alapítványt létrehozták, vagy

(b) a Kurátorok rajtuk kívülálló ok vagy okok miatt akadályoztatva vannak a törzsvagyon adott elemének megtartásában.

5.3. A TÖRZSVAGYON ÁTRUHÁZÁSA: A Kurátoroknak jogukban áll a törzsvagyon egészének vagy bármely részének – kivéve az Urantia könyv eredeti szövegének három (3) példányát és annak pótpéldányait – átruházása bármely olyan szervezet, alapítvány, társaság, intézet vagy bármiféle egyéb olyan intézmény részére, melyet a Kurátorok hoztak létre és amely az irányításuk alatt áll, de ennek feltétele, hogy az így átadott törzsvagyoni vagyonrész visszaszálljon a Kurátorokra, amint teljesültek azok a célok, amelyek érdekében a vagyonátruházásra sor került.

VI. CIKK: ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÖK

6.1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRÖK: Az V. cikkben foglalt jogok és korlátozások figyelembevételével a Kurátoroknak jogukban áll az alapítványi vagyon tulajdonlása, birtokban tartása, ellenőrzése, működtetése, felügyelete, megóvása és megőrzése, valamint az abból származó bevételek és hasznok, továbbá az alapítványi vagyon hozadékainak gyűjtése és befogadása, jogukban áll továbbá az alapítványi vagyonnal vagy annak bármely elemével kapcsolatosan szerződéseket kötni és ennek érdekében kötelezettségeket vállalni, valamint az Alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítványi vagyon egészét vagy bármely részét igénybe venni és használni teljes összhangban a Kurátorok szabad belátása és mérlegelése alapján hozott döntésnek megfelelően.

6.2. TŐKE ÉS JÖVEDELEM: A Kurátoroknak jogukban áll mindenkor dönteni arról, hogy megosszák-e a nem törzsvagyoni vagyonrészt „tőke” és „jövedelem” vagyonrészre és meghatározni azt, hogy mi minősül „tőkének” és mi minősül „jövedelemnek”; és mindenkor, amikor csak indokolt, szükséges vagy ajánlatos, a Kurátoroknak jogukban áll szabad belátásuk és mérlegelésük alapján meghatározni azt, hogy a bevételeket és a kiadásokat miként írják jóvá, számolják fel, osszák fel vagy osszák ketté, osszák el arányosan vagy számolják el egyéb módon a tőke és a jövedelem tekintetében, illetőleg külön alapok vagy számlák között; és a Kurátorok döntése minden ilyen kérdésben végleges.

6.3. INGATLAN: A Kurátoroknak jogukban áll

(a) akár az Alapítvány céljainak elérése érdekében,

(b) akár a nem törzsvagyoni vagyonrész befektetése és újbóli befektetése érdekében: közművesített vagy nem közművesített ingatlant megvásárolni vagy egyéb módon megszerezni, vagy az ingatlanban résztulajdont vagy egyéb érdekeltséget szerezni, legyen az ingatlan bárhol, az Amerikai Egyesült Államok kontinensen belüli vagy azon kívüli részén; bármely ingatlant bármennyi időtartamra bérbe venni olyan feltételek mellett, amilyen feltételeket a Kurátorok szabad belátásuk alapján megfelelőnek és alkalmasnak tekintenek; bármilyen fejlesztést végrehajtani az Alapítvány tulajdonát vagy bérleményét képező ingatlanon, beleértve az átalakítást és a bővítést is, és e fejlesztésekre, illetőleg azok bármely részére vonatkozóan biztosítást kötni és gondoskodni az állagmegőrzésről olyan mértékben, amilyen mértékben azt a Kurátorok indokoltnak tartják; az ilyen ingatlanra bármilyen szolgalmi jogot alapítani vagy terhelni; közfalakra, illetőleg azokkal kapcsolatosan szerződést vagy megállapodást kötni; bármely ingatlanrészt kiadni vagy bérbe adni olyan feltételekkel, amilyeneket a Kurátorok saját belátásuk szerint megfelelőnek és helyénvalónak tartanak; valamint az ilyen ingatlannal vagy ingatlanrésszel összefüggésben bármilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget újra bérbe adni, átengedni vagy átruházni az itt meghatározott kezelői jogoktól mentesen olyan feltételek mellett és egyéb kikötések előírásával vagy anélkül, amilyeneket a Kurátorok saját belátásuk szerint megfelelőnek és helyénvalónak ítélnek.

6.4. INGÓ SZEMÉLYES VAGYONRÉSZEK: A Kurátoroknak jogukban áll

(a) akár az Alapítvány céljainak elérése érdekében,

(b) akár a nem törzsvagyoni vagyonrész befektetése és újbóli befektetése érdekében: bármilyen ingó személyes vagyonrészt megvásárolni vagy egyéb módon megszerezni bárhol, az Amerikai Egyesült Államok kontinensen belüli vagy azon kívüli részén; bármely ingó személyes vagyonrészt eladni, elcserélni vagy egyéb módon értékesíteni a jövőben az itt meghatározott kezelői jogoktól mentesen olyan áron és olyan feltételek mellett és egyéb kikötések előírásával vagy anélkül, amilyeneket a Kurátorok saját belátásuk szerint megfelelőnek és helyénvalónak ítélnek; az ilyen ingó személyes vagyonrészeket felhasználni, igénybe venni és elhasználni oly módon, ahogy azt a Kurátorok saját belátásuk szerint megfelelőnek és helyénvalónak tartanak ezen Alapítvány céljainak eléréséhez.

6.5. ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSEK: A Kurátoroknak jogukban áll és felhatalmazást kapnak arra, hogy a nem törzsvagyoni vagyonrész egészét vagy bármely részét befektessék és újra befektessék olyan kötvényekbe, részvényekbe, jelzáloglevelekbe vagy egyéb értékpapírokba, amelyeket a Kurátorok szabad belátásuk szerint helyénvalónak és megfelelőnek tartanak; és a Kurátorok ilyen befektetéseinek körét nem korlátozzák az Amerikai Egyesült Államok, annak bármely állama vagy tartománya, bármely más ország vagy független terület hatályos törvényeiben vagy rendeleteiben meghatározott, az alapítványi vagyonokkal kapcsolatos beruházásra vagy az alapítványi vagyonok beruházásának bővítésére vonatkozó előírások; a Kurátoroknak jogukban áll ilyen, felsorolt vagy fel nem sorolt részvényekbe, kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és egyéb értékpapírokba befektetni oly módon, ahogy azt a Kurátorok a beruházás jellegétől függően megfelelőnek ítélik, függetlenül a Kurátorok beruházásaira és beruházásainak bővítésére vonatkozó törvényi, illetőleg rendeleti előírásoktól; és a Kurátoroknak jogukban áll befektetni és újra befektetni értékpapírokba, beruházásokba vagy egyéb vagyontárgyakba olyan esetben, amikor ezek vásárlás, jegyzés, átalakítás útján vagy egyéb módon történő megszerzésére való jog bármely, a Kurátorok által bármikor birtokolt értékpapírral, beruházással vagy egyéb vagyontárggyal összefüggésben vagy azok jogcímén vagy azok járulékaként keletkezik.

6.6. SZAVAZATI JOGOK – ÜZLETI SZERVEZET ÉRTÉKPAPÍRJAI: A Kurátoroknak jogukban áll és a hatáskörük kiterjed arra, hogy szavazati joggal éljenek bármely társaság, gazdasági társaságként be nem jegyzett üzleti szervezet vagy egyéb gazdasági társaság részvénytőke-része vagy egyéb értékpapírjai vonatkozásában, és a Kurátorok által birtokolt minden ilyen részvénycsomag vonatkozásában a szavazati jogot bármelyik, a közgyűlésen jelen lévő Kurátor vagy több Kurátor gyakorolhatja a szavazás során, feltéve, hogy erre a Kurátorok többségétől megkapták a felhatalmazást; a szavazáskor minden joguk és hatáskörük megvan bármely, a nem törzsvagyoni vagyonrészhez tartozó társaság, gazdasági társaságként be nem jegyzett üzleti szervezet, illetőleg gazdasági társaság, részvény- illetőleg egyéb értékpapír-csomag átszervezése, gazdálkodási egyensúlyba hozása vagy felszámolása mellett vagy ellen szavazni, és megállapodást kötni bármely ilyen társaság, gazdasági társaságként be nem jegyzett üzleti szervezet vagy egyéb gazdasági társaság átszervezéséről, gazdálkodási egyensúlyba hozásáról vagy felszámolásáról; valamint jogukban áll bármely ilyen társaság, gazdasági társaságként be nem jegyzett üzleti szervezet vagy egyéb gazdasági társaság vagyonának értékesítéséhez vagy a gazdálkodásának újraszabályozásához hozzájárulni is; és jogukban áll minden olyan döntés meghozatala az ilyen értékpapírokkal vagy részvénytőkével kapcsolatosan, amelyek a javasolt átszervezéssel, gazdálkodási egyensúlyba hozással, újraszabályozással vagy értékesítéssel összefüggésben szükséges, helyénvaló és megfelelő; és a nem törzsvagyoni vagyonrészhez tartozó értékpapírok vagy részvénytőke bármely része esetében mindenkor fennálló joguk, szabad döntési lehetőségük, illetőleg előjoguk ezek birtokosainak az, hogy ezeket más értékpapírokra vagy részvénytőkére átváltsák, illetőleg olyan esetben, amikor a jog, az opció vagy az előjog alapján az ilyen értékpapírok vagy részvénytőke tulajdonosa további értékpapírokat vagy részvénytőkét jegyezhet, akkor a Kurátorok joga és hatásköre kiterjed arra, hogy szabad belátásuk szerint mindenkor éljenek az ilyen joggal, opcióval vagy előjoggal, kifizetést teljesítsenek ennek érdekében, és az így megszerzett értékpapírokat és részvénytőkét a nem törzsvagyoni vagyonrész befektetéséként birtokolják.

6.7. KÖLCSÖNFELVÉTELI JOG: A Kurátoroknak jogukban áll pénzkölcsönt felvenni abból a célból, hogy

(a) elérjék az alapítványi célokat,

(b) a Kurátorok tulajdonában vagy bérleményében álló ingatlanokat vagy ingatlanrészeket fejlesszék, átalakítsák vagy állagát megóvják,

(c) óvják és megőrizzék az alapítványi vagyont vagy annak bármely részét, illetőleg elemét,

(d) befektessenek, illetőleg

(e) egyéb olyan célból, amelyet a Kurátorok saját belátásuk szerint helyénvalónak és megfelelőnek tartanak a jelen Alapító Okiratban meghatározottak szerint a Kurátorok számára biztosított hatáskörök gyakorlása érdekében; pénzkölcsön felvételekor a Kurátoroknak jogukban áll meghatározni az ilyen kölcsönök feltételeit, valamint jelzálogot vagy egyéb terhet telepíteni a nem törzsvagyoni vagyonrészre vagy annak bármely elemére, biztosítékul minden ilyen kölcsön alapösszegének és kamatainak visszafizetésére.

6.8. KÖLCSÖNZÉSI JOG: A Kurátoroknak jogukban áll pénzt kölcsönözni bármely olyan intézménynek, szervezetnek, társaságnak, alapítványnak vagy természetes személyes csoportjának, melyet az Alapítvány céljainak megfelelő és azokkal összhangban lévő, illetőleg azokat kiegészítő célokból hoztak létre vagy szerveztek; ilyen kölcsönzés során a Kurátorok kötelesek meghatározni a kölcsön feltételeit és megkövetelhetnek biztosítékot a kölcsön alapösszegének és kamatainak visszafizetésére. Minden ilyen kölcsön kizárólag ama célokra használható fel és vehető igénybe, amely célok elérése érdekében az Alapítványt létrehozták.

6.9. JELÖLTEK: A Kurátoroknak jogukban áll és ezennel teljes jog- és hatáskört kapnak arra, hogy egyéni vagy társasági jelölteket állítsanak azon kizárólagos célból, hogy a nem törzsvagyoni vagyonrészhez tartozó értékpapírok viszonylatában tisztséget töltsenek be annak érdekében, hogy megkönnyítsék az említett értékpapírok átruházását és az ilyen értékpapírokkal kapcsolatos jogok meghatározott feltételek szerinti gyakorlásával összefüggő megbízásokban, szerződésekben és hasonló okiratokban foglaltak végrehajtását. Az így jelölt személy vagy személyek kizárólag a Kurátorok utasításainak megfelelően járhatnak el az értékpapírügyletekben és nem ruháztatnak fel független jog- és hatáskörökkel az ilyen értékpapírok tekintetében és vonatkozásában, illetőleg az ilyen értékpapírok tulajdonjogához kötődő jogok tekintetében és vonatkozásában.

6.10. FIÓKSZERVEZETEK ÉS TAGSZERVEZETEK: A Kurátoroknak jogukban áll az Amerikai Egyesült Államok törvényei, vagy az Amerikai Egyesült Államok bármely államának vagy tartományának törvényei, vagy bármely idegen ország vagy független terület törvényei szerint olyan gazdasági és egyéb társaságokat, legyenek azok haszonelvűek vagy nem haszonelvűek, megalakítani vagy megszervezni, vagy ezek megalakításában és megszervezésében közreműködni, amelyek a Kurátorok megítélése szerint az Alapítvány céljainak elérése, illetőleg e célok elérésének elősegítése szempontjából, valamint ezzel összefüggésben bármely ügy vagy dolog szempontjából, továbbá a nem törzsvagyoni vagyonrész bármely elemének birtokban tartása, kezelése, működtetése, használata, beruházása vagy nyereségszerzés céljából való kihelyezése szempontjából megfelelők, alkalmasak vagy hasznosak; és ezek a társaságok olyan jogokkal, elnevezéssel és szervezeti felépítéssel rendelkezhetnek, amilyeneket a Kurátorok szabad belátásuk szerint megfelelőnek tartanak. A Kurátorok a nem törzsvagyoni vagyonrész egésze vagy bármely része vonatkozásában jogcímet, valamint birtokjogot, felügyeleti jogot, irányítási jogot és működtetési jogot adhatnak át és engedményezhetnek az ilyen gazdasági vagy egyéb társaságoknak egyenként vagy csoportot alkotóan; és ezzel minden ilyen gazdasági és egyéb társaság e tekintetben teljes jogú tulajdonosává válik az adott társaságnak és teljes mértékben gyakorolja a társaságra átruházott vagyonnal kapcsolatos beruházási és újra beruházási, eladási, átadási, átruházási, csereügyleti vagy egyéb rendelkezési, haszonszerzési, jelzálog-, lekötési és egyéb terhek vállalására való jogokat a jelen vagyonkezelői alapítványtól és annak minden törzsvagyoni elemétől minden szempontból mentesen, úgy, mintha az említett vagyonelem soha nem is lett volna az alapítványi vagyon része. A Kurátorok által megszervezett eme társaságok tevékenységéből származó, illetőleg a Kurátorok irányítása alatt álló minden ilyen társaság által birtokolt tiszta bevételeket és tiszta nyereségeket, ha származik belőlük ilyen, az alábbiakban meghatározott célok elérése érdekében át kell adni a Kurátoroknak. A Kurátorok mindenkor kötelesek megtartani az ilyen gazdasági és egyéb társaságok feletti ellenőrzést vagy úgy, hogy az adott társaság tagságát csak saját maguk alkotják, vagy pedig úgy, hogy ők birtokolják az összes részvényt a szavazati joggal rendelkező részvények kivételével, vagy egyéb módon ők rendelkeznek mindezekkel. A vevők, zálogbirtokosok, jelzálog-tulajdonosok, illetőleg bármely egyéb, a társaság által vállalt vagy tűrt megterhelés jogosultjai nem jogosultak megismerni a nekik kifizetett pénzösszegek felhasználási módját és az ilyen társaság által vagy a társaság szabályosan megbízott tisztviselője vagy tisztviselői által kiállított nyugta vagy elismervény teljes és maradéktalan nyugtának vagy elismervénynek minősül az azt elfogadó személy részére. Az V. cikk rendelkezéseinek megfelelően a Kurátorok rábízhatják az említett gazdasági vagy egyéb társaságra, illetőleg közülük többre is, a nyomólemezeket vagy egyéb eszközöket az Urantia könyv nyomtatása és sokszorosítása céljából, valamint az Urantia könyv nyomtatása, kiadása és értékesítése céljából.

6.11. SEGÉDKURÁTOROK: A Kurátorok, amikor és amilyen gyakorisággal és időtartamra csak szükségesnek és előnyösnek tartják, bármely személyt, illetőleg személyeket, vagy vagyonkezelő társaságot, illetőleg társaságokat, vagy ezen személyek és társaságok bármely kombinációját segédkurátorrá (a továbbiakban együtt: „segédkurátor”) nevezhetnek ki az alapítványi vagyon egésze vagy bármely része vonatkozásában ellátandó feladatra, és e segédkurátornak átadhatják az alapítványi vagyon egészét vagy bármely részét annak igazgatása, irányítása vagy megőrzése céljából, továbbá teljes hatáskörrel rendelkeznek a kinevezés visszavonására; e kinevezés azonban kizárólag határozott időre adható, és az alapítványi vagyon egészével vagy bármely részével kapcsolatos feladat ellátására így kinevezett segédkurátor rendelkezik mindazokkal a jogokkal, hatáskörökkel és döntési jogosítványokkal és őt terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyekkel a Kurátorok az itt meghatározottak szerint felruházták, illetőleg megterhelték figyelembe véve az itt meghatározott, valamint a kinevezési okiratban foglalt korlátozásokat. Ha a Kurátorok a segédkurátor valamely tevékenységével vagy résztevékenységével kapcsolatosan irányítási jogosítványt tartanak fenn maguknak, akkor az így megbízott segédkurátor semmilyen módon nem felelős azért, ha a kurátori irányításnak megfelelően tevékenykedik. A segédkurátori megbízás időtartamának lejártával vagy a segédkurátori megbízás visszavonásával a segédkurátor köteles az itt meghatározottak szerint a birtokában lévő teljes alapítványi vagyont visszaszolgáltatni a Kurátoroknak az említett lejárat vagy visszavonás idejének megfelelően: és az itt meghatározottak szerint a Kurátorok által a segédkurátor részére kiállított nyugta vagy igazolás alapján a segédkurátor mentesül minden, a rábízott alapítványi vagyon igazgatásával, megóvásával, irányításával vagy megőrzésével kapcsolatos tevékenységeivel járó felelősségtől. Az e bekezdésben meghatározottak szerint megbízott segédkurátornak semmilyen körülmények között nem áll jogában a Kurátorok elszámoltatása és semmilyen módon nem tehető felelőssé a Kurátorok döntéseiért a segédkurátori kinevezését megelőzően vagy azt követően. A segédkurátor kinevezési okiratát vagy a kinevezés visszavonásáról szóló okiratot a 9.1. bekezdésben foglaltak szerint szükséges nyilvántartásba venni.

6.12. KISEGÍTŐ KURÁTOROK: A Kurátoroknak jogukban áll és ezennel teljes felhatalmazást kapnak arra, hogy bármely személyt, illetőleg személyeket, vagy vagyonkezelő társaságot, illetőleg társaságokat, vagy ezen személyek és társaságok bármely kombinációját kisegítő kurátornak vagy kisegítő kurátoroknak jelölje bármely, a nem törzsvagyoni vagyonrészhez tartozó ingatlannal kapcsolatos tisztség betöltése céljából. Amennyiben ilyen kisegítő kurátorok jelölése szükségessé válik, akkor a Kurátorok az alábbiak szerint megbízhatják és felruházhatják az így kijelölt kisegítő kurátort vagy kurátorokat olyan jog- és hatáskörökkel, amilyeneket a Kurátorok az itt meghatározottak szerint indokoltnak vagy szükségesnek tartanak; mindennek feltétele azonban, hogy bármely ilyen ingatlanból vagy egyéb vagyonrészből származó tiszta jövedelmet, valamint az ingatlan értékesítéséből származó tiszta bevételt az adott ingatlannal kapcsolatban eljáró kisegítő kurátor vagy kurátorok köteles átadni a Kurátoroknak, és a Kurátorok kötelesek azt a vonatkozó feltételeknek megfelelően birtokolni és igénybe venni. A kisegítő kurátor vagy kurátorok kinevezési okiratát a 9.1. bekezdésben foglaltak szerint szükséges nyilvántartásba venni.

6.13. ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSE: A Kurátorok rendelkezhetnek úgy, hogy a nem törzsvagyoni vagyonrész kockázatára és nem a Kurátorok egyéni kockázatára olyan üzleti vállalkozást alapítanak, szerveznek és vásárolnak meg, illetőleg tartanak fenn, működtetnek és üzemeltetnek, amelyet így megalapítanak, megszerveznek vagy megvásárolnak, vagy amelyet az Alapítvány, illetőleg annak Kurátorai részére átvesznek, átruháznak vagy hagyományoznak, vagy az ilyen üzleti vállalkozás egészét vagy bármely részét eladják, elcserélik vagy értékesítik olyan feltételekkel, amilyeneket a Kurátorok szükségesnek, helyénvalónak és megfelelőnek tartanak. A Kurátorok ilyen üzleti vállalkozást olyan név és jelleg szerint és olyan helyen vagy helyeken alapíthatnak, szervezhetnek meg, folytathatnak és működtethetnek, amilyenképpen azt a Kurátorok szabad belátásuk szerint helyénvalónak és megfelelőnek ítélik. Az üzleti vállalkozásból származó tiszta bevételeket és tiszta nyereségeket, ha származik belőle ilyen, át kell adni a Kurátoroknak, illetőleg a Kurátorok rendelkezése szerint kell kezelni az ilyen üzleti vállalkozásnál az itt meghatározott célok elérése érdekében.

6.14. A KÖVETELÉSEK KIELÉGÍTÉSE: A Kurátoroknak jogukban áll az Alapítvány, az alapítványi vagyon, illetőleg a Kurátorok részéről vagy felé fennálló bármely követelést kiegyenlíteni, azzal kapcsolatban megegyezést kötni, átruházni vagy elengedni olyan feltételek mellett, amilyeneket a Kurátorok a saját belátásuk szerint a leginkább helyénvalónak és megfelelőnek tartanak.

6.15. PERES ELJÁRÁSOK: A Kurátoroknak jogukban áll a nevükben, mint Kurátorok, vagy az URANTIA ALAPÍTVÁNY nevében pert indítani bármely, a tételes jog, illetőleg a szokásjog alapján vagy a méltányosság szellemében ítélkező bíróságon a Kurátorok bármely jogának vagy érdekében védelme vagy érvényesítése céljából az alapítványi vagyon bármely vagyonelemét vagy részét érintően, vagy azzal kapcsolatban, illetőleg bármely vonatkozásban úgy, mintha a vagyonelem, illetőleg vagyonrész magán- és egyéni tulajdonosai volnának, továbbá jogosultak védeni és kikényszeríteni jogukat bármely ajándékra, adományra, engedményre és hagyatékra, valamint jogosultak védekezni bármely, ellenük mint Kurátorok ellen vagy az Alapítvány ellen vagy az alapítványi vagyon bármely része ellen indított perben.

6.16. HALMOZÓDÓ JOG- ÉS HATÁSKÖRÖK: A Kurátoroknak jogukban áll megterhelni az alapítványi vagyon anélkül, hogy személyes helytállási kötelezettségük keletkezne, és jogukban áll bármely olyan döntést meghozni, amelyet helyénvalónak és megfelelőnek ítélnek ama célok eléréséhez, melyek érdekében az Alapítvány létrehozták; és általában véve is, összhangban azzal, hogy az alapítványi vagyon és az abból származó jövedelmek és hasznok rendeltetése az alapítványi célok elérésére való felhasználás, a Kurátoroknak minden joguk megvan az alapítványi vagyon feletti rendelkezésre úgy, mintha egyes személyekként együttesen teljes és korlátlan tulajdonosi jogokkal bírnának felette, és a felsorolt különleges vagy egyedi jogosítványok nem értelmezhetők úgy, mint amelyek korlátozzák vagy csorbítják a jelen Alapító Okirat egyéb rendelkezései által itt rájuk ruházott, illetőleg azokból levezetett általános jog- és hatásköröket. Az itt biztosított jogosítványok egyike sem veszít érvényességéből annak gyakorlása folytán, hanem folyamatosan meglévőnek minősülnek és időről időre gyakorolhatók, mégpedig a Kurátorok szabad belátása szerinti szükséges, helyénvaló vagy megfelelő esetekben.

6.17. HARMADIK FELEK JOGAI: Vevők, szerződő felek, bérlők, jelzálog-tulajdonosok, zálogbirtokosok, illetőleg bármely szerződés, kötelezettségvállalás vagy megterhelés jogosultjai nem jogosultak megismerni az alapítványi vagyont gyarapító vagy azt terhelő vételárak, bérleti díjak, kölcsönzött vagy előlegezett pénzösszegek, valamint a Kurátoroknak kifizetett összegek felhasználási módját, illetőleg nem jogosultak megtudni, hogy a jelen Alapító Okiratban meghatározott feltételek teljesültek-e és nem jogosultak tájékoztatásra a Kurátorok bármely intézkedésének indokoltsága vagy célszerűsége felől.

6.18. A KÖLTSÉGEK KIFIZETÉSE: A Kurátorok felhatalmazása és jogosítványaik kiterjednek arra, hogy megfizessenek minden szükséges és jogos adót, költséget, díjat és kiadást a kezelői jogok gyakorlásával összefüggésben és annak ügyviteli vonatkozásában, beleértve a Kurátorok által időről időre igénybevett ügyvédeknek és jogi képviselőknek járó díjak megfizetését, valamint az itt meghatározottak szerinti jogok gyakorlására megbízott segédkurátoroknak és kisegítő kurátoroknak járó díjak megfizetését is.

VII. CIKK: KURÁTOROK ÉS AZ URANTIA ALAPÍTVÁNY VEZETÉSE

7.1. KURATÓRIUM: Az Alapítvánnyal és az alapítványi vagyonnal kapcsolatos ügyeket a Kurátorokból és az őket a tisztségben követőkből álló Kuratórium intézi.

7.2. KURÁTOROK: E tekintetben a Kurátorok alatt az alulírottak és az őket a tisztségben követők értendők, akiket úgy kell megnevezni és akikre úgy kell utalni mint „AZ URANTIA ALAPÍTVÁNY KURÁTORAI”. A Kurátorok ellenszolgáltatás nélkül látják el a feladataikat.

7.3. A HIVATALBA LÉPŐ KURÁTOROK JELÖLÉSE: Amikor a betöltött kurátori helyek számában üresedés támad a kurátori helyek számának növekedése, elhalálozás, lemondás, tartós akadályoztatás vagy visszahívás miatt, akkor a hivatalban lévő Kurátorok 75 százalékos szavazati többséggel utódot választanak a betöltetlen helyre, és erről a hivatalban lévő Kurátorok 75 százalékos szavazati többségét alkotó része aláírásával és bélyegzővel hitelesítve jegyzőkönyvet készít az utód szabályos megválasztásának igazolása céljából; a jegyzőkönyvet a 9.1. bekezdésben meghatározottak szerint nyilvántartásba kell venni.

7.4. TISZTELETBELI KURÁTOR: Bármely Kurátor tartós akadályoztatása esetén, melynek tényét orvos igazolja, illetőleg bármely Kurátor lemondása esetén, mely tényt bármelyik másik Kurátornak az érintett részéről írásban átadott lemondó nyilatkozat alátámaszt, megállapítandó a kurátori hely megüresedése. Bárki, aki korábban Kurátor volt, vagy aki tartósan akadályoztatva van, vagy aki lemondott kurátori tisztéről, akarata szerint AZ URANTIA ALAPÍTVÁNY TISZTELETBELI KURÁTORA lehet, amennyiben a többi Kurátor többségi szavazással megválasztja, melyről az említett többi Kurátor aláírással és bélyegzővel hitelesített jegyzőkönyvet készít és vesz nyilvántartásba a 9.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A Tiszteletbeli Kurátorra nem értelmezhetők az alább említett jogok, kötelességek és jogosítványok, e címet kizárólag a múltbeli szolgálatainak elismeréséért kapja.

7.5. A KURÁTOR HIVATALBÓL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA: Bármely Kurátor bármely oknál fogva eltávolítható e tisztségből a többi Kurátor 80 százalékos többségi döntése alapján, és a többi Kurátor e 80 százalékos szavazattöbbséggel meghozott döntését követően a többi Kurátor aláírásával és bélyegzővel hitelesítve jegyzőkönyv készítendő a szavazásról és az érintett Kurátor tisztségéből való eltávolításáról, s a jegyzőkönyv nyilvántartásba veendő a 9.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A jegyzőkönyv zárását és iktatását követően a kurátori helyek számában az üresedés beállásának ténye megállapítandó.

7.6. RENDELETEK: A Kurátorok olyan, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel nem ellentétes rendeleteket hoznak, melyek rendeltetése az Alapítvány ügyeinek és a Kurátorok működésének és eljárásainak irányítása, s amely rendeletek szabályozzák egyebek mellett

(a) az Elnök, az egy vagy több alelnök, a titkár és a gazdasági vezető mint tisztviselők (akik közül e két utóbbi nem feltétlenül Kurátor) tisztségét,

(b) az ilyen tisztviselők rendelkezési jogait és feladatait,

(c) a tisztviselő-választás és a megüresedett tisztségek betöltésének módját,

(d) a Kurátorok rendes üléseit,

(e) a bélyegző elfogadását,

(f) az igazgatósági rendeletek módosítását és felülvizsgálatát a Kurátorok 75 százalékos többségi szavazata alapján, valamint

(g) az állandó bizottságok és az eseti bizottság felállítását.

7.7. TÖBBSÉGI DÖNTÉSHOZATAL: Ha a jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik, a Kurátorok a döntéskor jelenlévők többségének egybehangzó véleménye alapján hoznak döntést, és a Kurátorok minden ülésről, eljárásról és döntésről teljes jegyzőkönyvet és egyéb feljegyzést készítenek és vesznek nyilvántartásba, és a Kurátorok többségi véleményétől eltérő véleményt megfogalmazó Kurátornak joga van az egyet nem értését az említett jegyzőkönyvben vagy egyéb feljegyzésben rögzíteni.

7.8 A KURÁTOROK SZÁMA: A Kurátorok legkisebb száma öt, a Kurátorok legnagyobb száma kilenc.

VIII. CIKK: A VAGYONKEZELŐI JOGOK KÉSŐBBI BŐVÍTÉSE

8.1. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON GYARAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELFOGADÁS: Sem pénzvagyonnal, sem tulajdonvagyonnal nem gyarapítható az alapítványi vagyon s nem válhat tárgyává az itt meghatározott kezelői jogoknak ajándékozás, adományozás, átruházás vagy hagyakozás útján, hacsak az ajándékozás, adományozás, átruházás vagy hagyakozás útján átadott pénzvagyont vagy tulajdonvagyont a Kurátorok el nem fogadták és át nem vették.

8.2. CÉLHOZ NEM KÖTÖTT ADOMÁNYOK: A Kurátorok saját belátásuk szerint rendelkezhetnek olyan ajándékok, adományok, hagyatékok vagy átruházott pénz- és tulajdonvagyoni javak elfogadásáról és átvételéről, illetőleg visszautasításáról, melyek rendeltetése az itt meghatározott célok elérésének segítése vagy biztosítása. Bármilyen pénzvagyon vagy tulajdonvagyon, melyet az URANTIA ALAPÍTVÁNYNAK vagy az URANTIA ALAPÍTVÁNY KURÁTORAINAK átengedtek, rájuk átruháztak, engedményeztek, átadtak vagy rájuk hagyományoztak, akár hivatkozással e jelen Alapító Okiratra vagy az Alapítvány céljaira, akár nem, úgy tekintendő, mint a nem törzsvagyoni vagyonrészhez adódó vagyon és mint amely az itt meghatározott kezelői jogoknak tárgyát képezi, ha a vagyonrészt a Kurátorok elfogadták.

8.3. CÉLHOZ KÖTÖTT ADOMÁNYOK: A Kurátorok saját belátásuk szerint fogadhatnak el és vehetnek át olyan, az URANTIA ALAPÍTVÁNY-nak vagy a Kurátoroknak szánt ajándékokat, adományokat és hagyatékokat, melyeket korlátozott és meghatározott célra lehet felhasználni és igénybe venni, amennyiben a Kurátorok saját mérlegelési jogkörükben hozott döntésük alapján az ilyen korlátozott és meghatározott célok összeegyeztethetők és összhangban vannak az Alapítvány itt meghatározott céljaival. Minden egyes ilyen ajándékot, adományt és hagyatékot, valamint bármely további felajánlást a Kurátorok elfogadó döntését követően elkülönített tulajdonrészként, illetőleg vagyonelemként szükséges tartani és kezelni, s az átadással szándékolt korlátozott és meghatározott célokra kell igénybe venni, azonban egyebekben a Kurátorokat ugyanazok a jogok gyakorlása illeti meg, mint a nem törzsvagyoni vagyonrész itt meghatározottak szerinti kezelése esetében.

IX. CIKK: EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A DÖNTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA: Minden olyan, a jelen Alapító Okirat rendelkezései szerint nyilvántartásba veendő döntést közjegyző előtt nyilvántartásba kell venni a Recorder’s Office of Cook County (Illinois) intézménynél, és minden egyéb olyan intézménynél, amelynél a közjegyzői nyilvántartásba vételt törvény előírja az adott döntés vonatkozásában vagy annak jellegétől függően. Ha bármely oknál fogva valamely rendelkezést nem lehetne bejegyeztetni az említett Recorder’s Office of Cook County (Illinois) közjegyzői intézménynél, illetőleg bármely más, e célra a jövőben kijelölt közhivatalnál, a Kurátorok kötelesek írásban kijelölni egy másik közhivatalt, ahol a határozatok az itt meghatározottak szerinti nyilvántartásba vételi követelményeknek megfelelően nyilvántartásba veendők, s a kijelölési iratot is nyilvántartásba kell venni; ezt követően minden nyilvántartásba veendő rendelkezés ennél a közhivatalnál jegyeztetendő be. Az e bekezdésben foglaltaknak megfelelően elvégzett nyilvántartásba vétel az adott rendelkezés esetében bizonyítja a rendelkezéssel érintett tények valós voltát.

9.2. BÍRÓSÁGI BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGTELENSÉGE: A Kurátorok számára itt biztosított és rájuk ruházott jog- és hatáskörök az itt meghatározottak szerint gyakorolhatók az erre irányuló külön bírósági végzés vagy határozat kibocsátása iránti kérvény benyújtásának szükségessége nélkül.

9.3. Ezen Alapító Okiratot a 9.1. bekezdésben meghatározottak szerint nyilvántartásba kell venni.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.