بخشهای کتاب

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

کتاب یورنشیا

بخشهای کتاب

قسمت اول
جهان مرکزی و ابرجهانها

مسئولیت این مقالات به عهدۀ یک گروه یووِرسا متشکل از شخصیتهای ابرجهان است که با اجازۀ قدمای ایامهای اُروانتان عمل می‌کنند.

قسمت دوم
جهان محلی

مسئولیت این مقالات به عهدۀ یک گروه نِبادان متشکل از شخصیتهای جهان محلی است که با اجازۀ جبرئیل سَلوینگتون عمل می‌کنند.

قسمت سوم
تاریخ یورنشیا

مسئولیت این مقالات به عهدۀ یک گروه از شخصیتهای جهان محلی است که با اجازۀ جبرئیل سلوینگتون عمل می‌کنند.

قسمت چهارم
زندگی و آموزشهای عیسی

مسئولیت این گروه از مقالات به عهدۀ کمیسیونی متشکل از دوازده مخلوق بینابینیِ یورنشیا است که تحت سرپرستی یک مدیر آشکارسازی ملک صادق عمل می‌کنند.

مبنای این نوشته توسط یک مخلوق بینابینیِ ثانویه که روزگاری به مراقبت فوق بشری از آندریاس رسول گمارده شده بود فراهم گردید.

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©