قسمت چهارم زندگی و آموزشهای عیسی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

مسئولیت این گروه از مقالات به عهدۀ کمیسیونی متشکل از دوازده مخلوق بینابینیِ یورنشیا است که تحت سرپرستی یک مدیر آشکارسازی ملک صادق عمل می‌کنند.

مبنای این نوشته توسط یک مخلوق بینابینیِ ثانویه که روزگاری به مراقبت فوق بشری از آندریاس رسول گمارده شده بود فراهم گردید.

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved