قسمت دوم جهان محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

مسئولیت این مقالات به عهدۀ یک گروه نِبادان متشکل از شخصیتهای جهان محلی است که با اجازۀ جبرئیل سَلوینگتون عمل می‌کنند

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved