قسمت اول جهان مرکزی و ابرجهانها

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

مسئولیت این مقالات به عهدۀ یک گروه یووِرسا متشکل از شخصیتهای ابرجهان است که با اجازۀ قدمای ایامهای اُروانتان عمل می‌کنند.

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved