Kapitola 50 Planetární Princové

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 50

Planetární Princové

50:0.1 (572.1) PŘESTOŽE Planetární Princové náleží k řádu Synů Lanonandeků, jejich činnost je natolik specializovaná, že jsou běžně považováni za samostatnou skupinu. Poté, kdy obdrží od Melkísedeků osvědčení jako sekundární Lanonandekové, jsou tito Synové lokálního vesmíru přiděleni k zálohám svého řádu v hlavním řídícím centru souhvězdí. Odtud jsou posíláni Vládcem Soustavy vykonávat různé úkoly a časem jsou jmenováni Planetárními Princi a posláni vládnout vyvíjejícím se obydleným planetám.

50:0.2 (572.2) The signal for a System Sovereign to act in the matter of assigning a ruler to a given planet is the reception of a request from the Life Carriers for the dispatch of an administrative head to function on this planet whereon they have established life and developed intelligent evolutionary beings. All planets which are inhabited by evolutionary mortal creatures have assigned to them a planetary ruler of this order of sonship.

1. Poslání Princů

50:1.1 (572.3) Planetární Princ a jemu pomáhající bratři představují nejbližší možné osobní přiblížení se (s výjimkou inkarnace) k primitivním tvorům času a prostoru, kterého je schopen Věčný syn Ráje. Je pravda, že Syn Tvořitel působí na tvory sfér skrze svého ducha, ale Planetární Princ náleží k poslední kategorii osobních Synů, spojující Ráj s dětmi času. Nekonečný Duch je ve spojení s člověkem skrze strážce osudu a jiné andělské bytosti; Vesmírný Otec žije v člověku v předosobní přítomnosti Tajemných Monitorů, ale Planetární Princ představuje poslední pokus Věčného Syna a jeho Synů se vám přiblížit. Na nedávno obydlené planetě je Planetární Princ jediným představitelem naprosté božskosti, protože pochází ze Syna Tvořitele (potomka Vesmírného Otce a Věčného Syna) a Božské Pečovatelky (vesmírné Dcery Nekonečného Ducha).

50:1.2 (572.4) Princ nově obydlené planety je obklopen loajálním sborem pomocníků a asistentů a velkým počtem pečujících duchů. Ale sbor, dohlížející na takové nové světy, musí být složen z nižších kategorií organizátorů soustavy, aby měli přirozený soucit a pochopení pro planetární problémy a potíže. A všechna tato snaha poskytnout evolučním světům soucitné vedení nese sebou zvýšenou pravděpodobnost, že tyto blízké k člověku osobnosti mohou sejít ze správné cesty falešným povznesením svých vlastních myslí nad vůli Nejvyšších Vládců.

50:1.3 (572.5) To, že tito představitelé božskosti jsou na jednotlivých planetách zcela sami, znamená pro tyto Syny velmi obtížnou zatěžkávací zkoušku a Nebadon již proto prodělal několik nešťastných rebelií. Přivytvoření Vládců Soustav a Planetárních Princů dochází k zosobnění konceptu, který se stále více a více vzdaluje od Vesmírného Otce a Věčného Syna a zvyšuje se nebezpečí ztráty smyslu míry ve vztahu k vlastní důležitosti a je větší pravděpodobnost pro nesprávné chápání hodnot a vzájemných vztahů početných řádů božských bytostí a jejich stanovených pravomocí. To, že Otec není osobně přítomen v lokálním vesmíru také znamená určitou zkoušku spolehlivosti a věrnosti pro tyto Syny.

50:1.4 (573.1) Ale nestává se často, že tito princové světů selžou ve svých misích organizování a řízení obydlených sfér a jejich úspěšná práce značně usnadňuje následné mise Materiálních Synů, kteří přicházejí naroubovat na primitivní světy lidí vyšší formy života. Jejich vládnutí je také velmi důležité pro přípravu planety pro Rajské boží Syny, kteří následně přijdou posoudit světy a zahájit nové soudní období.

2. Planetární správa

50:2.1 (573.2) Všichni Planetární Princové podléhají vesmírnému správnímu vedení Gabriela, nejvyššímu zástupci Michaela, ale bezprostředně jsou podřízeni výkonným mandátům Vládci Soustavy.

50:2.2 (573.3) Planetární Princové mohou kdykoliv požádat o radu Melkísedeky, svoje bývalé instruktory a podporovatele, ale není to jejich povinnost a jestliže o takovou radu sami nepožádají, Melkísedekové do planetární správy nezasahují. Tito vládci světů mohou také použít informace od rady dvaceti čtyř poradců, sestavené z bytostí, pocházejících ze světů poskytnutí v soustavě. V Satanii všichni tito poradci v současné době pocházejí z Urantie. A v hlavním centru soustavy je podobná, sedmdesáti členná rada, sestavená také z bývalých evolučních bytostí světů.

50:2.3 (573.4) V ranných a neklidných údobích je vláda evolučních planet ve velké míře autokratická. Planetární Princové vybírají své specializované skupiny asistentů ze sborů planetárních pomocníků. Obvykle se obklopí dvanácti členy nejvyšší rady, ale tato rada je na jednotlivých světech vybírána a sestavena různými způsoby. Planetární Princ může mít také za asistenty jednoho či více členů třetího řádu své vlastní skupiny synovstva a někdy, na některých světech, to může být někdo z jeho vlastního řádu sekundárních Lanonandeků.

50:2.4 (573.5) Veškerý personál štábu vládce světa je složen z osobností Nekonečného Ducha a některých typů vyšších vyvinutých bytostí a vzestupných smrtelníků z jiných světů. Takový štáb má průměrně kolem tisíce bytostí a jak se planeta vyvíjí, tento sbor pomocníků může narůst až na sto tisíc a více. Kdykoliv potřebují více pomocníků, Planetárním Princům stačí pouze požádat své bratry, Vládce Soustav, a jejich žádosti je okamžitě vyhověno.

50:2.5 (573.6) Planety se jedna od druhé výrazně liší ve své podstatě, organizaci a řízení, ale všechny mají spravedlivé soudy. Soudní systém lokálního vesmíru začíná u soudů Planetárního Prince, kterému předsedá člen jeho osobního štábu; rozhodnutí takových soudů odrážejí velmi otcovský a rozvážný postoj. Všechny problémy mimo rámec řízení obydlené planety musí být posouzeny vyššími soudy, ale planetární záležitosti jsou ve velké míře řešeny v souladu s osobním úsudkem prince.

50:2.6 (574.1) Zvláštní smírčí komise slouží planetárním soudům a doplňují je, a jak duchovní, tak i fyzičtí regulátoři jsou závislí na zjištěních těchto smírců. Ale žádné rozhodnutí není vykonáno bez souhlasu Otce Souhvězdí, protože „Nejsvrchovanější vládnou království lidí.“

50:2.7 (574.2) Na planetě sloužící kontroloři a regulátoři jsou také schopni spolupracovat s anděly a jinými nebeskými bytostmi při přetváření těchto bytostí do forem, viditelných smrtelnými tvory. Při zvláštních příležitostech serafští pomocníci a také i Melkísedekové se udělají viditelnými pro obyvatele evolučních světů. Hlavní důvod pro povolání vzestupných smrtelníků z hlavního centra soustavy, aby byli součástí osobního štábu Planetárního Prince, je usnadnit komunikaci s obyvateli sféry.

3. Princův osobní personál

50:3.1 (574.3) Při odchodu na mladý svět si Planetární Princ obvykle bere s sebou skupinu dobrovolných vzestupných bytostí z hlavního řídícího centra lokální soustavy. Tyto vzestupné bytosti doprovázejí prince jako poradci a pomocníci, aby ho podporovaly v jeho práci, která je v počátečních údobích zaměřena na zdokonalení ras. Tento sbor materiálních pomocníků tvoří spojující článek mezi princem a rasami světa. Urantijský Princ Kaligastia měl ve svém sboru sto takových pomocníků.

50:3.2 (574.4) Takoví dobrovolníci jsou obyvateli hlavního centra soustavy a žádný z nich se nespojil se svým zavedeným Ladičem. Ladičům těchto dobrovolných služebníků zůstává stále rezidenční status hlavního centra soustavy, zatímco tito morontiální progresisté se dočasně vrátí do materiálního stavu.

50:3.3 (574.5) Nositelé života, tvůrci formy, poskytnou takovým dobrovolníkům nová fyzická těla, ve kterých pobývají po dobu jejich planetárního pobytu. I když tyto osobité formy nepodléhají běžným nemocem světů, jsou podobně jako začínající morontiální těla, náchylné k určitým poruchám mechanické povahy.

50:3.4 (574.6) Zpravidla je odchod princova osobního personálu z planety spojen s nejbližším planetárním soudem v době příchodu druhého Syna na sféru. Než odejdou, obvykle přidělí své různorodé povinnosti svým vzájemným potomkům a některým místním dokonalejším dobrovolníkům. Na těch světech, na kterých mají tito princovi pomocníci dovoleno vstupovat do manželství se členy z kvalitních skupin místních ras, tito potomci je obvykle nahradí.

50:3.5 (574.7) Tito asistenti Planetárního Prince se zřídkakdy párují s rasami světa, ale vždy mezi sebou. Z těchto spojeních vznikají dva druhy bytostí: primární typ midbytostí a určité vysoké typy materiálních bytostí, které zůstávají přiděleny k osobnímu personálu prince poté, když jejich rodiče opustí planetu při příchodu Adama a Evy. Tyto děti se nespojují se smrtelnými rasami, s výjimkou určitých mimořádných okolností a to jenom na příkaz Planetárního Prince. V takovém případě jsou jejich děti—vnuci osobního personálu—dokonalejší, než rasy jejich doby a generace. Všichni potomci těchto polomateriálních asistentů Planetárního Prince mají zavedeného Ladiče.

50:3.6 (575.1) Na konci princova soudního období, když přijde čas návratu tohoto „dočasně materiálního personálu“ do hlavního centra soustavy, aby pokračoval ve své pouti do Ráje, tyto vzestupné bytosti se odevzdají Nositelům Života za účelem vrácení svých materiálních těl. Vstoupí do přechodného spánku a probudí se zbaveny svého smrtelného oděvu a oděny do morontiální formy, připraveny pro serafskou přepravu zpět do hlavního centra soustavy, kde na ně čekají jejich odloučení Ladiči. Zaostali za svojí jerusemskou skupinou o celé jedno soudní období, ale získali unikátní a mimořádnou zkušenost, kterou prožije jen málokterý vzestupný smrtelník.

4. Hlavní centrum a školy planety

50:4.1 (575.2) Již na počátku své činnosti princův osobní personál zřizuje planetární školy vzdělávání a kultury, které navštěvuje výkvět evolučních ras a po jejich absolvování odchází učit své národy lepším způsobům žití. Tyto princovy školy jsou umístěny v materiálním centru planety.

50:4.2 (575.3) Převážná část fyzické práce, spojené se založením tohoto hlavního města, je vykonána osobním personálem. Taková hlavní města, nebo osídlení v ranných dobách Planetárního Prince, jsou velmi odlišná od toho, co by si mohli představovat smrtelníci Urantie. Ve srovnání s pozdějšími údobími jsou sídla jednoduchá, charakterizovaná minerální výzdobou a relativně pokročilými materiálními konstrukcemi. Všechno toto kontrastuje se systémem Adama, který je soustředěn kolem řídící zahrady, odkud personál Materiálního Syna vede svoji činnost ve prospěch ras během druhého soudního období vesmírných Synů.

50:4.3 (575.4) V hlavním osídlení na vašem světě každému lidskému obydlí bylo poskytnuto dostatek půdy. Přestože vzdálené kmeny pokračovaly v lovu a pastevnictví, studenti a učitelé v Princových školách byli všichni zemědělci a zahradníci. Čas byl prakticky rovnoměrně rozdělen mezi následující činnosti:

50:4.4 (575.5) 1. Fyzická práce. Obdělávání půdy, spojené se stavěním domů a jejich vybavením.

50:4.5 (575.6) 2. Sociální aktivity. Hry a kulturní společenská setkávání.

50:4.6 (575.7) 3. Použitelnost vzdělání. Individuální instruktáž, spojená s učením v rodinných skupinách, doplněna specializovanou výukou ve třídách.

50:4.7 (575.8) 4. Odborná výuka. Školy pro přípravu na manželství a vedení domácnosti, školy umění a učení řemesla a také třídy pro přípravu učitelů v oblasti světské, kulturní a náboženské činnosti.

50:4.8 (575.9) 5. Duchovní kultura. Bratrstvo učitelů, osvěta dětských a mladistvých skupin a příprava adoptovaných místních dětí pro misijní činnosti ve svých národech.

50:4.9 (575.10) Smrtelné bytosti nemohou Planetárního Prince vidět; je to zkouška víry věřit v přítomnost polomateriálních bytostí jeho osobního personálu. Ale tyto školy vzdělávání a kultury jsou velmi dobře přizpůsobeny potřebám každé planety a brzy se vytvoří velké a chvályhodné rivalství mezi lidskými rasami v jejich snaze dostat se do těchto různých vzdělávacích institucí.

50:4.10 (575.11) Postupně se z takového světového centra kultury a vzdělávání šíří ke všem národům povznášející a civilizující vliv, který pomalu, ale jistě, přetváří evoluční rasy. Mezitím, vzdělané a oduševnělé děti okolních národů, které byly adoptovány a vychovány v princových školách, se vracejí zpět ke svým rodným skupinám a podle svých nejlepších schopností tam zřizují nová a činná centra vzdělávání a kultury, které oni řídí v souladu s programem princových škol.

50:4.11 (576.1) Na Urantii takové plány pro planetární vývoj a kulturní rozvoj byly velmi dobře zahájeny a probíhaly uspokojivým způsobem, když všechno poněkud náhle a neslavně ukončila Kaligastiova oddanost Luciferově vzpouře.

50:4.12 (576.2) Pro mne jednou z nejvíce šokujících událostí této vzpoury bylo zjištění o lhostejné proradnosti jednoho člena mého vlastního řádu synovstva, Kaligastii, který uvážlivě a se zlým úmyslem systematicky překroutil směrnice a zničil učení, poskytované ve všech planetárních školách Urantie, které byly v tu dobu v činnosti. Zánik těchto škol byl rychlý a dokonalý.

50:4.13 (576.3) Mnoho potomků vzestupných materializovaných členů Princova osobního personálu zůstalo loajální a opustilo řady Kaligastii. Těmto věrným se dostalo podpory od prozatímních správců Urantie Melkísedeků a v pozdějších dobách jejich potomci velkou měrou přispěli k pozvednutí planetárních konceptů pravdy a spravedlnosti. Práce těchto věrných andělů pomohla zachránit duchovní pravdu Urantie od totálního vyhlazení. Tyto odvážné duše a jejich potomci udržovali některé vědomosti o vládnutí Otce a pro světové rasy uchovali koncept následných planetárních soudních obdobích, které na planetě vykonávají různé kategorie božích Synů.

5. Progresivní civilizace

50:5.1 (576.4) Loajální Princové obydlených světů jsou trvale přiděleni na planety svého původního pověření. Rajští Synové a soudní období přicházejí a odcházejí, ale úspěšný Planetární Princ pokračuje stále jako vládce své sféry. Jeho práce je zcela nezávislá na misích vyšších Synů, protože jejich úkolem je podporovat rozvoj planetární civilizace.

50:5.2 (576.5) Ztěží se najdou dvě planety se stejným rozvojem civilizace. Jednotlivé detaily evoluce smrtelníků se velmi liší ve velkém množství rozdílných světů. Bez ohledu na tyto četné varianty fyzického, intelektuálního a sociálního rozvoje planety, všechny evoluční sféry se rozvíjejí v určitých, přesně stanovených směrech.

50:5.3 (576.6) Pod blahodárným vedením Planetárního Prince, umocněném Materiálními Syny a zvýrazněném pravidelnými misemi Rajských Synů, smrtelné rasy na průměrném světě času a prostoru budou postupně procházet následujícími sedmi epochami rozvoje:

50:5.4 (576.7) 1. Epocha výživy. Pralidé a ranné rasy primitivních lidí se hlavně starají o potravu. Tyto vyvíjející se bytosti věnují svůj čas buď hledání potravy, anebo boji—útočnému nebo obrannému. Zajištění potravy je nejdůležitější činnost v myslích těchto dávných předků pozdějších civilizací.

50:5.5 (576.8) 2. Éra ochrany. Hned jakmile primitivnímu lovci zbývá čas od hledání potravy, využívá ho ke zvýšení své bezpečnosti. Více a více pozornosti se věnuje metodám vedení boje. Domy se opevňují a klany se sjednocují kvůli vzájemnému strachu a štěpování nenávisti k jiným skupinám. Pud sebezáchovy vždy přichází po období zajišťování potravy.

50:5.6 (577.1) 3. Éra materiálního pohodlí. Poté, až jsou částečně vyřešeny problémy s potravou a je zajištěn určitý stupeň bezpečnosti, získaný volný čas je využíván ke zvyšování osobního pohodlí. Boj mezi přepychem a nouzí je osou lidských činností. Taková éra je velmi často charakterizována tyranstvím, netolerancí, obžerstvím a opilostí. Slabší členové ras mají sklon k nestřídmému způsobu života a hrubosti. Postupně, silnější a pravdu hledající členové vyvíjející se civilizace potlačí tyto rozkoš hledající slabochy.

50:5.7 (577.2) 4. Touha po vědění a moudrosti. Potrava, bezpečnost, radost a volný čas vytvářejí základ pro rozvoj kultury a šíření vědomostí. Snaha realizovat vědomosti vychází z moudrosti a když kultura dokáže využít zkušenosti a zdokonalit se z nich, nastala skutečná civilizace. Jídlo, bezpečnost a materiální pohodlí stále ještě ovládají společnost, ale mnoho prozíravých jedinců dychtí po vědění a žízní po moudrosti. Každému dítěti je dána možnost učit se prakticky; vzdělání je heslem těchto epoch.

50:5.8 (577.3) 5. Epocha filozofie a bratrství. Když se smrtelníci naučí myslet a začnou využívat zkušenosti, vytváří se v nich sklon k filozofii—začínají hledat příčiny a používat rozlišující úsudek. Společnost této epochy se stává etickou a smrtelníci takové éry začínají být opravdově morálními bytostmi. Moudré a morální bytosti jsou schopny vytvořit na takovém progresivním světě lidské bratrství. Etické a morální bytosti se mohou naučit žít podle zlatého pravidla.

50:5.9 (577.4) 6. Éra duchovního úsilí. Když vyvíjející se smrtelníci projdou fyzickými, intelektuálními a sociálními stupni vývoje, dříve či později dosáhnou takových úrovních osobního vnímání, které je nutí hledat duchovní naplnění a kosmické porozumění. Náboženství završuje vzestup od emociálních oblastí strachu a pověr k vysokým úrovním kosmické moudrosti a osobní duchovní zkušenosti. Vzdělání usiluje o pochopení významů a kultura sahá po kosmických vztazích a skutečných hodnotách. Takoví evoluční smrtelníci jsou opravdu kultivovaní, dokonale vzdělaní a mimořádně znalí Boha.

50:5.10 (577.5) 7. Éra světla a života. Tato éra je rozkvětem předchozích epoch fyzické bezpečnosti, intelektuálního rozvoje, sociální kultury a duchovního snažení. Tyto lidské úspěchy jsou nyní sjednoceny, sdruženy a sladěny do kosmické jednoty a nezištné služby. V rámci omezení konečné podstaty a materiálních možností neexistují žádné hranice evolučního dosažení pro rozvíjející se generace, střídající jedna druhou na těchto zdokonalených a ustálených světech času a prostoru.

50:5.11 (577.6) Po ukončení služby na svých sférách v průběhu postupných soudních obdobích a progresivních epoch planetárního rozvoje, Planetární Princové jsou při zahájení éry světla a života povýšeni do pozice Planetárních Vládců.

6. PLanetární kultura

50:6.1 (578.1) Izolace Urantie nám neumožňuje poskytnou vám mnoho podrobností o životě a prostředí vašich sousedů v Satanii. V těchto dokumentech jsme omezeni podmínkami planetární karantény a izolací soustavy. V celém našem snažení informovat smrtelníky Urantie se musíme řídit těmito omezeními, ale pokud je to přípustné, jste informováni o rozvoji průměrného evolučního světa a jste schopni porovnat vývoj takového světa se současným stavem na Urantii.

50:6.2 (578.2) Rozvoj civilizace na Urantii se příliš neliší od jiných světů, které také postihl osud duchovní izolace. Ale ve srovnání s loajálními světy vesmíru je vaše planeta naprosto neuspořádaná a značně zaostalá ve všech fázích intelektuálního rozvoje a duchovního dosažení.

50:6.3 (578.3) Kvůli vašim planetárním neštěstím jsou Urantijci zbaveni možnosti chápat podstatu kultury na normálních světech. Ale neměli byste si představovat evoluční světy, dokonce i ty nejideálnější, jako sféry, na kterých je život procházkou kvetoucím sadem. Ranné období života smrtelných ras je vždy spojeno s bojem. Vynakládání úsilí a rozhodování jsou důležitou podmínkou pro získání hodnot, nezbytných pro přežití.

50:6.4 (578.4) Kultura předpokládá kvalitu mysli; není možné povznést kulturu, pokud není povznesena mysl. Vyšší intelekt bude usilovat o povznesenou kulturu a najde nějaký způsob jak takový cíl dosáhnout. Zaostalá mysl zavrhne vysokou kulturu i když ji bude představena v hotové podobě. Hodně také záleží na postupných misích božích Synů a stupně osvícenectví, dosaženého během jednotlivých soudních obdobích.

50:6.5 (578.5) Neměli byste zapomínat na to, že v důsledku Luciferovy vzpoury se všechny světy Satanie již dvě stě tisíc let nacházejí pod duchovním zákazem Norlatiadeku. A bude zapotřebí mnoha epoch pro napravení škod, způsobených hříchem a odtržením. Váš svět stále ještě pokračuje v neuspořádané a neurovnané cestě jako důsledek dvojí tragedie: rebelujícího Planetárního Prince a chybujícího Materiálního Syna. Dokonce ani poskytnutí Krista Michaela na Urantii neodstranilo ihned dočasné důsledky těchto závažných pochybeních v ranných obdobích řízení světa.

7. Odměny za izolaci

50:7.1 (578.6) Na první pohled se může jevit, že Urantia a další izolované světy jsou nejvíce nešťastnými planetami, protože jsou připraveny o blahodárnou přítomnost a vliv takových nadlidských osobností jako Planetární Princ, Materiální Syn a Materiální Dcera. Ale izolace těchto sfér poskytuje jejich rasám výjimečnou příležitost pro projev víry a pro rozvoj neobvyklého druhu důvěry v kosmickou hodnověrnost, která není založena na pohledu, nebo na jiném materiálním uvažování. Nakonec se může ukázat, že smrtelní tvorové, pocházející ze světů v karanténě v důsledku vzpoury, mají vlastně mimořádné štěstí. My jsme zjistili, že takové vzestupné bytosti jsou velmi brzy pověřovány četnými speciálními úkoly, týkající se kosmických projektů, které nelze úspěšně vykonávat bez neotřesitelné víry a dokonalé důvěry.

50:7.2 (579.1) Na Jerusemu vzestupné bytosti z těchto izolovaných světů mají obytný prostor sami pro sebe a jsou známé jako agondonterové, což označuje evoluční tvory vlastní vůle, kteří věří aniž vidí, trpělivě vytrvávají v izolaci a zdolávají nepřekonatelné potíže i když jsou sami. Toto funkční seskupení agondonterů setrvává během vzestupu lokálním vesmírem a přechodu supervesmírem; rozplyne se během pobytu v Havoně, ale ihned se znovu objeví při dosažení Ráje a natrvalo zůstává ve Sboru Smrtelných Konečných. Tabamantia je agondonter se statusem konečného, který vstoupil do věčného života na jedné ze sfér pod karanténou, která byla zapojena do vzpoury, která byla vůbec první vzpourou ve vesmírech času a prostoru.

50:7.3 (579.2) V celém průběhu pobytu v Ráji odměna následuje úsilí, jako důsledek příčinu. Takové odměny oddělují jedince od průměru, poskytují odlišující zkušenosti a přispívají k všestrannosti nejvyšších schopností kolektivního sboru konečných.

50:7.4 (579.3) [Představeno sekundárním Synem Lanonandekem, členem záložního sboru.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.