Kapitola 51 Planetární Adamové

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 51

Planetární Adamové

51:0.1 (580.1) BĚHEM soudního období Planetárního Prince primitivní člověk dosahuje vrcholu přirozeného evolučního rozvoje a toto biologické dosažení je znamením pro Vládce Soustavy , aby poslal na takový svět druhý řád synovstva, biologické vylepšovatele. Tito Synové, synové proto, že jsou dva—Materiální Syn a Materiální Dcera—jsou obvykle známí na planetě jako Adam a Eva. Původní Materiální Syn Satanie je Adam a ti, kteří odcházejí na světy soustavy jako biologičtí vylepšovatelé, vždy nesou jméno tohoto prvního a původního Syna svého unikátního řádu.

51:0.2 (580.2) Tito Synové jsou materiálním darem Syna Tvořitele obydleným planetám. Společně s Planetárním Princem zůstávají na planetě svého poslání po celou dobu evolučního rozvoje takové sféry. Na planetě, mající Planetárního Prince, není takové poslání spojeno s příliš velkým nebezpečím, ale na odpadlické planetě, sféře bez duchovního vůdce a zbavené meziplanetární komunikace, je taková mise spojena s obrovským nebezpečím.

51:0.3 (580.3) Ačkoliv nemůžete očekávat, že se dozvíte všechno o práci těchto Synů na všech planetách Satanie a ostatních soustav, další kapitoly popisují podrobněji život a zkušenosti zajímavého páru, Adama a Evy, kteří přišli za sboru biologických vylepšovatelů Jerusemu proto, aby povznesli rasy na Urantii. I když se původní ideální plán pro vylepšení vašich místních ras nezdařil, přesto Adamova mise nebyla zbytečná; Urantia má nesmírný prospěch z daru Adama a Evy a mezi jejich druhy a ve vyšších komisích se jejich práce nepovažuje za úplnou ztrátu.

1. Původ a podstata Materiálních Božích Synů

51:1.1 (580.4) Materiální, čili pohlavní Synové a Dcery jsou potomky Syna Tvořitele; Vesmírný Mateřský Duch se nezúčastní vytváření těchto bytostí, které jsou určeny působit jako fyzičtí vylepšovatelé na fyzických světech.

51:1.2 (580.5) V celém lokálním vesmíru materiální řád synovstva není totožný. Syn Tvořitel vytváří pouze jeden pár těchto bytostí v každé lokální soustavě; tyto původní páry se ve své podstatě liší, poněvadž jsou přizpůsobeny modelu života svých jednotlivých soustav. Toto je nezbytné opatření, protože jinak by rozmnožovací potenciál Adamů byl nefunkční s existujícím potenciálem vyvíjejících se smrtelných bytostí na světech v kterékoliv příslušné soustavě. Adam a Eva, kteří přišli na Urantii, pocházeli z původního páru Materiálních Synů Satanie.

51:1.3 (580.6) Výška Materiálních Synů se pohybuje mezi dva a půl až třemi metry a jejich těla svítí oslnivě zářícím světlem fialového zabarvení. Přestože v jejich tělech cirkuluje materiální krev, oni také přijímají božskou energii a jsou naplňováni nebeským světlem. Tito Materiální Synové (Adamové) a Materiální Dcery (Evy) jsou si jeden druhému rovni, lišíc se pouze pohlavím a v některých chemických složkách. Jsou si rovni, ale jsou rozdílní, muž a žena—tudíž se doplňují—a jsou předurčeni vykonávat téměř všechny úkoly ve dvojicích.

51:1.4 (581.1) Materiální Synové mají dvojitý systém vyživování; oni jsou skutečně svojí podstatou a svým založením dvojití, přijímajíc materializovanou energii stejně jako fyzické bytosti sféry, zatímco jejich nesmrtelná existence je zcela udržována přímým a automatickým přijímáním určitých vyživujících kosmických energií. Kdyby Synové tohoto řádu selhali na některé ze svých misí, nebo dokonce by se vědomě a uváženě vzbouřili, byli by izolováni a odpojeni od vesmírného zdroje světla a života. Následkem toho by se stali prakticky materiálními bytostmi, kterým je souzeno prožít materiální život na světě svého poslání a očekávat rozhodnutí vesmírných soudů. Materiální smrt nakonec ukončí planetární pouť takového neblahého a nerozumného Materiálního Syna a Materiální Dcery.

51:1.5 (581.2) Nesmrtelnost původního, nebo přímo vytvořeného Adama a Evy je jim vrozená, stejně jako všem ostatním kategoriím synovstva lokálního vesmíru, ale jejich synové a dcery jsou charakterizovány snížením nesmrtelného potenciálu. Tato původní dvojice nemůže přenést nepodmíněnou nesmrtelnost na své zplozené syny a dcery. Trvalý život jejich potomků závisí na neporušené intelektuální synchronii s gravitačním okruhem mysli Ducha. Od vzniku soustavy Satania vzpoura a pochybení vedly ke ztrátě třinácti Planetárních Adamů a 681 204 Materiálních Synů, vykonávajících méně důležité úkoly. Většina těchto ztrát se stala v době vzpoury Lucifera.

51:1.6 (581.3) Když Materiální Synové žijí v hlavním řídícím centru soustavy, dokonce i tehdy, když vykonávají sestupné mise na evolučních planetách, nemají Ladiče Myšlení, ale právě prostřednictvím těchto služeb nabudou empirickou schopnost pro zavedení Ladiče a vzestupnou cestu do Ráje. Tyto unikátní a mimořádně prospěšné bytosti jsou spojujícími články mezi duchovními a fyzickými světy. Jsou soustředěny v hlavním řídícím centru soustavy, kde plodí své potomky a prožívají život jako materiální obyvatelé sféry a odtud jsou posílány na evoluční světy.

51:1.7 (581.4) Na rozdíl od jiných vytvořených Synů planetární služby, synové materiálního řádu nejsou ve své podstatě neviditelní materiálním tvorům, jako jsou obyvatelé Urantie. Tyto Boží Syny je možno vidět, rozumět jim a naopak, oni se i mohou setkávat s tvory času, dokonce se s nimi rozmnožovat, ačkoliv tato role biologického zkvalitnění obvykle připadá potomkům Planetárních Adamů.

51:1.8 (581.5) Na Jerusemu jsou loajální děti kteréhokoliv Adama a Evy nesmrtelné, ale potomci Materiálního Syna a Materiální Dcery, zplozeni po jejich příchodu na evoluční planetu, nejsou takto imunní přirozené smrti. Když jsou tito Synové opět materializováni na evolučním světě za účelem naplnění funkce rozmnožování, mechanizmus předávání života se změní. Nositelé Života záměrně připraví Planetární Adamy a Evy o schopnost plodit nesmrtelné syny a dcery. Jestliže Adam a Eva, vykonávající planetární misi neselžou, mohou žít nekonečně, ale ve stanovených limitech, délka života jejich dětí se postupně snižuje s každou následnou generací.

2. Přeprava Planetárních Synů

51:2.1 (582.1) Po obdržení zprávy, že další obydlený svět dosáhl vrcholu fyzické evoluce, Vládce Soustavy shromáždí v hlavním řídícím centru soustavy sbor Materiálních Synů a Dcer. Po diskusi o potřebách takového evolučního světa se vyberou dva dobrovolníci—Adam a Eva ze staršího sboru Materiálních Synů, aby se vydali na tuto misi—a jsou následně uloženi do hlubokého spánku, který je přípravou pro jejich oserafování a přepravu z jejich rodné sféry společné služby na nový svět nových příležitostí a nových nebezpečí.

51:2.2 (582.2) Adamové a Evy jsou polomateriální tvorové a jako takoví, nejsou přepravitelní serafy. Předtím, než mohou být oserafováni pro přepravu na svět svého poslání, musí podstoupit dematerializaci v hlavním řídícím centru soustavy. Přepravní serafové jsou schopni provést takové změny v Materiálních Synech a v ostatních polomateriálních bytostech, aby mohly být oserafovány a takto přepraveny prostorem z jednoho světa soustavy na druhý. Příprava na přepravu vyžaduje přibližně tři dny standardního času a je u toho nutno spolupracovat s Nositeli Života, aby po ukončení serafské přepravy byl takový dematerializovaný tvor vrácen do normální existence.

51:2.3 (582.3) Přestože existuje taková metoda dematerializace pro přípravu Adamů na přepravu z Jerusemu na evoluční světy, neexistuje žádná podobná metoda, kterou by se z takových světů dostali zpět, pokud nenastane situace, že se evakuuje celá planeta a v takovém případě se zřídí nouzové zařízení metody dematerializace pro záchranu celé populace. Jestli by hrozila vyvíjející se rase planety nějaká fyzická katastrofa, Melkísedekové a Nositelé Života by nainstalovali metodu dematerializace pro všechny přeživší bytosti a serafskou přepravou by je dopravili na nový svět, připravený pro pokračování jejich existence. Evoluce lidské rasy, jakmile je jednou zahájena na světě prostoru, musí pokračovat zcela nezávisle na fyzickém přežití planety, ale předpokládá se, že v průběhu evolučních epoch Planetární Adam a Eva svůj vybraný svět neopustí.

51:2.4 (582.4) Po příchodu na svoji cílovou planetu jsou Materiální Syn a Dcera rematerializováni pod dohledem Nositelů Života. Celý tento proces trvá osm až dvacet osm dní urantijského času. Po celou dobu obnovování pokračuje bezvědomí v serafském spánku. Když je sestavení fyzického organismu dokončeno, tito Materiální Synové a Dcery se ocitnou ve svých nových domovech a na nových světech prakticky ve stejné podobě, kterou měli předtím, než podstoupili proces dematerializace na Jerusemu.

3. Poslání Adamů

51:3.1 (582.5) Na obydlených světech Materiální Synové a Dcery vystavějí svoje vlastní zahradní obydlí a brzy jim začnou pomáhat jejich vlastní děti. Místo pro vybudování zahrady je obvykle vybráno Planetárním Princem a jeho osobní personál provede podstatnou část přípravných prací s pomocí velkého počtu představitelů vyvinutějších místních ras.

51:3.2 (583.1) Tyto Edenské Zahrady se tak jmenují na počest Edentie, hlavního centra souhvězdí a také proto, že jsou vystavěny podle vzoru botanické velkoleposti hlavního světa Nejsvrchovanějších Otců. Taková zahradní obydlí jsou obvykle umístěna v odlehlých oblastech a blízko tropického pásma. Jsou to vždy obdivuhodné výtvory. Vy si nemůžete představit vůbec nic o těchto nádherných centrech kultury z útržkovitých záznamů z nezdařilého využití takové zahrady na Urantii.

51:3.3 (583.2) Potenciálně, Planetární Adam a Eva představují vrchol fyzické dokonalosti pro smrtelné rasy. Hlavním úkolem takového dovezeného páru je se rozmnožit a zdokonalit děti času. Ale přímé pohlavní spojení mezi lidmi ze zahrady a ostatními obyvateli světa neexistuje; po mnoho generací Adam a Eva zůstávají biologicky odděleni od evolučních smrtelníků a mezitím vytvářejí silnou rasu vlastního řádu. Toto je původ fialové rasy na obydlených planetách.

51:3.4 (583.3) Plány pro zdokonalování ras jsou připraveny Planetárním Princem a jeho personálem a jsou uskutečněny Adamem a Evou. V tomto případě byl váš Materiální Syn a jeho druhové ve velké nevýhodě když přišli na Urantii. Kaligastia kladl lstivý a účinný odpor proti Adamově misi a přestože prozatímní správci Urantie, Melkísedekové, náležitě varovali jak Adama, tak i Evu o tom, že na planetě hrozí nebezpečí, vyplývající z přítomnosti rebelujícího Planetárního Prince, tento vychytralý buřič lstivým úskokem oklamal Edenský pár a přiměl je porušit jejich slib, kterým se zavázali, že budou důvěryhodnými viditelnými vládci vašeho světa. Zrádnému Planetárnímu Princi se podařilo zostudit vašeho Adama a Evu, ale byl neúspěšný ve své snaze zapojit je do Luciferovy vzpoury.

51:3.5 (583.4) Pátý řád andělů, planetárních pomocníků, je spojen s posláním Adamů a vždy doprovází Planetární Adamy na jejich planetárních misích. V první skupině je jich obvykle asi sto tisíc. Když činnost Adama a Evy byla na Urantii zahájena předčasně—když se odklonili od stanoveného plánu—byl to právě jeden ze serafských Hlasů Zahrady, který protestoval proti jejich hanebnému jednání. A váš výklad této události velmi dobře ukazuje to, jak předávání historických událostí vaší planety má tendenci přisuzovat všechno nadpřirozené Pánu Bohu. Kvůli tomuto jsou obyvatelé Urantie často zmateni výkladem o podstatě Vesmírného Otce, protože slova a činy všech jeho spolupracovníků a podřízených jsou zpravidla připisována jemu. V případě Adama a Evy, ten anděl Zahrady nebyl nikdo jiný, než vůdce planetárních pomocníků, který byl tehdy ve službě. Tento seraf, Solonia, oznámil neúspěch božského plánu a požádal o návrat prozatímních správců Melkísedeků na Urantii.

51:3.6 (583.5) Sekundární midbytosti mají svůj původ v misích Adamů. Stejně jako osobní personál Planetárního Prince, potomci Materiálních Synů a Materiálních Dcer se dělí do dvou kategorií: jejich fyzické děti a sekundární řád midbytostí. Tito materiální, ale obvykle neviditelní planetární pečovatelé, přispívají značnou měrou k rozvoji civilizace a dokonce i potlačení vzpurných menšinových skupin, které se mohou snažit rozvracet sociální pokrok a duchovní progres.

51:3.7 (583.6) Sekundární midbytosti by se neměly plést s primárním řádem, který se objeví brzy po příchodu Planetárního Prince. Na Urantii se většina těchto raných midbytostí zúčastnila vzpoury s Kaligastiou a od doby Pentekosté jsou pod dohledem na vykázaném místě. Tam se také nachází mnoho členů Adamovy skupiny, kteří nezůstali loajální planetární správě.

51:3.8 (584.1) V den Pentekosté loajální primární a sekundární midbytosti se dobrovolně spojily v jednu skupinu a od té doby působí při řízení světa jako jedna složka. Slouží pod vedením věrných midbytostí, které byly střídavě vybrány z obou skupin.

51:3.9 (584.2) Váš svět navštívily čtyři řády synovstva: Kaligastia—Planetární Princ; Adam a Eva—Materiální Boží Synové; Machiventa Melkísedek—šálemský mudrc v době Abrahama; a Kristus Michael, který přišel jako poskytnutý Rajský Boží Syn. Jak mnohem účinnější a krásnější by to bylo, kdyby Michaela, nejvyššího vládce vesmíru Nebadon, přivítal na váš svět loajální a výkonný Planetární Prince a věrný a úspěšný Materiální Syn, z nichž každý toho mohl tolik udělat na podporu životního díla a poslání poskytnutého Syna! Ale ne všechny světy postihlo takové neštěstí jako Urantii a také mise Planetárních Adamů nejsou vždy obtížné a tak nebezpečné. Když jsou úspěšní, tak přispějí k rozvoji dokonalých ras a pokračují jako viditelní vládcové planetárních záležitostí dokonce ještě dlouho do epochy, kdy je takový svět ustálen ve světle a životě.

4. Šest evolučních ras

51:4.1 (584.3) V ranných dobách existence obydlených světů převládá červená rasa, která obvykle dosáhne první lidskou úroveň rozvoje. Ale, přestože červený člověk představuje starší planetární rasu, následující barevní lidé se objevují velmi brzy po vývinu smrtelného člověka.

51:4.2 (584.4) Starší rasy jsou poněkud dokonalejší než pozdější; červená rasa stojí mnohem výše než indigová, neboli černá rasa. Nositelé Života předají veškeré živé energie první, čili červené rase a každý následný evoluční vývin nové skupiny smrtelníků je na úkor předaných energií. Také tělesná výška smrtelníků se snižuje od červeného člověka dolů k indigové rase, i když na Urantii se mezi zelenými a oranžovými lidmi objevily neočekávaně druhy obřího vzrůstu.

51:4.3 (584.5) Na těch světech, které mají všech šest evolučních ras, je dokonalejší první, třetí a pátá rasa—červená, žlutá a modrá. Tak si evoluční rasy vzájemně vyměňují schopnosti pro intelektuální růst a duchovní rozvoj, ale druhá, čtvrtá a šestá rasa jsou poněkud méně obdařeny. Tyto druhořadé rasy na některých světech nejsou a na mnoha dalších byly vyhubeny. Neštěstím Urantie je to, že z velké části ztratila svoji nadřazenou modrou rasu, třebaže pokračuje ve vaší smíšené „bílé rase“. Ztráta vaší oranžové a zelené rasy nepředstavuje žádný vážný problém.

51:4.4 (584.6) Evoluce šesti—nebo tří—barevných ras, i když se zdá, že degeneruje původní nadání červeného člověka, vytváří některé velmi žádoucí změny v typech smrtelníků a umožňuje, jinak nedosažitelné, vyjádření rozmanitých lidských potenciálů. Tyto modifikace jsou prospěšné pro rozvoj lidstva jako celku za předpokladu, že jsou následně vylepšeny importovanou adamickou, neboli fialovou rasou. Na Urantii tento obvyklý plán míšení ras nebyl uskutečněn v plném rozsahu a tento neúspěšně provedený plán rasové evoluce zapříčiňuje to, že vy nejste schopni dostatečně pochopit status těchto lidí na průměrné obydlené planetě, protože na vašem světě vidíte pouze zbytky těchto ranných ras.

51:4.5 (585.1) Na počátku rasového rozvoje existuje mírná tendence k míšení červeného, žlutého a modrého člověka; podobná tendence se projevuje i u oranžové, zelené a indigové rasy.

51:4.6 (585.2) Zaostalejší lidé jsou obvykle využíváni progresivnějšími rasami pro namáhavou práci. To vysvětluje vznik otroctví na planetách v dávných dobách. Oranžoví lidé jsou obvykle podrobeni červenou rasou a poníženi do role služebníků, a někdy jsou vyhubeni. Žlutí a červení lidé se často přátelí, ale ne vždy. Žlutá rasa obyčejně zotročuje zelenou, zatímco modrý člověk si podmaňuje indigovou rasu. Pro tyto rasy primitivních lidí je využívání svých zaostalých druhů pro nucené práce totéž, jako když současní urantijci kupují, nebo prodávají koně a dobytek.

51:4.7 (585.3) Na většině normálních světů nedobrovolná poddanost nepřežije soudní období Planetárního Prince, ačkoliv mentálně postižení a zločinci jsou často ještě přinuceni vykonávat nevolnickou práci. Ale na všech normálních sférách tento druh primitivního otroctví zanikne brzy po příchodu importované fialové, neboli adamické rasy.

51:4.8 (585.4) Těmto šesti evolučním rasám je předurčeno, aby splynuly a zušlechtily se míšením s potomky adamických vylepšovatelů. Ale předtím, než se tito lidé smísí, ti primitivní a nepoužitelní jsou ve značné míře odstraněni. Planetární Princ a Materiální Syn, společně s dalšími patřičnými planetárními orgány, schválí vhodnost rozmnožovacích způsobů. Potíže s vykonáním takového radikálního programu na Urantii spočívají v to, že nejsou přítomni příslušní znalci, aby posoudili biologickou vhodnost či nevhodnost jednotlivců ras na vašem světě. Bez ohledu na tuto překážku, pravděpodobně byste měli souhlasit s nevyhnutelností biologické izolace vašich nepochybně nezpůsobilých, defektních, degenerovaných a antisociálních rodů.

5. Rasové míšení—
poskytnutí adamické krve

51:5.1 (585.5) Po příchodu na obytný svět jsou Adam a Eva náležitě poučeni svými nadřízenými o nejlepším způsobu, jak uskutečnit vylepšení existujících ras inteligentních bytostí. Plán postupu není pevně stanoven; hodně zůstává na úsudku pečovatelského páru a ne zřídka se dělají chyby, především na neuspořádaných, vzpourou postižených planetách, takových jako je Urantia.

51:5.2 (585.6) Obvykle se fialoví lidé nezačnou mísit s místními obyvateli planety, dokud jejich vlastní skupina nemá přes milion členů. Ale mezitím personál Planetárního Prince oznámí příchod Božích dětí na zem a také to, že budou žít společně s místními rasami; a lidé netrpělivě čekají na den, kdy se jim oznámí, že ti, kdo náleží k vyšším rasovým druhům mohou přijít do Edenské Zahrady, kde synové a dcery Adama si je vyberou jako evoluční otce a matky nového a smíšeného lidstva.

51:5.3 (585.7) Na normálních světech Planetární Adam a Eva se nikdy pohlavně nespojují s evolučními rasami. Tato činnost biologického vylepšení je posláním adamického potomstva. Ale tito Adamité nevycházejí ven mezi lidi; princův personál přivede do Edenské Zahrady muže a ženy z kvalitnějších ras pro dobrovolný vstup do manželství s potomky Adama. A na většině světů je to považováno za nejvyšší čest být vybrán jako kandidát pro manželský svazek se syny a dcery zahrady.

51:5.4 (586.1) S nástupem tohoto období začínají slábnout rasové války a boje mezi kmeny a světové rasy stále aktivněji usilují o uznání a přijetí do Zahrady. Vy můžete mít pouze chatrnou představu, a to v nejlepším případě, o tom, jak se takové soutěživé snažení stane středem veškerých aktivit na normální planetě. Celý tento program zdokonalení ras však ztroskotal velmi brzy na Urantii.

51:5.5 (586.2) Lidé fialové rasy jsou monogamní a každý evoluční muž nebo žena, vstupující do svazku s adamickými syny a dcerami, slíbí, že se pohlavně nespojí s ostatními členy a že budou učit a povedou své děti ke vztahu s jedním partnerem. Děti každého z těchto svazků jsou vychovány a vzdělány ve školách Planetárního Prince a potom je jim dovoleno odejít k rasám svého evolučního rodiče, aby tam vstoupili do svazku manželského s dokonalejšími smrtelníky z vybraných skupin.

51:5.6 (586.3) Když je tento dědičný rys Materiálních Synů předán evolučním rasám, nastává nová a veliká éra evolučního progresu. V důsledku rozmnožování těchto importovaných schopností a nadevolučních rysů dochází k řadě výrazných úspěchů v civilizačním a rasovém vývoji; za sto tisíc let se dosáhne většího pokroku, než za milion let, naplněných bojem. Na vašem světě, navzdory nezdaru stanovených plánů, došlo k velkému pokroku od doby, kdy byla vašim lidem na Urantii darována Adamova životní plazma.

51:5.7 (586.4) Ale, i když čistokrevné děti planetární Edenské Zahrady mohou poskytnou své geny vyvinutějším členům evolučních ras a takto pozvednout biologickou úroveň lidstva, neukázalo by se prospěšné, aby se vyšší druhy smrtelníků Urantie pohlavně spojovaly s nižšími rasami; takový nerozumný postup by ohrozil celou civilizaci na vašem světě. Vzhledem k tomu, že se nepodařila rasová harmonizace adamickou metodou, musíte nyní vyřešit vaše planetární problémy rasového zdokonalení jinými a především humánními způsoby adaptace a kontroly.

6. Edenský režim

51:6.1 (586.5) Na většině obydlených planet zůstávají Edenské Zahrady výjimečnými kulturními centry a epochu za epochou stále slouží jako sociální modely planetárního chování a praktického života. Dokonce již v počátečních údobích, kdy lidé fialové rasy jsou relativně odděleni, do jejich škol jsou přijímáni uchazeči ze světových ras a pracovní rozvoj v zahradě otvírá nové cesty pro obchodní vztahy. Tímto způsobem Adamové a Evy se svými potomky přispívají k náhlému šíření vzdělanosti a rychlému zdokonalení evolučních ras svých světů. A všechny tyto vzájemné vztahy jsou šířeny a pečetěny míšením evolučních ras a synů Adama, mající za následek okamžité vylepšení biologického statusu, stimulaci intelektuálního potenciálu a vystupňování duchovního vnímání.

51:6.2 (586.6) Na normálních světech se zahradní rezidence fialové rasy stávají druhým centrem světové vzdělanosti a společně s hlavním městem Planetárního Prince určují tempo rozvoje civilizace. Po staletí představují školy hlavního města Planetárního Prince a zahradní školy Adama a Evy vrchol vzdělanosti. Obvykle nejsou od sebe daleko vzdáleny a svoje činnosti dokonale koordinují.

51:6.3 (587.1) Zamyslete se, co by to pro váš svět znamenalo, kdyby někde v Levantě bylo světové centrum civilizace, velká planetární univerzita vzdělávání, která by fungovala bez přerušení 37 000 let. A opět se zamyslete a zkuste si představit, jaké by to bylo, kdyby morální zásady takového starobylého centra byly posíleny jiným, ne příliš vzdáleným a ještě starším centrem nebeské podpory, jehož historický jednotný vliv na evoluci planety by trval více než 500 000 let. Obvykle tento vliv rozšíří ideály Edenu po celém světě.

51:6.4 (587.2) Školy Planetárního Prince se zabývají především výukou filozofie, morálky a vyšší intelektuální a umělecké tvorby. Zahradní školy Adama a Evy se obvykle věnují praktickému umění, základní intelektuální přípravě, sociálnímu vzdělávání, ekonomickému rozvoji, obchodním vztahům, fyzickým schopnostem a civilní správě. Časem se tato světová centra spojí, ale skutečné sjednocení někdy nenastane, dokud nepřijde první Autoritativní Syn.

51:6.5 (587.3) Pokračující působení Planetárního Adama a Evy, společně s čistokrevným jádrem fialové rasy, poskytuje stabilitu rozvoje Edenské kultury, jejíž vliv působí na světovou civilizaci přesvědčivou silou tradice. V těchto nesmrtelných Materiálních Synech a Materiálních Dcerách nacházíme poslední a nepostradatelný článek, spojující Boha s člověkem, přemosťující téměř nekonečnou propast mezi věčným Tvořitelem a nejnižšími osobnostmi času. Máme tady před sebou bytost vysokého původu, která je fyzická, materiální a dokonce pohlavní, jako jsou smrtelníci Urantie, ale, která vidí a vnímá neviditelného Planetárního Prince a představuje ho smrtelným tvorům sféry, protože Materiální Synové a Dcery mají schopnost vidět všechny nižší řády duchovních bytostí; oni jsou schopni vyvolat obraz Planetárního Prince a jeho celého personálu, viditelného či neviditelného.

51:6.6 (587.4) S přibývajícími stoletími, prostřednictvím míšení jejich potomků s lidskými rasami, ten stejný Materiální Syn a stejná Materiální Dcera jsou považováni za společné předky lidstva, společné rodiče nyní již smíšených potomků evolučních ras. Předpokládá se, že smrtelníci, začínající svoji existenci na obydlené planetě, poznají sedm otců:

51:6.7 (587.5) 1. Biologického otce—osobního otce.

51:6.8 (587.6) 2. Otce světa—Planetárního Adama.

51:6.9 (587.7) 3. Otce sfér—Vládce Soustavy.

51:6.10 (587.8) 4. Nejsvrchovanějšího otce—Otce Souhvězdí.

51:6.11 (587.9) 5. Otce vesmíru—Syna Tvořitele a nejvyššího vládce lokálních vesmírů.

51:6.12 (587.10) 6. Nad-Otce—Věčně Moudré, kteří řídí supervesmír.

51:6.13 (587.11) 7. Ducha, neboli Otce Havony—Vesmírného Otce, který sídlí v Ráji a poskytuje svůj duch životu a působí v myslích nižších tvorů, obývající vesmír vesmírů.

7. Sjednocená správa

51:7.1 (587.12) Čas od času přijdou na obydlené planety Rajští Synové-Avonalové, aby tam vykonali soudní úkony, ale první Avonal, přicházející s arbitrážním posláním, tímto zahajuje čtvrté soudní období na evolučním světě času a prostoru. Na některých světech, kde je tento Autoritativní Syn všeobecně přijat, zůstává tam na jednu epochu; a takový svět potom vzkvétá pod společnou vládou tří Synů: Planetárního Prince, Materiálního Syna a Autoritativního Syna, přičemž dva poslední jsou pro obyvatele sféry viditelní.

51:7.2 (588.1) Před završením mise Autoritativního Syna na normální evoluční planetě se dosáhne sjednocení vzdělávacích a správních činností Planetárního Prince a Materiálního Syna. Tímto spojením dvou vlád planety vznikne nový a účinný řád řízení světa. Po odchodu Autoritativního Syna přebírá Planetární Adam materiální řízení sféry. Tak Materiální Syn a Materiální Dcera působí společně jako planetární správci až do doby, kdy se svět ustálí v éře světla a života. Potom je Planetární Princ povýšen do pozice Planetárního Vládce. Během této epochy vyspělé evoluce jsou Adam a Eva v pozici, která by se mohla nazvat jako společní předsedové vlády zdokonalené sféry.

51:7.3 (588.2) Jakmile je toto nové a konsolidované hlavní město vyvíjejícího se světa plně funkční a jakmile se řádně vyškolí schopní podřízení správci, ve vzdálených místech světa a u jednotlivých národů se založí místní hlavní města. Než přijde na planetu další soudný Syn, bude vystavěno padesát až sto takových místních hlavních měst.

51:7.4 (588.3) Planetární Princ a jeho personál i nadále pečují o rozvoj duchovních a filozofických aktivit. Adam a Eva se hlavně věnují fyzickým, vědeckým a hospodářským činnostem sféry. Obě skupiny rovným dílem přispívají k rozvoji umění, společenských vztahů a intelektuální tvorby.

51:7.5 (588.4) Na počátku pátého soudního období je na světě vytvořen mimořádně účinný systém řízení planetárních činností. Život smrtelných bytostí na takové dobře řízené sféře je opravdu podněcující a blahodárný. A kdyby obyvatelé Urantie měli možnost pozorovat život na takové planetě, okamžitě by pochopili hodnotu těch věcí, o které jejich svět přišel, když se rozhodl jít cestou zla a účastnil se vzpoury.

51:7.6 (588.5) [Představeno sekundárním Synem Lanonandekem, členem záložního sboru.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.