Kapitola 49 Obydlené planety

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 49

Obydlené planety

49:0.1 (559.1) VŠECHNY planety, obydlené smrtelnými tvory, mají evoluční původ a podstatu. Tyto sféry jsou plodícím místem, evoluční kolébkou smrtelných ra času a prostoru. Každý díl vzestupného života je opravdovou přípravnou školou pro další příští stupeň existence a to platí pro každý stupeň postupného vzestupu člověka do Ráje; stejně tak se to týká počáteční smrtelné zkušenosti na evoluční planetě a rovněž poslední školy Melkísedeků v hlavním světě vesmíru—školy, do které vstoupí vzestupní smrtelníci před svým přechodem do režimu supervesmíru a dosažením prvního stupně duchovní existence.

49:0.2 (559.2) Z důvodu nebeské administrativy jsou všechny obydlené planety v zásadě seskupeny do lokálních soustav a každá z těchto lokálních soustav má nejvýše tisíc evolučních světů. Toto omezení je dáno rozhodnutím Věčně Moudrých a vztahuje se na současné evoluční planety, na kterých žijí smrtelníci se statusem věčného života. Do této skupiny nepatří ani světy, ustálené ve světle a životě, ani planety, na kterých ještě nezačal vývoj člověka.

49:0.3 (559.3) Samotná Satania je nedokončená soustava, obsahující pouze 619 obydlených planet. Takové planety jsou číslovány v souladu s jejich registrací jako obydlené světy, jako světy, obydlené tvory, mající vlastní vůli. Tak Urantia dostala číslo 606 v Satanii, což znamená 606-tý svět v této lokální soustavě, na kterém dlouhý evoluční proces života vyvrcholil objevením lidských bytostí. Třicet šest planet se blíží ke stadiu založení života a několik planet se nyní připravuje pro Nositele Života. Téměř dvě stě sfér je nyní ve fázi vývoje a pro založení života budou připraveny během příštích několika milionů let.

49:0.4 (559.4) Ne všechny planety jsou vhodné pro smrtelný život. Malé planety, které mají vysokou rychlost otáčení kolem své osy, jsou naprosto nevhodné pro výskyt života. V několika fyzických soustavách Satanie, planety, otáčející se kolem středového slunce, jsou pro život příliš velké, protože jejich obrovská hmotnost způsobuje nesnesitelnou gravitaci. Mnoho z těchto gigantických sfér má družice, někdy šest a více a tyto měsíce jsou často přibližně velké jako Urantia, takže jsou téměř ideální pro obydlení.

49:0.5 (559.5) Nejstarším obydleným světem Satanie je svět číslo jedna, Anova, jedna ze čtyřiceti čtyř družic, kroužících okolo obrovské černé planety, ale vystavena rozdílnému světlu tří sousedních sluncí. Anova se nachází v pokročilém stadiu pokrokové civilizace.

1. Planetární život

49:1.1 (559.6) Vesmíry času a prostoru se vyvíjejí postupně; rozvoj života—pozemského nebo celestinského—není ani nahodilý, ani není dílem magie. Kosmická evoluce nemusí být vždy pochopitelná (předvídatelná), ale v žádném případě není věc náhody.

49:1.2 (560.1) Biologická jednotka materiálního života je protoplazmatická buňka, společný svazek chemických, elektrických a dalších základních energií. V každé soustavě jsou odlišné chemické formule a v každém lokálním vesmíru jsou nepatrně rozdílné metody reprodukce živých buněk, ale Nositelé Života jsou pokaždé katalyzátory, zahajující prvotní reakce materiálního života; oni probouzí energetické okruhy živé hmoty.

49:1.3 (560.2) Všechny světy lokální soustavy projevují nezaměnitelnou fyzickou příbuznost; nicméně, každá planeta má svůj vlastní spektrum života a neexistují dva světy, které by byly obdařeny naprosto stejným rostlinstvem a stejnými živočichy. Tyto planetární rozdíly v typech života v soustavách vyplývají z rozhodnutích Nositelů Života. Ale tyto bytosti nejednají svévolně či náladově; ve vesmírech vládne zákon a řád. Zákony Nebadonu se řídí podle božských mandátů Salvingtonu a evoluční typ života v Satanii je v souladu s evolučním prototypem Nebadonu.

49:1.4 (560.3) Evoluce je pravidlo lidského rozvoje, ale samotný proces se na jednotlivých světech značně liší. Někdy je život započat na jednom místě, někdy na třech, jak tomu bylo na Urantii. Na světech s atmosférou život obvykle vzniká v moři, ale ne vždy; do značné míry to záleží na fyzickém stavu planety. Nositelé Života mají nesmírnou volnost ve své činnosti zakládání života.

49:1.5 (560.4) Ve vývoji planetárního života rostlinná forma vždy předchází živočišné a je již zcela plně vyvinuta předtím, než začne odlišování živočišných druhů. Všechny živočišné druhy se vyvinou ze základních prototypů předcházející rostlinné říše živé podstaty; nejsou vytvářeny odděleně.

49:1.6 (560.5) Počáteční stadia evoluce života se ne zcela shodují s vašimi současnými názory. Smrtelný člověk není evoluční náhoda. Existuje přesný systém, univerzální zákon, který určuje plán rozvoje planetárního života na sférách prostoru. Čas a plození velkého množství druhů nejsou rozhodujícími faktory. Myši se množí mnohem rychleji než sloni, ale sloni se vyvíjejí mnohem rychleji než myši.

49:1.7 (560.6) Proces planetární evoluce je metodický a řízený. Vývoj vyšších organizmů z nižších skupin života není náhodný. Někdy je evoluční progres dočasně pozastaven samodestrukcí některých příznivých rodových linií živé plazmy ve vybraných druzích. Nahradit škodu, vzniklou ztrátou jediné nadřazenější linie dědičnosti člověka vyžaduje někdy mnoho epoch. Tyto vybrané a kvalitnější linie živé protoplazmy by měly být starostlivě a moudře opatrovány jakmile se objeví. A na většině obydlených světech jsou tyto kvalitní potenciály života ceněny mnohem více, než na Urantii.

2. Planetární fyzické typy

49:2.1 (560.7) V každé soustavě je standardní a základní prototyp rostlinného a živočišného života. Nicméně, Nositelé Života často stojí před nutností upravit tyto základní prototypy, aby se přizpůsobily rozdílným fyzickým podmínkám, existujících na početných světech prostoru. Oni pěstují v soustavě obecný typ smrtelného tvora, ale existuje sedm výrazně rozdílných fyzických typů, stejně jako tisíce a tisíce vedlejších variací těchto sedmi hlavních rozdílností:

49:2.2 (561.1) 1. Atmosférické typy.

49:2.3 (561.2) 2. Elementární typy.

49:2.4 (561.3) 3. Gravitační typy.

49:2.5 (561.4) 4. Teplotní typy.

49:2.6 (561.5) 5. Elektrické typy.

49:2.7 (561.6) 6. Energetizující typy.

49:2.8 (561.7) 7. Nejmenované typy.

49:2.9 (561.8) Soustava Satania obsahuje všechny tyto typy a velké množství přechodných skupin, třebaže některé z nich nejsou příliš početné.

49:2.10 (561.9) 1. Atmosférické typy. Fyzické rozdílnosti mezi světy, na kterých žijí smrtelní tvorové, jsou především dány charakterem atmosféry; ostatní vlivy, které přispívají k planetárním odlišnostem života jsou relativně druhořadé.

49:2.11 (561.10) Současný stav atmosféry Urantie je téměř ideální pro dýchající typ člověka, ale lidský druh může být natolik upraven, že může žít jak na superatmosférických, tak i na subatmosférických planetách. Takové úpravy se týkají také živočišného života, který se na různých obydlených sférách výrazně liší. Jak subatmosférické, tak i superatmosférické světy vyžadují velmi značné úpravy živočišných druhů.

49:2.12 (561.11) Z atmosférických typů v Satanii jsou zhruba dvě a půl procenta subdýchatelé, kolem pěti procent superdýchatelé a přes devadesát jedna procent jsou middýchatelé, což odpovídá devadesáti osmi a půl procentům všech světů Satanie.

49:2.13 (561.12) Bytosti, takové jako jsou rasy na Urantii, jsou klasifikovány jako middýchatelé; vy představujete průměrný nebo typický dýchající druh smrtelné existence. Kdyby existovali inteligentní tvorové na planetě s podobnou atmosférou, jakou má váš blízký soused Venuše, patřili by do skupiny superdýchatelů, zatímco ti, žijící na planetě s atmosférou tak řídkou, jako má váš vnější soused Mars, řadili by se mezi subdýchatele.

49:2.14 (561.13) Kdyby smrtelní tvorové obydleli planetu, která nemá téměř žádnou atmosféru, jako váš měsíc, náleželi by ke zvláštnímu druhu nedýchatelů. Tento typ představuje zásadní nebo extrémní přizpůsobení planetárnímu prostředí a je řešen odděleně. Nedýchatelé představují zbývající jedno a půl procento světů Satanie.

49:2.15 (561.14) 2. Elementární typy. Tato rozlišení jsou spojena se vztahem smrtelníků k vodě, vzduchu a zemi. Existují čtyři výrazně odlišné druhy inteligentního života ve vztahu k životnímu prostředí. Lidské rasy na Urantii patří k pozemskému druhu.

49:2.16 (561.15) Pro vás je to naprosto nemožné představit si prostředí, které převládá na některých světech v ranných údobích. Tyto neobvyklé podmínky nutí vyvíjející se živočišný život zůstat ve svém mořském vyživujícím prostředí mnohem delší dobu, než na těch planetách, které poskytly velmi rychle příznivé pozemské a atmosférické prostředí. A naopak, na některých světech superdýchatelů, jestliže planeta není dostatečně velká, je někdy účelné vytvořit podmínky pro smrtelný typ, který je schopen snadno překonat atmosféru. Tito vzdušní cestovatelé jsou často přechodným stupněm mezi vodními a pozemskými skupinami a do určité doby žijí stále na zemi, až se nakonec vyvinou do pozemských tvorů. Ale na některých světech ještě dlouho pokračují v létání i poté, když se z nich staly bytosti pozemského typu.

49:2.17 (562.1) Je to zároveň udivující a zároveň zábavné pozorovat jak se ranné civilizace primitivních lidských bytostí vyvíjejí, v jednom případě ve vzduchu a v korunách stromů, ve druhém, v mělčinách chráněných tropických vod, jakožto i na dně, na březích a na pobřežích těchto mořských zahrad, do prvních ras těchto pozoruhodných sfér. Také na Urantii se primitivní člověk v průběhu dlouhého období zachraňoval a zdokonaloval svoji primitivní civilizaci tím, že žil převážně na stromech, tak, jak žili jeho dávní stromovití předkové. A na Urantii máte stále malinké savce (netopýry), kteří jsou vzdušnými navigátory a tuleni a velryby ve vašich mořích patří také do třídy savců.

49:2.18 (562.2) Z elementárních typů v Satanii je sedm procent vodních, deset procent vzdušných, sedmdesát procent pozemských a třináct procent kombinovaných typů země-vzduch. Ale tyto modifikace ranných inteligentních tvorů nejsou ani lidé-ryby, ani lidé-ptáci. Oni představují lidské a předlidské typy, které nejsou ani superryby, ani zdokonalení ptáci, ale nezvratně smrtelní tvorové.

49:2.19 (562.3) 3. Gravitační typy. Úpravou navrženého typu se inteligentní tvorové vyvíjejí tak, že mohou volně působit na sférách, které jsou větší či menší než Urantia, čímž jsou do určité míry přizpůsobeny gravitaci těchto planet, které nemají ideální velikost a hmotnost.

49:2.20 (562.4) Rozmanité planetární typy smrtelníků jsou různě vysoké. Jejich průměrná výška v Nebadonu je o trochu vyšší než dva metry. Na některých větších světech žijí bytosti, které jsou jen asi sedmdesát centimetrů vysoké. Od této výšky, přes průměrnou výšku na průměrně velikých planetách, dosahují smrtelné bytosti na menších planetách výšky kolem tří metrů. V Satanii je pouze jedna rasa, která je menší než metr dvacet centimetrů. Dvacet procentech světů Satanie je obydleno smrtelníky modifikovaného gravitačního typu, kteří žijí na menších a větších planetách.

49:2.21 (562.5) 4. Teplotní typy. Je možné vytvořit živé bytosti, které mohou žít v mnohem vyšších, nebo nižších teplotách, než jsou schopny rasy Urantie. Podle typu mechanizmů, regulující teplotu, jsou bytosti rozděleny do pěti rozdílných skupin. Rasy Urantie mají na této stupnici číslo tři. Třicet procent světů Satanie je obydleno rasami modifikovaných teplotních typů. Ve srovnání s rasami Urantie, které se řadí do středně teplotní skupiny, dvanáct procent typů patří ke skupině s vyšším teplotním rozsahem a osmnáct procent s nižším.

49:2.22 (562.6) 5. Elektrické typy. Elektrické, magnetické a elektronické chování světů se výrazně liší. Existuje deset typů lidského života, různě přizpůsobené, aby snášely rozdílné energie sfér. Těchto deset variací také reaguje poněkud rozdílnými způsoby na chemické paprsky běžného slunečního světla. Ale tyto nepatrné fyzické rozdílnosti neovlivňují v žádném případě intelektuální, nebo duchovní život.

49:2.23 (562.7) Z elektrického uskupení smrtelného života patří téměř dvacet tři procent do skupiny číslo čtyři, urantijský typ existence. Tyto typy jsou rozděleny následujícím způsobem: číslo 1─jedno procento; číslo 2─dvě procenta; číslo 3─pět procent; číslo 4─dvacet tři procent; číslo 5─dvacet sedm procent; číslo 6─dvacet čtyři procent; číslo 7─osm procent; číslo 8─pět procent; číslo 9─tři procenta; číslo 10─dvě procenta, z celkového počtu.

49:2.24 (563.1) 6. Energetizující typy. Ne všechny světy přijímají stejným způsobem energii. Ne všechny obydlené světy mají atmosférický oceán, vhodný pro respirační výměnu plynů, jako má současná Urantia. Bytosti vašeho současného typu by nemohly existovat na planetách v období jejich ranných a pozdějších stadií a tehdy, když jsou respirační faktory planety příliš vysoké nebo příliš nízké, ale tehdy, když všechny ostatní nezbytné podmínky pro inteligentní život jsou vhodné. Nositelé Života často vytvoří na takových světech modifikovanou formu smrtelné existence, bytostí, které jsou schopny ovlivňovat změny svých životních procesů přímo prostřednictvím světelné energie a přetvářením energie Hlavních Fyzických Kontrolorů.

49:2.25 (563.2) Existuje šest rozdílných druhů živočišné a lidské výživy: subdýchatelé používají první druh výživy, obyvatelé moří druhý druh, middýchatelé, jako jsou na Urantii, třetí druh. Superdýchatelé používají čtvrtý druh přijímání energie, zatímco nedýchatelé využívají pátý druh výživy a energie. Šestý způsob přijímání energie je využíván pouze midbytostmi.

49:2.26 (563.3) 7. Nejmenované typy. Existuje mnoho dalších početných variací planetárního života, ale všechny tyto různosti jsou zcela záležitostí anatomických úprav, fyziologického odlišení a elektrochemického přizpůsobení. Takové rozdílnosti se netýkají intelektuálního a duchovního života.

3. Světy nedýchajících tvorů

49:3.1 (563.4) Většina obydlených planet je osídlena dýchajícím typem inteligentních bytostí. Ale existují také druhy smrtelných tvorů, kteří mohou žít na světech, kde je málo, anebo žádný vzduch. Z celkového počtu obydlených světů v Orvontonu je to méně než sedm procent, na kterých tento typ žije. V Nebadonu je to méně než tři procenta. V celé Satanii existuje pouze devět takových světů.

49:3.2 (563.5) Takový počet obydlených planet s nedýchajícím typem tvorů v Satanii je zapříčiněn tím, že v této teprve nedávno zorganizované části Norlatiadeku se stále vyskytuje velké množství meteorických kosmických těles; a světy, které nemají ochrannou třecí atmosféru, jsou vystaveny nepřetržitému bombardování těmito kosmickými poutníky. Také některé komety jsou složeny z meteorických rojů, ale jako pravidlo, jsou to roztříštěná malá tělíska hmoty.

49:3.3 (563.6) Miliony a miliony meteoritů každý den vstupují do atmosféry Urantie rychlostí zhruba tři sta dvacet kilometrů za vteřinu. Na světech, obydlených nedýchajícími tvory, musí vyspělé rasy dělat hodně pro to, aby se chránily před poškozením padajícími meteority. Budují elektrická zařízení, která dokáží meteority spotřebovat, nebo zničit. Ale vystavují se velkému nebezpečí, když se vydají za tyto chráněné zóny. Tyto světy jsou také vystaveny ničícím elektrickým bouřím, jejichž povaha není na Urantii známa. Během období takového obrovského kolísání energie se musí obyvatelé ukrýt do svých speciálních staveb s ochrannou izolací.

49:3.4 (563.7) Život na světech nedýchajících tvorů se radikálně liší od života na Urantii. Na rozdíl od urantijských ras nedýchatelé nepřijímají žádnou potravu a nic nepijí. Reakce nervového systému, mechanizmus regulující teplotu a metabolismus těchto specifických ras jsou naprosto rozdílné od tělesných funkcí smrtelníků na Urantii. Téměř každá životní funkce, kromě rozmnožování, je jiná a dokonce i některé metody plození jsou poněkud rozdílné.

49:3.5 (564.1) Na takových světech jsou živočišné druhy naprosto jiné, než na atmosférických planetách. Způsob života nedýchajících tvorů je odlišný od života na atmosférickém světě; dokonce i způsob přechodu do věčného života je jiný, tyto bytosti jsou kandidáti na spojení s Duchem. Nicméně, tyto bytosti se radují ze života a vykonávají činnosti svého světa s relativně stejnými potížemi a radostmi, jako je prožívají smrtelníci, žijící na atmosférických světech. Myšlením a charakterem se nedýchatelé neliší od ostatních smrtelných typů.

49:3.6 (564.2) Vás by mohl mnohem více zajímat planetární život smrtelníků tohoto typu, protože taková rasa bytostí obývá sféru, nacházející se v těsné blízkosti Urantie.

4. Evoluční tvorové vlastní vůle

49:4.1 (564.3) Mezi smrtelníky jednotlivých planet jsou velké rozdíly, dokonce i mezi těmi, náležejícími ke stejnému intelektuálnímu a fyzickému typu, ale všichni smrtelníci svobodné vůle jsou dvojnozí vzpřímení živočichové.

49:4.2 (564.4) Existuje šest základních evolučních ras: tři primární—červená, žlutá a modrá; a tři sekundární—oranžová, zelená a indigová. Na většině obydlených planet žijí všechny tyto rasy, ale na mnoha planetách, na kterých žijí tvorové se třemi mozky, existují pouze tři primární typy. Některé lokální systémy také mají jenom tyto tři rasy.

49:4.3 (564.5) Průměrně jsou lidské bytosti obdařeny dvanácti osobitými fyzickými smysly, i když osobité smysly tří mozkových smrtelníků mírně přesahují smysly jedno a dvou mozkových typů; oni vidí lépe a slyší podstatně více než rasy žijící na Urantii.

49:4.4 (564.6) Obvykle se rodí jedno mládě, vícečetné porody jsou výjimkou a rodinný život je celkem podobný na všech typech planet. Na vyspělých světech zpravidla převládá rovnost pohlaví; muži a ženy mají stejné intelektuální schopnosti a duchovní status. Pokud se na planetě jedno pohlaví snaží tyranizovat druhé pohlaví, my ji považuje za barbarskou. Tento aspekt života tvorů se vždy výrazně zlepší po příchodu Materiálního Syna a Materiální Dcery.

49:4.5 (564.7) Roční období a kolísání teplot se vyskytují na všech planetách se slunečním světlem a slunečním teplem. Na všech atmosférických světech existuje zemědělství; obdělávání půdy je činnost, která je společná pro evoluční rasy všech takových planet.

49:4.6 (564.8) V ranných údobích své existence všichni smrtelníci svádějí stejný všeobecný boj s mikroskopickými nepřáteli, takový, jako v současné době vedete vy na Urantii, byť, asi ne v takovém rozsahu. Délka života se na jednotlivých planetách různí, od dvaceti pěti let na primitivních světech, k téměř pěti stům let na vyspělejších a starších sférách.

49:4.7 (564.9) Všem lidským bytostem je přirozená stádnost, jak kmenová, tak i rasová. Tato skupinová odlišení vyplývají z jejich původu a tělesné konstituce. Takové tendence mohou být změněny pouze pokročilejší civilizací a postupným oduševněním. Sociální, ekonomické a správní problémy obydlených planet se liší podle věku planet a podle stupně ovlivnění, způsobené několikerými pobyty božích Synů.

49:4.8 (564.10) Mysl je darem Nekonečného Ducha a funguje naprosto stejným způsobem v různých prostředích. Smrtelníci mají podobnou mysl, bez ohledu na některé strukturální a chemické rozdílnosti, charakterizující fyzické podstaty tvorů vlastní vůle lokálních soustav. Bez ohledu na osobní nebo fyzické planetární odlišnosti, mentální život všech těchto různých typů smrtelníků je velmi podobný a jejich bezprostřední osudy po smrti jsou téměř stejné.

49:4.9 (565.1) Ale smrtelná mysl bez nesmrtelného ducha nemůže přežít. Mysl člověka je smrtelná; pouze poskytnutý duch je nesmrtelný. Věčný život závisí na oduševnění s pomocí Ladiče—na zrození a evoluci nesmrtelné duše; přinejmenším se nesmí vyvinout odpor proti poslání Ladiče—duchovní transformaci materiální mysli.

5. Planetární skupiny smrtelníků

49:5.1 (565.2) Bude to poněkud obtížné pokusit se výstižným způsobem zobrazit planetární skupiny smrtelníků, protože vy o nich víte tak málo a protože existuje tak mnoho variací. Nicméně, smrtelní tvorové mohou být zkoumáni z mnoha různých hledisek, mezi nichž patří následující:

49:5.2 (565.3) 1. Přizpůsobení k planetárnímu prostředí.

49:5.3 (565.4) 2. Mozkové typy.

49:5.4 (565.5) 3. Typy, vnímající ducha.

49:5.5 (565.6) 4. Epochy planetárních smrtelníků.

49:5.6 (565.7) 5. Příbuzné typy tvorů.

49:5.7 (565.8) 6. Typy, spojené s Ladičem.

49:5.8 (565.9) 7. Metody odchodu z pozemského života.

49:5.9 (565.10) Obydlené sféry sedmi supervesmírů jsou osídleny smrtelníky, kteří se současně řadí do jedné nebo několika kategorií každé z těchto sedmi zevšeobecněných skupin evolučních tvorů. Ale i tato všeobecná kategorizace nezahrnuje takové bytosti jako jsou midsonité, nebo některé jiné formy inteligentního života. Obydlené planety, tak jak jsou představeny v tomto vyprávění, jsou osídleny evolučními smrtelnými tvory, ale existují i jiné formy života.

49:5.10 (565.11) 1. Přizpůsobení k planetárnímu prostředí. Z hlediska přizpůsobení života tvorů k planetárnímu prostředí existují tři obecné skupiny obydlených planet: skupina normálního přizpůsobení, skupina radikálního přizpůsobení a experimentální skupina.

49:5.11 (565.12) Normální přizpůsobení k planetárním podmínkám vyplývá ze všeobecných fyzických prototypů, dříve popsaných. Nedýchající bytosti jsou typické pro radikální nebo extrémní přizpůsobení, ale do této skupiny jsou zahrnuty ještě jiné typy. Experimentální světy jsou obyčejně ideální pro typické formy života a na takových desítkových planetách se Nositelé Života pokoušejí vytvořit prospěšné modifikace standardních modelů života. Jelikož váš svět patří k experimentálním planetám, výrazně se liší od svých sesterských sfér Satanie; na Urantii se objevuje mnoho forem života, které nelze najít nikde jinde; a naproti tomu, jinde existuje mnoho běžných druhů, které na vaší planetě nejsou.

49:5.12 (565.13) Ve vesmíru Nebadon jsou všechny světy modifikovaného života vzájemně spolu propojeny a tvoří speciální oblast vesmírných procesů, na které dohlížejí určení správci; a všechny tyto experimentální světy jsou pravidelně kontrolovány sborem vesmírných kontrolorů, jejichž vůdcem je vysloužilý konečný, známý v Satanii jako Tabamantia.

49:5.13 (566.1) 2. Mozkové typy. Jediná fyzická jednotnost smrtelníků spočívá v mozku a nervovém systému; nicméně, existují tři základní systémy mozkového ústrojí: jedno, dvou a tří mozkové typy. Urantijci jsou dvou-mozkové typy, poněkud nápaditější, odvážnější a filozofičtější než jedno-mozkoví smrtelníci, ale poněkud méně duchovnější, méně etičtější a méně uctivější než tří-mozkové typy. Tyto rozdíly ve stavbě mozku jsou charakteristické i pro živočišné předchůdce člověka.

49:5.14 (566.2) Ze zkoumání urantijského typu mozku se dvěma hemisférami si můžete vytvořit určitou představu o jedno-mozkovém typu. Třetí mozek tří-mozkových typů je nejlépe si představit jako vývoj vašeho mozečku, neboli ne plně vyvinuté formy mozku, který se vyvine do takové míry, že ovládá hlavně fyzické činnosti a nechá volnost dvěma dokonalejším mozkům pro vyšší funkce: jeden pro intelektuální činnosti a druhý pro podporu duchovních aktivit Ladiče Myšlení.

49:5.15 (566.3) Zatímco pozemské vědomosti jedno-mozkových ras jsou mírně pod úrovní dvou-mozkových typů, starší planety obydlené tvory tří-mozkové skupiny, vytvářejí civilizace, které by ohromily urantijce a tímto srovnáním byste se mohli cítit poněkud zahanbeni. Pokud se jedná o technický rozvoj a materiální civilizaci, dokonce i o rozvoj intelektu, světy dvou-mozkových smrtelníků jsou schopny se vyrovnat tří-mozkovým sférám. Ale pokud se jedná o dokonalejší ovládání mysli a oboustranný intelektuální a duchovní rozvoj, jste poněkud na nižší úrovni.

49:5.16 (566.4) Všechna podobná srovnávací hodnocení, týkající se intelektuálního pokroku a duchovních úrovních jakékoliv skupiny nebo světa, aby byla spravedlivá, by měla brát v úvahu stáří planety; hodně, velmi hodně, záleží na věku, na pomoci biologických vylepšovatelů a dodatečných misích různých řádů božích Synů.

49:5.17 (566.5) Přestože jsou tří-mozkoví lidé schopni dosáhnout poněkud vyšší planetární evoluce než jedno- a dvou-mozkové typy, všichni mají stejný druh životní plazmy a planetární činnosti vykonávají velmi podobnými způsoby, značně připomínající činnosti lidských bytostí na Urantii. Tyto tři typy smrtelníků jsou rozptýleny po světech lokálních soustav. Ve většině případech mají planetární podmínky jen malý vliv na rozhodování Nositelů Života navrhnout tyto rozdílné typy smrtelníků na jednotlivé světy; je to jejich výsadní právo takto plánovat a konat.

49:5.18 (566.6) Tyto tři kategorie mají rovnocenné podmínky pro vzestupnou dráhu. Každý musí vystoupat po stejné intelektuální stupnici vývoje a každý musí projít stejnými zkouškami duchovního rozvoje. Správa a řízení těchto rozdílných světů na úrovni soustavy a souhvězdí jsou naprosto a jednotně nestranné; také režimy Planetárních Princů jsou takové.

49:5.19 (566.7) 3. Typy, vnímající ducha. Existují tři skupiny typové mysli, související ve spojení s duchovním světem. Toto rozdělení se nevztahuje na jedno-, dvou- a tří-mozkové typy smrtelníků; týká se hlavně chemického složení žláz, zejména stavbě určitých žláz, srovnatelné s podvěskem mozkovým. Rasy na některých světech mají jednu žlázu, na jiných mají dvě, tak jako na Urantii, zatímco na dalších sférách mají rasy tři takové unikátní orgány. Tyto rozdílné chemické vlohy mají výrazný vliv na vrozenou představivost a duchovní vnímání.

49:5.20 (566.8) Z typů, vnímajících ducha, šedesát pět procent patří ke druhé skupině, jako rasy na Urantii. Dvanáct procent se řadí k prvnímu typu, který je přirozeně méně duchovně vnímavý, zatímco dvacet tři procent projevuje větší sklon k duchovní činnosti během pozemského života. Ale po přirozené smrti tyto rozdílnosti nepřetrvávají; všechny takové rasové odlišnosti se týkají jenom života v lidském těle.

49:5.21 (567.1) 4. Epochy planetární smrtelníků. Tato klasifikace je založena na posloupných přechodných soudních obdobích, ovlivňujících pozemský status člověka a jeho vnímání nebeské pomoci.

49:5.22 (567.2) Život na planetách je zakládán Nositeli Života, kteří dohlížejí na jeho vývoj až do určitého období po evolučním objevením se smrtelného člověka. Předtím, než Nositelé Života opustí planetu, řádně uvedou do funkce Planetárního Prince jako vládce sféry. Spolu s tímto vládcem přijde stanovený počet pomocných sborů a pečovatelů a současně s jeho příchodem se uskuteční první soud nad živými i mrtvými.

49:5.23 (567.3) S objevením se lidských skupin, tento Planetární Prince přichází na Planetu, aby zahájil počátek lidské civilizace a organizoval lidskou společnost. Váš svět chaosu nemůže sloužit jako měřítko pro počáteční údobí vládnutí Planetárních Princů, protože taková správa byla teprve na samém začátku na Urantii, když se váš Planetární Princ Kaligastia připojil ke vzpouře Vládce Soustavy, Lucifera. Od té doby má vývoj na vaší planetě stále bouřlivý průběh.

49:5.24 (567.4) Na normální evoluční planetě rasový progres dosáhne svůj přirozený biologický vrchol během vládnutí Planetárního Prince a krátce na to Vládce Soustavy pošle na danou planetu Materiálního Syna a Materiální Dceru. Tyto importované bytosti slouží jako biologičtí vylepšovatelé; jejich pochybení na Urantii ještě více zkomplikovalo vývoj na vaší planetě.

49:5.25 (567.5) Když intelektuální a etický progres lidské rasy dosáhne limitů evolučního rozvoje, přichází Syn-Avonal na arbitrážní misi; a později, když se duchovní úroveň takového světa blíží ke svému přirozenému limitu, planetu navštíví Rajský poskytnutý Syn. Hlavním cílem poskytnutého Syna je potvrdit planetární status, uvést Ducha Pravdy do planetární funkce a tak vytvořit podmínky pro univerzální poskytování Ladičů Myšlení.

49:5.26 (567.6) A tady Urantia opět vybočuje: na vašem světě se nikdy neuskutečnila arbitrážní mise a vaši planetu nikdy nenavštívil poskytnutý Syn z řádu Avonalů; vaší planetě se dostalo mimořádné cti, když se stala smrtelným domovem Syna Vládce, Michaela Nebadonského.

49:5.27 (567.7) V důsledku pomoci všech postupných řádů božího synovstva, obydlené planety a jejich vyvíjející se rasy se začnou přibližovat k vrcholu planetární evoluce. Takové světy se nyní staly zralými pro závěrečnou misi—příchod Synů Trojice-Učitelů. Tato epocha Synů-Učitelů je vstupem do poslední planetární epochy—evoluční utopie—éry světla a života.

49:5.28 (567.8) Toto roztřídění lidských bytostí se bude podrobně pojednávat v následující kapitole.

49:5.29 (567.9) 5. Příbuzné typy tvorů. Planety nejsou organizovány pouze vertikálně do soustav, souhvězdích a tak dále, ale ve vesmírné správě existuje také horizontální dělení podle druhu, typové řady a jiných spojitostí. Toto laterální řízení vesmíru se vztahuje především ke koordinaci příbuzných aktivit, jejichž rozvoj na jednotlivých sférách je podporován nezávisle na sobě. Tyto příbuzné druhy vesmírných tvorů jsou pravidelně kontrolovány smíšeným sborem vyšších osobností, které jsou vedeny velmi zkušenými konečnými.

49:5.30 (568.1) Tyto příbuzenské faktory se projevují na všech úrovních, protože příbuzenské řady existují mezi nelidskými osobnostmi stejně tak, jako mezi smrtelnými tvory—dokonce i mezi lidskými a nadlidskými druhy. Inteligentní bytosti jsou spřízněny vertikálně ve dvanácti velkých skupinách, z nichž každá má sedm hlavních podskupin. Koordinace těchto unikátně příbuzných skupin živých bytostí je pravděpodobně prováděna určitou, ne zcela pochopitelnou, metodou Nejvyšší Bytosti.

49:5.31 (568.2) 6. Typy, spojené s Ladičem. Duchovní roztřídění, nebo zařazení všech smrtelníků během jejich života před spojením je výhradně určeno vztahem osobnosti k vnitřnímu Tajemnému Monitoru. Téměř devadesát procent obydlených planet Nebadonu je osídleno smrtelníky, schopnými spojit se s Ladičem, na rozdíl od nedalekého vesmíru, ve kterém jen něco málo než polovina světů je osídlena bytostmi, které jsou kandidáty na věčné spojení se zavedeným Ladičem.

49:5.32 (568.3) 7. Metody odchodu z pozemského života. V zásadě existuje pouze jeden způsob, kterým je možno započít individuální lidský život na obydlených planetách a to je skrze zplození a přirozené narození; ale existuje mnoho metod odchodu člověka z pozemského života a zajištění vstupu do proudu vzestupných tvorů, směřujících do středu k Ráji.

6. Odchod z pozemského života

49:6.1 (568.4) Všechny rozdílné fyzické typy a planetární druhy smrtelníků stejnou měrou využívají službu Ladičů Myšlení, strážných andělů a různých řádů nesmírného množství poslů Nekonečného Ducha. Všichni jsou stejně vysvobozeni z pout lidského těla prostřednictvím přirozené smrti a všichni stejně potom jdou do morontiálních světů duchovní evoluce a rozvoje mysli.

49:6.2 (568.5) Čas od času, na podnět planetárních správ nebo vládců soustav, se uskuteční mimořádné vzkříšení spících přeživších bytostí. Taková vzkříšení se provádějí alespoň jednou v každém tisíciletí planetárního času, když, ne všichni, ale „mnoho z těch, kteří spí v prachu, se probudí.“ Tato mimořádná vzkříšení jsou příležitostí pro povolání speciálních skupin vzestupných bytostí pro specifickou službu v rámci programu vzestupu smrtelníků v lokálním vesmíru. S těmito mimořádnými vzkříšeními jsou spojeny jak praktické důvody, tak i sentimentální asociace.

49:6.3 (568.6) Během ranných epoch obydlené planety je mnoho těch, kteří jsou povoláni do obytných světů při mimořádných a tisíciletých vzkříšeních, ale většina přeživších bytostí je znovu zosobněna při zahájení nového soudního období, spojeného s příchodem božího Syna planetární služby.

49:6.4 (568.7) 1. Osvobození smrtelníci anebo skupinový způsob přežití. S příchodem prvního Ladiče na obydlenou planetu se objeví také strážní serafové; oni jsou nepostradatelní pro odchod z pozemského života. Po celou dobu, kdy přeživší smrtelníci spí, duchovní hodnoty a věčné reality jejich právě vyvinutých a nesmrtelných duší jsou nedotknutelně opatrovány osobním nebo skupinovým strážným serafem.

49:6.5 (568.8) Skupinoví strážní serafové, určení pro službu spících přeživších bytostí, vždy působí se Syny, kteří přicházejí na světy za účelem posouzení. „A pošle své anděly a ti shromáždí své vyvolené ze čtyř stran světa.“ S každým serafem, přiděleným ke znovuzosobnění spícího smrtelníka, působí vrácený Ladič—ten samý fragment Otce, který v něm žil během života v lidském těle a tím je obnovena identita a osobnost vzkříšeného. V době, kdy jejich osoby spí, tito čekající Ladiči slouží na Diviningtonu; oni nikdy v tomto mezidobí nepobývají v jiné lidské mysli.

49:6.6 (569.1) Zatímco na starších světech smrtelné existence žijí vysoce vyvinuté a mimořádně duchovní typy lidských bytostí, které prakticky nemusí projít morontiálním životem, ranné epochy ras živočišného původu jsou charakterizovány primitivními smrtelníky, kteří jsou tak nevyspělí, že spojení se svými Ladiči není možné. Znovuprobuzení těchto smrtelníků je dosaženo strážným serafem ve spojení s individualizovanou částí nesmrtelného ducha Třetího Zdroje a Středu.

49:6.7 (569.2) Takto jsou spící přeživší smrtelníci planetární epochy znovuzosobněni při zahájení nového soudního období. Ale, pokud se jedná o nespasitelné osobnosti sféry, žádný nesmrtelný duch není přítomen se skupinovými strážci osudu a to znamená ukončení existence tvora. Přestože některé vaše záznamy zobrazují tyto události, že se konají na planetách fyzické smrti, ve skutečnosti se všechno děje na obytných světech.

49:6.8 (569.3) 2. Individuální způsoby vzestupu. Individuální progres lidských bytostí se posuzuje podle jejich postupných výsledků a překonání (zvládnutí) sedmi kosmických okruhů. Tyto okruhy rozvoje smrtelníků jsou úrovně sdružených intelektuálních, sociálních, duchovních a kosmických hodnot. Smrtelníci začínají na sedmém okruhu a směřují k prvnímu, přičemž ke všem, kteří dosáhnou třetího okruhu, jsou přiděleni osobní strážci osudu. Osobnost takových smrtelníků může být znovu obnovena v morontiálním životě nezávisle na pravidelných či jiných vzkříšeních.

49:6.9 (569.4) V ranných epochách evolučního světa jen málo smrtelníků stane před soudem na třetí den. Ale, jak míjejí epochy, stále více a více osobních strážců osudu je předělováno vyvíjejícím se smrtelníkům a zvyšující se počet těchto evolučních tvorů je znovuzosobněn na prvním obytném světě třetí den po přirozené smrti. V takových případech návrat Ladiče signalizuje probuzení lidské duše, což je naprosto stejné znovuzosobnění mrtvého, jako v případě masového vzkříšení na závěr soudního období na evolučních světech.

49:6.10 (569.5) Jsou tři skupiny vzestupných tvorů individuálního vzestupu. Méně vyvinutí přistanou na počátečním, čili prvním obytném světě. Vyvinutější skupina může začít morontiální dráhu na kterémkoliv přechodném obytném světě v souladu s úrovní předchozího planetárního rozvoje. Nejvíce vyvinutí z těchto skupin fakticky začínají svůj morontiální život na sedmém obytném světě.

49:6.11 (569.6) 3. Zkušebně-podmíněné typy vzestupu. V očích vesmíru příchod Ladiče znamená obnovení identity a všechny bytosti se zavedenými Ladiči čeká spravedlivý soud. Ale přechodný život na evolučních planetách je nejistý a mnozí umírají v mladém věku, ještě dříve než se rozhodnou pro cestu do Ráje. Takové děti a mladí lidi s vnitřním Ladičem následují toho z rodičů s vyšším duchovním statusem a odcházejí na svět konečných v soustavě (zkušební školka) na třetí den při mimořádném vzkříšení, nebo při pravidelných tisíciletých probuzeních a při ukončení soudních obdobích.

49:6.12 (570.1) Děti, které zemřou příliš mladé, aby měly Ladiče Myšlení, jsou znovuzosobněny na světě konečných v lokálních soustavách současně s příchodem některého z rodičů na obytné světy. Při narození na zemi dítě získává fyzickou entitu, ale pokud jde o věčný život, všechny děti bez Ladičů se mají za to, že jsou stále připojeny ke svým rodičům.

49:6.13 (570.2) V patřičnou dobu Ladiči Myšlení přijdou pobývat v těchto malých dětech a současně serafové pomáhají oběma skupinám dětí, které jsou ve zkušebně-podmíněném režimu pro věčný život, podobně, jak by je vedl vyspělejší rodič anebo jejich pomoc odpovídá výchově jednoho z rodičů, v případě, že pouze jeden má věčný život. Bez ohledu na status svých rodičů, těm dětem, které dosáhnou třetího okruhu, jsou poskytnuti osobní strážci.

49:6.14 (570.3) Podobné zkušební školky se nacházejí na sférách konečných v souhvězdích a v hlavním centru vesmíru pro ty děti, které nemají Ladiče a náleží k primárním a sekundárním modifikovaným typům vzestupu.

49:6.15 (570.4) 4. Sekundární modifikované typy vzestupu. Do této skupiny náleží pokrokové lidské bytosti středně pokročilých evolučních světů. Zpravidla nejsou imunní vůči přirozené smrti, ale jsou osvobozeny od procházení sedmi obytnými světy.

49:6.16 (570.5) Méně zdokonalená skupina se probudí v hlavním centru jejich lokální soustavy, vynechávají jenom obytné světy. Středně zdokonalená skupina jde do vzdělávacích světů souhvězdí a vynechá celý morontiální program lokální soustavy. Ještě později, v planetárních epochách duchovního úsilí, mnoho přeživších bytostí se probudí v hlavním centru souhvězdí a tam začínají svůj vzestup do Ráje.

49:6.17 (570.6) Ale předtím, než kterékoliv bytosti z těchto skupin postoupí dále, musí se vrátit jako instruktoři na světy, které vynechali a získat bohaté zkušenosti jako učitelé na těch sférách, které minuli jako studenti. Následně oni všichni pokračují do Ráje po stanovených cestách smrtelného vzestupu.

49:6.18 (570.7) 5. Primární modifikované typy vzestupu. Tito smrtelníci patří k typu evolučních tvorů, kteří se spojují s Ladičem, ale obvykle představují poslední fáze lidského vývoje na evoluční planetě. Tyto zdokonalené bytosti jsou osvobozeny od procházení bránou smrti; ony jsou podřízeny přímo Synovi; jsou přeneseny z řad živých a ihned se objeví před Synem Vládcem v hlavním centru lokálního vesmíru.

49:6.19 (570.8) Tito smrtelníci se spojí se svými Ladiči během života v lidském těle a takové, s Ladičem spojené osobnosti, volně překonávají prostor předtím, než jsou oděny do morontiálních forem. Tyto spojené duše jdou s Ladičem přímo do sálů vzkříšení vyšších morontiálních sfér, kde obdrží svá výchozí morontiální udělení zrovna tak, jako všichni ostatní smrtelníci, přicházející z evolučních světů.

49:6.20 (570.9) Tento primární modifikovaný typ vzestupu smrtelníků se může vztahovat na jednotlivce jakéhokoliv planetárního druhu, od nejnižších k nejvyšším úrovním rozvoje planet, na kterých probíhá spojení s Ladičem, ale nejčastěji se to týká starších sfér poté, kdy jim přinesly užitek početné pobyty božích Synů.

49:6.21 (570.10) S ustanovením planetární epochy světla a života, mnoho bytostí odchází do morontiálních světů vesmíru primárním modifikovaným typem přechodu. Ještě později, s více pokročilejšími úrovněmi ustálené existence, kdy většina smrtelníků, žijících na daném světě, je zahrnuta do této vyspělé skupiny, je i planeta zařazena k tomuto typu. Přirozená smrt se stává stále více ojedinělým jevem na těchto sférách, po dlouhou dobu ustálených ve světle a životě.

49:6.22 (571.1) [Představeno Melkísedekem Jerusemské školy planetárního řízení.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.