Liigu edasi põhisisu juurde

50. Kiri - Planeedivürstid

Urantia raamat

50. Kiri

Planeedivürstid

50:0.1 (572.1)PLANEEDIVÜRSTID kuuluvad küll Lanonandek-Poegade klassi, ent nende tegevus on sedavõrd spetsialiseerunud, et neid loetakse üldiselt eraldi rühmaks. Olles tunnistatud Melkisedekite poolt teise astme Lanonandekiteks, määratakse need kohaliku universumi Pojad oma klassi reservi tähtkuju keskuses. Sealt suunab Süsteemi Suverään neid mitmesuguseid ülesandeid täitma ning lõpuks lähetatakse nad Planeedivürstidena arenevaid asustatud maailmu valitsema.

50:0.2 (572.2)Planeedile valitseja saatmise märguandeks, mille põhjal Süsteemi Suverään teda mingile planeedile lähetab, on vastav Elukandjate taotlus, sest nad on elu sisse seadnud ja arendanud välja arenevad intellektiolendid. Kõigile arenevate surelikega asustatud planeetidele on määratud sellest pojaseisuse klassist planeedivalitseja.

1. Vürstide ülesanne

50:1.1 (572.3)Planeedivürst ja tema abilistest vennad kujutavad endast Paradiisi Igavese Poja kõige enam isikustatud lähenemist (peale kehastumise) aja ja ruumi alamatele loodudolenditele. Looja-Poeg puudutab maailmade loodud-olendeid küll oma vaimu kaudu, kuid Planeedivürst on viimane isikuliste Poegade klassidest, kes sirutub Paradiisist inimlasteni. Lõpmatu Vaim tuleb väga lähedale saatuse kaitsjate ja teiste ingliolendite isikutes; Kõikne Isa elab inimeses Saladuslike Järelevaatajate eelisikulise kohaloleku kaudu; kuid Planeedivürst on Igavese Poja ja tema Poegade viimane püüe teile läheneda. Planeedivürst on äsja asustatud maailmas Loojast-Pojast (Kõikse Isa ja Igavese Poja järglasest) ja Jumalikust Hoolekandjast (Lõpmatu Vaimu Tütar universumis) tulvava täieliku jumalikkuse ainus esindaja.

50:1.2 (572.4)Äsja asustatud maailma Vürsti ümbritseb ustav abiliste ja assistentide korpus ning suur hulk hoolekandevaime. Kuid nende uute maailmade suunavad korpused peavad olema süsteemi haldajate madalamatest klassidest, et neil oleks planeedi probleemide ja raskuste lahendamisel sünnipärast osavõtlikkust ja mõistmist. Ning kogu see püüd luua arengumaailmadele osavõtlikku valitsust toob kaasa suure ohu, et need inimeselähedased isiksused võivad sattuda eksiteele ning seada omaenda meele Ülimate Valitsejate tahtest ülemaks.

50:1.3 (572.5)Olles üksikplaneetidel jumalikkuse ainsad esindajad, teevad need Pojad läbi raskeid katsumusi, ning Nebadon on kannatanud mitme kahetsusväärse mässu tõttu. Süsteemi Suveräänide ja Planeedivürstide loomisega isikustatakse mõiste, mis jääb Kõiksest Isast ja Igavesest Pojast üha kaugemale, ning tekib üha suurem oht kaotada mõõdutunne oma mina tähtsuse hindamisel ning üha tõenäolisem on, et ei suudeta õigesti mõista jumalike olendite arvukate klasside väärtusi ja suhteid ning nende volituste astmestikku. Kõigile neile Poegadele on teatavaks usu ja ustavuse prooviks ka asjaolu, et Isa isiklikult kohalikus universumis ei viibi.

50:1.4 (573.1)Kuid mitte alati ei taba nende maailmade Vürste asustatud sfääride korrastamisel ja haldamisel läbikukkumine ning nende edu hõlbustab suuresti Aineliste Poegade hilisemaid missioone, kui need tulevad maailmade primitiivsetele inimestele loodud elu kõrgemaid vorme lisandama. Nende valitsemine aitab planeete suures osas ette valmistada Jumala Paradiisi-Poegade tulekuks, kes saabuvad hiljem maailmade üle kohut mõistma ja järjestikuseid usulisi elukorraldusi sisse pühitsema.

2. Planeedi haldamine

50:2.1 (573.2)Kõik Planeedivürstid alluvad universumi haldamises Miikaeli tegevjuhi Gabrieli jurisdiktsioonile, saades otseseid korraldusi täidesaatvaks tööks Süsteemi Suveräänidelt.

50:2.2 (573.3)Planeedivürstid võivad igal ajal oma endistelt õpetajatelt ja patroonidelt Melkisedekitelt nõu küsida, kuid neil ei ole kohustust seda abi alati kasutada, ning kui Melkisedekitelt vabatahtlikult abi ei paluta, siis nad planeedi haldamisse ei sekku. Need maailmavalitsejad võivad kasutada ka süsteemi annetusmaailmadest kokkukutsutud nelja ja kahekümne nõuandja soovitusi. Satanias on need nõuandjad praegu kõik Urantia põliselanikud. Ning ka tähtkuju keskuses on analoogiline seitsmekümneliikmeline nõukogu, mis on samuti valitud maailmade arenevate olendite hulgast.

50:2.3 (573.4)Arenguplaneetide varajastel ja ebastabiilsetel elujärkudel on valitsemiskord suures osas autokraatlik. Planeedivürstid moodustavad planeediabiliste korpuste liikmetest oma spetsiaalsed assistentide rühmad. Nad ümbritsevad end tavaliselt kaheteistkümneliikmelise kõrgeima nõukoguga, mille liikmeid valitakse ja mis moodustatakse igas maailmas isemoodi. Planeedivürstil võib olla üks abiline või mitu abilist ka nende oma pojaseisuse rühma kolmandast astmest ja mõnikord, teatavates maailmades, ka mõni oma klassist, teise astme Lanonandekist kaaslane.

50:2.4 (573.5)Kogu maailmavalitseja kaaskond koosneb Lõpmatu Vaimu isiksustest ning teatavat liiki kõrgematest arenguolenditest ja teiste maailmade tõususurelikest. See isikkond on keskmiselt ligikaudu tuhandeliikmeline, ning kui planeet arengus edasi jõuab, võidakse seda abilistekorpust suurendada saja tuhande liikmeni või enamgi. Alati, kui tekib vajadus täiendavate abiliste järele, peavad Planeedivürstid vaid oma vendadele, Süsteemi Suveräänidele taotluse esitama ning kohe see ka rahuldatakse.

50:2.5 (573.6)Planeedid on oma olemuselt ja elu- ning halduskorralduse poolest erinevad, kuid kõigil neil on õigusemõistmiseks oma kohtud. Kohaliku universumi kohtusüsteem algab Planeedivürsti kohtutest, mille eesistujateks on mõni tema isikliku kaaskonna liige, ja nende kohtute otsustes peegeldub väga isalik ja osavõtlik suhtumine. Kõiki probleeme, mis hõlmavad enamat kui planeedi elanike elu reguleerimist, saab edasi kaevata kõrgematesse kohtutesse, kuid Vürsti alluvuses oleva maailma küsimusi lahendatakse suures osas Vürsti isiklikul äranägemisel.

50:2.6 (574.1)Lepitajate rändkomisjonid teenivad ja täiendavad planeedikohtuid ning need lepitajad uurivad nii vaimsete kui ka füüsiliste juhtijate tegevust. Kuid ilma Tähtkuju Isa nõusolekuta ei viida ellu ühtki meelevaldset otsust, sest „Kõigekõrgemad valitsevad inimeste kuningriikides”.

50:2.7 (574.2)Planeedile määratud juhtijad ja muundajad saavad koostöös inglite ja teiste taevaste olendite klassidega neid viimaseid isiksusi surelikele loodud-olenditele nähtavaks muuta. Erilistel puhkudel saavad seeravitest abilised ja isegi Melkisedekid end arengumaailmade elanikele nähtavaks teha ning teevadki seda. Peamine põhjus, miks surelikke tõusuteelisi süsteemi keskusmaailmast Planeedivürsti isikkonda tuuakse, on soov hõlbustada suhtlemist maailmade elanikega.

3. Vürsti aineline kaaskond

50:3.1 (574.3)Noorde maailma siirdudes võtab Planeedivürst kohaliku süsteemi keskusest tavaliselt kaasa vabatahtlike tõusuolendite rühma. Need tõusuteelised saadavad Vürsti rasside varase täiustamise käigus nõuandjate ja abilistena. See aineliste abiliste korpus on Vürsti ja maailma rasside vaheline ühenduslüli. Urantia Vürstil Caligastial oli sajast niisugusest abilisest koosnev korpus.

50:3.2 (574.4)Need vabatahtlikud abilised on süsteemi keskusmaailma kodanikud ja ükski neist pole oma sisimas elava Kohandajaga ühte sulanud. Neile vabatahtlikele kuulunud Kohandajate seisund jääb süsteemi keskuse elanikele vastavaks, kuigi need morontia edasijõudjad pöörduvad ajutiselt oma endisesse ainelisse olekusse tagasi.

50:3.3 (574.5)Elukandjad, vormiarhitektid, annavad neile vabatahtlikele uued füüsilised kehad, milles nad viibivad planeedil elamise perioodidel. Need isiksusevormid on küll vabad maailmade tavalistest haigustest, kuid nagu varaseid morontiakehi, võivad ka neid tabada teatavad mehaanilist laadi õnnetusjuhtumid.

50:3.4 (574.6)Vürsti aineline kaaskond viiakse tavaliselt planeedilt ära järgmise kohtumõistmise ajal, mil sfäärile saabub teine Poeg. Enne lahkumist annavad nad tavaliselt oma kohustused üle ühistele järglastele ja teatavatele kõrgematele põliselanikest vabatahtlikele. Maailmades, kus Vürsti abilistel on lubatud kohalike rasside kõrgematest rühmadest indiviididega ühiseid järglasi omada, annavad nad oma töö tavaliselt üle neile järglastele.

50:3.5 (574.7)Planeedivürsti eelnimetatud abilistel on harva järglasi maailma rasside esindajatega, kuid neil on alati omavahel järglasi. Neist liitudest sünnib kaht liiki olendeid: esmaseid keskteelisi ja teatavaid kõrgemat tüüpi ainelisi olendeid, kes jäävad Vürsti kaaskonda pärast nende vanemate lahkumist planeedilt Aadama ja Eeva saabumise ajal. Neil lastel on surelike rassidega järglasi üksnes teatavates eriolukordades ning ka siis vaid Planeedivürsti korralduse alusel. Sellisel juhul on nende lastel — ainelise kaaskonna lapselastel — oma aja ja põlvkonna kõrgemate rasside staatus. Kõigil neil Planeedivürsti poolaineliste abiliste järglastel elab sisimas Kohandaja.

50:3.6 (575.1)Vürsti usulise elukorralduse lõppedes, kui tuleb aeg, et see „varasemasse seisundisse viidud kaaskond” naaseb süsteemi keskusesse, et nad saaksid oma Paradiisiteekonda jätkata, esitlevad need tõusuteelised end Elukandjatele, et loovutada oma ainelised kehad. Nad astuvad üleminekuunne ja ärkavad, vabanenuna oma surelikust rüüst ning rõivastatuna morontiavormidesse, valmis seeravitranspordiks süsteemi keskusmaailma, kus neid ootavad neist eraldunud Kohandajad. Nad on terve usulise elukorralduse võrra oma Jerusemi rühmast maha jäänud, kuid on omandanud ainulaadse ja erakordse kogemuse, haruldase peatüki tõususureliku elujärgus.

4. Planeedi keskused ja koolid

50:4.1 (575.2)Vürsti aineline kaaskond moodustab juba varakult planeetidel koolid ja kultuuriasutused, kus õpetatakse arengurasside parimaid esindajaid, kes seejärel lähetatakse neid paremaid elamisviise oma rahvale õpetama. Need Vürsti koolid asuvad planeedi ainelises keskuses.

50:4.2 (575.3)Selle keskuslinna asutamisega seotud füüsilise töö teeb suures osas ära aineline kaaskond. Need Planeedivürsti varajaste aegade keskuslinnad ehk asulad on hoopis teistsugused kui Urantia surelik võiks ette kujutada. Võrreldes hilisemate ajastutega on need lihtsad, neile on iseloomulikud mineraalidest valmistatud kaunistused ja suhteliselt arenenud ainelised ehitised. Ja see kõik on vastupidine, võrreldes Aadama keskusaia ümber koonduva süsteemiga, kust universumi Poegade teise usulise elukorralduse ajal lähtub nende töö rasside heaks.

50:4.3 (575.4)Teie maailma keskusasulas anti igale inimasustusele piisavalt maad. Kuigi kaugelasuvad suguharud jätkasid jahipidamist ja korilust, olid Vürsti koolide õpilased ja õpetajad kõik põllupidajad ja taimekasvatajad. Aeg jagunes ligikaudu võrdselt järgmiste tegevuste vahel:

50:4.4 (575.5)1. füüsiline töö. Maaviljelus koos kodude ehitamise ja kaunistamisega;

50:4.5 (575.6)2. ühiskondlik tegevus. Näitemängud ja kultuuritöö rühmad;

50:4.6 (575.7)3. õppepraktika. Individuaalõpe koos pere- ja rühmaõppega, lisaks erialased rühmad;

50:4.7 (575.8)4. kutseõpe. Abielu- ja kodumajanduskoolid, kunsti- ja käsitöökoolid ja õpetajate koolid — ilmalikud, kultuuri- ja usukoolid;

50:4.8 (575.9)5. vaimne kultuur. Õpetajate vennaskond, laste- ja noorterühmade valgustus ja põliselanike seast vastuvõetud laste koolitamine oma rahvale misjonärideks.

50:4.9 (575.10)Planeedivürst ei ole surelikele nähtav; usk, et teda esindavad kaaskonna poolainelised olendid, on usklikkuse proovikivi. Kuid need kultuuri- ja õppeasutused on iga planeedi vajadustega hästi kohandatud ja peagi kujuneb inimrasside seas neisse erinevatesse õppeasutustesse pääsemiseks pingeline ja kiiduväärt konkurents.

50:4.10 (575.11)Niisugusest maailma kultuuri ja saavutuste keskusest kiirgab kõigile rahvastele järjest ülendavat ja tsiviliseerivat mõju, mis aeglaselt ja kindlalt muudab arenevaid rasse. Vahepeal pöörduvad ümbruskonna rahvaste haritud ja vaimsustunud lapsed, keda on Vürsti koolidesse vastu võetud ja seal õpetatud, oma kodurühmadesse tagasi, ning loovad seal oma võimete kohaselt uusi tõhusaid õppe- ja kultuurikeskusi, mis hakkavad töötama Vürsti koolide eeskujul.

50:4.11 (576.1)Urantial olid need planeetide edasiarengu ja kultuurilise edasimineku kavad üsna kaugele jõudnud ja kulgenud vägagi rahuldavalt, kui kogu see ettevõtmine üsna äkki ja väga kuulsusetult lõppes Caligastia ühinemise tõttu Luciferi mässuga.

50:4.12 (576.2)Minu jaoks oli teadasaamine ühe minu enda pojaseisuseklassi esindaja Caligastia räigest reetlikkusest üks selle mässu sügavalt šokeerivaid episoode. Caligastia oli külmalt kaalutledes ja pahatahtlikult ette kavatsedes kogu Urantial koolides toimunud õppetööd süstemaatiliselt eksiteele viinud ja õpetust mürgitanud. Need koolid hävisid kiiresti ja täielikult.

50:4.13 (576.3)Paljud tõusuteelised Vürsti materialiseerunud kaaskonnast jäid ustavaks ning lõid Caligastia ridadest lahku. Neile lojaalseks jäänutele olid toeks Urantia Melkisedekitest hooldajad ja hilisematel aegadel tegid nende järglased palju ära planeedi tõe- ja õiglusemõistete alalhoidmiseks. Nende ustavate evangelistide tegevus aitas ära hoida vaimse tõe täielikku kustumist Urantial. Need vaprad hinged koos oma järglastega hoidsid elus teadmise Isa valitsemisest ja säilitasid maailma rasside jaoks arusaama, et planeedil järgnevad üksteisele jumalike Poegade eri klasside usulised elukorraldused.

5. Arenev tsivilisatsioon

50:5.1 (576.4)Asustatud maailmade ustavad Vürstid on alaliselt kinnistatud nende planeetide juurde, kuhu nad algselt on määratud. Paradiisi-Pojad ja nende usulised elukorraldused võivad tulla ja minna, kuid edukas Planeedivürst jätkab oma maailma valitsemist. Tema töö on kõrgemate Poegade ülesannetest täiesti sõltumatu ning suunatud tsivilisatsiooni arengu edendamisele planeedil.

50:5.2 (576.5)Vaevalt on olemas kaht planeeti, kus tsivilisatsiooni progress toimuks ühtmoodi. Surelike evolutsioon on arvukates maailmades üksikasjade poolest väga erinev. Vaatamata neile planeedi arengu paljudele füüsilistele, intellektuaalsetele ja sotsiaalsetele erisustele kulgeb kõigi arengusfääride elu teatavates kindlaksmääratud suundades.

50:5.3 (576.6)Planeedivürsti heasoovliku valitsuse all, mida täiendavad Ainelised Pojad ja jagavad etappideks Paradiisi-Poegade perioodilised missioonid, läbivad keskmise aja ja ruumi maailma surelikud rassid järgemööda seitse arenguepohhi:

50:5.4 (576.7)1. toitumisepohh. Inimese-eelseid loodud-olendeid ja esimesi primitiivseid inimrasse huvitavad põhiliselt toiduprobleemid. Need arenevad olendid veedavad ärkvelolekutunde kas toiduotsinguil või võideldes, kas rünnates või end kaitstes. Nende hilisema tsivilisatsiooni varajaste eelkäijate meeltes on toiduotsingud kõige tähtsamal kohal;

50:5.5 (576.8)2. turvalisuseajastu. Niipea kui primitiivsel kütil jääb toiduotsingutest aega üle, kasutab ta seda vaba aega oma turvalisuse kindlustamiseks. Üha enam pühendatakse tähelepanu sõjapidamisviisidele. Kindlustatakse kodusid ja tihendatakse sugukondade ühtekuuluvust, sisendades ühist hirmu ning viha võõraste rühmade vastu. Enese alalhoiu tung järgneb alati enese ülalpidamise tungile;

50:5.6 (577.1)3. ainelise mugavuse ajastu. Kui toiduprobleemid on osaliselt lahendatud ja teatav turvalisuseaste saavutatud, siis kasutatakse lisanduvat vaba aega isikliku mugavuse edendamiseks. Luksus ja vajadus võistlevad omavahel keskse koha eest inimtegevuses. Seda ajastut iseloomustavad liigagi sageli türannia, sallimatus, aplus ja joomarlus. Rasside nõrgemad elemendid kalduvad liialdustesse ja julmusesse. Tsivilisatsiooni edasi arenedes allutatakse need naudinguid otsivad nõrgad järk-järgult tugevamatele ja tõtt armastavatele elementidele;

50:5.7 (577.2)4. püüd teadmiste ja tarkuse poole. Toit, turvalisus, naudingud ja vaba aeg on kultuuri arengu ja teadmiste leviku aluseks. Püüd teadmisi rakendada annab tulemuseks tarkuse, ja kui kultuur on õppinud oma kogemustest kasu saama ning nende varal täiustuma, ongi tsivilisatsioon saavutatud. Toit, turvalisus ja aineline mugavus on ühiskonnas veel ülekaalus, kuid paljud perspektiivitundega indiviidid janunevad teadmiste ja tarkuse järele. Igale lapsele antakse võimalus praktilise tegevuse käigus õppida: nende ajastute juhtsõnaks on haridus;

50:5.8 (577.3)5. filosoofia ja vendluse epohh. Kui surelikud õpivad mõtlema ja kogemustest kasu lõikama, hakkavad nad filosofeerima — endamisi arutlema ja subjektiivseid otsuseid tegema. Selle ajastu ühiskond muutub eetiliseks ning selle ajastu surelikud saavad tõeliselt kõlbelisteks olenditeks. Targad moraalsed olendid suudavad niisuguses edenevas maailmas luua inimeste vahel vendluse. Eetilised ja kõlbelised olendid võivad õppida elama kuldreegli järgi;

50:5.9 (577.4)6. vaimsete püüdluste ajastu. Kui arenevad surelikud on läbinud füüsilise, intellektuaalse ja sotsiaalse arenguetapi, jõuavad nad varem või hiljem selliste isikliku kaemuse tasemeteni, mis ajendavad neid otsima vaimset rahuldust ja kosmilist arusaamist. Usk on see, mis hirmu ja eelarvamuste emotsionaalsetelt tasanditelt viib lõpuks kosmilise tarkuse ja isikliku vaimse kogemuse kõrgetele astmetele. Haridus innustab tähendusi mõistma ja kultuur püüab haarata kosmilisi suhteid ning tõelisi väärtusi. Need arenevad surelikud on tõeliselt kultuursed, ehtsalt haritud ja erakordselt Jumalat tundvad;

50:5.10 (577.5)7. valguse ja elu ajastu. Sel ajal toimub üksteisele järgnenud füüsilise turvalisuse, intellektuaalse avardumise, sotsiaalse kultuuri ja vaimsete saavutuste ajastute õitseng. Nüüd need inimsaavutused segunevad, ühinevad ja koordineeruvad kosmilises ühtsuses ja isetus teenimises. Piiritletud olemust ja ainelisi eeldusi arvestades ei ole aja ja ruumi stabiilsete maailmade edasijõudvate põlvkondade arenguvõimalustel mingeid piire.

50:5.11 (577.6)Oma sfääridel läbi maailma ajaloo järgnevate usuliste elukorralduste ja planeedi progressi järjestikuste epohhide teeninud Planeedivürstid ülendatakse valguse ja elu ajastu sissepühitsemisel Planeedi Suveräänideks.

6. Planeedi kultuur

50:6.1 (578.1)Urantia isoleerituse tõttu ei ole teie Satania naabrite elu ja keskkonna paljusid üksikasju võimalik tutvustada. Nende kirjeldamist piirab planeedi karantiin ja süsteemi isoleeritus. Kõigis oma püüetes Urantia surelikke valgustada peame me juhinduma neist kitsendustest, kuid lubatu piires on teile antud teada keskmise arengumaailma progressist ning te saate niisuguse maailma elujärku võrrelda Urantia praeguse seisundiga.

50:6.2 (578.2)Tsivilisatsiooni areng Urantial ei olegi nii erinev teiste maailmade omast, mis samuti on pidanud taluma vaimset isolatsiooni. Kuid võrreldes ustavate maailmadega, näib teie planeet olevat ülimas segaduses ning kõigis intellektuaalse edasimineku ja vaimsete saavutuste faasides suuresti maha jäänud.

50:6.3 (578.3)Teie planeedi ebaõnne tõttu pole urantialastel võimalik normaalsete maailmade kultuurist eriti aru saada. Kuid te ei peaks kujutlema arengumaailmu, isegi mitte kõige ideaalsemaid neist, sfääridena, kus elu on vaid lillepidu. Surelike rasside elu algusaegu saadab alati võitlus. Ellujäämisväärtuste omandamise oluliseks osaks on pingutused ja otsused.

50:6.4 (578.4)Kultuur eeldab meele kvaliteeti, kultuuri ei saa edendada, kui ei ülendata meelt. Kõrgem intellekt püüdleb ülla kultuuri poole ja leiab alati mingi tee selleni jõudmiseks. Madalam meel põlastab kõrgeimat kultuuri ka siis, kui see talle valmiskujul kätte antakse. Palju sõltub ka jumalike Poegade järjestikustest missioonidest ja sellest, mil määral nende vastavate usuliste elukorralduste ajastutel valgustust vastu võetakse.

50:6.5 (578.5)Te ei tohiks unustada, et kõik Satania maailmad on Luciferi mässu tõttu olnud kakssada tuhat aastat Norlatiadeki vaimse keelu all. Ja patust ning lahkulöömisest tuleneva mahajäämuse kompenseerimiseks kulub pikki ajastuid. Teie maailma elujärk on mässulise Planeedivürsti ja üleastunud Ainelise Poja kahekordse tragöödia tagajärjel ikka veel kirev ja korratu. Isegi Kristus Miikaeli annetumine Urantial ei kaotanud kohe eelmise maailmavalitsuse tõsiste eksimuste ajalikke tagajärgi.

7. Isolatsiooni hüvitus

50:7.1 (578.6)Esmapilgul võib näida, et Urantia ja selle kaaslasteks olevad isoleeritud maailmad on selliste üleinimlike isiksuste nagu Planeedivürst ning Aineline Poeg ja Tütar soodsast kohalolekust ja mõjust väga õnnetult ilma jäänud. Kuid nende sfääride isolatsioon annab neile rassidele ainulaadse võimaluse ilmutada usku ja arendada erilist usaldust kosmilise tõeväärsuse vastu, mis ei sõltu nägemisest ega ainelistest kaalutlustest. Lõppkokkuvõttes võib selguda, et mässu tagajärjel karantiini määratud maailmadest pärinevatel surelikel loodud-olenditel on erakordselt vedanud. Oleme avastanud, et neile tõusuteelistele usaldatakse juba väga varakult loendamatuid eriülesandeid kosmilistes ettevõtmistes, kus saavutused oluliselt sõltuvad kõhklematust usust ja ülimast usaldusest.

50:7.2 (579.1)Jerusemil elavad neist isoleeritud maailmadest pärit tõusuteelised omaette sektoris ning neid nimetatakse agondonter'iteks, see tähendab arenevateks tahteolenditeks, kes võivad ilma nägemata uskuda, isoleerituina sihikindlaks jääda ning ka üksi ületamatutest raskustest võidukalt jagu saada. See agondonterite funktsionaalne rühmitus jääb püsima kogu tõusutee jooksul kohalikus universumis ja superuniversumi läbimisel; see kaob Havonas viibimise ajal, kuid ilmub taas kohe Paradiisi jõudmisel ning on kindlalt olemas Surelike Lõplikkuse Korpuses. Tabamantia on lõpetanu staatusega agondonter, kes on ellu jäänud ühelt karantiinis olnud sfäärilt, mis osales esimeses aja ja ruumi universumites toimunud mässus.

50:7.3 (579.2)Kogu Paradiisi-teekonna jooksul järgneb pingutustele hüvitus nagu põhjusele tagajärg. Need hüvitused tõstavad indiviidi keskmisest tasemest esile, kujutavad endast loodud-olendite erinevaid kogemusi ning lõppkokkuvõttes aitavad muuta lõpetanute kui kollektiivi tegevuse mitmekülgsemaks.

50:7.4 (579.3)[Esitanud teise astme Lanonandek-Poeg Varukorpusest.]