Kapitola 47 Sedm obytných světů

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 47

Sedm obytných světů

47:0.1 (530.1) KDYŽ byl Syn Tvořitel na Urantii, zmiňoval se o „mnoha příbytcích ve vesmíru Otce.“ V určitém smyslu, všech padesát šest světů, obklopujících Jerusem se věnuje přechodnému vzdělávání vzestupných smrtelníků, ale sedm družic prvního světa je více známo jako obytné světy.

47:0.2 (530.2) Samotný první přechodný svět se zcela výhradně věnuje aktivitám vzestupných bytostí a je hlavním centrem sboru konečných, přidělených do Satanie. Tento svět slouží v současné době jako hlavní stanoviště pro více než sto tisíc skupin konečných, z nichž každá má tisíc zdokonalených bytostí.

47:0.3 (530.3) Až se soustava ustálí ve světle a životě a až obytné světy jeden za druhým přestanou sloužit jako místa pro vzdělávání smrtelných tvorů, převezme je rostoucí populace konečných, kterých značně přibývá v těchto starších a vysoce zdokonalených soustavách.

47:0.4 (530.4) Sedm obytných světů je řízeno morontiálními dohlížiteli a Melkísedeky. Na každém světě je výkonný správce, který je přímo odpovědný vládcům Jerusemu. Na každém obytném světě je hlavní ústředí prostředníků Uversy, k němuž přiléhá místo, kde se setkávají Techničtí Poradci. Instruktoři odpočinku a celestinští umělečtí řemeslníci mají také svá centra na každém z těchto světů. Činnost spirongů začíná od druhého obytného světa dále, i když všech sedm světů, společně s ostatními planetami přechodného vzdělávání a hlavní svět, oplývá spornagy standardního typu.

1. Svět konečných

47:1.1 (530.5) Ačkoliv na prvním přechodném světě bydlí pouze koneční a některé skupiny spasených dětí se svými průvodci, jsou tady připraveny podmínky pro přijetí všech kategorií duchovních bytostí, přechodných smrtelníků a studentů pozorovatelů. Spornagiové, kteří působí na všech těchto světech, jsou vlídnými hostiteli pro všechny bytosti, které dokážou rozeznat. Oni neurčitě cítí konečné, ale nevidí je. Pravděpodobně je to stejné, jako když vy, ve vašem současném fyzickém stavu, nevnímáte anděly.

47:1.2 (530.6) Přestože svět konečných je sférou mimořádné fyzické krásy s výjimečnou morontiální výzdobou, velké duchovní sídlo, umístěné do středu aktivit konečných, není viditelné pouhému materiálnímu a počátečnímu morontiálnímu zraku. Ale s pomocí upravovatelů energie mohou vzestupní smrtelníci čas od času uvidět většinu těchto staveb, tak, jako při příležitosti shromáždění studentů obytných světů na této vzdělávací sféře.

47:1.3 (531.1) V průběhu vašeho pobytu na obytných světech si určitým způsobem budete duchovně uvědomovat přítomnost vašich zdokonalených bratrů, kteří dosáhli Ráje, ale možnost vidět je skutečně jak pracují ve svých centrálních obydlích, je velmi povzbuzující. Vy neuvidíte přirozeně konečné, dokud nezískáte opravdové duchovní vidění.

47:1.4 (531.2) Na prvním obytném světě musí všechny přeživší bytosti splnit požadavky rodičovské komise ze svých rodných planet. Současná urantijská komise je složena z dvanácti rodičovských párů, které sem nedávno dospěly a které mají smrtelnou zkušenost z vychování tří a více dětí do dospívajícího věku. Členové se v této komisi střídají a pravidlem je, že jejich služba trvá pouze deset let. Všichni, kdo nesplňují rodičovské požadavky těchto komisařů musí prodělat službu v domech Materiálních Synů na Jerusemu, nebo částečně ve zkušebním útulku na světě konečných.

47:1.5 (531.3) Ale, bez ohledu na rodičovskou zkušenost, ti rodiče na obytných světech, kteří mají malé děti ve zkušebním útulku, mají neustále možnost spolupracovat s morontiálními pěstouny takových dětí v otázkách jejich výchovy a učení. Těmto rodičům jsou tam povoleny návštěvy až čtyřikrát za rok. A právě tyto chvíle patří k nejdojemnějším a nejkrásnějším obrazům celé vzestupné dráhy, když vidíte rodiče z obytných světů objímat své materiální potomky při svých pravidelných poutích na svět konečných. I když jeden z rodičů, nebo i oba dva, mohou odejít z obytného světa před svým dítětem, je běžné a časté, že určitou dobu stráví spolu.

47:1.6 (531.4) Žádného vzestupného smrtelníka nemůže minout zkušenost vychovat děti—svoje či cizí—buď na materiálních světech, nebo potom na světě konečných nebo na Jerusemu. Otcové musí projít touto zásadní zkušeností stejně jako matky. Je to nešťastný a chybný názor současných lidí na Urantii, že výchova dítěte je především úlohou matek. Děti potřebují otce stejně, jako potřebují matky a otcové potřebují tuto rodičovskou zkušenost stejně jako matky.

2. Zkušební útulek

47:2.1 (531.5) Školy Satanie pro příjem malých dětí jsou umístěny na světě konečných, prvního ze sfér přechodného vzdělávání Jerusemu. Tyto školy pro malé děti jsou zařízeními, která se věnují výchově a vzdělávání dětí času, včetně těch, které zemřely na evolučních světech prostoru ještě předtím, než získaly individuální status, který byl zaregistrován do vesmírné evidence. V případě přežití jednoho nebo obou rodičů dítěte, strážce osudu pověří svého přidruženého cheruba péčí o potenciální identitu dítěte a dá mu za úkol doručit tuto nevyvinutou duši do rukou Učitelů Obytných Světů ve zkušebních útulcích morontiálních světů.

47:2.2 (531.6) A jsou to právě tito osamocení cherubové, kteří se jako Učitelé Obytných Světů, pod vedením Melkísedeků, starají o tato rozsáhlá vzdělávací zařízení, určená pro výchovu malých svěřenců konečných. Tito svěřenci konečných—děti vzestupných smrtelníků—jsou vždy zosobněny do svého přesného fyzického stavu, ve kterém byly v době smrti, kromě potenciálu rozmnožování. Toto probuzení nastane ve chvíli příchodu rodičů na první obytný svět. A potom jsou těmto dětem, takovým jaké jsou, dány veškeré možnosti, aby si zvolily nebeskou cestu stejným způsobem, jako by se rozhodovaly na světech, kde smrt předčasně ukončila jejich osudy.

47:2.3 (532.1) Na dětském světě jsou tvorové ve zkušební době rozděleni do skupin podle toho, zdali mají či nemají Ladiče Myšlení, protože Ladiči se zavádějí do těchto materiálních dětí stejně jako na světech času. Děti, které jsou ve věku před zavedením Ladiče, jsou v péči rodiny s pěti dětmi, jejichž věk se pohybuje od jednoho roku do pěti, což je přibližně věk, kdy se objevují Ladiči.

47:2.4 (532.2) Všechny děti na evolučních světech, které měly Ladiče Myšlení, ale před svojí smrtí neučinily rozhodnutí, týkající se cesty do Ráje, jsou také znovu zosobněny na světě konečných, kde vyrůstají v rodinách Materiálních Synů a jejich partnerů stejně, jako ty malé děti, které přišly bez Ladičů, ale které obdrží Tajemné Monitory až potom, kdy dosáhnou požadovaného věku pro morální volbu.

47:2.5 (532.3) Všechny děti a mládež na světě konečných, které mají Ladiče, jsou rovněž vychovávány v rodinách s pěti dětmi ve věku od šesti do čtrnácti let; věk dětí v těchto rodinách je přibližně šest, osm, deset, dvanáct a čtrnáct let. Kdykoliv po dosažení věku šestnácti let, jestliže byla učiněna konečná volba, jsou přesunuti na první obytný svět a začnou svůj vzestup k Ráji. Někteří se rozhodnou ještě dříve, než dosáhnou tohoto věku a odejdou na sféry vzestupu, ale na obytných světech je velmi málo dětí, mladších šestnácti let, jestli použijeme urantijský čas.

47:2.6 (532.4) Strážní serafové pečují o tyto děti ve zkušebním útulku na světě konečných stejným způsobem, jako se duchovně starají o smrtelníky na evolučních planetách, zatímco věrní spornagiové pečují o jejich fyzické potřeby. A tak tyto děti vyrůstají na přechodném světě až do doby, kdy učiní své konečné rozhodnutí.

47:2.7 (532.5) Když při završení materiálního života nebyla učiněna volba pro vzestupný život, nebo když se tyto děti definitivně rozhodnou proti cestě do Havony, potom jejich zkušební pobyt ukončí automaticky smrt. O takových případech žádný soud nerozhoduje; z takové druhé smrti není žádné vzkříšení. Ony jednoduše přestanou existovat, jakoby nikdy nebyly.

47:2.8 (532.6) Ale jestli si zvolí Rajskou cestu dokonalosti, jsou ihned připraveny pro přesun na první obytný svět, kde se mnoho z nich připojí ke svým rodičům na vzestupnou cestu do Ráje. Po projití Havonou a dosažení Božstev, tyto spasené duše smrtelného původu tvoří trvalé vzestupné obyvatelstvo Ráje. Tyto děti, kterým byla odepřena cenná a nezbytná evoluční zkušenost na světech jejich smrtelného původu nejsou přijaty do Sboru Konečných.

3. První obytný svět

47:3.1 (532.7) Na obytných světech vzkříšení přeživší smrtelníci obnoví své životy přesně tam, kde je opustili, když je zastihla smrt. Po odchodu z Urantie a příchodu na první obytný svět zpozorujete velkou změnu, ale kdybyste přišli z normální a vyspělejší sféry času, stěží byste uviděli nějaký rozdíl, kromě té skutečnosti, že máte jiné tělo; tělesné schránka z masa a krve zůstala na světě vašeho původu.

47:3.2 (532.8) Centrem všech aktivit prvního obytného světa je sál vzkříšení, obrovský chrám, kde se sestavuje osobnost. Tato gigantická stavba obsahuje centrální shromaždiště serafských strážců osudu, Ladičů Myšlení a archandělů vzkříšení. Při vzkříšení mrtvých působí s těmito nebeskými bytostmi také Nositelé Života.

47:3.3 (533.1) Opis smrtelné mysli a aktivní obrazy paměti tvora, převedené z materiální úrovně do duchovní, jsou individuálním vlastnictvím odpojených Ladičů Myšlení; tyto oduševnělé složky mysli, paměti a osobnosti tvora se navždy stanou součástí takových Ladičů. Matrice mysli a pasivní potenciály individuálnosti jsou přeneseny do morontiální duše, která je svěřena do opatrování serafským strážcům osudu. A právě opětovným spojením morontiální duše v péči serafů a duchovní mysli v opatrovnictví Ladiče se znovu obnoví osobnost tvoru a spící přeživší bytost se vzkřísí.

47:3.4 (533.2) Kdyby se přechodná osobnost smrtelného původu takto nikdy opět neobnovila, duchovní složky nepřeživšího smrtelného tvora by navždy zůstaly nedílnou součástí individuální empirické zkušenosti Ladiče Myšlení, pobývajícího kdysi v této bytosti.

47:3.5 (533.3) Z Chrámu Nového Života vyčnívá paprskovitě sedm křídel—sály vzkříšení smrtelných ras. Každá z těchto staveb je vyčleněna pro sestavení jedné ze sedmi ras času. V každém z těchto sedmi křídel je sto tisíc osobních komor vzkříšení. Tato křídla ústí do kruhových sálů hromadného vzkříšení, které slouží jako probouzející komory až pro milion jedinců. Tyto sály jsou obklopeny osobními komorami smíšených ras normálních post-adamických světů. Bez ohledu na metodu, která může být použita na jednotlivých světech času ve spojení se speciálními nebo pravidelnými vzkříšeními, opravdové a vědomé znovusestavení skutečné a kompletní osobnosti probíhá v sálech vzkříšení prvního obytného světa. V průběhu celé věčnosti si budete zřetelně vybavovat toto ráno vzkříšení.

47:3.6 (533.4) Ze sálů vzkříšení přejdete do sektoru Melkísedeků, kde vám bude přidělen trvalý pobyt. Potom vám nastane deset dní osobního volna. Budete mít naprostou volnost prozkoumat nejbližší okolí vašeho nového domova a seznámit se s programem, který na vás brzy čeká. Budete mít rovněž čas uspokojit svoji touhu podívat se do seznamů a navštívit vaše drahé a ostatní pozemské přátele, kteří přišli na tyto světy před vámi. Po desetidenním volnu zahájíte druhou etapu putování k Ráji, neboť obytné světy jsou skutečnými vzdělávacími sférami, a ne jenom nápravnými planetami.

47:3.7 (533.5) Na prvním obytném světě (nebo jiném, v případě vyššího statusu) budete pokračovat ve svém intelektuálním vzdělávání a duchovním rozvoji od stejné úrovně, na které jste byli ve chvíli smrti. Mezi dobou planetární smrti, nebo přenosem a vzkříšením na obytném světě, smrtelný člověk nezíská vůbec žádnou novou zkušenost, kromě poznání skutečnosti věčného života. Tady začínáte přesně tam, kde jste tam dole přestali.

47:3.8 (533.6) Téměř celý pobyt na prvním obytném světě se týká napravování nedostatků. Přeživší smrtelníci, přicházející na tuto první z nápravných sfér mají tolik různých chyb charakteru a nedostatků smrtelné zkušenosti, že většina činností této sféry je zaměřena na napravení a odstranění těchto rozmanitých odkazů života v lidském těle na materiálních evolučních světech času a prostoru.

47:3.9 (534.1) Pobyt na prvním obytném světě je určen k tomu, aby přeživší smrtelníci dosáhli přinejmenším úrovně postadamického soudního období na normálních evolučních světech. Pochopitelně, duchovní úroveň studentů obytných světů daleko převyšuje čistě lidskou úroveň rozvoje.

47:3.10 (534.2) Jestliže na konci desetidenního volna nemusíte zůstat na prvním obytném světě, budete uvedeni do přepravního spánku, postoupíte na druhý svět a po dalších deseti dnech budete pokračovat dále, dokud takto nedospějete na svět vašeho určení.

47:3.11 (534.3) Centrální část sedmi hlavních okruhů správy prvního obytného světa zaujímá chrám Morontiálních Průvodců, osobních průvodců, přidělených vzestupným smrtelníkům. Tito průvodci jsou potomci Mateřského Ducha lokálního vesmíru a na morontiálních světech Satanie je jich několik milionů. Kromě těchto přidělených skupinových průvodců budete mít hodně co do činění s tlumočníky a překladateli, správci budov a vedoucími exkurzí. A všichni tito průvodci spolupracují v nejvyšší míře s těmi, kteří jsou odpovědni za rozvoj vašich osobních faktorů mysli a ducha v morontiálním těle.

47:3.12 (534.4) Když začínáte na prvním obytném světě, jeden Morontiální Průvodce je přidělen ke skupině vzestupných smrtelníků, ve které je jich jeden tisíc, ale během dalšího postupu sedmi obytnými sférami je potkáte v mnohem větších počtech. Tyto obdivuhodné a všestranně nadané bytosti jsou družnými a milými průvodci. Mají právo doprovázet jednotlivce, nebo vybrané skupiny na všechny přechodné vzdělávací sféry, včetně jejich přidružených světů. Tyto morontiální bytosti organizují exkurze pro všechny vzestupné bytosti a dělají jim společnost ve volném čase. Často doprovázejí skupiny přeživších smrtelníků na jejich pravidelných návštěvách do Jerusemu, kde můžete, kdykoliv tam jste, zajít do sektoru registrace hlavního světa soustavy a setkat se se vzestupnými smrtelníky ze všech sedmi obytných světů, poněvadž oni mohou volně cestovat mezi svými obydlími a hlavním řídícím centrem soustavy.

4. Druhý obytný svět

47:4.1 (534.5) Na tomto světě budete mnohem více zasvěceni do morontiálního života. Tady se začíná formovat skupinové uspořádání morontiálního způsobu života; tvoří se zde pracovní skupiny a společenské organizace, komunity dostávají formální podobu a rozvíjející se smrtelníci se seznamují s novým sociálním řádem a vládními orgány.

47:4.2 (534.6) Přeživší bytosti, spojené s Duchem, obývají obytné světy společně se vzestupnými smrtelníky, spojenými s Ladičem. I když různorodé řády nebeského života jsou velmi rozdílné, všechny jsou laskavé a přátelské. Na všech světech, kde budete pobývat během vašeho vzestupu, nepotkáte nic takového, co by připomínalo lidskou nesnášenlivost a diskriminaci netolerantních společenských systémů.

47:4.3 (534.7) Tak, jak postupujete z jednoho obytného světa na druhý, tak se tyto světy více zaplňují morontiálními aktivitami vzestupných přeživších bytostí. Postupujíc dopředu, budete více a více rozeznávat rysy obytných světů Jerusemu. Skleněné moře se objeví na druhém obytném světě.

47:4.4 (534.8) Pro každý řádný přechod z jednoho obytného světa na další je nutné nově vytvořené a vhodně upravené morontiální tělo. Uložíte se ke spánku u serafského přepravce a probudíte se v sálech vzkříšení s novým, ale nevyvinutým tělem, hodně podobnému tomu, jaké bylo při vašem příchodu na první obytný svět s tím rozdílem, že Ladič Myšlení vás během tohoto přepravního spánku mezi obytnými světy neopustí. Jakmile jednou odejdete z evolučních světů na první obytný svět, vaše osobnost už potom zůstává nedotčena.

47:4.5 (535.1) Paměť vašeho Ladiče naprosto nic neztrácí v průběhu vašeho vzestupu morontiálním životem. Ty mentální asociace, které byly ryze živočišné a zcela materiální, přirozeně zanikly s fyzickým mozkem, ale všechno, co bylo ve vašem vnitřním životě užitečné a bylo hodno přežití, bylo zaznamenáno Ladičem a je uchováno jako součást vaší osobní paměti po celou dobu vzestupné pouti. Budete si uvědomovat všechny vaše hodnotné zkušenosti během postupu z jednoho obytného světa na druhý a z jedné části vesmíru na jinou—dokonce až do Ráje.

47:4.6 (535.2) Přestože máte morontiální tělo, budete po dobu pobytu na všech těchto sedmi světech i nadále jíst, pít a odpočívat. Tady přijímáte morontiální druh potravy z říše živé energie, která je na materiálních světech neznámá. Jak potrava, tak i voda, jsou v morontiálním těle plně zužitkovány bez žádného zbytkového odpadu. Zamyslete se: první morontiální obytný svět je hodně materiální sférou, představující první začátky morontiálního systému. Máte stále blízko k člověku a nejste příliš vzdáleni od primitivních názorů smrtelného života, ale pobyt na každém světě přinese určitý růst. Od sféry ke sféře se stáváte méně materiální, více intelektuální a o málo víc duchovnější. Duchovní rozvoj je největší na posledních třech ze sedmi postupných světů.

47:4.7 (535.3) Biologická nedokonalost byla ve velké míře napravena na prvním obytném světě. Nedostatky planetární zkušenosti, týkající se pohlavního života, rodinných vztahů a rodičovské funkce byly buď napraveny, nebo jsou naplánovány pro budoucí korekce v rodinách Materiálních Synů na Jerusemu.

47:4.8 (535.4) Druhý obytný svět je specificky zaměřen na odstraňování všech stupňů intelektuálního nesouladu a na vyléčení všech druhů mentální disharmonie. Úsilí pochopit význam morontiální moty, které začíná na prvním obytném světě, se tady stupňuje. Úroveň rozvoje bytostí na druhém obytném světě je srovnatelná s intelektuálním stavem ideálních evolučních světů v epoše po příchodu Autoritativního Syna.

5. Třetí obytný svět

47:5.1 (535.5) Třetí svět je hlavním stanovištěm Učitelů Obytných Světů. I když působí na všech sedmi obytných sférách, jejich ústředí je uprostřed kruhově rozmístěných škol na třetím obytném světě. Na obytných a vyšších morontiálních světech jsou miliony těchto instruktorů. Tito pokročilí a zdokonalení cherubové pracují jako morontiální učitelé vzestupných bytostí od obytných světů až po poslední sféru lokálního vesmíru. Oni budou mezi posledními, kdo se s vámi rozloučí a popřejí vám šťastnou cestu, když budete dávat sbohem—přinejmenším na několik epoch—vesmíru vašeho původu a oserafováni odcestujete do přijímacích světů malého sektoru supervesmíru.

47:5.2 (535.6) Během pobytu na prvním obytném světě je vám dovoleno navštívit první z přechodných světů—hlavní centrum konečných a zkušební útulek soustavy pro výchovu nevyvinutých evolučních dětí. Když přijdete na druhý obytný svět, dostanete povolení navštěvovat pravidelně druhý přechodný svět, na kterém je centrum morontiálních kontrolorů pro celou Satanii a učitelské ústavy pro různé morontiální řády. Když dospějete na obytný svět číslo tři, je vám okamžitě uděleno povolení navštívit třetí přechodnou sféru—hlavní centrum andělských řádů a místo, kde mají svá různá vzdělávací zařízení soustavy. Návštěvy Jerusemu z tohoto světa jsou stále více prospěšnější pro vzestupné smrtelníky a ti o ně projevují neustále zvýšený zájem.

47:5.3 (536.1) Třetí obytný svět je sférou velmi osobního a sociálního dosažení pro všechny, kteří této úrovně nedosáhli před odchodem z lidského těla na smrtelných rodných světech. Na této sféře začíná pozitivnější studijní práce. Výuka na prvních dvou obytných světech je především zaměřena na nedokonalost—nedostatky—v tom smyslu, že se doplňuje to, co nepřinesla zkušenost během života v lidském těle. Až na tomto třetím světě přeživší bytosti začínají opravdu svoje postupné morontiální vzdělávání. Hlavním účelem tohoto vzdělávání je posílit chápání vzájemného vztahu morontiální moty a smrtelné logiky, sladění morontiální moty s lidskou filozofií. Nyní přeživší smrtelníci získávají praktický náhled do opravdové metafyziky. Toto je skutečný úvod k inteligentnímu chápání kosmických významů a vesmírných vzájemných vztahů. Ve své podstatě výuka třetího obytného světa odpovídá epoše, přicházející na normální obydlenou planetu po skončení údobí poskytnutí Syna.

6. Čtvrtý obytný svět

47:6.1 (536.2) Když přicházíte na čtvrtý obytný svět, máte již za sebou dostatečnou morontiální zkušenost a postoupili jste hodně daleko od počátečního materiálního bytí. Nyní dostanete povolení navštěvovat čtvrtý přechodný svět a poznat hlavní ústředí a učitelské ústavy superandělů, včetně Oslnivých Večerních Hvězd. Pomocí zprostředkovatelské služby těchto superandělů čtvrtého přechodného světa se morontiální návštěvníci mohou během svých pravidelných návštěv do Jerusemu blíže seznámit s různými řády Božích Synů, protože nové sektory hlavní sféry soustavy se postupně otevírají vzestupným smrtelníkům při jejich opakovaných návštěvách hlavního světa. Rozšiřujícím se myslím vzestupných bytostí se postupně odhalují nové vznešenosti.

47:6.2 (536.3) Na čtvrtém obytném světě každý vzestupný smrtelník nachází vhodné místo v práci své skupiny a třídních činnostech morontiálního života. Tady si vzestupné bytosti začnou mnohem více uvědomovat a oceňovat význam dálkového spojení a dalších aspektů vzdělání a rozvoje lokálního vesmíru.

47:6.3 (536.4) Právě během této výuky na čtvrtém světě jsou vzestupným smrtelníkům poprvé opravdově představeny nároky a radosti skutečného společenského života morontiálních tvorů. A je to opravdu nová zkušenost pro evoluční tvory být součástí společenských aktivit, při kterých nejde o osobní zviditelnění, nebo osobní prospěch. Je zde představován nový společenský řád, který je založen na vědomém pochopení významu vzájemného porozumění, nesobecké vzájemné pomoci a převládající motivaci uskutečnění společného a nejvyššího cíle—dosáhnout úctyhodný a božsky dokonalý Ráj. Všichni vzestupní tvorové si začínají v sobě uvědomovat touhu poznat, odhalit, hledat a nalézt Boha.

47:6.4 (536.5) Intelektuální a sociální osvěta tohoto čtvrtého obytného světa je srovnatelná s mentálním a společenským životem na planetách s normální evolucí v epoše po období Syna Učitele. Duchovní status je mnohem vpředu oproti soudnímu období smrtelných tvorů.

7. Pátý obytný svět

47:7.1 (537.1) Přeprava na pátý obytný svět představuje nesmírný krok kupředu v životě morontiální vzestupné bytosti. Zkušenost, získaná na tomto světě, je opravdovou předzvěstí jerusemského života. Tady si začínáte uvědomovat vysoký vznešený osud loajálních evolučních světů, které mohou normálně dosáhnout této úrovně během svého přirozeného planetárního vývoje. Kultivovanost tohoto obytného světa obecně koresponduje s počátečním obdobím světla a života na planetách s normálním evolučním postupem. A tady pochopíte proč je to tak zařízeno, že vysoce kultivované a pokročilé typy bytostí, které kdysi obývaly tyto vyspělé evoluční světy, nemusejí procházet jednou či více, nebo i žádnou z těchto obytných sfér.

47:7.2 (537.2) Zvládnutí jazyka lokálního vesmíru před odchodem ze čtvrtého obytného světa vám nyní umožní věnovat více času na zdokonalení jazyka Uversy, abyste dokonale ovládali obě řeči před odchodem na Jerusem, kde vám bude udělen trvalý pobyt. Od hlavního světa soustavy nahoru do Havony jsou všichni vzestupní smrtelníci dvojjazyční. A potom je jenom nutné rozšířit slovní zásobu jazyka supervesmíru, což se vyžaduje pro přijetí do Ráje.

47:7.3 (537.3) Po příchodu na pátý obytný svět je poutníkům dovoleno navštívit přechodný svět stejného čísla—hlavní sídlo Synů. Tady se vzestupný smrtelník osobně seznámí s různými skupinami božského synovstva. On už slyšel o těchto nádherných bytostech a setkal se s nimi již na Jerusemu, ale nyní je opravdu pozná.

47:7.4 (537.4) Na pátém obytném světě se začnete učit o vzdělávacích světech souhvězdí. Tady se setkáte s prvními instruktory, kteří vás začnou připravovat na následný pobyt v souhvězdí. Tato příprava pokračuje na šestém a sedmém světě a poslední pokyny dostanete v sektoru vzestupných smrtelníků na Jerusemu.

47:7.5 (537.5) Skutečné zrození kosmického vědomí nastane na pátém obytném světě. Začínáte rozumět vesmíru. Toto je rozhodně čas rozšiřujících se horizontů. Tady začíná docházet rozpínajícím se myslím vzestupných smrtelníků, že nějaký úžasný a velkolepý, nějaký vyšší a božský osud čeká na všechny, kteří dokončí postupný vzestup do Ráje, který tak namáhavě, ale tak radostně a slibně začal. Obvykle od tohoto bodu začíná průměrný vzestupný smrtelník projevovat opravdové empirické nadšení pro vzestup do Havony. Studium se stává dobrovolné, nesobecká služba přirozená a úcta spontánní. Klíčí opravdový morontiální charakter; vyvíjí se opravdový morontiální tvor.

8. Šestý obytný svět

47:8.1 (537.6) Příchozí na tuto sféru mají dovoleno navštívit přechodný svět číslo šest, kde se dozvědí více o vysokých duších supervesmíru, i když nebudou schopni většinu těchto nebeských bytostí vidět. Tady také dostanou první lekce o předpokládané duchovní dráze, která následuje bezprostředně po absolvování morontiální výuky v lokálním vesmíru.

47:8.2 (537.7) Zástupce Vládce Soustavy často navštěvuje tento svět a pořádá tady úvodní kurz o způsobu řízení vesmíru. První lekce, zahrnující záležitosti celého vesmíru, jsou nyní zahájeny.

47:8.3 (538.1) Pro vzestupné smrtelníky je toto nádherným obdobím a obvykle se v jeho průběhu dokonale spojí lidská mysl a božský Ladič Myšlení. Potenciálně se toto spojení mohlo uskutečnit dříve, ale opravdově fungující identita se většinou nedosáhne před pobytem na pátém obytném světě, nebo dokonce ani na šestém.

47:8.4 (538.2) Spojení vyvíjející se nesmrtelné duše s věčným a božským Ladičem Myšlení je oznámeno tím, že serafové si povolají dohlížejícího superanděla u vzkříšených smrtelníků a registrujícího archanděla pro ty, kteří budou souzeni na třetí den. A potom, v přítomnosti morontiálních druhů přeživšího smrtelníka, tito oznamovatelé rozhodnutí prohlásí: „S tímto milým synem jsem velmi spokojen.“ Tento prostý obřad značí vstup vzestupného smrtelníka na věčnou pouť Rajské služby.

47:8.5 (538.3) Ihned po potvrzení spojení s Ladičem je nová morontiální bytost poprvé představena svým druhům novým jménem a dostane čtyřicet dní duchovního volna od všech běžných aktivit, aby rozmlouvala sama se sebou a vybrala si některou z možných cest do Havony a zvolila si jednu z metod dosažení Ráje.

47:8.6 (538.4) Ale tyto nádherné bytosti zůstávají stále více či méně materiálními tvory; mají ještě hodně daleko do opravdových duchů; z duchovního pohledu se spíše podobají nadmateriálním bytostem, ale stále na nižší úrovni, než andělé. Ale rozhodně se z nich stávají úžasní tvorové.

47:8.7 (538.5) Během pobytu na šestém světě dosáhnou morontiální studenti úrovně, která je srovnatelná s ušlechtilým rozvojem, charakterizující ty evoluční světy, které normálním způsobem pokročily za počáteční stadium světla a života. Společenský systém na tomto obytném světě má vysokou úroveň. Jak se postupně přechází z jednoho světa na druhý, tak se zmenšuje stín vaší smrtelné podstaty. Postupně se z vás stávají obdivuhodné bytosti, zanechávajíc za sebou hrubé pozůstatky planetárního živočišného původu. „Prožití velkých útrap“ dělá zdokonalené smrtelníky velmi laskavými a ohleduplnými, velmi soucitnými a tolerantními.

9. Sedmý obytný svět

47:9.1 (538.6) Zkušenost, získaná na této sféře, je vrcholem bezprostřední posmrtné pouti. Během vašeho zdejšího pobytu dostanete informace od mnoha učitelů, kteří všichni vzájemně spolupracují ve svém úsilí připravit vás na pobyt na Jerusemu. Všechny znatelné rozdíly mezi smrtelníky, pocházejícími z izolovaných a zaostalých světů a přeživšími tvory z vyspělejších a osvícených sfér jsou prakticky smazány během pobytu na sedmém obytném světě. Tady budete očištěni od všech zbytků neblahého dědictví, škodlivého prostředí a neduchovních planetárních tendencí. Tady budou vymýceny poslední pozůstatky „zvířecího původu.“

47:9.2 (538.7) Po příchodu na sedmý obytný svět budete mít právo navštívit přechodný sedmý svět, svět Vesmírného Otce. Tady ve vás začíná nová a duchovnější úcta k neviditelnému Otci, návyk, který budete vzrůstající měrou pěstovat po celou dobu vaší dlouhé vzestupné pouti. Na tomto světě přechodného vzdělávání naleznete Otcův chrám, ale Otce neuvidíte.

47:9.3 (538.8) Nyní se začínají formovat třídy pro pobyt na Jerusemu. Ze světa na svět jste postupovali jako jednotlivci, ale nyní se připravujete na odchod do Jerusemu ve skupinách, ačkoliv, v určených mezích, si vzestupný smrtelník může zvolit zůstat na sedmém obytném světě za tím účelem, aby počkal na opožděného člena svojí pozemské, nebo morontiální pracovní skupiny.

47:9.4 (539.1) Personál sedmého obytného světa se shromáždí na skleněném moři, aby byl svědkem vašeho odchodu na Jerusem s trvalým domovským právem. Mohli jste již navštívit Jerusem stokrát či tisíckrát, ale vždy jako host; ale nikdy předtím jste necestovali na hlavní svět soustavy se skupinou vašich druhů, kteří dávali věčné sbohem celé morontiální etapě, kterou prošli jako vzestupní smrtelníci. Brzy budete přivítáni na přijímacím poli hlavního světa jako obyvatelé Jerusemu.

47:9.5 (539.2) S velkým potěšením budete postupovat přes sedm světů dematerializace; tyto sféry opravdu osvobozují od smrtelnosti. Na prvním světě jste ještě do značné míry lidmi, pouze smrtelná bytost bez materiálního těla, lidská mysl uzavřena v morontiální formě—materiální tělo morontiálního světa, ale již ne smrtelná schránka z masa a krve. Opravdově jste opustili smrtelný stav pro nesmrtelný status ve chvíli spojení s Ladičem a až dokončíte pobyt na Jerusemu, budete plnohodnotnými morontiálními bytostmi.

10. Občanství Jerusemu

47:10.1 (539.3) Příchod nové třídy absolventů obytných světů je znamením pro celý Jerusem, aby se shromáždil jako uvítací komise. Dokonce i spornagiové mají radost z příchodu těchto vítězoslavných vzestupných bytostí evolučního původu, které prodělaly planetární pouť a dokončily vzdělávací program obytných světů. Pouze fyzičtí regulátoři a Kontroloři Morontiální Energie se těchto radostných chvil nezúčastní.

47:10.2 (539.4) Prorok Jan měl vidění o příchodu skupiny pokročilých smrtelníků ze sedmého obytného světa do prvního nebe, do nádherného Jerusemu. On popisuje: „a viděl jsem něco, podobající se skleněnému moři, obklopeného ohněm; a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad zvířetem, které v nich původně bylo a nad svým obrazem, který trval po celou dobu jejich pobytu na obytných světech a nakonec i nad posledním znamením a stopou, stojící na skleněném moři, držíc Boží harfy a zpívajíc píseň o vysvobození od smrtelného strachu a smrti.“ (Na všech těchto světech musí být dokonalá prostorová komunikace a váš příjem všech takových přenosů je umožněn tím, že nosíte „Boží harfu,“ což je morontiální zařízení, nahrazující neschopnost nastavit nevyvinutý morontiální senzorový mechanismus přímo pro příjem prostorových přenosů.)

47:10.3 (539.5) Pavel měl také vidění o sboru vzestupných obyvatel, zdokonalujících se smrtelníků na Jerusemu, protože napsal: „Přišli jste na horu Sion a do města živého Boha, nebeského Jerusalemu a mezi nespočetné množství andělů, velkého shromáždění Michaela a k duchům spravedlivých, kteří se stali dokonalými.“

47:10.4 (539.6) Po získání trvalého občanství v hlavním světě soustavy smrtelníci nebudou prožívat již žádná skutečná vzkříšení. Morontiální forma, která vám byla přidělena při završení motontiální dráhy bude stejná, jakou uvidíte na konci svého pobytu v lokálním vesmíru. Čas od času se udělají změny, ale tato stejná forma vám zůstane až do chvíle loučení, kdy se stanete duchy prvního stupně a budete se připravovat na přesun do supervesmírných světů vzestupné kultury a duchovního vzdělávání.

47:10.5 (540.1) Sedmkrát tito smrtelníci, kteří projdou všemi obytnými světy, prožijí vyrovnávající spánek a probouzející vzkříšení. Ale poslední sál vzkříšení, konečná probouzející komora, zůstala na sedmém obytném světě. Již nikdy si změna formy nevynutí ztrátu vědomí, nebo přerušení kontinuity osobní paměti.

47:10.6 (540.2) Smrtelná osobnost, započata na evolučních světech a uschována v těle, obdařena Tajemným Monitorem a vybavena Duchem Pravdy, není plně mobilizována, realizována a sjednocena až do chvíle, kdy je takový občan Jerusemu uznán za schopného odejít do Edentie a je prohlášen za pravého člena morontiálního sboru Nebadonu—nesmrtelný, spojený s Ladičem a stoupající k Ráji, osobnost morontiálního statusu a opravdové dítě Nejsvrchovanějších.

47:10.7 (540.3) Materiální smrt představuje metodu uniknutí z materiálního života v těle; progresivní život na sedmi obytných světech nápravné výchovy a kulturního vzdělání je uvedením smrtelných přeživších bytostí na morontiální pouť—přechodný život, který se nachází mezi evolučním materiálním bytím a vyšším duchovním dosažením vzestupných bytostí času, které jsou předurčeny dosáhnout brány věčnosti.

47:10.8 (540.4) [Připraveno Oslnivou Večerní Hvězdou.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.