Luku 48, Morontiaelämä

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 48

Morontiaelämä

48:0.1 (541.1) JUMALAT eivät voi muuttaa – tai ainakaan he eivät muuta – karkeaa eläimellisyyttä olevaa luotua täydellistyneeksi hengeksi millään luomisvoimaista taikuutta osoittavalla mystisellä teolla. Kun Luojat haluavat saada aikaan täydellisiä olentoja, he tekevät sen luomalla nämä suoraan ja alun perin täydellisiksi, mutta he eivät koskaan pyri yhdessä kädenkäänteessä muuttamaan eläimestä polveutuvia ja aineellisia luotuja täydellisiksi olennoiksi.

48:0.2 (541.2) Paikallisuniversumissa vietettävän elämänjakson eri vaiheiden yli ulottuva morontiaelämä on ainoa mahdollinen kanava, jonka kautta aineelliset kuolevaiset voivat saapua hengen maailman kynnykselle. Mitä sellaista taikaa kuolema, aineellisen ruumiin luonnollinen hajoaminen, voisi pitää sisällään, että tällainen yksinkertainen tapahtuma yhdessä silmänräpäyksessä muuttaisi kuolevaisen olennon ja aineellisen mielen kuolemattomaksi ja täydellistyneeksi hengeksi? Moiset uskomukset eivät ole kuin tietämätöntä taikauskoa ja mieluisia satuja.

48:0.3 (541.3) Aina tulee tämä morontiaalinen siirtymävaihe eloon jäävien ihmisten kuolevaisolotilan ja sittemmin seuraavan henkistatuksen väliin. Tämä universumissa tapahtuvaan etenemiseen kuuluva välitila on eri paikallisluomuksissa merkittävästi erilainen, mutta sen tarkoitus ja tavoite on eri universumeissa täysin sama. Tapa, jolla mansio- ja korkeammat morontiamaailmat on Nebadonissa järjestetty, on morontiasiirtymisjärjestelyille tässä osassa Orvontonia melko tyypillinen.

1. Morontiamateriaalit

48:1.1 (541.4) Morontiamaailmat ovat paikallisuniversumin yhteyssfäärejä luotuina olentoina ilmenevän olomuodon aineellisten ja hengellisten tasojen välissä. Urantialla tästä morontiaelämästä on tiedetty jo varhaisista Planeettaprinssin päivistä saakka. Tästä siirtymätilasta on annettu kuolevaisille aika ajoin opetusta, ja mainittu käsite on – vääristyneessä muodossa tosin – löytänyt tiensä nykyajan uskontoihin.

48:1.2 (541.5) Morontiasfäärit ovat paikallisuniversumin etenemismaailmojen kautta tapahtuvan kuolevaisen olennon ylösnousemuksen siirtymävaiheita. Paikallisjärjestelmien finaliittisfääriä ympäröiviä seitsemää maailmaa vain kutsutaan mansiomaailmoiksi, mutta järjestelmän kaikkia viittäkymmentäkuutta siirtymäasuinsijaa samoin kuin konstellaatioita ja universumipäämajaa ympäröiviä korkeamman asteen sfäärejä nimitetään morontiamaailmoiksi. Näissä luomistuloksissa on samaa fyysistä kauneutta ja morontiaalista suurenmoisuutta, jota on paikallisuniversumin päämajasfääreillä.

48:1.3 (541.6) Kaikki nämä maailmat ovat arkkitehtonisia sfäärejä, ja niillä on kehityksen kautta muodostuneisiin planeettoihin verrattuna tasan kaksinkertainen lukumäärä alkuaineita. Tällaisissa toimeksiannon mukaan valmistetuissa maailmoissa esiintyy runsaasti paitsi raskasmetalleja ja sadan fyysisen alkuaineen muodostamia kiteitä myös täsmälleen sata ainutlaatuisen energiaorganisaation muotoa, joita kutsutaan morontiamateriaaliksi. Fyysiset Päävalvojat ja Morontiavoiman Valvojat kykenevät sillä tavoin modifioimaan aineen perusyksiköiden kiertoliikkeitä ja samalla niin muuntamaan näitä energiayhdistymiä, että he luovat tämän uuden substanssin.

48:1.4 (542.1) Alkuaikojen morontiaelämä paikallisjärjestelmissä on hyvin paljolti nykyisen aineellisen maailmanne elämän kaltaista, mutta se käy konstellaation opiskelumaailmoihin tultaessa yhä vähemmän fyysiseksi ja yhä aidommin morontiaaliseksi. Ja edetessänne Salvingtonin sfääreille saavutatte hengellisiä tasoja yhä enemmän.

48:1.5 (542.2) Morontiavoiman Valvojat kykenevät saamaan aikaan aineellisten ja hengellisten energioiden yhteenliittymisen. Näin he organisoivat aineellistumisen morontiaalisen muodon, joka ei torju sitä, että sen päälle lisätään vielä valvova henki. Nebadonin morontiaelämän läpi edetessäsi nämä samat kärsivälliset ja taitavat Morontiavoiman Valvojat antavat käyttöösi peräjälkeen 570 morontiaruumista, joista jokainen on asteittain etenevän muodonmuutoksesi yksi vaihe. Aineellisista maailmoista lähtösi jälkeen käyt läpi täsmälleen 570 erillistä ja astetta edellistä korkeammalla olevaa morontiamuutosta, ennen kuin sinut asetetaan Salvingtonissa ensimmäisen asteen hengeksi. Kahdeksan näistä muodonmuutoksista tapahtuu järjestelmässä, seitsemänkymmentäyksi konstellaatiossa ja 491 Salvingtonin sfääreillä oleskelun aikana.

48:1.6 (542.3) Sinä aikana, jolloin elät kuolevaisen lihallisessa hahmossa, jumalallinen henki on sinussa miltei kuin jonakin erillisenä – todellisuudessa ihmisen on vallannut Universaalisen Isän lahjoittama henki – mutta morontiaelämässä hengestä tulee todellinen osa persoonallisuuttasi, ja kokiessasi mainitut 570 asteittain etenevää muodonmuutosta yhden toisensa jälkeen nouset luotujen olentojen elämän aineellisesta olotilasta hengelliseen tilaan.

48:1.7 (542.4) Paavali sai tietää morontiamaailmojen olemassaolosta ja morontiamateriaalien reaalisuudesta, sillä hän kirjoitti: ”Taivaassa heillä on parempaa ja kestävämpää ainetta.” Ja nämä morontiamateriaalit ovat todellisia, konkreettisia, aivan kuin ”kaupungissa, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.” Ja jokainen näistä ihmeellisistä sfääreistä on ”parempi, toisin sanoen taivaallinen, maa.”

2. Morontiavoiman Valvojat

48:2.1 (542.5) Nämä ainutlaatuiset olennot huolehtivat yksinomaisesti niiden toimintojen valvonnasta, jotka edustavat hengellisten ja fyysisten tai puoliaineellisten energioiden toiminnallista yhdistelmää. He omistautuvat pitämään huolta yksinomaan morontiaalisesta etenemisestä. Ei niin, että he paljonkaan hoivaisivat kuolevaisia siirtymäkokemuksen aikana, vaan pikemminkin niin, että he tekevät siirtymäympäristöstä asteittain etenevien morontialuotujen olemassaolon kannalta mahdollisen. He ovat niitä morontiavoiman kanavia, jotka pitävät yllä siirtymämaailmojen morontiavaiheet ja toimittavat niiden tarvitseman energian.

48:2.2 (542.6) Morontiavoiman Valvojat ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. Heidät on muovattu melko yhdenmukaisiksi, vaikka he olemuksensa puolesta toisistaan eri paikallisluomuksissa jonkin verran eroavatkin. Heidät luodaan erityistehtäväänsä, eivätkä he tarvitse mitään koulutusta, ennen kuin he ryhtyvät hoitamaan velvollisuuksiaan.

48:2.3 (542.7) Ensimmäiset Morontiavoiman Valvojat luodaan samanaikaisesti kuin ensimmäinen kuolevaiseloonjäänyt saapuu paikallisuniversumissa jonkin ensimmäisen mansiomaailman rannoille. Heidät luodaan tuhannen valvojan ryhminä, jotka luokitellaan seuraavasti:

48:2.4 (542.8) 1. Virtapiiriensäätelijät400

48:2.5 (542.9) 2. Järjestelmän koordinoijat200

48:2.6 (542.10) 3. Planeettakohtaiset vartijat100

48:2.7 (543.1) 4. Yhdistetyt kontrolloijat100

48:2.8 (543.2) 5. Yhteydenvakauttajat100

48:2.9 (543.3) 6. Valikoivat lajittelijat50

48:2.10 (543.4) 7. Rekisterinpitäjäkumppanit50

48:2.11 (543.5) Voimanvalvojat palvelevat aina synnyinuniversumissaan. Heillä ei ole muuta ohjaajaa kuin Universumin Pojan ja Universumin Hengen yhteinen henkiaktiviteetti, mutta muutoin he ovat täysin itseään hallitseva ryhmä. Heillä on päämaja paikallisjärjestelmien jokaisessa ensimmäisessä mansiomaailmassa. Niissä he toimivat läheisessä yhteistyösuhteessa sekä fyysisiin valvojiin että serafeihin, mutta he toimivat omassa maailmassaan, silloin kun kyse on energian ilmenemisestä ja hengen tuomisesta sen päälle.

48:2.12 (543.6) Toisinaan he toimivat myös evolutionaarisissa maailmoissa ilmenevien aineellisen tason ylittävien ilmiöiden yhteydessä väliaikaisen tehtäväänosoituksen saaneina palvelijoina. Mutta asutuilla planeetoilla he palvelevat perin harvoin; he eivät liioin toimi superuniversumin korkeamman koulutuksen maailmoissa, koska he suuntaavat ponnistuksensa pääasiassa paikallisuniversumissa tapahtuvan morontiaalisen etenemisen siirtymäjärjestelmän hyväksi.

48:2.13 (543.7) 1. Virtapiiriensäätelijät. Nämä ovat ainutlaatuisia olentoja, jotka sovittavat yhteen fyysistä ja hengellistä energiaa ja säätelevät sen virtaamista erillisiin morontiasfäärien kanaviin. Ja nämä virtapiirit ovat yksinomaan planeettakohtaisia, ne rajoittuvat vain yhteen ainoaan maailmaan. Morontiapiirit ovat siirtymämaailmoissa sekä fyysisistä että hengellisistä piireistä erillisiä sekä niitä täydentäviä, ja näitä säätelijöitä tarvitaan jo yksistään Satanian mansiomaailmajärjestelmän kaltaisen järjestelmän energiahuollon piirissä miljoonittain.

48:2.14 (543.8) Virtapiiriensäätelijät panevat aineellisissa energioissa alulle ne muutokset, jotka tekevät niistä heidän kumppaniensa harjoittaman valvonnan ja säätelyn kohteita. Nämä olennot ovat morontiavoiman generaattoreita sekä myös piiriensäätelijöitä. Paljolti niin kuin dynamo näyttää kehittävän sähköä ilmakehästä, nämä elävät morontiadynamotkin näyttävät muuntavan kaikkialla olevia avaruuden energioita aineiksi, joista morontiavalvojat kutovat ylösnousemuskuolevaisten ruumiin ja elintoiminnot.

48:2.15 (543.9) 2. Järjestelmän koordinoijat. Koska kullakin morontiamaailmalla on erillinen morontiaenergian luokkansa, ihmisten on äärimmäisen vaikea hahmottaa mielessään näitä sfäärejä. Mutta kuolevaiset huomaavat toinen toistaan seuraavilla siirtymäsfääreillä, että kasvikunta ja kaikki muu morontiaaliseen olemassaoloon liittyvä esiintyy niistä jokaisella asteittain muuntuvana niin, että se vastaa ylösnousemuksellisen eloonjääneen yhä pitemmälle menevää henkistymistä. Ja koska kunkin maailman energiajärjestelmä on tällä tavoin yksilöllinen, nämä koordinoijat toimivat siten, että he saattavat sopusointuun ja yhdistävät nämä toisistaan eroavat voimajärjestelmät yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi jokaiseen erilliseen ryhmään kuuluvien sfäärien tarpeisiin.

48:2.16 (543.10) Taivaaseen nousevat kuolevaiset siirtyvät vähitellen fyysisestä hengelliseen, sitä mukaa kun he etenevät yhdestä morontiamaailmasta toiseen; tämän vuoksi on välttämätöntä, että on olemassa morontiasfäärien nouseva asteikko ja morontiahahmojen kohoava skaala.

48:2.17 (543.11) Mansiomaailman ylösnousemuksellisten siirtyessä sfääriltä toiselle kuljetusserafit toimittavat heidät järjestelmän koordinoijiin kuuluville vastaanottajille korkeammalla olevassa maailmassa. Täällä, niissä seitsemänkymmenen säteittäisen siipirakennuksen keskustassa olevissa ainutlaatuisissa temppeleissä, joissa Maasta peräisin olevien kuolevaisten ensimmäisen vastaanottomaailman kuolleistaheräämissalien kaltaiset siirtymäkamarit sijaitsevat, järjestelmän koordinoijat suorittavat taitavasti ne muutokset, jotka luodun olennon hahmon suhteen on välttämätöntä tehdä. Näiden varhaisten morontiahahmon muutosten toteuttaminen vaatii aikaa suunnilleen seitsemän päivää standardiajanlaskun mukaan.

48:2.18 (544.1) 3. Planeettakohtaiset vartijat. Alkaen mansiosfääreiltä ja päätyen universumin päämajaan jokainen morontiamaailma on – morontia-asioiden osalta – seitsemänkymmenen vartijan valvonnassa. He muodostavat paikallisen planeettaneuvoston, jolla on korkein päätäntävalta morontia-asioissa. Tämä neuvosto myöntää kaikkien näille sfääreille laskeutuvien ylösnousemusluotujen morontiahahmoihin tarvittavan materiaalin, ja se myös antaa valtuudet tehdä luodun hahmoon ne muutokset, jotka mahdollistavat taivasmatkalaisen etenemisen seuraavalle sfäärille. Sen jälkeen kun mansiomaailmat on käyty läpi, siirryt morontiaelämän yhdestä vaiheesta toiseen ilman, että tietoisuuden menettäminen on välttämätöntä. Tiedottomuus liittyy vain varhaisempiin muodonvaihdoksiin sekä myöhempiin siirtoihin universumista toiseen ja Havonasta Paratiisiin.

48:2.19 (544.2) 4. Yhdistetyt kontrolloijat. Morontiamaailman kunkin hallintoyksikön keskuksessa on aina yhden tällaisen varsin mekaanisen olennon asemapaikka. Yhdistetty kontrolloija on herkkä ja toiminnallinen fyysisten, hengellisten ja morontiaalisten energioiden suhteen; ja tämän olennon seurassa on aina kaksi järjestelmän koordinoijaa, neljä virtapiiriensäätelijää, yksi planeettakohtainen vartija, yksi yhteydenvakauttaja ja joko rekisterinpitäjäkumppani tai valikoiva lajittelija.

48:2.20 (544.3) 5. Yhteydenvakauttajat. Nämä ovat tietyn toimialueen fyysisiin ja henkisiin voimiin liittyvän morontiaenergian säätelijöitä. He mahdollistavat morontiaenergian muuttamisen morontiamateriaaliksi. Koko olemassa oleva morontiaalinen rakennelma on vakauttajien varassa. He hidastavat energian kiertoliikkeet siihen pisteeseen, että fyysistyminen voi tapahtua. Mutta en tiedä mitään oppisanoja, joilla näiden olentojen toimintaa voisi verrata johonkin tai joilla sitä voisi havainnollistaa. Toiminta ylittää täysin sen, mitä ihminen kykenee kuvittelemaan.

48:2.21 (544.4) 6. Valikoivat lajittelijat. Edetessäsi yhdestä morontiamaailman luokasta tai vaiheesta toiseen sinut pitää virittää uudelleen eli soinnuttaa ennakkoon, ja juuri valikoivien lajittelijoiden tehtävänä on pitää sinut eteenpäin kulkevassa synkroniassa morontiaelämän kanssa.

48:2.22 (544.5) Vaikka elämän ja aineen morontiaaliset perusmuodot ovat identtisiä ensimmäisestä mansiomaailmasta viimeiselle universumin siirtymäsfäärille, niissä ilmenee toiminnallista edistystä, joka laajenee asteittain aineellisesta hengelliseen. Sopeutumisesi tähän pohjimmiltaan yhdenmukaiseen mutta jatkuvasti edistyvään ja henkistyvään luomakuntaan toteutuu tämän valikoivan uudelleenvirittämisen avulla. Tällaista persoonallisuuden mekanismin virittämistä voidaan täydellä syyllä verrata uuteen luomiseen siitäkin huolimatta, että morontiahahmosi säilyy samana.

48:2.23 (544.6) Saat niin monta kertaa kuin haluat antautua näiden tutkinnonpitäjien testattavaksi, ja niin pian kuin osoitat päässeesi henkistymisessä riittävän pitkälle, he antavat sinulle mielellään korkeampaan statukseen oikeuttavan todistuksen. Nämä eteenpäin vievät muutokset johtavat muutoksiin reagoimisessa morontiaympäristöön, muutoksiin ravintovaatimuksissa ja lukuisissa muissa henkilökohtaisissa toimintatavoissa.

48:2.24 (544.7) Valikoivat lajittelijat ovat suureksi avuksi myös, kun morontiapersoonallisuuksia ryhmitellään opiskelua, opetustyötä tai muita hankkeita silmällä pitäen. Heillä on luontainen kyky osoittaa, ketkä tulevat tilapäisissä yhteistyösuhteissa parhaiten toimeen keskenään.

48:2.25 (544.8) 7. Rekisterinpitäjäkumppanit. Morontiamaailmalla on omat kirjaajansa, jotka palvelevat yhdessä henkikirjaajien kanssa morontialuomuksista peräisin olevien merkintöjen ja muiden asiatietojen valvonnan ja säilyttämisen alalla. Morontia-arkistot ovat kaikkien persoonallisuusluokkien käytettävissä.

48:2.26 (545.1) Kaikkiin morontiaalisiin siirtymämaailmoihin on pääsy niin aineellisilla olennoilla kuin henkiolennoillakin. Morontiaedistyjinä teillä säilyy täysi yhteys aineelliseen maailmaan ja aineellisiin persoonallisuuksiin, samalla kun erotatte yhä useampia henkiolentoja ja seurustelette tuttavallisesti heidän kanssaan. Ja siihen mennessä, kun olette lähdössä morontiajärjestelmän piiristä, olette nähneet jo kaikki henkien luokat muutamia korkeampiin tyyppeihin lukeutuvia lukuun ottamatta; näihin kuuluvat muiden muassa Yksinäiset Sanansaattajat.

3. Morontiaseuralaiset

48:3.1 (545.2) Nämä mansio- ja morontiamaailmojen vieraiden isännät ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. Aika ajoin heitä luodaan sadantuhannen yksilön ryhminä, ja Nebadonissa näitä ainutlaatuisia olentoja on nykyään yli seitsemänkymmentä miljardia.

48:3.2 (545.3) Morontiaseuralaisten kouluttaminen palveluun tapahtuu Melkisedekien toimesta eräällä Salvingtonia lähellä olevalla erikoisplaneetalla. He eivät käy Melkisedekien keskuskouluja. Heidän palvelutoimintansa ulottuu järjestelmien alimmista mansiomaailmoista aina Salvingtonin korkeimpiin opiskelusfääreihin asti, mutta asutuista maailmoista heitä ei juurikaan tavata. He palvelevat Jumalan Poikien yleisvalvonnassa ja Melkisedekien välittömässä ohjauksessa.

48:3.3 (545.4) Morontiaseuralaisilla on kymmenentuhatta päämajaa paikallisuniversumin piirissä – paikallisjärjestelmien jokaisessa ensimmäisessä mansiomaailmassa. He ovat miltei täysin itsehallinnollinen yhteisö ja yleisesti ottaen älykäs ja uskollinen olentoryhmä. Mutta heidän tiedetään joidenkin valitettavien taivaallisten mullistusten yhteydessä aina silloin tällöin joutuneen eksyksiin. Sataniassa näitä hyödyllisiä luotuja menetettiin Luciferin kapinan aikoihin tuhatmäärin. Paikallisjärjestelmänne kiintiö on näiden olentojen osalta nyt täysilukuinen, kun Luciferin kapinan aiheuttama menetys aivan äskettäin oikaistiin.

48:3.4 (545.5) Morontiaseuralaisia on kahta toisistaan poikkeavaa tyyppiä: toinen on asioihin tarttuva, toinen on vetäytyvä, mutta muuten he ovat statukseltaan tasavertaisia. He eivät ole sukupuolellisia olentoja, mutta he osoittavat liikuttavan kaunista kiintymystä toisiaan kohtaan. Ja vaikka he aineellisessa (inhimillisessä) mielessä tuskin muodostavat kanssanne paria, he ovat kuitenkin hyvin läheistä sukua ihmisroduille luoduista olennoista koostuvan olemassaolon piirissä. Maailmojen keskiväliolennot ovat lähimpiä sukulaisianne; sitten tulevat morontiakerubit ja heidän jälkeensä morontiaseuralaiset.

48:3.5 (545.6) Nämä seuralaiset ovat liikuttavan helliä ja lumoavan seurallisia olentoja. Heillä kaikilla on selvästi erottuva persoonallisuus, ja kun heidät luokkana tuntemaan opittuanne tapaatte heitä mansiomaailmoissa, osaatte kohta erottaa heidät yksilöinä. Kaikki kuolevaiset muistuttavat toisiaan, samalla kukin teistä on muista erottuva ja tunnistettava persoonallisuus.

48:3.6 (545.7) Näiden morontiaseuralaisten työn laadusta saadaan ehkä jonkinlainen käsitys luokiteltaessa heidän paikallisjärjestelmässä harjoittamansa toiminnat seuraavasti:

48:3.7 (545.8) 1. Pyhiinvaeltajien suojelijoita ei osoiteta mihinkään tiettyihin tehtäviin, silloin kun he ovat yhdessä morontiaedistyjien kanssa. Nämä seuralaiset ovat vastuussa koko morontiaelämänjaksosta, ja he ovat siksi kaikkien muiden morontia- ja siirtymähoivaajien työn koordinoijia.

48:3.8 (546.1) 2. Pyhiinvaeltajien vastaanottajat ja vapaat liittyjät. Nämä ovat mansiomaailmojen uusien tulokkaiden sosiaalisia seuralaisia. Yksi heistä on varmasti saapuvilla toivottamassa sinut tervetulleeksi, kun heräät ensimmäisessä mansiomaailmassa ajallisuuden ensimmäisestä siirtounesta, kun koet heräämisen ruumiin kuolemasta morontiaelämään. Ja siitä hetkestä lähtien, kun sinut herätessäsi toivotetaan näin virallisesti tervetulleeksi, aina siihen päivään asti, kun lähdet paikallisuniversumista ensimmäisen asteen henkenä, nämä morontiaseuralaiset ovat aina kanssasi.

48:3.9 (546.2) Seuralaisia ei osoiteta yksilöille pysyvästi. Ylösnousemuskuolevaisilla voi jossakin mansio- tai korkeammassa maailmassa olla eri seuralainen jokaisessa toinen toistaan seuraavassa tilanteessa, ja toisaalta hän voi olla pitkät ajat myös ilman seuralaista. Kaikki riippuu siitä, mikä on seuralaisten tarve, ja myös saatavilla olevien seuralaisten lukumäärästä.

48:3.10 (546.3) 3. Taivaallisten vierailijoiden isännät. Nämä rakastettavat luodut omistautuvat niiden ihmistä korkeammalla tasolla olevien vierailevien opiskelijaryhmien ja muiden taivaallisten olentojen viihdyttämiseen, jotka sillä hetkellä oleskelevat siirtymämaailmoissa. Saat yltä kyllin tilaisuuksia vierailla missä hyvänsä sellaisessa maailmassa, jonka olet kokemuksen kautta saavuttanut. Opiskelijavieraat saavat käydä kaikilla asutuilla planeetoilla, eristetyilläkin.

48:3.11 (546.4) 4. Koordinoijat ja yhteyksien ohjaajat. Nämä seuralaiset paneutuvat morontiaseurustelun helpottamiseen ja hämmingin ehkäisemiseen. He ovat sosiaalisen käyttäytymisen ja morontiaetenemisen opastajia, jotka tukevat opintoryhmä- ja muita ryhmätoimintoja ylösnousemuskuolevaisten keskuudessa. Heidän hallussaan on laajat alueet, joille he kokoavat oppilaansa, ja aika ajoin he pyytävät taidetyöntekijöitä ja vaihtelunohjaajia tuomaan lisäväriä heidän ohjelmiinsa. Edistymisen myötä tulet läheiseen kanssakäymiseen näiden seuralaisten kanssa ja kiinnyt tavattomasti kumpaankin ryhmään. Riippuu sattumasta, saatko toveriksesi tarmokasta vai vetäytyvää tyyppiä olevan seuralaisen.

48:3.12 (546.5) 5. Tulkit ja kääntäjät. Mansonian urasi alkuvaiheessa sinun on vähän väliä turvauduttava tulkkien ja kääntäjien apuun. He osaavat ja puhuvat paikallisuniversumin kaikkia kieliä. He ovat maailmojen todellisia kielten taitajia.

48:3.13 (546.6) Et saavuta uusien kielten taitoa automaattisesti, vaan kielen oppiminen tapahtuu siellä suunnilleen samoin kuin täälläkin, ja nämä loistavat olennot toimivat kielenopettajinasi. Mansiomaailmoissa opetellaan ensin satania ja sitten nebadon. Ja opetellessasi näitä uusia kieliä morontiaseuralaiset ovat sinulle tehokkaina tulkkeina ja kärsivällisinä kääntäjinä. Et ole missään näistä maailmoista koskaan kohtaava vierailijaa muutoin kuin, jos joku morontiaseuralaisista pystyy toimimaan tulkkina.

48:3.14 (546.7) 6. Tutustumisretkien ja virkistäytymisen valvojat. Nämä seuralaiset saattavat teitä niillä pitemmillä matkoilla, jotka suuntautuvat päämajasfäärille ja sitä ympäröiviin siirtymäkulttuurin maailmoihin. He suunnittelevat, johtavat ja valvovat kaikki tällaiset yksilöiden ja ryhmien kiertomatkat järjestelmän koulutus- ja kulttuurimaailmoihin.

48:3.15 (546.8) 7. Alueiden ja rakennusten hoitajat. Yksistään jo aineellisten ja morontiaalisten rakennelmienkin täydellisyys ja suurenmoisuus lisääntyy, sitä mukaa kun edistyt mansonian urallasi. Saatte sekä yksilöinä että ryhminä tehdä tiettyjä muutoksia rakennuksiin, jotka eri mansiomaailmoissa viettämienne kausien ajaksi osoitetaan tukikohdiksenne. Monet näiden sfäärien toiminnoista suoritetaan eri tarkoituksiin osoitettujen ympyröiden, neliöiden ja kolmioiden avoimissa tiloissa. Mansiomaailman rakennukset ovat valtaosaltaan katottomia, suurenmoisesti rakennettuja ja hienon hienosti koristeltuja erillisiä tiloja. Arkkitehtonisissa maailmoissa vallitsevat ilmasto- ja muut fyysiset olosuhteet tekevät katot täysin tarpeettomiksi.

48:3.16 (547.1) Nämä taivaaseennousijain elämän siirtymävaiheiden valvojat ovat ylivertaisia morontia-asioiden hoidossaan. Heidät luotiin tätä työtä varten, ja Korkeimman Olennon todellistumiseen saakka he pysyvät aina morontiaseuralaisina, he eivät koskaan suorita muita tehtäviä.

48:3.17 (547.2) Sitä mukaa kun järjestelmät ja universumit asettuvat valoon ja elämään, yhä useammat mansiomaailmat lakkaavat toimimasta morontiakoulutuksen siirtymäsfääreinä. Finaliitit pystyttävät yhä laajemmin omaa, uutta koulutusjärjestelmäänsä, jonka tehtävänä näyttää olevan kosmisen tietoisuuden muuntaminen nykyiseltä suuruniversumin tasolta tulevaisuuden ulkouniversumien tasolle. Morontiaseuralaiset päätyvät yhä suuremmin määrin yhteistyöhön finaliittien kanssa sekä lukuisille muille toimialueille, joita Urantialla ei nyt vielä paljasteta.

48:3.18 (547.3) Voit aavistaa, että nämä olennot myötävaikuttavat varsin paljon viihtyvyyteesi mansiomaailmoissa, olipa viipymisesi siellä lyhyt- tai pitempiaikaista. Ja saat siitä eteenkinpäin nauttia heidän seurastaan, aina Salvingtoniin saakka. Teknisessä mielessä he eivät ole eloonjäämiskokemuksesi millekään osa-alueelle olennaisen tärkeitä. Voisit saavuttaa Salvingtonin myös ilman heitä, mutta kaipaisit heitä suuresti. He ovat paikallisuniversumissa elettävän ylösnousemuksellisen elämänvaiheen aikainen, persoonallisuutta palveleva pieni ylellisyys.

4. Vaihtelunohjaajat

48:4.1 (547.4) Riemullinen hilpeys ja hymyä vastaava ilmiö ovat yhtä universaalisia kuin musiikki. Sekä ilolle että naurulle on morontiaalinen ja hengellinen vastineensa. Taivaaseennousijan elämä jakaantuu suurin piirtein tasan työn ja leikin eli vapaa-ajan kesken.

48:4.2 (547.5) Taivaallinen rentoutuminen ja inhimillisen tason yläpuolella oleva huumori eroavat melkoisesti inhimillisistä vastineistaan, mutta me toki suomme itsellemme eräässä muodossa kumpaakin. Ja todellisuudessa ne tekevät hyväksemme, omassa olomuodossamme, suunnilleen saman, mitä ihanteellinen huumori pystyy tekemään hyväksenne Urantialla. Morontiaseuralaiset ovat kyvykkäitä leikin kannustajia, ja he saavat vaihtelunohjaajilta mitä taitavinta tukea.

48:4.3 (547.6) Vaihtelunohjaajien työtä ymmärtäisitte kenties parhaiten, jos heitä verrattaisiin korkeammantasoisiin Urantian humoristeihin, olkoonkin että tämä on äärimmäisen karkea ja jokseenkin onneton tapa koettaa välittää teille ajatus näiden vaihtelun- ja rentoutumisenohjaajien, näiden morontia- ja henkimaailmoissa toimivien ylevän huumorin esittäjien, toiminnasta.

48:4.4 (547.7) Käsiteltäessä henkitason huumoria sallikaa minun ensiksi selittää, mitä se ei ole. Henkitason leikinlaskussa ei ole koskaan heikkojen ja erehtyväisten epäonnisuuden korostamisen sivumakua. Siinä ei liioin koskaan esiinny jumalallisen vanhurskauden eikä kunnian pilkkaa. Huumoriimme sisältyy kolme yleistä arvostuksen tasoa:

48:4.5 (547.8) 1. Menneitä muisteleva leikinlasku. Sutkaukset, jotka versovat itse kunkin kokemukseen sisältyvistä sellaisista menneistä tapahtumista, joille oli leimallista kamppailu, ponnistelu – joskus pelokkuus ja useinkin typerä ja lapsellinen hätääntyneisyys. Meillä tämä huumorin osa-alue on peräisin syvälle juurtuneesta ja pysyvästä kyvystä tuoda menneisyydestä esille muistiaineistoa, jolla mukavasti ryyditämme ja muutoinkin kevennämme nykyisyyden raskaita kuormia.

48:4.6 (548.1) 2. Nykyhetkeen liittyvä huumori. Monien sellaisten asioiden tosiasiallinen tolkuttomuus, jotka niin usein aiheuttavat meille vakavaa huolta; ilo siitä, että huomaamme monien vakavien henkilökohtaisten huoliemme mitättömyyden. Arvostamme tätä huumorin puolta eniten, koska kykenemme sen avulla parhaiten vähentämään nykyisiä huolenaiheitamme tukeutuessamme tuleviin varmoihin asioihin.

48:4.7 (548.2) 3. Profeetallinen ilo. Kuolevaisten on kenties vaikea hahmottaa mielessään tätä huumorin aluetta, mutta me sen sijaan saamme erityistä tyydytystä siitä varmuudesta, että ”kaikki yhdessä vaikuttaa asian kääntymiseen kaikkien hyväksi” – niin henkien ja morontiaanien kuin kuolevaistenkin hyväksi. Taivaallisen huumorin tämä puoli kasvaa esiin luottamuksestamme ylempiemme rakastavaan huolenpitoon ja Korkeimpien Johtajiemme jumalalliseen järkähtämättömyyteen.

48:4.8 (548.3) Mutta maailmojen vaihtelunohjaajien ainoana huolena ei suinkaan ole älyllisten olentojen eri luokkien korkeatasoisen huumorin esittäminen, vaan he toimivat myös ajanvietteen, hengellisen virkistäytymisen ja morontiaviihteen ohjaajina. Ja tässä yhteydessä he saavat oivallista apua taivaallisilta taidetyöntekijöiltä.

48:4.9 (548.4) Vaihtelunohjaajat itsessään eivät ole luotu ryhmä. He ovat tähän tehtävään värvätty joukkokunta, ja heidän riveihinsä lukeutuu erilaisia olentoja Havonan syntyperäisasukkaista aina avaruuden sanansaattajajoukkoihin saakka samoin kuin evolutionaarisista maailmoista tulevia morontiaedistyjiä auttavia ajallisuuden hoivaavia henkiä. He ovat kaikki vapaaehtoisia, ja he panevat tarmonsa tähän työhön, jonka tarkoituksena on auttaa heidän tovereitaan suuntaamaan ajatuksensa muualle ja lepuuttamaan mieltään, sillä sellaiset asenteet ovat suureksi hyödyksi, kun ollaan toipumassa energioiden loppuun kulumisesta.

48:4.10 (548.5) Kun jonkin päämäärän hyväksi ponnisteleminen on kuluttanut voimavarat jotakuinkin loppuun, ja sillä aikaa kun asianomainen odottaa uusien energialatausten saamista, aikaisempien päivien ja aikojen tapahtumien uudelleeneläminen omassa mielessään tuottaa miellyttävää huvia. Rodun tai olentoluokan varhaisempien kokemusten muisteleminen luo levollisuutta. Ja tämä nimenomaan on syy, miksi näitä taiteilijoita kutsutaan myös mielenkiinnon takaisinkääntämisen eli reversion ohjaajiksi – he auttavat kääntämään muistimaailman olennon aiempaa kehitysvaihetta edustavaan tilaan tai olotilaan, jossa tämä omasi vähemmän kokemusta.

48:4.11 (548.6) Kaikki olennot nauttivat tällaisesta reversiosta, paitsi ne, jotka ovat myötäsyntyisesti Luojia ja sen vuoksi automaattisesti itsensä virkistäjiä, sekä eräät varsin pitkälle erikoistuneet luotujen olentojen tyypit, sellaiset kuin voimakeskukset ja fyysiset valvojat, jotka aina ja ikuisesti ovat kaikissa reaktioissaan läpikotaisen asiallisia. Nämä ajoittaiset vapautumiset toiminnallisen velvollisuuden aiheuttamasta jännittyneisyydestä ovat säännöllinen osa elämää kaikissa maailmoissa kaikkialla universumien universumissa, mutta ei Paratiisin Saarella. Keskusasuinsijan syntyperäiset olennot eivät voi uupua, eikä uudelleenenergisointikaan sen vuoksi heitä koske. Ja kun kysymys on ikuista ja paratiisillista täydellisyyttä edustavista olennoista, heidän kohdallaan ei tietenkään voi esiintyä mitään tällaista palaamista evolutionaaristen kokemusten pariin.

48:4.12 (548.7) Useimmat meistä ovat nousseet olemassaolon alempien vaiheiden tai olentoluokkiemme asteittain kohoavien tasojen kautta, ja on virkistävää ja tietyssä määrin huvittavaakin katsoa taakseen ja tarkastella joitakin varhaisempiin kokemuksiimme kuuluvia tapahtumia. On rauhoittavaa mietiskellä sellaista, mikä on omalle luokalle jo vanhaa ja joka elää mielen muistojen aarteistossa. Tulevaisuus merkitsee kamppailemista ja etenemistä; se tietää työtä, ponnistelua ja tulosten saavuttamista, menneisyydessä sen sijaan on jo opittujen ja saavutettujen asioiden tuntua. Menneisyyden mietiskeleminen suo tilaisuuden rentoutumiseen ja sellaiseen huolista vapaaseen tapahtumien kertaamiseen, että se herättää henkistä iloa ja saa aikaan mielen morontiatilan, joka hipoo jo hilpeyttä.

48:4.13 (548.8) Kuolevaistenkin huumori on sydämellisimmillään kuvatessaan kertojan kulloistakin kehitystasoa hiukkasen alempana oleville sattuvia tapahtumia tai käsitellessään kertojaa ylemmiksi ajateltujen sortumista kokemuksiin, jotka yleisesti liitetään heitä alempana oleviksi katsottuihin henkilöihin. Te urantialaiset olette päästäneet huumorinne sekaan paljon sellaista, joka on yhdellä kertaa sekä rahvaanomaista että ilkeämielistä, mutta kaiken kaikkiaan teitä on onniteltava verrattain terävästä huumorintajusta. Joillakin roduillanne pulppuaa ehtymätön huumorin suoni, mikä on maallisen vaelluksen aikana niille suureksi avuksi. Mitä tulee huumoriin, saitte siinä suhteessa ilmeisen paljon perinnöksi Aatamilta; paljon enemmän kuin musiikin ja taiteen alalla tuli osaksenne.

48:4.14 (549.1) Joukko Urantialta peräisin olevia vaihtelunohjaajia piristää Satanian väestöä miellyttävällä huumorillaan, aina kun Sataniassa on leikin aika eli aika, jolloin sen asukkaat virkistäytyvät elvyttämällä muistoja olemassaolon alemmalta tasolta. Taivaallisen huumorin tajumme on aina tallella – silloinkin kun olemme uppoutuneina kaikkein vaikeimpiin tehtäviin. Se auttaa meitä välttymään oman tärkeytemme merkityksen ylikorostamiselta. Mutta emme päästä sitä valloilleen, tai niin kuin te sanoisitte ”emme pidä hauskaa”, paitsi viettäessämme lomaa vapaina omien olentoyhteisöjemme vakavista tehtävistä.

48:4.15 (549.2) Jos silloin kun tunnemme kiusausta suurennella omaa tärkeyttämme, pysähdymme miettimään Luojiemme suuruuden ja ylevyyden äärettömyyttä, oman minuutemme ylistäminen muuttuu verrattoman naurettavaksi niin, että se lähestyy jo humoristisuutta. Yksi huumorin tehtävistä onkin auttaa kaikkia meitä ottamaan itsemme vähemmän vakavasti. Huumori on jumalallinen vastamyrkky minuuden jalustallenostamista vastaan.

48:4.16 (549.3) Huumorin tarjoaman rentoutumisen ja vaihtelun tarve on suurin niiden ylösnousemusolentojen luokkien keskuudessa, joihin kohdistuu hellittämätön paine heidän ponnistellessaan ylöspäin. Elollisuuden kumpikaan ääripää ei huumoripitoista viihdykettä suurestikaan tarvitse. Alkukantaisilla ihmisillä ei ole siihen kapasiteettia, ja paratiisillista täydellisyyttä olevilla olennoilla ei ole siihen tarvetta. Havonan olentoarmeijat ovat luontaisesti äärimmäisen onnellisten persoonallisuuksien riemullinen ja iloinen joukkokunta. Paratiisissa palvonnallisuus taas syrjäyttää reversiotoimintojen tarpeen. Mutta niiden parissa, jotka aloittavat elämänuransa kaukaa päämääränä olevan paratiisillisen täydellisyyden alapuolelta, vaihtelunohjaajien palvelutoiminnalle avautuu laaja toimintakenttä.

48:4.17 (549.4) Kuta korkeammasta kuolevaislajista on kysymys, sitä suurempi on siihen kohdistuva paine, ja sitä suurempi on myös sen huumorintaju ja huumorin tarve. Hengen maailmassa on päinvastoin: Mitä korkeammalle nousemme, sitä vähäisemmäksi käy reversiokokemusten tuottaman huvin tarve. Mutta edettäessä Paratiisista henkielollisuuden asteikkoa alaspäin aina serafijoukkoihin asti iloisuuden anti ja hilpeyden suoma hoito käy aste asteelta yhä tarpeellisemmaksi. Olentoihin, jotka tarvitsevat eniten sitä virkistystä, että ajoittain palataan aikaisempien kokemusten edustamalle älylliselle tasolle, kuuluvat ihmislajin korkeammat tyypit, morontiaanit, enkelit ja Aineelliset Pojat sekä kaikki edellisten kaltaiset persoonallisuustyypit.

48:4.18 (549.5) Huumorin tulisi toimia automaattisena turvaventtiilinä ja ehkäistä niiden paineiden ylenmääräistä kohoamista, jotka johtuvat yhtämittaisen ja vakavan itsetutkiskelun yksitoikkoisuudesta sen yhdistyessä voimaperäiseen ponnisteluun kehityksellisen etenemisen ja ylevän tuloksiinpääsyn hyväksi. Huumori toimii myös vaimentamalla iskua, jonka tosiasiatiedon tai totuuden, jäykän ja taipumattoman faktatiedon ja joustavan, ikuisesti elävän totuuden tyrmäävyys aiheuttaa. Kuolevaispersoonallisuus, joka ei milloinkaan ole varma, kummanko hän näistä seuraavaksi kohtaa, tajuaa huumorin avulla nopeasti – näkee asian ytimen ja pääsee ymmärrykseen – tilanteen odottamattoman luonteen, olipa se tosiasiaa tai totuutta.

48:4.19 (549.6) Vaikka urantialainen huumori on tavattoman karheaa ja varsin epätaiteellista, se palvelee silti arvokasta päämäärää, sillä se on sekä sairausvakuutus että emotionaalisen paineen laukaisija, joka näin ehkäisee vahingollista hermojännitystä ja ylettömän vakavaksi käyvää itsetutkiskelua. Huumori ja leikki, rentoutuminen, eivät koskaan ole eteenpäin suuntautuvasta ponnistelusta johtuvia reaktioita, vaan ne ovat aina kaikuja siitä, että katse on suunnattu taaksepäin – menneen muistelua. Jo Urantialla, ja sellaisina kuin nyt olette, huomaatte, kuinka piristävää on, että voitte lyhyeksi hetkeksi keskeyttää uudempien ja korkeampien älyllisten pyrkimysten edellyttämät ponnistukset ja palata esivanhempienne yksinkertaisempiin puuhiin.

48:4.20 (550.1) Urantialaisen leikkimisen periaatteet ovat filosofisessa mielessä terveitä, ja ne pätevät yhä, kun etenette ylösnousemuksellista elämänvaihettanne pitemmälle, Havonan kehien kautta Paratiisin ikuisille rannoille. Ylösnousemuksellisina olentoina teillä on henkilökohtaisia muistoja kaikista aiemmista ja alemmista olomuodoista, ja ilman tällaisia yksilöllisiä menneisyyden muistumia ei nykyisyyden huumorilla, olipa se maallista naurua tai morontiaalista iloa, olisi perustaa. Juuri tämä menneitten kokemusten muisteleminen tarjoaa perustan nykyiselle ajanvietteelle ja huville. Ja näin nautitte maallisen huumorinne taivaallisista vastineista koko matkan pitkällä morontiaalisella ja sitä seuraavalla jatkuvasti hengellistyvällä elämänurallanne. Ja se Jumalan osanen (Suuntaaja), josta tulee ylösnousemuskuolevaisen persoonallisuuden ikuinen osa, lisää jumalallisuuden yläsävelet ajallisuuden ja avaruuden ylösnousemusluotujen riemun ilmauksiin, jopa hengelliseen nauruun.

5. Mansiomaailmojen Opettajat

48:5.1 (550.2) Mansiomaailmojen Opettajat ovat joukko omilleen jätettyjä, mutta kunnialla kruunattuja kerubeja ja sanobeja. Ajallisuudesta saapuvan pyhiinvaeltajan edistyessä avaruuden koettelemusten maailmasta morontiakoulutusta antaviin mansio- ja niihin liittyviin maailmoihin hänen seurassaan on joko hänen henkilökohtainen tai hänen ryhmäserafinsa, kohtalonsuojelija. Serafi saa kuolevaisolomuodon maailmoissa kyvykästä apua kerubilta ja sanobilta, mutta kun hänen kuolevaissuojattinsa vapautuu lihallisuuden kahleista ja kun tämä astuu ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseensa, kun aineellista seuraava eli morontiaelämä alkaa, kuolevaisesta huolehtiva serafi ei enää tarvitse aiempien avustajiensa, kerubien ja sanobien, palveluksia.

48:5.2 (550.3) Monissa tapauksissa nämä itsekseen jätetyt hoivaavien serafien apulaiset kutsutaan universumin päämajaan, jossa he pääsevät Universumin Äiti-Hengen läheistäkin läheisempään syleilyyn ja jatkavat sitten matkaansa järjestelmän koulutussfääreille Mansiomaailmojen Opettajiksi. Nämä opettajat vierailevat usein aineellisissa maailmoissa ja toimivat niissä alimmista mansiomaailmoista aina universumipäämajan yhteydessä oleville korkeimmille opetussfääreille asti. Omasta pyynnöstään he saavat palata entiseen, hoivaaviin serafeihin sidoksissa olevaan työhönsä.

48:5.3 (550.4) Näitä opettajia Sataniassa on miljardi miljardin perään, ja heidän lukumääränsä kasvaa jatkuvasti, sillä useimmissa sellaisissa tapauksissa, jolloin serafi jatkaa yhdessä Suuntaajaan fuusioituneen kuolevaisen kanssa matkaansa sisäänpäin, sekä kerubi että sanobi jäävät tänne.

48:5.4 (550.5) Useimpien muiden opettajien tapaan Mansiomaailmojen Opettajatkin saavat valtakirjansa Melkisedekeiltä. Yleensä heidän valvojinaan toimivat morontiaseuralaiset, mutta yksilöinä ja opettajina heitä valvovat niiden koulujen tai sfäärien senhetkiset päälliköt, joissa he kulloinkin toimivat opettajina.

48:5.5 (550.6) Nämä ylennetyt kerubit työskentelevät tavallisesti pareittain, aivan kuten he tekivät ollessaan sidoksissa serafiin. He ovat olemukseltaan varsin lähellä olemassaolon morontiaalista tyyppiä ja ovat luonnostaan myötätuntoisia ylösnousemuskuolevaisten opettajia, jotka mitä tehokkaimmin vievät läpi mansiomaailmojen ja morontiaalisen opetusjärjestelmän mukaisen ohjelman.

48:5.6 (551.1) Morontiaelämään kuuluvissa kouluissa nämä opettajat antavat henkilökohtaista, ryhmä-, luokka- ja massaopetusta. Tällaiset koulut on mansiomaailmoissa järjestetty kolmeksi yleisryhmäksi, joista kuhunkin kuuluu sata jakautumaa: ajattelun koulut, tuntemisen koulut ja tekemisen koulut. Konstellaation saavuttaessasi tulevat edellisten lisäksi vielä etiikan koulut, hallinnon koulut ja sosiaalisen sopeutumisen koulut. Universumin päämajamaailmoissa menet filosofian, jumalallisuuden ja puhtaan hengellisyyden kouluihin.

48:5.7 (551.2) Asiat, jotka olisit voinut oppia maan päällä, mutta joita et onnistunut oppimaan, pitää omaksua näiden uskollisten ja kärsivällisten opettajien ohjauksessa. Paratiisiin ei johda mitään helppoja teitä, oikopolkuja eikä valtaväyliä. Reitin yksilökohtaisista vaihteluista riippumatta etenet toiselle sfäärille, vasta kun hallitset ensimmäisen sfäärin läksyt; ainakin tämä pitää paikkansa heti kun olet lähtenyt syntymämaailmastasi.

48:5.8 (551.3) Yksi morontiaelämänvaiheen tarkoituksista on juuria kuolevaiseloonjääneistä pysyvästi pois sellaisten eläimellisten ominaisuuksien kuin vitkastelun, monimielisyyden, vilpistelyn, ongelmien karttelun, epäoikeudenmukaisuuden ja helppoudentavoittelun jäänteet. Elämä mansoniassa opettaa nuorille morontiaoppilaille jo varhain, ettei asioiden lykkääminen missään tapauksessa merkitse niiltä välttymistä. Lihallisena eletyn elämän jälkeen aika ei enää olekaan keino tilanteiden pakoilemiseksi eikä epämiellyttävien velvollisuuksien välttelemiseksi.

48:5.9 (551.4) Mansiomaailmojen Opettajat aloittavat palvelunsa alimmilla viipymissfääreillä, ja kokemuksen karttuessa he ylenevät järjestelmän ja konstellaation opetussfäärien kautta Salvingtonin koulutusmaailmoihin. Heille ei anneta mitään erityiskoulutusta sen kummemmin ennen Universumin Äiti-Hengen syleilyä kuin sen jälkeenkään. He saivat koulutuksen työhönsä jo palvellessaan serafien kumppaneina mansiomaailmoissa oleskelevien oppilaidensa synnyinmaailmoissa. He ovat saaneet aktuaalista kokemusta asutuista maailmoista näiden edistyvien kuolevaisten seurassa. He ovat käytännöllisiä ja myötätuntoisia opettajia, viisaita ja ymmärtäväisiä ohjaajia, kyvykkäitä ja tehokkaita opastajia. He ovat täysin perillä ylösnousemusjärjestelmistä ja heillä on läpikotainen kokemus eteenpäin johtavan elämänkaaren alkuvaiheista.

48:5.10 (551.5) Universumin Äiti-Henki syleilee toistamiseen monet varttuneemmat, pitkään Salvingtonin kehän maailmoissa palvelleet opettajat. Ja tästä toisesta syleilystä nämä kerubit ja sanobit ilmaantuvat serafin aseman saavuttaneina.

6. Morontiamaailmojen serafit – Siirtymävaiheen hoivaajat

48:6.1 (551.6) Vaikka kaikki enkelien luokat – planetaarisista auttajista korkeimpiin serafeihin – hoivaavatkin morontiamaailmoissa, osoitetaan näihin toimintoihin kuitenkin nimenomaisemmin siirtymävaiheen hoivaajia. Nämä enkelit kuuluvat serafipalvelijain kuudenteen luokkaan, ja heidän hoivansa keskittyy siihen, että he helpottavat aineellisten ja kuolevaisten luotujen siirtymistä lihallisessa ruumiissa eletystä ajallisesta elämästä ensimmäisiin morontiaolemassaolon vaiheisiin seitsemässä mansiomaailmassa.

48:6.2 (551.7) Teidän tulisi ymmärtää, että ylösnousevan kuolevaisen morontiaelämä alkaa itse asiassa asutuissa maailmoissa sielun hedelmöitymisen hetkellä, sinä hetkenä, jolloin henkeä oleva Suuntaaja asettuu moraaliseen valintaan kykenevän luodun olennon mieleen. Ja siitä hetkestä lähtien tällä kuolevaisen sielulla on potentiaalinen kyky kuolevaisen tasoa korkeampaan toimintaan, jopa kyky tulla tunnistetuksi paikallisuniversumin morontiasfäärien korkeammilla tasoilla.

48:6.3 (552.1) Tulette kuitenkin tietoisiksi siirtymäserafien antamasta hoivasta vasta päästessänne mansiomaailmoihin, joissa he uurastavat väsymättä viedäkseen kuolevaisoppilaansa eteenpäin, ja heidät on osoitettu palvelemaan seuraavissa seitsemässä jakautumassa:

48:6.4 (552.2) 1. Serafievankelistat. Järjestelmän rekistereissä teidät luokitellaan kehittyviksi hengiksi sinä hetkenä, kun tulette tajuihinne mansiomaailmoissa. Tosin ette todellisuudessa vielä ole henkiä, mutta ette ole enää kuolevaisia eli aineellisia olentojakaan; olette astuneet esihengen elämänvaiheeseen ja teidät on asianmukaisesti hyväksytty morontiaelämään.

48:6.5 (552.3) Mansiomaailmoissa serafievankelistat auttavat teitä tekemään viisaan valinnan Edentiaan, Salvingtoniin, Uversaan ja Havonaan johtavien vaihtoehtoisten reittien välillä. Mikäli yhtä suositeltavia reittejä on useita, ne esitellään teille, ja teidän on lupa valita niistä houkuttelevimmalta tuntuva. Sitten nämä serafit tekevät Jerusemin neljällekolmatta neuvojalle suosituksen kullekin ylösnousemussielulle edullisimmasta kurssista.

48:6.6 (552.4) Sinulle ei myönnetä rajoittamatonta valinnanvaraa tulevan kurssisi suhteen, mutta saat tehdä valintasi niiden rajojen puitteissa, jotka siirtymähoivaajat ja heidän ylempänsä viisaudessaan määrittelevät kaikkein sopivimmiksi tulevaa henkeyden saavuttamista ajatellen. Hengen maailmaa hallitaan sillä periaatteella, että vapaan tahtosi mukaista valintaa kunnioitetaan edellyttäen, ettei mahdollisesti valitsemasi kurssi ole haitallinen itsellesi tai vahingollinen tovereillesi.

48:6.7 (552.5) Nämä serafievankelistat omistautuvat julistamaan evankeliumia ikuisesta edistyksestä, täydellisyyden saavuttamisen riemuvoitosta. Mansiomaailmoissa he julistavat suurenmoista lakia hyvyyden säilymisestä ja sen valta-asemasta: Yksikään hyvä teko ei koskaan mene kokonaan hukkaan. Sen merkitys voidaan pitkäksi aikaa tehdä tyhjäksi, mutta koskaan sitä ei voida kokonaan mitätöidä, ja se vaikuttaa ikuisesti sen motivaation jumalallisuuden mukaisessa laajuudessa.

48:6.8 (552.6) Urantiallakin he neuvovat totuuden ja oikeamielisyyden ihmisopettajia pitäytymään opetukseen ”Jumalan hyvyydestä, joka johtaa parannukseen” ja julistamaan ”Jumalan rakkautta, joka karkottaa kaiken pelon.” Tälläkin tavoin näitä totuuksia on julistettu maailmassanne:

48:6.9 (552.7) Jumalat pitävät minusta huolen, enkä minä harhaan joudu;

48:6.10 (552.8) Rinnallani kulkien he taluttavat minut iankaikkisen elämän ihanille poluille ja vertaansa vailla olevaan virkistymiseen.

48:6.11 (552.9) Siellä, Jumalten Edessä, en minä isoa ruokaa enkä janoa vettä.

48:6.12 (552.10) Vaikka minä laskeutuisin alas epävarmuuden laaksoon tai nousisin ylös epäilyksen maailmoihin,

48:6.13 (552.11) Vaikka minä vaeltaisin yksinäisyydessä tai kaltaisteni parissa,

48:6.14 (552.12) Vaikka minä viettäisin voitonjuhlaa valon temppeleissä tai kompastelisin sfäärien syrjäisissä kolkissa,

48:6.15 (552.13) Aina on hyvä henkesi minun hoivanani ja ihana enkelisi minun lohduttajanani.

48:6.16 (552.14) Vaikka minä vaipuisin pimeyden syvyyksiin ja kuoleman pauloihin,

48:6.17 (552.15) En minä sinua epäilisi enkä sinua kauhistuisi,

48:6.18 (552.16) Sillä minä tiedän, että ajan täyttyessä ja nimesi kunniassa

48:6.19 (552.17) Sinä nostat minut istumaan vierellesi korkeuksien varusmuureille.

48:6.20 (553.1) Tämä on tarina, joka yön hetkenä kuiskattiin paimenpojan korvaan. Hän ei kyennyt pitämään sitä mielessään sanasta sanaan, mutta kaiken muistamansa hän kertoi suunnilleen niin kuin se on tänä päivänä kirjaan kirjoitettuna.

48:6.21 (553.2) Nämä serafit ovat myös täydellisyyden saavuttamista julistavan evankeliumin evankelistoja koko järjestelmälle siinä kuin yksittäiselle taivasmatkalaisellekin. Jo nyt heidän opetuksiinsa ja suunnitelmiinsa Satanian nuoressa järjestelmässä sisältyy varustautuminen tulevia aikoja varten, jolloin mansiomaailmat eivät enää palvele ylösnousemuskuolevaisten astinkivinä korkeuksien sfääreille.

48:6.22 (553.3) 2. Rotujentulkitsijat. Eivät kaikki kuolevaisten olentojen rodut ole samanlaisia. On totta, että on olemassa planeettakohtainen kaava, joka kulkee tietyn maailman eri rotujen fyysisen, mentaalisen ja hengellisen olemuksen ja taipumusten läpi, mutta on olemassa myös selkeitä rodullisia tyyppejä, ja näiden ihmisolentojen erilaisten perustyyppien jälkeläisille ovat ominaisia tarkalleen määrätyt sosiaaliset tendenssit. Ajallisuuden maailmoissa rotujen serafitulkitsijat edistävät rotuvaltuutettujen pyrkimyksiä saattaa rotujen keskenään erilaiset näkökannat sopusointuun, ja he jatkavat toimintaansa mansiomaailmoissa, joissa nämä samat eroavaisuudet pyrkivät tietyssä määrin säilymään. Urantian kaltaisella sekasortoisella planeetalla näillä loistavilla olennoilla on tuskin ollut kunnollista toimintamahdollisuutta, mutta he ovat ensimmäisen taivaan taitavia sosiologeja ja viisaita etnologian alan neuvonantajia.

48:6.23 (553.4) Miettikääpä ilmaisua ”taivas” ja ”taivaitten taivas”. Useimmat profeetoistanne käsittivät taivaaksi paikallisjärjestelmän ensimmäisen mansiomaailman. Kun apostoli puhui siitä, että ”hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen”, hän tarkoitti sillä kokemusta, jossa hänen Suuntaajansa unen aikana erkani hänestä ja pistäytyi tässä epätavallisessa tilassa seitsemän mansiomaailman kolmannessa maailmassa. Jotkut tietäjistänne näkivät näyn suuremmasta taivaasta, ”taivaitten taivaasta”, josta seitsenosainen mansiomaailman kokemus oli vasta ensimmäinen, kun Jerusem oli toinen, Edentia satelliitteineen kolmas, Salvington ympäröivine koulutussfääreineen neljäs, Uversa viides, Havona kuudes ja Paratiisi seitsemäs.

48:6.24 (553.5) 3. Mielensuunnittelijat. Nämä serafit omistautuvat morontiaolentojen tehokkaaseen ryhmittelemiseen ja heidän ryhmätyönsä organisoimiseen mansiomaailmoissa. He ovat ensimmäisen taivaan psykologeja. Tämän serafihoivaajien erityisosaston jäsenten enemmistöllä on ajallisuuden lasten suojelusenkeleinä hankittua aiempaa kokemusta, mutta heidän suojattinsa eivät jostakin syystä personoituneet mansiomaailmoihin tai jääneet Henkeen fuusioitumisen menetelmällä muutoin eloon.

48:6.25 (553.6) Mielensuunnittelijoiden tehtävänä on tutkia mansiomaailmojen läpi kulkevien Suuntaaja-sielujen olemusta, kokemusta ja statusta sekä helpottaa näiden ryhmittämistä tehtäväänosoittamista ja ylentämistä varten. Mutta nämä mielensuunnittelijat eivät juonittele eivätkä keinottele mansiomaailman opiskelijoiden tietämättömyydellä tai muilla rajoittuneisuuksilla, eivätkä he muutoinkaan väärinkäytä opiskelijoiden tilaa. He ovat täysin vilpittömiä ja korostuneen oikeudenmukaisia. He kunnioittavat vastasyntynyttä morontiatahtoanne; he pitävät teitä itsenäisinä, tahdollisina olentoina ja pyrkivät rohkaisemaan nopeaa kehittymistänne ja edistymistänne. Olette nyt kasvokkain todellisten ystävien ja ymmärtäväisten neuvonantajien kanssa, sellaisten enkelten kanssa, jotka todella pystyvät auttamaan teitä ”näkemään itsenne sellaisina kuin muut teidät näkevät” ja ”tuntemaan itsenne sellaisina kuin enkelit teidät tuntevat”.

48:6.26 (553.7) Nämä enkelit opettavat jo Urantialla seuraavaa ikuista totuutta: Ellei oma mielesi palvele sinua hyvin, voit vaihtaa sen Jeesus Nasaretilaisen mieleen. Hän palvelee sinua aina hyvin.

48:6.27 (554.1) 4. Morontianeuvonantajat. Nämä hoivaajat saavat nimensä siitä, että heidät on osoitettu opettamaan, ohjaamaan ja neuvomaan ihmisten synnyinmaailmoista saapuvia kuolevaiseloonjääviä, sieluja, jotka ovat siirtymässä korkeampiin järjestelmän päämajan kouluihin. He opettavat niitä, jotka koettavat ymmärtää toisistaan poikkeavien elämäntasojen kokemuksellista yhtenäisyyttä, niitä jotka pyrkivät merkitysten yhdentämiseen ja arvojen yhdistämiseen. Tämä on filosofian tehtävä kuolevaisten elämänpiirissä, se on motan tehtävä morontiasfääreillä.

48:6.28 (554.2) Mota on enemmän kuin korkeampaa filosofiaa; filosofian kannalta mota on kuin kaksi silmää yhteen verrattuna; sillä on stereoskooppinen vaikutus merkityksiin ja arvoihin. Aineellinen ihminen näkee maailmankaikkeuden ikään kuin vain yhdellä silmällä – kaksiulotteisena. Mansiomaailmojen opiskelijat saavuttavat kosmisen perspektiivin – syvyyden – liittämällä morontiaelämän havainnot fyysisen elämänpiirin antamien havaintojen päälle. Ja he kykenevät saamaan nämä aineelliset ja morontiaaliset näkökulmat oikeaan tarkennukseensa suurelta osin serafineuvonantajiensa väsymättömän hoivan ansiosta, nämä kun niin perin kärsivällisesti opettavat mansiomaailmojen opiskelijoita ja morontiaedistyjiä. Monet serafien korkeimpaan luokkaan kuuluvat opettavat neuvonantajat aloittivat uransa ajallisuuden kuolevaisten vasta vapahdettujen sielujen neuvojina.

48:6.29 (554.3) 5. Teknikot. Kysymyksessä ovat ne serafit, jotka auttavat uusia taivasmatkalaisia sopeutumaan morontia-sfäärien uuteen ja verrattain outoon ympäristöön. Elämä siirtymämaailmoissa tuo mukanaan todellisen kosketuksen sekä fyysisen että morontiaalisen tason energioihin ja materiaaleihin sekä tietyssä määrin hengellisiin todellisuuskohteisiin. Taivasmatkalaisten on totuttauduttava jokaiseen uuteen morontiatasoon, ja tässä kaikessa serafiteknikot auttavat heitä suuresti. Nämä serafit toimivat yhdysupseereina Morontiavoiman Valvojien ja Fyysisten Päävalvojien välillä, ja laajalti he myös toimivat ylösnousemuspyhiinvaeltajien opettajina asioissa, jotka koskevat siirtymäsfääreillä käytettävien energioiden luonnetta. He palvelevat hätätilanteissa käytettävinä avaruusmatkaajina ja suorittavat lukuisia muita säännöllisiä ja erikoistehtäviä.

48:6.30 (554.4) 6. Kirjuri-opettajat. Nämä serafit kirjaavat hengellisen ja fyysisen välisen raja-alueen toimintoja, ihmisten ja enkelten välisiä yhteyksiä, universumin alempien toimipiirien morontiatapahtumia. He palvelevat myös tosiasiatiedon muistiinmerkitsemisen tehokkaiden ja pätevien menetelmien opettajina. Toisiinsa liittyvien tietojen älylliseen kokoamiseen ja yhteensovittamiseen sisältyy aimo annos taiteellisuutta, ja tätä taidetta kohottaa entistäkin korkeammalle yhteistyö taivaallisten taidetyöntekijöiden kanssa, ja tällä tavoin ylösnousemuskuolevaisetkin tulevat tekemisiin kirjuriserafien kanssa.

48:6.31 (554.5) Kaikkien serafiyhteisöjen kirjurit omistavat tietyn osan ajastaan morontiaetenijöiden opettamiseen ja kouluttamiseen. Nämä ajallisuuden tosiasioiden enkelivarjelijat ovat kaikkien tosiasioita etsivien ihanteellisia opettajia. Ennen Jerusemista-lähtöänne tulette hyvinkin tutuiksi Satanian ja sen 619 asutun maailman historian kanssa, ja suurin osa tästä tarinasta on kirjuriserafien kertomaa.

48:6.32 (554.6) Kaikki nämä enkelit kuuluvat siihen muistiinmerkitsijöiden ketjuun, joka ulottuu ajallisten tosiasioiden ja ikuisten totuuksien alimmista varjelijoista korkeimpiin. Jonain päivänä he vielä opettavat sinua etsimään sekä totuutta että faktaa, laajentamaan sekä sieluasi että mieltäsi. Sinun pitäisi jo nyt oppia kastelemaan sydämesi puutarhaa yhtä hyvin kuin etsimään tiedon kuivia hiekka-aavikoita. Muodot ovat arvottomia, kun läksyt on opittu. Kananpoikaa ei voi saada ilman munankuorta, mutta kuorella ei ole enää mitään arvoa sitten, kun poikanen on kuoriutunut. Mutta joskus erhe on niin suuri, että sen oikaiseminen ilmoituksen avulla olisi kohtalokasta niille hitaasti ilmaantuville totuuksille, jotka ovat välttämättömiä kokemuksen kautta tapahtuvalle erheen hylkäämiselle. Kun lapsilla on ihanteensa, älkää karkottako niitä; antakaa niiden kasvaa. Ja samalla kun opitte ajattelemaan kuin aikuiset, samalla teidän tulisi myös oppia rukoilemaan kuin lapset.

48:6.33 (555.1) Laki on elämä itse, eivät sen viettämistä koskevat säännöt. Paha on lain rikkomista, ei elämän viettämistä koskevien sääntöjen loukkaamista, elämän, joka on laki. Valheellisuus ei ole sitä, millä tavoin asia kerrotaan, vaan jotakin, joka on jo edeltäkäsin harkittu totuuden vääristelyksi. Uusien kuvien luominen vanhoista tosiasioista, vanhempien elämän uudelleen ilmentäminen jälkeläisten elämässä – nämä ovat totuuden taiteellisia riemuvoittoja. Hiuksenhienokin vivahde, joka on ennalta harkittu käytettäväksi valheellisessa tarkoituksessa, vähäisinkin pääasian vääntely tai vääristely – näistä muodostuu valheellisuus. Mutta tosiasiaksi muutetun totuuden fetissi, kivettynyt totuus, niin kutsutun muuttumattoman totuuden rautavanne pitää ihmisen sokeana kylmän faktatiedon suljetussa piirissä. On mahdollista olla teknisesti oikeassa, kun kysymys on faktatiedosta, ja ikuisesti väärässä, kun kysymys on totuudesta.

48:6.34 (555.2) 7. Hoivaavat reservit. Kaikkiin luokkiin kuuluvista siirtymäserafeista koostuvaa monilukuista joukkokuntaa pidetään ensimmäisessä mansiomaailmassa. Kohtalonvartijoiden jälkeen nämä siirtymävaiheen hoivaajat ovat kaikista serafien luokista lähimpänä ihmistä, ja heidän seurassaan tulette viettämään monet vapaahetkenne. Enkelit nauttivat palvelemisesta, ja aina kun heitä ei ole osoitettu mihinkään tehtävään, he palvelevat monesti vapaaehtoisina. Palvelunhalun jumalallisen tulen on monen taivaaseen nousevan kuolevaisen sieluun ensi kerran sytyttänyt henkilökohtainen ystävyys serafireserveihin kuuluvien vapaaehtoisten palvelijoiden kanssa.

48:6.35 (555.3) Heiltä opitte, miten annetaan paineen kehittää tasapainoisuutta ja varmuutta; miten ollaan uskollisia ja vilpittömiä ja kaiken lisäksi iloisia; miten otetaan valittamatta vastaan haasteita ja kohdataan pelotta vaikeudet ja epävarmuudet. He kysyvät: Jos epäonnistut, nousetko lannistumatta yrittämään uudelleen? Jos onnistut, säilytätkö tasapainoisuutesi – vakaan ja hengellistyneen asenteen – pitkän kamppailun jokaisessa ponnistuksessa aineellisen jähmeyden kahleiden murtamiseksi, henkiolemassaoloon kuuluvan vapauden saavuttamiseksi?

48:6.36 (555.4) Niin kuin ovat kuolevaiset niin ovat nämä enkelitkin toimineet monien pettymysten aiheuttajina, ja he tähdentävät, että masentavimmat pettymyksesi ovat toisinaan koituneet suurimmiksi siunauksiksesi. Toisinaan siemenen kylväminen tekee sen kuolemasta välttämättömän, hellityimpien toiveittesi kuolemasta, ennen kuin se voi uudestisyntyä kantamaan uuden elämän ja uuden mahdollisuuden hedelmiä. Ja heiltä opit kärsimään vähemmän surun ja pettymyksen takia – ensiksikin sillä, että teet vähemmän henkilökohtaisia suunnitelmia muiden persoonallisuuksien suhteen, ja sitten hyväksymällä osasi, kun olet uskollisesti velvollisuutesi suorittanut.

48:6.37 (555.5) Tulet oppimaan, että vain lisäät taakkaasi ja vähennät onnistumisen todennäköisyyttä, kun otat itsesi liian vakavasti. Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin työsi statuksesi mukaisella sfäärillä, tässä maailmassa tai seuraavassa. Valmistelutyö seuraavaksi korkeampaa sfääriä ajatellen on varsin tärkeää, mutta mikään ei tärkeydessä vedä vertoja siinä maailmassa tehtävälle työlle, jossa tosiasiallisesti elät. Mutta vaikka työ onkin tärkeää, minä ei ole. Kun tunnet itsesi tärkeäksi, menetät energiaa egon omanarvontunnon kulumiseen käytössä, joten sitä liikenee varsin vähän työn tekemiseen. Minän tärkeys, ei suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa kypsymättömiä luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei suinkaan tavoitteellinen ponnistelu. Voit tehdä tärkeää työtä, ellei sinusta tule tärkeilevä; voit puuhata monia asioita yhtä vaivattomasti kuin yhtä, jos jätät minuutesi ulkopuolelle. Vaihtelu on lepuuttavaa; yksitoikkoisuus sen sijaan kuluttaa ja uuvuttaa. Päivä toisensa jälkeen on samanlainen – pelkkää elämää, tai sen vaihtoehtona kuolema.

7. Morontiamota

48:7.1 (556.1) Morontiamotan alemmat tasot liittyvät suoraan ihmisten filosofian korkeampiin tasoihin. Ensimmäisessä mansiomaailmassa on tapana opettaa vähemmän edistyneitä opiskelijoita rinnastusmenetelmällä; toisin sanoen toisella palstalla esitetään motamerkitysten yksinkertaisempia käsitteitä ja vastakkaisella palstalla esitetään lainauksia kuolevaisten filosofian vastaanvansisältöisistä väittämistä.

48:7.2 (556.2) Ei kovinkaan kauan sitten, ollessani suorittamassa muuatta tehtävää Satanian ensimmäisessä mansiomaailmassa, minulla oli mahdollisuus tarkkailla tätä opetusmenetelmää. Ja vaikken saakaan ryhtyä esittelemään kyseisen oppitunnin motasisältöä, minulla on kuitenkin lupa jäljentää tähän ne kaksikymmentäkahdeksan ihmisten filosofiasta otettua väittämää, joita asianomainen morontiaopettaja käytti havaintoaineistona. Aineiston tarkoituksena oli auttaa näitä uusia mansiomaailmassa olevia heidän ensimmäisissä ponnistuksissaan motan tarkoituksen ja merkityksen käsittämiseksi. Nämä ihmisten filosofiasta otetut havainnollistukset olivat seuraavat:

48:7.3 (556.3) 1. Se, että osoittaa hallitsevansa jonkin erityistaidon, ei merkitse hengellisen kapasiteetin omaamista. Nokkeluus ei korvaa aitoa luonteenlujuutta.

48:7.4 (556.4) 2. Vain harvat yksilöt elävät tosiasiassa omaamansa uskon mukaan. Perusteeton pelko on mestarillinen älyllinen huijaus, jonka kohteena on kuolevaisen kehittyvä sielu.

48:7.5 (556.5) 3. Kaikella on mittansa, jota ei voi ylittää; koskaan ei puolen litran astiaan voi mahtua litraa. Hengen käsitemaailmaa ei voi mekaanisesti pakottaa aineellisiin muistikehyksiin.

48:7.6 (556.6) 4. Harvassapa ovat kuolevaiset, jotka rohkenevat koskaan laatia minkäänlaista yhteenvedon tapaista luonnon ja armon yhteisen huolenpidon tuottamista persoonallisuuden ansioista. Useimmat köyhinä itseään pitävät sielut ovat tosiasiassa rikkaita, mutta he eivät suostu sitä uskomaan.

48:7.7 (556.7) 5. Vaikeudet saattavat uhmata keskinkertaisuutta ja lannistaa pelokkaat, mutta oikeita Kaikkein Korkeimpien lapsia ne vain kannustavat.

48:7.8 (556.8) 6. Omata etuoikeus käyttämättä sitä väärin, omata vapaus sortumatta hillittömyyteen, pitää hallussaan valtaa ja järkähtämättä kieltäytyä käyttämästä sitä itsensä tärkeäksi tekemiseen – nämä ovat korkean sivistyneisyyden osoittimia.

48:7.9 (556.9) 7. Kosmoksessa ei tapahdu umpimähkäisiä ja arvaamattomia sattumuksia. Taivaalliset olennot eivät liioin auta sitä alempaa olentoa, joka kieltäytyy toimimasta totuuden valonsa mukaisesti.

48:7.10 (556.10) 8. Ponnistelu ei aina tuota iloa, mutta onnellisuutta ei ole olemassa ilman älyllistä ponnistelua.

48:7.11 (556.11) 9. Toiminta saa aikaan lujuutta; kohtuus tulee julki viehätysvoimana.

48:7.12 (556.12) 10. Oikeamielisyys lyö totuuden soittimen harmoniakieliä, ja sävel väräjää kosmoksen joka kolkkaan, Infiniittisenkin kuuluville.

48:7.13 (556.13) 11. Heikot tyytyvät tekemään päätöksiä, mutta vahvat toimivat. Elämä on vain yhden päivän työ – tee se hyvin. Teko on meidän, tulokset ovat Jumalan.

48:7.14 (556.14) 12. Kosmoksen suurin kärsimys on, ettei ole koskaan kärsinyt. Kuolevaiset oppivat viisautta vain kokemalla koettelemuksia.

48:7.15 (556.15) 13. Tähdet erottuvat parhaiten kokemuksen syvyyksien yksinäisestä eristyneisyydestä, eivät valaistuilta ja henkeäsalpaavilta vuorenhuipuilta.

48:7.16 (556.16) 14. Kiihota tovereittesi totuudennälkää; anna neuvo, vasta kun sitä pyydetään.

48:7.17 (557.1) 15. Teennäisyys on tietämättömän naurettava yritys näyttää viisaalta, hedelmättömän sielun yritys näyttää rikkaalta.

48:7.18 (557.2) 16. Voit havaita hengellisen totuuden, vasta kun tuntien sen koet, eikä moniakaan totuuksia pysty todella muutoin tuntemaan kuin vastoinkäymisessä.

48:7.19 (557.3) 17. Kunnianhimo on vaarallista, kunnes se on kokonaan sosiaalistettua. Et ole tosiasiallisesti omaksunut yhtään hyvettä, ennen kuin tekosi tekevät sinut sen arvoiseksi.

48:7.20 (557.4) 18. Kärsimättömyys on henkistä myrkkyä; suuttumus on kuin herhiläispesään heitetty kivi.

48:7.21 (557.5) 19. Huolestuneisuus on hylättävä. Raskaimmat kantaa ovat ne pettymykset, joita ei koskaan tule.

48:7.22 (557.6) 20. Vain runoilija pystyy löytämään runollisuutta rutiininomaisen olemassaolon arkipäivän proosasta.

48:7.23 (557.7) 21. Jokaisen taiteenlajin ylevä tehtävä on antaa illuusioidensa avulla aavistus korkeammasta universumitodellisuudesta, kiteyttää ajallisuuden tuntemukset ikuisuuden ajatukseksi.

48:7.24 (557.8) 22. Kehittyvää sielua ei tee jumalalliseksi se, mitä se tekee, vaan mitä se pyrkii tekemään.

48:7.25 (557.9) 23. Kuolema ei lisännyt mitään älylliseen pääomaan eikä hengellisiin varoihin, mutta se lisäsi kokemusten kertymään tietoisuuden eloonjäämisestä.

48:7.26 (557.10) 24. Mikä tulee olemaan ikuinen kohtalo, sen määräävät hetki hetkeltä tulokset, jotka saavutetaan päivästä päivään elämällä. Tämän päivän teot ovat huomispäivän kohtalo.

48:7.27 (557.11) 25. Kenenkään suuruus ei niinkään piile siinä, että hänellä on voimaa, kuin tämän voiman viisaassa ja jumalallisessa käyttämisessä.

48:7.28 (557.12) 26. Tietoa voi omata vain sitä jakamalla; sitä varjelee viisaus ja sen sosiaalistaa rakkaus.

48:7.29 (557.13) 27. Edistyminen edellyttää yksilöllisyyden kehittämistä; keskinkertaisuus etsii jatkuvuutta standardisoinnista.

48:7.30 (557.14) 28. Minkä tahansa väittämän puolustamisen tarve on kääntäen verrannollinen sen sisältämän totuuden määrään.

48:7.31 (557.15) Tällaista on ensimmäisen mansiomaailman aloittelijoiden työ, kun pitemmälle ehtineet oppilaat myöhemmissä maailmoissa sen sijaan hallitsevat jo kosmisen ymmärryksen ja morontiamotan korkeampia tasoja.

8. Morontiaetenijät

48:8.1 (557.16) Siitä hetkestä kun ylösnousemuskuolevaiset valmistuvat mansiomaailmoista, siihen asti kunnes he superuniversumissa elettävän elämänvaiheen aikana saavuttavat hengen statuksen, heitä nimitetään morontiaetenijöiksi. Matkastanne tämän ihmeellisen rajamaan elämän läpi tulee unohtumaton kokemus, lumoava muisto. Se on se kehitykseen kuuluva portti henkenä vietettävään elämään ja lopulta tapahtuvaan luodun olennon täydellisyyden saavuttamiseen, jonka kautta taivasmatkalaiset pääsevät ajallisuuden päämäärään – löytävät Jumalan Paratiisista.

48:8.2 (557.17) Koko tällä kuolevaisten edistämisen morontia- ja sen jälkeen tulevalla henkijärjestelmällä, tällä taivaaseen nousevien luotujen monivaiheisella universumikoululla, on tarkalleen määrätty ja jumalallinen tarkoituksensa. Luojien suunnitelmana on suoda ajallisuuden luoduille tilaisuus omaksua vähitellen suuruniversumin toiminnan ja hallinnon yksityiskohdat, ja tätä pitkää oppikurssia toteutetaan parhaiten sillä, että eloon jäävän kuolevaisen pitää kiivetä ylös asteittain ja aktuaalisesti osallistua nousun jokaiseen vaiheeseen.

48:8.3 (558.1) Kuolevaisten eloojäämissuunnitelmalla on käytännöllinen ja hyödyllinen tavoite. Kaikki tämä jumalallinen uurastus ja huolellinen koulutus ei tule osaksenne pelkästään siksi, että saisitte jäädä eloon vain loputtomasta autuudesta ja ikuisesta vaivattomuudesta nauttiaksenne. Nykyisen universumiaikakauden horisontin takana on kätkössä transsendenttisen palvelun päämäärä. Jos Jumalten tarkoituksena olisi viedä teidät pelkästään pitkälle ja ikuiselle huviretkelle, he eivät varmaankaan näin laajalti muuttaisi koko maailmankaikkeutta yhdeksi valtavaksi ja monimutkaiseksi käytännöllisen harjoittelun kouluksi, määräisi huomattavaa osaa taivaallisista luoduista opettajiksi ja ohjaajiksi, eivätkä sitten käyttäisi aikakautta toisena jälkeen luotsatakseen teidät yksi kerrallaan tämän jättiläismäisen, kokemuksellisesti opettavan maailmankaikkeuden koulun läpi. Kuolevaisten etenemissuunnitelman eteenpäinvieminen näyttää olevan eräs nykyisen organisoidun maailmankaikkeuden päätehtävistä, ja valtaosa älyllisten luotujen lukemattomista luokista on joko suoraan tai epäsuorasti mukana edistämässä jotakin tämän vähitellen etenevän täydellistämissuunnitelman osa-aluetta.

48:8.4 (558.2) Kulkiessasi elävän olemassaolon nousevaa asteikkoa kuolevaisesta ihmisestä Jumaluuden syleilyyn sinä itse asiassa elät täydellistyneen luodun olemassaolon jokaiselle mahdolliselle vaiheelle ja tasolle ominaisen elämän nykyisen universumiaikakauden puitteissa. Välimatkaan kuolevaisesta ihmisestä Paratiisin finaliitiksi sisältyy kaikki, mitä nyt voi olla – siihen kuuluu kaikki, mikä tällä hetkellä on älyllisten, täydellistyneiden, finiittisten luotujen eläville luokille mahdollista. Jos Paratiisin finaliittien tulevana määränpäänä on palvelu tällä hetkellä tekeillä olevissa uusissa universumeissa, on varmaa, ettei tässä uudessa ja tulevassa luomuksessa ole sellaisia kokemuksellisten olentojen luotuja luokkia, joiden elämänvaiheet poikkeaisivat täysin niistä, joita kuolevaisfinaliitit ovat eläneet jossakin maailmassa ylenevän koulutuksensa osana, yhtenä vaiheena aikakaudet jatkuvassa edistymisessä eläimestä enkeliksi, enkelistä hengeksi ja hengestä Jumalaksi.

48:8.5 (558.3) [Esittänyt muuan Nebadonin Arkkienkeli.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään