93 Kiri - Machiventa Melkisedek

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

93. Kiri

Machiventa Melkisedek

93:0.1 (1014.1) MELKISEDEKEID tuntakse kõikjal kui eriolukorras tegutsevaid Poegi, kes on kohaliku universumi maailmades seotud hämmastavalt paljude tegevusvaldkondadega. Kui tekib mingi erakorraline probleem või üritatakse midagi ebatavalist, võtab ülesande enda peale üsna sageli mõni Melkisedek. Melkisedek-Poegade võime tegutseda eriolukordades ja universumi väga mitmesugustel tasanditel, isegi isiksuse avaldumise füüsilisel tasemel, on iseloomulik kogu nende klassile. Nii lai isiksuse muundumisulatus on veel ainult Elukandjatel.

93:0.2 (1014.2) Melkisedekid kui universumi pojaseisuse klass on Urantial ülimalt aktiivne olnud. Nende kaheteistkümneliikmeline korpus teenis koos Elukandjatega. Varsti pärast Caligastia lahkulöömist sai see kaheteistkümneliikmeline korpus teie maailma hooldajaks ja ta oli võimul kuni Aadama ja Eeva ajani. Need kaksteist Melkisedekit pöördusid pärast Aadama ja Eeva üleastumist Urantiale tagasi ja olid seejärel taas planeedi hooldajad kuni päevani, mil Jeesus Naatsaretlasest sai Inimese Pojana Urantia titulaarne Planeedivürst.

1. Machiventa kehastumine

93:1.1 (1014.3) Aadama Urantia-missiooni nurjumisele järgnenud aastatuhandetel ähvardas ilmutatud tõde väljasuremine. Intellektuaalselt liikusid inimrassid küll edasi, aga vaimselt olid aegamööda pinda jalge alt kaotamas. Ligikaudu 3000 a eKr oli Jumala mõiste inimeste meeles väga ähmaseks muutunud.

93:1.2 (1014.4) Kaksteist Melkisedekit-hooldajat teadsid Miikaeli eelseisvast annetumisest nende planeedile, kuid ei aimanud, millal see juhtub. Seetõttu kogunesid nad pühalikule koosolekule ja esitasid Edentia Kõigekõrgematele palve, et tõe valguse alalhoidmise eest Urantial hoolitsetaks. Palve võeti päevakorrast maha volitusega, mille põhjal „asjade juhtimine Satania planeedil 606 on täielikult Melkisedekitehooldajate kätes”. Seejärel pöördusid hooldajad abi saamiseks Melkisedek-Isa poole, kuid said vastuseks vaid teate, et nad peaksid tõde enese valitud viisil alal hoidma „kuni annetuva Poja saabumiseni”, kes „päästaks planeedi õigusalused kaotsimineku ja ebamäärasuse eest”.

93:1.3 (1014.5) Olles nii täiesti omapead tegutsema jäetud, võttis Machiventa Melkisedek, üks planeedi kaheteistkümnest hooldajast, nõuks teha seda, mida oli kogu Nebadoni ajaloo jooksul tehtud vaid kuus korda: isikustuda maakeral ajutiselt selle maailma inimesena, annetada end eriolukorras tegutseva Pojana maailma eest hoolt kandma. Selleks ettevõtmiseks andsid talle loa Salvingtoni valitsusvõimud. Machiventa Melkisedeki tegelik kehastumine toimus Palestiinas, hilisema Saalemi linna lähedal. Kogu selle Melkisedek-Poja ainestamise teostasid planeedi hooldajad koostöös Elukandjatega, mõne Füüsilise Meisterjuhtijaga ja teiste Urantial asuvate taevaste isiksustega.

2. Saalemi tark

93:2.1 (1015.1) Machiventa annetati inimkonnale 1973 aastat enne Jeesuse sündi. Tema tulek ei olnud vaatemänguline sündmus, ükski inimsilm ei näinud tema kehastumist. Surelik inimene nägi teda esmakordselt sel sündmusrikkal päeval, mil ta astus sumeri päritolu kaldea karjuse Amdoni telki. Ja ta väljendas oma missiooni karjusele lihtsate sõnadega: „Mina olen Melkisedek, El Elyoni, Kõigekõrgema, ühe ja ainsa Jumala preester.”

93:2.2 (1015.2) Kui karjus oli hämmastusest toibunud ja võõra paljude küsimustega üle külvanud, kutsus ta Melkisedeki endaga õhtust sööma. See oli esimene kord, mil Machiventa sõi oma pika universumikarjääri jooksul ainelist toitu — toidust, mis pidi teda kosutama kogu tema üheksakümne nelja aasta pikkuse ainelise olendi elu vältel.

93:2.3 (1015.3) Kui nad sel ööl tähtede all vestlesid, alustas Melkisedek oma tõeilmutamismissiooni Jumala reaalsusest, pöördudes käeviipega Amdoni poole ja öeldes: „El Elyon, Kõigekõrgem, on taevalaotuse tähtede ja ka meie elupaiga maakera jumalik looja ning taeva ülim Jumal.”

93:2.4 (1015.4) Mõne aastaga koondas Melkisedek enda ümber rühma õpilasi, jüngreid ja usklikke, kellest sai hilisema Saalemi kogukonna tuumik. Peagi tunti teda kõikjal Palestiinas El Elyoni, Kõigekõrgema preestrina ja Saalemi targana. Mõned ümbruskonna hõimud nimetasid teda sageli Saalemi šeigiks või kuningaks. Saalem oli paik, millest sai pärast Melkisedeki kadumist Jebuse linn, hilisem Jeruusalemm.

93:2.5 (1015.5) Välimuselt meenutas Melkisedek tolleaegseid rassiliselt segunenud nodiite ja sumereid, ta oli umbes saja kaheksakümne sentimeetri pikkune ja aukartustäratavalt rühikas. Lisaks kaldea keelele rääkis ta veel kuute keelt. Ta käis riides umbes samamoodi nagu Kaanani preestrid, kuid kandis rinnal kolme kontsentrilise ringiga embleemi, Satania Paradiisi-Kolmsuse sümbolit. Tema poolehoidjad hakkasid seda kolmest kontsentrilisest ringist koosnevat märki nii pühaks pidama, et ei söandanud seda kunagi kasutada, ja vaid mõne põlvkonna möödudes oli see unustatud.

93:2.6 (1015.6) Kuigi Machiventa elas maailma inimeste kommete kohaselt, ei abiellunud ta kunagi ega saanud maakerale järglasi jätta. Tema füüsiline keha meenutas küll meesinimest, kuid oli tegelikult samasugune spetsiaalselt konstrueeritud keha nagu sajal vürst Caligastia kaaskonna ainestunud liikmel, ehkki ei kandnud endas ühegi inimrassi eluplasmat. Urantial polnud ka elupuud. Kui Machiventa oleks jäänud maakerale kauemaks, oleks tema füüsiline mehhanism järk-järgult mandunud. Ta lõpetas oma annetumismissiooni üheksakümne nelja aastaselt, kaua enne seda, kui tema aineline keha oleks lagunema hakanud.

93:2.7 (1016.1) See kehastunud Melkisedek sai endale Mõttekohandaja, kes elas tema üleinimlikus isiksuses ajaliku järelevaatajana ja lihaliku elu nõuandjana, omandades sel moel kogemusi ning praktilisi teadmisi Urantia probleemidest ja kehastunud Pojas elamisest, mis võimaldasid sel Isa vaimul hiljem nii vapralt tegutseda Jumala Poja Miikaeli inimmeeles, kui too surelikuna maakerale ilmus. See on ainus Mõttekohandaja, kes on Urantial tegutsenud kahes meeles, aga mõlemad meeled olid nii jumalikud kui ka inimlikud.

93:2.8 (1016.2) Lihas kehastununa säilitas Machiventa täieliku kontakti oma üheteistkümne kaaslasega planeedi hooldajate korpusest, kuid ei saanud suhelda taevaste isiksuste teiste klassidega. Kui Melkisedekid-hooldajad kõrvale jätta, siis ei olnud tal üleinimlike intellektidega rohkem kokkupuuteid kui teistel inimolenditel.

3. Melkisedeki õpetused

93:3.1 (1016.3) Kümne aastaga asutas Melkisedek Saalemis oma koolid, seades need sisse vana süsteemi järgi, mille olid välja töötanud teise Eedeni varased setiidi preestrid. Ka kümnisesüsteem, mille võttis kasutusele tema hilisem pöördunu Aabraham, tulenes vanadest pärimustest iidsete setiidi meetodite kohta.

93:3.2 (1016.4) Melkisedek õpetas ainsa Jumala, kõikse Jumaluse kontseptsiooni, kuid lubas inimestel seostada seda õpetust Norlatiadeki Tähtkuju Isaga, keda ta nimetas El Elyoniks — Kõigekõrgemaks. Luciferi seisundist ja olukorrast Jerusemil ei rääkinud Melkisedek peaaegu midagi. Süsteemi Suveräänil Lanaforge'il oli kuni Miikaeli annetumise lõpulejõudmiseni Urantiaga vähe tegemist. Enamiku Saalemi õpilaste jaoks Edentia oli taevas ja Kõigekõrgem oli Jumal.

93:3.3 (1016.5) Kolmest kontsentrilisest ringist koosnev embleem, mille Melkisedek võttis oma annetumise sümboliks, tähendas enamikule inimestele kolme kuningriiki — inimeste, inglite ja Jumala riiki. Ja neil lastigi seda uskuda, väga vähesed Melkisedeki jüngrid teadsid, et need kolm ringi sümboliseerivad jumalikku hoolitsust ja juhtimist esindava Paradiisi-Kolmsuse lõpmatust, igavikulisust ja kõikehõlmavust; isegi Aabrahami jaoks tähendas see sümbol pigem kolme Edentia Kõigekõrgemat, sest talle oli õpetatud, et need kolm Kõigekõrgemat tegutsevad nagu üks. Kui Melkisedek õpetas Kolmsuse mõistet, mida tema embleem sümboliseeris, seostas ta seda tavaliselt Norlatiadeki tähtkuju kolme Vorondadekist valitsejaga.

93:3.4 (1016.6) Ta ei püüdnudki õpetada lihtrahva hulka kuuluvatele jüngritele enamat kui seda, et Edentiat valitsevad Kõigekõrgemad — Urantia Jumalad. Ent üksikutele õpetas Melkisedek ka kõrgemat tõde, mis hõlmas kohaliku universumi juhtimist ja korraldamist. Oma üliandekale õpilasele keniit Nordanile ja tema tõsimeelsete õpilaste rühmale õpetas ta aga tõdesid superuniversumist ja isegi Havonast.

93:3.5 (1016.7) Katro perekond, kelle juures Melkisedek enam kui kolmkümmend aastat elas, tundis paljusid kõrgemaid tõdesid ja hoidis neid oma peres alal isegi kuni nende kuulsa järeltulija Moosese ajani. See imeline Melkisedeki-aegne pärimus jõudis Mooseseni seega isaliini ja teiste allikate kaudu ka emaliini pidi.

93:3.6 (1016.8) Melkisedek õpetas oma poolehoidjatele kõike, mida nad olid võimelised vastu ja omaks võtma. Isegi paljud nüüdisaegsed religioossed ideed taevast ja maast, inimesest, Jumalast ja inglitest ei ole Melkisedeki õpetustest kaugel. Kuid see suur õpetaja allutas kõik doktriinile ainsast Jumalast, kõiksest Jumalusest, taevasest Loojast, jumalikust Isast. Niisugune rõhuasetus oli tema õpetusel selleks, et äratada inimeses jumaldavat austust ja sillutada teed Miikaeli hilisemale ilmumisele sellesama Kõikse Isa Pojana.

93:3.7 (1017.1) Melkisedek õpetas, et kunagi tulevikus ilmub veel üks Jumala Poeg lihalikul kujul nagu temagi, kuid too sünnib naisest; seetõttu väitsid arvukad hilisemad õpetajad, et Jeesus on preester ehk teenija „igavesti Melkisedeki korra järgi”.

93:3.8 (1017.2) Nii rajas Melkisedek teed ja valmistas ette maailma mõjutanud monoteistlikku tegevusvälja ainsa Jumala tegeliku Paradiisi-Poja annetumiseks; ta kirjeldas Jumalat nii elavalt kõigi Isana ja selgitas Aabrahamile, et Jumal ei nõua inimeselt muud kui vaid isiklikku usku. Ja Miikael kinnitas maa peale ilmudes kõike, mida Melkisedek oli Paradiisi-Isa kohta õpetanud.

4. Saalemi religioon

93:4.1 (1017.3) Saalemi palveldamistseremooniad olid väga lihtsad. Iga inimene, kes Melkisedeki kiriku savitahvlitele oma nime kirjutas või märgi tegi, kohustus jätma meelde ja toetama järgmist uskumust:

93:4.2 (1017.4) 1. ma usun El Elyoni, Kõigekõrgemat Jumalat, ainsat Kõikset Isa ja kõige Loojat;

93:4.3 (1017.5) 2. tunnustan Melkisedeki lepingut Kõigekõrgemaga, millega annetatakse Jumala soosing minu usule, mitte ohverdamistele ja põletusohvritele;

93:4.4 (1017.6) 3. tõotan täita Melkisedeki seitset käsku ja teatada head uudist sellest lepingust Kõigekõrgemaga kõigile inimestele.

93:4.5 (1017.7) Ja see oligi kogu Saalemi koloonia usutunnistus. Ent ka see lühike ja lihtne usuavaldus oli tolle aja inimeste jaoks liiga edumeelne. Nad lihtsalt ei suutnud mõista, et jumaliku soosingu võib võita mitte millegagi — vaid usu eest. Nad olid liiga sügavalt kinni uskumuses, et inimene on juba sündides jumalatele trahve võlgu. Nad olid liiga kaua ja liiga tõsimeelselt ohverdanud ning preestritele kinke toonud, et mõista head uudist: päästmine, jumalik soosing on tasuta kingitus kõigile, kes Melkisedeki lepingusse usuvad. Kuid Aabraham uskus siiski pooleldi ja seda „arvati temale õiguseks”.

93:4.6 (1017.8) Melkisedeki kehtestatud seitse käsku olid koostatud iidse Dalamatia ülima seaduse eeskujul ja meenutasid väga esimeses ning teises Eedenis õpetatud seitset käsku. Need Saalemi religiooni seitse käsku olid:

93:4.7 (1017.9) 1. Sa ei tohi teenida muud Jumalat peale taeva ja maa Kõigekõrgema Looja.

93:4.8 (1017.10) 2. Sa ei tohi kahelda, et usk on igavese pääsemise ainus tingimus.

93:4.9 (1017.11) 3. Sa ei tohi valet vanduda.

93:4.10 (1017.12) 4. Sa ei tohi tappa.

93:4.11 (1017.13) 5. Sa ei tohi varastada.

93:4.12 (1018.1) 6. Sa ei tohi abielu rikkuda.

93:4.13 (1018.2) 7. Sa ei tohi oma vanemate ja eakate inimeste vastu lugupidamatu olla.

93:4.14 (1018.3) Ehkki koloonias ei lubatud ohverdamisi sooritada, teadis Melkisedek hästi, kui raske on ammuseid tavasid järsult välja juurida, ning pakkus targasti neile inimestele iidsema liha ja vere ohverdamise asemele leivast ja veinist sakramenti. Ürikutes on kirjutatud: „Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini.” Kuid ka see ettevaatlik uuendus ei olnud päris edukas; iga hõim pidas Saalemi äärealal veel üht keskust, kus ohverdati ja ohvreid põletati. Isegi Aabraham võttis pärast oma võitu Kedorlaomeri üle ette selle barbaarse teo; ta lihtsalt ei saanud enne rahu, kui oli toonud traditsioonilise ohvri. Ja Melkisedekil ei õnnestunudki seda ohverdamiskalduvust oma poolehoidjate, sealhulgas isegi Aabrahami, usutavadest päriselt kaotada.

93:4.15 (1018.4) Nagu Jeesus, nii täitis ka Melkisedek rangelt oma annetumismissiooni. Ta ei püüdnud kombeid reformida, maailma harjumusi muuta ega isegi eesrindlikke sanitaarnõudeid või teadustõdesid propageerida. Ta suutis täita kaks ülesannet: hoida maakeral elavana tõde ainsast Jumalast ja valmistada teed Kõikse Isa Paradiisi-Poja hilisemaks annetumiseks sureliku kujul.

93:4.16 (1018.5) Melkisedek õpetas ilmutatud tõe algeid Saalemis üheksakümmend neli aastat ja Aabraham õppis selle aja jooksul Saalemi koolis kolmel korral. Lõpuks võttis ta Saalemi õpetused omaks ning temast sai üks Melkisedeki andekamaid õpilasi ja põhilisi toetajaid.

5. Aabrahami väljavalimine

93:5.1 (1018.6) Kuigi oleks ekslik rääkida „valitud rahvast”, pole väär nimetada Aabrahami väljavalitud inimeseks. Melkisedek tegi Aabrahamile tõepoolest ülesandeks hoida alal tõde ainsa Jumala kohta, mis erines valdavast uskumusest mitmesse jumalusse.

93:5.2 (1018.7) Palestiina valiti Machiventa tegutsemispaigaks osaliselt sellepärast, et sooviti luua sidemed mõne inimperekonnaga, kellel on juhivõimeid. Melkisedeki kehastumise ajal oli maailmas palju perekondi, kes olid samavõrd valmis Saalemi doktriini vastu võtma nagu Aabrahami pere. Samade annetega peresid oli punaste ja kollaste inimeste seas ning lääne ja põhja pool andiitide järeltulijate hulgas. Ent ükski neist paikadest polnud Miikaeli hilisema maakerale ilmumise jaoks nii soodne kui Vahemere idarannik. Melkisedeki missioon Palestiinas ja Miikaeli hilisem ilmumine heebrea rahva sekka sõltusid üsna suurel määral geograafilisest asendist, Palestiina kesksest asukohast maailma tolleaegse kaubanduse, reisimise ja tsivilisatsiooni suhtes.

93:5.3 (1018.8) Melkisedekid-hooldajad olid Aabrahami esivanemaid mõnda aega jälginud ja uskusid kindlalt, et ühes põlvkonnas sünnib neil järglasi, keda iseloomustab arukus, algatusvõime, tarkus ja siirus. Aabrahami isa Terahi lapsed vastasid igas suhtes neile ootustele. Machiventa ei ilmunud Egiptusesse, Hiinasse, Indiasse ega põhjapoolsete hõimude sekka, vaid Saalemisse just selle võimaluse tõttu luua side nende Terahi mitmekülgsete lastega.

93:5.4 (1019.1) Terah ja kogu tema pere olid poolenisti pöördunud Kaldeas jutlustatud Saalemi usku; nad kuulsid Melkisedekist foiniiklasest õpetaja Ovidi kaudu, kes Uuris Saalemi doktriine kuulutas. Nad lahkusid Uurist, et otse Saalemisse suunduda, kuid Aabrahami vend Naahor, kes polnud Melkisedekit näinud, suhtus ettevõtmisse leigelt ja veenis neid Haaranis peatuma. Ja alles kaua pärast Palestiinasse jõudmist olid nad nõus hävitama kõik perejumalad, kelle olid kaasa toonud; nad loobusid aegamööda Mesopotaamia paljudest jumalatest Saalemi ainujumala nimel.

93:5.5 (1019.2) Mõni nädal pärast Aabrahami isa Terahi surma saatis Melkisedek ühe oma õpilase, hetiit Jarami Aabrahami ja Hanori juurde järgmise kutsega: „Tulge Saalemisse, kus te kuulete tõeõpetusi igavese Looja kohta ja teie, kahe venna valgustatud järglaste näol saab õnnistatud kogu maailm.” Naahor ei olnud aga Melkisedeki evangeeliumi täielikult omaks võtnud; ta jäi maha ja ehitas tugeva linnriigi, mis hakkas kandma tema nime. Aabrahami vennapoeg Lott otsustas aga koos oma onuga Saalemisse minna.

93:5.6 (1019.3) Saalemisse jõudes valisid Aabraham ja Lott välja linnalähedase mägise kindluse, kust said end paljude põhjapoolsete üllatuslike röövretkede eest kaitsta. Sel ajal ründasid hetiidid, assüürlased, vilistid ja muud rühmad pidevalt Palestiina kesk- ja lõunaosa hõime. Aabraham ja Lott sooritasid oma mägikindlusest sageli Saalemisse palverännakuid.

93:5.7 (1019.4) Üsna pea pärast seda, kui Aabraham ja Lott olid end Saalemi lähedal sisse seadnud, reisisid nad Niiluse orgu toiduvarusid hankima, sest Palestiinas valitses sel ajal põud. Oma lühikese Egiptuses viibimise ajal avastas Aabraham, et Egiptuse troonil on üks tema kauge sugulane, ja ta teenis seda kuningat väejuhina kahel väga edukal sõjaretkel. Niiluse kaldal veedetud elujärgu lõpupoolel elas ta koos oma naise Saaraga õukonnas ning Egiptusest lahkudes anti talle kaasa osa tema sõjakäikude saagist.

93:5.8 (1019.5) Loobumine Egiptuse õukonna austusavaldustest ja tagasipöördumine Machiventa juurde vaimsemat tööd tegema nõudis Aabrahamilt suurt otsusekindlust. Kuid Melkisedekit austati hardalt ka Egiptuses ja kui vaarao sellest kõigest kuulis, soovitas ta Aabrahamil tungivalt tagasi pöörduda, et täita oma tõotusi Saalemi ürituse nimel.

93:5.9 (1019.6) Aabrahamil olid kuninglikud ambitsioonid ja tagasiteel Egiptusest tutvustas ta Lotile oma kava alistada kogu Kaanan ja allutada selle rahvas Saalemi valitsusele. Lotti huvitasid rohkem äriasjad ning ta siirdus pärast hiljem tekkinud tüli Soodomasse kaubanduse ja loomakasvatusega tegelema. Lotile ei meeldinud ei sõjamehe- ega karjuseelu.

93:5.10 (1019.7) Pärast perega Saalemisse naasmist hakkas Aabraham teostama oma sõjalisi plaane. Peagi tunnustati teda Saalemi piirkonna tsiviilvalitsejana, kes oli ühendanud seitse ümbruskonna hõimu enda juhitavaks konföderatsiooniks. Melkisedekil oli tõesti raske Aabrahami tagasi hoida, kui too oli täis indu minna ja koondada ümbruskonna hõimud mõõgaga kokku, et nad kiiremini Saalemi tõdesid tundma õpiksid.

93:5.11 (1019.8) Melkisedekil olid kõigi ümbruskonna hõimudega rahumeelsed suhted, kuna ta ei olnud sõjakas ning ükski võõrsõjavägi ei rünnanud teda. Ta oli täielikult nõus, et Aabraham koostaks Saalemi jaoks sellise kaitsestrateegia, nagu too hiljem ka ellu viis, kuid ta ei kiitnud heaks oma õpilase ambitsioonikaid vallutuskavasid; nende suhted katkesid sõbralikult ja Aabraham suundus Hebronisse endale sõjaväelist pealinna rajama.

93:5.12 (1020.1) Lähedaste suhete tõttu kuulsa Melkisedekiga oli Aabrahamil ümbruskonna väikekuningate ees suuri eeliseid, nad kõik austasid Melkisedekit ja kartsid ülearu Aabrahami. Aabraham oli nende hirmust teadlik ja ootas vaid soodsat võimalust, et oma naabreid rünnata, ja ettekäände leidis ta siis, kui mõned neist valitsejatest söandasid minna tema Soodomas elava vennapoja Loti vara röövima. Seda kuulnud, läks Aabraham oma seitsme konföderatsiooniks ühinenud hõimu eesotsas vaenlasele vastu. Selle üle 4000 mehelise väe ohvitserkonna moodustasid tema enda 318 liikmeline ihukaitsevägi.

93:5.13 (1020.2) Kui Melkisedek kuulis, et Aabraham on sõja kuulutanud, läks ta oma endist õpilast ümber veenma, kuid jõudis kohale alles siis, kui too lahingust võidukana naasis. Aabraham väitis, et võidu vaenlaste üle oli talle andnud Saalemi Jumal, ja soovis loovutada kümnendiku sõjasaagist Saalemi varakambrisse. Ülejäänud üheksakümmend protsenti toimetas ta oma pealinna Hebronisse.

93:5.14 (1020.3) Pärast seda Siddimi lahingut sai Aabraham teise, üheteistkümnest hõimust koosneva konföderatsiooni juhiks ja hakkas Melkisedekile kümnist maksma, hoolitsedes ka selle eest, et teised ümbruskonnas sama teeksid. Tema diplomaatilised suhted Soodoma kuningaga ja hirm, mida tema ees üldiselt tunti, ajendasid Soodoma kuningat ja teisigi Hebroni sõjalisse konföderatsiooni astuma: Aabraham oli tõepoolest Palestiinas võimsat riiki moodustamas.

6. Melkisedeki leping Aabrahamiga

93:6.1 (1020.4) Aabraham kavatses vallutada kogu Kaanani. Tema kindlameelsust nõrgendas vaid asjaolu, et Melkisedek ei kiitnud seda sõjakäiku heaks. Aabraham oligi juba peaaegu otsustanud oma ettevõtmist alustada, kui teda hakkas piinama mõte, et tal pole poega, kes pärast teda seda tulevast kuningriiki valitsema hakkaks. Ta korraldas Melkisedekiga veel ühe kokkusaamise ja selle vestluse käigus veenis Saalemi preester, Jumala nähtav Poeg, Aabrahami sellest aineliste vallutuste kavast ja ajutisest valitsemisest loobuma, et omandada vaimne arusaam taevariigist.

93:6.2 (1020.5) Melkisedek selgitas Aabrahamile, kui asjatu oleks võidelda amoriidi konföderatsiooniga, kuid tegi samas selgeks, et need mahajäänud sugukonnad lähevad oma arutute tavadega vastu kindlale hukule. Mõne põlvkonna pärast on nad sedavõrd nõrgenenud, et Aabrahami järeltulijad, kelle arv on vahepeal tunduvalt kasvanud, võivad neid kergesti võita.

93:6.3 (1020.6) Ja Melkisedek sõlmis Aabrahamiga Saalemis ametliku lepingu. Ta ütles Aabrahamile: „Vaata nüüd üles taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda; nõnda palju saab olema sinu sugu.” Ja Aabraham uskus Melkisedekit „ja see arvati temale õiguseks”. Siis rääkis Melkisedek Aabrahamile loo Kaanani tulevasest vallutamisest tema järglaste poolt pärast nende viibimist Egiptuses.

93:6.4 (1020.7) Melkisedeki leping Aabrahamiga on suurim jumalikkuse ja inimkonna vaheline leping Urantial, millega Jumal kohustub kõike tegema; inimene kohustub vaid uskuma Jumala lubadusi ja järgima tema juhiseid. Seni oli usutud, et päästmise võivad kindlustada vaid teod — ohverdamised; nüüd tõi Melkisedek Urantiale taas hea uudise, et pääsemise, Jumala soosingu kindlustab usk. Kuid see lihtsa Jumalasse uskumise evangeelium oli inimeste arengust veel liiga kaugel ees; semiidi hõimud eelistasid hiljem pöörduda tagasi iidsema ohverdamise ja verevalamise kaudu patu lunastamise juurde.

93:6.5 (1021.1) Üsna varsti pärast lepingu sõlmimist sündis Aabrahamil poeg Iisak, nagu Melkisedek oli lubanud. Aabraham hakkas pärast Iisaku sündi Melkisedekiga sõlmitud lepingusse väga pühalikult suhtuma ja läks Saalemisse, et seda kirja panna. Sel lepingu avalikul ja ametlikul tunnustamisel muutiski ta oma nime Aabramist Aabrahamiks.

93:6.6 (1021.2) Enamik Saalemi usklikke oli lasknud end ümber lõigata, kuigi Melkisedek ei olnud seda toimingut kunagi kohustuslikuks muutnud. Aabraham, kes oli alati olnud ümberlõikamise vastu, otsustas nüüd selle riituse Saalemi lepingu kinnituseks ametlikult läbi teha.

93:6.7 (1021.3) Kui Aabraham oli oma isiklikud ambitsioonid siiralt ja avalikult allutanud Melkisedeki suurematele kavadele, ilmutasid end talle Mamre tasandikel kolm taevast olendit. Nende ilmumine oli tõsiasi, kuigi seda sündmust seostati hiljem väljamõeldud lugudega Soodoma ja Gomorra hävimisest loodusjõudude toimel. Ja need legendid tolleaegsetest sündmustest näitavad, kui mahajäänud oli selle mitte eriti ammuse ajajärgu moraal ja eetika.

93:6.8 (1021.4) Pühaliku lepingu vormistamisega oli Aabraham Melkisedekiga lõplikult ära leppinud. Aabraham võttis taas üle sõjaväelise ja tsiviiljuhtimise Saalemi koloonias, kus kõrgajal oli Melkisedeki vennaskonna nimekirjas üle saja tuhande korrapärase kümnisemaksja. Aabraham täiustas Saalemi templit tunduvalt ja püstitas kogu koolile uued telgid. Ta laiendas kümnisesüsteemi ja seadis koolis sisse palju uusi majandamisviise, lisaks andis suure panuse misjonitööosakonna tegevuse paremaks korraldamiseks. Ta aitas karju parandada ja Saalemi piimandussüsteemi ümber korraldada. Aabraham oli osav ja tark ettevõtja, oma aja kohta rikas mees, kes ei olnud ülearu vaga, kuid täiesti siiras; ta uskus tõepoolest Machiventa Melkisedekisse.

7. Melkisedeki misjonärid

93:7.1 (1021.5) Melkisedek jätkas mõne aasta vältel oma õpilaste õpetamist ja Saalemi misjonäride koolitamist; misjonärid siirdusid kõigi ümbruskonna hõimude sekka, eriti Egiptusesse, Mesopotaamiasse ja Väike-Aasiasse. Ja aastakümnete möödudes reisisid need õpetajad Saalemist üha kaugemale ja kaugemale, viies endaga kaasa Machiventa evangeeliumi kindlast usust Jumalasse.

93:7.2 (1021.6) Aadamapoja järeltulijad, kes olid koondunud Vani järve kallastele, kuulasid Saalemi kultuse hetiitidest õpetajaid meelsasti. Sellest kunagisest andiitide keskusest läkitati õpetajaid nii Euroopa kui ka Aasia kaugetesse regioonidesse. Saalemi misjonäre imbus kõikjale, isegi Briti saartele. Üks rühm läks Fääri saarte kaudu Islandile andoniitide juurde, teine jõudis läbi Hiina idaranniku jaapanlaste saartele. Saalemist, Mesopotaamiast ja Vani järve äärest idapoolkera hõime valgustama siirdunud meeste ja naiste elu ja kogemused on jäädvustatud inimkonna annaalides kangelasliku peatükina.

93:7.3 (1022.1) Kuid ülesanne oli nii suur ja hõimud nii mahajäänud, et tulemused kujunesid ähmasteks ja ebamäärasteks. Sugupõlvede vaheldudes kinnitas Saalemi evangeelium siin-seal kanda, aga üksnes Palestiinas suutis idee ühest Jumalast võita kogu hõimu või rahva jätkuva poolehoiu. Saalemi varajaste misjonäride õpetused olid juba ammu enne Jeesuse tulekut vanemate ja üldlevinumate ebauskude ja uskumuste alla mattunud. Melkisedeki algne evangeelium oli peaaegu täielikult sulandunud uskumustesse Suurest Emast ja Päikesest ning muudesse iidsetesse kultustesse.

93:7.4 (1022.2) Vaevalt mõistate teie, kes te tänapäeval trükikunsti eelistest rõõmu tunnete, kui raske oli neil varasematel aegadel tõde säilitada ja kui kerge põlvkondade vahetudes uut õpetust silmist kaotada. Uus õpetus kaldus alati sulanduma vanematesse usulistesse õpetustesse ja maagilistesse toimingutesse. Uus ilmutus saastub alati vanematest arengulistest õpetustest.

8. Melkisedeki lahkumine

93:8.1 (1022.3) Varsti pärast Soodoma ja Gomorra hävimist otsustas Machiventa oma erakorralise annetumise Urantial lõpetada. Melkisedeki otsust lõpetada oma lihalik kohalolu mõjutasid paljud tegurid, millest peamine oli ümbruskonna hõimude ja ka lähedaste kaaslaste üha kasvav kalduvus pidada teda pooljumalaks, üleinimlikuks olendiks; see ta tegelikult oligi, kuid nad olid hakanud teda ülemäära hardalt ja väga ebauskliku hirmuga austama. Lisaks neile põhjustele soovis Melkisedek lahkuda oma maiselt tööpõllult piisavalt aegsasti enne Aabrahami surma, et tõde ainsast Jumalast tema poolehoidjate meeles kindlalt juurduks. Nii läks Machiventa ühel õhtul Saalemis oma telki, olles inimestest kaaslastele head ööd soovinud, ja kui nad teda hommikul kutsuma läksid, ei olnud teda seal, sest tema Melkisedekitest kaaslased olid ta ära viinud.

9. Pärast Melkisedeki lahkumist

93:9.1 (1022.4) Aabrahamile oli Melkisedeki äkiline kadumine suureks katsumuseks. Kuigi ta oli oma poolehoidjaid igati hoiatanud, et Melkisedek peab kunagi lahkuma, nagu kord ka tuli, ei leppinud nad oma imepärase juhi kadumisega. Saalemisse rajatud suurepärane organisatsioon lagunes peaaegu täielikult, kuigi Mooses tugines pärast heebrealaste vabastamist Egiptuse orjapõlvest just nende aegade traditsioonidele.

93:9.2 (1022.5) Melkisedeki kaotus tegi Aabrahami südame nii kurvaks, et ta ei saanudki sellest enam päriselt üle. Kui ta loobus mõttest rajada aineline kuningriik, siis lahkus ta Hebronist; nüüd, kaotanud oma kaaslase vaimse kuningriigi ülesehitamisel, lahkus ta Saalemist ning asus elama lõuna poole Gerari, oma valduste lähedale.

93:9.3 (1022.6) Kui Melkisedek kadus, muutus Aabraham kartlikuks ja ujedaks. Gerari saabudes esines ta võõrana, mistõttu Abimelek võttis tema naise endale. (Varsti pärast Saaraga abiellumist oli Aabraham ühel ööl pealt kuulnud, kuidas peeti vandenõu teda tappa, et tema säravat naist endale saada. See hirm ajas muidu vapra ja julge juhi paanikasse; ta kartis kogu elu, et keegi tapab ta salaja Saara omandamise nimel. Sellega on ka seletatav, miks see vapper mees on kolm korda tõelist argpükslust üles näidanud.)

93:9.4 (1023.1) Ent see ei suutnud Aabrahami kaua eemal hoida missioonist saada Melkisedeki järeltulijaks. Peagi leidis ta vilistide ja Abimeleki rahva seas poolehoidjaid, sõlmis nendega lepingu ja võttis omakorda üle osa nende ebausust, eeskätt nende kombe ohverdada esmasündinud poegi. Nii sai Aabraham taas Palestiinas suureks juhiks. Kõik rühmad austasid teda hardalt ja kuningad pidasid temast lugu. Ta oli kõigi ümbruskonna hõimude vaimne juht ja tema mõju püsis veel mõnda aega pärast surmagi. Elu viimastel aastatel pöördus ta jälle kord tagasi Hebronisse, oma varasemasse tegutsemispaika, kus ta oli töötanud koos Melkisedekiga. Viimase teona saatis Aabraham truud teenrid vend Naahori linna Mesopotaamia piiril, et võtta poeg Iisakule naine oma rahva seast. Aabrahami rahval oli ammusest ajast tavaks abielluda nõbudega. Ja Aabraham suri sellesama kindla usuga Jumalasse, mida ta oli õppinud Melkisedekilt juba kadunud Saalemi koolides.

93:9.5 (1023.2) Järgmisel põlvkonnal oli Melkisedeki lugu raske mõista, viiesaja aasta pärast pidasid paljud seda müüdiks. Iisak järgis oma isa õpetusi üsna täpselt ja hoidis alal Saalemi koloonia evangeeliumi, kuid Jaakobil oli nende pärimuste tähendusest raskem aru saada. Joosep uskus kindlalt Melkisedekisse ja tema vennad pidasid teda suures osas just sellepärast unistajaks. Joosepit austati Egiptuses põhiliselt tänu mälestustele tema vanavanaisast Aabrahamist. Joosepile pakuti Egiptuse armeede sõjaväelise ülemjuhataja ametit, aga kuna ta uskus kindlalt pärimustesse Melkisedekist ning Aabrahami ja Iisaku hilisematesse õpetustesse, eelistas ta teenida tsiviilhaldurina, olles veendunud, et teenib niimoodi paremini taevariiki.

93:9.6 (1023.3) Melkisedeki õpetus oli põhjalik ja ammendav, kuid toonaseid aegu käsitlevad ürikud näisid hilisematele heebrea preestritele võimatute ja fantastilistena, ehkki paljud mõistsid mingil määral neid ülestähendusi, vähemalt kuni Vana Testamendi ürikute ulatusliku redigeerimiseni Babülonis.

93:9.7 (1023.4) Aabrahami ja Jumala vaheliste vestluste kirjeldused Vana Testamendi ürikutes olid tegelikult Aabrahami vestlused Melkisedekiga. Hilisemad kirjutajad pidasid Melkisedeki nime Jumala sünonüümiks. Märkmed Aabrahami ja Saara nii paljudest kokkupuudetest „Issanda ingliga” viitavad nende arvukatele külaskäikudele Melkisedeki juurde.

93:9.8 (1023.5) Heebrea jutustused Iisakust, Jaakobist ja Joosepist on tunduvalt usaldusväärsemad kui lood Aabrahamist, kuigi ka need sisaldavad palju kõrvalekaldeid faktidest, heebrea preestrite tahtlikult ja tahtmatult tehtud muudatusi, kui nad Babüloonia vangipõlve ajal neid ürikuid koostasid. Ketuura ei olnud Aabrahami naine, nagu Haagar, nii oli temagi vaid liignaine. Kogu Aabrahami vara läks ametliku naise Saara pojale Iisakule. Aabraham ei olnud nii vana, nagu ürikutes märgitud, ja tema naine oli samuti palju noorem. Nende vanust muudeti meelega, et Iisaku sünd näiks imepärane.

93:9.9 (1023.6) Babüloonia vangipõlv mõjus juutide rahvuslikule egole kohutavalt rusuvalt. Püüdes oma rahva alaväärsustunnet kompenseerida, langesid nad teise äärmusesse, rahvuse ja rassi eneseupitamine, mis sundis neid pärimusi moonutama ja pahupidi pöörama, et Jumalast väljavalitud rahvana end kõigist rassidest kõrgemale tõsta; seetõttu redigeerisid nad hoolikalt kõiki oma ürikuid, et tõsta Aabrahami ja teisi oma rahva juhte kõrgemale kõigist teistest isikutest, kaasa arvatud Melkisedekist endast. Nii hävitasid heebrea kirjatargad kõik neist otsustavatest aegadest kõnelevad ülestähendused, mida suutsid leida, säilitades vaid loo Aabrahami kohtumisest Melkisedekiga pärast Siddimi lahingut, mida pidasid Aabrahamile suureks auks.

93:9.10 (1024.1) Ja kaotades sel moel silmist Melkisedeki, lasid nad kaotsi minna ka selle eriolukordades tegutseva Poja õpetuse tõotatud annetuva Poja vaimsest missioonist; nad kaotasid selle missiooni olemuse nii täielikult silmist, et vaid vähesed nende järeltulijad suutsid või soovisid Miikaeli ära tunda ja vastu võtta, kui ta Machiventa ettekuulutuse kohaselt lihalikul kujul Maa peale ilmus.

93:9.11 (1024.2) Ent üks „Kirja heebrealastele” autoreid mõistis siiski Melkisedekit, sest ta on kirjutanud: „See Melkisedek, Kõigekõrgema preester, oli ka rahu kuningas; isata, emata, ilma suguvõsata, ilma päevade alguseta ja ilma eluotsata, ent loodud nagu Jumala Poeg, jääb ta igavesti preestriks.” Nende sõnade kirjutaja võrdles Melkisedekit hilisema Miikaeli annetumisega, kinnitades, et Jeesus oli „preester igavesti Melkisedeki korra järele”. Kuigi see polnud just päris õnnestunud võrdlus, oli sõna-sõnalt tõsi, et Kristus sai ajutise õiguse Urantiale nende „kaheteistkümne Melkisedeki-hooldaja korraldusel”, kes olid valvekorras, kui ta maailmale annetus.

10. Machiventa Melkisedeki praegune seisund

93:10.1 (1024.3) Machiventa kehastumise ajal tegutsesid Melkisedekid-hooldajad Urantial üheteistkümnekesi. Kui Machiventa luges ülesande eriolukorras tegutseva Pojana lõpuleviiduks, andis ta oma üheteistkümnele kaaslasele sellest märku ja nad valmistasid kohe ette tema vabastamise lihast, hoolitsedes selle eest, et taastuks tema esialgne seisund Melkisedekina. Ja kolmandal päeval pärast tema kadumist Saalemist ilmus ta oma üheteistkümne Urantiale määratud kaaslase juurde ja jätkas katkenud teenistust Satania planeedi number 606 ühe hooldajana.

93:10.2 (1024.4) Machiventa lõpetas oma annetumise lihast ja verest loodud-olendina täpselt sama äkki ja tseremoonitsemata, nagu oli seda alustanud. Tema ilmumise ega lahkumisega ei kaasnenud ebatavalisi teateid ega selgitusi; tema ilmumist Urantiale ei tähistanud ülestõusmisloendus ega planeedi usulise elukorralduse lõpp, see oli annetumine eriolukorra tõttu. Ent Machiventa lõpetas oma viibimise inimihus alles pärast seda, kui Melkisedek-Isa oli ta korrakohaselt vabastanud ja ta oli saanud teate, et Nebadoni tegevjuht Salvingtoni Gabriel on eriolukorralise annetumise heaks kiitnud.

93:10.3 (1024.5) Machiventa Melkisedek tundis ka edaspidi suurt huvi nende inimeste järeltulijate tegemiste vastu, kes olid tema lihasviibimise ajal ta õpetustesse uskunud. Kuid Aabrahami järeltulijad, kes olid Iisaku kaudu keniitidega abielusidemed sõlminud, olid ainsad, kes hoidsid alal vähegi selgemat arusaama Saalemi õpetustest.

93:10.4 (1024.6) Seesama Melkisedek jätkas kõigi järgneva üheksateistkümne sajandi jooksul koostööd paljude prohvetite ja nägijatega, püüdes sel teel Saalemi tõdesid kuni Miikaeli maakerale saabumiseni elavaina hoida.

93:10.5 (1025.1) Machiventa jäi planeedi hooldajaks kuni Miikaeli võidukäiguni Urantial. Seejärel määrati ta Urantia-teenistusse Jerusemile ühena neljast ja kahekümnest suunajast ning hiljuti ülendati ta Urantia Planeedivürsti asemiku tiitlit kandvaks Looja-Poja isiklikuks saadikuks Jerusemil. Me usume, et kuni Urantia on asustatud planeet, ei anta Machiventa Melkisedekile enam päriselt oma pojaseisuseklassi ülesandeid, vaid ta jääb ajalises mõttes igaveseks Kristus Miikaeli esindavaks planeedi hooldajaks.

93:10.6 (1025.2) Et Urantial annetumine oli eriolukorraline ülesanne, siis ei ole ürikutest näha, milliseks võib kujuneda Machiventa tulevik. Pole võimatu, et Nebadoni Melkisedekite korpus on ühe oma liikme alatiseks kaotanud. Edentia Kõigekõrgematelt saabunud hiljutised korraldused, mida kinnitasid ka Uversa Päevilt Vanad, lubavad kindlalt arvata, et sellel annetunud Melkisedekil tuleb asuda langenud Planeedivürsti Caligastia asemele. Kui meie sellekohased oletused on õiged, siis on täiesti võimalik, et Machiventa Melkisedek ilmub taas isiklikult Urantiale ja võtab mingis muudetud vormis üle troonilt kukutatud eelmise Planeedivürsti rolli või saabub Planeedivürsti asemikuna esindama Kristus Miikaeli, kellele kuulub praegu Urantia Planeedivürsti tiitel. Kuigi meile pole kaugeltki selge, missugune võiks Machiventa saatus olla, lubavad alles hiljuti toimunud sündmused kindlalt arvata, et eeltoodud oletused ei ole tõenäoliselt tõest kaugel.

93:10.7 (1025.3) Me mõistame hästi, kuidas sai Miikael tänu oma võidukäigule Urantial nii Caligastia kui ka Aadama järeltulijaks; kuidas temast sai planeedi Rahuvürst ja teine Aadam. Ja nüüd me näeme, et Urantia Planeedivürsti asemiku tiitel antakse sellele Melkisedekile. Kas ta seatakse ka Urantia Ainelise Poja asemikuks? Või on võimalik, et toimub ootamatu ja enneolematu sündmus ning Aadam ja Eeva või mõned nende järeltulijad pöörduvad Urantia teise Aadama asemikena planeedile tagasi?

93:10.8 (1025.4) Kõik need arutlused seoses nii Kohtumõistjate-Poegade kui ka Kolmsuse Õpetajate-Poegade kindla ilmumisega tulevikus vastavalt Looja-Poja otsesele lubadusele, et ta kunagi naaseb, teevad Urantiast määramatu tulevikuga planeedi ja ühe kõige huvitavama ning põnevama sfääri kogu Nebadoni universumis. On täiesti võimalik, et mõnel tulevasel ajastul, kui Urantia on lähenemas valguse ja elu ajajärgule ning kohus on Luciferi mässu ja Caligastia lahkulöömise asjus oma lõpliku otsuse teinud, võime olla tunnistajaks Machiventa, Aadama, Eeva ja Kristus Miikaeli, samuti mõne Kohtumõistja-Poja või isegi Kolmsuse Õpetaja-Poja samaaegsele viibimisele Urantial.

93:10.9 (1025.5) Meie klass on juba ammu arvanud, et Machiventa kuulumine Urantia suunajate korpusesse Jerusemil, nelja ja kahekümne nõuandja hulka, kinnitab piisavalt usku, et ta on määratud jälgima Urantia surelikke nende arengu- ja tõusuteel universumis kuni Paradiisi Lõplikkuse Korpuseni välja. Me teame, et Aadam ja Eeva on määratud saatma sel viisil oma maiseid kaaslasi Paradiisi-teel pärast Urantia stabiliseerumist valgusesse ja ellu.

93:10.10 (1025.6) Vähem kui tuhat aastat tagasi viibis seesama Machiventa Melkisedek, kunagine Saalemi tark, sada aastat nähtamatuna Urantial, tegutsedes planeedil resideeruva üldkubernerina; ja kui seda planeeti juhitakse edaspidi samamoodi nagu praegu, pöördub ta veidi enam kui tuhande aasta pärast samale ametikohale tagasi.

93:10.11 (1026.1) Niisugune on lugu Machiventa Melkisedekist, ühest ainulaadseimast isikust, keda kunagi on Urantia ajalooga seostatud; isiksusest, kellel tuleb võib-olla täita teie reeglipäratu ja ebatavalise maailma tulevastes kogemustes olulist rolli.

93:10.12 (1026.2) [Esitanud Nebadoni Melkisedek.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.