120 Kiri - Miikaeli annetumine Urantial

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

120. Kiri

Miikaeli annetumine Urantial

120:0.1 (1323.1) GABRIEL on seadnud mind juhendama Miikaeli Urantial sureliku ihus elatud elu taasesitust, ja olles ilmutuskomisjoni Melkisedekist suunajana saanud selle ülesande, on mul volitused jutustada järgnevalt mõningatest sündmustest, mis vahetult eelnesid Looja-Poja saabumisele Urantiale, et alustada seal oma universumi annetumiskogemuse viimast faasi. Elada samasugust elu, nagu ta on määranud elama enda loodu, intellektiolendid, annetuda enda loodud erinevat klassi olendite sarnasena on osa sellest hinnast, mida iga Looja-Poeg peab maksma, et saada omaloodud asjade ja olendite universumi täielikuks ning ülimaks suverääniks.

120:0.2 (1323.2) Enne neid sündmusi, mida ma teile üldjoontes kirjeldama hakkan, oli Nebadoni Miikael annetanud end kuuel korral tema enda loodud kuude klassi kuuluvate erinevate intellektiolendite kujul. Seejärel valmistus ta laskuma Urantiale sureliku kujul, mis on tema arukate tahteolendite madalaim klass, ja etendama viimast vaatust ainelise maailma inimesena universumi suverääniks saamise draamas vastavalt universumite universumi jumalike Paradiisi Valitsejate korraldustele.

120:0.3 (1323.3) Kõigi nende eelmiste annetuste jooksul omandas Miikael mitte ainult ühe omaloodud-olendite rühma liikme piiritletud kogemuse, vaid ka olulisi kogemusi koostööst Paradiisiga, mis iseenesest aitas veelgi kaasa tema enda loodud universumi suverääniks saamisele. Kohaliku universumi kogu möödaniku jooksul oleks Miikael isiklikult võinud mis tahes ajal asuda Looja-Pojana suverääniks ja valitseda universumit Looja-Pojana omaenda valitud viisil. Sel juhul oleksid Immanuel ja tema kaaslasteks olevad Paradiisi-Pojad universumist lahkunud. Ent Miikael ei soovinud Nebadoni valitseda ainuüksi enda kui Looja-Poja iseseisva õigusega. Ta tahtis Paradiisi Kolmsusele allumise ja sellega koos töötamise vahetu kogemuse kaudu omandada selle kõrge staatuse, mis annab talle õiguse valitseda oma universumit ja hallata selle asju nii täiusliku kaemusega ja targa täideviimisega, mis saab kord iseloomulikuks Ülima Olendi ülevale valitsemisele. Ta ei püüelnud selle poole, et olla täiuslik valitseja Looja-Pojana, vaid ihaldas olla ülimuslik haldaja Ülima Olendi universumi tarkuse ja jumaliku kogemuse kehastajana.

120:0.4 (1324.1) Neis seitsmes annetumises oma universumiolendite erinevatele klassidele lähtus Miikael seega kahest eesmärgist. Esiteks omandas ta vajaliku loodud-olenditest arusaamise kogemuse, mida nõutakse kõigilt Loojatelt-Poegadelt, enne kui nad muutuvad täielikult suveräänseks. Looja-Poeg võib valitseda oma universumit igal ajal omaenda õigustega, kuid Paradiisi-Kolmsuse ülima esindajana võib ta valitseda alles pärast seitsmekordset annetumist universumi loodud-olenditele. Teiseks taotles ta eesõigust esindada Paradiisi-Kolmsuse maksimaalset võimu, mida võidakse teostada kohaliku universumi otsesel ja isiklikul haldamisel. Seega allutaski Miikael end kõigi oma universumiannetuste kogemuste käigus edukalt ja vastuvõetaval viisil vabatahtlikult Paradiisi-Kolmsuse isikute erinevate ühenduste erinevatel viisidel ühendatud tahtele. See tähendab, et esimesel annetumisel allus ta Isa, Poja ja Vaimu ühendatud tahtele; teisel annetumisel Isa ja Poja tahtele; kolmandal annetumisel Isa ja Vaimu tahtele; neljandal annetumisel Poja ja Vaimu tahtele; viiendal annetumisel Lõpmatu Vaimu tahtele; kuuendal annetumisel Igavese Poja tahtele; seitsmendal ja viimasel annetumisel Urantial Kõikse Isa tahtele.

120:0.5 (1324.2) Miikaeli isiklikus suveräänsuses on seega ühendatud kõiksete Loojate seitsmeste faaside jumalik tahe oma kohaliku universumi loodud-olenditest arusaamisest omandatud kogemusega. Tema valitsus on saanud kõrgeima võimu ja suurimad volitused, mis üldse on võimalikud, olles samas vaba igasugusest meelevaldsusest. Tema võim on piiramatu, sest see tuleneb kogetud seosest Paradiisi Jumalustega; tema volitused on vaieldamatud, sest need omandati tegeliku kogemuse teel universumi loodud-olendite sarnasena; tema suveräänsus on ülim, sest selles on kehastunud ühtaegu nii Paradiisi Jumaluse seitsmene kui ka aegruumi loodud-olendi vaatepunkt.

120:0.6 (1324.3) Olles määranud oma lõpliku annetumise aja ja valinud planeedi, kus see erakordne sündmus toimuma pidi, pidas Miikael nagu ikka Gabrieliga annetumiseelse nõupidamise ja astus siis oma vanema venna, Paradiisi nõuandja Immanueli ette. Kõik universumi valitsemise volitused, mida polnud veel Gabrielile antud, andis Miikael nüüd Immanueli hoolde. Ja vahetult enne Miikaeli lahkumist Urantiale kehastuma andis Immanuel universumit Urantia-annetumise ajaks üle võttes talle kehastumisjuhised, mida tal hiljem Urantial vaja läks, kui ta seal selle maailma surelikuna üles kasvas.

120:0.7 (1324.4) Seoses sellega tuleb arvestada, et Miikael oli Paradiisi-Isa tahte kohaselt soovinud teostada selle annetumise sureliku kujul. Selle kehastumise teostamiseks ainuüksi universumis suverääniks saamise eesmärgil ei vajanud Looja-Poeg kellegi juhendeid, kuid ta oli alustanud Ülima ilmutamise programmi, mis hõlmas Paradiisi Jumaluste erinevate tahetega koos toimimist. Seega pidi tema lõplikult ja isiklikult omandatav suverääniseisund hõlmama tegelikult kogu Jumaluse seitsmest tahet, nii nagu see Ülimas kulmineerub. Seepärast olid teda varem õpetanud erinevate Paradiisi Jumaluste ja nende ühenduste isiklikud esindajad ja nüüd õpetas teda Kõikse Isa nimel Päevilt Ühtne, Paradiisi-Kolmsuse saadik Nebadoni kohalikus universumis.

120:0.8 (1325.1) Vägeva Looja-Poja valmisolekust allutada end veel kord vabatahtlikult Paradiisi Jumaluste, seekord Kõikse Isa tahtele, tulenes vahetuid eeliseid ja tohutuid hüvitusi. Otsustanud teha läbi selle mitmetes seostes allumise, pidi Miikael kogema selles kehastumises nii sureliku inimese olemust kui ka Paradiisis oleva kõikide Isa tahet. Pealegi oli ta sellesse annetumisse astudes täis kindlustunnet, et Immanuel on saanud tema universumi haldamiseks tema äraoleku ajal seoses Urantia-annetumisega Paradiisi-Isalt täielikud volitused, ja ka lohutavat teadmist, et superuniversumi Päevilt Vanad on tema valdusele kogu annetumise ajaks ohutuse kindlustanud.

120:0.9 (1325.2) Niisugune oli olukord selle ülitähtsa sündmuse ajal, mil Immanuel tutvustas seitsmendat annetumisülesannet. Ning sellest Immanueli annetumiseelsest ülesandeseadmisest universumi valitsejale, kellest pidi saama Urantial Jeesus Naatsaretlane (Kristus Miikael), on mul lubatud esitada järgmised väljavõtted:

1. Seitsmes annetumisülesanne

120:1.1 (1325.3) „Minu Loojast vend, peagi saan ma tunnistajaks sinu seitsmendale ja viimasele annetumisele universumis. Sa oled täitnud oma kuus eelmist ülesannet ustavalt ja täiuslikult ning pole mingit kahtlust, et sa sooritad niisama võidukalt ka selle, oma viimase annetumise suveräänsuse omandamiseks. Seni oled sa ilmunud oma annetumissfääridele sinu valitud klassi täielikult väljaarenenud olendina. Nüüd ilmud sa peagi Urantiale, sinu valitud korratule ja häiritud planeedile, mitte kui täielikult väljaarenenud surelik, vaid kui abitu imik. See, mu sõber, on sinu jaoks uus ja läbiproovimata kogemus. Sa maksad selle annetumise eest täit hinda ja koged täielikku valgustumist kõige kaudu, mida toob kaasa Looja kehastumine loodud-olendi kujul.

120:1.2 (1325.4) Kõigis sinu eelmistes annetumistes oled sa soovinud vabatahtlikult alluda kolme Paradiisi Jumaluse ja nende jumalike omavaheliste ühenduste tahtele. Ülima tahte seitsmest faasist oled sa oma varasemates annetumistes allunud kõigile peale sinu Paradiisi-Isa isikliku tahte. Nüüd, mil sa oled otsustanud alluda oma seitsmendal annetumisel täielikult oma Isa tahtele, võtan mina kui meie Isa isiklik esindaja sinu universumi sinu kehastumise ajaks oma tingimatu jurisdiktsiooni alla.

120:1.3 (1325.5) Urantial annetuma asudes oled sa vabatahtlikult loobunud igasugusest planeedivälisest toetusest ja spetsiaalsest abist, mida võiks anda mõni sinu enda loodud-olend. Nii nagu sinu loodud poegade universumi-elukäigu turvaline kulg Nebadonis sõltub täielikult sinust, peab sinu turvaline juhtimine läbi sinu edasise sureliku elukäigu ilmutamata elumuutuste sõltuma nüüd tervenisti ja täielikult Paradiisi-Isast. Ja kui sa selle annetumiskogemusega lõpule jõuad, tunnetad sa tõeliselt selle usu-usalduse täielikku tähendust ja kogu tähendusrikkust, mille omaksvõtmist sa nii vankumatult nõuad kõigilt oma loodud-olenditelt selles lähedases suhtes, mis neil on sinu kui nende kohaliku universumi Looja ja Isaga.

120:1.4 (1326.1) Kogu sinu Urantial annetumise ajal olgu sul vaid üks mure — sinu ja sinu Paradiisi-Isa vahelise osaduse katkematus. Selle suhte täiustudes näeb sinu annetumismaailm, isegi sinu loodud universum uut ja arusaadavamat ilmutust meie mõlema Isast, meie kõigi Kõiksest Isast. Seega pead sa Urantial hoolt kandma vaid oma isikliku elu eest. Mina vastutan täielikult ja tõhusalt sinu universumi turvalisuse ja katkematu valitsemise eest alates hetkest, mil sa vabatahtlikult oma volitustest loobud, kuni sinu naasmiseni Universumi Suveräänina, Paradiisi poolt ametisse kinnitatuna, mil sa saad minu käest tagasi nii praegu mulle loovutatavad asevalitseja volitused kui ka ülima võimu ja jurisdiktsiooni oma universumi üle.

120:1.5 (1326.2) Kinnitamaks, et mul on õigus kõike seda teha, mida ma praegu luban (teades väga hästi, et kogu Paradiis minu sõnu kinnitab), teatan sulle, et Päevilt Vanad Uversalt andsid mulle volitused hoida sinu vabatahtliku annetumise ajal ära kõik vaimsed ohud Nebadonis. Alates hetkest, mil sa surelikku kehastumist alustades teadvuse kaotad, kuni sinu tagasipöördumiseni selle sinu enda loodud ja korrastatud universumi kõrgeima ja tingimusteta suveräänina, ei saa kogu Nebadonis midagi tõsist juhtuda. Selle sinu kehastumise ajaks on mul Päevilt Vanadelt piiramatud volitused hävitada viivitamatult ja automaatselt iga olend, kes on süüdi Nebadoni universumis mässu või ülestõusu õhutamises ajal, mil sina sellel annetumisel viibid. Mu vend, pidades silmas minu kohalolekuga kaasnevaid Paradiisist antud volitusi, mida on täiendatud Uversalt saadud kohtulike volitustega, on sinu universum ja kõik selle lojaalsed loodud-olendid sinu annetumise ajal kaitstud. Sa võid siirduda oma missioonile, mõeldes vaid ühest — meie Isa täiuslikumast ilmutamisest sinu universumi arukatele olenditele.

120:1.6 (1326.3) Nii nagu kõigi sinu eelmiste annetumiste korral, meenutan sulle, et ma võtan üle sinu universumi jurisdiktsiooni nagu sinu vend ja usaldusisik. Mul on kõik volitused ja kogu võim sinu nimel tegutseda. Toimin nii, nagu seda teeks meie Paradiisi-Isa, ja vastavalt sinu selgesõnalisele soovile, et ma sel moel sinu asemel tegutseksin. Et see nii on, saad sa kõik need mulle antud volitused tagasi mis tahes sulle sobival hetkel. Sinu annetumine on kogu selle aja jooksul täiesti vabatahtlik. Maailmas surelikuna kehastunult puuduvad sul taevalikud võimed, kuid sa võid kogu oma loovutatud võimu tagasi saada igal ajal, kui vaid soovid. Kui sa peaksid soovima oma võimu ja volitusi tagasi võtta, siis pea meeles, et see toimub täiesti isiklikel põhjustel, sest ma olen elav ja ülim pant, kelle kohalviibimine ja lubadus tagavad sinu universumi turvalise haldamise sinu Isa tahte kohaselt. Sellist mässu, nagu kolmel korral on Nebadonis toimunud, ei saa sinu äraolekul Salvingtonilt selle annetumise ajal juhtuda. Päevilt Vanad on andnud Urantia-annetumise ajaks korralduse, et Nebadonis toimuvas mässus sisalduksid iseenesest enesehävituse seemned.

120:1.7 (1326.4) Tõotan seniks, kuni sina sellel lõplikul ja erakordsel annetumisel viibid, ustavalt (Gabrieli kaasabil) sinu universumit hallata, ja annan sulle oma Isa ja sinu Isa nimel ülesande see jumaliku ilmutuse hoolekanne ette võtta ja see täiustunud inimliku arusaamise kogemus läbi teha ning selleks pakun sulle järgnevalt nõuandeid, mis peaksid juhtima sind sinu maises elus, mille jooksul sa saad kasvavalt teadlikuks oma jumalikust missioonist, elades lihas:

2. Annetumispiirangud

120:2.1 (1327.1) 1. Järgides tavasid ja kooskõlas Sonaringtoni meetoditega — täites Paradiisi Igavese Poja korraldusi — olen sinu peatse astumise sellele sureliku annetumise teele igati ette valmistanud kooskõlas kavadega, mis sa koostasid ja Gabriel mulle üle andis. Sa kasvad Urantial üles selle maailma lapsena, omandad hariduse inimesena — alludes kogu selle aja jooksul oma Paradiisi-Isa tahtele —, elad oma elu Urantial nii, nagu sa seda oled otsustanud, lõpetad planeedil viibimise ja valmistud tõusma oma Isa juurde, et võtta temalt vastu volitused asuda oma universumi ülimaks suverääniks.

120:2.2 (1327.2) 2. Minu järgmine nõuanne ei puuduta sinu maist missiooni ega sinu kõikset ilmutust, kuigi on nendega tihedalt seotud. Kui sa oled oma jumalikust identiteedist piisavalt teadlikuks saanud, soovitan sul võtta enda peale täiendav ülesanne lõpetada ametlikult Luciferi mäss Satania süsteemis ning teha seda Inimese Pojana. Seega soovitan, et sa maailma sureliku loodud-olendina, kelle nõrkus on oma Isa tahtele usus alludes tugevuseks saanud, saavutaksid alandlikkusega kõik selle, mille saavutamisest võimu ja vägevusega oled sa korduvalt keeldunud, kui need anti sulle selle patuse ja põhjendamatu mässu puhkemise ajal. See oleks minu arvates sinu surelikule annetumisele sobiv kulminatsioon, kui sa pöörduksid meie juurde tagasi Inimese Pojana, Urantia Planeedivürstina ja samal ajal Jumala Pojana, oma universumi ülima suveräänina. Astu sureliku inimesena, Nebadoni madalaimat liiki intellektiolendina Caligastia ja Luciferi vastu, mõista hukka nende pühadust teotavad taotlused ning lõpeta selles alamas seisuses, mille sa endale võtad, igaveseks nende langenud valguselaste häbitud valed. Olles oma loojaõigustega kindlalt keeldunud neid mässajaid häbistamast, oleks sul nüüd sobiv oma loodu madalaimate loodud-olendite sarnasena võtta nende langenud Poegade käest võim. Kogu sinu kohalik universum tunnistaks siis igati õiglaselt selgesti ja igavesti, et sul on õigus teha surelikus ihus seda, mida halastus keelas sul teha meelevaldse võimu õigusega. Kehtestades sel viisil oma annetumisega Ülima suveräänsuse võimalikkuse Nebadonis, teed sa tegelikult lõpu kõigi eelmiste mässude kohtumõistmiseta jäänud tegudele, olgugi see saavutus vähem või rohkem viibinud. Selle teoga likvideeritakse olemuslikult sinu universumi seni lahenduseta jäänud lahkhelid. Ja kui sa seejärel saad oma universumi ülimaks suverääniks, ei toimu üheski sinu suure isikliku loodu osas enam samasuguseid võimutrotsimisi.

120:2.3 (1327.3) 3. Kui sul õnnestub Urantia lahkulöömine lõpetada, nagu kahtlemata juhtubki, soovitan sul võtta Gabrielilt vastu „Urantia Planeedivürsti” tiitel — sinu universumi igavene tunnustus sinu lõplikule annetumiskogemusele —, ning teha sul ka kõike, mis kooskõlas sinu annetumise mõttega leevendaks Caligastia reetmise ja Aadama hilisema üleastumisega Urantiale osaks saanud kannatusi ja segadust.

120:2.4 (1328.1) 4. Vastavalt sinu soovile teevad Gabriel ja kõik asjaosalised sinuga koostööd sinu siiras püüdluses lõpetada Urantial annetumine usulis-elukorraldusliku kohtumõistmise väljakuulutamisega sellele maailmale, millega kaasneb ajastu lõpp, magavate surelike ellujääjate ülestõusmine ja annetatud Tõe Vaimu usulise elukorralduse sisseseadmine.

120:2.5 (1328.2) 5. Mis puutub sinu annetumisplaneeti ja seal elavasse inimpõlvkonda sinu surelikuna sealviibimise ajal, siis soovitan ma sul tegutseda suures osas vaid õpetajana. Pööra kõigepealt tähelepanu inimese vaimse olemuse vabastamisele ja innustamisele. Seejärel valgusta pimeduses olevat inimintellekti, tervenda inimhingi ja vabasta nende meel ajastuid kestnud hirmudest. Ning siis hoolitse oma sureliku tarkusega enda lihalike vendade ainelise heaolu ja füüsilise mugavuse eest. Ela ideaalset usuelu kogu oma universumi innustamiseks ja õpetamiseks.

120:2.6 (1328.3) 6. Muuda mässust lõhestatud inimesed oma annetumisplaneedil vaimselt vabaks. Anna Urantial täiendav panus Ülima suveräänsusesse, laiendades sel teel selle suveräänsuse sisseseadmist kogu sinu isikliku loodu laiades valdustes. Sa koged selles oma ainelises annetumises lihalikul kujul aegruumi Looja lõplikku valgustust, omandad kahekordse kogemuse selle kohta, mida tähendab toimida inimesena oma Paradiisi-Isa tahte järgi. Sinu ajalikus elus peavad piiritletud loodud-olendi tahe ja lõpmatu Looja tahe saama üheks, nii nagu need ühinevad ka Ülimas Olendis, arenevas Jumaluses. Vala oma annetumisplaneedile välja Tõe Vaim ja kindlusta sellega kõigile selle isoleeritud sfääri normaalsetele surelikele vahetu ja täielik ligipääs meie Paradiisi-Isa kohalviibivate osade, maailmade Mõttekohandajate hoolekandele.

120:2.7 (1328.4) 7. Kõiges, mida sa oma annetumismaailmas korda saadad, pea pidevalt meeles, et sa elad seda elu kogu oma universumi õpetamiseks ja harimiseks. Sa annetad Urantiale selle surelikuna kehastunud elu, kuid sa pead elama seda elu kõigi sinu haldusala tohutu suure galaktika igas moodustatud, praegu või tulevikus moodustatavas asustatud maailmas kunagi elanud, praegu elavate ja tulevikus elavate inimintellektide ja inimesest kõrgemate intellektide vaimseks innustuseks. Sa ei ela oma maist elu sureliku ihus mitte selleks, et näida eeskujuna oma maise kohalviibimise aegsetele Urantia surelikele ega Urantia või ühegi muu maailma inimolendite hilisematele põlvkondadele. Pigem saab sinu ihulik elu Urantial innustuseks kõigile eludele kõigis Nebadoni maailmades kõigi eelolevate ajastute põlvkondade jaoks.

120:2.8 (1328.5) 8. Sinu surelikus kehastuses teostatav ja kogetav suur missioon seisneb sinu otsuses elada elu, mille tingimusteta eesmärk on kõigest südamest täita oma Paradiisi-Isa tahet, ilmutades sellega Jumalat, oma Isa, lihas ja seda eriti lihas olevatele loodud-olenditele. Samal ajal tõlgendad sa kogu Nebadoni surelikest kõrgematele olenditele uuesti ja täiuslikumalt meie Isa. Ühtaegu selle hoolitsusega Paradiisi-Isa uue ilmutuse ja avarama tõlgendamise eest inimlikku ja üleinimlikku tüüpi meelele ilmutad sa Jumalale uuesti ka inimest. Näita oma lühikese eluga lihas — nii nagu seda pole kogu Nebadonis enne nähtud — Jumalat tundvale inimolendile tema lühikese sureliku eksisteerimise elujärgu ajal avatud transtsendentseid võimalusi ja tõlgenda kõigile Nebadoni inimesest kõrgematele intellektidele kõigiks aegadeks uuesti ja valgustavalt inimest ja tema elumuutusi planeedil. Sa pead minema alla Urantiale sureliku kujul ja oma aja ning põlvkonna inimesena elades toimima nii, et kogu sinu universum näeks sinu tohutu suure loodu kõrgetes asjaajamistes täiustatud ideaalset meetodit: Jumala inimese-otsimise ja tema leidmise saavutust ning inimese Jumala-otsimise ja tema leidmise nähtust, kõige selle teostamist vastastikku rahuldust pakkuval viisil oma lühikese elu jooksul lihas.

120:2.9 (1329.1) 9. Hoiatan, et sa peaksid meeles: kuigi sinust saab tegelikult maailma tavaline inimene, jääd sa potentsiaalselt Paradiisi-Isa Loojaks-Pojaks. Kogu selle kehastumise käigus sa küll elad ja tegutsed nagu Inimese Poeg, kuid sinu isikliku jumalikkuse loomeomadused tulevad sinuga Salvingtonilt Urantiale kaasa. Sinu tahte võimusesse jääb alati selle kehastuse lõpetamine igal hetkel pärast sinu Mõttekohandaja saabumist. Kuni Kohandaja saabumise ja vastuvõtmiseni vastutan mina sinu isiksuse terviklikkuse eest. Ent pärast Kohandaja saabumist, ühtlasi samas tunnetades üha enam oma annetumismissiooni olemust ja tähtsust, peaksid sa hoiduma üleinimlike eesmärkide, saavutuste ja võimu taotlemisest, pidades silmas asjaolu, et sinu loojaeesõigused jäävad sinu sureliku isiksuse lahutamatuteks omadusteks, mida ei saa sinu isiklikust kohalviibimisest eraldada. Ent sinu maist elukäiku ei puuduta muud üleinimlikud mõjud peale Paradiisi-Isa tahte, kui sa just ei peaks teadliku ja kaalutletud tahteavaldusena langetama jagamatut otsust, mille tulemusena teed kogu oma isiksust tervikuna hõlmava valiku.

3. Muud nõuanded ja soovitused

120:3.1 (1329.2) Ja nüüd, mu vend, olles sulle andnud üldisi soovitusi annetumise läbiviimise kohta, luba mul sinust lahkudes ja enne sinu Urantiale siirdumist anda sulle teatavaid nõuandeid, mida me pidasime Gabrieliga ühiselt vajalikeks ja mis puudutavad sinu sureliku elu vähemtähtsaid aspekte. Soovitame sulle järgmist:

120:3.2 (1329.3) 1. Oma sureliku maise elu ideaali poole püüeldes pööra tähelepanu ka mõnede praktiliste ja kaasinimestele vahetut kasu toovate asjade teostamisele ja eeskujuks seadmisele.

120:3.3 (1329.4) 2. Perekonnasuhetes järgi perekonnaelu aktsepteeritud kombeid, mis sinu annetumise ajal ja põlvkonnas on juurdunud. Ela oma elu peres ja kogukonnas vastavalt nende inimeste tavadele, kelle sekka sa oled otsustanud ilmuda.

120:3.4 (1329.5) 3. Suhetes ühiskonnakorraga soovitame sul oma pingutustes piirduda suures osas vaimse taassünni ja intellektuaalse vabanemisega. Väldi igasugust sekkumist oma aja majandusstruktuuri ja poliitilistesse kohustustesse. Pühenda end eeskätt ideaalse usuelu elamisele Urantial.

120:3.5 (1329.6) 4. Sa ei tohiks mitte mingil juhul ja mitte vähimalgi määral sekkuda Urantia rasside normaalsesse ja korrakohasesse järjestikusesse arengusse. Ent seda keeldu ei tohi tõlgendada nii, et sa peaksid piirama oma pingutusi jätta endast Urantiale maha positiivse usueetika püsiv ja täiustatud süsteem. Usulis-elukorraldusliku Pojana antakse sulle maailma rahvaste vaimse ja religioosse staatuse edendamiseks teatavad eelisõigused.

120:3.6 (1330.1) 5. Kui pead sobivaks, võid oma äranägemisel ühineda Urantial leiduvate usuliste ja vaimsete liikumistega, kuid püüa igati vältida organiseeritud kultuse, kristalliseerunud religiooni või surelike olendite seas eraldiseisvate eetiliste rühmituste ametlikku moodustamist. Sinu elu ja õpetused peavad saama kõigi usundite ja kõigi rahvaste ühiseks pärandiks.

120:3.7 (1330.2) 6. Selleks, et sa ei aitaks asjatult kaasa Urantia religioossete uskumuste stereotüüpsete süsteemide või muud tüüpi mitteedasiviivate usuühenduste hilisemale väljakujunemisele, soovitame sulle ka järgmist: ära jäta endast planeedile mingeid kirjutisi. Hoidu igasugusest kirjutamisest püsivatele materjalidele, keela oma kaaslastel sinu lihalikku kuju mis tahes viisil jäädvustada. Jälgi, et sinu lahkumisel ei jääks planeedile midagi, mida võidaks jumaldama hakata.

120:3.8 (1330.3) 7. Elades planeedi ühiskonnas küll normaalset tavalist elu ja olles normaalne meessoost isik, ei sõlmi sa ilmselt abieluühendust; see oleks küll täiesti austusväärne suhe ja sinu annetusega kooskõlas, kuid ma pean sulle meelde tuletama, et üks Sonaringtoni kehastumiskorraldusi keelab Paradiisi-päritolu annetuval Pojal ühelegi planeedile jätta maha inimjärglasi.

120:3.9 (1330.4) 8. Kõigis muudes sinu eelseisva annetumise üksikasjades jätame sind sinu sisimas elava Kohandaja, inimest juhendava alati kohalviibiva jumaliku vaimu õpetuste ja sinu päritud omadustega avarduva inimmeele otsustusvõime hooleks. See loodudolendi ja Looja omaduste omavaheline ühendamine võimaldab sul elada meie jaoks planetaarsetel sfääridel elava inimese täiuslikku elu, mis ei tarvitse küll olla täiuslik mis tahes inimese arvates mis tahes põlvkonnas mis tahes planeedil (ammugi siis mitte Urantial), kuid on täielikult ja ülimalt täisväärtuslik sinu kaugeleulatuva universumi rohkem täiustunud ja täiustuvate maailmade hinnangul.

120:3.10 (1330.5) Ja nüüd juhtigu ja toetagu sind meie mõlema Isa, kes on meid alati kõigis meie tegudes toetanud, ja olgu ta sinuga alates sinu lahkumisest meie juurest, kui sa oma isiksuse teadvuse loovutad, ajal, kui sa oma inimeses kehastunud jumalikku identiteeti järk-järgult taas ära tundma hakkad ja kogu sinu annetumiskogemuse jooksul Urantial kuni sinu pääsemiseni lihast ja tõusuni suverääniks meie Isa paremale käele. Kui ma sind taas Salvingtonil näen, tervitame sind kui kõrgeimat ja tingimusteta suverääni sinu enda loodud universumis, mida sa teenid ja millest oled täielikult aru saanud.

120:3.11 (1330.6) Valitsen nüüd sinu asemel. Võtan kui suverääni kohusetäitja sinu seitsmenda, surelikuna Urantial annetumise ajaks kogu Nebadoni oma jurisdiktsiooni alla. Ja sinu kaitse alla, Gabriel, annan tulevase Inimese Poja seniks, kuni ta peatselt võimus ja kuulsuses Inimese Pojana ja Jumala Pojana minu juurde tagasi pöördub. Ja mina olen, Gabriel, kuni Miikaeli tagasitulekuni sinu suverään.”

* * *

120:3.12 (1330.7) Kohe pärast seda lahkus Miikael kõigi kokku tulnud Salvingtoni olendite juuresolekul meie seast ja me ei näinud teda enam harjunud kohal kuni tema tagasipöördumiseni universumi ülima ja isikulise valitsejana pärast annetumiselujärgu lõpulejõudmist Urantial.

4. Kehastumine — kahe tegemine üheks

120:4.1 (1331.1) Nii pidid Miikaeli mõned vääritud lapsed, kes olid süüdistanud oma Loojat-isa isekates valitsemistaotlustes ja laskunud isegi vihjeteni, et Loojat-Poega hoidis meelevaldselt ja autokraatlikult võimul alandlike loodud-olendite eksiteele sattunud universumi pime truudus, igaveseks vaikima, sest neid hämmastas ja neile valmistas pettumuse ennastunustav teenimine, millega Jumala Poeg nüüd Inimese Pojana algust tegi, alludes sestpeale kogu selle aja „Paradiisi-Isa tahtele”.

120:4.2 (1331.2) Ent ärge sattuge eksiteele: Kristus Miikael, kuigi tõeliselt kahese päritoluga olend, ei olnud kahene isiksus. Ta ei olnud Jumal ühenduses inimesega, vaid pigem inimeses kehastunud Jumal. Ja ta oli alati just see ühendatud olend. Ainus selle mittemõistetava suhte arenguline tegur oli selle fakti eneseteadlik taipamine ja äratundmine (inimmeeles), et ta on Jumal ja inimene.

120:4.3 (1331.3) Kristus Miikael ei saanud Jumalaks järk-järgult. Jumal ei saanud mingil Jeesuse maise elu otsustaval hetkel inimeseks. Jeesus oli Jumal ja inimene — alati ja igavesti. Ning see Jumal ja see inimene olid ja on praegugi üks, nii nagu kolmest olendist koosnev Paradiisi-Kolmsus on tegelikult üks Jumalus.

120:4.4 (1331.4) Ärge kaotage kunagi silmist asjaolu, et Miikaeli annetumise ülim vaimne eesmärk oli avardada ilmutust Jumalast.

120:4.5 (1331.5) Urantia surelikel on imedest mitmesuguseid arusaamu, kuid meie jaoks, kes me elame kohaliku universumi kodanikena, on imesid vähe ja neist kõige põnevamad on Paradiisi-Poegade kehastumisannetumised. Meie peame imeks Jumaliku Poja ilmumist teile ja teie maailma asjade näiliselt loomuliku käigu tulemusena — peame seda väljaspool meie arusaamist olevaks kõiksete seaduste toimeks. Jeesus Naatsaretlane oli imepärane isik.

120:4.6 (1331.6) Kogu selles erakordses kogemuses otsustas Jumal-Isa avaldada end nagu alati tavalisel viisil, jumalike tegude normaalsel, loomulikul ja kindlal viisil.

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.