Luku 120, Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 120

Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla

120:0.1 (1323.1) GABRIEL on antanut minulle tehtäväksi toimia valvojana esitettäessä uusi selonteko Mikaelin Urantialla kuolevaisen lihallisessa hahmossa viettämästä elämästä. Ja minulla, Melkisedekillä, joka johdan tämän tehtävän saanutta totuudenpaljastuskomissiota, on valtuudet esittää seuraava kertomus tietyistä tapahtumista, jotka sattuivat vähän ennen kuin Luoja-Poika saapui Urantialle antautuakseen universumilahjoittautumiskokemuksensa päätösvaiheeseen. Se, että Luoja-Poika elää täsmälleen senkaltaisen elämän, jollaisen hän määrää luomiensa älyllisten olentojen elettäväksi, ja se, että hän näin lahjoittautuu erilaisten luomiensa olentoluokkien hahmoisena, on osa sitä hintaa, jonka jokaisen Luoja-Pojan on maksettava itse tekemäänsä, olevaisista ja olennoista koostuvaan universumiin kohdistuvasta täysimääräisestä ja korkeimmasta hallitsijanvallasta.

120:0.2 (1323.2) Ennen kohta hahmottelemiani tapahtumia Nebadonin Mikael oli jo kuusi kertaa lahjoittautunut kuuteen eri luokkaan kuuluvan erilaisen, itse luomansa älyllisen olennon kaltaisena. Sitten hän valmistautui laskeutumaan Urantialle lihallisen kuolevaisen, älyllisten ja tahdollisten luotujensa alimman luokan, hahmoisena ja tällaisena aineellisen maailman ihmisenä toimeenpanemaan viimeisen näytöksen draamassa, jonka tarkoituksena oli universumiin kohdistuvan täysivaltaisuuden saavuttaminen universumien universumin jumalallisten Paratiisin-Hallitsijain antamien määräysten mukaisesti.

120:0.3 (1323.3) Sen lisäksi, että Mikael jokaisen mainitunlaisen aikaisemman lahjoittautumisen kuluessa hankki luomiensa olentojen yhden ryhmän finiittisen kokemuksen, hän hankki välttämätöntä kokemusta yhteistyöstä Paratiisin kanssa, mikä jo sinänsä ja sellaisenaan toi oman lisänsä siihen, miksi hänet asetettiin luomansa universumin hallitsijaksi. Paikallisuniversumin koko menneen ajan kuluessa Mikael olisi minä hetkenä hyvänsä voinut Luoja-Pojan ominaisuudessa vaatia itselleen henkilökohtaista hallitsijanvaltaa, ja Luoja-Pojan ominaisuudessa hän olisi voinut hallita universumiaan itse valitsemallaan tavalla. Mikäli näin olisi käynyt, Immanuel ja muut vastaavat Paratiisin-Pojat olisivat poistuneet universumista. Mutta Mikael ei halunnut hallita Nebadonia pelkästään oman erillisen oikeutensa nojalla, Luoja-Pojan ominaisuudessa. Hankkimalla aktuaalisen kokemuksen yhteistoiminnallisesta alistussuhteesta Paratiisin-Kolminaisuuteen hän halusi universumistatuksen osalta nousta siihen korkeaan asemaan, jossa hän saavuttaisi kelpoisuuden hallita universumiaan ja hoitaa sen asioita sitä ymmärryksen täydellisyyttä ja sitä toimeenpanollista viisautta osoittaen, jotka joskus vielä tulevat luonnehtimaan Korkeimman Olennon ylevää hallitusvaltaa. Hänen tavoitteenaan ei ollut, että hän Luoja-Poikana ilmentäisi hallitsemisen täydellisyyttä, vaan että hän Korkeimman Olennon universumiviisauden ja jumalallisen kokemuksen henkilöitymänä ilmentäisi korkeimmuuden mukaista asiainhoitoa.

120:0.4 (1324.1) Mikaelilla oli näin ollen kaksi tarkoitusta suorittaessaan nämä seitsemän lahjoittautumista universumiluotujensa erilaisille luokille. Ensiksikin hän kerta kerran jälkeen täydensi sitä tarpeellista kokemusta luodun olennon ymmärtämisestä, jota edellytetään kaikilta Luoja-Pojilta, ennen kuin he ottavat haltuunsa täysimääräisen hallitsijanvallan. Luoja-Poika saa minä hetkenä hyvänsä hallita universumiaan oman oikeutensa perusteella, mutta Paratiisin-Kolminaisuuden korkeimpana edustajana hän voi hallita vasta suoriuduttuaan seitsemästä universumiluotujen hahmossa suorittamastaan lahjoittautumisesta. Hänen tavoitteenaan oli toisekseen sellainen tilanne, että hänellä olisi etuoikeus edustaa niin suurta Paratiisin-Kolminaisuuden valtaa kuin paikallisuniversumin välittömässä ja henkilökohtaisessa hoitamisessa suinkin on mahdollista harjoittaa. Niinpä Mikael jokaisen universumilahjoittautumisensa kokemuksen kuluessa vapaaehtoisesti alistuikin – menestyksellisesti ja oivallisesti sen tehden – Paratiisin-Kolminaisuuden muodostavien persoonallisuuksien kussakin tapauksessa eri tavoin rakentuneiden eri tahtojen yhdistelmille. Ensimmäisellä lahjoittautumiskerrallaan hän toisin sanoen oli Isän, Pojan ja Hengen yhteisen tahdon alainen, toisessa lahjoittautumisessa Isän ja Pojan tahdon alainen, kolmannessa lahjoittautumisessa Isän ja Hengen tahdon alainen, neljännessä lahjoittautumisessa Pojan ja Hengen tahdon alainen, viidennessä lahjoittautumisessa Äärettömän Hengen tahdon alainen, kuudennessa lahjoittautumisessa Iankaikkisen Pojan tahdon alainen, ja seitsemännen ja viimeisen lahjoittautumisen aikana Urantialla hän alistui Universaalisen Isän tahtoon.

120:0.5 (1324.2) Näin ollen Mikael yhdistää henkilökohtaisessa täysivaltaisuudessaan universaalisten Luojien seitsenkertaisten vaiheiden jumalallisen tahdon paikallisuniversuminsa luotujen ymmärtäväiseen kokemukseen. Näin hänen hallinnostaan on tullut sellaista, että se edustaa suurinta mahdollista voimaa ja valtaa minkäänlaisten mielivaltaisten vallan haltuunottotoimenpiteiden siihen liittymättä. Hänen valtansa on rajoittamatonta, sillä se juontuu koetusta yhteistoiminnasta Paratiisin-Jumaluuksien kanssa; hänen arvovaltansa on kiistatonta, koska se on saatu universumin luotujen hahmossa hankitun aktuaalisen kokemuksen kautta; hänen hallitsijanvaltansa on korkeinta siksi, että siinä yhdistyvät yhdellä kertaa sekä Paratiisin-Jumaluuden seitsenkertainen näkökulma että ajallisuutta ja avaruutta edustava luodun näkökulma.

120:0.6 (1324.3) Viimeisen lahjoittautumisensa ajankohdan määrättyään ja sen planeetan valittuaan, jolla tämä epätavallinen tapahtuma toteutuisi, Mikael piti tavanomaisen lahjoittautumista edeltävän neuvottelun Gabrielin kanssa ja astui sen jälkeen vanhemman veljensä ja Paratiisin lähettämän neuvonantajan Immanuelin eteen. Kaikki ne universumin hallintoon kuuluvat valtaoikeudet, joita ei jo ollut siirretty Gabrielille, Mikael antoi nyt Immanuelin käsiin. Ja kun Immanuel Urantialla tapahtuvan lahjoittautumisen ajaksi otti universumin valvontaansa, hän kiirehti, hetkeä ennen kuin Mikael lähti Urantialle siellä ruumiillistuakseen, antamaan ne lahjoittautumista koskevat neuvot, jotka olisivat Mikaelille inkarnoitumisoppaana hänen ennen pitkää varttuessaan Urantialla tuon maailman kuolevaisena.

120:0.7 (1324.4) Tässä yhteydessä olisi pidettävä mielessä, että Mikael oli päättänyt toimeenpanna tämän lahjoittautumisensa kuolevaisen lihallisessa hahmossa Paratiisin-Isän tahdon alaisena. Luoja-Poika ei tarvinnut kenenkään neuvoja toteuttaakseen tämän ruumiillistumisen, jos sen ainoana tarkoituksena pidetään universumiin kohdistuvan hallitsijanvallan saavuttamista, mutta hän oli sitoutunut ohjelmaan Korkeimman julkituomisesta, ja tämä edellytti yhteistyöllistä toimimista Paratiisin-Jumaluuksien erillisten tahtojen kanssa. Näin hänen täysivaltaisuuteensa, sitten kun se olisi lopullisesti ja omakohtaisesti saavutettu, sisältyisi tosiasiallisesti kaikki Jumaluuden seitsenkertaisesta tahdosta, sellaisena kuin se kulminoituu Korkeimmassa. Paratiisin eri Jumaluuksien persoonalliset edustajat ja näiden yhdistelmät olivat sen vuoksi kuudesti aikaisemmin antaneet hänelle ohjeitaan, ja nyt hän sai ohjeita Päivien Yhdistyneeltä, Paratiisin-Kolminaisuuden Nebadonin paikallisuniversumiin lähettämältä suurlähettiläältä, joka toimi Universaalisen Isän puolesta.

120:0.8 (1325.1) Välittömiä etuja ja suurisuuntaisia kompensaatioita koitui siitä, että tämä mahtava Luoja-Poika vielä kerran tahtoi vapaaehtoisesti alistua Paratiisin-Jumaluuksien – ja tällä kertaa eritoten Universaalisen Isän – tahtoon. Tekemällä tämän päätöksen tällaisen assosiatiivisen alistumisen toimeenpanemisesta Mikael tulisi tässä ruumiillistuksessa kokemaan paitsi sen, millainen on kuolevaisen ihmisen olemus, myös sen, millainen on Paratiisissa olevan kaikkien Isän tahto. Ja lisäksi hän voisi ryhtyä toteuttamaan tätä ainutlaatuista lahjoittautumista täysin vakuuttuneena toisaalta siitä, että Immanuel käyttäisi Paratiisin-Isän täysimääräistä valtaa hänen universuminsa hoidossa aikana, jonka hän olisi poissa suorittamassa lahjoittautumista Urantialla, mutta sen lisäksi hänellä olisi huojentava tieto superuniversumin Päivien Muinaisten antamasta määräyksestä, jonka mukaan hänen valtakuntansa olisi koko lahjoittautumisjakson ajan turvassa.

120:0.9 (1325.2) Ja tällaiset olivat sen ikimuistettavan tilaisuuden kehykset, jolloin Immanuel esitteli seitsemännen lahjoittautumistoimeksiannon. Ja saan tuosta Immanuelin esittämästä, lahjoittautumista edeltäneestä toimeksiannosta universumin hallitsijalle, josta sittemmin Urantialla tuli Jeesus Nasaretilainen (Kristus Mikael), esittää seuraavat katkelmat:

1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto

120:1.1 (1325.3) ”Luojaveljeni, saan kohta olla todistamassa seitsemättä ja viimeistä universumilahjoittautumistasi. Kuusi aikaisempaa toimeksiantoa olet suorittanut mitä uskollisimmin ja täydellisimmin, eikä mieleenikään juolahtaisi muuta ajatusta kuin, että tulet tässä viimeisessä, täysivaltaisuuteen johtavassa lahjoittautumisessasikin olemaan yhtä voittoisa. Tähän saakka olet ilmestynyt lahjoittautumisiesi kohdesfääreille valitsemasi olentoluokan täysin kehittyneenä edustajana. Nyt tulet kohta ilmestymään Urantialle, valitsemallesi sekasortoiselle ja häiriintyneelle planeetalle, et täysin kehittyneenä kuolevaisena, vaan avuttomana pikkulapsena. Se on sinulle, toverini, uusi ja kokeilematon kokemus. Olet kohta maksava lahjoittautumisen täyden hinnan ja kokeva täysimääräisen valaistumisen siitä, mitä on Luojan ruumiillistuminen luodun kaltaiseksi.

120:1.2 (1325.4) ”Kaikissa aikaisemmissa lahjoittautumisissasi olet vapaaehtoisesti päättänyt alistua Paratiisin kolmen Jumaluuden ja heidän välillään ilmenevien jumalallisten yhdistymien tahtoon. Edellisissä lahjoittautumisissasi olet toiminut Korkeimman tahdon seitsemästä vaiheesta kaikkien muiden paitsi Paratiisin-Isäsi henkilökohtaisen tahdon alaisena. Nyt kun olet koko seitsemännen lahjoittautumisesi ajaksi päättänyt alistua kokonaan Isäsi tahtoon, otan Isämme henkilökohtaisena edustajana käsiini universumiisi kohdistuvan rajaamattoman toimivallan siksi ajaksi, jonka olet ruumiillistuneena.

120:1.3 (1325.5) ”Kun ryhdyt suorittamaan Urantialla tapahtuvaa lahjoittautumistasi, olet vapaaehtoisesti luopunut kaikesta planeetan ulkopuolelta saatavasta tuesta ja sellaisesta erityisavusta, jota kuka hyvänsä luomistasi olennoista olisi valmis sinulle antamaan. Kuten luomasi Nebadonin pojat ovat täysin sinusta riippuvaisia universumielämänvaiheesta turvallisesti selvitäkseen, niin pitää sinunkin nyt samalla tavalla antautua täysin ja varauksetta riippuvaiseksi Paratiisin-Isästäsi selviytyäksesi turvallisesti kohta alkavaan kuolevaisen elämänuraasi sisältyvistä paljastumattomista hankaluuksista. Ja kun olet saanut tämän lahjoittautumiskokemuksen päätökseen, tulet tuntemaan totisena totuutena sen uskoon perustuvan luottamuksen täyden merkityksen ja monitahoisen merkittävyyden, jonka omaamista sinä yhtäkään poikkeusta siinä suhteessa tekemättä vaadit kaikilta luoduiltasi ja vaadit osana sitä läheistä suhdetta, joka heillä on sinuun heidän paikallisuniversuminsa luojana ja Isänä.

120:1.4 (1326.1) ”Koko aikana, jonka olet lahjoittautuneena Urantialla, sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin siitä, että itsesi ja Paratiisissa olevan Isäsi välillä vallitsee katkeamaton kanssakäyminen. Ja juuri tällaisen suhteen täydellisyyden avulla lahjoittautumisesi kohteena oleva maailma, jopa koko luomasi universumi, näkee uuden ja ymmärrettävämmän ilmoituksen sinun Isästäsi ja minun Isästäni, kaikkien Universaalisesta Isästä. Siis ainoa asia, josta sinun on kannettava huolta, on henkilökohtainen elämäsi Urantialla. Minä tulen vastaamaan täysimääräisesti ja pystyvästi universumisi turvallisuudesta ja hallinnon jatkuvuudesta siitä hetkestä, kun vapaaehtoisesti annat pois valtasi, siihen hetkeen, kun palaat luoksemme Paratiisin vahvistamana Universumin Hallitsijana ja saat minun käsistäni takaisin et suinkaan sitä sijaishallitsijan valtaa, jonka nyt minulle luovutat, vaan sen sijasta universumiisi kohdistuvan korkeimman vallan ja universumisi korkeimmat valtaoikeudet.

120:1.5 (1326.2) ”Ja jotta tuntisit itsesi vakuuttuneeksi siitä, että minulla on valtuudet tehdä kaikki, mistä nyt annan lupaukseni (täysin tietoisena siitä, että minä olen koko Paratiisin vakuutus lausumieni sanojen kirjaimellisesta toteenkäymisestä), saatan tiedoksesi, että minulle on äsken välitetty Uversan Päivien Muinaisten antama määräys, joka estää kaiken hengellisen vaaranalaisuuden Nebadonissa koko sen jakson ajan, jonka olet vapaaehtoisesti lahjoittautuneena. Siitä hetkestä, kun kuolevaiseksi-inkarnoitumisen alkaessa vaivut tiedottomuuteen, siihen hetkeen, kun palaat luoksemme tämän itse luomasi ja organisoimasi universumin korkeimpana ja ehdottomana hallitsijana, ei koko Nebadonissa voi tapahtua mitään vakavalla tavalla merkillepantavaa. Inkarnoitumisestasi johtuvana välikautena hallussani ovat Päivien Muinaisten määräykset, jotka antavat ehdottomat valtuudet hävittää välittömästi ja automaattisesti jokainen olento, joka syyllistyy kapinointiin tai joka rohkenee lietsoa kapinahenkeä Nebadonin universumissa sillä aikaa, kun olet poissa tätä lahjoittautumista suorittamassa. Veljeni, kun otetaan huomioon omaan läsnäolooni luonnostaan kuuluva Paratiisin arvovalta, jota Uversan antama juridinen määräys vielä lisää, niin universumisi ja kaikki sen lojaalit luodut ovat lahjoittautumisesi ajan turvassa. Voit lähteä täyttämään tehtävääsi mielessäsi vain yksi ajatus: universumisi älyllisille olennoille annettava entistä pitemmälle menevä ilmoitus Isästämme.

120:1.6 (1326.3) ”Kuten kaikkien edellistenkin lahjoittautumisiesi kohdalla, haluaisin nytkin muistuttaa sinua siitä, että otan vastaan universumivaltasi veljenäsi ja uskottunasi. Harjoitan kaikkea valtaa ja käytän kaikkia valtuuksia sinun nimessäsi. Toimin niin kuin toimisi Paratiisin-Isämme ja sen nimenomaisen pyyntösi mukaisesti, että toimin tällä tavoin sinun sijastasi. Ja kun tosiasia on tällainen, kaikki tämä minulle siirretty valta on taas käytettävänäsi, milloin vain saatatkin katsoa hyväksi pyytää sen palauttamista itsellesi. Lahjoittautumisesi on alusta loppuun saakka täysin vapaaehtoinen. Maailmassa olevana kuolevaisena ruumiillistumana olet ilman taivaallisia avuja, mutta kaikki luovuttamasi valta on otettavissa haltuusi, milloin tahansa sattuisit niin päättämään, että otat universumivallan taas käsiisi. Mikäli sattuisit päättämään, että palautat itsellesi vallan ja valtuudet, muista, että se siinä tapauksessa tapahtuu kokonaan henkilökohtaisista syistä, sillä minä olen se elävä ja korkein vakuutus, jonka läsnäolo ja jonka antama lupaus takaavat, että universumiasi hoidetaan turvallisesti Isäsi tahdon mukaan. Mitään sellaista kapinaa kuin Nebadonissa on kolme kertaa sattunut, ei voi sattua aikana, jonka olet tämän lahjoittautumisen vuoksi poissa Salvingtonista. Päivien Muinaiset ovat Urantialla tapahtuvan lahjoittautumisesi keston ajaksi antaneet määräyksen, jonka mukaan Nebadonissa syttyvään kapinaan sisältyy automaattisesti vaikuttavana sen oman tuhon siemen.

120:1.7 (1326.4) ”Sen ajan, jonka olet poissa suorittamassa tätä viimeistä ja epätavallista lahjoittautumista, lupaudun (Gabrielin myötävaikutuksella) hoitamaan uskollisesti universumiasi. Ja kun nyt valtuutan sinut suorittamaan tämän jumalallista ilmoitusta merkitsevän hoivatoimenpiteen ja käymään läpi tämän täydellistynyttä ihmisymmärrystä merkitsevän kokemuksen, niin toimin Isäni ja sinun Isäsi puolesta ja tarjoan sinulle seuraavat neuvot, joiden tulisi ohjata sinua eläessäsi maista elämääsi ja käydessäsi aste asteelta tietoisemmaksi lihallishahmoisena jatkuvan olemisesi jumalallisesta tehtävästä:

2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset

120:2.1 (1327.1) ”1. Vallitsevan käytännön mukaisesti ja sopusoinnussa Sonaringtonin tekniikan kanssa – Paratiisin Iankaikkisen Pojan antamia määräyksiä noudattaen – olen suorittanut kaiken tarpeellisen sen hyväksi, että ryhdyt välittömästi toteuttamaan tätä kuolevaisena suoritettavaa lahjoittautumista itse laatimiesi ja Gabrielin huostaani jättämien suunnitelmien mukaan. Tulet Urantialla varttumaan tuon maailman lapsena; saat sen opetuksen, joka sinulle ihmisenä annetaan – kaiken aikaa Paratiisin-Isäsi tahdon alaisena –, elät elämäsi Urantialla niin kuin olet määrännyt, päätät planeetallaoleskelusi ja valmistaudut nousemaan Isäsi luokse saadaksesi häneltä universumisi korkeimman hallitsijan vallan.

120:2.2 (1327.2) ”2. Annan sinulle sen lisäksi, mikä on mainen tehtäväsi ja universumi-ilmoituksesi, mutta näihin kumpaankin läheisesti liittyen, sen neuvon, että sinä, sitten kun olet riittävän tietoinen jumalallisesta henkilöllisyydestäsi, otat suorittaaksesi vielä sen tehtävän, että teknisessä mielessä päätät Luciferin kapinan Satanian järjestelmässä ja että teet tämän kaiken Ihmisen Poikana. Näin ollen ehdotan, että tuon maailman kuolevaisena luotuna, josta uskossa tapahtuva alistuminen Isän tahtoon on tehnyt heikkoudessa väkevän, toteutat hienovaraisesti kaiken, mitä olet kerran toisensa jälkeen kieltäytynyt mielivaltaisesti valtaan ja mahtiin turvautumalla toteuttamasta, silloin kun sinulla oli siihen tämän synnillisen ja epäoikeutetun kapinan puhkeamisen aikaan valtuudet. Jos palaisit luoksemme niin Ihmisen Poikana, Urantian Planeettaprinssinä, kuin Jumalan Poikana, universumisi korkeimpana hallitsijana, se olisi mielestäni kuolevaisena suorittamasi lahjoittautumisen sopiva huipennus. Mene kuolevaisena ihmisenä, Nebadonin älyllisten luotujen alimman tyypin edustajana, kohtaamaan ja tuomitsemaan Caligastian ja Luciferin jumalanpilkkaa merkitsevät mahtailut ja tee siinä vaatimattomassa asemassa, jonka olet itsellesi omaksunut, ikiajoiksi loppu näiden langenneiden valon lasten häpeällisistä vääristelyistä. Kun olet järkähtämättä kieltäytynyt häpäisemästä näitä kapinallisia käyttämällä luojan etuoikeuksiasi, nyt olisi sopivaa, että luomakuntasi alimpien luotujen hahmoisena riistäisit herruuden näiden langenneiden Poikien käsistä, ja silloin koko paikallisuniversumisi, niin kuin oikein on, tunnustaisi selkeästi ja ikuisesti oikeutetuksi sen, että lihallisen kuolevaisen osassa esiintyessäsi teit, mitä armeliaisuus esti sinua rajattoman vallan suomin valtuuksin tekemästä. Ja sitten kun olet tällä tavoin lahjoittautumisesi kautta avannut mahdollisuuden Korkeimman täysivaltaisuudelle Nebadonissa, olet itse asiassa vienyt päätökseen kaikkiin edeltäneisiin kapinoihin liittyvät käsittelemättömät oikeusasiat siitä pitemmästä tai lyhyemmästä viivytyksestä huolimatta, jonka tämän saavutuksen todeksitulo vaati. Tällä teolla universumisi ratkaisemattomat kiistakysymykset tulevat asiallisesti ottaen raivatuiksi pois tieltä. Ja kun sinulle sittemmin annetaan universumiisi kohdistuva korkein hallitsijanvalta, samanlaisia haasteita ei sen myötä enää koskaan voida suunnata arvovaltaasi vastaan laajan henkilökohtaisen luomuksesi missään osassa.

120:2.3 (1327.3) ”3. Kun olet onnistunut lopettamaan Urantialla esiintyvän kapinoinnin, kuten epäilemättä tulet tekemään, neuvon sinua suostumaan siihen, että Gabriel antaa sinulle Urantian Planeettaprinssin arvonimen universumisi myöntämänä ikuisena tunnustuksena viimeisestä lahjoittautumiskokemuksestasi ja että sen lisäksi teet mitä tahansa ja kaiken, mikä on sopusoinnussa lahjoittautumisesi tavoitteen kanssa, hyvittääksesi surun ja sekasorron, jotka Caligastian petos ja myöhempi Aatamin hairahdus ovat Urantialla aiheuttaneet.

120:2.4 (1328.1) ”4. Esittämäsi pyynnön mukaisesti Gabriel ja kaikki asianosaiset toimivat yhteistyössä kanssasi täyttääkseen julki tuomasi toiveen siitä, että päätät Urantialla suorittamasi lahjoittautumisen tuon maailman tuomiokautisen tuomion julistamiseen, mitä seuraa yhden aikakauden päättyminen, nukkuvien kuolevaiseloonjäävien kuolleistaherääminen ja lahjaksi annetun Totuuden Hengen tuomiokauden asettaminen.

120:2.5 (1328.2) ”5. Mitä tulee lahjoittautumisesi kohdeplaneettaan ja välittömästi siihen ihmisten sukupolveen, joka elää planeetalla siellä kuolevaisena ollessasi, niin tässä suhteessa neuvon sinua toimimaan enimmäkseen opettajan osassa. Suuntaa huomiosi ensin ihmisen hengellisen olemuksen vapauttamiseen ja innoittamiseen. Valaise seuraavaksi ihmisten pimentynyttä älyn maailmaa, lääkitse ihmisten sielua ja vapauta heidän mielensä ikiaikaisista peloista. Ja huolehdi sitten, sen mukaan mitä kuolevaisen viisautesi neuvoo sinua tekemään, lihaa ja verta olevien veljiesi fyysisestä hyvinvoinnista ja heidän aineellisesta lohdullisuudestaan. Elä ihanteellinen uskonnollinen elämä koko universumillesi innoitukseksi ja ylevöitykseksi.

120:2.6 (1328.3) ”6. Päästä lahjoittautumisesi kohteena olevalla planeetalla kapinan eristämä ihminen hengelliseen vapauteen. Tuo Urantialla uusi anti Korkeimman täysivaltaisuuteen niin, että näin laajennat tämän suvereenisuuden rakentumista kautta henkilökohtaisesti luomiesi laajojen toimipiirien. Tässä lihallisessa hahmossa tapahtuvassa aineellisessa lahjoittautumisessasi saat kohta kokea ajallis-avaruudellisen Luojan lopullisen valaistumisen, kaksinaisen kokemuksen siitä, mitä on työskentely ihmisolemuksen sisällä Paratiisin-Isäsi tahdon kanssa. Ajallisessa elämässäsi on finiittisen luodun tahdosta ja infiniittisen Luojan tahdosta määrä tulla yksi, samalla tavoin kuin ne Korkeimman Olennon kehittyvässä Jumaluudessakin yhdistyvät. Vuodata Totuuden Henki lahjoittautumisesi kohteena olevalle planeetalle ja tee kaikista tämän eristetyn sfäärin normaaleista kuolevaisista näin välittömästi ja täysin vastaanottavaisia Paratiisin-Isästämme erotetun läsnäolon, maailmoissa vaikuttavien Ajatuksensuuntaajien, huolenpidon suhteen.

120:2.7 (1328.4) ”7. Kaiken sen osalta, mitä mahdollisesti panet toimeen lahjoittautumisesi kohdemaailmassa, pidä jatkuvasti mielessäsi, että elät elämää, joka on koko universumillesi opetukseksi ja mielenylennykseksi. Sinä lahjoitat tämän kuolevaiseksi ruumiillistuneena elämäsi elämän Urantialla, mutta sinun on määrä elää tämä elämä hengelliseksi innoitukseksi jokaiselle ihmisolennolle tai ihmisen yläpuolella olevalle älylliselle olennolle, joka on elänyt, joka nyt on olemassa tai joka saattaa joskus vielä elää oman hallintoalueesi muodostavaan laajaan galaksiin joskus kuuluneessa, nyt kuuluvassa tai joskus vielä kuuluvassa missä hyvänsä asutussa maailmassa. Sinun ei tarvitse kuolevaisen lihallisessa hahmossa elää maista elämääsi niin, että se maailmassa viettäminäsi päivinä muodostuisi esimerkiksi Urantian kuolevaisille eikä millekään myöhemmälle Urantian tai minkään muun maailman ihmissukupolvelle. Olkoon lihallinen elämäsi Urantialla mieluumminkin innoitukseksi kaikille eläville kaikissa Nebadonin maailmoissa tulevien aikojen kaikkien sukupolvien keskuudessa.

120:2.8 (1328.5) ”8. Kuolevaisinkarnaatiossa toteutettava ja koettava suurenmoinen tavoitteesi sisältyy päätökseesi elää elämä, jonka varauksettomana motiivina on Paratiisin-Isäsi tahdon täyttäminen, ja tällä tavoin Jumalan, sinun Isäsi, ilmoittaminen lihallishahmoisena ja ilmoituksen erityisesti lihallisille luoduille suunnaten. Samalla sinä myös, uusin lisäyksin, tulkitset Isäämme kuolevaista ylempänä oleville olennoille koko Nebadonin piirissä. Kun pidät huolta ihmis- ja ihmistä korkeammalla olevaa tyyppiä edustavasta mielestä antamalla sille uuden ilmoituksen ja laajemman tulkinnan Paratiisin-Isästä, tulet yhtä lailla toimimaan myös niin, että esität Jumalalle uuden ilmoituksen ihmisestä. Mene ja osoita yhden lihallisena elämäsi lyhyen elämän aikana, ja niin kuin sitä ei ole koko Nebadonissa vielä koskaan nähty osoitettavan, ne transsendentit mahdollisuudet, jotka ovat Jumalaa tuntevan ihmisen saavutettavissa kuolevaisten olemassaoloon kuuluvan lyhyen elämänvaiheen aikana, ja esitä uusi ja valaiseva tulkinta ihmisestä ja hänen planetaarisen elämänsä vaivoista koko Nebadonin kaikille ihmistä korkeammalla oleville älyllisille olennoille, ja tee se kaikiksi ajoiksi. Sinun on määrä kuolevaisen lihallisessa hahmossa astua alas Urantialle, ja siellä oman aikasi ja sukupolvesi ihmisenä eläen toimit siten, että tuot koko universumisi nähtäville ihanteen täydellisyyteen viedystä menetelmästä laajan luomistuloksesi asioiden verrattomaksi yhteen kytkemiseksi: Kun tuloksena on se, että Jumala etsii ihmistä ja löytää hänet, ja kun ilmenee, että ihminen etsii Jumalaa ja löytää hänet; ja teet tämän kaiken molemminpuoliseksi tyydytykseksi ja teet sen yhden lyhyen lihallisena elettävän elinajan kuluessa.

120:2.9 (1329.1) ”9. Kehotan sinua pitämään aina mielessäsi, että vaikka sinusta toden totta on määrä tulla tuon maailman tavallinen kuolevainen, olet silti potentiaaliltasi edelleenkin Paratiisin-Isän Luoja-Poika. Olkoonkin, että tämän inkarnoitumisen alusta sen loppuun elät ja toimit Ihmisen Poikana, henkilökohtaiseen jumaluuteesi kuuluvat luovat ominaisuudet seuraavat silti sinua Salvingtonista Urantialle. Oman tahtosi vallassa tulee aina olemaan inkarnaation lopettaminen minä hetkenä hyvänsä, sen jälkeen kun Ajatuksensuuntaajasi on saapunut. Ennen kuin Suuntaaja on saapunut ja ennen kuin olet sen vastaanottanut, minä takaan persoonallisuutesi koskemattomuuden. Mutta Suuntaajasi saapumisen jälkeen ja sen myötä, kun aste asteelta tulet lahjoittautumistehtävän luonteesta ja tärkeydestä tietoiseksi, sinun tulisi pidättyä muodostamasta mitään ihmisen tason ylittävää tahtoa jonkin asian saavuttamisen, johonkin pääsemisen tai johonkin kykenemisen suhteen, se tosiasia huomioon ottaen, että luojan etuoikeutesi säilyvät kuolevaispersoonallisuutesi yhteydessä, sillä näitä ominaisuuksia ei voi henkilökohtaisesta läsnäolostasi irrottaa. Mutta Paratiisin-Isän tahtoa lukuun ottamatta mitkään ihmisen yläpuolelle kuuluvat seurausilmiöt eivät liity maiseen elämänvaiheeseen, ellet sitten tietoista ja harkittua tahtoa osoittavalla teolla tee sellaista jakautumatonta päätöstä, joka lopulta muodostuisi koko persoonallisuuden päätökseksi.

3. Muita ohjeita ja neuvoja

120:3.1 (1329.2) ”Ja nyt, Veljeni, jättäessäni hyvästit sinulle, joka valmistaudut lähtemään Urantialle, ja nyt kun olen antanut sinulle neuvoja, jotka koskevat lahjoittautumisesi yleistä toteuttamista, salli minun tuoda esille joitakin ohjeita, joiden esittämiseen olen päätynyt neuvoteltuani asiasta Gabrielin kanssa ja jotka koskevat kuolevaisen elämääsi liittyviä vähäisempiä kysymyksiä. Ehdotamme nimittäin edellä mainitun lisäksi,

120:3.2 (1329.3) ”1. Että samalla kun tavoittelet kuolevaisena elämäsi maisen elämän ihannetta, kiinnität jossakin määrin huomiota myös siihen, että toteutat ja tuot esimerkinomaisesti esille joitakin asioita, jotka palvelevat käytäntöä ja joista on välitöntä hyötyä kanssaihmisillesi.

120:3.3 (1329.4) ”2. Kun kysymys on perhesuhteista, pidä etusijalla niitä hyväksyttyjä perhe-elämän tapoja, joiden näet olevan vallalla lahjoittautumisesi ajankohtana ja tuolloin elävän sukupolven keskuudessa. Elä perhe- ja yhteisöelämääsi sen kansan noudattamien käytäntöjen mukaisesti, jonka keskuuteen olet päättänyt ilmestyä.

120:3.4 (1329.5) ”3. Neuvomme sinua, että suhteissasi sosiaaliseen järjestykseen rajoitat ponnistuksesi etupäässä hengelliseen uudistustyöhön ja älylliseen vapautumiseen. Vältä kaikkea sotkeutumista oman aikasi talousrakenteeseen ja poliittisiin sidonnaisuuksiin. Paneudu aivan erityisesti siihen, että elät Urantialla ihanteellisen uskonnollisen elämän.

120:3.5 (1329.6) ”4. Älä missään olosuhteissa, älä vähäisimmältäkään yksityiskohdaltaan sekaannu Urantian rotujen normaaliin ja järjestyksenmukaiseen, eteenpäin suuntautuvaan kehitykseen. Mutta tätä kieltoa ei pidä tulkita ponnistuksiesi rajoitukseksi siinä mielessä, että Urantialle jää jäljiltäsi positiivisen uskonnollisen etiikan alalla kestävä ja kohentunut järjestelmä. Tuomiokautisena Poikana sinulle myönnetään tiettyjä etuoikeuksia, sikäli kuin kysymyksessä on maailman kansojen hengellisen ja uskonnollisen tilan edistäminen.

120:3.6 (1330.1) ”5. Sinun tulee sopivaksi katsomallasi tavalla samastua olemassa oleviin uskonnollisiin ja hengellisiin liikkeisiin, sellaisina kuin niitä on Urantialla kohdattavissa, mutta pyri kaikin mahdollisin tavoin välttämään organisoidun kultin, kiteytyneen uskonnon tai kuolevaisista olennoista muodostuvan erillisen eettisen ryhmittymän muodollista perustamista. Elämästäsi ja opetuksistasi on määrä tulla kaikkien uskontojen ja kaikkien kansojen yhteinen perintöosa.

120:3.7 (1330.2) ”6. Jottet tulisi tarpeettomasti myötävaikuttaneeksi Urantialla myöhemmin esiintyvien kaavamaisten uskonnollisten oppijärjestelmien tai muuntyyppisten paikalleen juuttuneiden uskonnollisten sidonnaisuuksien luomiseen, annamme sinulle lisäksi seuraavan neuvon: Älä jätä planeetalle jälkeesi mitään kirjoituksia. Pidättäydy kirjoittamasta mitään kestäville materiaaleille, kiellä kumppaneiltasi kaikenlainen kuvien ja muiden lihallista minuuttasi esittävien teosten valmistaminen. Pidä huoli siitä, ettei planeetalle sieltä poistumisesi aikaan jää jäljelle mitään, joka mahdollisesti antaisi aiheen esineelliseen jumalointiin.

120:3.8 (1330.3) ”7. Vaikka elätkin tuon planeetan normaalia ja keskitasoista sosiaalista elämää normaalina miessukupuoleen kuuluvana yksilönä, et luultavasti astu aviosuhteeseen, jollainen suhde kuitenkin olisi täysin kunnioitettava ja lahjoittautumisesi kanssa sopusoinnussa; mutta minun on muistutettava sinulle, että muuan Sonaringtonin antamista ruumiillistumista koskevista määräyksistä kieltää Paratiisista alkuisin olevaa lahjoittautuvaa Poikaa jättämästä millekään planeetalle ihmisjälkeläisiä.

120:3.9 (1330.4) ”8. Kaikkien muiden kohta koittavan lahjoittautumisesi yksityiskohtien osalta jätämme sinut sisimmässäsi olevan Ajatuksensuuntaajan johdatuksen varaan, sen varaan, mitä aina läsnä oleva, ihmistä opastava jumalallinen henki sinulle opettaa, sekä sen varaan, miten perinnölliseen varustukseesi kuuluva laajeneva ihmismieli järkeillen tekee ratkaisuja. Tällainen luodun ja Luojan ominaisuuksien yhdistelmä antaa sinulle mahdollisuuden elää meitä varten planeettasfääreillä asuvan ihmisen täydellinen elämä, joka ei välttämättä ole jonkin yksittäisen maailman (kaikkein vähiten Urantian) johonkin yksittäiseen sukupolveen kuuluvan yksittäisen ihmisen mielestä täydellinen, mutta joka on täysin ja korkeimmalla tavalla tyhjentävä, kun sitä arvioidaan laajalle ulottuvaan universumiisi kuuluvissa suuremmassa määrin täydellistyneissä ja täydellistyvissä maailmoissa.

120:3.10 (1330.5) ”Ja nyt, opastakoon ja tukekoon sinua sinun Isäsi ja minun Isäni, joka on aina tukenut meitä kaikessa, mitä olemme menneisyydessä aikaansaaneet, ja olkoon hän kanssasi siitä hetkestä, kun lähdet luotamme ja kun annat pois persoonallisuustietoisuutesi, koko sen ajan, kun vähitellen alat taas tuntea ihmishahmoon ruumiillistuneen jumalallisen henkilöllisyytesi, ja sitten Urantialla läpikäymäsi koko lahjoittautumiskokemuksen ajan aina siihen saakka, kunnes vapaudut ruumiistasi ja nouset täysivaltaisuutta merkitsevälle Isämme oikealle puolelle. Sitten kun taas tapaan sinut Salvingtonissa, toivotamme sinut tervetulleeksi takaisin luoksemme tämän universumin korkeimpana ja ehdottomana hallitsijana, universumin, jonka olet itse luonut, jota palvelet ja josta olet päässyt täyteen ymmärrykseen.

120:3.11 (1330.6) ”Hallitsen nyt sijastasi. Otan virkaatekevän hallitsijan ominaisuudessa käsiini koko Nebadonin hallintovallan siksi väliajaksi, jonka olet seitsemännen ja kuolevaishahmoisen lahjoittautumisesi vuoksi Urantialla. Ja sinulle, Gabriel, uskon huolenpidon kohta kehkeytyvästä Ihmisen Pojasta, kunnes hänet ennen pitkää ja voimassa ja kunniassa palautetaan luokseni Ihmisen Poikana ja Jumalan Poikana. Ja, Gabriel, minä olen sinun hallitsijasi kunnes Mikael mainitsemallani tavalla palaa luoksemme.”

* * *

120:3.12 (1330.7) Sitten Mikael koko Salvingtonin läsnä ollessa siirsi itsensä välittömästi pois keskuudestamme, emmekä nähneet häntä enää hänen totunnaisella paikallaan ennen kuin hän lahjoittautuneena Urantialla elämänsä elämänvaiheen suoritettuaan palasi tämän universumin korkeimpana ja henkilökohtaisena hallitsijana.

4. Ruumiillistus – kahdesta tehdään yksi

120:4.1 (1331.1) Ja sen itsensäunohtavaa palvelemista osoittavan elämän avulla, johon Jumalan Poika nyt Ihmisen Poikana antautui – koko ajan ”Paratiisin-Isän tahtoon” alistuen – oli näin määrä hiljentää ikiajoiksi ja saattaa häpeään ja riisua harhakuvitelmistaan ne muutamat Mikaelin arvottomat lapset, jotka olivat syyttäneet Luojaisäänsä sellaisesta, että tämä muka itsekkäästi tavoitteli hallitsijan asemaa, ja jotka olivat juljenneet vihjailla Luoja-Poikaa pidettävän vallassa mielivaltaisesti ja yksinvaltaisesti sillä, että harhautettu universumillinen nöyristeleviä luotuja osoitti hänelle harkitsematonta lojaalisuuttaan.

120:4.2 (1331.2) Mutta älkää erehtykö. Vaikka Kristus Mikael totisesti olikin olento, jolla oli kaksi alkuperää, ei hän silti ollut kaksijakoinen persoonallisuus. Hän ei ollut ihmiseen liittynyt Jumala, vaan paremminkin ihmisessä ruumiillistunut Jumala. Ja hän oli aina nimenomaan tämä yhdistelmäolento. Ainoa etenevä tekijä tällaisessa ymmärtämättömissä olevassa suhteessa oli asteittain etenevä sen seikan (ihmismielen avulla tapahtunut) itsetajuinen tiedostaminen ja tajuaminen, että hän oli Jumala ja ihminen.

120:4.3 (1331.3) Kristus Mikaelista ei tullut vähä vähältä Jumala. Jumalasta ei jonakin ratkaisevana Jeesuksen maisen elämän hetkenä tullut ihminen. Jeesus oli Jumala ja ihminen – aina ja ikuisesti. Ja tämä Jumala ja tämä ihminen olivat ja ovat nyt yksi, aivan kuten kolmesta olennosta koostuva Paratiisin-Kolminaisuus on todellisuudessa yksi Jumaluus.

120:4.4 (1331.4) Älkää koskaan kadottako näkyvistänne sitä tosiasiaa, että Mikaelin lahjoittautumisen korkeimpana hengellisenä tarkoituksena oli lisätä Jumalan julkituloa.

120:4.5 (1331.5) Urantian kuolevaisilla on moninaisia käsityksiä siitä, mikä on ihme, mutta meille, jotka elämme paikallisuniversumin kansalaisina, ihmeitä on varsin vähän, ja näistä verrattomasti askarruttavimpia ovat Paratiisin-Poikien inkarnoitumalla suorittamat lahjoittautumiset. Luonnonmukaisilta näyttäneiden prosessien kautta tapahtunutta Jumalallisen Pojan ilmestymistä teidän maailmaanne ja teidän maailmassanne me pidämme ihmeenä – käsityskykymme ylittävien universaalisten lakien vaikutuksena. Jeesus Nasaretilainen oli ihmeenkaltainen persoona.

120:4.6 (1331.6) Koko tässä epätavallisessa kokemuksessa ja sen kautta Jumala Isä halusi tuoda itsensä julki niin kuin hän aina tekee – tavallisella tavalla – jumalallisen toiminnan normaalilla, luonnollisella ja luotettavalla tavalla.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään